Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Arutelud
Teisipäev, 15. jaanuar 2008 - Strasbourg EÜT väljaanne

16. Murettekitav olukord seoses jäätmetega Campania piirkonnas (arutelu)
PV
MPphoto
 
 

  President. − Järgmine päevakorrapunkt on komisjoni avaldus murettekitavast olukorrast seoses jäätmetega Campania piirkonnas.

 
  
MPphoto
 
 

  Stavros Dimas, komisjoni liige. − (EL) Härra president, austatud Euroopa Parlamendi liikmed – jäätmed, mis on kogunenud Napoli ja selle naaberlinnade tänavatele alates 21. detsembrist, on ületanud tohutu 100 000 tonni piiri. See, koos negatiivse, ma ütleksin katastroofilise, mõjuga elanikele ja keskkonnale, annab põhjust sügavaks mureks.

Viimaste päevade kriisiolukord Napolis ei saabunud eikusagilt. See on 14 aasta pikkuse Euroopa jäätmealaste õigusaktide puuduliku täitmise kulminatsioon, mille eest on Euroopa Ühenduste Kohtus Itaaliat korduvalt süüdi mõistnud.

Peale pressis rõhutatud organiseeritud kuritegevuse rolli näib käesoleva kriisi vahetuks põhjuseks olevat tegevusetus ja puuduv tahe võtta vajalikke meetmeid jäätmekäitluse kroonilise probleemi lahendamiseks.

Kui komisjoni 2007. aasta kevadel esmakordselt informeeriti jäätmekogumise ja –teisalduse kriisist Campanias, alustati kohtumenetlust Itaalia vastu ühenduse jäätmeõigustikust üleastumise pärast. Sellest alates on komisjon jälginud arenguid esmastest allikatest ja on juba Itaalia valitsuse palvel tulnud kohale olukorra hindamiseks kohapeal. Edasine kohtumine pädevate Itaalia ametitega peab aset leidma mõne päeva jooksul. Itaalia pädevate ametite ülesanne on võtta viivitamata meetmeid prügi koristamiseks tänavatelt. Kuid nagu see uus kriis näitab, ei ole ainult prügi koristamisest tänavatelt piisav. Mistahes lühiajalistele meetmetele peab lisanduma pikaajaliste strateegiliste meetmete võtmine ja, mis on veelgi tähtsam, nende tõhus rakendamine. Näiteks nõuetekohane jäätmekäitlusseadmete võrk, mis vastab täielikult ühenduse õigusaktides määratletud standarditele. Sellele peab lisanduma jäätmekäitluse integreeritud pikaajaline strateegia, mis on suunatud jäätmete ringlussevõtu ja sorteerimise toetamisele juba kogumisel.

Mais 2007 välja antud seadusandlik dekreet nr. 61 jäätmekriisi lahendamiseks ei saavutanud oma eesmärki. Peaminister Prodi poolt 8. jaanuaril väljakuulutatud eriolukorra plaan on juba tõsisem pingutus selles suunas, kuid otsustavaks elemendiks jääb meetmete ajastus, mis peab olema kiire ja tõhus. Me jätkame Itaalia pädevate ametkondade teostatavat meetmete praktikasse rakendamise tähelepanelikku jälgimist. Komisjon jätkab Itaalia valitsusele surve avaldamist kriisi lõpetamiseks ja kavatseb mitte lõpetada menetlust Itaalia vastu. Jätkuvad ühenduse keskkonnaalaste õigusaktide rikkumised Campanias peavad ükskord lõpule jõudma ühenduse õiguse nõuete kohaselt.

Kuigi olukord näib olevat raske, ei ole Itaalia pädevate ametkondade jaoks sugugi võimatu järgida ühenduse jäätmealaseid õigusakte. Ma olen kindel, et näiteid ei saa tuua mitte ainult liikmesriikidest, vaid ka teistest Itaalia regioonidest, kus on leitud lahendused jäätmete kontrollitud teisaldamisele erinevate mahu kahandamise, kogumise ja teisaldamise viisidega.

 
  
MPphoto
 
 

  Giuseppe Gargani, fraktsiooni PPE-DE nimel.(IT) Härra president, daamid ja härrad, lubage mul kohe teatada volinikule, et kuigi ma kinnitan seda, mida ta rääkis, usun, et olukord ei ole niivõrd raske kui dramaatiline.

Ma võin piirduda oma avalduses tsitaadiga artiklist ajalehes The Economist mõni päev tagasi. „Linna tänavaid risustav praht ei või olla mitte ainult ebatervislik, vaid ka poliitiliselt ohtlik. See meenutab valijatele tsivilisatsiooni haprust ja võib neid õhutada ründama nende poolt valitud esindajaid”. Niisugune on olukord.

Nagu igaüks teab, on Napoli kuulus filmiga Neli Napoli päeva, milles kohalikud elanikud tõusevad üles võõrvallutajate vastu. Üks ajaleht kirjutas, et maa tänased vaenlased on inimesed, kes on rüvetanud Napoli hea reputatsiooni maailma ees. Kogu tsivilisatsioon on nahka pandud. Jäätmetragöödia ei tabanud Napolit üleöö, selle kujunemiseks kulus 14 aastat; 8 miljardit eurot on kulutatud kasutult ja telepildid on näidanud Euroopale ja kogu maailmale, kuidas linnatänavad on muutunud peaaegu läbipääsmatuiks. Tõeline tragöödia algas, nagu volinik märkis, 21. detsembril, kui linnaosa prügiautod lõpetasid oma ringisõidud, sest prügilad olid ülevoolamiseni täis ja puudusid jäätmepõletusahjud; linnas valitsevad ähvardavad terviseohud ja mitte keegi, volinik, ei räägi sorteerimisega kogumisest.

Tegelikult ei ole Campanias ühtegi jäätmepõletusahju ja jäätmekogumine on organiseeritud kuritegevuse, Camorra käes. Campania piirkond ei ole tulnud toime probleemiga, mis lühidalt öeldes on tavaline haldusküsimus nagu linna puhastamine, seepärast et ta ei ole seda tahtnud teha, seepärast, et piirkonna administratsioon ja selle esindaja on kogu äri kontrolliva organiseeritud kuritegevuse orjad.

Mõned poliitilised jõud, mis moodustavad osa härra Prodi valitsusest ja kõik opositsiooniparteid on nõudnud kohaliku omavalitsuse laialisaatmist ja otsustava võimuga voliniku ametissemääramist vastukaaluks vastutustundetule keskkonnaministrile Pecoraro Scaniole. Vaevalt 81% Euroopa plaani kohaselt ettenähtud 200 miljonist eurost on ära kasutatud ajavahemikus 1994–1999; piirkondlik tegevuskava puudub täielikult ja keegi tuli ohverdada.

Ma loodan, et president lubab mul veel mõned hetked rääkida. Niisuguses olukorras võidakse anda riigihankelepinguid ilma igasuguse lugupidamiseta Euroopa määruste vastu, mis loob ebaseaduslikkuse ja saamatuse nõiaringi. On olemas reaalne risk kaotada  330 miljonit eurot struktuurifondi raha. Komisjon on avanud Itaalia vastu rikkumismenetluse; kahjuks oli see möödapääsmatu, sest Campania on kindlasti valgusaastate kaugusel Euroopa direktiivides kehtestatud reeglite järgimisest, kui isegi need, kes on valitsuse eesotsas, on neid eiranud.  

Palume komisjonilt kuu lõpus kontrollkäigu korraldamist ja jäiga seisukoha võtmist prügipõletusahjude kasutamise täitmise suhtes. See on midagi, mida Euroopa saab teha ja me pöördume ka parlamendi poole korraldada kvaliteedi huvides kontrollkäik (...).

 
  
MPphoto
 
 

  President. − Enne arutelu jätkamist pean teid informeerima uutest töökorrareeglitest. Kõigepealt pean paluma liikmeid järgida kõneaja reegleid. Teiseks, juhtima tähelepanu, et eelneva registreerimiseta sõna võtnud liikmed, kes arvavad, et nad ei ole ära kasutanud kogu oma kõneaega, võivad uuesti sõna paluda. Nad võivad ilmselt seda saada, kuid alles pärast seda, kui esmakordselt sõna võtvad liikmed on rääkinud.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianni Pittella, fraktsiooni PSE nimel. (IT) Härra president, daamid ja härrad, esiteks tahaksin Teid tänada selge, täpse ja mõjusa avalduse eest, suure hoolivuse eest, mida olete täna õhtul ning viimastel päevadel ja nädalatel näidanud, samuti noomituste eest, mida me toetame, kuna me oleme teadlikud, et Euroopa õigust tuleb tingimusteta järgida.

Usume, et Euroopa Parlament ei tohi kunagi saada rahvuslike diatriibide kõlalauaks, eriti niisugustes sensitiivsetes küsimustes ja dramaatilistes probleemides. Õigemini arvame, et seda just pidades silmas käesoleva situatsiooni dramaatilisust, et me peame nõudma tõsiseid analüüse, nii sellele spetsiifilisele juhtumile ja jäätmeprobleemile üldse, mis ei ole ainult Napoli ja Campania mure, vaid midagi niisugust, millega igal piirkonnal tuleb maadelda. Siin tekib tunne arengumudelist, mis sageli ohverdab inimese ja keskkonna kasusaamise loogikale, teema, mida sageli käsitletakse ideoloogiates ja näiliku vastuseisu puhul hingetule industrialismile ja keskkonnakaitsele, mis peatab arengu.

Me ei tohi unustada, et Itaalia oli üks esimesi riike, kes võttis 1997. aastal härra Prodi valitsuse ja härra Ronchi ministriksoleku ajal vastu ajakohase seaduse, mis on kooskõlas sellega, mida Euroopa Liit on mõnda aega korranud: keskkonnaharidus, sorteeritud kogumine, turvameetmed, täiustatud jäätmeringluse taaskasutamise meetodite kasutamine, mis on turvalised inimestele ja keskkonnale. Seda seadust on kohaldatud suurepäraselt ja see on olnud ka majanduskasvu ja tööhõive allikaks.

Kuid seda ei tehtud Campanias. Mis läks valesti? Mis ei toiminud? Ei ole kahtlust, et poliitilisi süüdistusi võib jagada niihästi paremale kui vasemale, eriti seoses toimunu eest vastutajate juhtimismeetoditega. Käesoleval momendil ei ole see meie asi välja selgitada, kas asi võiks olla hoopis milleski muus ja kindlasti tuleb määrata sel juhul ranged karistused, kuid ei oleks aus, kui me süüdistaksime ainult poliitikuid.

Campanias etendasid otsustavat ja negatiivset rolli paljud muud tegurid, nagu organiseeritud kuritegevus, nõrk kodanikutunne, ajalooline infrastruktuuri puudumine. Itaalia valitsus reageerib valitsevale olukorrale, võttes vastu tähtsaid otsuseid, üritades taastada kohaliku omavalitsuse usaldusväärsust, loobudes spetsiaalsete volinike lähetamise süsteemist, toetades isemajandust prügi teisaldamisel. Need otsused lubavad meil vaadata palju julgemalt olevikku ja tulevikku - ma juba lõpetan, härra president – ja ma usun et nad võimaldavad anda ka veenva vastuse Euroopa õigustatud muredele. Nüüd peame toetama neid otsuseid; me peame tagastama väärikuse linnale, piirkonnale ja riigile, Itaaliale, kus, härra Napolitano sõnadega, ei puudu positiivne energia ega uuenduslikud jõud.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfonso Andria, fraktsiooni ALDE nimel.(IT) Härra president, volinik, daamid ja härrad, me peame hoiduma kiusatusest kasutada käesolevat küsimust oma huvides ning selle asemel lasta valitseda objektiivsusel ja intellektuaalsel aususel, mitte ignoreerimas selle ümber toimuvaid vaidlusi. Probleem on järgmine: organiseeritud kuritegevuse huvi ja selle imbumine jäätmekäitlusse, mille tulemuseks on loendamatud seadusvastased prügimäed üle kogu Campania piirkonna; järjekindel ohtlike ja toksiliste jäätmete vastuvõtt teistest regioonidest, eriti Põhja-Itaaliast; kohalike võimude nõrkus; elanikkonna kultuuriline mahajäämus oma suhtumises jäätmetesse kui ressurssi, vetod erinevate jäätmekäitlusseadmete paigutamiskohtadele isegi kohalikult katoliiklikult kirikult; lahkarvamused mitte ainult poliitilistes vaid ka teaduslikes ringkondades, näiteks, jäätmekõrvalduse meetodites; planeeritud jäätmete lõpptöötluseks valitud ebaadekvaatne tehnoloogia pärast Euroopa Liidu enampakkumise väljakuulutamist 1998. aastal Campanias.

Täna toimub meil tohutu riiklik sekkumine. Poliitikud, kõik poliitikud on lõpuks aru saanud, et tuleb rohkem ära teha; 14 aasta jooksul, kas valitsuse liikmena või opositsioonis olles, kas kohalikul, piirkondlikul või riiklikul tasemel, ei ole ükski poliitiline partei suutnud välja tulla kindlate, otsustavate ja arusaadavate vastustega.

Seepärast me hindame suuremeelset solidaarsusavaldust, mida mitmed Itaalia piirkonnad, kaasa arvatud ka paremtsentristid, on teinud Campania toetuseks sellel äärmiselt tõsisel ajal, aidates taastada reputatsiooni, mida see piirkond oma kultuuriliste ja maastikuliste vaatamisväärsustega, tootmisressursside ja talentidega väärib.

Esmavastutust kandvate ja kogu poliitika eest süüdi olevate iskute jaoks ei ole praegu aeg hiilida kõrvale või asja salata. See on aeg vastutuse enda peale võtmiseks, mispärast ma hindangi volinik Dimase lähenemisviisi, mille ta oma avalduses võttis, s.o konstruktiiset lähenemisviisi, mis ei näita Euroopat mitte ainult sanktsioone esitamas ja nendega piirdujana, vaid ka liikmesriigil kriisi lahendada aitavana.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini, fraktsiooni UEN nimel. – (IT) Härra  president, volinik, daamid ja härrad, jäätmeprobleem Campanias ei ole enam pelgalt tervishoiu ja keskkonnakatastroof, kuid on saamas majanduslikuks ja institutsiooniliseks krimipõnevikuks. Kui kohtusüsteem, ma loodan, heidab valgust majanduslikule krimipõnevikule, vajame me selgust institutsioonilise krimipõneviku kohta.

11. septembril 2007 ütles komisjon vastuseks minu küsimusele, et ta on mures, kuid loodab, et kiireloomuliste meetmete rakendamine Itaalia võimude poolt aitab olukorda lahendada ja lubas ka võtta tarvitusele asutamislepingu artiklis 226 sätestatud meetmeid, kui käsilolev uurimine paljastab seaduserikkumisi. Aga 2. jaanuaril 2008 ütles spiiker, et rikkumismenetlust Itaalia vastu on alustatud juunis 2007. Kus on tõde? Kas selles, mida mulle öeldi 11. septembri vastuses või spiikri öeldus? Miks komisjon ei maininud nendest rikkumisemenetlustest oma vastuses?

Tõsiasi, et mõned Prodi valitsusele lähedalseisvad Euroopa poliitilised rühmitused on avaldanud vastuseisu ühisele resolutsioonile Campania tervishoiu ja keskkonnakatastroofi suhtes, mis oleks pidanud meie arutelu lõpetama, avab veelgi ühe krimipõneviku. Kui kokkulangemisi esineb enam kui tavatingimustes võiks oodata, on vägagi tõenäoline, et kaitstakse mingit huvi ja kui poliitiline huvi, kuigi tahtmatult, läheb kaasa teiste kokkulangevate huvidega, veelgi enam „ökomaffia” omadega, ei ole küsimus enam vasak- või parempoolsuses või pelgalt poliitilises suutmatuses. Meil on tugevaid kahtlusi, et Euroopa institutsioone on tahtlikult eksiteele viidud seoses toetajate huvidega.

Kõrged dioksiinitasemed piirkonnas, jätkuvalt ebaseaduslik olukord, parlamendi agarus loobuda ühise resolutsiooni vastutusest, käib ühte jalga Itaalia valitsuse, Campania piirkonna ja Napoli kohaliku omavalitsuse poliitikutega, mis juhuslikult pärinevad samast poliitilisest pinnasest.

Me nõuame OLAFi kiiret tegutsemist praeguseks kulutatud vahendite kasutamise jälgimist ja tulevaste vahendite õiget haldamist. Me pöördume komisjoni poole, et ta selgitaks parlamendile kolmekümne päeva jooksul praegusest momendist alates, kus peitub selle häbiväärse ja traagilise õnnetusjuhtumi, mis ei ole enam piirkondlik vaid üleriigiline ja üleEuroopaline, süü ja kellele võiks seda omistada.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Frassoni, fraktsiooni Verts/ALE nimel. – (GA) Härra president, ma sooviksin küsida, kas seda aviatsiooni liberaliseerimise poliitikat võib käsitleda mingil viisil teatud regioonide ja regionaalsete lennujaamade abistamisena. Vaadake, näiteks mis toimub Shannoni lennuväljal minu omas valimisringkonnas Lääne-Iirimaal. Aer Linguse otsus lõpetada lennud Londonisse, on mõjunud piirkonnale negatiivselt, ja mitte ainult majanduslikus mõttes. See on täielikult vastupidine Iiri valituse poliitikale. Minu arvates, igal juhul, mis puutub Euroopa regioonidesse, see vabadus aviatsiooni küsimustes aitab tugevatel piirkondadel edasi jõuda, kuid nõrgestada vähem tugevaid. Seepärast ma paluksin komisjonil uurida, ütleme, Shannoni lennujaama juhtumit, ning kaaluda, kuidas seda poliitikat saaks teostada kõrvuti regionaalse arengu poliitikaga niisugustes piirkondades.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberto Musacchio, fraktsiooni GUE/NGL nimel. – (IT) Härra president, daamid ja härrad, ma olen nõus volinik Dimase öeldu sisuga, tuletades meile kõigile meelde meie kohustusi ja juhatades meid õiges suunas; ta tuletab meelde, et viis, kuidas käsitleda probleeme, peab olema kooskõlas Euroopa eeskirjadega, vältides kriiside lahendamise käsitlusviise, mis loovad uusi kriise. Sellest lähtuvalt on käesolev arutelu tähtis, sest see saab ja peab püüdma aidata meil lahendada Napoli ja Campania ees seisvaid kohutavaid jäätmeprobleeme.

Siin ei ole tähtis niivõrd poliitiline poleemika, vaid prügi eemaldamine, mis loob ohtlikud tingimused kohalikele elanikele. Valitsus astub selleks samme, kuid seejärel tuleb leida tõhus lahendus ja on oluline, et see lahendus põhineks Euroopa eeskirjadel. Euroopa eeskirjad, nagu volinik märkis, on selged, on kujunenud paljude aastate jooksul ja on kinnitatud uues raamdirektiivis, mida me arutame. Jäätmeprobleemiga tegelemisel on oma astmeline süsteem, vastavalt sellele tuleb esimesena vähendamine, millele järgneb sorteeritud prügi kogumine, siis – taaskasutus ja ringlussevõtt ja viimase võimalusena jäätmeteisaldus, kus see on möödapääsmatult vajalik.

Itaalia püüab liiga innukalt püsida nendes juhistes ja olukord Napolis ja Campanias on halvenenud. Kuigi probleeme esineb ka mujal nagu on näha rikkumistest: liiga palju instantse saadavad kohale oma volinikke, liiga palju segadust jäätme- ja energiamäärustes, mis põhjustavad lubamatut tegevust, näiteks kord, mille kohaselt jäätmetest toodetud energiat on Itaalias aastaid käsitletud kui taastuvenergiat, millele eraldatakse tohutuid rahalisi vahendeid – 30 miljardit eurot kümne aasta jooksul, vastavalt meetmele, mida tuntakse kui CIP 6 –mis on tõsiselt moonutanud nii energia- kui jäätmepoliitikat ja viinud samuti ka mõneti paradoksaalsete situatsioonideni, kus näiteks Campanias on seitse miljonit tonni jäätmekütuse kuulikest, mida jäätmepõletustehas, kui see oleks avatud, poleks suutnud ära põletada.

Kõrvalekaldeid Euroopa keskkonnakaitse alastest õigusaktidest on siin liiga palju. Ei saa kogu aeg korrata, et kriis on kaasa toonud uusi kriise. Nüüd peame viima olukorra eeskirjadega kooskõlla ja usun tõesti, et valitsus on sellest huvitatud ja tegemist ON Euroopa eeskirjadega, alates keskkonnale avalduva mõju hindamisest kuni jäätmekäitluse astmelise süsteemini. Sellel põhjusel ei või tänane arutelu olla poleemikaplatvormiks, vaid dialoogi võimaluseks volinikuga, toetamaks eespool mainitud koostööd Euroopa ja liikmesriikide vahel. Ma kordan: esiteks süsteem, nii et ühiselt kokkulepitud eeskirjad saaksid kohaldatud võimalikult paremal viisil.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI). – (IT) Härra president, daamid ja härrad, mis õigusega sunnivad Itaalia vasakpoolsed, ässitatuna Euroopa vasakpoolsetest, rääkima häbiväärsest kriisist Campanias, mille eest vasakpoolsed on olnud vastutavad juba aastakümneid mittehääletamisega. Needsamad vasakpoolsed, kes veeretavad meie kaela globaalset soojenemist ja kes ei lase ennast häirida miljonitele Campania elanikele kvaliteetse elukeskkonna ja viisakate elutingimuste tagamisest, keda lisaks kõigele muule ma olen kuulnud rääkivat rahvuslike huvide kaitsmisest! Need on needsamad rahvuslike huvide kaitsjad, kes paar aastat tagasi häbistasid Itaaliat, tema valitsust ja korrajõude debatiga ja hääletamisega legendaarse Lampedusa juhtumi suhtes.

Ma loodan, et vähemalt sellel täiskogul on rohkem arusaamist ja ta on paremini informeeritud küsimusest, mis ei puuduta ainult Itaaliat ning taunib toimuvat reservatsioonideta, hääletades minu kui Azione della Fiamma ettepaneku poolt kohaldada piirkondliku ja riigi valitsuse vastu kõiki võimalikke sanktsioone, kuna vastutajad näivad olevat täiesti võimetud seda pikaajalist probleemi lahendama ega väärikalt tagasi astuma.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Tajani (PPE-DE). – (IT) Härra president, volinik, daamid ja härrad, Napoli olukord on tõsine suuresti seepärast, et aega on pigem raisatud, kui püütud võtta pärast Euroopa Ühenduse Kohtu langetatud süüdimõistvat otsust midagi ette, et käidelda prügi vastavalt Euroopa õigusaktidele – seda tuleb sügavalt kahetseda. Kui me tahame tõkestada Campania kriisi levimist teistesse piirkondadesse, tuleb kohaldada Euroopa Liidu eeskirju, muutes prügi energiatootjaks, hoolimata mõnede pseudo-keskkonnakaitsjate nagu minister Pecararo Scanio vastuseisust ja toetada prügi sorteerimist.

Campania ei peegelda siiski kogu Itaaliat ja õnneks on paljud piirkonnad, nagu Lombardia, saavutanud märkimisväärset edu ning rajanud tõhusa prügikogumise ja jäätmekõrvalduse süsteemi. Teistes piirkondades on siiski põhjust muretsemiseks. Avalikkus on häiritud ja see kehtib kindlasti Roomas ja Lazio kohta. Mõned arvud: jäätmete hulk on suurem kui Napolis ja Campanias; iga päev kogutakse Roomas 4 500 tonni jäätmeid (1 000 vastu Napolis), mis moodustab 450 kg inimese kohta Campanias, võrreldes 617 kg Lazios, mis on palju suurem rahvuslikust keskmisest – 539 kg ühe Itaalia elaniku kohta. See kõik sisaldub küsimuses, mille me oleme päevakorda võtnud koos teiste Roomast valitud parlamendiliikmetega.

Piirkondlik jäätmeplaan ei ole siiski kunagi tuult tiibadesse saanud ja kaks rikkumismenetlust on juba algatatud. Ärevusseaetud elanikud loodavad Euroopa institutsioonidele, eriti parlamendile ja komisjonile. Sel põhjusel, volinik, palume me teil tagada 28. jaanuari koosolekul, et komisjon saab andmeid ja teavet Roomas ja Lazios valitseva olukorra kohta, avaldades kontrollkäigu kohta eelteate. Loodame, et volinik Dimas algatab (ning tehes ettepaneku kontrollkäigu korraldamiseks parlamendi poolt) hindamise selle kohta, kas 2008. aastaks kavandatud meetmed (kohe lõpetan) on adekvaatsed. Tegutseda tuleb, volinik, enne kui on liiga hilja.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Pannella (ALDE). – (IT) Härra president, volinik, daamid ja härrad, ei ole viga, härra president, see ei ole esimene kord. Volinik – 28. jaanuaril nagu juba mainitud, kui olete Roomas artlemas meie valitsusega, on Itaalia ja ma arvan, et ka Euroopa jaoks äärmiselt oluline, et komisjon võtaks väga jäiga seisukoha Euroopa õigusmõistmise toetuseks. Te olete juhtinud tähelepanu, ma mäletan, et Itaaliale kuulub kahekümneaastase kasutute noomituste rekord s.t. otsustega selle prügihunniku vastu.

Eksisteerib ainult üks probleem: meil on ebaseaduslikkuse padu, mis paratamatult tähendab hävitatud elusid ja veel hullemaid hävinguid, ning mitte ainult Itaalias, ja seejuures loodan, volinik, et komisjon peab meeles, et Itaalia (selles on meil tõend) on suundumas uuele, erisugusele teele nagu see oli 1920ndatel, kui ta muutus ohtlikuks kogu Euroopale, et riik, (...).

(President katkestas kõneleja)

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (UEN). – (IT) Härra president, daamid ja härrad, valitsev jäätmekriis Campanias on tragöödia, mida on ammu olnud ette näha ja need prügihunnikud, mida tänavatel kohtab, on vaid jäämäe tipp, mille põhjuseks on saamatus, raiskamine ja väärjuhtimine.

Meil on kahju, et käesolev kriis ei mõju halvasti mitte ainult piirkonna, vaid kogu Itaalia mainele, kuid vaikimine sellest, kes on süüdi ja silmade kinni pigistamine aitavad väga vähe kaasa probleemi lahendamisele, mis on vaikimise ja intriigide tõttu veelgi halvenenud ja kuigi inimesi ei tohiks kasutada poliitiliste etturitena, ei arva ma sugugi, et see pareminitegemise hoiak, mis hiilib selles parlamendis ringi täna õhtul, oleks rohkem vastuvõetav.

Me ei või kauem vaikida ega õigustada fakti, ja seda ei teinud ka kontrollikoda, et miljoneid eurosid Euroopa, liikmesriikide ja kohalikest fondidest on suitsuna haihtunud. Kelle poole peaksid inimesed pöörduma keskkonnaõnnetuse põhjustatud kahjude, määritud maine ja raisatud avalike ressursside hüvitamiseks? Ja mida erilist kavatseb komisjon aktiivselt ette võtta, et sundida Itaalia riiki võtma adekvaatseid meetmeid, pidades silmas, et Napoli ja Campania lapsed ei ole ka täna saanud kooli minna?

 
  
MPphoto
 
 

  Umberto Guidoni (GUE/NGL). – (IT) Härra president, daamid ja härrad, tahaksin tänada volinikku tema selge analüüsi eest. Napolis ja suures osas Campaniast on jäätmesituatsioon halvenenud ja tagajärjed kõigile näha, kuid probleeme esineb ka teistes piirkondades, millest võib aru saada keskkonnaalaste rikkumismenetluste arvust, mida Itaaliale on viimastel aastatel kogunenud.

Nende hulgast sooviksin ma tsiteerida kurikuulsat CIP6, mille järgi jäätmetest toodetud energiat on käsitletud taastuvenergiana, mille tulemusena on saadud hiiglasuuri rahaeraldisi ja suunatud need võimsatele industriaallobidele, mis on viinud tõsiste jäätmeprobleemini. Mis teeb Campania situatsiooni eriti dramaatiliseks, on 14aasta pikkune intriigide ja vastutustundetuse periood, mis kulmineeruvad esimeste kohtumenetlustega ettevõtete ja avalike institutsioonide esindajate vastu, tipnedes Impregilo kohtuasjaga Euroopa Kohtus keskkonnakatastroofi eest.

Kriisi lahendamiseks on vaja uutmoodi juhtimist piirkonnas: mitte enam üleolevat suhtumist, vaid Euroopa õigusaktide kohaldamist. Euroopa on sätestanud uues jäätmete raamdirektiivis arusaadava hierarhia. Kõrvaldamist tuleb kasutada ainult viimase vahendina ja see saab toimuda alles pärast sorteerimist, taaskasutamist jne.

Nüüd peame leidma väljapääsu olukorrast, mis võib Campanias minetada tagasipöördumisevõimaluse ja sel põhjusel peame mobiliseerima kõik olemasolevad ressursid ja kutsuma kõiki Itaalia piirkondi olema solidaarsed ja pöörduma abi saamiseks ELi poole, et järgmise kolme-nelja kuu jooksul hakata koheselt tegutsema elanike ees seisvate ohtude kõrvaldamiseks ja Napoli tagastamiseks Euroopale.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio (UEN). – (IT) Härra president, daamid ja härrad, Padaniast, kus sorteeritakse jäätmeid ja makstakse jäätmemakse, vaadatuna näib Campania olukord ulmekirjandusena. Tõsiasi, et meie riigi valitsuses olevad vasakpoolsed koos rohelise keskkonnaministriga on pannud jäätmete eest vastutama endise politseiülema, tundub midagi üleloomulikku. Me ütleme selgelt välja, et Campania ei ole enam Euroopa õigusruumis, olles valitsetud nagu näib, häbiväärse poliitikute ja Camorra–vahelise ühenduse poolt, mida me oleme ammu hukka mõistnud.

Volinik, ei mingeid eurorahasid enam, peatage kogu finantseerimine, ärge saatke enam sentigi Camorrale, kriminaalidele. Võtke eeskujuks töökas ja aus põhi! Vabastage Campania ausad inimesed Camorra orjusest, millesse on segatud mitmed parteid! Meil ei ole sellega midagi tegemist, me oleme vastu maffia valitsemisele poliitikute üle. Föderalism on see, mida meie riik vajab, kui neid inimesi aidataks! Muutus peab tulema, olukord peab muutuma! Vabastage lõuna ausad tööinimesed maffia ikkest! See on, mida aus Padania peab ütlema!

( President katkestas kõneleja esinemise)

 
  
MPphoto
 
 

  Adriana Poli Bortone (UEN). – (IT) Härra president, daamid ja härrad, arvan, et Itaalial ei ole mitte mingisugust soovi järgida Euroopa õigusakte. Seda kinnitab fakt, et ta on ainus riik, kelle valitsus, rohelise keskkonnaministriga, keeldus nõukogus kinnitamast üldist seisukohta hiljutises jäätmedirektiivis.

Tahaksin esitada küsimuse, sest lisaks rohelise ministri katastroofile, kes on täiesti süüdimatu ja kellel puudub igasugune stabiilsus oma tegudes, on Euroopa Komisjon olnud vähe huvitatud järelevalve teostamisest, sest me saime finantsaastatel 2000–2006 vahendeid ja piirkondlikke rakendusprogramme on Campanias nähtavasti rakendatud ilma et järelevalvekomitee oleks oma ülesandeid täies ulatuses täitnud, vastasel korral oleks ta blokeerinud vahendid, millel puudus tegelik mõju piirkonnale. Võib-olla ei ole vaja mainida, kes oli Euroopa Komisjoni president tol ajal ja kes on nüüd Itaalia peaminister rohelise keskkonnaministriga?

 
  
MPphoto
 
 

  Riccardo Ventre (PPE-DE). – (IT) Härra president, daamid ja härrad, õnnitlused selle uue demokraatia vormi puhul. Esiteks voliniku selge analüüsi eest, millele, ma loodan, järgneb konkreetne tegu, tegu, milles parlament – ja me pöördume siinjuures parlamendi presidendi poole – samuti osaleb, sest jäätmeprobleemi puhul Napolis ei ole tegemist ainult kõrvaldamise üksikasjadega, keskkonna ja mõne muu küsimusega, vaid, meie seisukohalt on sellest saamas nii asjaomase liikmesriigi kui ka Euroopa probleem.

Mõned väga lühikesed tähelepanekud: praegu tänavatelt koristatav jäätmete hulk on palju väiksem tänavatele visatud jäätmete hulgast; seega on valitsuse poolt rakendatavad meetmed täiesti ebaadekvaatsed. Jäätmemass, üldine jäätmete hulk kasvab iga tunniga, suurendades olukorra dramaatilisust.

Teiseks, poliitiline mõte. Härra Pittella ütles, et parlamenti ei peaks tegema rahvuslike diatriibide kõlalauaks. Tänaõhtuses aruteluss näib vasaktsenter just seda tegevat. Võtkem tema tähelepanekud teadmiseks.

 
  
MPphoto
 
 

  Pasqualina Napoletano (PSE). – (IT) Härra president, daamid ja härrad, ma palusin sõna seepärast, et ma olen väga mures suuna üle, mida debatt võtab Itaalias ja mingil määral siin ja samuti ka kodanikele antava teabe üle, sest praegu näib, et ainult maagiline lahendus oleks ainus tee käesolevast kriisist väljumiseks: võim ja militariseerimine ühelt poolt ja jäätmepõletid teiselt poolt.

Avalikkus loodab seepärast, et keegi saabuks väljastpoolt probleemi lahendama; teave, millega neid varustatakse, ei osuta faktile, et mingit lahendust ei tule kui ei toimu jäätmevähendust ja sorteerimist ja kodanike käitumine ei muutu. See on kohalike võimude süü, sest nad mõtlesid, et lahendavad probleemi, andes selle üle firmale nimega Impregilo. Nad on vastutuse oma kaelast ära veeretanud, sellele läbi sõrmede vaadanud ja on nüüd selle jõu orjuses.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Tatarella (UEN). – (IT) Härra president, volinik, daamid ja härrad, jäätmete kasutamine energiatootmiseks toimib nii Itaalias kui ka mujal Euroopas. Jäätmesorteerimist tehakse nii Itaalias kui mujal Euroopas. Taaskasutamist rakendatakse nii Itaalias kui ka mujal Euroopas. Ainult Napolis ei ole seda tehtud vähemalt viimasel 15 aastal, seejuures kõigi institutsioonide vaiksel pealtvaatamisel, kes oleks pidanud tegutsema: nende institutsioonide hulka kuuluvad Euroopa ja komisjon.

Minu seisukoht on, et tehtud on vähe ja rohkem peab tegema ka komisjon, kuna valitsuse poolt praegu algatatud initsiatiivid, kaasa arvatud viimaste päevade omad, on täiesti tagajärjetud ja selleks eesmärgiks mittesobivad. Politseiülema saatmine Napolisse ainult neljaks kuuks ei lahenda ühtki probleemi, kui Napoli ei täida kõiki Euroopa õigusakti. Kui Itaalia valitsus ei suuda teda neid täitma panna, las seda teeb Euroopa Komisjon kõigi tema käsutuses olevate vahenditega.

 
  
MPphoto
 
 

  Armando Veneto (PPE-DE). – (IT) Härra President, volinik, daamid ja härrad, minu arvamus on, et mineviku meenutamine aitab ainult siis, kui tulevik teeb lõpu mineviku põhjustatud probleemidele. Seda ei näi siiski juhtuvat, sest nagu tavaliselt, tähendab poliitiline pikeerimine, et igaüks võtab seisukoha, mis talle kõige paremini sobib.

Minu seisukoht on, et ainus tõsine samm, mida me saame teha, on paluda volinikul nõuda, et lõpuks lahendataks peamine probleem, s.o. sorteerimisprobleem, nende vahenditega, mis seda võimaldavad, asutataks preemiad neile, kes selle läbi viivad ja erakorraline plaan laudade ja muude materjalide kogumiseks. CONAI, pakendite tootjaid ja kasutajaid ühendav organisatsioon, mis vastutab materjali, välja arvatud märgjäätmed, taaskasutamise eest, jõuab välja hinna sissekasseerimiseni lõunas ja maksmiseni põhjas, kus viimane nagu alati saab olukorrast kasu lõunale erladatud vahendite suunamisest põhja. Tehkem sellele ükskord lõpp!

Seetõttu palume volinikult, kelle algatusi me väga hindame, et too nõuaks, et erivolinikud Campanias ei vaataks tagasi minevikku, vaid ükskord vaataksid tulevikku.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mantovani (PPE-DE). – (IT) Härra president, volinik, daamid ja härrad, ma olen poliitilise rühmituse poolt valitud liige, kes pidi enne praegust valitsust Itaalia valitsuses olles kasutama politseijõude normaalsete prügikonteinerite paigaldamiseks Campaniasse ning pakiliste tööde tegemiseks, mida sel ajal takistas opositsioon, proua Frassoni, kes nüüd on minister Romano Prodi valitsuses.

Härra Prodi hiljutised avaldused jäätmekriisi kohta Campanias annavad tunnistust tema juhitava valitsuse totaalsest kokkukukkumisest. Napoli on näiteks riigist, mis ei taga seadust ja lepib olukorraga, mis on ohtlik kodanike tervisele, kahjulik turismile ja Itaalia renomeele ja seega ka Itaalia majandusele ja ekspordile. Rängad probleemid, millega Campania inimesed silmitsi seisavad, piirduvad siiski ainult ühega Itaalia kahekümnest piirkonnast ning poliitilist ja haldusalast süüd saab hõlpsasti omistada teatud juhtidele ja seetõttu ma nõuan nende tagasiastumist

 
  
MPphoto
 
 

  Stavros Dimas, komisjoni liige. Härra president, esiteks sooviksin selgitada, et vastutus ühenduse õiguse nõuetekohase rakendamise ees lasub eeskätt liikmesriikidel. Komisjonil ei ole vastavalt asutamislepingule mingisugust voli asendada liikmesriikide ametiasutusi nende kavandatud tegevuses ega otsustes selle kohta, kas ehitada jäätmekõrvaldusrajatisi või mitte ja kuhu neid ehitada. Komisjoni roll on jälgida ühenduse õiguse kohaldamist. Juhul, kui seda ei ole rahuldavalt tehtud, nagu antud juhul, võib komisjon algatada rikkumismenetluse, kuid lahenduse peavad alati leidma ja täitma liikmesriigid.

Me oleme mures, et prügi olukord Campanias halveneb, hoolimata Itaalia ametiasutuste 2007. aastal võetud meetmetest. On väga oluline, et Itaalia ametiasutused tugevdaksid lisaks praeguse hädaolukorraga toimetulemiseks võetud hädameetmetele püüdlusi seada sisse struktuur, mis võimaldab Campania piirkonnal tagada pikaajaline säästev jäätmehooldus, mis on täielikult vastavuses Euroopa Liidu jäätmeid käsitlevate õigusaktidega. Ma olen kindel, et praeguse hädaolukorra lahendamine peab tooma kaasa tõelise pöörde jäätmehoolduspoliitikas, et vältida edasisi ohtusid inimtervisele ja keskkonnale. Seepärast peavad kõik tuleviku eesmärgil võetud meetmed tooma kaasa tähelepanu koondumise tõhusalt rakendatavale strateegiale, mitte ainult jäätmetöötlusrajatiste piisava võrgu loomise. Sama tähtis on tagada vajalikud struktuurid sorteeritud jäätmete kogumiseks, ringlussevõtuks ja prügitekke vältimiseks, pidades täielikult kinni jäätmehierarhiast, milles jäätmete vettejuhtimine on kõige viimane võimalus.

Selles mõttes ei tohi uus jäätmehoolduskava jääda üksnes paberile, nagu me oleme varem näinud, vaid seda tuleb rangelt rakendada. Praegusesse jäätmekatastroofi olukorda võiks suhtuda kui Itaalia võimalusse näidata oma suutlikkust muuta Campania piirkond nõuetekohase jäätmehoolduse parimaks näiteks. Muud Itaalia piirkonnad, nagu Milano, on näidanud, et see on võimalik.

Komisjon kui asutamislepingu täitmise järelevalvaja, jätkab 2007. aasta juunis Itaalia vastu algatatud rikkumismenetlust jäätmeid käsitlevate ühenduse õigusaktide rikkumise eest. Komisjon on valmis võtma täiendavaid õiguslikke samme, kui ühenduse õigusaktide praegune rikkumine jätkub, ja kasutama kõiki asutamislepingu kohaseid meetmeid, sealhulgas võimalust kehtestada trahvid vastavalt asutamislepingu artiklile 220.

Lisaks sellele on minu talitused siiski valmis Itaaliat aitama igal vajalikul ja abistaval viisil, et leida ja rakendada pikaajalist säästvat lahendust praegusele jäätmehoolduse probleemile.

(Aplaus)

 
  
  

ISTUNGIT JUHATAB: Diana WALLIS
Asepresident

 
  
MPphoto
 
 

  President. − Arutelu on lõppenud.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika