Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0189(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0514/2007

Predkladané texty :

A6-0514/2007

Rozpravy :

PV 15/01/2008 - 14
CRE 15/01/2008 - 14

Hlasovanie :

PV 17/01/2008 - 6.1
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0014

Rozpravy
Utorok, 15. januára 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

14. Viacročný rámec pre Agentúru Európskej únie pre základné práva na roky 2007 – 2012 (rozprava)
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – (FR) Ďalším bodom je správa pána Michaela Cashmana v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a domáce veci k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa vykonáva nariadenie (ES) č. 168/2007 o prijatí viacročného rámca pre Agentúru Európskej únie pre základné práva na roky 2007 – 2012 (COM(2007)0515 - C6-0322/2007 - 2007/0189(CNS)) (A6-0514/2007).

Procedurálna námietka je takáto: mohol by mi vážený poslanec povedať, na ktorý článok nariadenia sa odvoláva?

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Knapman (IND/DEM). – Vážený pán predsedajúci, procedurálna námietka k článku 171. Práve ste oznámili, že o vystúpenie požiadalo 19 poslancov. Predpoludním nám bolo povedané, že ich je 14. Viem, že keď ide o štatistické údaje, a najmä keď sa nehlasuje podľa mien, vyskytnú sa isté nepresnosti, ale mohli by ste vysvetliť rozdiel v týchto dvoch údajoch?

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – (FR) Je ťažké vysvetliť Vám to tu a teraz, no pokúsim sa, ako najlepšie viem.

Prijímame žiadosti o udelenie slova – a mnohokrát som predsedal pri vysvetľovaní hlasovania – v skutočnom čase. Pravdepodobne sa stalo to, že v čase oznámenia pána Vidal-Quadrasa bolo na rečníckom pulte pred ním 14 mien. A potom následne, v priebehu sekúnd alebo minút, pristúpili k rečníckemu pultu ďalší poslanci Parlamentu a povedali predsedovi, že by chceli vystúpiť. To je nepochybne dôvod, prečo sa číslo zvýšilo zo 14 na 19 v časovom intervale medzi oznámením pána Vidal-Quadrasa a mojím oznámením pred chvíľou. Je to však veľmi zaujímavá poznámka, a preto skontrolujeme príslušný článok.

Dovoľte mi, aby som sa teraz vrátil k správe pána Cashmana a začal priamo so zástupcom Komisie.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini , Podpredseda Komisie. Vážený pán predsedajúci, v prvom rade by som sa rád poďakoval Parlamentu za veľmi konštruktívnu spoluprácu a podporu rýchleho prijatia viacročného rámca pre Agentúru pre základné práva na roky 2007 – 2012.

Rád by som sa poďakoval najmä spravodajcovi, pánovi Cashmanovi, za jeho osobnú angažovanosť pri práci na tomto dokumente. Ako navrhla Komisia a prerokoval Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, viacročný rámec 2007 – 2012 umožní agentúre pracovať podľa svojich najlepších schopností. Na tomto mieste by som rád podotkol, že plne chápem odôvodnenie všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov spravodajcu. S radosťou konštatujem, že môžem prijať pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1, návrh 2 so zreteľom na pojem etnických menšín, pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 3, 4, 5, 8 a 13 (čiastočne) so zreteľom na pojem viacnásobnej diskriminácie, návrh 15 so zreteľom na pojem sociálneho vylúčenia a pozmeňujúci návrh 16 – najmä preto, že všetky tieto návrhy sú odrazom kompromisných riešení, ktoré sú výsledkom diskusií medzi Predsedníctvom, Komisiou a spravodajcom.

Ostatné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy nemôžem prijať pre množstvo právnych a technickým príčin, ktoré stručne vysvetlím. Niektoré z návrhov nie sú v súlade so základnými nariadeniami, konkrétne ide o pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 10, 11 a 18. V niektorých prípadoch pozmeňujúce a doplňujúce návrhy presahujú rámec nariadenia, najmä návrh číslo 17. V iných prípadoch sú, samozrejme len podľa mňa, v rozpore s nimi, ako napríklad pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10. Niektoré nezodpovedajú požiadavkám na lepšiu právnu úpravu, najmä pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 2, 7 a 13, čo sa týka doplnenia „tradičných národnostných a jazykových menšín“, na čo sa už nariadenie vzťahuje.

Niektoré z návrhov nepatria do kompetencií Spoločenstva alebo agentúry, konkrétne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 14 a 15 (čiastočne). A konečne, pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12 by do značnej miery obmedzil rozsah oblastí, ktorými sa agentúra má podľa článku 2 nášho návrhu zaoberať.

Jedna pripomienka k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 6. Nie som proti podstate toho, čo sa v ňom uvádza. Podľa mňa však návrh viacročného rámca nie je najvhodnejším miestom na uvádzanie všeobecných konštatovaní o podstate a definícii ľudských práv.

Tie sú najlepšie podchytené v príslušných medzinárodných dohovoroch a v Charte. Ale ak aj Rada aj Parlament majú v úmysle tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh prijať, nebudem protestovať.

Nakoniec, nemôžem prijať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 7 a 9. Podľa návrhu 7 bol viacročný rámec vypracovaný, aby bolo možné regulovať povinnosti európskych inštitúcií a/alebo členských štátov a sledovať, či dodržiavajú všetky medzinárodné dohovory o ľudských právach, ktorých sú zmluvnými stranami.

K návrhu 9, odkaz na revíziu viacročného rámca pred ukončením päťročného obdobia nie je potrebný za predpokladu, že Komisia, Rada alebo Parlament môžu vždy požiadať o konanie nad rozsah článku 2 rámca.

Vo všeobecnosti bol časový rámec piatich rokov ustanovený preto, aby sa predišlo ohrozeniu efektivity práce agentúry, ktorá na plánovanie a realizáciu aktivít potrebuje čas. Systematickými revíziami by sa mohlo riskovať narušenie jej práce.

V závere by som chcel vyjadriť svoj názor, že zriadenie agentúry je veľkým úspechom z hľadiska podpory dodržiavania základných práv v Európskej únii. Rovnako je úspechom aj z hľadiska medziinštitucionálnej spolupráce. Teraz musíme určiť agentúre vhodné podmienky na úspešnú činnosť a na to, aby mohla v nasledujúcich rokoch preukázať svoju opodstatnenosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Cashman , spravodajca. Vážený pán predsedajúci, rád by som sa poďakoval podpredsedovi Frattinimu za jeho slová.

Keby mohol Parlament spolurozhodovať o tejto veci, mali by sme oveľa silnejšie postavenie. Chcem vám, dnes prítomným kolegom povedať, že som sa hneď na začiatku, rovnako ako ostatní tieňoví spravodajcovia, stretol s predstaviteľmi mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti, aby sme zistili, čo sa dá robiť. Od začiatku mi bolo jasné, že ak by som sa k tomu postavil po svojom, pripravil by som nekonečne dlhý zoznam, pretože ľudské práva sú veľmi dôležité: sú rozhodujúce a sú primárnym dôvodom zriadenia inštitúcií, ktoré zaručia, aby sme už nikdy neboli svedkami okolností, ktoré vyvolali druhú svetovú vojnu ani hrozivého tieňa uvaleného na mnohé národy a menšiny.

Realita je však taká, že sme len v štádiu konzultácií, a preto som musel prijať túto náročnú úlohu. Pre mňa ako homosexuála je veľmi náročné, že nemôžem zahrnúť konkrétne homofóbiu. Ak však mám konať v súlade s uplatnením zásady, podľa ktorej musíme predložiť to, čo nie je vyriešené, musím sa zriecť práve svojich srdcových záležitostí. Je to pre mňa zložité.

S radosťou konštatujem, že táto správa bola prijatá 48 hlasmi, pričom nikto nehlasoval proti a 8 poslancov sa hlasovania zdržalo. Vyplýva z toho, že dokument, ktorý tu máme, vyjadruje želania výboru, aj keď v skutočnosti obsahuje isté pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré som ja osobne nepodporil. Chcem preukázať veľkú úctu portugalskému predsedníctvu a môjmu kolegovi, ktorý sedí tu v rokovacej sále, a ktorý so mnou úzko spolupracoval. Podporil Parlament v pokuse dosiahnuť také stanovisko, ktoré by mohli podporiť Rada aj Komisia.

Teší ma, že pán komisár vymenoval deväť z osemnástich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Máme 50 % podporu. Samozrejme, že chcem 100 % podporu, ale žijem v reálnom svete politiky. Predovšetkým chcem, aby bola agentúra úspešná. Agentúra má svoj pôvod v charte základných práv a vo všetkých medzinárodných dohovoroch o ľudských právach, ktoré sú spoločné pre všetky členské štáty.

Sú ale isté delegácie, politici a niektoré členské štáty, ktorým záleží na tom, aby zlyhala. Sú proti jej fungovaniu a to je aj dôvodom, prečo mám veľmi konkrétne nároky, ktoré na túto agentúru kladieme. Chcem, aby bola úspešná. Verím, že pozmeňujúce a doplňujúce návrhy prijaté vo výbore úspechu agentúry pomôžu za predpokladu, že nebude vystavená neprimeraným požiadavkám, prekračujúcim ľudské aj finančné zdroje.

Objavili sa aj pripomienky niektorých ženských organizácií v zmysle, že naša iniciatíva nie je dostatočná, ale my sme rodové hľadisko uviedli a vzali do úvahy Inštitút pre rodovú rovnosť. Samozrejme, že komplementárnosť je namieste, ale nie duplicita, pretože, znova podotýkam, plytvali by sme zdrojmi.

Dovoľte mi teda skončiť a začať počúvať, čo je očividne najdôležitejšia a jedna z najťažších činností v politike. Dovoľte mi počúvať rozpravu, pre jednoduchú zásadu však nebudem môcť podporiť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré budú predložené pred zajtrajším plenárnym zasadnutím: na začiatku som uviedol, že nemôžem predložiť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy v plnom rozsahu a súčasná zmena tohto postoja by znamenala porušenie dohody, ktorú som dosiahol s tieňovými spravodajcami. Samozrejme, že menšinové jazyky sú dôležité, samozrejme, že sú dôležité aj ostatné oblasti, nie je však nič dôležitejšie ako Agentúra pre základné práva, úspešná v činnosti, ktorá jej prislúcha.

 
  
MPphoto
 
 

  Libor Rouček, Navrhovateľ Výboru pre zahraničné veci – Dámy a páni, vytvorenie Agentúry pre základné práva na začiatku minulého roka je veľmi dôležitý a potrebný krok k ochrane a podpore základných ľudských práv v rámci Únie aj mimo nej. Bohužiaľ, doteraz nebol prijatý viacročný rámec a nedoriešené zostali aj niektoré personálne otázky. Výbor pre zahraničné veci preto vyzýva  na urýchlenú nápravu tejto situácie. Čo sa týka pôsobenia agentúry za hranicami Európskej únie, Výbor pre zahraničné veci podporuje opatrenia prijaté s cieľom zabrániť duplicite práce a zaistiť potrebnú koordináciu činností s medzinárodnými organizáciami aktívnymi v tejto oblasti, t. j. predovšetkým s Radou Európy, Organizáciou spojených národov a tiež s OBSE. Ďalej zastávame názor, že dialóg o ľudských právach má podstatný význam pre vzťahy Únie s tretími krajinami, preto vítame skutočnosť, že agentúra je otvorená účasti kandidátskych krajín. A po tretie sa domnievame, že len čo nadobudne platnosť reformná zmluva a vznikne funkcia vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, agentúra by mala v plnej miere napomáhať jeho alebo jej činnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál, v mene skupiny PPE-DE. – (HU) Ďakujem za priestor, pán predsedajúci. Veľmi ma teší, že sa nám podarilo dosiahnuť prijatie rámcového programu Agentúry Európskej únie pre základné práva. Rada by som poďakovala spravodajcovi za jeho prácu a ochotu spolupracovať, ktorú preukazoval počas celej náročnej úlohy.

Teraz je rovnako dôležité pre inštitúcie, členské štáty aj občanov EÚ, aby Agentúra začala čím skôr riadne fungovať. Oficiálne totiž bola zriadená vo Viedni 1. marca minulého roka, avšak ešte stále nemá štruktúru, mandát ani vedenie, ktoré by vyhovovali jej účelu.

Je preto veľmi dôležité, aby sa prijal rámcový program. Stáli sme tu proti komplexnému problému, keď na jednej strane by sme mohli urobiť zoznam nespočetného množstva otázok týkajúcich sa ľudských práv a základných právnych otázok, na druhej strane však musíme zvážiť, čo je naozaj podstatné, aby Agentúra dnes mohla plniť svoj účel.

Vidím, že môj kolega, pán Cashman, sa pokúsil zjednotiť tento názor tak, aby boli zároveň splnené obe vyššie uvedené kritériá: aby mohla Agentúra flexibilne riešiť problémy ľudských práv, ktoré nás všetkých citlivo ovplyvňujú, a zároveň by plnila svoj účel.

Verím, že Parlament v plnej miere podporuje tieto návrhy a, napriek pozornému vypočutiu pána Frattiniho, ktorý vyjadril, čo je preňho a Komisiu neprijateľné, úprimne dúfam, že Rada chápe mnohé naše otázky. Môžu byť totiž kľúčom k tomu, ako by Agentúra mala vykonávať svoju prácu tak, aby sa sústredila na skutočné problémy.

Problematika jazykových menšín a národných menšín bola vynechaná z pôvodného zoznamu, je však obsiahnutá v návrhu. Považujem to za veľmi dôležité, pretože dnes vidíme, že tieto problémy sa znova a znova vynárajú a Únia im bude skutočne čeliť. Musí sa preto zapojiť. Dúfam, že táto Agentúra im bude môcť venovať pozornosť. Nebudeme tu mať „papierového hrdinu“, ale skutočnú fungujúcu inštitúciu. Ďakujem za vašu pozornosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Stavros Lambrinidis, v mene skupiny PSE. – Vážený pán predsedajúci, Agentúra Európskej únie pre základné práva musí napokon začať plniť svoju dôležitú úlohu. Práve preto bol spravodajca, ktorému blahoželám, nútený obmedziť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k navrhovanému programu s cieľom zjednodušiť rýchlu medziinštitucionálnu dohodu v tejto dôležitej veci. Bolo by, samozrejme, vhodnejšie, ak by predmetné oblasti zahŕňali sociálne práva a ak by sa jednoznačne hovorilo o otázkach obchodovania s ľuďmi a ochrane osobnej oblasti a ľudskej dôstojnosti v rámci opatrení prijatých proti terorizmu. Dvere sú však naďalej otvorené.

Dnes sa budem sústrediť predovšetkým na dôležitý pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložili moji kolegovia a ja – návrh, ktorý sme podali a ktorý výslovne hovorí o účinnom, nezávislom výkone justície vrátane práv obvinených a podozrivých.

Vážený pán predsedajúci, ak sa podkopáva verejná dôvera v nezávislosť a nestrannosť súdnictva, podkopáva sa aj základ našej demokratickej spoločnosti, a preto je veľmi správne, že táto dimenzia patrila od začiatku medzi zodpovednosti Agentúry. Zároveň však máme tendenciu zabúdať, že každá osoba je nevinná, pokiaľ sa nepreukáže jej vina. Pranierovanie obvinených médiami s cieľom zvýšiť rating, alebo dokonca aj vládami či úradníkmi s cieľom krátkodobých politických ziskov, zásadne porušuje tento princíp. A pokiaľ ide o podozrivých, pán predsedajúci – najmä dnes, v tejto dobe, keď sa ukazuje, koľko základných princípov možno porušiť v mene boja proti terorizmu – nemožno ich násilím odvliecť, zle s nimi zaobchádzať a nemožno ich pripraviť o ich základné práva bez následkov. Ak existuje niečo, z čoho by sme sa mohli v tejto veci poučiť, je to celkom iste Guantánamo, ktorého šieste výročie práve uplynulo a, bohužiaľ, takmer nikto si túto skutočnosť nevšimol.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophia in 't Veld, v mene skupiny ALDE. – (NL) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, dovoľte mi najprv povedať, že mám voči spravodajcovi, pánovi Cashmanovi veľký rešpekt. Vždy som sa naňho pozerala ako na veľkého spojenca v boji za ochranu základných práv. Body, v ktorých sa odchyľujem od spravodajcu, sa preto netýkajú podstaty ani obsahu, ale stratégie. Možno je to strategické vzdať sa niekoľkých priorít výmenou za podporu Rady, ponúka nám však Rada dostatok, aby sme upustili od toho, čo chceme? Podľa mňa nie, a preto chcem jasne vymedziť svoje stanovisko.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy ALDE navrhujú štyri ďalšie priority, a to homofóbiu, ochranu osobných údajov, protiteroristickú politiku a základné práva a diskrimináciu Rómov, pričom v súčasnosti sú to štyri hlavné oblasti, v ktorých členské štáty neustále porušujú ľudské práva. Agentúra Európskej únie pre základné práva sa mala stať strážcom, ktorý zabezpečí, aby sa členské štáty vydali po správnej ceste, no nanešťastie sa jej to nepodarilo. V každom prípade sa už stala bezzubým hrdinom. Pokiaľ ide o mňa, a takisto rozhodne po vypočutí pána komisára Frattiniho, domnievam sa, že Európsky parlament, ako najdôležitejší partner Agentúry Európskej únie pre základné práva, by mal skrátka stanoviť svoje vlastné jasné priority.

Ak mám byť úprimná, ak počítame s podporou od Rady alebo ak sa spoliehame na dohodu s ňou, rada by som vedela, kde je dnes Rada. Obávam sa preto, že aj keď vo veľkej miere súhlasím so spravodajcom, pokiaľ ide o obsah, čo budem konzultovať vo svojej skupine, ľutujem, že musím povedať, že nemôžem podporiť stratégiu.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański , v mene skupiny UEN. – (PL) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, Agentúra Európskej únie pre ľudské práva bola zriadená na základe Monitorovacieho centra pre rasizmus a xenofóbiu. Táto zmena mohla byť predchodcom zlepšenia. Centrum vo Viedni bolo známe svojou nespoľahlivosťou a ľahkosťou, s akou sa sťažnosti na rasizmus a antisemitizmus zneužívali. To bol napríklad aj prípad rádia Maryja, Zväzu republikánov a mojej vlastnej krajiny, Poľska, v rokoch 2001 a 2005.

Ak bude nová inštitúcia postupovať podľa odporúčaní spravodajcu, čoskoro bude opakovať staré chyby. Návrh na prekročenie okruhu tematických oblastí, flexibilita a tzv. proaktívne opatrenia – to sú len citáty zo zdôvodnenia tejto správy – to všetko nie je nič iné než zelená pre agentúru, aby konala nekontrolovateľným spôsobom, vedená extrémnymi ideológiami a mimo medzinárodného práva. Na ničom z toho by v skutočnosti nezáležalo, napokon, bol by to len ďalší prípad míňania európskych finančných prostriedkov. Systém na ochranu ľudských práv, ktorý nie je postavený do rámca medzinárodného práva a ktorý je ponechaný profesionálnym antirastistom, však stráca svoj najdôležitejší klad – dôveryhodnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Cem Özdemir, v mene skupiny Verts/ALE. – (DE) Vážený pán predsedajúci, hlasovali sme za správu vo Výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Schválime ju aj teraz, aj keď súhlasíme s veľkou časťou kritiky, ktorá tu v snemovni odznela, dokonca aj od samotného spravodajcu. Jednu z mojich pripomienok už spomenul spravodajca. Aj keď Agentúra Európskej únie pre základné práva sa bude naďalej zaoberať diskrimináciou pohlaví, problémy ako homofóbia, bohužiaľ, nepatria do jej právomocí. Vzhľadom na rozhovory, ktoré sme viedli v Európe, a súčasný stav diskusií je poľutovaniahodné, že sa nám s Radou a Komisiou nepodarilo dosiahnuť tento kompromis.

Je potrebné poukázať ešte na ďalšie skutočnosti. Vo výbore sme predložili pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, no všetky z nich boli, bohužiaľ, zamietnuté. Rád by som povedal pár slov len o niekoľkých z nich. Diskriminácia Rómov bola dôležitým problémom, ktorému sa treba venovať, rovnako ako ochrana súkromia. Ochrana údajov bola ďalším dôležitým bodom. Tu, v Európe, sme dosiahli určitý štandard, ktorý musíme v Únii v záujme dôveryhodnosti udržať. Je však dôležité, najmä na základe našich skúseností v boji proti terorizmu, preskúmať mieru, do akej je boj proti terorizmu v súlade so základnými právami. To je ďalšia vec, ktorá by stála za zahrnutie do právomocí Agentúry Európskej únie pre základné práva.

Každý súhlasí, že Agentúra pre základné práva by mala začať fungovať čím skôr, no nepodarilo sa nám dohodnúť sa ani na riaditeľovi. Preto je tu priestor pre určité pochybnosti, či bude Agentúra vôbec schopná plniť svoje funkcie. Dobrá správa je, že pred nami už zostáva málo takýchto postupov. Keď nadobudne účinnosť revidovaná Zmluva o EÚ v roku 2009, budeme mať iné procesy na zapojenie sa Európskeho parlamentu do týchto rozpráv.

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún, v mene skupiny GUE/NGL. – (GA) Vážený pán predsedajúci, vítam správu pána Cashmana o Agentúre Európskej únie pre základné práva. Členovia Výboru pre občianske slobody odviedli na tomto dôležitom predmete vynikajúcu prácu. Blahoželám im a rovnako aj spravodajcovi.

Obzvlášť však vítam zlepšenia, ktorými sa diskriminácia týkajúca sa tradičných jazykov a menšín má včleniť do osobitných zodpovedností Agentúry. Vyzývam poslancov, aby tieto reformy zajtra podporili.

Organizácia spojených národov vyhlásila tento rok, rok 2008, za Medzinárodný rok jazykov. Európska únia sa musí zúčastniť tohto projektu, a my sa tiež musíme zapojiť.

Ja osobne mám mimoriadny záujem na tejto záležitosti. Pokračujem v práci na úrovni EÚ a žiadame prostriedky potrebné na uzákonenie írčiny ako pracovného jazyka EÚ a na úrovni volebných obvodov, aby sme podporili kampaň za zákon o írskom jazyku, právny predpis, ktorý je veľmi potrebný v Severnom Írsku na ochranu práv ľudí hovoriacich po írsky.

Tieto práva v súčasnosti nemožno uplatniť. Budú však prístupné, ak budú zakomponované do záväzných právnych predpisov, a ak orgán, akým je Agentúra Európskej únie pre základné práva, bude mať právomoc vzniesť námietku voči mojim krajanom a iným osobám v otázkach diskriminácie založenej na jazyku.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI). – (NL) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, budem bezvýhradne hlasovať proti tejto správe, pretože vidím Agentúru ako európskeho strážcu politickej korektnosti, ktorý stále viac zoviera Európu. Agentúra síce prehlasuje, že bude chrániť základné práva občanov, no v skutočnosti je ohrozením niektorých z našich základných práv a slobôd a zásady subsidiarity.

Duch politickej korektnosti, ktorý prenasleduje Európu, znamená, že sloboda prejavu sa musí podriadiť požiadavkám určitého náboženstva, a to islamu, ktorý neakceptuje žiadnu kritiku.

Európske monitorovacie centrum pre rasizmus, následníkom ktorého mala byť táto Agentúra, veľmi úmyselne postavilo do rovnováhy oprávnený prejav názorov voči imigrácii a negatívne aspekty islamu voči rasizmu. Centrum tiež vyhlásilo, že islamofóbia je novou formou diskriminácie a po konfliktoch týkajúcich sa karikatúr v Dánsku aj to, že by mal existovať zákon proti rúhaniu. Keď potom vypracovaná štúdia preukázala, že násilie voči Židom v Európe páchajú hlavne mladí moslimovia, riaditeľ Centra ju okamžite hodil do koša.

Zdá sa, že v tomto Parlamente si veľmi málo ľudí uvedomuje, že sloboda prejavu je najvyšším základným právom a že historický pokrok sa vždy dosahoval na základe pokroku v slobode myslenia. Európa by sa nikdy nebola stala centrom sveta bez slobody a možnosti povedať pravdu necitlivo a bez zábran, aj keď možno môže urážať. Táto správa a táto Agentúra posúvajú túto zásadu na tenký ľad.

 
  
MPphoto
 
 

  Íñigo Méndez de Vigo (PPE-DE). – (ES) Vážený pán predsedajúci, vytvorenie viacročného rámca pre Agentúru Európskej únie pre základné práva predstavuje mimoriadne dôležitý bod pre tých z nás, ktorí veria, že základné práve sú súčasťou európskej DNA. Preto by som sa rád pripojil k spravodajcovi a ostatným rečníkom, ktorí povedali „vpred“ viacročnému rámcu a „vpred“ práci Agentúry.

Tiež sa domnievam, že táto správa, ako už povedala pani Gál, ktorú podporujem ako hovorca svojej skupiny, je vyváženou správou, ktorá sa pokúša byť produktívnou bez toho, aby bola nadmieru ambiciózna.

Realistická je, myslím, ten výraz, ktorý použil spravodajca. Keďže je správa realistická, rád by som požiadal pána komisára Frattiniho, môjho dobrého priateľa Franca Frattiniho, o trochu viac podpory. Akceptovanie len deviatich z 18 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré sme predložili, Európskou komisiou mi pripadá ako chabá snaha. A snaha, pán podpredseda Komisie, je to, čo sa vyžaduje vo veci, ktorá má pre nás taký význam.

Mal som to šťastie a česť byť predsedom parlamentnej delegácie na zjazde, ktorý vypracoval chartu, a som rovnako poctený predsedníctvom štvrtej medziparlamentnej skupiny ATD Štvrtý svet. Uspeli sme pri jednom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu, číslo 15: zahrnúť do cieľov Agentúry boj proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe. Prečo? Pretože ktokoľvek, kto je vylúčený zo spoločnosti, žije v ponižujúcej chudobe, rozhodne nepožíva základné práva. Preto zastávame názor, že by sme vyslali dôležitý politický signál našim občanom, ak by sa na pozmeňujúci a doplňujú návrh č. 15 nazeralo trochu priaznivejšie, než ako sa naň pozeráte vy, pán podpredseda Komisie. Napokon, poslanci EP reprezentujú ľudí a ľudia nás žiadajú, aby sme sa zaoberali aj tými najmenej bohatými.

Dúfam preto, vážený pán komisár, že táto rozprava Vám pomôže pochopiť dôležitosť toho, aby ste akceptovali viac než deväť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a aby ste podporili stanovisko Európskeho parlamentu v tejto veci.

 
  
MPphoto
 
 

  Magda Kósáné Kovács (PSE). – (HU) Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Deväť mesiacov po slávnostnom odovzdaní Agentúry pre základné práva mi nerobí radosť hovoriť o tom, že táto inštitúcia ešte nebola schopná začať pracovať a stále nemá žiadne vedenie.

Tento týždeň aspoň Parlament prijme viacročný rámcový program, za ktorý by som chcela poďakovať spravodajcovi, pánovi Cashmanovi. Viacročný rámcový program je rozhodujúci pre prácu Agentúry a pre účinnosť monitorovania základných práv a formulovania krokov, ktoré treba vykonať. Trojstranný proces dohody o vytvorení zakladajúcej charty ponechal niekoľko otvorených bodov a je našou povinnosťou v nich pokračovať.

Rada vo svojom vyhlásení napríklad požadovala použitie politickej sily na dosiahnutie toho, aby Agentúra mohla preskúmať uplatňovanie ľudských práv v oblasti spolupráce s políciu a súdnictvom na základe žiadosti Agentúry. Pre členské štáty a Úniu je dôležité využiť príležitosti, ktoré majú, až kým to nebude nevyvrátiteľne povinnosťou Agentúry, po tom, ako reformná zmluva vstúpi do platnosti.

Podobne je našou spoločnou zodpovednosťou, aby sa práva jednotlivcov a spoločenstiev v oblasti národných a národnostných menšín považovali za nespochybniteľné, a to nielen zákazom diskriminácie, ale aj prostredníctvom požiadavky na pozitívne uplatňovanie práva. V zásade platí, že uznávanie spoločenských práv ako ľudských práv nemožno tiež spochybňovať, pretože ľudská dôstojnosť nemôže jestvovať bez základných istôt.

Je to klišé, no jednako pravdivé, že cena každého rozhodnutia spočíva v miere, v akej sa vykoná. Slová pána podpredsedu Frattiniho vrhli trochu tieň pochybností, no napriek tomu dúfam, že Agentúra bude dôsledne chrániť ľudské práva.

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, rád by som využil príležitosť a spomenul dva základné body. Prvý je, že vrúcne dúfam a naliehavo vyzývam, aby sa po prijatí pracovného programu okamžite pristúpilo k vymenovaniu riaditeľa Agentúry Európskej únie pre základné práva, pretože celý účel zriadenia agentúry spočíva v tom, že by mala byť čím skôr funkčná v plnej miere.

Druhým základným bodom je to, že by som chcel túto diskusiu použiť, aby som znovu vyzval na hodnotenie výkonnosti a užitočnosti všetkých agentúr. Skutočnosťou je, že nie som presvedčený, že všetky agentúry pracujú tak, ako by sme si želali, ani o tom, že by mali existovať naveky. Naopak, pevne verím, že existuje niekoľko paralelných štruktúr a že by sme sa určite obišli bez niektorých agentúr bez toho, aby si niekto vôbec všimol ich neprítomnosť alebo že by to znamenalo zhoršenie situácie. Rád by som sa opýtal, kedy Komisia zamýšľa vykonať takéto vyhodnotenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE). – (PL) Vážený pán predsedajúci, počas blahoželania spravodajcovi, pánovi Michaelovi Cashmanovi by som rada vyjadrila jednu pripomienku, a to: počas rokovaní Výboru LIBE sme podrobne hovorili o tom, či bude alebo nebude Agentúra Európskej únie pre základné práva vykonávať rovnakú prácu ako Rada Európy. Dospeli sme k záveru, že nebude. No mám dojem, že závidíme Rade Európy skutočnosť, že má takú váhu, ktorá jej umožňuje používať osobitný právny systém.

Zdá sa mi, že Agentúra Európskej únie pre základné práva, napriek predpokladom a kompetenciám, ktoré jej patria, by sa mala výrazne opierať o Chartu základných práv. To by malo jasne znamenať, že sa tiež stáva ochrancom Charty základných práv aj pre tých občanov a tie členské štáty, ktoré Chartu základných práv neprijali v úplnom znení. Domnievam sa, že je to veľmi dôležitý bod a tiež si myslím, že Agentúra Európskej únie pre základné práva by mala nabrať toto smerovanie s našou pomocou, s podporou Európskeho parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini , podpredseda Komisie. Vážený pán predsedajúci, rád by som poďakoval všetkým rečníkom za ich návrhy a príspevky.

V prvom rade, Európska únia by mala byť najlepším ochrancom ale aj najlepším podporovateľom základných práv a mala by sa snažiť, aby ju tak vnímali aj jej občania. Mám tým na mysli práva skupín a spoločenstiev a rovnako aj práva jednotlivcov. Takýto prístup je veľmi dôležitý.

Mám tiež dojem, že na základe vyhlásenia charty a podpísania Lisabonskej zmluvy by sa mala agentúra stať najúčinnejším európskym nástrojom v tejto oblasti. Z toho dôvodu by som bol rád, keby Parlament čo najskôr zvolal a vypočul kandidátov, ktorí sa dostali do užšieho výberu na pozíciu riaditeľa, aby agentúra mohla začať vykonávať svoju činnosť najlepším možným spôsobom.

Plne súhlasím so spravodajcom Cashmanom v tom, že agentúre musíme čím skôr umožniť začať vykonávať svoju činnosť. Keby sme ju preťažovali nadmerným množstvom úloh, riskovali by sme, že bude mať zdanlivo silnú pozíciu, ale v skutočnosti nebude schopná vykonávať svoje úlohy dostatočne rýchlo.

Na záver, uvedomujem si obavy, ktoré mnohí z vás vyjadrili, a môžem vám sľúbiť, že som pripravený v plnej miere využiť právomoci Komisie a žiadať agentúru, aby presiahla rámec článku 2, najmä čo sa týka spolupráce v oblasti súdnictva a bezpečnosti oveľa skôr, ako sa ukončí päťročné obdobie.

Ešte pár slov na záver. Chápem, čo povedal môj priateľ pán Méndez de Vigo, a podrobne sa pozriem na jeho návrhy, najmä na návrhy, ktoré sa týkajú pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 15, aby som sa pokúsil splniť vyjadrené očakávania v súvislosti s európskou stratégiou boja proti chudobe.

Rád by som zopakoval, že som pripravený prijať pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6, aj keď v podstate s ním nesúhlasím. Dúfam, že splnením vašich očakávaní pána Cashmana poteším.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – (FR) Ďakujem, vážený pán komisár. Zdalo by sa, že Parlament je vďačný.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Cashman , spravodajca. Vážený pán predseda, ďakujem komisárovi, že zmiernil svoje stanovisko v súvislosti s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 6, v ktorom sa uvádza: „Všetci ľudia sa rodia rovní a ľudské práva sú preto nedeliteľné a neporušiteľné.“ Rád by som poďakoval kolegom za príspevky a rád by som vám povedal, že keď jeden z nezaradených poslancov vyhlási, že oni budú hlasovať proti mne, že tí extrémisti v Parlamente budú hlasovať proti mne a mojej správe, zaplesá mi srdce a rozum mi hovorí, že sme odviedli stopercentnú prácu. Pretože pokiaľ ide o ľudské práva, nemali by sme dopustiť žiaden extrémizmus okrem ich extrémnej obhajoby.

Ešte by som povedal mojej dobrej priateľke Sophii in ’t Veld, že s ňou, samozrejme, súhlasím, ale verím, že otázky Rómov, súkromia a homofóbie sú už zahrnuté. Problematika Rómov by vlastne mala byť obsiahnutá v rámci diskriminácie na základe etnického a rasového pôvodu. Môjmu kolegovi pánu Lambrinidisovi by som rád povedal, že Charta základných práv a Európsky dohovor o ochrane ľudských práv nám poskytujú priestor na konanie v oblasti ochrany súkromia, prevencie nezákonného obchodovania s ľuďmi a riešenia problému sociálneho vylúčenia. Pani Gál uviedla, že je úplnou pravdou, že všetko závisí od kompetencií agentúry, a práve to musíme riešiť my.

Preto som v návrhu zahrnul aj viacnásobnú diskrimináciu. Musíme mať na pamäti, že sa nezaoberáme len oblasťami, ktoré dokáže pokryť agentúra. Sú to tematické oblasti, založené na rovnakých cieľoch, aké majú Charta základných práv a medzinárodné dohovory, ktoré platia pre všetky členské štáty.

Môjmu výbornému priateľovi Cemovi Özdemirovi – çok teşekkür ederim! K ochrane údajov by som povedal, áno, táto otázka je už vyriešená. Máme aj dozorného úradníka pre ochranu údajov a smernice o ochrane údajov a duplicita je to posledné, o čo nám ide.

Je to zaujímavé a mali by sme byť veľmi radi. O chvíľu príde na rad správa pani Angelilli. Správa bola pripravená z vlastnej iniciatívy, je však naším bezpodmienečným záväzkom – a nielen vlastnou iniciatívou, či požiadavkou – aby boli práva dieťaťa zahrnuté do pôsobnosti agentúry, ktorá ochraňuje základné práva. A tak gratulujem Parlamentu. Naliehavo ho žiadam, aby hlasoval spolu so mnou. Už nič nepredkladajme, nešpekulujme, sústreďme sa, dokončime prácu – a vy, pán predseda, odložte svoje kladivko na inú príležitosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Irena Belohorská (NI). – Chcem veľmi ostro protestovať proti terajšiemu vystúpeniu pána Cashmana, pretože patrím do skupiny nezaradených poslancov a musím povedať, že predtým, ako členka Rady Európy, som pripravovala prácu o zákaze detskej práce a podieľala som sa aj na príprave ďalšej správy o právach dieťaťa, čiže teraz veľmi ostro protestujem proti vystúpeniu pána spravodajcu, ktorý povedal, že mu nezáleží, či niekto zo skupiny nezaradených poslancov bude hlasovať za alebo nebude hlasovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – (FR) Pán Cashman, odpovedzte, prosím, osobne na pripomienky, ktoré sme dostali ako osobný útok.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Cashman , spravodajca. Vážený pán predsedajúci, svojou poznámkou som, prirodzene, nemal na mysli váženú pani poslankyňu.

Myslel som tým nezaradených poslancov vo všeobecnosti, ale konkrétne som reagoval na poznámky pána Dillena, ktoré sú podľa mňa extrémistické. V žiadnom prípade som sa však nechcel dotknúť váženej pani poslankyne, ktorej práca hovorí sama za seba.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – (FR) Môžem potvrdiť, aspoň s ohľadom na francúzsky výklad, že pripomienka mala spojitosť s extrémistami, na rozdiel od nezávislých poslancov. Spravodajca to jasne oddelil.

Rozprava sa končí.

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok 17. januára 2008.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia