Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/0189(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0514/2007

Předložené texty :

A6-0514/2007

Rozpravy :

PV 15/01/2008 - 14
CRE 15/01/2008 - 14

Hlasování :

PV 17/01/2008 - 6.1
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0014

Rozpravy
Úterý, 15. ledna 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

14. Víceletý rámec na roky 2007–2012 pro Agenturu Evropské unie pro základní práva (rozprava)
PV
MPphoto
 
 

  Předsedající. – (FR) Dalším bodem programu je zpráva Michaela Cashmana jménem Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci o návrhu na rozhodnutí Rady při uplatňování nařízení (ES) č. 168/2007 o přijetí víceletého rámce na roky 2007–2012 pro Agenturu pro základní práva (KOM(2007)0515 - C6-0322/2007 - 2007/0189(CNS)) (A6-0514/2007).

Zde procedurální poznámka: Mohl by mi vážený poslanec, prosím, sdělit, na který článek nařízení se odkazuje?

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Knapman (IND/DEM). Pane předsedající, k námitce dle článku 171. Právě jste sněmovně řekl, že o vystoupení požádalo 19 členů. Před obědem nám bylo sděleno, že požádalo 14 poslanců. Vím, že pokud jde o statistiku, a zvláště když zde není jmenovité hlasování, jsou údaje trochu nepřesné, ale mohl byste vysvětlit rozdíl mezi těmito dvěma čísly?

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. (FR) Není snadné vám tady a teď podat vysvětlení, ale mohu se o to pokusit.

Požadavky na vystoupení dostáváme – a již jsem mnohokrát předsedal při vysvětlování hlasování – v reálném čase. Se vší pravděpodobností došlo k tomu, že když pan Vidal-Quadras vydal prohlášení, měl na pultíku před sebou 14 jmen a pak během vteřin či minut přistoupili k předsednickému pultu další členové sněmovny a sdělili, že si přejí vystoupit. Nepochybně proto se v době mezi prohlášením pana Vidala-Quadrase a mým před malou chvílí zvýšil počet ze 14 na 19. Tento zajímavý bod jednacího řádu překontrolujeme.

Pokud nyní dovolíte, vrátíme se ke Cashmanově zprávě a začneme rovnou zástupcem Komise.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, místopředseda Komise. Pane předsedající, ze všeho nejdříve bych rád poděkoval Parlamentu za velmi konstruktivní spolupráci a podporu při rychlém přijetí víceletého rámce na roky 2007–2012 pro Agenturu pro základní práva.

Zejména bych chtěl poděkovat zpravodaji panu Cashmanovi, za jeho osobní angažovanost na tomto dokumentu. Víceletý rámec na roky 2007–2012, jak byla navržen Komisí a projednán ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, umožní agentuře plně využít svých schopností. Rád bych zde řekl, že plně rozumím důvodům v pozadí každého z pozměňovacích návrhů, které zpravodaj přednesl. S potěšením sděluji, že mohu přijmout pozměňovací návrh 1; pozměňovací návrh 2, který se týká pojmu etnických menšin; pozměňovací návrhy 3, 4, 5, 8 a 13 (zčásti) týkající se pojmu vícenásobné diskriminace, pozměňovací návrh 15, týkající se pojmu sociálního vyloučení a pozměňovací návrh 16, zvláště proto, že všechny tyto pozměňovací návrhy odráží kompromisní řešení nalezená při jednáních mezi předsednictvem, Komisí a zpravodajem.

Co se týče ostatních pozměňovacích návrhů, nemohu je přijmout z mnoha právních a technických důvodů, které zde velmi rychle vysvětlím. Některé návrhy nesplňují základní pravidla, jmenovitě pozměňovací návrh 10, 11 a 18. V některých případech pozměňovací návrhy přesahují rámec nařízení, zvláště pozměňovací návrh 17. V některých jiných případech si, samozřejmě dle mého názoru, s nařízením odporují, jako pozměňovací návrh 10. Jiné nesplňují požadavky pro zlepšení právní úpravy, a to zvláště pozměňovací návrhy 2, 7 a 13, pokud jde o přidání „tradičních národnostních menšin a jazykových menšin“, které již nařízení obsahuje.

Některé pozměňovací návrhy jsou mimo pravomoc Společenství nebo pravomoc agentury, jmenovitě pozměňovací návrhy 14 a 15 (zčásti). A konečně pozměňovací návrh 12 by značně omezoval rozsah oblastí, kterými se má Agentura zabývat, jak jsou stanoveny ve článku 2 našeho návrhu

Jedna věc, která se týká pozměňovacího návrhu 6. Nejsem proti podstatě ustanovení. Ovšem návrh na víceletý rámec není dle mého názoru nejlepší místo pro předkládání obecných prohlášení o povaze a pro definování lidských práv.

Toto už lépe řeší příslušná mezinárodní ujednání a Listina. Nebudu se však proti tomuto pozměňovacímu návrhu stavět, pokud jsou Rada a Parlament ochotny jej přijmout.

Nakonec nemohu přijmout pozměňovací návrhy 7 a 9. V pozměňovacím návrhu 7 je víceletý rámec navržen tak, aby usměrňoval povinnosti evropských institucí anebo členských států sledovat dodržování všech mezinárodních úmluv o lidských právech, jež členské státy podepsaly.

K pozměňovacímu návrhu 9, odkaz na revizi víceletého rámce před uplynutím doby pěti let není nezbytný za předpokladu, že Komise, Rada a Parlament mohou kdykoliv požádat o překročení rozsahu článku 2 rámce.

Obecně řečeno byl časový rámec pěti let nastaven proto, aby zamezil ohrožení efektivity práce agentury, která potřebuje čas na naplánování své práce a na její plnění. Zavedením systematických přezkoumávání bychom agenturu vystavili riziku podrývání její práce.

Nakonec je založení agentury dle mého názoru velkým úspěchem na podporu uznávání základních práv v Evropské unii. Rovněž je úspěchem z hlediska spolupráce mezi institucemi. Nyní musíme nastavit řádné podmínky k úspěšnému fungování agentury a k tomu, aby v nadcházejících letech prokázala svůj význam.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Cashman, zpravodaj. − Pane předsedající, musím panu místopředsedovi Frattinimu poděkovat za jeho slova.

Kdyby o tom Parlament spolurozhodoval, byli bychom v daleko silnější pozici. Kolegům, kteří zde dnes jsou, musím říci, že jsem se v úplném začátku setkal se zástupci nevládních organizací a občanské společnosti, stejně tak, jak to učinili další stínoví zpravodajové, abych zjistil, co můžeme dělat. Od samého počátku mi bylo celkem jasné, že pokud by to záleželo na mně, měl bych nekonečný seznam, protože lidská práva jsou velmi důležitá: jsou prvořadá a jsou skutečnou příčinou, která vedla k založení institucí tak, abychom se nikdy nevrátili zpět k podmínkám, které vedly k druhé světové válce, a aby se již neobjevil onen děsivý stín, jenž postihl tolik různých lidí a tolik různých menšin.

Realita je však taková, že máme pouze konzultační funkci, a proto přede mnou stál velice obtížný úkol. Pro mne jako homosexuála je extrémně obtížné nechtít sem začlenit výslovně homofobii. Ovšem pokud mám být důsledný v uplatňování zásady toho, co potřebujeme dávat na pořad jednání a co není důkladně zpracováno, pak se musím vzdát věcí, které si také ze srdce přeji. Takže to bylo obtížné.

S potěšením sděluji, že tato zpráva byla přijata 48 hlasy pro, žádným proti a 8 členů se zdrželo. Ukazuje se, že to, co zde máme, jsou přání výboru – ačkoli jsou zde samozřejmě některé pozměňovací návrhy, které jsem já osobně nepodporoval. Chci vzdát velký hold portugalskému předsednictví a mému kolegovi, který sedí zde ve sněmovně, jenž se mnou velmi úzce spolupracuje a jenž podporoval Parlament v tom, aby se pokusil dosáhnout pozice, kterou by mohla podpořit Rada i Komise

Těší mě, že pan komisař vyjmenoval devět z osmnácti pozměňovacích návrhů. Získali jsme 50% podporu – samozřejmě já chci 100% podporu, ale žiji v reálném politickém světě. Především chci, aby agentura uspěla. Prapůvodem agentury jsou Listina základních práv a všechny mezinárodní úmluvy o lidských právech, které jsou pro členské státy společné.

Jsou zde však některé delegace, někteří politici a některé členské státy, kteří chtějí, aby agentura neuspěla. Nechtějí, aby začala fungovat, a právě proto jsem absolutně konkrétní v požadavcích, které na vytvoření této agentury vznášíme. Já chci, aby uspěla. Věřím, že pozměňovací návrhy, které byly přijaty ve výboru, jí pomohou uspět, když se na agenturu nebudou klást přehnané požadavky, jež by přesahovaly její lidské i finanční zdroje.

Mezi některými skupinami žen sice panují názory, že nezacházíme dostatečně daleko, ale zahrnuli jsme sem otázku rovnosti žen a mužů a vzali jsme v úvahu Institut pro rovnost žen a mužů. Musí zde samozřejmě existovat doplňkovost, ale nesmí docházet ke zdvojování, protože by to opět znamenalo mrhání zdrojů.

Dovolte mi tedy skončit a dovolte mi naslouchat, což je pravděpodobně nejdůležitější věc a jedna z nejobtížnějších věcí, které je třeba v politice činit. Dovolte mi naslouchat diskusi, ale z prostého důvodu nebudu moci podpořit pozměňovací návrhy, které budou zítra předloženy plenárnímu zasedání: Na začátku jsem řekl, že nemohu přijmout celý rozsah pozměňovacích návrhů a změnit tento postoj nyní by bylo nesplněním dohody, které jsem jako stínový zpravodaj dosáhl. Samozřejmě jsou jazyky menšin důležité, samozřejmě jsou důležité i další oblasti, ale není nic důležitějšího, než Agentura pro základní práva, jež úspěšně plní práci, kterou jsme jí stanovili provádět.

 
  
MPphoto
 
 

  Libor Rouček, navrhovatel Výboru pro zahraniční věci. − Dámy a pánové, vytvoření Agentury pro základní práva na počátku loňského roku je velmi důležitým a potřebným krokem k ochraně a podpoře základních lidských práv v rámci Unie i mimo ni. Bohužel však nebyl doposud přijat víceletý rámec a nedořešeny jsou i některé personální otázky. Výbor pro zahraniční věci proto vyzývá k urychlené nápravě této situace. Pokud jde o působení agentury za hranicemi Evropské unie, Výbor pro zahraniční věci podporuje opatření přijatá s cílem zamezit duplicitě práce a zajistit potřebnou koordinaci činností s mezinárodními organizacemi činnými v této oblasti, tzn. především s Radou Evropy, s Organizací spojených národů a také s OBSE. Dále jsme toho názoru, že dialog o lidských právech má podstatný význam pro vztahy Unie se třetími zeměmi, proto vítáme skutečnost, že agentura je otevřena účasti kandidátských zemí. A konečně zatřetí, domníváme se, že jakmile vstoupí v platnost reformní smlouva a vznikne funkce vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, agentura by mu měla být plně nápomocna v jeho nebo v její činnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál, jménem skupiny PPE-DE. (HU) Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Těší mne, že jsme dosáhli přijetí rámcového programu Agentury pro základní práva Evropské unie a rád bych poděkoval zpravodaji za jeho práci a ochotu ke spolupráci, kterou projevoval v průběhu celého tohoto obrovského úkolu.

Nyní je důležité jak pro instituce, tak pro členské státy a občany EU, aby agentura zahájila řádnou činnost co nejdříve, protože oficiálně byla vytvořena 1. března loňského roku ve Vídni, ale dosud nemá pro svůj záměr strukturu, mandát ani obsazené vedení.

Proto je velmi důležité, aby byl rámcový program přijat nyní. Čelili jsme zde složitému problému, kdy na jedné straně bychom mohli uvést nespočet otázek týkajících se lidských práv a základních právních problémů, nicméně na druhou stranu musíme uvážit, co je dnes skutečně nutné učinit, aby byla agentura způsobilá pro daný účel.

Vidím to tak, že se můj kolega pan Cashman pokusil sestavit toto stanovisko tak, aby zároveň splňovalo dvě výše uvedená kritéria: aby bylo možné flexibilně řešit problémy lidských práv, které nás všechny citelně ovlivňují, a zároveň aby byla agentura způsobilá pro daný účel.

Domnívám se, že Parlament tyto návrhy plně podporuje a – i přesto, že jsem pečlivě vyslechl, o čem se pan Frattini vyjádřil, že je pro něho a pro Komisi nepřijatelné – upřímně doufám, že Rada chápe množství našich otázek, protože ty by měly být klíčem k tomu, jak by agentura měla provádět svou práci, aby se soustředila na skutečné problémy.

Záležitost jazykových menšin a národnostních menšin byla z původního seznamu vypuštěna, ale je zahrnuta do návrhu. Považuji to za velice důležité, protože nyní vidíme, že tyto problémy se objevují znovu a znovu a se Unie jim skutečně bude muset postavit; to je třeba zohlednit. Proto doufám, že tato agentura bude schopná jim věnovat pozornost. Nebudeme tu mít „loutku“, ale skutečně fungující instituci. Děkuji vám za pozornost.

 
  
MPphoto
 
 

  Stavros Lambrinidis, jménem skupiny PSE. – Pane předsedající, Agentura pro základní práva musí konečně začít plnit svou důležitou úlohu. Proto byl zpravodaj, kterému gratuluji, nucen omezit pozměňovací návrhy na navržený program, aby mezi institucemi usnadnil dosažení rychlé dohody o tomto důležitém tématu. Bylo by samozřejmě vhodnější, kdyby oblasti témat zahrnovaly sociální práva a kdyby zde byly výslovné odkazy k otázkám obchodování s lidmi a k ochraně soukromé sféry a lidské důstojnosti v rámci systému opatření přijatých proti terorismu. Dveře ale zůstávají otevřené.

Dnes se musím zvlášť zaměřit na důležitý pozměňovací návrh, který jsem předložil já a někteří další kolegové, pozměňovací návrh, který prošel a který výslovně zmiňuje účinný, nezávislý výkon spravedlnosti, včetně práv obžalovaných a podezřelých.

Pane předsedající, když je podrývána veřejná důvěra v nezávislost a nestrannost soudnictví, je podrýván základ našich demokratických společností, a z toho důvodu zahrnovaly odpovědnosti agentury od počátku velmi oprávněně i tento rozměr. Zároveň však míváme sklon zapomínat, že každá osoba je nevinná, dokud jí není prokázána vina. Tato zásada je zjevně porušována, když média v zájmu sledovanosti, nebo i vlády a úředníci kvůli krátkodobým politickým ziskům, obviněné pranýřují. A podezřelé nelze, pane předsedající – obzvlášť v těchto dnech a době, kdy se ukazuje, že ve jménu boje s terorismem lze překrucovat mnohé základní zásady – bez následků odvádět násilím, týrat je, ani je zbavovat jejich základních práv. Pokud nás o tom může něco poučit, bezpochyby je to Guantanámo, jehož šesté výročí právě proběhlo, aniž si tohoto faktu bohužel někdo povšimnul.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophia in 't Veld, jménem skupiny ALDE. – (NL) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, ze všeho nejdříve mi dovolte říci, že ke zpravodaji panu Cashmanovi chovám obrovský respekt. Vždy jsem si ho vážila jako úžasného spojence v boji za obranu základních práv. Proto se se zpravodajem nerozcházím v názoru na podstatu, na obsah, ale na strategii. Kvůli strategii bychom se mohli vzdát několika priorit výměnou za podporu ze strany Rady, ale nabízí nám Rada dost za to, že se vzdáme toho, co chceme? Podle mého názoru ne, a tím pádem preferuji jen jasné vyjádření svého stanoviska.

Pozměňovací návrhy skupiny ALDE navrhují čtyři doplňkové priority, jmenovitě homofobii, soukromí, základní práva a politiku proti terorismu a diskriminaci Romů. V současnosti jde o čtyři hlavní oblasti, v nichž členské státy neustále porušují lidská práva. Agentura pro základní práva se měla stát hlídacím psem, který bude udržovat členské státy na správné cestě, ale bohužel k tomu nedošlo. Přinejmenším se z ní již stal bezzubý tygr. Co se mne týče, a jistě také poté, co jsem si vyslechla pana komisaře Frattiniho, se domnívám, že by měl Evropský parlament, jako nejdůležitější partner Agentury pro základní práva, jednoduše stanovit své vlastní, jasné priority.

Zcela upřímně, pokud spoléháme na podporu od Rady nebo na dohodu s ní, je vlastně s podivem, kde dnes Rada je. Bojím se proto, že sice souhlasím se zpravodajem v obsahu – hodlám jej ve své skupině projednat – ale bohužel musím říct, že nemohu podpořit strategii.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański, za jménem skupiny UEN. – (PL) Pane předsedající, pane komisaři, Agentura pro základní práva byla vytvořena na základě Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie. Po této změně mělo následovat zlepšení. Středisko ve Vídni bylo známé svou nespolehlivostí a neobratností, s jakou zacházelo se stížnostmi na rasismus a antisemitismus – příkladem jsou roky 2001 a 2005 a stížnosti ohledně Radia Maryja, Republikánské ligy a mé vlastní země, Polska.

Pokud se nová instituce bude držet doporučení zpravodaje, brzy bude opakovat staré chyby. Návrh, aby se šlo nad rámec tematických oblastí, flexibility nebo takzvaných proaktivních opatření – to jsou jen citáty z odůvodnění připraveného pro tuto zprávu – není nic jiného, než zelená tomu, aby agentura jednala nekontrolovaně, pod diktátem extrémních ideologií a mimo rámec mezinárodního práva. Na ničem z toho ve skutečnosti nezáleží, nakonec nebyl by to jediný případ mrhání evropskými penězi, ale systém na ochranu lidských práv, který postrádá rámec mezinárodního práva a který je přenechán profesionálním antirasistům, ztrácí svůj nejdůležitější klad – důvěryhodnost.

 
  
MPphoto
 
 

  Cem Özdemir, jménem skupiny Verts/ALE. – (DE) Pane předsedající, ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jsme hlasovali pro zprávu. Musíme to zde znovu potvrdit, ačkoli schvalujeme velkou část kritiky, která ve sněmovně zazněla, a to dokonce od samotného zpravodaje. Jeden z mých názorů již vznesl zpravodaj. Ačkoli Agentura pro základní práva se bude nadále vypořádávat s diskriminací z důvodu pohlaví, témata jako je homofobie, bohužel nejsou součástí jejích pravomocí. S ohledem na jednání, která jsme v Evropě vedli, a na současný stav diskusí, je politováníhodné, že jsme nebyli schopni s Radou a Komisí k tomuto kompromisu dospět.

Je nutné se zmínit i o dalších bodech. Ve výboru jsme k projednání předložili pozměňovací návrhy, ale bohužel byly všechny zamítnuty. Mám v úmyslu zmínit jen některé z nich. Důležitým problémem, který je potřeba zmínit, je diskriminace vůči Romům a také ochrana osobního soukromí. Dalším důležitým bodem je ochrana údajů. Zde v Evropě jsme dosáhli určitého standardu, který v zájmu naší důvěryhodnosti musíme v Unii prosazovat. Nejen s ohledem na naše zkušenosti v boji s terorismem je ale důležité, abychom přezkoumali, do jaké míry lze boj proti terorismu uvést v soulad se základními právy. To je další záležitost, kterou se vyplatí zahrnout do pravomocí Agentury pro základní práva.

Všichni souhlasí s tím, že Agentura pro základní práva by se měla stát provozuschopným orgánem co nejdříve, ale nebyli jsme ani schopni dohodnout se na řediteli. Proto zde vzniká určitá pochybnost, zda agentura bude vlastně schopna plnit své funkce. Dobrá zpráva je, že těchto postupů již nebude víc. Až vejde v roce 2009 v platnost zrevidovaná Smlouva o EU, budeme muset mít jiné postupy na směrování účasti Evropského parlamentu v těchto diskusích.

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún, jménem skupiny GUE/NGL.(GA) Pane předsedající, vítám zprávu pana Cashmana o Agentuře Evropské unie pro základní práva. Členové Výboru pro občanské svobody odvedli na tomto důležitém tématu prvotřídní práci. Jim i zpravodaji gratuluji.

Zvláště ale vítám zlepšení, díky nimž bude diskriminace týkající se tradičních jazyků a menšin zahrnuta do specifických odpovědností agentury. Vyzývám poslance, aby tyto reformy zítra podpořili.

Organizace spojených národů prohlásila tento rok 2008 Mezinárodním rokem jazyků. Evropská unie se musí do tohoto podniku zapojit a my se musíme připojit také.

Já osobně mám na této záležitosti zvláštní zájem. Na úrovni EU pokračuji ve vznášení požadavků na zdroje nutné pro to, aby se irština používala jako pracovní jazyk EU, a na úrovni svého volebního okrsku podporuji kampaň za zákon o irském jazyce, což je právní předpis, který je v Severním Irsku velice nutný kvůli ochraně práv irsky mluvících občanů.

Tato práva v současnosti není možné uplatňovat. Bude to možné, pokud budou zakotvena v závazné legislativě a pokud orgán, jako je Agentura Evropské unie pro základní práva, bude schopen vznášet námitky mých krajanů i dalších občanů v záležitosti diskriminace z důvodu jazyka.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI). – (NL) Pane předsedající, dámy a pánové, upřímně musím hlasovat proti této zprávě, protože agenturu považuji za evropského hlídače politické korektnosti, která si po Evropě získává čím dál více zastánců. Ačkoli agentura prohlašuje, že hodlá chránit základní prává občanů, je to vlastně hrozba pro některá z našich nejzákladnějších práv a svobod a zásadu subsidiarity.

Duch politické korektnosti, který straší po Evropě, znamená, že svoboda vyjadřování se musí podřizovat požadavkům určitého náboženství, jmenovitě islámu, který nepřijímá žádnou kritiku.

Evropského střediska pro sledování rasismu, jehož nástupcem by tato agentura měla být, naprosto záměrně srovnávalo oprávněná vyjádření názorů, která se staví proti imigraci a negativním aspektům Islámu, s rasismem. Středisko také zastávalo názor, že islamofobie je nová forma diskriminace, a na základě sporů nad dánskými karikaturami získalo přesvědčení, že by měly existovat zákony proti rouhání. Když byla provedena studie, která ukázala, že násilí vůči Židům v Evropě se dopouštěli hlavně mladí muslimové, ředitel střediska ji ihned vyhodil do koše.

Přesto se zdá, že v této sněmovně si velice málo lidí uvědomuje, že svoboda vyjadřování je nejvyšším základním právem a že rozvoj byl v historii vždy poháněn rozvojem svobody myšlení. Evropa by v určité době nikdy nebyla středem světa bez svobody možnosti otevřeně a bez zábran říkat pravdu, ať by byla sebevíc urážlivá. Tato zpráva a tato agentura dostává tuto zásadu na šikmou plochu.

 
  
MPphoto
 
 

  Íñigo Méndez de Vigo (PPE-DE). (ES) Pane předsedající, založení víceletého rámce pro Agenturu Evropské unie pro základní práva je mimořádně důležitou věcí pro ty z nás, kteří věříme, že základní práva jsou součástí DNA Evropanů. Proto bych se rád připojil ke zpravodaji a dalším řečníkům, kteří řekli „vpřed“ víceletému rámci, „vpřed“ fungování agentury.

Domnívám se také, že tato zpráva, jak paní Gálová, kterou podporuji jako mluvčí za svou skupinu, řekla, je vyváženou zprávou, která se snaží být produktivní, aniž by byla přehnaně ambiciózní.

Tuším, že zpravodaj použil výraz realistická. Jakkoliv je zpráva realistická, rád bych požádal pana komisaře Frattiniho, mého dobrého přítele Franco Frattiniho, o trochu větší podporu. Zdá se mi, že na Evropskou komisi je přijetí pouhých devíti z 18 pozměňovacích návrhů, které jsme předložili k projednání, jen chabé úsilí a právě úsilí, pane místopředsedo Komise, je zapotřebí u záležitosti tak důležitých, jako je tato.

Měl jsem to štěstí a čest být předsedou parlamentní delegace k Úmluvě, která se rozrostla v Listinu a jsem stejně poctěn předsedáním Fourth World Intergroup ATD. Podařil se nám jeden pozměňovací návrh, a to číslo 15: zahrnout do cílů agentury boj se sociálním vyloučením a s chudobou. Proč? Protože každý, kdo je vyloučen ze společnosti, žije v chudobě, nakonec nepožívá žádných základních práv, a proto zastáváme názor, že by bylo důležitým politickým signálem pro naše spoluobčany, aby se na pozměňovací návrh 15 nahlíželo příznivěji, než jak činíte vy, pane místopředsedo Komise. Nakonec my, poslanci Evropského parlamentu, zastupujeme lidi a lidé nás žádají, abychom se zabývali také nejméně majetnými občany.

Proto pane komisaři doufám, že tato diskuse vám pomůže porozumět, proč je důležité přijmout více než devět pozměňovacích návrhů a podpořit pozici Evropského parlamentu v této problematice.

 
  
MPphoto
 
 

  Magda Kósáné Kovács (PSE). – (HU) Děkuji vám, pane předsedající. Devět měsíců po slavnostním předání Agentury pro základní práva není pro mne potěšující hovořit o skutečnosti, že instituce nebyla schopna zahájit činnost a že dosud nemá žádné vedení.

Přinejmenším bude v tomto týdnu Parlamentem přijat víceletý rámcový program, za což bych ráda poděkovala zpravodaji panu Cashmanovi. Víceletý rámcový program je rozhodující pro práci agentury a pro to, jak bude agentura efektivní ve sledování základních práv a formulování činnosti. Proces třístranné dohody pro vytvoření zakládací listiny nechal otevřené některé cesty a je naší povinností na nich pokračovat.

Například Rada chtěla ve svém prohlášení použít politickou sílu k dosažení toho, aby agentura mohla na základě svého požadavku prošetřovat prosazování lidských práv v oblasti spolupráce s policií a justicí. Pro členské státy a Unii je důležité, aby mohly po vstupu reformní smlouvy v platnost využívat příležitostí, které mají, dokud to není nezvratitelně povinností agentury.

Podobně je naší společnou odpovědností zajistit nezpochybnitelná práva jedinců a společností národních a etnických menšin nejen zakazováním diskriminace, ale také požadavkem na pozitivní vymáhání práva. V principu ani nelze zpochybňovat rozpoznání sociálních práv jako práv lidských, protože bez základní bezpečnosti neexistuje žádná lidská důstojnost.

Je to klišé, nicméně je pravdou, že každé rozhodnutí je cenné, jakkoli hodně je uplatňováno. Slova místopředsedy pana Frattiniho vyvolala trochu pochybností, nicméně doufám, že agentura bude v ochraně lidských práv důsledná.

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Pane předsedající, pane komisaři, rád bych využil příležitosti k přednesení dvou základních bodů. První je, že velice doufám a naléhavě apeluji na okamžité kroky ke jmenování ředitele této Agentury pro lidská práva co nejdříve po přijetí jejího pracovního programu, protože celý smysl založení agentury je ten, že by měla být plně funkční co nejdříve.

Druhým základním bodem je, že si přeji využít této diskuse, abych vyzval ke zhodnocení výkonnosti a prospěšnosti všech agentur. Ve skutečnosti nejsem přesvědčen, že všechny agentury pracují způsobem, jak bychom chtěli, nebo že musí existovat na věky; naopak pevně věřím, že existují určité paralelní struktury a že by určitě bylo možné se bez některých agentur obejít, aniž by jejich absenci někdo zaznamenal či jí byl poškozen. Rád bych se vás zeptal, kdy má Komise v úmyslu takové vyhodnocení zahájit.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE). – (PL) Pane předsedající, gratuluji zpravodaji Michaelu Cashmanovi a ráda bych doplnila jeden komentář, a to: během zasedání výboru LIBE jsme diskutovali o podrobnostech toho, zda Agentura pro základní práva bude či nebude provádět stejnou práci jako Rada Evropy. Dospěli jsme k závěru, že nebude, ale já mám dojem, že Radě Evropy závidíme skutečnost, že má takovou váhu, která jí umožňuje aplikovat konkrétní právní systém.

Zdá se mi, že Agentura pro lidská práva by se i přes podmínky a kompetence, které má, měla pevně opírat o Listinu základních práv. Mělo by být jasné, že je ochráncem Listiny základních práv také pro občany a pro ty členské státy, které nepřijaly Listinu základních práv v plném rozsahu. Věřím, že je to velice důležité a věřím také, že by se Agentura pro lidská práva měla s naší pomocí a s podporou Evropského parlamentu posunout tímto směrem.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, místopředseda Komise. Pane předsedající, rád bych poděkoval všem, kdo zde vystoupili se svými návrhy a příspěvky.

Evropská unie by především měla být nejen nejlepším obráncem, ale i podporovatelem základních práv a občané by na ni měli takto nahlížet. Tím mám na mysli práva skupin a komunit, jakož i práva jednotlivců. To je velice důležitý přístup.

Zastávám také názor, že po vyhlášení Listiny a podepsání Lisabonské smlouvy by se v této oblasti agentura měla stát nejúčinnějším evropským nástrojem. Za tímto účelem bych byl rád co nejdříve svědkem toho, jak Parlament organizuje slyšení kandidátů zařazených do užšího výběru na post ředitele, aby mohla agentura co nejlépe zahájit činnost.

Plně souhlasím se zpravodajem panem Cashmanem, že musíme umožnit agentuře zahájit činnost nyní. Pokud ji přetížíme mnoha úkoly, riskujeme to, že z agentury vytvoříme orgán, který se bude jevit silným, ale který ve skutečnosti nebude schopen dostatečně rychle jednat.

A konečně uvědomuji si obavy vyjádřené mnohými z vás a mohu vám slíbit, že dostatečně dlouho před koncem pětiletého období budu připraven plně využít kompetencí Komise k tomu, abych po agentuře požadoval, aby přesáhla dosah článku 2, a to v oblasti spolupráce justice a bezpečnostních složek.

Pár slov závěrem: Jsem nakloněn tomu, co řekl můj přítel pan Méndez de Vigo, a důkladně zvážím jeho návrhy, zvláště co se týče pozměňovacího návrhu 15, abych se pokusit splnit očekávání vyjádřená s ohledem na evropskou strategii proti chudobě.

Rád bych také zopakoval, že jsem připraven přijmout pozměňovací návrh 6, i když s ním v zásadě nesouhlasím. Doufám, že má snaha splnit vaše očekávání pana Cashmana potěší.

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. – (ET) Děkuji vám, pane komisaři. Zdá se, že sněmovna vyjadřuje své uznání.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Cashman, zpravodaj. − Pane předsedající, děkuji panu komisaři za zmírnění velice důležitého pozměňovacího návrhu 6, který stanoví, že „Všechny lidské bytosti se rodí jako rovnocenné a proto jsou lidská práva nedělitelná a nedotknutelná“. Děkuji kolegům za jejich příspěvky a mohu vám pouze říci, že když jeden z nepřipojených členských států uvádí, že hodlá hlasovat proti mně, když tito extrémisté v Parlamentu hlasují proti mně a proti mé zprávě, plní se mi srdce pocitem štěstí a rozum mi říká, že jsme to zvládli absolutně správně. Protože pokud jde o obranu lidských práv, neměl by existovat žádný extremismus s výjimkou extrémní obrany lidských práv.

Mé dobré přítelkyní Sophii in´t Veld, chci říci, že s ní samozřejmě souhlasím, ale domnívám se, že otázky Romů, soukromí a homofobie jsou již v návrhu obsažena. Otázka Romů by měla být skutečně zahrnuta pod diskriminaci na základě národnostní příslušnosti a rasy. Svému kolegovi panu Labrinidisovi chci říci, že Listina základních práv a Evropská dohoda o lidských právech nám poskytuje oblast, ve které můžeme s otázkami soukromí, zamezování obchodu s lidmi a vypořádání se se sociálním vyloučením pracovat. Paní Gálová zcela správně řekla, že jde o provozuschopnost agentury a že právě tu musíme vyřešit.

Proto jsem do návrhu zařadil vícenásobnou diskriminaci. Musíme pamatovat na to, že se nezabýváme výlučně oblastmi, které mohou práva pokrýt. Existují tématické oblasti založené na objektivních základech, kterými je Listina základních práv a mezinárodní úmluvy, které mají všechny členské státy společné.

Mému příteli panu Cemu Özdemirovi - çok teşekkür ederim! – chci říci, že ochrana údajů je v návrhu obsažena. Máme také odborného poradce na ochranu údajů a máme směrnice o ochraně údajů a zdvojení je to poslední, co chceme.

Je to zajímavé a měli bychom to oslavit. Chystá se zpráva paní Angelilliové. Je to zpráva z vlastní iniciativy, přesto zde máme absolutní závazek – nikoli vlastní iniciativu, nikoli žádost – aby práva dítěte byla zahrnuta pod agenturu, která chrání základní práva. Proto sněmovně gratuluji. Vybízím k hlasování pro. Nepředkládejme další návrhy, nerozdrobujme, soustřeďme se, dokončeme tuto práci – a pane předsedající, ušetřete si své kladívko na jindy!

 
  
MPphoto
 
 

  Irena Belohorská (NI). – Chci velmi ostře protestovat proti vystoupení pana Cashmana, protože patřím do skupiny nezařazených poslanců a musím říct, že předtím, jako členka Rady Evropy, jsem připravovala práci o zákazu dětské práce a podílela jsem se i na přípravě další zprávy o právech dítěte, takže nyní velmi ostře protestuji proti vystoupení pana zpravodaje, který řekl, že mu nezáleží na tom, zda někdo ze skupiny nezařazených poslanců bude hlasovat pro nebo nebude hlasovat.

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. – (FR) Pane Cashmane, prosím, odpovězte osobně na komentáře přijaté jako osobní útok.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Cashman, zpravodaj. − Pane předsedající, samozřejmě jsem při svém komentáři neměl na mysli váženou paní poslankyni.

Odkazoval jsem obecně na nezařazené členy a zvláště na komentáře pana Dillena, které považuji za extrémistické. Nijak jsem ale nezamýšlel dotknout se vážené paní poslankyně, jejíž záznamy hovoří samy za sebe.

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. – (FR) Mohu skutečně potvrdit, přinejmenším pokud jde francouzský překlad, že se nehovořilo o nezařazených poslancích, ale o extrémistech. Zpravodaj to jasně odlišil.

Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat ve středu 17. ledna 2008.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí