Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Utorok, 15. januára 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

9. Slávnostná schôdza – Veľký Mufti Sýrie
PV
MPphoto
 
 

  Predseda. − Dámy a páni, je dnes pre mňa veľkou cťou a potešením, že v tomto Európskom roku medzikultúrneho dialógu môžem v Európskom parlamente srdečne privítať jeho veličenstvo, šejka Ahmada Badr El Din El Hassoun, Veľkého Muftiho Sýrie.

(potlesk)

Ako som už zdôrazňoval minulý týždeň v Ľubľane, na otváracom ceremoniáli Európskeho roku medzikultúrneho dialógu, Európsky parlament považuje tento rok dialógu medzi kultúrami za veľmi dôležitý.

Som pevne presvedčený, tak ako mnohí ďalší, že je možné a aj zásadné, aby ľudia z rôznych kultúr a náboženstiev žili spoločne v mieri, a to v rámci Európskej únie, ako aj na celom svete. Osobitný význam majú v tomto kontexte naše vzťahy s národmi na protiľahlých stranách Stredozemného mora a na Strednom východe. Skutočnosťou je, že plody tohto dialógu budú mať trvalý vplyv na našu spoločnú budúcnosť. Spolu musíme vybudovať duchovný a kultúrny most naprieč Stredozemným morom postavený na vzájomnom obohacovaní a zdieľaných hodnotách.

Tento most postavíme vtedy, ak sa zapojíme do trvalého, čestného a otvoreného dialógu, v ktorom budeme počúvať jeden druhého, úprimne si vymieňať názory a rozvinieme vzájomné pochopenie.

Tolerancia je srdcom medzikultúrneho dialógu. Tolerancia neznamená ľahostajnosť. Tolerancia znamená predniesť svoje vlastné stanoviská a vypočuť si a rešpektovať presvedčenia iných ľudí.

Ak je pre nás neprijateľné akceptovať stanovisko iného človeka, je potrebné správať sa k jeho mienke s rešpektom, vymieňať si nápady a názory pokojne a vždy, keď to bude možné, vytvoriť cestu pre spoločný postup, a tým zmiernenie napätia.

Musíme zdôrazňovať veci, ktoré máme spoločné, vrátane podstaty spočívajúcej vo všeobecných demokratických hodnotách. Na prvom mieste medzi nimi je ľudská dôstojnosť a obrana nedotknuteľných ľudských práv.

V priebehu roku 2008, ako aj neskôr, využije Európsky parlament niekoľko príležitostí zapojiť sa do takýchto rozhovorov. Dnešná návšteva Veľkého Muftiho Sýrie predstavuje prvú z nich. Ahmad Badr El Din El Hassoun, bývalý Mufti mesta Aleppo, sa pokladá za význačného zástancu dialógu medzi rôznymi náboženstvami v krajine, kde náboženské spoločenstvá v celej svojej rôznorodosti stále spolu žijú a pracujú v mieri.

To jasne odráža aj skutočnosť, že Veľkého Muftiho pri dnešnej návšteve sprevádzajú poprední náboženskí vodcovia. Bolo to jeho výslovné želanie a rád by som osobitne spomenul biskupa Antoinea Audoa, hlavu chaldejskej katolíckej cirkvi v Sýrii, a vrúcne ho privítal.

Vaše veličenstvo, som veľmi rád, že vás môžem vyzvať na príhovor Európskemu parlamentu.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Ahmad Badr El Din El Hassoun , Veľký Mufti Sýrie.

(Rečník hovoril po arabsky. Uvedený text je preložený podľa prepisu tlmočenia do angličtiny.)

Zdravím vás všetkých v mene nášho Stvoriteľa, ktorý stvoril celé ľudstvo z rovnakej hliny, a cez ktorého dušu sme dostali život. Zdroj našej energie pochádza od jedného Boha, Stvoriteľa, sme jeho dielom, a preto vás zdravím ako svojich blížnych na tejto planéte, ako svojich blížnych v duchu a v ľudskom spoločenstve.

Vážený pán predseda, dámy a páni, vážení páni poslanci, prišiel som k vám z krajiny, ktorú som si nevybral sám, jedným z jej občanov som sa stal z vôle nebies. Zo zeme, ktorú nazývame „požehnanou zemou“, zo zeme Al-Šámu, do ktorej patria Libanon, Palestína, Sýria, Jordánsko a Izrael, zo zeme, ktorá zahŕňa všetky kultúry nebies: po našej zemi kráčal prorok Abrahám a šťastne tam žil prorok Mojžiš, v našej zemi sa narodil Ježiš (nech na ňom spočinie Božie požehnanie) a z nej aj vstúpil na nebesia. Aj prorok Mohamed prišiel z Mekky do našej zeme, aby bol vzatý na nebesia. Preto by som bol rád, keby ste chápali význam tejto zeme, ktorá bola prameňom svetla a osvietenia, bez ktorého by sme neboli kresťanmi ani nasledovateľmi Abraháma a Mojžiša, a neboli by sme moslimami, neniesli by sme zodpovednosť za to, že máme odovzdať svetu duchovný odkaz.

Nuž ďakujem vám a ďakujem predsedovi Parlamentu z celého srdca za to, že mi umožnil otvoriť túto rozpravu o kultúre v roku, ktorý je rokom dialógu medzi kultúrami.

Hovorím o kultúrach, ale v skutočnosti neexistujú oddelené kultúry, existuje len jedna kultúra.

Jednotlivé kultúry ovplyvnili a obohatili spoločnú kultúru ľudstva. Kultúra vychádza z nás samotných: to my sme ju vytvorili. Tento Parlament nepostavil kresťan, žid, ani moslim, vytvoril ho človek. A to je symbolom kultúry, jej budovania.

Všetci vytvárame jedinú kultúru, a tú nazývame kultúrou ľudstva. A preto my, u nás, ani v najmenšom neveríme na konflikt kultúr. Na svete je len jediná kultúra a tá nie je viacnásobná. Môžu však existovať alebo koexistovať rôzne kultúry.

(potlesk)

Pozrime sa v čom spočíva konflikt kultúr. V nevzdelanosti, terorizme a zaostalosti. Kultúrny človek akejkoľvek viery však zovrie ruku, ktorú k nemu vystieram a môžeme spolu budovať kultúru ľudstva. Keď človek vstúpil na Mesiac, v sovietskom kozmickom programe a v NASA nepracovali len Američania a Rusi, ale aj Európania, Taliani, Nemci, Francúzi, Belgičania a Arabi. Budovali spolu civilizáciu, ktorá umožnila ľudstvu vstup do vesmíru.

Takže sa ešte raz pozrime na terminológiu, alebo na termín „konflikt“ kultúr a civilizácií. Je to závažné, pretože civilizáciu nemožno budovať oddelene. Tí, ktorí postavili pyramídy, sú našimi predkami a tí, ktorí postavili pyramídy v Čile, tiež patria medzi našich predkov, a preto, ako som už povedal, je len jedna civilizácia.

Ďalej, má civilizácia svoje náboženstvo? Alebo to, čomu náboženstvo dáva svoje morálne hodnoty, nazývame kultúrou? Neexistuje islamská, kresťanská či židovská civilizácia. Náboženstvo síce dáva civilizácii morálne hodnoty, ale kultúra je niečo, čo sme vytvorili my. Boh vytvoril náboženstvo, ale my tvoríme kultúry. Kultúra je naším dielom, ale náboženstvo je dielom Boha. Neklaďme teda civilizácii prekážky len preto, že je výsledkom našej práce, kým náboženstvo, ako som povedal, je dielom Boha.

Kto vytvára civilizáciu? Ľudstvo – vy a ja. Kto sme my, vy a ja? Ste iní ako ja? Nie. Nie ste iní. Zviera môže byť iným stvorením, ale vy ste moji bratia alebo sestry bez ohľadu na vaše náboženstvo či jazyk, pretože moja matka je vašou matkou, môj otec je vaším otcom, a zem je našou matkou a Abrahám je naším otcom. Vytvorme preto novú generáciu, ktorá verí v to, že „iné stvorenie“ je zviera. Ale človek, bez ohľadu na jeho vieru alebo bez ohľadu na to, odkiaľ pochádza, je mojím bratom alebo sestrou, a jeho krv je mojou krvou. Jeho podstata je mojou, a jeho myšlienky sú mojimi, jeho sloboda je mojou slobodou, ale jeho kultúra je iná ako moja. Takže budujme civilizáciu spolu. U nás neveríme, vo viacero náboženstiev: viacero náboženstiev neexistuje.

Abrahám, Mojžiš, Ježiš a Mohamed prišli s jediným náboženstvom – uctievaním Boha a dôstojnosťou ľudstva. Čo sa týka právnych prepisov a zákonov, z času na čas a z obdobia na obdobie sa líšia. Môže existovať mnoho druhov legislatívy, ale nemôže byť mnoho náboženstiev. Preto môj Boh a váš Boh je ten istý a jediný a všetci uctievame toho istého Stvoriteľa. A z tohto dôvodu je náboženský konflikt nemožný. Čo ma vedie k tvrdeniu, že neexistuje svätá vojna. Neverím v sväté vojny, pretože vojna nikdy nemôže byť svätá: svätý je mier.

(potlesk)

Učme preto svoje deti v školách, kostoloch a na posvätných miestach a v mešitách, že to, čo je na svete skutočne posvätné je človek, nie Kába, mešita Al-Aksá alebo Chrám najsvätejšej Trojice, ale ľudstvo – ľudstvo je najsvätejšie a najposvätnejšie na svete a je dôležitejšie ako akákoľvek iná posvätná vec.

(potlesk)

Prečo vám to spomínam, dámy a páni? Pretože Kábu vytvoril Abrahám, Múr v Mekke postavil žid a Chrám najsvätejšej Trojice kresťan. Ale človeka – kto stvoril človeka? Je dielom Stvoriteľa, a nikoho, kto zničí dielo Stvoriteľa, by sme nemali rešpektovať.

Každý, kto zabije izraelské alebo iracké dieťa bude vyzvaný, aby pred Bohom vysvetlil svoj čin, pretože tie deti sú dielom Boha na tomto svete a my sme to dielo zničili. Môžeme tým ľuďom vrátiť ich životy? Keby mala byť zničená Kába, naše deti by ju mohli znovu postaviť a keby mala byť zničená mešita Al-Aksá, mohli by sme ju obnoviť. Keby mal byť zničený Chrám najsvätejšej Trojice, ďalšia generácia by ho postavila, ale verte mi, ak zabijú človeka, kto mu môže vrátiť život?

A preto zdravím Európu a vzdávam jej hold za to, že ma pozvala na toto miesto. A tak začínam s vami a vyzývam vás, aby ste zaručili, že dialóg civilizácií musí trvať večne a musí byť otvorený, aby sme vytvárali štáty na občianskej báze, nie na náboženskej alebo etnickej, pretože náboženstvo je vzťahom medzi človekom a Bohom, ale my na tomto svete musíme spolu žiť v mieri. Nevnucujem vám svoje náboženstvo a vy mi nevnucujete vaše. To je medzi nami a Stvoriteľom.

Vytvorme teda novú generáciu, ktorá verí, že ľudská civilizácia je našim spoločným dielom, a že najušľachtilejšie zo všetkého je ľudstvo a sloboda – samozrejme, po Bohu. Ak chceme vidieť na svete mier, začnime zemou mieru: Palestínou a Izraelom. Aby sme ľuďom mohli povedať to, čo povedal pred rokmi pápež, namiesto múrov, stavajme radšej mosty mieru, pretože Palestína je krajinou mieru. Ak zvážime, koľko stojí postaviť ten múr, mohli by sme umožniť kresťanským, židovským a arabským deťom, aby chodili do jednej školy a žili ako bratia a sestry v škole mieru.

(potlesk)

Áno, minulý rok sme k vám v Sýrii vystreli svoje ruky. Prezident Bašar-al-Asad vystrel ruky k svetu a povedal: „Chcem skutočný mier“. Dnes nebudem mať pri sebe zbraň, ale vždy budem mať slová mieru, aby som sa postavil pred svet a povedal: „po dnešku už žiadne vojny.“ Víťaz vojny, aj keď dočasne vyhráva, bude porazený, pretože zabil ľudí, ale skutoční víťazi sú tí, ktorí sa stávajú bratmi ostatných. Svätá nie je zem, ale človek. Spravme svet svätým tak, že človek sa stane svätým.

A preto, neverte médiám, lebo médiá často klamú. Viacerí z vás ma navštívili v Sýrii a boli so mnou mešite a ja som šiel s nimi do kostolov a videli, že žijeme ako jedna rodina, a že našim ideálom nie je iba existovať jeden vedľa druhého, ale žiť spolu ako rodina. Bez ohľadu na to, či sme moslimovia, židia alebo kresťania, veríme v jeden spoločný príbytok – príbytok života.

Podobne ako vy, som 10 rokov poslancom v Sýrii , a v okamihu, keď som vstúpil do Parlamentu, pocítil som, že nezastupujem svoju politickú stranu či skupinu, pretože som bol nezávislý. Zastupoval som skôr každého človeka, ktorý ma o to požiadal, i toho, ktorý ma nepožiadal, pretože sú to moji bratia a sestry a ja som bol zástupcom každého človeka krajiny. Takže zastupujete svoje krajiny alebo politické strany alebo ľudské bytosti? Zastupujte prosím nás a svojich ľudí, pretože ľudstvo je vo svete jedinečné.

Áno, vy nás musíte zastupovať v otázkach mieru, pravdivosti a presvedčenia. Islamský svet je dnes vo viacerých svojich krajinách svedkom vojen. Tento svet si musí dosiahnuť mier, stále mu šlo o mier, a ak sa vyskytnú isté krízy, je to len z dôvodu nespravodlivosti. Kresťanstvo sa zrodilo, aby sa stalo zárukou mieru, inak nemôžeme porozumieť posolstvu takých prorokov ako bol Mojžiš, ktorý sa dovolával mieru. Nikto nechcel zabiť nikoho, a ten, kto chce zabiť človeka, protirečí svojim presvedčeniam a náboženstvu. Nepoužívajte náboženstvo na zabíjanie, náboženstvo je tu pre mier a pre život.

Áno, to je odkaz mojej krajiny, krajiny, ktorú požehnali nebesia, a po  ktorej kráčali a žili v nej proroci.

Ženu v našej krajine považujeme za šľachetnú bytosť a aj napriek tomu, že možno čelila krivdám zo strany mužov, ctíme si ju, či už je židovka, kresťanka alebo moslimka. Ženy v našej krajine sa podieľajú na všetkom a vedúci predstavitelia mojej krajiny, vrátane prezidenta, vyzývajú, aby sa zapájali do všetkých spoločenských oblastí.

Toto mesto je synonymom mieru. Videl som, ako ho postavili a tvrdil som, že Európa je zázrakom 20. storočia. Zázrakom, ktorý bol svedkom prvej a druhej svetovej vojny, a ktorému sa potom podarilo zbúrať Berlínsky múr bez krviprelievania – bez jedinej kvapky krvi. Celá Európa sa spojila a jej ľudia sa spojili do jedného Parlamentu. A preto, mohli by ste nám pomôcť vytvoriť takýto parlament – ľudský, duchovný a univerzálny? Pomôžte nám, prosím, lebo Sýria a celý islamský svet, kresťania aj moslimovia, čakajú na vás.

Nakoniec, keďže Damask je tento rok hlavným mestom arabskej kultúry a u vás sa začal Rok medzikultúrneho dialógu, rád by som vás požiadal, aby ste súhlasili s usporiadaním stretnutia o kultúrach v hlavnom meste arabskej kultúry, Damasku, na ktorom by sme vyjadrili, že svet je jednotný, a že vystierame ruky k Libanonu, pretože má jeden ľud. Všetci by sme mali prispieť k vytvoreniu jednotného Libanonu, a jedinej skutočnej Palestíny, jediného skutočného Izraela a aj Iraku, jednej krajiny mieru pre všetkých.

(Neutíchajúci potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Predseda. − Dámy a páni, váš potlesk hovorí, že tento Parlament je so mnou zajedno a úprimne ďakuje Veľkému Muftimu Sýrie, šejkovi Ahmadovi Badr El Din El Hassoun, za jeho posolstvo proti násiliu, vojne a terorizmu. Ľudská dôstojnosť je preňho najdôležitejšia, a to je základom spolupráce medzi kultúrami. Je mu vlastná tolerancia, ktorá hovorí, že máme svoj názor a nič nás nezaväzuje zastávať iný názor, ale rešpektujeme ho, čo vytvára predpoklad pre spoločný život na svete v mieri pri uznaní ľudskej dôstojnosti. Ďakujem Vám, Vaše veličenstvo, za Vaše slová tu, v Európskom Parlamente.

(potlesk)

 
  
  

PREDSEDÁ: ALEJO VIDAL-QUADRAS
podpredseda

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia