Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B6-0526/2007

Arutelud :

PV 13/12/2007 - 11.2
CRE 13/12/2007 - 11.2

Hääletused :

PV 13/12/2007 - 12.2

Vastuvõetud tekstid :


Arutelud
Neljapäev, 13. detsember 2007 - Strasbourg EÜT väljaanne

11.2. Naiste õigused Saudi Araabias
PV
MPphoto
 
 

  Juhataja. – Järgmine päevakorrapunkt on kuus resolutsiooni ettepanekut naiste õiguste kohta Saudi Araabias(1).

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), autor. − (PL) Pr juhataja, viidates veel kord 2006. aasta oktoobrikuu juhtumile, pidades samal ajal meeles Saudi Araabia naiste õigusliku kaitse puudumist, kuid eelkõige faktide alusel, mida on jälle näidatud vägistamise ohvrite, kes püüavad alustada avalikku arutelu kõnealusel teemal, hääle sotsiaalse hukkamõistmise väljendamisega, kutsun Saudi Araabia ametivõime üles sellise tava koheselt lõpetama.

Pr juhataja, tahaksin rõhutada, et Euroopa Liit ei peaks vaikima naiste õiguste ja isiklike vabaduste skandaalsete rikkumiste kohta kolmandates riikides. Riik, kes vastutab oma kodanike kaitse eest, ei tohi rikkuda õigusriigi põhimõtteid, kasutades ettekäändeks kohtute vabaduse põhimõtte säilitamise valvamist, nagu juhtus kohtuotsuse korral Qatifi naise kohta. Seega nõuan Saudi Araabia valitsuse jõupingutuste kahekordistamist naiste põhiõiguste jälgimise küsimuses.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), autor. − (SV) Pr juhataja, pean ütlema, et on tohutult kurb, et naiste kuritarvitamisele ja nendevastasele vägivallale ei paista lõppu tulevat. See kehtib nii kõnealuse kui järgmise resolutsiooni kohta. Tahan tänada kõiki, kes on aidanud kaasa selle resolutsiooni valmimisele. On peaaegu kujuteldamatu, et Saudi Araabia naistel puuduvad 2007. aastal endiselt kõik inimõigused.

Paistab, et sellest ei piisa, et naisi alandavalt ja skandaalselt grupiviisiliselt vägistatakse. Ka ametivõimud peavad neid karistama samal ajal, kui toimepanijad pääsevad karistuseta. Ma usun, et kõik meie seast, nii naised kui mehed, peavad tegema kõik mis võimalik solidaarsuse nimel, et tagada inimõiguste kohaldamise ka Saudi Araabia naistele. Kutsume komisjoni ja nõukogu ja loomlikult kõiki liikmesriike üles tõstatama neid küsimusi igat tüüpi kokkupuutes Saudi Araabiaga.

Meil on terve hulk rahvusvahelisi konventsioone ja oleme saanud avaldusi ELilt paljudes kontekstides. Mõnikord tekitab frustratsiooni, et räägime ja räägime ja vägivald muudkui jätkub. Tänan kõiki, kes võtsid initsiatiivi ja aitasid kõnealuse resolutsiooniga seotud töös.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE), autor. − Proua juhataja, hiljuti võimaldati Saudi Araabia kuningal Abdullah’l teha vastuoluline riigivisiit Ühendkuningriiki. Meie asevälisminister kiitis Ühendkuningriigi ja Saudi-Araabia ühiseid väärtusi. Minu arvates oli see lipitsemine absurdne, sest minu väärtused demokraatia, inimõiguste ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas on Saudi traditsioonile võõrad.

ELi suhe Saudide kojaga põhineb loomulikult piirkonna stabiilsusel ja olulistel kaubandussuhetel, eelkõige naftal ja relvakaubandusel. Tegelikult on suhe nii tähtis, et Ühendkuningriigi kolme aasta pikkune uurimine seoses relvakaupmehe väidetavalt makstud altkäemaksudega Saudi ministritele lõpetati peaminister Tony Blairi korraldustega riikliku julgeoleku kaalutlustel.

Muret tekitav on see, et Saudi Araabia fundamentalismi kaubamärki, wahabi islamit, eksporditakse kogu maailma. Londonis, minu valimispiirkonnas, leiti Saudi rahastatavast koolist õpikud, mis sisaldasid vihkamist täis lõike kristlaste ja juutide kohta.

Grupiviisiliselt vägistatud Qatifi naise juhtum, kellele mõisteti 200 piitsahoopi, kohutas kogu maailma. Parlamendi ühine resolutsiooni ettepanek väljendab jälestust ja vastumeelsust kuningriigi väärtuste suhtes. Kakskümmend aastat tagasi jutustati Briti TV dokumentaalfilmis sarnast lugu Saudi printsessist, kes hukati avalikult abielurikkumise eest.

EL ja Saudi Araabia on jaganud olulisi välispoliitilisi huve, näiteks Kesk-Ida rahuprotsessi toetamine, saudide kui sunni muslimite julgustamine ekspansionistlikule šiia Iraanile vastu astuma ja saudide Al-Qaida-vastase võitluse toetamine, kelle paljud toetajad on kahjuks Saudi Araabia päritolu.

Kuid samuti peame nõudma saudidelt nende ÜRO konventsioonist tulenevate kohustuste täitmist naiste diskrimineerimise lõpetamiseks, kes ei saa isegi autot juhtida ega piiratud kohalikel valimistel valida. Ärgem vedagem ennast ninapidi, et meil on ühised väärtused selle fundamentalistliku ja keskaegse režiimiga.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE), autor. Proua juhataja, räägin selles küsimuses enda nimel. Saudi Araabiat valitseb halastamatu diktaator, mida häbiväärsel kombel tunnustab suures osas kogu läänemaailm, kaasa arvatud paljud ELi riigid, sest Saudi Araabia on tohutult rikas naftadollarite poolest, mida ta kasutab osaliselt lääneriikides altkäemaksu andmiseks, et seal teeseldaks, et nad ei näe, ei kuule ja ei mõista, mis selles riigis toimub.

Aga isegi koolilapsed teavad, et Saudi Araabia naljakad valitsejad, kelle moodustab põhiliselt ühe mehe, Tema Kuningliku Kõrguse, jumalasarnase kuningas Abdullahi perekond, rõhuvad oma rahvast brutaalselt. Üks ilmselge näide on see, et nad kohtlevad naisi orjadena või osana kodusest mööblist, aga sellele vaatamata, nagu hr Tannock just märkis, võeti hr Abdullah ja tema kuus lennukitäit saatjaid paar nädalat tagasi Ühendkuningriigis ja Vatikanis pillavalt ja hiilgavalt riiklikult vastu. Inglismaa kuninganna või Ühendkuningriigi peaministri või paavsti austusväärsetelt huultelt ei lipsanud ühtegi sõna inimõiguste kohta. Nii palju siis silmakirjalikkusest ja topeltstandarditest, tahaks öelda.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), autor. − (ES) Pr juhataja, 2005. aastal oli meil võimalus rääkida naiste olukorrast Saudi Araabias ning kõnealuses kontekstis tegime seda seoses kohalike valimistega ja asjaoluga, et naised ei saanud hääletada.

Lisaks sellele diskrimineerimisele poliitiliste õiguste osas on siiski palju teist liike diskrimineerimist, mida on kajastatud erinevate massiteabevahendite kaudu, hiljuti ja pidevalt, mis andis motivatsiooni kõnealuseks teiseks resolutsiooniks, mida täna arutame.

Ajendiks oli kindlasti arusaamatu kohtulik karistus naisele, keda teatakse „Qatifi naisena”, kellele määrati 200 piitsahoopi selle eest, et ta leiti autost rääkimas mehega, kes ei kuulunud tema perekonda. Lisaks sellele, et väidetav kuritegu ja seega karistus on vastuvõetamatud, teravdab olukorda ka asjaolu, et süüdimõistetud naine ei saanud piisavat õiguslikku nõu.

Kahjuks ei ole see ainule juhtum, kus saab selgelt taunida diskrimineerivaid karistusi kuritegude eest ja suutmatust kaitsta naisi õigussüsteemis. See on kahjuks pigem reegel kui erand. Kuidas saab süsteemi õiglaseks pidada, kui ta näiteks mõistab vägistamise ohvri selles koleduses süüdi?

Saudi Araabias on vajalikud struktuurilised muudatused ja Euroopa Liit peab aitama neid, kes töötavad nii väljaspool riiki kui riigis sees, et seda saavutada. Siin ei ole kaalukat relativismi. Inimõigused, mis sisaldavad naiste õigusi, on ja peavad olema universaalsed ja neid tuleb igas kontekstis kaitsta.

Seega ühinen pr Svenssoni esitatud nõudmisega ja palun komisjonil ja nõukogul taas kord igal võimalusel paluda Saudi ametivõimudel teha asjakohased struktuurilised ja institutsioonilised muutused, et kõrvaldada igasugune diskrimineerimine naiste suhtes, sealhulgas kõikide nende õiguste tunnustamine, nii eraelus kui avalikus elus, ja täpsemalt poliitilises, õiguslikus ja kohtulikus valdkonnas.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE), autor. − (PL) Pr juhataja, Saudi Araabia on riik, kus seadust jõustatakse vastavalt wahabi põhimõtetele, mis on kõige radikaalsem sunni suund islamis. Poliitiline, sotsiaalne ja religioosne vabadus on märkimisväärselt piiratud ja karistusi, nagu piitsutamine, käte või jalgade amputeerimine või surmanuhtlus, jagatakse välja iga päev.

Riigis, mida Human Rights Watch on nimetanud „inimõiguste kõrbeks”, langevad peamiselt naised erinevat tüüpi diskrimineerimise ohvriks eraelus ja avalikus elus. Naiste identiteeti tunnustati ametlikult alles 2001. aastal, väljastades neile fotoga varustatud isikut tõendavad dokumendid. Enne seda pidid nad oma identiteeti tõestama, kasutades perekonna isikut tõendavat dokumenti, millel oli nende abikaasa või isa pilt. Isegi kui nad saavad endale autot lubada, ei tohi nad sellega sõita. Nad võivad õppida, kuid meeste peetud loenguid peavad naisüliõpilased vaatama video pealt. Neil ei ole õigust hääletada ning otsused lahutuste ja lapsehoolduse kohta on eksklusiivne meeste eelisõigus.

Naised on korduvalt ebaõiglaste ja solvavate kohtuotsuste ohvrid. Qatifi tüdruku juhtum puudutab 19-aastast grupiviisilise vägistamise ohvrit, keda karistati 200 piitsahoobi ja kuuekuulise vanglakaristusega selle eest, et ta viibis üksi võõra mehe seltskonnas oma röövimise ajal.

Vaatamata selle allkirjastamisele, ei järgi Saudi Araabia kohustusi, mis tulenevad ÜRO konventsioonist naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta. Ametivõimud peavad alustama kõikide piirangute kaotamisest naiste liikumisvabadusele ja astuma samme naiste kaasamise järkjärgulise suurendamise suunas poliitilises otsustusprotsessis võrdsel alusel meestega. Naistel peab olema üldine juurdepääs tööhõivele kõikidel haldustasanditel ja võimalus teostada kõiki avalikke funktsioone.

Samuti tuleb nõuda täieliku keelu kehtestamist peksu ja teiste alandavate kehaliste karistuste kasutamisele, sest see on rahvusvahelise õiguse ja ÜRO piinamise konventsiooni rikkumine, millele Saudi Araabia on alla kirjutanud.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Casaca, fraktsiooni PSE nimel.(PT) Pr juhataja, tahaksin lisada oma hääle kõikide teiste liikmete omale, kes on rääkinud ja eelkõige juhtida tähelepanu sellele, et tähistame Euroopa võrdsete võimaluste aastat ning võrdsetel võimalustel ei saa määratluse kohaselt olla piire, ning et me ei saa lihtsalt jääda ükskõikseks sellele, mis toimub naistega Saudi Araabias ja ka ülejäänud Lähis-Idas tervikuna.

Eelkõige tahaksin tõstatada hr Tannocki esitatud küsimuse seoses konkreetse õigusega juhtida autot. Riyadhis loodi 27. septembril naiste autojuhtimisõiguse nõudjate komisjon. 6. novembril tähistas komisjon selle keelu vastase meeleavalduse 17. aastapäeva, nad on kogunud juba tuhat allkirja ning neil on tohutu jõud. Seda juhivad neli saudi naist. Tahaksin kutsuda üles kogu täiskogu, eelkõige eesistujat, toetama täielikult kõnealust Saudi Araabia algatust ja tahaksin meelde tuletada ka seda, et lisaks Saudi Araabiale on hetkel veel tõsisemad olukorrad Iraagis. Tuletaksin meelde 40 naise hukkamist käesoleval aastal Basras seetõttu, et nad ei täitnud kehtestatud riietamise reegleid Iraagis, riigis, kus naised said hääletada enne kui portugali naised ning kus praegu toimub kõige barbaarsem fanatism. Me ei saa ka selle olukorra suhtes ükskõikseks jääda.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi, fraktsiooni ALDE nimel. Proua juhataja, kui käsitleme naiste õiguste küsimust Saudi Araabias, peame meeles pidama ühte asja. See on asjaolu, et islami ühiskondades ei ole usk ja riik eraldatud. Riik on religioon ja vastupidi. Naiste õiguste mitteaustamine tuleneb islami seadustest ja seda lihtsat tõsiasja mõistes ja arvesse võttes võiksime liikuda olukorra parandamisele sammu lähemale.

Me ei saa peale suruda oma väärtusi, mis on väljunud juudi ja kristluse traditsioonide raamidest, aga me saame algatada dialoogi, kutsudes üles vastastikusele mõistmisele ja valmistades ette pinda reformiks, sest praegu on valeks osutunud paljud arusaamad, mis ei ole kooskõlas meie ülemaailmse seisukohaga.

Lisaks eeltoodule on naiste olukord Saudi Araabias kohutav ja midagi on vaja kiiresti ette võtta. Kutsun kolleege seetõttu tungivalt üles seda raportit ühehäälselt toetama.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI).(NL) Pr juhataja, daamid ja härrad, meie tänane arutelu Saudi Araabia kohta, eelkõige kohutav olukord seoses naiste õigustega, tuleks tegelikult laiendada suurele osale islamimaailmale. Ainult mõned, nagu Hollandi kodanik Ayaan Hirsi Ali, julgevad sellega lagedale tulla. Naiste diskrimineerimine ja ikestamine on islami pühatekstides juurdunud.

Naiste diskrimineerimise alus ja õigustus Saudi Araabias ja peaaegu kogu islamimaailmas tuleneb Koraanist. See on põhitõde, mida peame julgema selles arutelus tunnistada. Seda näitas hiljutine juhtum Sudaanis, kus 54-aastane õpetaja mõisteti 15 päevaks vangi selle eest, et ta kutsus mängukaru Muhamediks, kuni talle anti armu rahvusvahelise diplomaatia survel. Saudi Araabias langes 20-aastane naine grupiviisilise vägistamise ohvriks, kuid süüdi mõisteti tema ise. Sellest sümboolsemaks enam ei saa minna.

Ent Saudi Araabia on USA liitlane ja pääseb loomulikult pisut rohkemaga. Lõppude lõpuks on Saudi Araabia nagu Hiinagi rikas riik ja võime söandada olla pigem paindlikumad, kui kaalul on õilsad põhimõtted, mida oleme sellel nädalal sageli arutanud. Seega peaks Euroopa kutsuma üles ka Washingtoni suunama oma jõuvarud olukorra parandamisse Saudi Araabias.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen, komisjoni asepresident. (DE) Pr juhataja, daamid ja härrad, komisjon on äärmiselt tänulik võimaluse eest öelda midagi täna olukorra kohta seoses naiste õigustega Saudi Araabias.

Juhtum, millel teie resolutsioon põhineb, annab palju põhjust muretsemiseks. Noor naine sai karistuseks 200 piitsahoopi ja kuus kuud vangistust pärast seda, kui seitse meest oli teda grupiviisiliselt vägistanud. EL tegeles selle küsimusega kohe. ELi kolmik avaldas protesti Saudi Araabia valitsusele Riadhis ja väljendas ELi nördimust kohtuotsuse üle El Katifis. Kohtuotsus ei riku selgelt üksnes Saudi Araabia rahvusvahelisi kohustusi, eelkõige ÜRO piinamise ning muude julmade, ebainimlike või inimväärikust alandavate kohtlemis- ja karistamisviiside vastast konventsiooni, vaid pöörab ka süü põhimõtte tagurpidi, kuulutades ohvri süüdlaseks.

See juhtum toob tähelepanu keskpunkti riigi, kus naiste diskrimineerimine on kahjuks osa igapäevasest elust. Euroopa Parlament on õigustatult nõudnud Saudi Araabia valitsuselt korduvalt kõrvaldada piirangud naiste vabale liikumisele, sealhulgas autojuhtimiskeeld. See nõue kehtib ka piirangutele naiste juurdepääsul tööhõivele, nende iseseisvale õigusvõimele ja esindamisele kohtuprotsessidel. Jagan tingimusteta parlamendi muret naiste olukorra osas Saudi Araabias.

Samal ajal on Saudi Araabia ÜRO inimõiguste nõukogu liige, et kaitsta ja edendada inimõigusi. Saudi Araabia on naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta käiva ÜRO konventsiooni lepingupool. Eeldatavasti on ta ratifitseerinud konventsiooni ühe reservatsiooniga: konflikti puhul konventsiooni klauslite ja Islami õiguse normide vahel ei ole kuningriik kohustatud täitma mis tahes konventsiooni klausleid, mis selle õigusega vastuolus on. Euroopa Liit on korduvalt kutsunud Saudi Araabiat üles kaotama oma tingimused kõnealuse ÜRO konventsiooni kohta – eelkõige seoses võrdsete õiguste tagamisega naistele ja meestele nende laste rahvuse osas – ning teeb seda jätkuvalt.

Inimõigustealased küsimused, nagu naiste olukord, on sageli Euroopa Liidu Saudi Araabiale tehtavate avalduste teema. Euroopa Liit tuletab Saudi Araabiale meelde viimase kohustusi vastavalt rahvusvahelistele inimõigustealastele standarditele, tõstatab küsimuse vajaduse kohta kohelda naisi ja mehi võrdselt ja võidelda naistevastase vägivalla vastu ning palub Saudi Araabial kaitsta ja edendada naiste õigusi.

Kaks hiljutist muutust, mida oleme täheldanud võivad – ütlen seda väga ettevaatlikult – võivad ehk olla märk sellest, et Saudi Araabia teeb mõningaid edusamme.

Saudi Araabia riiklik inimõiguste ühendus koostas käesoleva aasta mais oma esimese raporti inimõigustealase olukorra kohta Saudi Araabias. Selles raportis on avaldatud naiste, vangide ja töötajate õiguste rikkumised nagu ka kohtuotsused. Kõnealuse raporti tulemuste ja soovituste osas peaks tegutsema ja järelmeetmeid võtma Saudi Araabia valitsus.

Lisaks kuulutas kuningas Abdullah oktoobris välja pöördelise kohtureformi, tugevdades kohtunike iseseisvust ja lihtsustades teabekogumist vastavalt šariaadile, millele teostab järelevalvet ülemkohus.

Sellise riigi puhul nagu Saudi Araabia on need julgustavad sammud. Seega ei peaks me üksnes juhtima vajadusel tähelepanu inimõiguste rikkumistele Saudi Araabias, vaid tervitama ja toetama ka reforme, mis viimasel ajal on ettevaatlikult tekkinud.

 
  
MPphoto
 
 

  Juhataja. - Arutelu on lõppenud.

Hääletus toimub täna arutelude lõpus.

 
  

(1)Vt protokoll.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika