Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/2093(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0520/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0520/2007

Keskustelut :

PV 15/01/2008 - 15
CRE 15/01/2008 - 15

Äänestykset :

PV 16/01/2008 - 4.3
CRE 16/01/2008 - 4.3
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0012

Puheenvuorot
Tiistai 15. tammikuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

15. Tavoitteena lasten oikeuksia koskeva EU:n strategia (keskustelu)
PV
MPphoto
 
 

  Puhemies. – Esityslistalla on seuraavana Roberta Angelillin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta laatima mietintö – Tavoitteena lasten oikeuksia koskeva EU:n strategia (2007/2093(INI)) (A6-0520/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli, esittelijä. − (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, haluan ensin kiittää kollegojani heidän arvokkaasta yhteistyöstään ja varsinkin komission jäsentä Frattinia hänen sitoutumisestaan lapsen oikeuksien suojelemiseen toimikautensa alusta lähtien.

Tämä mietintö ei luonnollisesti ole tyhjentävä, mutta uskon, että se on hyvä lähtökohta. Tavoitteena oli luoda perusta strategialle, jolla pyritään edistämään ja suojelemaan alaikäisten oikeuksia Euroopan unionin sisä- ja ulkopolitiikassa sekä tukemaan jäsenvaltioiden pyrkimyksiä tällä alueella. Halusimme ottaa lähtökohdaksemme alaikäisten oikeuksien erityisluonteen, koska nämä oikeudet ovat täysin erilaisia kuin yleiset perusoikeudet vaikkakin ne ovat niiden oleellinen osa.

Strategian tavoitteena on ennen kaikkea vahvistaa lapsen oikeuksia, joihin kuuluvat oikeus perheeseen, terveyteen ja opetukseen sekä oikeus olla osa yhteiskuntaa mutta myös oikeus iloon, leikkiin, liikuntaan sekä puhtaaseen ja turvalliseen ympäristöön. Pääasiassa tavoitteena on luoda lapselle mitoitettu yhteiskunta, jossa hän tuntee olonsa turvalliseksi ja tärkeäksi.

Siksi tämä mietintö perustuu kahteen pääolettamukseen: (1) lasten aktiiviseen osallistumiseen heitä koskevaan päätöksentekoon, (2) valtavirtaistamiseen eli lapsen oikeuksien sisällyttämiseen kaikkeen Euroopan unionin politiikkaan sekä niiden edistämiseen unionin politiikassa. Lyhyesti sanottuna alaikäisten oikeudet on lopultakin määritettävä yhdeksi Euroopan poliittiseksi painopistealueeksi, koska noin 30 prosenttia Euroopan kansalaisista on lapsia ja heidän hyväkseen on edelleen paljon tehtävää alkaen väkivallan ja hyväksikäytön vastustamisesta, kun otetaan huomioon, että pedofilia ja lapsipornografiaverkostot ovat lisääntyneet huolestuttavasti. Yleisenä tavoitteena on kaikenlaisen väkivallan, myös niin sanottujen perinteisten käytänteiden, kunniarikosten ja pakkoavioliittojen kieltäminen. Ei riitä, että varmistamme väkivaltaa harjoittaneiden rankaisemisen, vaan meidän on myös luvattava laatia ennaltaehkäisystrategia, jonka tarkoituksena on erityisesti väkivallalle alttiina olevien lasten auttaminen.

Toinen painopistealue on lasten köyhyyden torjuminen. On syytä korostaa, että jopa Euroopan unionissa 19 prosenttia lapsista elää köyhyysrajan alapuolella, ja meidän on siksi järjestettävä avustustoimenpiteitä, jotka on tarkoitettu myös heidän perheidensä tukemiseen. Meidän on tarjottava kohdennettuja toimia varsinkin romanilapsille ja katulapsille, joiden on usein pakko kerjätä ja jotka siksi joutuvat helposti hyväksikäytön, ihmiskaupan ja järjestäytyneen rikollisuuden uhreiksi.

Strategian toinen perusnäkökohta on taata opetus ja koulutus kaikille lapsille kaikkein köyhimmät ja vähäosaisimmatkin mukaan lukien. Tarvitsemme myös vajaakuntoisille kohdennettuja toimia kaikenlaisen syrjinnän estämiseksi. Olemme täällä asiantuntijoiden joukossa, joten tässä istuntosalissa ei ehkä ole tarvetta luetella kaikkia selvitettäviä kiireellisiä ongelmia: väkivaltaisten videopelien markkinointia, kansainvälisten lapsikaappausten lisääntymistä, kansainvälisten adoptioiden vaikeutumista monimutkaisen byrokratian vuoksi, lapsisotilaiden tragediaa, lapsityövoiman käyttöä, lapsen syntymästä viranomaisille ilmoittamatta jättämistä ja huomattavaa määrää jälkeäkään jättämättä kadonneita lapsia. Luetteloa voisi jatkaa loputtomiin.

Meidän täytyy todella käyttää tarkoituksenmukaisia keinoja ja hankkia pikaisesti tietoa kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtamiseksi. Meidän on myös luotava synergioita asiaan kuuluvien säädösten ja rangaistuskeinojen välille, jotta voimme käsitellä ongelmia käytännössä ja tosiaikaisesti ja onnistua mahdollisesti ehkäisemään niitä.

Lopuksi haluan todeta, että Lissabonin sopimuksen hyväksyminen tarjoaa meille joitakin muitakin mahdollisuuksia. Euroopan unionin perusoikeuskirja on nyt osa sopimusta ja sisältää siksi 24 artiklan, joka nimenomaan kattaa lapsen oikeudet, ja luo näin ollen oikeusperustan strategian toteuttamiselle. Tässä vaiheessa meidän on parlamenttina ja ennen kaikkea jäsenvaltioina ryhdyttävä välittömästi toimiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, komission varapuheenjohtaja. − (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluan kiittää jäsen Angelillia lämpimästi tästä mietinnöstä.

Lasten oikeudet ovat toimikauteni alusta lähtien olleet minulle selvästi yksi tärkeimmistä painopistealueista, asialistani keskeinen osa. Parlamentin kanssa myös tällä alueella tehdyn yhteistyön seurauksena on nyt laadittu toimintalinjat, jotka ovat tämän mietinnön – jonka toivon tulevan hyväksytyksi hyvin suurella enemmistöllä – tulosta, toimintaohjeet, joita komissio noudattaa, sillä mietinnössä ei ole ainuttakaan kohtaa, jota en hyväksyisi. Mietinnössä esitellään sektorikohtaisia hankkeita, jotka kattavat useita politiikan aloja, mutta yhteinen nimittäjä on, että alaikäiset eli lapset ovat yhteiskuntamme sydän ja ansaitsevat luonnollisesti siksi mahdollisimman suuren huomion.

Tulevina viikkoina aion yhdessä henkilökuntani kanssa harkita, miten jäsen Angellilin mietinnön yksittäiset kohdat voidaan toteuttaa käytännön aloitteilla. Joitakin toimenpiteitä itse asiassa on jo aloitettu. Niihin kuuluvat heinäkuussa 2006 annettu tiedonanto, joka on mietinnössä otettu huomioon. Se on yleinen tiedonanto lasten oikeuksia koskevasta EU:n starategiasta, jonka yksinomainen poliittinen tavoite on tehdä näistä oikeuksista poliittinen painopistealue, kuten jäsen Angelilli totesi.

Muita käynnissä olevia toimenpiteitä ovat kaikkialla Euroopassa toimivan lasten neuvontanumeron 116 000 perustaminen. Haluan käyttää hyödykseni tämän tilaisuuden ja pyytää niitä monia jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole toteuttaneet toimenpidettä käytännössä, toteuttamaan sen viipymättä. Pyyntöä ei tietystikään ole kohdistettu parlamentille vaan jäsenvaltioiden hallituksille. Asiasta päätettiin yli vuosi sitten, mutta edelleen yli puolella jäsenvaltioista ei ole tosiasiassa toimivaa neuvontanumeroa, vaikka tämä päätös voitaisiin panna toimeen lyhyessä ajassa.

Viime lokakuussa keskustelimme Lissabonissa puheenjohtajavaltion kanssa siitä, voisimmeko yhdessä perustaa eurooppalaisen nopeiden hälytysjärjestelmien verkoston lasten kaappaus- ja katoamistapauksia varten. Tiedätte, että tutkimme hyvänä esimerkkinä Ranskan järjestelmää, tarkastelimme asioiden sujumista Belgiassa ja totesimme, että Portugali ja Kreikka olivat luomassa tai ovat viime viikkoina jo luoneet järjestelmänsä. On kuitenkin selvää, että lasten kaappaajat eivät piittaa rajoista eivätkä nopeat varoitusjärjestelmät siksi onnistu pysäyttämään heitä maantieteellisillä rajoilla.

Olemme tehneet paljon töitä lapsiin kohdistuvien Internet-rikosten torjumiseksi. Työmme viime marraskuussa järjestetyn asiantuntijakonferenssin kanssa tuotti tärkeitä tuloksia sellaisen teknisen yhteistyön muodossa, joka voi johtaa sähköisten järjestelmien yhdistämiseen Internet-pedofilian ehkäisemiseksi ja vastustamiseksi. Se on yksi pahimmista lapsiin kohdistuvista uhkista, ja koska se on otettu yhdeksi Eurojustin ja Europolin vuoden 2007 painopistealueista, pystymme nyt hajottamaan monia Internetin kautta toimivia kansainvälisiä pedofiliaverkostoja.

Annoimme myös viime marraskuussa kertomuksen – yksi esiin tuoduista kohdista – lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsipornografian torjumisesta vuonna 2004 annetun puitepäätöksen täytäntöönpanon etenemisestä. Kuten ehkä muistatte, tuossa kertomuksessa toin esiin sen, että liian moni jäsenvaltio ei vieläkään ollut saattanut kyseistä nyt noin neljän vuoden takaista lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä vuonna 2004 annettua puitesopimusta osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Perustamamme eurooppalainen foorumi on todella hyödyllinen väline. Ensimmäinen Saksassa sen toimiessa puheenjohtajavaltiona saatu kokemus foorumista liittyi lähinnä Internetin kautta tapahtuvaan hyväksikäyttöön ja väkivaltaisiin videopeleihin. Seuraava eurooppalainen lasten oikeuksia käsittelevä foorumi, joka järjestetään Slovenian puheenjohtajakaudella, käsittelee muita aiheita ja erityisesti kansainvälisiä adoptioita. Tutkimme tilannetta, ja kuten jäsen Angelilli toivoi, tutkimme myös käytännön keinoja kutsua lapsia ja lasten edustajia osallistumaan suoraan kaikkiin eurooppalaisen foorumin kokouksiin. Ymmärtänette, että lasten ja varsinkin pienten lasten kutsuminen näihin kokouksiin on arkaluonteinen asia, mutta se on päätöksen mukainen tavoite ja mekin hyväksymme parlamentin ehdotukseen.

Kehitämme parhaillaan lapsille tarkoitettuja eurooppalaisia verkkosivuja, joiden tekstit ja ulkoasu ovat yksinkertaisia ja joilla selitetään ei-hyökkäävällä ja ei-järkyttävällä tavalla muun muassa, miten lapset voivat suojautua monilta heihin jokapäiväisessä elämässä kohdistuvilta turvallisuusriskeiltä. Verkkosivuilla esimerkiksi kerrotaan, miten välttää sellaisia vaaroja. Olemme puhuneet hyvin vähän perusoikeusvirastosta. Yksi ehdotuksistani oli asettaa lasten oikeudet yhdeksi viraston monivuotisen ohjelman painopisteeksi.

Meillä on edelleen paljon tehtävää. Jäsen Angelilli totesi aivan oikeutetusti, että meidän on otettava huomioon alaikäiset maahanmuuttajat. Tätä näkökohtaa käsittelemme erityisesti EU:n maahanmuuttopolitiikan yhteydessä: lapset ovat usein uhreja ja he ovat usein yleisten maahanmuuttajavirtojen haavoittuvimpia osapuolia. Meidän on painotettava entistä enemmän tarvetta ottaa käyttöön eurooppalainen toimintasuunnitelma ihmiskaupan torjumiseksi ja kiinnitettävä huomio naisten lisäksi erityisesti lapsiin, sillä nämä kaksi heikointa ryhmää ovat usein kansainvälisen ihmiskaupan uhreja. Meidän on selvitettävä keinoja rahoittaa eurooppalaisten ohjelmien alaisia käytännön ehdotuksia ja hankkeita.

Esimerkiksi uusi Daphne-ohjelma ja uusi perusoikeuksia koskeva ohjelma voivat tarjota meille mahdollisuuden antaa taloudellista apua lapsiasiavaltuutettujen eurooppalaiselle verkostolle. Pidän tätä verkostoa erittäin tärkeänä samoin kuin tietysti myös kansalaisjärjestöjen työtä tällä alueella. Uusi ohjelma, joka tunnetaan nimellä Daphne III, on saanut jälleenrahoituksen ja voi olla erityisen hyödyllinen väline.

Yhteenvetona voin todeta, että olen tietysti enemmän kuin valmis ja halukas jatkamaan tämän poliittisen strategian kehittämistä ja tuottaa siten myös hyvin käytännöllisiä tuloksia kansalaisillemme yhdellä erityisen lähellä sydäntämme olevalla alueella.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Panayotopoulos-Cassiotou, naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnon valmistelija. − (EL) Arvoisa puhemies, lapsen oikeuksien suojeleminen on aina kuulunut Euroopan unionin sisä- ja ulkopolitiikkaan, mutta oikeusperustan puuttumisen vuoksi nämä politiikat ovat olleet hajanaisia. Tästä syystä, arvoisa komission varapuheenjohtaja, teidän ehdotuksenne strategian kehittämisestä lasten oikeuksien suojelemiseksi on otettu myönteisesti vastaan sekä Euroopan parlamentissa että kansalaisyhteiskunnassa. Toivomme, että se vahvistuu uudistussopimuksen tullessa voimaan, koska perusoikeuskirja on sen oleellinen osa, kuten mietinnön esittelijä Angelilli totesi. Onnittelen esittelijää hänen yhdistelytaidoistaan ja päivän mietinnön esittelemisestä.

Lasten suojelemisessa Euroopan tasolla voidaan soveltaa integroitua ja koordinoitua lähestymistapaa – kiitos muun muassa komission lukuisten mielenkiintoisten ehdotusten – eikä lasta saa pitää uhrina vaan hänet täytyy nähdä henkilönä, jolla on positiivisia oikeuksia ja velvollisuuksia ja jonka pitäisi saada kasvaa terveellisessä perheympäristössä, jossa hänen aineelliset ja aineettomat tarpeensa varmasti täytetään.

Lasten oikeuksien kunnioittamista tulisi vahvistaa eurooppalaisten toimien suunnittelun lisäksi myös jäsenvaltioiden poliittisella tahdolla, toimenpiteillä, joilla vastataan lasten perustarpeista ja suojellaan heitä moninaisilta vaaroilta.

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta keskittyi lausunnossaan kysymykseen äidin ja perheen velvollisuuksien täyttämisen tukemisesta. Se kehottaa tukemaan heikommassa asemassa olevia ryhmiä, nimittäin lapsia, jotka ovat alttiina hyväksikäytölle eivätkä saa opetusta, terveydenhuoltoa, kunnollista ravintoa tai joilla ei ole mahdollisuuksia kehittyä täyteen mittaansa omien edellytystensä rajoissa.

Vanhempien työn ja perhe-elämän yhdistäminen: tämä on lapsen luovuttamaton oikeus ja merkitsee arvokkaan pääoman luontia ja investoimista tulevaisuuden yhteiskuntaan. Lasten positiivisia oikeuksia loukataan usein sekä Euroopan unionissa että sen ulkopuolella, ja seksuaalisesta epätasa-arvosta johtuvaa syrjivää kohtelua esiintyy edelleen. Tietyt sukupuoleen liittyvät stereotypiat ja käsitykset ovat joitakin lapsiryhmiä ja erityisesti tyttöjä ja nuoria äitejä väheksyviä. On vaadittava naisten suojelua erityisesti raskauden ja lasten kasvattamisen aikana, jotta lapset saavat elämänsä alkuhetkistä lähtien nauttia perusoikeuksistaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Irena Belohorská, ulkoasiain valiokunnan lausunnon valmistelija. (SK) Monet kiitokset teille, arvoisa puhemies, ja kiitos myös jäsen Angelillille hänen mietinnöstään.

Olen iloinen siitä, että Slovenia valitsi yhdeksi puheenjohtajakautensa painopisteeksi lasten aseman aseellisissa konflikteissa, joka oli myös yksi minun aiheistani. Ulkoasiain valiokunnan puolesta valmistelemassani lausunnossa käsitellään myös tarvetta ilmoittaa lapsen syntymästä viranomaisille. Lapset, joiden syntymästä ei ole ilmoitettu viranomaisille, ovat näkymättömiä ja joutuvat siksi usein seksuaalisen hyväksikäytön tai ihmiskaupan uhreiksi. He joutuvat usein samaan vankilaan aikuisten kanssa, ja heitä käytetään aktiivisina taistelijoina armeijoissa, koska on mahdotonta todentaa, ovatko he jo aikuisia vai eivät. Syntymätodistus takaa lapselle nimen ja kansallisuuden lisäksi esimerkiksi terveydenhuollon. Pahoittelen kuitenkin sitä, että mietintö hyväksytään vasta tammikuussa: suurimmasta osasta lausuntoja äänestettiin ja ne annettiin valiokunnan käsiteltäväksi ennen kesää, joten mietintö olisi voitu hyväksyä aikaisemmin.

Tähän lasten oikeuksien kysymykseen tarvitaan pikaisesti ratkaisu. Yksi valaiseva esimerkki tästä on 100 tšadilaisen lapsen vieminen hiljattain Ranskaan. Tarkoituksena oli auttaa Darfurin pakolaisperheitä. Eurooppalaisten kasvatusvanhempien oli tarkoitus huolehtia orpolapsista. YK kuitenkin totesi, että suurin osa näistä lapsista ei ollut orpoja eikä lähtöisin Darfurista vaan naapurimaasta Tšadista.

Pikaisen ratkaisun löytäminen lasten oikeuksien kysymykseen ei ole välttämätöntä vain kehitysmaissa, vaan se on välttämätöntä myös meillä.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenys Kinnock, kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnon valmistelija. − (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin heti aluksi todeta, että kehitysyhteistyövaliokunta on vahvasti sitä mieltä, että komission on valtavirtaistettava lasten oikeudet kaikkiin kehitysyhteistyöpolitiikan näkökohtiin yhtenä keinona saavuttaa vuosituhannen kehitystavoitteet. Tiedän, että komission tiedonannossa ehdotetaan näiden asioiden käsittelyä.

Haluan ilmaista hyvin selvästi, että tarvitsemme lasten oikeuksiin keskittyvän lähestymistavan ja että meidän on irtauduttava keskustelun tähänastisesta yleisluonteisuudesta ja siirryttävä käsittelemään sellaisia ongelmia kuin lapsikauppa, -kaappaukset ja -pornografia. Meidän on varmistettava, että ymmärrämme, että kyse on lasten oikeuksista: lasten oikeuksista tulla kuulluksi, lasten oikeuksista tulla kuunnelluksi, lasten oikeuksista saada aikuisilta kunnioitusta käskyjen sijasta.

Olen myös erittäin iloinen siitä, että Lissabonin sopimuksessa viitataan lasten oikeuksiin. Se on mielestämme tervetullutta, koska tällä hetkellä vain eläinten oikeuksilla on tämänkaltainen oikeusperusta Euroopan unionissa, ja meidän olisi saatava vastaava pikaisesti lapsille.

Lopuksi meidän on huolehdittava siitä, että suojelemme lasten elämää ja yleisesti ottaen lisäämme kaikkien lasten hyvinvointia niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon valmistelija. − (EL) Arvoisa puhemies, haluaisin aluksi onnitella jäsen Angelillia hänen tekemästään rakentavasta työstä.

Lapsen oikeuksia koskeva strategia on myönteinen askel kohti koordinoitua lähestymistapaa sekä sisäpolitiikassa että ulkosuhteissa.

Työllisyysvaliokunta, jonka lausunnon olen laatinut ja nyt esittelen, korostaa lasten oikeuksien loukkaamisen sosiaalisia näkökohtia. Lausunnossa keskitytään lasten köyhyyteen, joka koskee lähes joka viidettä lasta Euroopan unionissa. Siinä painotetaan myös lapsityövoimaan ja sosiaalisen syrjäytymiseen liittyviä ongelmia ja vaaditaan kiinnittämään erityistä huomiota heikommassa asemassa oleviin sosiaaliryhmiin, kuten maahanmuuttajalapsiin, katulapsiin ja vammaisiin lapsiin. Arvoisa puhemies, me pelkäämme, että nykypäivän lapset joutuvat elämään maailmassa, jossa asiat ovat huonommin kuin nykysukupolvien tuntemassa maailmassa. Euroopan unionin on siksi toimittava nyt ja tehtävä huomattavia sitoumuksia, asetettava tavoitteita ja tarjottava tarvittavat voimavarat sekä yhteisön että jäsenvaltioiden tasolla.

 
  
MPphoto
 
 

  Christa Prets, kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnon valmistelija. (DE) Arvoisa puhemies, haluaisin aloittaa onnittelemalla esittelijää hänen mietinnöstään ja hyvästä yhteistyöstä. Olemme täysin samaa mieltä suurimmasta osasta mietinnön näkökohtia.

Haluaisin kuitenkin korostaa kahta kohtaa, jotka ovat minulle erityisen tärkeitä. Ensimmäinen on oikeus opetukseen, joka on lasten yhteiskunnallisen kehityksen perusedellytys. Jäsenvaltioiden on järjestettävä esteetön pääsy kouluun kaikille lapsille ja nuorille riippumatta heidän etnisestä ja sosiaalisesta taustastaan ja perhetilanteestaan. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kaikenlainen lapsiin kohdistuva syrjäyttäminen, syrjintä ja väkivalta on estettävä. On oleellisen tärkeää kiirehtiä sinnikkäästi auttavan puhelimen mahdollisimman nopeaa käyttöönottoa. Toinen minulle erittäin tärkeä asia on kielten tukeminen, koska kielet ovat yksi Euroopan kulttuuriaarteista.

Yhtä uudistusta meidän ei myöskään pitäisi sivuuttaa: lasten oikeudet laajenevat nyt myös kattamaan heidän osallistumisensa uusiin kehityssuuntiin opetuksen ja koulutuksen aloilla ja erityisesti medialukutaidon kehittämiseen. Tiedon ja viestintävälineiden käyttötaito on äärimmäisen tärkeä opetuskeino, ja sitä on kehitettävä ponnekkaasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál, PPE-DE-ryhmän puolesta. – (HU) Kiitoksia puheenvuorosta, arvoisa puhemies. Uskon, että lasten oikeuksien suojelu koskettaa useimpia meistä suoraan tai välillisesti.

Yhteisön toimielimet ovat jo toistuvasti käsitelleet aiheen eri näkökohtia mutta sopineet mietinnön laatineen valiokunnan kanssa, että kaiken tämän lisäksi on kehitettävä kokonaisvaltainen strategia. Tietyt erityisalueet on ehdottomasti otettava huomioon tällaista näkymää suunniteltaessa. Niitä ovat esimerkiksi kaikenlaisen lapsiin kohdistuvan väkivallan kieltäminen, köyhyyden ja syrjinnän torjuminen sekä oikeus opetukseen.

Koska komission jäsen Frattini totesi johdannossaan, että virasto tulee käsittelemään erityisesti tätä aluetta, haluaisin esittää teille suosituksen: mitä jos komissio esittäisi virastolle ensimmäisenä erityisenä pyyntönä, että virasto tutkisi juuri tämän alueen eli lasten oikeuksien täytäntöönpanoa?

Mielestäni erityisen huolestuttavaa on lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsityövoiman käyttö sekä tämänhetkiset valtavat erot siinä, miten pakolaisen aseman saaneita lapsia kohdellaan eri jäsenvaltioissa. Katulapset ja kerjäämään pakotetut lapset ovat vakava ongelma täällä lähiympäristöissämme.

Olen myös vakuuttunut siitä, että taistelun lasten oikeuksien täytäntöönpanon puolesta Euroopan unionissa täytyy tarkoittaa ennen kaikkea perheen roolin uudelleenarviointia tässä uudessa Euroopassa sekä kasvatuksen roolin vahvistamista opetuksen ohella niin, että lapsemme saavat ohjausta ja ammattimaista tietämystä tässä entistäkin levottomammassa maailmassa. Ehkäpä entistä harvemmat lapset joutuisivat silloin väkivallan kohteeksi, kärsisivät fyysisesti tai vaurioituisivat psyykkisesti. Kiitos.

 
  
MPphoto
 
 

  Inger Segelström, PSE-ryhmän puolesta. (SV) Arvoisa puhemies, haluan aluksi kiittää jäsen Angelillia ja kaikkia varjoesittelijöitä mutta myös kaikkia jäseniä, jotka ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että teemme pian ensimmäisen Euroopan parlamentin päätöksen EU:n lasten oikeuksia koskevasta strategiasta. Tärkein kysymys koskee lasten osallistamista ja vaikutusvaltaa. Sen varmistaminen, että sanoista todella ryhdytään tekoihin, tulee olemaan hankala mutta tärkeä tehtävä. Sitä lapset ja nuoret odottavat.

Mielestäni onnistunein kohta on lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa koskeva ehdotus. Valiokunta kannatti yksimielisesti vaatimustani siitä, että kaikki lapsiin kohdistuva väkivalta, myös kotona tapahtuva ruumiillinen kuritus, on kiellettävä yhteisön lainsäädännöllä. Se on lasten kannalta suuri edistysaskel. Kotimaassani Ruotsissa ruumiillinen kuritus on kiellettyä ja kaikki lapset päiväkoti-ikäisistä lähtien samoin kuin nuoret tietävät, että aikuiset eivät saa lyödä lapsia. Se, että teemme nyt selväksi, että on tehtävä yhteistyötä, jotta saamme kaikenlaisen lasten hyväksikäytön loppumaan, tarkoittaa, että meidän on lisättävä asiaankuuluvien elinten, kuten pankkien, matkatoimistojen, luottoyhtiöiden ja valuutanvaihtoyritysten välistä yhteistyötä lapsipornografian, seksimatkailun ja lasten hyväksikäytön lopettamiseksi ja Internetin suojaamiseksi pedofiileilta. Laittomat verkkosivut on myös suljettava. Jäsenvaltioiden on kiellettävä lailla seksin ostaminen, jotta varmistetaan, että lapsista ei tule kauppatavaraa.

Valiokunnan vaikein ongelma liittyi adoptioon. Olen erittäin iloinen siitä, että olemme nyt sopineet, että lapsella on oikeus perheeseen riippumatta siitä, onko kyse lapsen omasta perheestä, kasvatusperheestä tai kansainvälisestä adoptiosta. Lapsen edun tulisi ratkaista asia, ei aikuisten. Me kaikki muistamme, mitä Romanian ja Guatemalan lastenkodeissa tapahtui hiljattain – lasten sieppaukset niistä adoptoitavaksi ovat tuoreessa muistissamme. Lapset eivät ole kauppatavaraa.

Nyt on komission vuoro kuunnella viisaita ajatuksia, joita me parlamentissa olemme esittäneet, ja tehdä käytännön ehdotuksia siitä, miten voimme panna täytäntöön lasten oikeudet, jotka nyt uuden Lissabonin sopimuksen myötä ovat yksi EU:n tavoite ja sisältyvät lainsäädäntöön. Lissabonin sopimuksen myötä EU:n täytyy kuunnella ja varmistaa, että lasten oikeudet sisältyvät kaikkeen sen toimintaan. Tämän on luonnollisesti toteuduttava myös maailmanlaajuisesti kehitysyhteistyössä, kulttuurissa ja kaikilla alueilla. Keskeisiä ovat tietysti myös lasten köyhyys samoin kuin kysymys siitä, miten lapset selviävät sodassa, sekä kaikki lasten terveysriskit. Olen ylpeä siitä, että olen ollut mukana tässä parlamentissa, joka tekee asiasta päätöksen huomenna.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir, ALDE-ryhmän puolesta. (ET) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet.

Olen iloinen siitä, että Euroopan parlamentti on lopultakin päässyt keskustelemaan lasten oikeuksia koskevasta Euroopan unionin strategiasta, koska lasten oikeuksia edistävä politiikka on nyky-yhteiskunnan perusta.

Yhteiskunnan ja valtion hyvinvointi riippuu tulevien vanhempien arvoista ja menetelmistä. Kiitän esittelijää näin kokonaisvaltaisen asiakirjan laatimisesta.

On tarkoituksenmukaista, että lapsen oikeuksia koskevassa YK:n yleissopimuksessa ja sen lisäpöytäkirjoissa määritettyjä periaatteita on käytetty perustana lasten oikeuksia koskevan EU:n strategian kehittämisessä. Jotta strategia olisi tehokkaampi ja sovellettavissa kaikissa 27 jäsenvaltiossa, siinä olisi kuitenkin oltava tarkemmin määritelty lauseke sekä jäsenvaltioiden että Euroopan unionin varoilla tuettavien toimenpiteiden täytäntöönpanosta.

Strategia on laaja, eikä minulla ole aikaa käydä läpi jokaista näkökohtaa. Haluaisin tuoda esiin vain yhden myönteisen aloitteen, joka on joka suhteessa tehokas, nimittäin lasten oikeuksia koskevan Euroopan unionin strategian sisältämän suosituksen unioninlaajuisesta lasten auttavasta puhelimesta. Meillä Virossa on ollut lasten auttava puhelin nyt kolme vuotta, ja voin vakuuttaa teille, että se toimii hyvin.

Haluaisin kohdistaa huomionne kahteen tärkeään kohderyhmään, joiden oikeuksien suojelemiseen meidän pitäisi keskittää ajatuksemme tiukemmin.

Ensimmäinen näistä kohderyhmistä ovat vammaiset lapset. Minusta tuntuu siltä, että lasten oikeuksia koskevassa strategiassa pitäisi kiinnittää enemmän huomiota vammaisten lasten oikeuksien suojeluun. Heillä, kuten muillakin kohderyhmillä, tulisi olla aidosti taatut ja yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua aktiivisesti elämään yhteiskunnassa.

Toinen alue, jota haluaisin korostaa, on niiden lasten oikeuksien takaaminen, joista vanhemmat eivät pidä huolta. Kaikilla lapsilla on kiistattomasti oikeus perheeseen. Valitettavasti nykypäivänä kaikki lapset eivät saa kasvaa perheessä, vaan jotkut elävät lastenkodeissa. Emme ole asiakirjoissamme kiinnittäneet riittävästi huomiota lapsiin, jotka ovat lähteneet lastenkodeista noin 18–19-vuotiaina. He ovat lain mukaan aikuisia mutta sosiaalisesta näkökulmasta eivät. Tähän alueeseen meidän pitäisi alkaa kiinnittää huomiota.

 
  
MPphoto
 
 

  Boguslaw Rogalski, UEN-ryhmän puolesta. – (PL) Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentin jäsenenä, joka on joitakin vuosi osallistunut lasten oikeuksien suojeluun, hyväksyn erittäin mielelläni jäsen Angelillin mietinnön yhtenevän lasten oikeuksia koskevan EU:n strategian luomisesta.

Lasten oikeuksien loukkaaminen, lapsiin kohdistuva väkivalta, lapsikauppa laittomia adoptioita, prostituutiota, laitonta työskentelyä tai kaduilla kerjäämistä varten ovat edelleen valtava ongelma EU:ssa. Kaikkien lasten oikeuksia koskevien strategioiden pitäisi perustua YK:n yleissopimuksen arvoihin ja periaatteisiin varsinkin koskien kaikenlaista syrjinnän estämistä.

Jokaisella lapsella on oltava taattu oikeus jatkuvaan ja suoraan yhteyteen kumpaankin vanhempaan sekä oikeus kasvaa vanhempien kulttuurissa ja oikeus oppia kummankin vanhemman kieli. Saksan lasten ja nuorten virasto Jugendamt rikkoo näitä oikeuksia jatkuvasti, kun on kyse lapsista, joiden toinen vanhempi on ulkomaalainen. Avioerotapauksissa Jugendamt pyrkii kaikin tavoin riistämään vanhemman oikeudet niiltä vanhemmilta, jotka eivät ole saksalaisia. Lapsilta riistetään oikeus oppia toisen vanhemman kieli, ja järjestetyissä tapaamissa on kiellettyä keskustella muilla kielillä kuin saksaksi. Virallisissa asiakirjoissa todetaan, että kaksikielisyys on lapsille vahingollista. Vetoomusvaliokunnalle on jätetty yli 250 valitusta tämän viraston toimista. Siitä huolimatta, että Euroopan komissio totesi vuosi sitten, että Saksan Jugendamtin toimet ovat EY:n perustamissopimuksen kaiken syrjinnän kieltävän 12 artiklan vastaisia, Saksan valtiosta on tullut jopa tiukempi ulkomaalaisten lapsia syrjivissä käytännöissään, mikä on todellinen häväistysjuttu.

Toivon, että tämä mietintö auttaa poistamaan syrjinnän tältä alueelta, koska se on Euroopan parlamentin ääni.

 
  
MPphoto
 
 

  Hiltrud Breyer, Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, lapset eivät ole pienikokoisia aikuisia eivätkä he ole niin sanottuja perheen tai yhteiskunnan luonnollisia osia. He ovat oikeushenkilöitä, joilla on omat oikeutensa.

Kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet uraauurtavan lapsen oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen, mutta me Euroopassa olemme monessa lasten oikeuksien näkökohdassa vasta alussa. Yksi valopilkku on se, että Euroopan komissio on asettanut lasten oikeudet työlistalleen, mutta komission ehdotuksessa on meidän mielestämme edelleen liikaa hienoja sanoja ja liian vähän yksityiskohtaisia toimenpiteitä.

Olen iloinen, että mietinnössä elävöitetään komission suositusta, ja sen vuoksi haluan toistaa onnitteluni esittelijälle. Toivotaan, että komissio tekee kotiläksynsä ja on yksityiskohtaisempi vuoden 2008 lapsen oikeuksia koskevassa vihreässä kirjassaan. Tarvitsemme indikaattoreita ja tarkkoja aikatauluja lasten oikeuksien toteuttamiselle.

Keskityn kolmeen aiheeseen, jotka ovat minulle tärkeitä. Ensimmäinen koskee tyttöjen ja erityisesti maahanmuuttotaustaisten tyttöjen oikeuksia. Lasten oikeuksien toteuttamiseen kuuluu aina tyttöjen ja poikien tasa-arvoinen kohtelu sekä molempien yhdenvertaiset mahdollisuudet, mikä tulee esiin myös tässä mietinnössä. Olen iloinen siitä, että valiokunta ja esittelijä ovat hyväksyneet ehdotuksemme, jonka mukaan tyttöjen huivit tulisi kieltää EU:ssa ainakin peruskouluissa, jotta tytöillä olisi aito valinnanvapaus ja oikeus lapsuuteen. Maahanmuuttajataustaisten tyttöjen koulunkäynnin estäminen ei myöskään ole millään tavalla oikeutettua.

Toinen mielestäni erittäin tärkeä aihe on lapsiin kohdistuva väkivalta ja lasten lisääntynyt laiminlyönti. Siksi lasten medialukutaitoa on parannettava. Pornografisen aineiston ja väkivaltaisten kohtausten levittäminen matkapuhelimien kautta on lisääntynyt huolestuttavasti, mikä aiheuttaa turtumista ja väkivaltakierteen kiihtymistä. Pyydän teitä arvoisa komission jäsen Frattini tutkimaan todella huolella keinoja parantaa nuorten suojelua media-alalla ja suojella lapsia tehokkaammin väkivaltaa vastaan.

Kolmas aiheeni on lapsen ympäristöön liittyviä oikeuksia koskevat kysymykset, jota ei ole vielä tuotu esiin. Tarkoitan tällä jokaisen lapsen oikeutta saada kasvaa puhtaassa ympäristössä. Valitettavasti komissio ei lapsen oikeuksia koskevassa strategiassaan ottanut huomioon tarvetta ottaa aikuisten lisäksi myös lapset paremmin huomioon määritettäessä tulevia saasteiden enimmäismääriä. Tämä koskee sekä melutasoja että vaarallisia aineita. Siksi pyydän teitä sisällyttämään strategiaan myös lapsen ympäristöön liittyvät oikeudet, koska tämän päivän lapset ovat huomisen kansalaisia. Me kaikki olemme vastuussa siitä, että eurooppalainen kotimme on myös lapsiystävällinen koti.

 
  
MPphoto
 
 

  Giusto Catania, GUE/NGL-ryhmän puolesta. (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluan kiittää jäsen Angelillia hänen ymmärtäväisestä lähestymistavastaan erittäin tärkeään aiheeseen: yhteiskunta, joka osaa suhtautua myönteisesti lapsiinsa, tietää, miten suhtautua myönteisesti kaikkiin kansalaisiinsa. Samalla tavalla uskon, että me tällä hetkellä tässä parlamentissa otamme erittäin tärkeän askeleen, koska toimielimet, jotka pystyvät käsittelemään alaikäisten huolia, pystyvät varmasti paremmin käsittelemään kaikkien Euroopan unionin kansalaisten huolia.

Tässä mietinnössä on useita mielenkiintoisia ja dynaamisia ideoita, jotka antavat myös komissiolle osviittaa siitä, mitä jatkotoimia me odotamme. Joitakin kohtia on korostettava ja erityisesti on syytä kiinnittää huomiota maahanmuuttajina yksin saapuviin lapsiin, joita pidetään maahanmuuttajien hallinnollisissa vastaanottokeskuksissa.

Euroopan parlamentin kansalaisvapauksien valiokunta totesi näitä keskuksia tarkastaessaan, että useissa maissa, kuten Ranskassa, Belgiassa ja Italiassa, monia yksin saapuneita alaikäisiä, monia lapsia, pidetään epäinhimillisissä ja nöyryyttävissä olosuhteissa, joita on mahdoton hyväksyä pienille lapsille, kun niitä sivumennen sanoen on mahdoton hyväksyä sen paremmin naisille tai miehillekään.

Korostamme tarvetta pitää kiinni tästä asiasta. Mielestämme on myös kiinnitettävä enemmän huomiota lapsityövoiman käytön välttämiseen. Lapsityövoimaan liittyy usein hyväksikäyttöä ja köyhyyttä. Siksi tämän parlamentin on todella ryhdyttävä toimiin sosiaalisten olojen parantamiseksi Euroopan unionissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott, IND/DEM-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, minulla on paljon sanottavaa lapsen oikeuksista. Ensinnäkin olen iloinen mietintöön tehdyistä tarkistuksista, joiden painopiste on perheessä ja sen merkityksessä lapsen kehitykselle. Haluaisin korostaa vanhempien – ei valtion – etusijaa lapsen huoltajina ja sen vuoksi myös tuen tarjoamista perheelle, jotta se pystyy huolehtimaan velvollisuuksistaan. Valtion pitäisi auttaa vanhempia lapsen suojelemisessa ja tukemisessa, ja sen pitäisi ottaa vastuu vanhemmilta vain, jos vanhemmat eivät halua tai pysty huolehtimaan lapsistaan.

Vammaisten asiaan liittyen haluan kehua tätä mietintöä siitä, että siinä tunnustetaan, että vammaisille lapsille tulisi taata täysi kunnioitus ja yhdenvertainen kohtelu. Olen itse edustanut monia lapsia ja heidän vanhempiaan, jotka ovat taistelleet saadakseen heille opetusta. Lapsen oikeuksia koskevassa YK:n yleissopimuksessa, johon tämä perustuu, on järkyttävä epäkohta: vaikka sopimuksen mukaan kaikille lapsille on taattava perusopetus, vammaisille lapsille on annettava heidän tarvitsemaansa erityisopetusta "käytettävissä olevien voimavarojen mukaisesti". Nämä sanat ovat hankaloittaneet erityistarpeita omaavien lasten tarvitseman avun saantia maassani.

Tarkistuksessa 3 käsitellään EU:ssa asuvia lapsia, jotka ovat aiemmin olleet laitoshoidossa. Monet BBC:n vammaisten lasten hoitokoteja käsittelevää dokumenttia Bulgarian hylätyt lapset seuranneet Euroopan parlamentin jäsenet ovat kiinnittäneet tähän tärkeään asiaan huomiota. Kutsun kaikki kollegani 4. maaliskuuta 2008 järjestettävään dokumentin esitystilaisuuteen, johon osallistuu dokumentin tekijä.

EU äänesti hiljattain budjettivaliokunnan tarkistusta vastaan. Tarkistuksella pyrittiin ohjaamaan EU:n laitoksille kohdistamia varoja yhteisö- ja perhepalveluihin, mutta sitä ei hyväksytty. Meidän on oltava johdonmukaisia laitostamisen vähentämisessä sekä lasten integroinnissa yhteiskuntaan, ja meidän on kohdistettava rahoituksemme tulevaisuudessa yhteisölähtöiseen toimintaan.

Olen myös iloinen parlamentin voimakkaasta linjasta ihmiskauppa-asiassa ja varsinkin tarkistuksessa 1. On vaikea kuvitella lapselle tapahtuvan mitään pahempaa kuin se, että hänet varastetaan perheeltään, olipa sitten kyse armeijasta, seksikaupasta tai työvoimasta tai edes lasta haluavan pariskunnan kaipuusta.

Haluan myös mainita vauvojen myymisen ennen syntymää ja sen jälkeen elinten ja solujen keräämistä varten ja muistuttaa kollegojani siitä, että lapsen oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen johdanto koskee lapsia yhtä lailla ennen syntymää kuin syntymän jälkeenkin.

Olen iloinen siitä, että mietinnössä otetaan huomioon maahanmuuttajaperheet sekä yksin saapuneet alaikäiset maahanmuuttajat. Kun kulttuurit sekoittuvat entistä enemmän, meidän on edelleen tunnustettava, miten tärkeää on hyväksyä kaikki lapset alati muuttuvaan yhteiskuntaamme. Vaikka onkin hienoa, että työvoimaperusteinen muutto tarjoaa vanhemmille mahdollisuuden lähteä ulkomaille ansaitsemaan paremmin ja huolehtia paremmin perheistään, meidän on pyrittävä yhdenvertaisuuteen, joka ei edellytä tätä erottamista vaan sallii perheiden pysyvän yhdessä kotimaassaan tai haluamassaan maassa.

Haluaisin nyt käsitellä seksuaali- ja lisääntymisterveyttä koskevia oikeuksia, jotka toistetaan tämän mietinnön kolmessa artiklassa. Olen henkilökohtaisesti vastuussa kuudesta teini-ikäisestä tytöstä ja kahdesta teini-ikäisestä pojasta. Heidän on tietysti tunnettava elämän tosiasiat, mutta samalla heidän on tunnettava elämän kaikkein tärkein tosiasia: he ovat äärimmäisen arvokkaita, kehittyviä yksilöitä, persoonia, joilla on arvo ja tulevaisuus ja jotka voivat vaikuttaa yhteisöönsä ja perheeseensä ainutlaatuisella tavalla. Heille ei ole hyötyä siitä viestistä, joka usein annetaan seksuaali- ja lisääntymisoikeuksien nimissä: he eivät voi kantaa itse vastuuta ja ovat itse asiassa käveleviä katastrofeja, jotka tarvitsevat aikuisten apua vahinkojen korjaamisessa, ja he voivat saada tätä apua ilman itseensä kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia tai vanhempiensa tietämättä. Kuohuvassa vaiheessa olevat nuoret voivat ja heidän täytyy saada tukea heitä vanhemmilta ihmisiltä, jotka rakastavat heitä ja jotka ovat jo käyneet saman läpi.

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
  

Puhetta johti
puhemies Marec SIWIEC

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI). – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, kollegani mietintö on loistava, ja mielestäni lapsen oikeuksien suojelemista koskeva unionin toiminta ja unionin strategia ovat ensisijaisen tärkeitä. Meidän on tunnustettava, että alaikäisillä on oikeuksia, ja vaadittava tälle alueelle politiikkoja ja toimenpiteitä, jotka on tarkoitettu myös yksilön elämän suojelemiseen hedelmöittymishetkestä lähtien.

Mietinnössä vaaditaan lisätoimenpiteitä ja – mistä kukaan ei voi olla eri mieltä – lasten oikeuksien vahvistamista oleellisena osana oikeuksia, jotka sitovat unionia ja sen jäsenvaltioita ja vaativat erityisen oikeusperustan.

Lapsia koskevien monien kiireellisten ongelmien joukossa haluan korostaa katoamisten hätkähdyttävän suurta määrää. Lasten katoamiset päättyvät usein järkyttävästi johtuen lapsipornografiaan liittyvästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja väkivallasta. Mielestäni unioni ei voi hyväksyä, että yksikään sen jäsenvaltioista suvaitsisi minkäänlaista pedofiliaa millään tavalla, ja sen on kiellettävä oikeus pedofilian mainostamiseen ja tietysti myös harjoittamiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Bauer (PPE-DE). – (HU) Kiitos, arvoisa puhemies. Väestörakennekriisin valossa jokaisen lapsen elämälle on asetettu hinta. Emme voi vaatia yksipuolisesti lisäämään syntyvyyttä samaan aikaan, kun kiinnitämme syntyneiden lasten välttämättömien elinolosuhteiden, yhdenvertaisten mahdollisuuksien sekä henkisen ja ruumiillisen kehityksen varmistamiseen tuskin lainkaan huomiota.

Siksi pidän äärimmäisen tärkeänä sitä, että komission jäsen Frattini on sitoutunut lasten oikeuksien takaamisen asettamiseen sektorikohtaiseksi painopisteeksi unionin politiikassa. Haluan onnitella jäsen Angelillia mietinnöstä, jossa korostetaan oikeutetusti tiettyjä pikaista ratkaisua vaativia ongelmia.

Lasten köyhyyden yleisyys on pöyristyttävää, koska, kuten kollegani ovat jo maininneet, joka viides lapsi elää köyhyydessä, mihin liittyy luonnollisesti hyvin läheisesti koulunkäynnin keskeyttäminen. Emme voi sulkea silmiämme tuhansien katulasten ja kodittomien lasten tilanteilta unionin jäsenvaltioissa. Heistä monet on pakotettu kerjäämään, varastamaan, tekemään laitonta työtä tai harjoittamaan prostituutiota.

Unicefin hiljattain julkaiseman tutkimuksen mukaan yksikään maa tai yksikään EU:n jäsenvaltio ei ole lapsikaupan ulkopuolella. Tiedämme vain vähän arviolta useista sadoista lapsista, joita katoaa joka vuosi lasten laitoksista ja pakolaisleireistä. Lapsiin kohdistuva väkivalta ja lasten lisääntyvä aggressiivisuus ovat perusteltuja huolenaiheita.

Arvoisa puhemies, Lissabonin sopimuksen mukaan lapsen oikeudet on taattu perusoikeuskirjan 24 artiklassa. Tämä mietintö – jonka hyväksymistä kannatan – on unionin toimielinten, myös parlamentin, ensimmäinen vakavasti otettava toimi lapsen oikeuksien toteuttamiseksi ja tilanteen parantamiseksi aiempaa johdonmukaisemmin. Silloin jäsenvaltiotkaan eivät toivottavasti säästele ponnistelujaan. Kiitän mielenkiinnostanne.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE). – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, olen iloinen siitä, että komissio ehdottaa lapsen oikeuksia koskevan EU:n strategian luomista.

Koska monet EU:n politiikat vaikuttavat lapsiin, meidän on ryhdyttävä erityistoimenpiteisiin, jotta voimme suojella heidän oikeuksiaan ja tukea heidän aktiivista osallistumistaan.

Olen erityisen iloinen siitä, että parlamentti on vaatinut määrittelemään, mitä tarkoittaa "vaaranalainen lapsuus". Sen ansiosta voimme tarjota erityistä apua lapsille, jotka ovat heidän henkistä tai fyysistä terveyttään uhkaavan sosiaalisen tilanteen uhreja.

Emme myöskään yksinkertaisesti voi jättää köyhyydessä eläviä lapsia kohtalonsa armoille. Nämä lapset eivät aina saa tarvitsemaansa suojelua, koska heidän vanhemmillaan ei ole tarvittavia voimavaroja. Jos heidän ei haluta syrjäytyvän sosiaalisesti, he tarvitsevat erityistä apua. Hallitusten vastuulla on taata, että kaikki lapset – vanhempien sosiaalisista tai oikeudellisista olosuhteista riippumatta – pääsevät terveydenhuollon ja opetuksen piiriin, niin että kaikille todella taataan käytännössä yhdenvertaiset mahdollisuudet.

Haluaisin tuoda esiin maahanmuuttajalasten erityistilanteen. Lasten hallinnollista säilöönottoa ei voida hyväksyä. Emme voi ymmärtää, miksi ketään sotaa tai toivottomia olosuhteita paennutta pitäisi kohdella rikollisena. Tämä koskee varsinkin lapsia, jotka kaikki ovat lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaan oikeutettuja suojeluun ja opetukseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE). – (LT) Tunnustamme, että lasten oikeudet ovat osa ihmisoikeuksia, joita olemme velvollisia kunnioittamaan kansainvälisten ja eurooppalaisten sopimusten perusteella. Lasten oikeudet tunnustetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa. Siitä pitäisi tulla osa uudistussopimusta ja pakollinen kaikille EU:n jäsenvaltioille. Komission jäsen Frattini, toteatte tiedonannossanne, että lasten oikeuksien suojelun tilanne ei ole unionissa vieläkään tyydyttävä. Minun mielestäni se on hirveä. Lähes viidesosa lapsista elää köyhyydessä. Liettuassa lähes puolet yhden aikuisen ja huollettavien lasten muodostamista perheistä elää köyhyydessä. Meillä ei sitä paitsi ole mahdollisuutta saada tilastoja siitä, kuinka moni lapsi on laajentuneessa yhteisössä jäänyt ilman vanhempia, jotka ovat muuttaneet toiseen maahan työn perässä ja jättäneet lapsensa ilman asianmukaista huolenpitoa.

Olemme kauhuissamme, kun luemme lapsiin kohdistuvasta seksuaalisesta ja henkisestä väkivallasta. Tunnemme myötätuntoa kadulla kohtaamiamme lapsia kohtaan ja asetamme kolikon heidän kerjääviin käsiinsä. Vielä useammin emme kuitenkaan tee mitään, koska on helpompi kääntyä pois, sulkea silmänsä ja sanoa, että ei se ole meidän vikamme, vastuu on muilla. Komission jäsen Frattini, te sanotte, että se on yksittäisten jäsenvaltioiden vastuulla ettekä te halua puuttua niiden asioihin. Bryssel puuttuu moniin jäsenvaltioiden asioihin: meille on tärkeää säädellä maataloutta, sisämarkkinoita ja pääomavirtoja. Mielestämme nämä ovat äärimmäisen tärkeitä asioita. Minun mielestäni meidän suurimpana huolenaiheenamme tulisi olla ihmisoikeudet ja ensisijaisesti lapset. He ovat tulevaisuutemme. Mielestäni nimenomaan Euroopan unionin pitäisi kantaa vastuu ihmisoikeuksien ja ensisijaisesti lasten oikeuksien takaamisesta. En hyväksy asiakirjaa, jossa pelkästään huolehditaan, muistetaan ja kannustetaan. Mielestäni meidän on nyt pakko aktiivisesti huolehtia kansalaisistamme.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Roszkowski (UEN). – (PL) Arvoisa puhemies, haluaisin onnitella jäsen Angelillia erinomaisesta mietinnöstä aiheesta, joka on Euroopan unionin tulevaisuuden avain. Useimmat mietinnön ehdotuksista ansaitsevat luonnollisesti tuen, mutta muutamasta asiasta olen huolissani.

Ensinnäkin mietinnössä käsitellään tyttöjen ja poikien yhdenvertaisuuden periaatetta tavalla, joka voidaan ymmärtää niin, että he ovat samanlaisia. Jokainen vanhempi kuitenkin tietää, että tytöt ja pojat ovat erilaisia ja heihin on suhtauduttava kasvatuksessa eri tavoin, jotta heidän yhdenvertaisen arvokkuutensa periaate toteutuisi. Toiseksi, mietinnössä käsitelty vaihtoehtoisten perherakenteiden yleistyminen on lasten oikeuksien näkökulmasta uhka, jonka torjumiseksi on ryhdyttävä toimiin. Tätä uhkaa ei mietinnössä mainita lainkaan. Kolmanneksi, koska kohdassa 167 kehotetaan antamaan lapsille ja nuorille seksuaalivalistusta, oikeutta seksuaali- ja lisääntymisterveyteen käsittelevät kohdat 163 ja 164 ovat tarpeettomat, paitsi jos näitä termejä käytetään piilottelemaan oikeutta aborttiin.

Tässä kohdassa voidaan nähdä, että jo syntyneiden lasten oikeuksia ei voida erottaa syntymättömien lasten oikeuksista. Vaikka heidän elämänsä alkaa alkiona, heistä tulee väistämättä lapsia, ja niiden, jotka epäilevät tätä, tulisi muistaa, että me kaikki olemme kerran olleet alkioita.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL). – (PT) Tässä minuutin pituisessa puheessani haluan painottaa sitä, että mielestäni Euroopan unionin tärkein lapsiin liittyvä tehtävä on arvioida, mikä vaikutus unionin politiikoilla on lasten oikeuksien täytäntöönpanon epäonnistumiseen tai onnistumiseen, erityisesti liittyen lasten köyhyyden nopeaan ja huomattavaan vähenemiseen, ja tarjota siten kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet.

Tässä yhteydessä haluan kysyä esimerkin avulla seuraavaa: mikä vaikutus Euroopan unionin rahapolitiikalla ja hintavakaustavoitteella tai pikemminkin palkkakurilla on lasten oikeuksien täytäntöönpanon epäonnistumiseen? Mikä vaikutus Euroopan unionin "joustoturvalla", työmarkkinoiden säätelyn purkamisella, irtisanomisten helpottamisella, entistä epävarmemmilla työsopimuksilla, pidentyneellä työajalla ja työaikojen joustamisella on lasten oikeuksien täytäntöönpanon epäonnistumiseen? Mikä vaikutus Euroopan unionin nykyisillä politiikoilla, jotka edistävät julkisten palvelujen, kuten terveydenhuollon ja opetuksen, säätelyn poistamista ja yksityistämistä, on lasten oikeuksien täytäntöönpanon epäonnistumiseen? Nämä ovat esimerkkejä siitä, mikä olisi Euroopan unionin tarkoituksenmukaisinta, tarpeellisinta ja kiireellisintä lasten oikeuksien valtavirtaistamista.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE). – (PT) Arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, varsinkin puolustuskyvyttömiin kohdistuva väkivalta on tuomittavaa. Lapsiin kohdistuva väkivalta on erityisen vastenmielistä. Tarvitaan yhteisön lainsäädäntöä, joka kieltää kaikenlaisen väkivallan, olkoonpa se sitten henkistä, ruumiillista tai seksuaalista. Täällä on jo mainittu Unicefin tiedot vuodelta 2003, jotka osoittavat, että joissakin yhteisön maissa, kuten Ranskassa, joka viikko noin kolme lasta joutuu pahoinpitelyn tai laiminlyönnin kohteeksi, kun taas toisissa maissa, kuten Saksassa ja Isossa-Britanniassa, vastaava luku on noin kaksi lasta viikossa.

Olen iloinen Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja toimielinten sitoutumisesta viime vuosina yleistyneiden lapsia koskevien politiikkojen täytäntöönpanoon. Nykyinen lainsäädäntö tai nykyiset politiikat ja rakenteet eivät kuitenkaan edelleenkään vastaa riittävästi kaikkiin kysymyksiin, joita lasten suojelun yhteydessä esitetään, olipa sitten kyse köyhyyden, ihmiskaupan, perheväkivallan, seksuaalisen hyväksikäytön, pornografian, lapsityön tai 2000-luvulla itsepintaisesti jatkuvan lapsisotilaskatastrofin uhreista.

Siksi onnittelen komission jäsen Frattinia tästä aloitteesta, joka osoittaa, että on olemassa riittävästi tahtoa tehdä tästä EU:n painopistealue ja luoda yleinen EU:n strategia lasten oikeuksien tehokasta edistämistä ja suojelemista varten sekä sisä- että ulkopolitiikassa. Olen myös erittäin tyytyväinen siihen, että lasten oikeudet ovat yksi uudessa Lissabonin sopimuksessa EU:lle asetetuista tavoitteista, ja sopimus muodostaa näin uuden oikeusperustan näiden oikeuksien puolustamiselle.

Ennaltaehkäisyä ja valistusta on lisättävä ja uhria tukevia sosiaalisia oikeuksia on vahvistettava. Rajat ylittäviä toimintoja lapsipornografiaa sisältävien Internet-sivujen torjumiseksi on myös tuettava, jotta varmistetaan tällaisten sivujen sulkeminen ja rikollisten verkostojen hajottaminen. Internet tarjoaa lapsille loistavia mahdollisuuksia viestintään ja tiedonhankintaan, mutta meidän on varmistettava, että se on heille turvallista.

 
  
MPphoto
 
 

  Stavros Lambrinidis (PSE). – (EL) Arvoisa puhemies, lapsemme ovat itsenäisiä persoonia ja heillä on loukkaamaton oikeus perusoikeuksiensa suojeluun, mikä tarkoittaa, että heitä saa ei kohdella halventavasti tai väkivaltaisesti, he eivät saa joutua työskentelemään epäinhimillisissä olosuhteissa, he saavat opetusta, he eivät joudu elämään köyhyydessä, heitä ei käytetä seksuaalisesti hyväksi eivätkä he joudu lapsisotilaina sotaan. Lapset myös tarvitsevat näitä yleismaailmallisia arvoja enemmän kuin aikuiset. Ensinnäkin siksi, että he ovat itsessään nuoria ja haavoittuvia. Toiseksi siksi, että vanhemmat, opettajat ja papit ja kaikki ne, joiden kanssa lapset ovat tekemisissä, ovat aina heihin nähden auktoriteettiasemassa, ja kolmanneksi siksi, että jos jokin menee vikaan lapsuuden aikana, sillä on kaiken kaikkiaan ratkaiseva vaikutus lapsen elämään tulevaisuudessa.

Nämä ovat oikeuksia, joita meitä tänään pyydetään tukemaan. Keskityn näistä kahteen:

Ensimmäinen on se, että maahanmuuttajien lapset ovat ehkäpä kaikkein haavoittuvimmassa asemassa. Ainakin niiden, jotka syntyvät keskuudessamme, on saatava heti maamme kansalaisuus. Heitä ei pidä leimata syntymästä lähtien, heidän pitää luonnollisesti voida käydä koulua vanhempien asemasta riippumatta eikä heidän pitäisi joutua sosiaalisesti syrjityiksi.

Toinen asia on lasten suojelu Internetissä: lasten, jotka käyvät usein Internetissä, surffailevat siellä hyväuskoisesti ja juttelevat vieraille, ja lasten, jotka voivat joutua seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi – erittäin kannattavan liiketoiminnan kauppatavaraksi. Arvoisa puhemies, Internet on kuin uusi kylän tori. Samalla tavalla kuin vanhemmat varoittavat lapsiaan puhumasta vieraille kylän torilla, heille tulisi tehdä selväksi, että samaa huolenpitoa ja neuvontaa tarvitaan, kun on kyse Internetin käytöstä. Euroopan unionin tulisi osallistua tällaisen opetuksen sekä tällaisiin tilanteisiin joutuneiden vanhempien ja lasten auttavien puhelinten tarjoamiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE). – Arvoisa puhemies, olen samaa mieltä lähes kaikista tässä erinomaisessa mietinnössä annetuista suosituksista. Olen samaa mieltä eritoten siitä, että tulevassa EU:n strategiassa pitäisi tunnustaa perheen tärkeä tehtävä lapsen selviytymistä, suojelemista ja kehittymistä varten tarvittavana yhteiskunnan perusinstituutiona.

Kannatan myös lapsen oikeutta säilyttää säännöllinen henkilökohtainen suhde ja suora yhteys vanhempiinsa, paitsi luonnollisesti silloin, kun se on lapsen edun vastaista. Tuen täysin tämän mietinnön ehdotuksia sellaisen lapsiystävällisen yhteiskunnan luomisesta, jossa lapset voivat tuntea olonsa suojatuksi ja jonka aktiivisia jäseniä he voivat olla.

Kohdassa 27 vaaditaan komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään toimiin, joilla varmistetaan, että kehitysvammaisten lasten oikeutta koulutukseen kunnioitetaan. Irlannissa heillä on oikeus asianmukaiseen perusopetukseen, mutta siihen vaikuttavat voimavarat. Todellisuudessa se tarkoittaa usein sitä, että he saavat epäasianmukaista perusopetusta.

Kohdassa 27 todetaan myös, että kehitysvammaisilla lapsilla tulisi olla oikeus tuomioistuinkäsittelyyn. Irlannissa eräs nuori tyttö, jolla on Downin syndrooma, joutui hiljattain seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi, mutta eräs tuomari kuitenkin päätti, että hän ei ollut kykenevä kertomaan valamiehistölle totuutta. Tuomari kuulusteli tyttöä tuomioistuimessa syyttäjien avustuksella. Kuulustelun aikana syytetty ja hänen asianajajansa olivat läsnä, mutta tytön perheen käskettiin poistua istuntosalista. Jos lapsille ei voida taata ehdotonta oikeutta tuomioistuinkäsittelyyn, me petämme lapsemme.

Lopuksi haluaisin esittää komission jäsenelle lyhyen kysymyksen. Hiljattain tehty päätös lasten oikeuksien sisällyttämisestä Lissabonin sopimukseen yhtenä EU:n tavoitteista luo uuden oikeusperustan lasten oikeuksille. Voisiko komission jäsen kommentoida tarkemmin, edes lyhyesti, mitä käytännön tuloksia hän odottaa tällä olevan? Esitän kysymyksen erityisesti Irlannissa Lissabonin sopimuksesta pidettävän kansanäänestyksen vuoksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Hanna Foltyn-Kubicka (UEN). – (PL) Arvoisa puhemies, haluaisin kiinnittää huomiota mietinnön kohdassa 118 esiin tuotuun hajonneiden monikansallisten perheiden ongelmaan, joka koskee rajoituksia vanhempien oikeuteen olla vapaasti yhteydessä lapsiin.

Saksassa on tästä erityisen räikeitä esimerkkejä, jotka johtuvat Jugendamt-nimisen viraston toimista. Näiden toimien seurauksena vanhemmilta, jotka eivät ole Saksan kansalaisia, riistetään oikeus puhua lapsilleen omaa kieltään ja ääritilanteissa myös heidän vanhempainoikeutensa.

Jugendamtin perustamista koskevat säännökset ovat peräisin vuodelta 1939, toistan, vuodelta 1939, ja ne ovat lainvoimaisia lähes muuttumattomassa muodossa. Tämä laitos toimii niin sanotusti lapsen edun nimissä, mutta tätä käsitettä ei ole määritelty missään, mikä tarkoittaa, että sitä voidaan tulkita miten tahansa. Menettelyissään Jugendamt suosii saksalaistaustaisia vanhempia. Toinen ongelma on se, että sitä ei valvo mikään ulkopuolinen taho. Sen vuoksi haluaisin pyytää Euroopan komissiota valmistelemaan säädösehdotuksen, joka mahdollistaisi kaikenlaisen syrjinnän – kuten Saksassa nyt tapahtuu – estämisen jäsenvaltioiden laitoksissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Zwiefka (PPE-DE). – (PL) Arvoisa puhemies, haluaisin ensinnäkin todeta, että olen täysin samaa mieltä jäsen Foltyn-Kubickan kanssa.

Lasten oikeuksien suojelu on hyötynyt Euroopan unionin lainsäätäjien siihen kiinnittämästä entistä suuremmasta huomiosta. Samanaikaisesti kuitenkin entistä suurempi määrä EU:n lainkäyttöalueeseen kuuluvia aloja vaikuttaa suoraan lasten oikeuksiin. Tämän vuoksi otan mielihyvin vastaan komission ilmoituksen lasten oikeuksia koskevan strategian toteuttamisesta. Aikomus asettaa tämä aihe Euroopan unionin painopistealueeksi eli lasten tunnustaminen täysivaltaisina oikeussubjekteina ansaitsee täyden tukemme. Mietinnön otsikon varovainen sanamuoto "tavoitteena strategia" pelkän "strategian" sijasta viittaa siihen, että tulossa on jatkotoimia julkisten kuulemistilaisuuksien muodossa. Ne voisivat auttaa määrittämään EU:n tulevien toimenpiteiden pääpainopistealueet.

Tähän mennessä Euroopan unioni ei ole vielä luonut erityisesti lasten oikeuksia koskevaa oikeusperustaa. Tässä vaiheessa haluaisin ilmaista pettymykseni, sillä jos perustuslakisopimus olisi ratifioitu, se olisi muodostanut tarkoituksenmukaisemman lainsäädäntökehyksen, koska sen I-3 artiklassa oli suora viittaus lasten oikeuksien suojeluun. Lasten oikeuksien suojelu Euroopan unionin sisäisenä ja ulkoisena tavoitteena sisältyi Lissabonin sopimukseen. Nämä oikeudet on suojattu myös perusoikeuskirjassa. On kuitenkin häpeällistä, että Euroopan unionissa asuvilla sadalla miljoonalla lapsella ei ole yhdenvertaisia oikeuksia ja vapauksia.

On selvää, että lapset vaativat haavoittuvuutensa ja erityistarpeidensa vuoksi erityistä huolenpitoa sekä asianmukaista lainsäädännön suojaa. Lasten oikeuksia ei kuitenkaan pitäisi erottaa yleisistä ihmisoikeuksista eikä niitä tulisi asettaa niiden kanssa vastakkain. EU:n asiakirjojen analyysi antaa aihetta olettaa, että lasten oikeuksien käsittelyä ihmisoikeuksista erillisenä aiheena puolustava suuntaus olisi mahdollinen. Tämä on vaarallinen polku ja voisi johtaa vaarallisiin erimielisyyksiin.

Haluaisin kiittää esittelijää siitä, että hän ei antanut aiheen arkaluonteisuuden varjostaa asian tasapainosta käsittelyä. On hyvä, että mietinnössä ei keskitytä pelkästään suojelutoimenpiteisiin vaan korostetaan myös lasten oikeuksien myönteisen vahvistamisen tarvetta, kuten oikeutta perheeseen ja opetukseen, oikeutta olla osa yhteiskuntaa sekä yhdenvertaisia mahdollisuuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Magda Kósáné Kovács (PSE). – (HU) Kiitos, arvoisa puhemies. Vahva yhteiskunta ja talous voivat perustua vain sukupolviin ja kansalaisiin, jotka ovat ruumiiltaan ja mieleltään terveitä. Siksi meidän tehtävä kaikkemme taataksemme tulevien sukupolvien kohtalo ja oikeudet myös omien etujemme vuoksi, koska me kaikki olemme ennemmin tai myöhemmin riippuvaisia tulevien sukupolvien solidaarisuudesta.

Jäsen Angelilli ansaitsee siksi tunnustuksen mietinnöstään, joka selventää tätä aihetta monitahoisesti. Lastemme oikeus täysipainoiseen elämään on monimutkainen sosiaalisten vaatimusten ja lainsäädännöllisten takuiden järjestelmä: lapsilla on oikeus syntyä ja kasvaa terveessä ympäristössä sekä oikeus opiskella ja toteuttaa omia unelmiaan.

Perheen ja lasten köyhyys on perustavaa laatua oleva este näiden oikeuksien toteuttamiselle, joten ei voida tarpeeksi korostaa, miten tärkeää on, että Euroopan unionin toimielimet ja jäsenvaltiot ryhtyvät taistelemaan köyhyyttä vastaan. Se on tehtävä myös lapsiin kohdistuvien rikosten ja lasten hyväksikäytön estämiseksi.

Rajaton Eurooppa siirtyi viime vuoden lopussa uuteen aikakauteen. Schengenin alueen avaaminen on suuri haaste, koska se luo otollisia tilaisuuksia rikollisille. Siksi olisi toivottavaa, että luotaisiin lapsiin kohdistuvista rikoksista ja niistä saaduista tuomioista tiedottava järjestelmä, joka olisi jäsenvaltioiden käytettävissä ja suojelisi lapsia siltä, että heidän elinpiirissään työskentelisi rikollisia.

Jäsen Angelillin erinomainen mietintö on todella arvokas, jos se johtaa lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin. Uskon, että niin tapahtuu. Kiitos, arvoisa puhemies.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE). – (RO) Lasten oikeudet on keskeinen aihe, joka yhdistää meitä kaikkia kotimaasta tai poliittisista näkemyksistä riippumatta.

Kun puhumme lapsista, puhumme samalla tulevaisuudestamme, sekä Euroopan unionin kansalaisten että itse unionin tulevaisuudesta. Siksi voin vain olla iloinen lasten oikeuksia koskevasta EU:n strategiasta. Mietinnön laatiminen vahvistaa jo itsessään aiheen ja perusoikeuskirjaan sisältyvän tekstin merkitystä, koska siihen on osallistunut eri valiokuntia, jotka ovat antaneet kuusi lausuntoa.

Lapsen edun pitäisi olla ensisijaisen tärkeää. Euroopan unionilla on arvojensa ja kehityksen käsitteensä kautta moraalinen velvollisuus varmistaa, että lasten oikeuksilla ovat pääpainopisteenä sekä sisäisissä että kansainvälisissä toimissa.

Haluaisin toistaa kahden näkökohdan merkityksen Euroopan unionin sisällä: ensinnäkin maahanmuuton kielteiset vaikutukset ja maasta muuttaneiden vanhempien alkuperämaahansa jättämien lasten epävarma tilanne. Haluaisin kiittää esittelijää siitä, että hän hyväksyi ehdotukseni huomion kiinnittämisestä tähän asiaan, joka vaikuttaa yhä Euroopan kansalaisten elämän. Haluaisin myös vakuuttaa tukevani häntä hänen vaatiessaan asianmukaista hoitoa ja yhteiskuntaan sopeuttamista sekä kattavaa koulutusta näille lapsille. Yhtä tärkeä tavoite on taata kaikille eurooppalaisille lapsille oikeus koulutukseen.

Euroopan unionin ulkopuolella on oleellisen tärkeää, että edistämme lasten oikeuksia kansainvälisellä tasolla erityisesti osana Euroopan unionin suhteita naapurimaihinsa ja strategisiin kumppaneihinsa. Monenlaisten maailmanlaajuisten tilanteiden joukosta haluaisin kiinnittää huomiota lasten oikeuksien rikkomiseen kriisi- ja konfliktitapauksissa ja varsinkin lukkiutuneisiin konflikteihin, joissa oikeusvaltioperiaate on yksinkertaisesti hylätty. Euroopan unioni ei voi suvaita tällaisia tilanteita, ja sen on ryhdyttävä päättäväisesti toimiin sen varmistamiseksi, että lasten oikeuksia kunnioitetaan kaikkialla.

Vuonna 2007 Euroopan unioni otti ratkaisevat askeleet tähän suuntaan, mutta vuosi 2008 tulee olemaan lasten oikeuksia koskevan uuden strategian toteutuksen kannalta ratkaiseva. Siksi vetoan komissioon ja neuvostoon, että ne kiinnittäisivät asianmukaista huomiota parlamentin suosituksiin, jotta tämä strategia onnistuisi.

 
  
MPphoto
 
 

  Iratxe García Pérez (PSE). – (ES) Arvoisa puhemies, tässä mietinnössä annetaan kattava ja yhdenmukainen kuva lapsiin liittyvästä työstä, jota meidän on tuettava Euroopan unionin tasolla. Siihen on otettava mukaan kaikki, jotka ovat tällä alueella vastuussa poikien ja tyttöjen oikeuden yhdenvertaiseen opetukseen toteutumisesta, kaikentyyppisen väkivallan ja lapsityövoiman torjumisesta sekä maahanmuuttajalasten suojelemisesta.

Olemme tietoisia yhteiskunnallisista suuntauksista ja tunnustamme, että perinteinen perheen malli ei voi olla ainoa vertailukohde ja että sille vaihtoehtoiset mallit yleistyvät, mikä meidän on otettava huomioon syvään juurtuneessa vakaumuksessamme, jonka mukaan lapsilla on oltava oikeus myönteiseen perheympäristöön.

Tähän liittyen haluaisin tuoda esiin aloitteen kansainvälisistä adoptioista, joille tarvitaan säädöksiä, jotka ovat lähempänä todellisuutta ja jotka voivat koskea tänä päivänä kohtaamiamme tuntemattomia tekijöitä. Tällainen alaikäisten etua suojaava prosessi on jo käynnissä joissakin valtioissa, kuten Espanjassa.

Ennen kuin lopetan, haluan kuitenkin ilmaista sosialistiryhmän espanjalaisten jäsenten valtuuskunnan varaukset kohtaan 127, joka koskee huivin kieltämistä kouluissa, koska kannatamme vuoropuhelua ja sovittelua.

Hyvät parlamentin jäsenet, keskustelemme parhaillaan yhteiskunnan haavoittuvimmasta sektorista mutta myös tulevaisuudesta, jossa tarvitaan vankkaa arvoperustaa, kuten kunnioitusta, suvaitsevaisuutta ja rinnakkaiseloa.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen tähän mietintöön ja esittelijän tekemään työhön.

Keskustelun kuuntelemisen perusteella lasten oikeuksien vaatimista toimista ollaan lähes yksimielisiä ja olemme tulleet pitkälle vanhan sananlaskun "lapset saavat näkyä mutta eivät kuulua" kuvailemasta tilanteesta. Tänä päivänä emme vain halua nähdä lapsiamme vaan myös kuunnella, mitä heillä on sanottavaa.

Tarvitsemme kuitenkin jonkinlaisen selvityksen – ehkäpä komission jäsen voisi antaa sen minulle – siitä, mitä toimivaltaa EU:lla on tällä lasten oikeuksien alueella keskustelun aiheena olleen sopimuksen ja tästä uudistussopimuksesta Irlannissa järjestettävän äänestyksen valossa. Kuten tiedätte, Irlannin perustuslain mukaan lasten oikeuksia suojellaan parhaiten perheen yhteydessä. Meidän on tunnustettava, että perhe on tärkeässä asemassa lasten oikeuksien suojelussa, ja meidän on harkittava toimenpiteitä, jotka kohdistetaan perheiden vahvistamiseen ja tukemiseen tarvittaessa.

On myös selvitettävä avioliitossa ja toisaalta muussa parisuhteessa olevien vanhempien muodostamien perheiden kysymys ja se, onko lapsilla kummankin tyyppisessä perheessä yhdenvertaiset oikeudet. Irlannissa asumuserossa olevien ja eronneiden määrä on lisääntynyt huomattavasti ja myös avoliitossa elävien parien määrä on lisääntynyt: avoliiton valitsee yksi kahdestatoista perheestä ja heidän vastuullaan on 50 000 lasta. Meidän on tutkittava, miten Irlannin nykyinen lainsäädäntö suojelee näiden lasten oikeuksia.

Lasten suhteen säilyttäminen kumpaankin vanhempaan sekä lasten näkymättömyys Irlannin nykyisessä perhelakijärjestelmässä on myös asia, johon on tartuttava.

Viimeinen asia: Vuonna 2006 nousi meteli, kun Irlannin korkein oikeus kumosi lain alaikäisen väkisinmakaamisesta sillä perusteella, että laki ei sallinut syytetyn käyttävän puolustuksekseen erehtymistään uhrin iästä. Tapaus koski 41-vuotiasta miestä ja 12-vuotiasta tyttöä. Tänään ironista kyllä Dublinin piirioikeus hylkäsi tätä henkilöä vastaan seksuaalisesta väkivallasta nostetut syytteet. Irlannissa on tarkoitus tehdä kaksi lisäystä perustuslakiin perhekysymyksestä ja mainitsemastani tapauksesta, ja mielestäni meidän on selvitettävä, mikä on EU:n rooli lasten oikeuksien suojelussa, niin että äänestämme Irlannissa oikealla tavalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE). – (PL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, tämän päivän keskustelu todistaa, että Euroopan parlamentti haluaa osallistua lapsia koskevan EU:n politiikan luomiseen. Tämän vuoksi monien jäsenvaltioiden jakama näkemys, jonka mukaan lähes kaikki lapsen oikeuksia koskeva lainsäädäntö kuuluu perhelainsäädännön alaisuuteen ja on siksi sinällään kansallisen vastuun piirissä, on erittäin huolestuttava.

Tällainen kapea kansallinen lähestymistapa sulkee parlamentin pääasiallisen lapsen oikeuksia koskevan päätöksentekoprosessin ulkopuolelle ja tekee meistä, parlamentista, pelkästään neuvoa-antavan elimen. Tämä ei ole hyvä lähestymistapa Euroopassa, josta on tulossa entistä yhtenäisempi. Yksi esimerkki tästä voi olla parlamentin hiljattain eli joulukuussa kuulemismenettelyn jälkeen hyväksymä asetus, joka koskee elatusapusaatavien perintää maiden välillä. Tämän asetuksen tarkoituksena on varmistaa, että lapset, jotka toinen vanhemmista on hylännyt, eivät enää joudu olemaan nälässä ja heitteille jätettyinä ja että he saavat varat, jotka peritään uuden ja tehokkaamman järjestelmän avulla. Tämän vuoksi mielestäni parlamentilla, joka tosiasiassa toimii kaikkien EU:n lasten puolesta, on moraalinen velvollisuus osallistua aktiivisesti lakien säätämiseen heidän edukseen.

Yhteenvetona haluan todeta: arvoisa komission jäsen, parlamentin pitäisi olla enemmän mukana lapsia koskevan EU:n lainsäädännön laadinnassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward McMillan-Scott (PPE-DE). – Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää esittelijä Roberta Angelillia ja lausuntojen valmistelijoita heidän työstään tämän tärkeän asiakirjan puolesta ja tietysti myös komission jäsen Frattinia hänen tiedonannolle osoittamastaan tuesta sekä komissiota sen tällä alueella tekemästä työstä.

Tunnustan, että nämä asiat kuuluvat ensisijaisesti jäsenvaltioille, mutta mielestäni myös Euroopan unionilla on niissä oma asemansa, joka on tietysti ensimmäisen kerran lasten oikeudet kattavan perusoikeuskirjan suojelema. Mielestäni yhteiskuntaa voi parhaiten arvioida sen perusteella, miten se kohtelee viattomiaan, ja me olemme Euroopan unionina yhteiskunta.

Minua kiinnostaa tällä alueella erityisesti vanhempien rajojen yli tekemät lasten kaappaukset. Olen käsitellyt useita tämän alan tapauksia, ja niitä on useita satoja joka vuosi EU:n jäsenvaltioiden välillä ja jopa EU:n jäsenvaltioiden ja naapurimaidemme ja kaukaisempienkin maiden välillä. Vaikka on olemassa kansainvälisiä sopimuksia, kuten Haagin yleissopimus, ja sisäinen Bryssel II -yleissopimus, puutteita on yhä paljon. Olin kiitollinen kansainväliselle lakiasiaintoimistolle Freshfieldsille, joka hiljattain selvitti useita Bryssel II -yleissopimuksen alaisia tapauksia ja tunnisti joitakin ongelmia omissa jäsenvaltioissamme.

Euroopan parlamentin ja komission tekemää työtä on mielestäni tarkasteltava lainsäädännön kansainvälisen kehityksen yhteydessä. Mielestäni on myös oikein, että vanha Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus lapsen oikeuksista, jossa lapsen edun tärkeys on etusijalla, on ehdottomasti ratkaiseva. Perusoikeuskirjaan sisältyy myös käsitys lapsen oikeudesta kumpaankin vanhempaan. Tämä äärimmäisen tärkeä oikeus on nyt levinnyt laajalti ympäri maailman.

On kuitenkin kaksi näkökohtaa, jotka liittyvät tapaan, jolla tapausta käsitellään tuomioistuimessa. Vaikka tämä ei tarkalleen ottaen sisälly mietintöön, meidän pitäisi muistaa myös niiden lasten oikeudet, jotka ovat riittävän kypsiä tuomioistuimen kuultaviksi, kuten päämieheni 7-vuotiaan Jessican tapauksessa korkeimmassa oikeudessa hiljattain tehtiin. Lisäksi lapselle on tarvittaessa tarjottava riippumatonta oikeudellista edustusta. Näitä kahta asiaa on mielestäni kehitettävä tulevina kuukausina.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE). (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, kiitän esittelijää hänen erinomaisesta työstään. Lapsilla ei 1900-luvun alussa ollut käytännössä mitään oikeuksia, ja sen lopussa heillä oli selviä ja kiistattomia etuja, mutta silti on vielä pitkä matka kuljettavana eikä matkanteko ole helppoa, kuten mietinnön useissa osissa todetaan.

Käytettävissä olevana lyhyenä aikana ja Unicefista saatujen henkilökohtaisten kokemusten perusteella kehottaisin komissiota korostamaan yhtä näkökohtaa: tarvitsemme yhteisön säädöksen adoptioita varten, koska tällä hetkellä 27 jäsenvaltion aihetta koskevat lainsäädännöt ovat epäyhtenäisiä. Olisi hyödyllistä hyväksyä lainsäädäntökehys, joka auttaisi parantamaan tietopalvelujen tarjoaman avun laatua, jotta voitaisiin järjestää kansainvälisten adoptioiden valmistelun eri vaiheet sekä pyyntöjä ja perheen adoption jälkeisiä tukipalveluja koskevat menettelyt. Tällä hetkellä tällä alueella on edelleen liikaa väärinkäytöksiä, puutteita, viiveitä ja vaikeuksia, joita adoptoivat perheet ja ennen kaikkea lapset eivät todellakaan ansaitse.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). (SK) Kaikki jäsenvaltiot ratifioivat vuonna 1989 lapsen oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen, mutta siihen ei kuitenkaan sisälly mitään seuraamusjärjestelmää.

Useat elimet pyrkivät parantamaan lapsen oikeuksia. Niiden toimintoja pitäisi koordinoida paremmin, ja niiden pitäisi saada enemmän julkisuutta: niille voisi esimerkiksi luoda yhteiset verkkosivut. Sillä tavoin voitaisiin välttää turhat päällekkäiset toiminnot. Toinen toimenpide voisi olla lasten oikeuksien suojelun antaminen perusoikeuksista vastaavan komission jäsenen tehtäväksi. Suhtaudun myönteisesti komission jäsenen osallistumiseen painopistealueittain lasten köyhyyden ja kaikenlaisen väkivallan torjuntaan. Lasten ei pitäisi koskaan joutua väkivallan kohteeksi. Siksi mielestäni on rikoksentekijöiden rankaisemisen lisäksi tärkeää ehkäistä tällainen epäinhimillinen toiminta.

Tämän vuoksi tuen esittelijän vaatimusta valtion alueen ulkopuolelle ulottuvaa syytteeseenpanoa koskevista menettelyistä: käytännössä näin varmistettaisiin, että jossakin jäsenvaltiossa tuomittu henkilö rekisteröidään lapsiin kohdistuvan väkivallan tekijäksi myös muissa jäsenvaltioissa. Mielestäni tämä menetelmä on tärkeä askel lasten pahoinpitelyn, kuten sukuelinten silpomisen, seksuaalisen hyväksikäytön, lapsipornografian, kaappausten ja ihmiskaupan, estämiseksi tulevaisuudessa.

Mitä tulee lapsipornografiaan, kannatan erityisesti Euroopan komission aloitetta yrittää yhteistyössä rahalaitosten ja luottokorttilaitosten kanssa sulkea online-maksujärjestelmien ulkopuolelle sivut, joilla myydään lapsipornografiaa. Tämä toiminta voisi auttaa luomaan lapsipornokauppiaista tietokannan, jonka tiedot tämän vastenmielisen kaupankäynnin luojista ja levittäjistä olisivat kyseisen jäsenvaltion poliisin, Europolin ja Interpolin käytettävissä. Koska olen tietoinen siitä, että tämä on erittäin tärkeä aihealue, kannatan sitä, että lapsen oikeuksien suojeluun varataan tarvittava henkilökunta ja varat. On kyse lastemme tulevaisuudesta, mikä tarkoittaa omaa tulevaisuuttamme.

 
  
MPphoto
 
 

  Katerina Batzeli (PSE). – (EL) Arvoisa puhemies, haluaisin puolestani onnitella jäsen Angelillia, joka on tosiaankin laatinut yhtenäisen kehyksen lapsen oikeudet sisältävän peruskirjan konsolidoimiselle.

Haluan keskittää kommenttini kolmeen asiaan tähän asti käsiteltyjen lisäksi.

Ensinnäkin on arvioitava lapsiin kohdistuvan väkivallan ja hyväksikäytön ongelma ja vastattava siihen nopeasti perustamalla erityinen kirjausjärjestelmä, joka edistää ongelman tehokasta ehkäisemistä.

Toiseksi kaikkien jäsenvaltioiden on hyväksyttävä pöytäkirja ihmiskaupan ehkäisemisestä, torjumisesta ja rankaisemisesta, minkä yhteydessä on muun muassa tarpeen tarkistaa kysymys tilapäisten tai määräaikaisten oleskelulupien myöntämisestä niiden rajojen sisäpuolella oleskeleville.

Viimeinen asia on alaikäisten rikollisuusongelman riittävä hallinta, johon kuuluu toimenpiteitä alaikäisten rikollisuuden torjumiseksi ja heidän integroimiseksi yhteiskuntaan sekä oikeudellisia ja muita toimenpiteitä.

Arvoisa puhemies, tämä on kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuosi, ja meidän on säilytettävä kaikkien kulttuurien ja uskonnollisten näkemyksien väliset yhteyssillat. Mielestäni mietinnön 127 kohtaa ei voi hyväksyä.

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies Mario MAURO

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Gurmai (PSE). – (HU) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, Euroopan kohtaloon vaikuttaa huomattavasti se, kykeneekö se kehittämään lapset osallistavia ja lapsia tukevia yhteiskuntia. Lasten oikeuksien tukeminen ja suojeleminen on Euroopan unionin tulevaisuuden kannalta ratkaisevaa. Lapsiystävällisten yhteiskuntien kehittämistä unionissa ei voida erottaa Euroopan yhdentymisen syventämisestä ja lujittamisesta.

Tarvitaan kokonaisvaltainen EU:n strategia, joka edistää ja turvaa lasten oikeuksien tehokasta täytäntöönpanoa sekä unionin sisällä että sen ulkopuolella. Lapset ansaitsevat erityissäännökset ja asianmukaisen lainsäädännön suojan. Jäsenvaltioiden vastuulla on vanhempien tukeminen heidän lapsenkasvatusvelvollisuuksissaan monella tavalla. Turvallinen ja osallisuutta edistävä Eurooppaa voidaan rakentaa vain näillä keinoilla.

Politiikassamme tulisi aina pitää mielessä lasten yksilöllisyys ja erilaiset tarpeet ja kiinnittää erityisesti huomiota köyhyyteen, sosiaaliseen syrjäytymiseen ja syrjintään sekä unionissa että maailmanlaajuisesti.

Pidän tärkeänä sitä, että lapsen oikeuksia koskeva YK:n yleissopimus otetaan johdonmukaisesti ja järjestelmällisesti huomioon EU:n ja sen ulkopuolisten maiden tekemien kahdenvälisten sopimusten puitteissa.

PSE-ryhmä haluaisi erillisen äänestyksen tarkistuksesta 127.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE). Arvoisa puhemies, olen iloinen päätöksestä sisällyttää lasten oikeudet Lissabonin sopimukseen yhtenä EU:n tavoitteista, mikä muodostaa lasten oikeuksille uuden oikeusperustan.

Jäsen Angelillin mietinnössä käsitellään monia lasten hyvinvointiin ja suojeluun liittyviä tärkeitä asioita. Haluan kuitenkin korostaa sen tosiseikan tunnustamista, että vanhempien köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen ovat vakavia esteitä lasten oikeuksien toteutumiselle.

Tuen mietinnön vaatimusta, että EU tekee asiaankuuluvien YK:n virastojen, kansainvälisten järjestöjen ja tutkimuskeskusten kanssa yhteistyötä lasten tilannetta EU:ssa koskevien vertailukelpoisten tilastotietojen keruun parantamiseksi, jotta voidaan kehittää ja sisällyttää tietoihin suuri määrä erityisesti lapsiin, lasten köyhyyteen ja sosiaaliseen syrjäytymiseen liittyviä indikaattoreita.

Lasten köyhyys on laiminlyöty aihe, vaikka EU:ssa yksi viidestä lapsesta elää köyhyyden partaalla. Eikö tämä tuomitse 20 prosenttia EU:n tulevista aikuisista jäämään vaille mahdollisuuksia kehittyä täyteen mittaansa omien edellytystensä rajoissa?

Jos poliittista tahtoa löytyy, työskennelkäämme yhdessä jäsenvaltioissa jakaaksemme parhaita käytäntöjä ja oppiaksemme toisiltamme. Olemme olleet todistamassa EU:n laajuista kampanjaa köyhyyden hävittämiseksi kehitysmaista, joten miksei meillä voisi olla samanlaista kampanjaa köyhyyden hävittämiseksi EU:sta?

 
  
MPphoto
 
 

  Katrin Saks (PSE). – (ET) Kiitos, arvoisa puhemies.

Kun kolmasosa maailman lapsista ei saa tarpeeksi ruokaa ja yksi kuudesosa ei käy koulua, tuntuu oudolta puhua köyhyydestä Euroopassa. Joka tapauksessa ongelma on olemassa ja on erityisen huolestuttavaa, että köyhyydessä eläviä lapsia on paljon enemmän kuin aikuisia. Todellisuudessa se ei varsinaisesti tarkoita, että lapset ovat nälkäisiä vaan että heiltä puuttuvat tarvittavat kehittymismahdollisuudet.

Haluaisin kiinnittää huomionne siihen tosiseikkaan, että uusissa jäsenvaltioissa markkinatalouden myrskyisä kehitys on aiheuttanut huomattavaa yhteiskunnallista jakautumista, mikä vaikuttaa erittäin vakavasti lasten hyvinvointiin. Sosiaaliset ongelmat puolestaan suurentavat tätä vaikutusta. Tämä tragedia ei koske pelkästään lapsia.

Esimerkiksi huomattava osa inhimillisistä voimavaroista – joista minun kotimaassani Virossa on suorastaan pula – on edelleen työttömänä, ja siksi tämä on jäsenvaltioiden ja unionin ongelma.

Vaikka useimmat lapsia koskevat politiikat ovat jäsenvaltioiden toimivallan alaisia, haluan korostaa Euroopan unionin strategian, indikaattorien, tietokantojen ja raporttien merkitystä. Toivon, että niiden vaikutus kasvaa jäsenvaltioissa entisestään.

Poliitikkona tiedän, miten vaikeaa on selittää omille äänestäjilleen, miksi esimerkiksi omat naapurit huolehtivat paremmin lapsista.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Golik (PSE). – (PL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, meille esitelty aloite lapsen oikeuksia koskevasta strategiasta on Euroopan lisäksi koko muullekin maailmalle merkki siitä, miten yhteiskunnan nuorimpien jäsenten oikeuksia tulisi suojella. Tämän vuoksi haluan ilmaista kiitokseni jäsen Angelillille erinomaisesta mietinnöstä.

Valitettavasti alaikäisten oikeuksia loukataan tietyissä osissa Eurooppaa, missä me olemme niin ylpeitä kehittyneestä ihmisoikeuksien suojelujärjestelmästämme. Siksi meidän on varmistettava, että erilaisten nöyryytysten kohteeksi joutuvat lapset tietävät, että heillä on joku, jolta pyytää apua ja joka myös antaa sitä heille. Siksi haluaisin tukea mietinnön laatijan vaatimusta tehokkaammasta seurannasta sekä Euroopan komission ajatusta apua tarvitsevien lasten auttavan puhelimen perustamisesta.

Toinen tärkeä asia ovat köyhien maahanmuuttaja- tai pakolaisperheiden lapset. He kärsivät syistä, joihin he eivät itse voi vaikuttaa, ja sen seurauksena heidät on usein tuomittu huonompaan elämään kuin muut samanikäiset, jotka eivät ole joutuneet pakenemaan kotimaastaan. Tämän vuoksi haluan tukea ehdotusta täysien oikeuksien myöntämisestä heille vanhempien oikeudellisesta tilanteesta riippumatta sekä yhdenvertaisen koulutusmahdollisuuden tarjoamisesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, komission varapuheenjohtaja. − (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, kiitän kaikkia puhujia, ja olen myös iloinen siitä, että he ovat tunnustaneet, että komissio ja parlamentti ovat ensimmäisen kerran Euroopassa ja jo ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa muotoilleet yhdessä aidon, horisontaalisen EU:n politiikan kaikilla lapsen oikeuksien suojelun ja edistämisen alueilla. Tämä on poliittinen saavutus aiheessa, joka ei ollut EU:n työlistalla vielä kaksi vuotta sitten, ja on siksi myös vastaus niille, jotka olivat tietoisia käytännön tulosten tarpeellisuudesta. Eurooppa edistyy tällä alueella.

Olin hyvin iloinen siitä, mitä jäsen McMillan sanoi. Yksi pääperusteista maan sivistysasteen arvioinnissa on se, miten se kohtelee nuorimpia jäseniään, lapsiaan. Euroopan unionin jäsenvaltiot ja kaikki me eurooppalaiset pyrimme näyttämään tietä maailmalle siinä, miten kohtelemme lapsiamme ja mitä mahdollisuuksia heille tarjoamme.

Monia asioita on käsitelty, ja osa niistä sisältyykin jo tekemääni ehdotukseen ja jäsen Angelillin erittäin hyödyllisiin suosituksiin, joita on tutkittava tarkemmin tulevina kuukausina. Tehkäämme vuodesta 2008 tämän EU:n strategian etenemisen vuosi.

Jäsen Gál ja jäsen Sinnot, jotka käsittelivät perheen asemaa, tekivät hyvin selväksi, että monet kohtaamistamme ongelmista juontuvat käsitykseen perheen tehtävästä, joka on vanhentunut ja jotain muuta kuin pitäisi. Kuten muistanette, tarkastelimme sitä viime vuonna väkivaltaisten videopelien yhteydessä. Euroopassa tehty tilastollinen tutkimus osoitti, että vain 20 prosenttia vastaajista oli kiinnostunut siitä, miten heidän lapsensa käyttivät Internetiä tai löysivätkö lapset sattumalta videopelejä tai käyttivätkö he niitä. Se tarkoittaa, että 80 prosenttia tutkimukseen osallistuneista vanhemmista ei ollut tietoisia siitä, minkä tyyppisiä elektronisia pelejä heidän lapsensa pelasivat tai millä Internet-sivuilla he kävivät. Se osoittaa, miksi perhe on avainkohde lasten oikeuksien suojelun edistämisessä.

Jäsen Catania ja muut puhuivat lapsityövoiman ongelmasta. Muistanette, että esitin ehdotuksessani ankaria rangaistuksia niille, jotka käyttävät laillisten maahanmuuttajien laitonta työtä hyväksi, ja tuomitsin nimenomaan maahanmuuttajalasten käytön. Kumpikin ryhmä on heikommassa asemassa, koska he ovat maahanmuuttajia, ja heitä käytetään hyväksi, koska he työskentelevät laittomasti. He ovat erityisen heikossa asemassa, koska lasten ei pitäisi tehdä töitä vaan käydä koulua. Jos tämä käsiteltävänä oleva ehdotus hyväksytään, siitä tulee EU:n direktiivi ja se pakottaa siten laillisesti jäsenvaltiot ottamaan käyttöön sääntöjä, jollaisia meillä ei valitettavasti vielä ole.

Yksin saapuvien maahanmuuttajalasten kysymys on tärkeä, ja me tutkimme kohdennettujen projektien rahoitustapoja, koska esiin on tullut todella traagisia tilanteita jo mainittujen lisäksi. Esimerkiksi Espanja hallitus on paljastanut Kanariansaarilla hyvin huolestuttavia tapauksia, joihin meidän on ehdottomasti puututtava: sinne on saapunut suuria määriä lapsia yksin, koska heidän vanhempansa ovat yksinkertaisesti lähettäneet heidät matkaan yksin. Se on jo itsessään varsin järkyttävää. Meidän on vahvistettava EU:n lainsäädäntöä lapsiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi, kuten jäsen Segelström hyvin selvästi totesi.

Yksi erittäin vakava asia huolestuttaa minua henkilökohtaisesti. On olemassa sääntöjä sen varmistamiseksi, että toinen vanhemmista saa lapsen huoltajuuden asumus- tai avioerossa. Tosiasiassa näitä sääntöjä ei monissa jäsenvaltiossa käytännössä sovelleta eli hallitukset kyllä saattavat soveltaa niitä, mutta tuomarit ja tuomioistuimet ovat usein hädin tuskin tietoisia niistä. On tapauksia, joissa toinen vanhempi varastaa lapsen toiselta vanhemmalta. Joissakin tapauksissa päätösten täytäntöönpano osoittautuu mahdottomaksi, minkä vuoksi meidän on korostettava tätä kysymystä aiempaa enemmän alaikäisten huoltajuudesta päätettäessä.

Toinen käsiteltävä alue on seksimatkailu. Siihen kuuluu viranomaisten, yksityishenkilöiden, matkatoimistojen ja luottokorttiyhtiöiden välinen yhteistyö, joka auttaa meitä tunnistamaan lapsipornografia-aineistoa Internetistä ostavat ihmiset. Pedofiilit eivät selvästikään maksa käteisellä vaan luottokortilla. Jos teemme tällaista yhteistyötä, jota parhaillaan käynnistämme, pystymme myös vähentämään seksimatkailua ja tekemään siitä lopun.

Uusi aihealue on oikeus kasvaa saasteettomassa ympäristössä eli lapsen ympäristöön liittyvät oikeudet. Meidän on keskityttävä siihen tiiviisti, koska se ei ole pelkästään uusi alue vaan alue, johon meidän kaikkien on selvästikin tartuttava.

Jäsen Harkin oli yksi niistä, jotka esittivät kysymyksen Lissabonin sopimuksen vaikutuksesta. Sopimus ei muodosta erityistä oikeusperustaa mutta antaa eurooppalaisen politiikan arvon strategialle, josta keskustelemme täällä tänään ja joka on tähän mennessä perustunut yhteiseen poliittiseen päätökseen. Lissabonin sopimuksen perusteella voimme nyt pitää lasten suojelua koskevaa strategiaa todella eurooppalaisena, mikä on varsin poikkeuksellinen edistysaskel.

Yhteenvetona voin todeta, että meidän on tulevina kuukausina työskenneltävä asian parissa, ja on selvää, että tällä tavoin Eurooppa sijoittaa tulevaisuutensa. Se sijoittaa nuoriinsa ja lapsiinsa. On kuitenkin toinenkin alue, jolla lapset voitaisiin ottaa aktiivisesti mukaan Euroopan unionin tärkeimpiin politiikkoihin: maahanmuuttajayhteisöjen kotouttamiseen tähtäävä politiikka. Jos luottaisimme lapsiin, koulun pienimpiin lapsiin, ja tekisimme heistä kotouttamisen lähettiläitä – olettaen, että heistä on paljon helpompi leikkiä ja oppia yhdessä eri kulttuureista ja taustoista peräisin olevien lasten kanssa –, antaisimme lapsille tehtävän, kuten joku sanoi, joka ei tee heistä pienikokoisia aikuisia vaan kotouttamispolitiikkaan aidosti osallistuvia. Sillä jos tämä politiikka ei perustu lasten kotouttamiseen koulussa, se ei ole koskaan muista maista saapuneiden maahanmuuttajien aitoa kotouttamispolitiikkaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli, esittelijä. − (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin ensin kiittää komission jäsen Frattinia siitä, että hän toisti Euroopan komission vahvan sitoutumisen lapsen oikeuksien alaan. Kiitän häntä myös siitä, että hän vaati alustuksessaan jäsenvaltioita ottamaan nopeasti käyttöön lasten auttavat puhelimet, koska sen viivästyminen on todellakin aiheetonta. Olen hänelle kiitollinen myös siitä, että hän huomautti, että kaikki jäsenvaltiot eivät ole tähän mennessä ottaneet käyttöön kansallista takuuta lapsen oikeuksista, minkä me myös totesimme ja tuomitsimme mietinnössä.

Olen myös kiitollinen kaikille kollegoilleni, jotka osallistuivat tämän asiakirjan laatimiseen tai jotka ovat käyttäneet puheenvuoron, koska uskon, että olemme kaikki samaa mieltä lapsen suuremman edun käsitteestä. Minä luonnollisesti tuen sitä ja jaan huolet, jotka on ilmaistu istuntosalissa tänään. Meidän on pakotettava jäsenvaltiomme siirtymään nopeasti sanoista tekoihin, ja parlamentin ja Euroopan komission on tietysti tehtävä myös osansa.

Haluaisin lausua vielä muutaman sanan joistakin esiin tuoduista asioista. Ympäristöasioihin liittyen voin vahvistaa komission jäsen Frattinille, että on totta, että olisimme ehkä voineet tehdä tässä mietinnössä enemmän, mutta teimme selväksi sen, että oikeuden terveelliseen ja puhtaaseen ympäristöön on oltava yksi alaikäisille taatuista tärkeimmistä oikeuksista.

Olen iloinen havainnostani, että yksi seuraavan eurooppalaisessa lasten oikeuksia käsittelevän foorumin aiheista on kansainvälisten adoptioiden kysymys. Siinä yhteydessä haluan myös tuoda esiin sen, että kansainvälisiin adoptioihin liittyvien valtavien ja usein täysin byrokraattisten vaikeuksien lisäksi traaginen on myös niiden lasten tilanne, joista vanhemmat tappelevat asumus- tai avioeron jälkeen. Se on todellakin suuri ongelma Euroopassa ja on selvästi myös kasvanut rajojen avaamisen seurauksena.

Haluan päättää puheenvuoroni toteamalla, että olen tietysti hyvin iloinen tehdystä työstä. Vaikka tulos ei mielestäni ole todellakaan täydellinen, se voi olla hyvä lähtökohta, jos tähän vakavahenkiseen ja vastuulliseen käytännön toimeen ryhdytään nopeasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. − Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan keskiviikkona klo 12.00.

Kirjalliset kannanotot (142 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE-DE), kirjallinen. – Erottelu opetuksessa on yksi haitallisimmista romanilapsiin kohdistuvista syrjinnän muodoista. Opetus on perusihmisoikeutena muiden ihmisoikeuksien saavuttamisen kannalta ratkaisevan tärkeä, ja sijoittaminen romanien varhaislapsuudessa annettavaan opetukseen on politiikka, joka toimii monilla tasoilla ja hyödyntää muitakin kuin koulua käyviä lapsia. Varhaisen opetuksen hyötyjä ovat: sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistäminen, yksilöiden ja laajemmin sosiaalisen tuottavuuden lisääntyminen, köyhyyden väheneminen sekä syrjivien asenteiden ja sosiaalisen syrjäytymisen poistaminen. Kun romanilapset saavat enemmän opetusta, heidän mahdollisuutensa tulla työvoiman tuottaviksi jäseniksi paranee. Kun he ansaitsevat rahaa ja osallistuvat maansa budjetin rahoitukseen maksamalla sekä ansio- että kulutusveroa, he alkavat vaikuttaa muiden näkemyksiin heistä ja sitä kautta myös laajempiin sosiaalisiin kysymyksiin. Kun romaneista tulee tuottavia ja heidän köyhyytensä vähenee, heistä tulee myös yhteiskunnan osallisia jäseniä sen sijaan, että he olisivat julkisesta avusta riippuvaisia. Osallisuuden lisääntyminen ja hallituksen maksamien etuuksien väheneminen yhdessä muodostavat nettobudjettivaikutuksen kansalliseen budjettiin. Näitä kehityskulkuja tukeva ohjelma hyödyttäisi kaikkia eurooppalaisia romanien lisäksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), kirjallinen. – Yhteisen eurooppalaisen arvopohjan perustavimpia ja kantavimpia rakenteita on velvollisuutemme suojella viattomia sieluja, lapsia. Harvasta asiasta voimme olla yhtä yksimielisiä.

On välttämätöntä, että myös yhteisön tasolla suojataan lasten oikeuksia nykyistä tehokkaammin. Komission tiedonanto lasten oikeuksien suojaamista koskevan strategian perustamisesta oli tervetullut.

Parlamentin mietintö strategiasta on kiitettävä. Nostan esille laajasta kokonaisuudesta muutaman kysymyksen.

Ensinnäkin perheiden asema liittyy saumattomasti lasten oikeuksiin. Perhe on kiistatta lapselle paras elinympäristö. Perhe ja perhe-elämän suoja ovat lapsen oikeuksia, jotka toteutuvat, kun perhe voi hyvin. Strategiaan tuleekin sisällyttää toimia perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Lapsen oikeutta kumpaankin vanhempaan pitäisi lähtökohtaisesti suojata.

Lapset altistuvat jo varhain kauhu-, väkivalta- ja seksuaaliviihteelle – tuhoisin seurauksin. Muun muassa mietinnön ehdotus yhtenäisen audiovisuaalisen sisällön ja videopelien myyntiä ja levitystä alaikäisille koskevan luokitus- ja merkintäjärjestelmän luomiseksi EU:n sisällä on arvokas. Saastuttaja maksaa -periaatteen tulisi toimia kaupallisessa väkivaltaviihteessä, sillä vahingot ovat valtavat.

Kolmanneksi tulisi ponnistella määrätietoisesti lapsipornografian kitkemiseksi. Lapsia sortavien internetsivustojen sulkemiseen tähtäävien rajat ylittävien operaatioiden vahvistaminen ja julkisten viranomaisten ja yksityisen sektorin välisen yhteistyön parantaminen ovat komission tärkeimpiä tehtäviä.

Valitettavasti lastenkaan oikeudet eivät ole säästyneet tämän päivän arvorelatiivisuuteen taipuvaiselta yhteiskuntahengeltä. On uskallettava sanoa ääneen, mikä ei ehdottomasti ole relatiivista. Lasten oikeudet ja suoja ovat ihmisarvon ytimessä; siksi "myllynkivistä" ja "merten syvyyksistä" on edelleen syytä muistuttaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Katalin Lévai (PSE) , kirjallinen. – (HU) Euroopan unionilla on erityisvastuu perusihmisoikeuksien ja ennen kaikkea lasten oikeuksien suojelemisesta. Siitä huolimatta 19 prosentilla unionin lapsista elävät köyhyydessä, ja tämä luku on suurempi kuin aikuisväestöllä (15 prosenttia). Koko maailmassa 40 miljoonaa alle 12-vuotiasta lasta joutuu jonkinlaisen väkivallan kohteeksi. Lähes kuusi miljoona lasta pakotetaan työntekoon. Puolitoista miljoonaa joutuu ihmiskauppiaiden uhreiksi. Tätä taustaa vasten eurooppalainen nollatoleranssistrategia, jonka tarkoituksena on suojella lasten oikeuksia, on erittäin tärkeä.

Mielestäni parempi lainsäädäntö sekä uusien ja olemassa olevien säännösten alaikäisiin kohdistuvien vaikutuksen tutkiminen voivat olla tässä avainosassa. En kuitenkaan kannata lasten oikeuksista vastaavan erillisen parlamentaarisen elimen perustamista. Kaikki tällaisen elimen tehtävät voi suorittaa komission nimittämä lasten oikeuksien koordinaattori. Kannatan kuitenkin ihmisoikeuksista ja alaikäisistä sekä lasten oikeuksien suojelusta vastaavan komission jäsenen viran perustamista. On tärkeää huomata, että enemmistö vähäosaisista lapsista on syntyperältään romaneja tai kuuluu Euroopassa elävään vähemmistöön. Olisi järkevää toteuttaa EU:n institutionaalisia uudistuksia, joissa komission jäsenelle raportoivat lasten oikeuksien koordinaattorit toimisivat toimielinten, kansalaisjärjestöjen ja hallitusten välisinä yhteyshenkilöinä pyrkien luomaan jatkuvaa vuoropuhelua ja yhteistyötä. Koska unionissa on jo useita eurooppalaisia järjestöjä ja instituutteja, jotka käsittelevät lasten oikeuksia, meidän on tähdennettävä vanhojen yhdistämistä ja niiden toiminnan tehostamista uusien luomisen sijasta.

Lasten oikeuksien suojelun lisäksi koulutuskysymyksestä on tulossa entistä ajankohtaisempi. Tarkkaavaista opetusta saavista tietämättömistä nuorista rikoksentekijöistä kasvaa asioista perillä olevia, lainkuuliaisia kansalaisia.

 
  
MPphoto
 
 

  Joseph Muscat (PSE), kirjallinen. – (MT) Syyllistyisin laiminlyöntiin, jos en tämän lasten oikeuksia koskevan keskustelun yhteydessä puhuisi Shaun Attardin tapauksesta, joka särki maltalaisten ja gozolaisten sydämet.

Tämä gozolainen lapsi otettiin isältään tavalla, joka vaikuttaa häneen varmasti psyykkisesti.

Voi olla, että tässä tapauksessa on noudatettu lakia ja kunnioitettu Euroopan unionin direktiivejä. Silti on erittäin epäilyttävää, ovatko nämä tapahtumat todella tämän lapsen edun mukaisia.

Pahoittelen, että sanon näin, mutta Britannian viranomaiset vaikeuttavat lapsen isän mahdollisuuksia tämän asian oikeudenmukaiseen käsittelyyn. Jopa harvat lapsen ja isän väliset tapaamiset ovat täynnä vastuksia.

Vetoan, että lakia on noudatetaan ja Mario Attardille taataan oikeudenmukainen käsittely ja lisäksi harkitaan vakavasti, mikä on Shaunin edun mukaista.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Tomasz Zapalowski (UEN), kirjallinen. – (PL) Tämän päivän keskustelu lapsen oikeuksista herättää monia perustavaa laatua olevia kysymyksiä nuoren oikeanlaisesta kehityksestä. Lastemme tulevaisuus, jossa taataan, että he voivat kehittyä oikein, on asia, joka määrää mantereemme tulevaisuuden ihmisten välisten oikeiden suhteiden osalta.

Lapsen oikeuksia on kunnioitettava. On myös kunnioitettava vanhempien oikeuksia kasvattaa heidät omien arvojensa mukaan. Jos puhutaan lapsen oikeuksista eikä mainita heidän oikeuttaan kasvaa luonnollisissa perheissä, johon kuuluu isä ja äiti, loukataan heidän oikeuksiaan. Päätös lapsen adoptoimisesta samaa sukupuolta olevalle pariskunnalle ja lapsen kohtalosta päättäminen tällä tavalla ja tavallaan seksuaalisen suuntauksen tyrkyttäminen heille loukkaa varmasti lapsen perusoikeuksia. Emme voi vaieta tästä aiheesta vain siksi, että se on EU:n poliittisen korrektiuden vastaista.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö