Index 
 All text 
Debatter
Tisdagen den 15 januari 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

Flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för 2007–2012 (debatt)
MPphoto
 
 

  Cem Özdemir, för Verts/ALE-gruppen. – (DE) Herr talman! Vi röstade för betänkandet i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Vi ska godkänna det igen här, även om vi ansluter oss till mycket av den kritik som det getts uttryck för i kammaren, och till och med av föredraganden själv. En av mina punkter har redan tagits upp av föredraganden. Även om byrån för grundläggande rättigheter kommer att fortsätta att hantera könsdiskriminering, så hör frågor som homofobi tyvärr inte till dess befogenheter. Mot bakgrund av de debatter som vi fört inom Europa och det nuvarande tillståndet i diskussionerna är det beklagligt att vi inte kunnat nå en kompromiss med rådet och kommissionen.

Det finns fler punkter som bör tas upp. Vi lade fram ändringsförslag i utskottet, men alla förkastades tyvärr. Jag ska bara ta upp några av dem. Diskrimineringen av romerna skulle ha varit ett viktigt problem att ta itu med, liksom skyddet av privatlivet. Dataskydd skulle ha varit en annan betydelsefull punkt. I Europa har vi uppnått en viss standard som vi måste upprätthålla inom unionen för vår trovärdighets skull. Det är dock viktigt att undersöka i vilken utsträckning kampen mot terrorism kan förenas med grundläggande rättigheter, inte minst i ljuset av våra erfarenheter av kamp mot terrorism. Detta är en annan fråga som det skulle vara värt att inkludera i befogenheterna för byrån för grundläggande rättigheter.

Alla håller med om att byrån för grundläggande rättigheter borde börja verka så snart som möjligt, men vi har inte ens lyckats enas om en direktör. Därför finns det utrymme för en viss tvekan i fråga om huruvida byrån verkligen kommer att kunna utföra sina uppgifter. De goda nyheterna är att det inte kommer att bli många fler sådana här förfaranden. När det omarbetade EU-fördraget träder i kraft från och med 2009 kommer förfarandena att se annorlunda ut, och Europaparlamentets delaktighet i dessa debatter kommer att kanaliseras.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy