Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0526/2007

Rozpravy :

PV 13/12/2007 - 11.2
CRE 13/12/2007 - 11.2

Hlasování :

PV 13/12/2007 - 12.2

Přijaté texty :


Rozpravy
Čtvrtek, 13. prosince 2007 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

11.2. Práva žen v SaúdskSaúdské Arábii
PV
MPphoto
 
 

  Předsedající. - Dalším bodem je šest návrhů usnesení o právech žen v Saúdské Arábii(1).

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), autor. − (PL) Paní předsedající, znovu připomínám případ z října 2006, přičemž zároveň beru v úvahu nedostatečnou právní ochranu žen v Saúdské Arábii, ale především na základě faktů, které byly opět doloženy vyjádřeními společenského odsouzení hlasu obětí znásilnění, které se pokusily probudit veřejnou debatu na toto téma, vyzývám saúdskoarabské úřady, aby bezodkladně upustily od takového praxe.

Paní předsedající, rád bych zdůraznil, že Evropská unie by neměla mlčet ke skandálním porušením práv a osobních svobod žen ve třetích zemích. Země zodpovědná za ochranu svých občanů se nemůže uchýlit k porušení zásad právního státu pod záminkou ochrany udržení zásad nezávislosti soudů, jak se stalo v případě rozsudku vyneseného proti ženě z Qatif. Vyzývám proto saúdskou vládu ke zdvojnásobení úsilí v oblasti naplňování základních ženských práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), autorka. − (SV) Paní předsedající, musím říci, že je velmi smutné, že zneužívání žen a násilí na ženách nemizí. To se týká jak tohoto usnesení, tak toho dalšího. Chci poděkovat všem, kdo pomohli toto usnesení připravit. Je téměř nepředstavitelné, že ženy v Saúdské Arábii jsou v roce 2007 stále připravovány o všechna lidská práva.

Evidentně není dost na tom, že ženy musí být vystaveny ponižujícím a skandálním skupinovým znásilněním. Musí zároveň být potrestány úřady, zatímco pachatelé zůstávají na svobodě. Myslím, že všichni zde, jak ženy, tak muži, musí udělat ve jménu solidarity vše, co je v našich silách, abychom zajistili, že lidská práva se v Saúdské Arábii budou týkat i žen. Vyzýváme Komisi a Radu a také všechny členské státy, aby vyzdvihly tyto záležitosti při všech možných kontaktech se Saúdskou Arábií.

Máme množství mezinárodních smluv a v různých souvislostech máme i prohlášení ze strany EU. Občas je frustrující, že mluvíme a mluvíme a toto násilí jen pokračuje dál. Díky všem, kdo se chopili iniciativy a pomohli při práci na tomto usnesení.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE), autor. − Paní předsedající, nedávno si král Saúdské Arábie Abdulláh dopřál kontroverzní státní návštěvu ve Spojeném království. Náš náměstek ministra zahraničních věcí chválil sdílené hodnoty Spojeného království a Saúdské Arábie. Vnímám takovéto pochlebování jako absurdní, protože moje hodnoty demokracie, lidských práv a rovnosti žen a mužů jsou saúdské tradici cizí.

Vztah EU se saúdskou sněmovnou je samozřejmě založen na regionální stabilitě a na důležitých obchodních vazbách, zejména ropě a obchodu se zbraněmi. Vlastně je tento vztah tak důležitý, že tříleté vyšetřování Spojeného království ve věci údajných úplatků zaplacených saúdským ministrům dodavatelem zbraní bylo zastaveno z příkazu ministerského předsedy Tonyho Blaira z důvodu národní bezpečnosti.

Obavy vzbuzuje skutečnost, že je do celého světa exportován saúdskoarabský druh fundamentalismu, wahabský islám. V Londýně – mém volebním obvodu – byly ve školách založených Saudy objeveny učebnice, které obsahují pasáže naplněné nenávistí vůči křesťanům a Židům.

Případ skupinově znásilněné ženy z Qatif, která byla odsouzena ke 200 ranám bičem, vyděsil svět. Společný návrh Parlamentu na usnesení vyjadřuje distancování a neuznání hodnot království. Před dvaceti lety britský dokumentární televizní film podrobně líčil život saúdské princezny, která byla veřejně popravena za cizoložství.

EU a Saúdská Arábie sdílely zásadní zahraniční zájmy, jako např. podporu mírového procesu na Blízkém východě, podporu Saudů jako sunnitských muslimů, aby zadržovali rozpínavý šíitský Írán, a jejich boje proti Al-Káidě, kdy mnoho z jejích příznivců bohužel pochází ze Saúdské Arábie.

Zároveň však musíme Saudy mít k tomu, aby dodržovali své závazky podle Úmluvy OSN a odstranili diskriminaci žen, které dokonce ani nesmějí řídit auto nebo volit v omezených místních volbách. Ale nedělejme si legraci, že sdílíme hodnoty s tímto fundamentalistickým a středověkým režimem.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE), autor. − Paní předsedající, v této záležitosti budu hovořit za sebe. V Saúdské Arábii vládne bezohledná diktatura, která je bohužel ve značné míře nestoudně legitimizovaná ve většině západního světa, včetně mnoha zemí EU, protože Saúdská Arábie je extrémně bohatá dolary z ropy, jejichž část používá na uplácení západních států, aby předstíraly, že nevidí, neslyší a nerozumí tomu, co se v té zemi děje.

Ale i školáci vědí, že podivní vládci Saúdské Arábie, sestávající povětšinou z rodiny jednoho muže, Jeho největší královské milosti, krále Abdulláha, vystavují jeho lid kruté represi. Jako jasný příklad může posloužit fakt, že zacházejí s ženami jako otroky nebo kusy nábytku, ale, jak zmínil panem Tannock, panu Abdulláhovi a jeho doprovodu v šesti letadlech se ve Velké Británii a před několika týdny i ve Vatikánu dostalo marnotratně velkolepého státního přijetí. A z úctyhodných rtů královny Anglie, britského předsedy nebo papeže nepadlo ani slovo o lidských právech. Člověk by chtěl říci: tolik o pokrytectví a dvojím metru.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), autor. − (ES) Paní předsedající, v roce 2005 jsme měli možnost hovořit o situaci žen v Saúdské Arábii a v této souvislosti jsme také hovořili o obecních volbách a skutečnosti, že ženy nemohly volit.

Podobně jako diskriminace v politických právech však existuje mnoho dalších typů diskriminace, o kterých nedávno a průběžně informovala různá média, což bylo motivem tohoto druhého usnesení, o kterém dnes diskutujeme.

Spouštěčem byl jistě nepochopitelný rozsudek proti ženě, známé jako dívka z Qatif, která byla odsouzena k 20 ranám bičem za to, že byla přistižena, jak hovoří v autě s mužem, který nebyl člen její rodiny. Nejen že je údajný zločin, a tedy i trest, nepřijatelný, tyto jsou ještě zhoršeny o skutečnost, že odsouzená žena neobdržela vhodnou právní pomoc.

Bohužel toto není jediný případ, ve kterém člověk může hořekovat nad jasně diskriminačními rozsudky za trestné činy a nad neschopností hájit ženu v právním systému. Bohužel jedná se více o pravidlo než výjimku. Jak může být systém považován za spravedlivý, když například považuje oběť hromadného znásilnění za vinou z cizoložství?

V Saúdské Arábii jsou nutné strukturální změny a Evropská unie musí pomoci těm, kdo pracují pro tento cíl jak vně, tak uvnitř země. Není v čem být relativistickými. Lidská práva, která zahrnují práva žen, jsou a musí být univerzální a je nutno je bránit v jakékoli souvislosti.

Proto se připojuji k požadavku paní Svenssonové a ještě jednou žádám Komisi a Radu, aby využily všechny příležitosti a žádaly na saúdských úřadech, aby provedly odpovídající strukturální a institucionální změny tak, aby odstranily jakoukoliv formu diskriminace žen, včetně uznání všech jejich práv, a to jak v osobním, tak veřejném životě, a ještě konkrétněji v politické, právní a soudní sféře.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE), autorka. − (PL) Paní předsedající, Saúdská Arábie je zemí, ve které je právo naplňováno podle zásad Wahabi, což je ten nejradikálnější sunnitský směr v islámu. Politická, společenská a náboženská svoboda je znatelně omezena a tresty bičováním, amputací rukou nebo nohou nebo trest smrti jsou na denním pořádku.

V zemi, kterou Human Rights Watch nazývá „pouští lidských práv“, jsou to hlavně ženy, kdo se stávají oběťmi různých forem diskriminace v soukromém a veřejném životě. Totožnost ženy byla formálně uznána v roce 2001, a to vydáním osobních průkazů s fotografií. Předtím by svou totožnost prokázaly použitím rodinného průkazu s fotografií jejich manžela nebo otce. I když si mohou dovolit auto, nesmějí ho řídit. Mohou studovat, ale přednášky přednesené muži mohou studentky sledovat na videu. Jsou zbaveny práva volit a na rozhodnutí o rozvodu a péči o dítě mají exkluzivní přednostní právo muži.

Ženy jsou často oběťmi nespravedlivých a urážlivých soudních rozhodnutí. Případ dívky z Qatif se týká 19leté oběti skupinového znásilnění, která byla odsouzena k 200 ranám bičem a šesti měsícům ve vězení za to, že byla sama s cizím mužem v době jejího únosu.

Saúdská Arábie nedodržuje závazky vyplývající z Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen, přestože ji podepsala. Úřady musí začít tím, že sejmou z žen všechna omezení, která zahrnují svobodu pohybu, a učiní kroky k postupnému zvyšování zapojení žen do politického rozhodování, ve kterém si budou s muži rovny. Ženy musí mít všeobecný přístup k zaměstnání na všech úrovních administrativy a musí mít možnost vykonávat všechny veřejné funkce.

Rovněž je nutno požadovat zavedení naprostého zákazu bičování a dalších ponižujících tělesných trestů, protože se jedná o porušení mezinárodního práva a Úmluvy OSN proti mučení, jejímž signatářem Saúdská Arábie je.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Casaca, jménem skupiny PSE. – (PT) Paní předsedající, rád bych připojil svůj hlas ke všem, kdo hovořili, a zvláště bych chtěl podotknout, že oslavujeme Rok rovných příležitostí pro všechny a rovné příležitosti, jak jsou definovány, nemohou mít hranice a nemůžeme jednoduše zůstat lhostejnými k tomu, co se děje ženám v Saúdské Arábii a také ve zbytku celého Blízkého východu.

Chtěl bych také navázat na otázku vznesenou panem Tannockem ohledně práva řídit auto. Výbor požadující právo žen řídit auta byl založen v Rijádu 27. září. 6. října si Výbor připomněl 17. výročí demonstrace proti tomuto zákazu, sebral již tisíc podpisů a má obrovskou sílu. Je veden čtyřmi saúdskými ženami. Rád bych vyzval celou sněmovnu, zejména vedení, aby poskytla plnou podporu této saúdskoarabské iniciativě, a rád bych vám také v souvislosti se Saúdskou Arábií připomněl, že v současnosti je situace ještě závažnější v Iráku. Připomněl bych letošní popravu 40 žen v Basře za to, že nerespektovaly pravidla pro oblékání, která jsou v Iráku momentálně platná, v zemi, kde ženy mohly volit dříve než ženy v Portugalsku a kde je dnes zaveden ten nejbarbarštější fanatismus. K této situaci také nemůžeme zůstat lhostejní.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi, jménem skupiny ALDE. – Paní předsedající, když se zabýváme tématem práv žen v Saúdské Arábii, musíme mít jednu věc na paměti. A tou je skutečnost, že v islámských společnostech neexistuje oddělení náboženství a státu. Stát je náboženstvím a naopak. Nedostatek úcty k ženským právům vychází z islámského práva, a když pochopíme a vezmeme v úvahu tento jednoduchý fakt, mohli bychom se posunout o krok ve zlepšení situace.

Nemůžeme vnucovat naše hodnoty, které jdou za židovsko-křesťanskou tradici, ale můžeme zahájit dialog vyzývající k vzájemnému porozumění a připravující základnu pro reformu, protože různé koncepce, které nekorespondují s naším názorem na svět, se v současnosti ukazují jako nesprávné.

Jak jsem řekl, situace žen v Saúdské Arábii je strašná a je nutné okamžitě něco udělat. Proto vyzývám kolegy, aby zprávu podpořili jednomyslně.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI). (NL) Paní předsedající, dámy a pánové, diskuse, kterou zde dnes vedeme o Saúdské Arábii, zejména o strašné situaci v oblasti práv žen, by měla být rozšířena na velkou část islámského světa. Jen málokdo má odvahu o tom hovořit jako nizozemská občanka Ayaan Hirsi Aliová. Diskriminace a zotročení žen je zakořeněno ve svatých textech samotného islámu.

Diskriminace žen v Saúdské Arábii a téměř v celém islámském světě má svůj základ a ospravedlnění v koránu. Toto je základní pravdou, kterou musíme mít odvahu v této rozpravě uznat. Projevilo se to nedávno v Súdánu, kde byl 54letý učitel odsouzen k 15 dnům vězení za to, že medvídka pojmenoval Mohamed, než mu byla díky tlaku z mezinárodní diplomacie udělena milost. V Saúdské Arábii se stala 20letá žena obětí skupinového znásilnění, ale sama byla odsouzena. Více symbolické už to být ani nemůže.

Nicméně Saúdská Arábie je spojencem USA a může tomu trochu více uniknout. Konec konců je podobně jako Čína bohatou zemí a můžeme si dovolit být flexibilnější, když ušlechtilé zásady, o nichž jsme tento týden často diskutovali, jsou ohroženy. Evropa by tedy také měla vyzvat Washington, aby využil celé své váhy ke zlepšení situace v Saúdské Arábii.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen, místopředseda Komise. − (DE) Paní předsedající, dámy a pánové, Komise je velmi vděčná za možnost něco dnes říci k situaci týkající se ženských práv v Saúdské Arábii.

Případ, který je základem vašeho usnesení, nám dává důvod k největšímu znepokojení. Mladá žena byla odsouzena k 200 ranám bičem a šesti měsícům vězení, poté co byla znásilněna sedmi muži. EU se záležitostí zabývala okamžitě. Trojka EU vznesla námitky k saúdskoarabské vládě v Rijádu a vyjádřila zděšení nad verdiktem soudu v El Katifu. Rozsudek jen nejen porušením saúdskoarabských mezinárodních závazků, zejména vůči Úmluvě OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, ale také staví princip viny na hlavu tím, že prohlašuje oběť za vinnou.

Tento případ přivádí do středu zájmu zemi, ve které je bohužel diskriminace žen součástí každodenního života. Evropský parlament při různých příležitostech oprávněně žádal saúdskoarabskou vládu, aby odstranila omezení svobodného pohybu žen, včetně zákazu řízení automobilu. Tento požadavek se také vztahuje na omezení přístupu žen k zaměstnání, na jejich právní subjektivitu a na jejich zastupování v soudních procesech. Otevřeně sdílím obavy Parlamentu ze situace žen v Saúdské Arábii.

Zároveň je Saúdská Arábie povinna jako členská země Rady pro lidská práva OSN ochraňovat a podporovat lidská práva. Saúdská Arábie je smluvní stranou Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen. Je pravda, že podepsala Úmluvu s jednou výhradou: v případě konfliktu mezi články Úmluvy a normami islámského práva nemá království povinnost vyhovět žádným článkům Úmluvy, které jsou v rozporu s tímto právem. Evropská unie opakovaně vyzývala Saúdskou Arábii, aby zrušila své výhrady k této Úmluvě OSN – zejména s ohledem na zaručení rovných práv pro ženy a muže ve vztahu k národnosti jejich dětí –, a bude v tomto úsilí pokračovat.

Otázky lidských práv jako situace žen jsou pravidelně předmětem námitek vznášených Evropskou unií vůči Saúdské Arábii. Evropská unie připomíná Saúdské Arábii její závazky podle mezinárodních norem pro lidská práva, zavádí řeč na téma potřeby rovného zacházení s ženami a muži a boje proti násilí na ženách a žádá po Saúdské Arábii, aby ochraňovala a podporovala práva žen.

Dvě nedávné změny, které jsme zaregistrovali, by mohly – a to říkám s velkou opatrností – možná být znamením, že Saúdská Arábie dělá určité pokroky.

Saúdskoarabská národní společnost pro lidská páva vydala svou první zprávu o stavu lidských práv v Saúdské Arábii, a to v květnu tohoto roku. V této zprávě jsou zveřejněna porušování práv žen, vězňů a pracovníků a soudní rozsudky. Saúdskoarabská vláda by měla zcela určitě jednat a na doporučení této zprávy reagovat.

Dále v říjnu král Abdulláh oznámil zásadní soudní reformu posilující nezávislost soudců a zjednodušující proces zjišťování faktů podle práva šaríja za dohledu Nejvyššího soudu.

Pro zemi jako Saúdská Arábie jsou to povzbuzující kroky. Měli bychom proto věnovat pozornost porušování lidských práv v Saúdské Arábii, kdykoliv je to nezbytné, ale měli bychom také vítat a podporovat reformy, které se nedávno opatrně objevily.

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. - Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat dnes po skončení rozprav.

 
  

(1) viz zápis.

Právní upozornění - Ochrana soukromí