Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Wtorek, 15 stycznia 2008 r. - StrasburgWydanie Dz.U.
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Doręczone dokumenty: patrz protokół
 3.Teksty porozumień przekazane przez Radę: patrz protokół
 4.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 5.Wspólnotowa strategia na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007-2012 (debata)
 6.Zastosowanie systemów zabezpieczenia społecznego do osób zatrudnionych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz członków ich rodzin poruszających się wewnątrz Wspólnoty (debata)
 7.Kredyt konsumencki (debata)
 8.Głosowanie
  8.1.(A6-0517/2007, Jacek Saryusz-Wolski) Partnerstwo w ramach procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego (głosowanie)
  8.2.(A6-0506/2007, Bogusław Liberadzki) Zmiana dyrektywy 95/50/WE (uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji) (głosowanie)
  8.3.(A6-0513/2007, Paolo Costa) Zniesienie dyskryminacji w zakresie stawek i warunków transportu (głosowanie)
  8.4.(A6-0497/2007, Ulrich Stockmann) Opłaty lotniskowe (głosowanie)
  8.5.(A6-0406/2007, Johannes Blokland) Wywóz i przywóz niebezpiecznych chemikaliów (głosowanie)
  8.6.(A6-0515/2007, Csaba Őry) Stosowanie systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (głosowanie)
  8.7.(A6-0494/2007, Jorgo Chatzimarkakis) CARS 21: Ramy prawne podstawą dla zwiększania konkurencyjności przemysłu motoryzacyjnego (głosowanie)
 9.Posiedzenie formalne - Wielki Mufti Syrii
 10.Głosowanie (kontynuacja)
  10.1.(A6-0481/2007, Piia-Noora Kauppi) Przepisy podatkowe dotyczące strat w sytuacjach transgranicznych (głosowanie)
  10.2.(A6-0518/2007, Glenis Willmott) Wspólnotowa strategia na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007-2012 (głosowanie)
 11.Korekty głosowania i zamiary dotyczące głosowania: patrz protokół
 12.Porządek obrad
 13.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 14.Wieloletnie ramy prac Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2007-2012 (debata)
 15.W kierunku strategii UE na rzecz praw dziecka (debata)
 16.Nadzwyczajna sytuacja w związku z odpadami w Kampanii (debata)
 17.Tura pytań (Komisja)
 18.Kształcenie dorosłych: Nigdy nie jest za późno na naukę (debata)
 19.Działania przy zastosowaniu technik teledetekcji wprowadzonych w ramach wspólnej polityki rolnej, jakie Komisja musi podjąć w latach 2008-2013 (debata)
 20.Status posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Polsce (debata)
 21.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 22.Porządek dzienny następnego posiedzenia: patrz protokół
 23.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wydanie Dz.U. (744 kb)
 
Debaty
Wydanie Dz.U. (1719 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności