Ευρετήριο 
Συζητήσεις
PDF 1338k
Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3. Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5. Κοινοτική στρατηγική 2007-2012 για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (συζήτηση)
 6. Εφαρμογή των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας (συζήτηση)
 7. Συμβάσεις πίστωσης που συνάπτονται με τους καταναλωτές (συζήτηση)
 8. Ώρα των Ψηφοφοριών
  8.1. (A6-0517/2007, Jacek Saryusz-Wolski) Σύναψη εταιρικών σχέσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης
  8.2. (A6-0506/2007, Bogusław Liberadzki) Έλεγχος των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων (εκτελεστικές εξουσίες της Επιτροπής) (ψηφοφορία)
  8.3. (A6-0513/2007, Paolo Costa) Κατάργηση των διακρίσεων στον τομέα των τιμών και όρων μεταφοράς (ψηφοφορία)
  8.4. (A6-0497/2007, Ulrich Stockmann) Αερολιμενικά τέλη (ψηφοφορία)
  8.5. (A6-0406/2007, Johannes Blokland) Εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων (ψηφοφορία)
  8.6. (A6-0515/2007, Csaba Őry) Εφαρμογή των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας (ψηφοφορία)
  8.7. (A6-0494/2007, Jorgo Chatzimarkakis) CARS 21: Ένα ανταγωνιστικό κανονιστικό πλαίσιο για την αυτοκινητοβιομηχανία (ψηφοφορία)
 9. Πανηγυρική συνεδρίαση - Μεγάλος Μουφτής της Συρίας
 10. Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  10.1. (A6-0481/2007, Piia-Noora Kauppi) Η φορολογική μεταχείριση των ζημιών σε περιπτώσεις με διασυνοριακό χαρακτήρα (ψηφοφορία)
  10.2. (A6-0518/2007, Glenis Willmott) Κοινοτική στρατηγική 2007-2012 για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (ψηφοφορία)
 11. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12. Ημερήσια διάταξη
 13. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 14. Πολυετές πρόγραμμα πλαίσιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για την περίοδο 2007-2012 (συζήτηση)
 15. Προς μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού (συζήτηση)
 16. Επικίνδυνη κατάσταση λόγω των απορριμάτων στην περιοχή της Καμπανίας (συζήτηση)
 17. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 18. Εκπαίδευση ενηλίκων: ποτέ δεν είναι αργά για μάθηση (συζήτηση)
 19. Δράσεις που θα αναληφθούν μέσω εφαρμογών τηλεπισκόπησης που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της ΚΓΠ (συζήτηση)
 20. Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουν εκλεγεί στην Πολωνία (συζήτηση)
 21. Αιτιολογήσεις ψήφου
 22. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 23. Λήξη της συνεδρίασης


  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. ΡΟΔΗΣ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπροέδρου

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης
  

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00)

 

2. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

3. Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

4. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

5. Κοινοτική στρατηγική 2007-2012 για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης της Glenis Willmott, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με την κοινοτική στρατηγική 2007-2012 για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (2007/2146(ΙΝΙ)) (A6-0518/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott, εισηγήτρια. − (EN) Κυρία Πρόεδρε, η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία περιλαμβάνουν ένα μεγάλο φάσμα ζητημάτων. Σε ένα πρώτο επίπεδο, αφορούν τη μείωση των ατυχημάτων στον χώρο εργασίας και τις ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία. Σε ατομικό επίπεδο, αφορούν τη σωματική ακεραιότητα, την αξιοπρέπεια και την ευημερία. Σε επίπεδο επιχειρήσεων, αφορούν τη μείωση των δαπανών που προκαλούνται εξαιτίας των απουσιών από την εργασία, των επιδομάτων ασθενείας και της μείωσης της παραγωγικότητας. Για την κοινωνία στο σύνολό της, οι δαπάνες που προκύπτουν από το χαμηλό επίπεδο υγείας και ασφάλειας στην εργασία ανέρχονται στο αστρονομικό ποσό του 3,8% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος.

Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο οποίος υπογράφηκε τον περασμένο μήνα στην ίδια αίθουσα που βρισκόμαστε σήμερα –παρά το επαίσχυντο ξέσπασμα ορισμένων βουλευτών του UKIP και των Συντηρητικών– ορίζει στο άρθρο 31 ότι κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα σε υγιεινές, ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Ορίζει επίσης ότι κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα σε ένα όριο μέγιστης διάρκειας εργασίας.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία υπολογίζει ότι κάθε χρόνο περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι στην ΕΕ πεθαίνουν εξαιτίας επαγγελματικών ασθενειών και σχεδόν 9.000 πεθαίνουν εξαιτίας ατυχημάτων που σχετίζονται με την εργασία. Οι αριθμοί αυτοί σημαίνουν ότι κάθε τριάμισι λεπτά κάποιος πεθαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση από αίτιο που συνδέεται με την εργασία. Αυτό σημαίνει ότι, όση ώρα μιλάω ενδέχεται να έχει ήδη πεθάνει κάποιος και ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η παρούσα συζήτηση ενδέχεται να έχουν πεθάνει 20 άνθρωποι.

Ορισμένοι από τους συναδέλφους μας ενδέχεται να αμφισβητούν το θεμελιώδες δικαίωμα για υγεία και ασφάλεια στην εργασία, αλλά είμαι σίγουρη ότι κανείς τους δεν αμφισβητεί το δικαίωμα στη ζωή. Μια στρατηγική της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία θα πρέπει να επιμείνει στη δέουσα εφαρμογή και επιβολή του υπάρχοντος ρυθμιστικού πλαισίου. Αυτό που διαθέτουμε σήμερα είναι σε γενικές γραμμές πολύ καλό, αλλά πρέπει να εφαρμοσθεί με συνοχή σε ολόκληρη την Ένωση. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι, όπου η υπάρχουσα νομοθεσία είναι σαφώς ανεπαρκής, δεν θα πρέπει να την ανανεώσουμε, ούτως ώστε να την καταστήσουμε λειτουργική και να παράσχουμε τα καλύτερα δυνατά επίπεδα προστασίας. Αυτό επίσης δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αντιδρούμε σε τυχόν προτάσεις για δημιουργία νομοθετικών μέσων όπως αντιδρά ο βρικόλακας στο σκόρδο, σαν μερικούς εντός του παρόντος Κοινοβουλίου.

Ασφαλώς, κανείς δεν ισχυρίζεται ότι η νομοθετική οδός είναι πάντα η καλύτερη. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις είναι αναγκαία η ύπαρξη δεσμευτικών κανόνων, ούτως ώστε να εξασφαλισθεί ότι ένας νέος ή αναδυόμενος κίνδυνος θα αντιμετωπισθεί κατάλληλα και με συνέπεια από όλα τα κράτη μέλη. Πρέπει να χαιρετίσουμε και να επικροτήσουμε την ανακοίνωση της Επιτροπής για τον στόχο που θέτει ως προς τη μείωση των ατυχημάτων που σχετίζονται με την εργασία και για την έντονη επικέντρωσή της στις ΜΜΕ. Ωστόσο, θα πρέπει επίσης να εστιαστούμε στις επαγγελματικές νόσους, οι οποίες ενέχουν τεράστιο κόστος όσον αφορά την υγεία των εργαζομένων, το κόστος για τις επιχειρήσεις και την παραγωγικότητά τους, καθώς και για το σύνολο της κοινωνίας, μέσω των αντίστοιχων δαπανών κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής περίθαλψης.

Η έκθεση αντικατοπτρίζει τα παραπάνω και προτρέπει την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι επαγγελματικές νόσοι εντοπίζονται και θεραπεύονται σωστά, εστιάζοντας ιδίως στις μορφές καρκίνου που συνδέονται με την εργασία, ούτως ώστε να τεθούν στόχοι για τη μείωσή τους. Χρειαζόμαστε επίσης λεπτομερή σχέδια δράσης που θα περιλαμβάνουν οικονομικές και χρονικές δεσμεύσεις. Πέραν του στόχου για μείωση των ατυχημάτων κατά 25%, δεν φαίνεται να υπάρχουν πολλοί τρόποι για την παρακολούθηση και τον υπολογισμό της προόδου. Οι προτεραιότητες για ανάληψη δράσης που αναφέρονται στην έκθεσή μου περιλαμβάνουν μια προσέγγιση με χρήση κινήτρων και πιέσεων όσον αφορά την επιβολή της υπάρχουσας νομοθεσίας. Θα ήθελα να δω τα κράτη μέλη να επιβραβεύουν τις επιχειρήσεις για τις καλές συνθήκες υγείας και ασφάλειας με φορολογικές ελαφρύνσεις και με προτίμηση σε δημόσιους διαγωνισμούς, καθώς και να εισαγάγουν ένα σύστημα πριμοδότησης και κυρώσεων στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, καθώς και άλλα οικονομικά κίνητρα. Ωστόσο, θα ήθελα επίσης να δω την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων στους αδίστακτους εκείνους εργοδότες που παραμελούν την υγεία και την ασφάλεια του εργατικού τους δυναμικού, καθώς και περισσότερες διαδικασίες επί παραβάσει εναντίον των κρατών μελών που δεν εφαρμόζουν και δεν επιβάλλουν επαρκώς την υπάρχουσα νομοθεσία που αφορά την υγεία και την ασφάλεια.

Κάθε στρατηγική για την υγεία και την ασφάλεια θα πρέπει, όπως είναι φυσικό, να επικεντρώνεται σε εκείνους που κινδυνεύουν περισσότερο. Στις ευπαθείς αυτές ομάδες περιλαμβάνονται οι μετανάστες εργαζόμενοι, οι οποίοι πέφτουν συχνά θύματα εκμετάλλευσης, καθώς και οι νέοι και οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι, που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, καθώς και τα άτομα με αναπηρίες. Είναι σημαντική η αυστηρή εφαρμογή της οδηγίας πλαισίου του 1989 για αυτές τις ομάδες και για άλλους εργαζόμενους που συχνά αγνοούνται κατά τη χάραξη και υλοποίηση των στρατηγικών, όπως οι εργαζόμενοι στους τομείς της γεωργίας και των υπηρεσιών υγείας. Τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις εν λόγω ομάδες. Χρειαζόμαστε μια οδηγία πλαίσιο σχετικά με τις μυοσκελετικές διαταραχές για την αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων, όπως ο πόνος στη μέση –λόγω επαναλαμβανόμενων τραυματισμών– και τα διάφορα προβλήματα στη μέση.

Υπάρχουν πολλά ακόμα ζητήματα τα οποία θα ήθελα να θίξω, αλλά ο χρόνος τελειώνει, γι’ αυτό και περιμένω με ανυπομονησία να ακούσω τα σχόλια των υπολοίπων συναδέλφων και της Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 
 

  Σταύρος Δήμας, Μέλος της Επιτροπής. − Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα πρωτίστως να ευχαριστήσω την κ. Willmott για την εξαιρετική έκθεση που εκπόνησε σχετικά με την κοινοτική στρατηγική για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

Η Επιτροπή δίνει μεγάλη πολιτική προτεραιότητα στην υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και συμμερίζεται τις απόψεις σας όσον αφορά μεγάλο αριθμό των συστάσεών σας.

Πράγματι, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι πρέπει να είναι κοινοτική στρατηγική και όχι απλώς στρατηγική της Επιτροπής. Αυτός είναι, όντως, ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί ο πρωταρχικός και φιλόδοξος στόχος, που είναι μια συνεχής και αειφόρος μείωση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών νόσων. Συνεπώς, μια από τις πρώτιστες μέριμνές μας θα είναι η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσοτέρων μερών σε πολιτικό, επιχειρησιακό και υπηρεσιακό επίπεδο.

Ο στόχος της Επιτροπής στη στρατηγική επίτευξης μείωσης κατά 25% των εργατικών ατυχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τη διάρκεια της περιόδου 2007-2012, επιβάλλει, πράγματι, την ενεργό συμμετοχή και δέσμευση, όχι μόνον των δημόσιων διοικήσεων αλλά και των παραγόντων πρόληψης σε επίπεδο χώρου εργασίας των κοινωνικών εταίρων.

Είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμισθεί η δέσμευση που ανέλαβαν τα κράτη μέλη στο ψήφισμα του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου του 2007. Να αναπτύξουν, δηλαδή, και να εφαρμόσουν στρατηγικές για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, με βάση τις εθνικές συνθήκες, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. Να καθορίσουν επίσης εθνικούς, μετρήσιμους στόχους για την μείωση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών νόσων, ιδίως στους τομείς δραστηριότητας στους οποίους τα ποσοστά είναι πάνω από τον μέσο όρο.

Η Επιτροπή είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένη για την ανταπόκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ανακοίνωσή της και για την υποστήριξη των γενικών προτεραιοτήτων και γραμμών δράσης που καθορίστηκαν σε αυτήν.

Σημείωσα τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάγκη κατάλληλου σχεδιασμού και κατανομής των πόρων, καθώς και με την εκτίμηση και την υποβολή εκθέσεων προόδου, όσον αφορά τους στόχους της στρατηγικής.

Η Επιτροπή θα παράσχει λεπτομέρειες και το ακριβές σχέδιο των ειδικών μέτρων που θα αναληφθούν σε κοινοτικό επίπεδο στον πίνακα αποτελεσμάτων της κοινωνικής ατζέντας. Επί πλέον, θα εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, στα πλαίσια μιας τριμερούς ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το περιεχόμενο των εθνικών στρατηγικών, τους στόχους, τις αναληφθείσες δράσεις και την παρακολούθηση της επιτευχθείσας προόδου. Θα διασφαλισθεί η έγκαιρη πληροφόρηση του Κοινοβουλίου όσον αφορά τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας.

Όσον αφορά το αίτημά σας για αναθεώρηση της οδηγίας 91/383 του Συμβουλίου, θα ήθελα να πληροφορήσω τα αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ότι οι υπηρεσίες της Επιτροπής αναλύουν επί του παρόντος την κατάσταση σε διάφορα κράτη μέλη βάσει μελέτης που εκπονήθηκε από εξωτερικό σύμβουλο. Κατά τη διάρκεια του 2008 θα καταρτισθεί σχετική έκθεση και η Επιτροπή θα αποφασίσει ποια θα είναι η περαιτέρω δράση της σε αυτόν τον τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της εν λόγω έκθεσης.

Όσον αφορά το αίτημα για την αναθεώρηση της οδηγίας 92/85 του Συμβουλίου, θα ήθελα επίσης να σας πληροφορήσω, ότι οι υπηρεσίες της Επιτροπής, αφού συμβουλεύθηκαν τους ευρωπαϊκούς κοινωνικούς εταίρους σχετικά με πιθανές τροποποιήσεις της εν λόγω οδηγίας, διενεργούν επί του παρόντος εκτίμηση αντίκτυπου, προκειμένου να προσδιορίσουν τις συνέπειες ορισμένων τροποποιήσεων της εν λόγω οδηγίας. Εάν μετά την ολοκλήρωση της εκτίμησης αντίκτυπου η Επιτροπή αποφασίσει να υποβάλει σχετική πρόταση, είναι μάλλον βέβαιο ότι η πρόταση αυτή θα εγκριθεί από την Επιτροπή εντός του 2008.

Συμμερίζομαι την άποψή σας όσον αφορά την ανάγκη βελτίωσης, κατά τη διάρκεια της επόμενης περιόδου, της εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια, ιδίως όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με έναν συνδυασμό μέτρων τα οποία παράλληλα θα τονώσουν την ευθύνη του εργοδότη και τη συμμετοχή των εργαζομένων.

Όσον αφορά την επαγγελματική υγεία, αναμένω ότι η νέα στρατηγική θα είναι ένα επί πλέον βήμα προς τη δημιουργία υγιέστερου περιβάλλοντος στην εργασία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου θα ικανοποιούνται οι ανάγκες ενός γηράσκοντος πληθυσμού εργαζομένων και θα προστατεύονται πλήρως οι πιο ευάλωτες ομάδες. Η Επιτροπή θα εντείνει τις προσπάθειές της για κατάλληλο καθορισμό δεικτών υγείας και άλλων στατιστικών μέτρων, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι κίνδυνοι της επαγγελματική υγείας παρακολουθούνται σωστά.

Είμαστε βέβαιο ότι οι προτεραιότητες που ορίζονται στην κοινοτική στρατηγική 2007-2012 και εκείνες που ορίζονται στην έκθεση που θα εγκρίνετε σήμερα, ανοίγουν το δρόμο για ασφαλέστερους και υγιεινότερους χώρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Bauer, συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. − (EN) Κυρία Πρόεδρε, η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων τονίζει, αφενός, στη γνωμοδότησή της ότι τα σημαντικότερα προβλήματα υγείας που εμφανίζουν οι γυναίκες και τα οποία οφείλονται στις συνθήκες εργασίας τους είναι οι μυοσκελετικές διαταραχές και τα ψυχολογικά προβλήματα. Τονίζει δε, αφετέρου, ότι η ανάγκη να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν γυναίκες και άνδρες και να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα δεν σημαίνει την επαναφορά προστατευτικών πολιτικών αποκλεισμού ούτε την ανάπτυξη διαφορετικών επαγγελμάτων για γυναίκες και άνδρες.

Παρότι το πλαίσιο των κοινοτικών οδηγιών για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία (ΥΑΕ) είναι ουδέτερο ως προς τον τρόπο που προσεγγίζει τον παράγοντα «φύλο», δεν αποτελεί επαρκή λόγο για υποτίμηση και αγνόηση των κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια των γυναικών στην εργασία σε σύγκριση με τους κινδύνους για την υγεία και ασφάλεια των ανδρών, τόσο όσον αφορά την πρόληψη όσο και την έρευνα.

Οι εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες, εκτίθενται σε διάφορους κινδύνους στον χώρο εργασίας τους: χημικοί, βιολογικοί και σωματικοί παράγοντες, κακές εργονομικές συνθήκες, ένας περίπλοκος συνδυασμός κινδύνων πρόκλησης ατυχημάτων και απειλών για την ασφάλεια, καθώς και διάφοροι ψυχο-κοινωνικοί παράγοντες. Επομένως, άνδρες και γυναίκες δεν αποτελούν μια ομοιογενή ομάδα. Κατά συνέπεια, οι στρατηγικές και τα μέτρα για τη βελτίωση της ΥΑΕ θα πρέπει να προσαρμοσθούν σε κάθε έκαστο περιβάλλον εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι παράγοντες μπορεί να επηρεάζουν με διαφορετικό τρόπο άνδρες και γυναίκες.

Η γνωμοδότηση τονίζει επίσης τους νέους παράγοντες κινδύνου, όπως η παρενόχληση, η άσκηση βίας και εκφοβισμού από πελάτες στον χώρο εργασίας, κυρίως σε δημόσιες υπηρεσίες που ως επί το πλείστον απασχολούν γυναίκες. Τέλος, υπογραμμίζει την ανάγκη να εξεταστεί το ενδεχόμενο εισαγωγής εννοιών σχετικών με τον κίνδυνο και την πρόληψη στα σχολικά προγράμματα και στο εκπαιδευτικό σύστημα γενικά, ως αποτελεσματικό μέσο συγκρότησης μιας ισχυρής και βιώσιμης κουλτούρας πρόληψης, ασφάλειας και υγείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ την κ. Willmott για την εποικοδομητική και καλή συνεργασία. Η έκθεση αντικατοπτρίζει την προτεραιότητα που δίνεται στο θέμα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι βασικές διασφαλίσεις υπογραμμίζονται και σταθμίζονται. Οι δαπάνες για την ασφάλεια και την πρόληψη των ατυχημάτων είναι μεγάλες, επιτρέψτε μου όμως να τονίσω εδώ κατηγορηματικά ότι η καλή υγεία είναι ανεκτίμητη. Το σημαντικό είναι να μεταφερθούν και να εφαρμοστούν οι διατάξεις σε όλα τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση να παράσχει βοήθεια στα κράτη μέλη για τη μεταφορά των κανόνων και να τους προσφέρει συμβουλές αντί να μοιράζει τιμωρίες.

Θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες χρειάζονται υποστήριξη για να μπορέσουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Εν προκειμένω, απευθύνουμε έκκληση προς την Επιτροπή να δημιουργήσει, όπου δεν υπάρχουν ακόμα, τις ανάλογες βασικές συνθήκες για τις ΜΜΕ, και να βελτιώσει αυτές που ήδη υπάρχουν. Η προστασία των εργαζομένων δεν πρέπει να εξαρτάται από τη χώρα όπου εργάζονται ή από το μέγεθος της επιχείρησης που τους απασχολεί.

Στον λίγο χρόνο που διαθέτω, θα ήθελα να αναφέρω μόνο μερικά σημεία που έχουν ιδιαίτερη σημασία, όπως η καλύτερη προστασία από την ηπατίτιδα και το AIDS και η συστηματική συνέχιση της απομάκρυνσης του αμιάντου από τους χώρους εργασίας, όσο πολύπλοκη και δαπανηρή και αν είναι. Κατά τη γνώμη μου, εδώ πρέπει να επικεντρωθούμε στην ηπατίτιδα Β, και ιδίως στα άτομα με αυξημένο επαγγελματικό κίνδυνο μόλυνσης από ιούς ηπατίτιδας, δηλαδή το ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και όσους εργάζονται στις πρώτες βοήθειες.

Στον τομέα των πρώτων βοηθειών, οι προσπάθειες πρέπει να συμπεριλάβουν και εκείνα τα άτομα που σε πολλά κράτη μέλη προσφέρουν εθελοντική δωρεάν εργασία στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παράλληλα με την κανονική τους απασχόληση. Πιστεύω ότι ήταν πολύ σημαντικό το ότι η έκθεση επικεντρώθηκε αυστηρά στο θέμα και απέφυγε την παράθεση παραδειγμάτων που θα μπορούσε κάλλιστα να είχε προκαλέσει προκαταλήψεις για πολλά θέματα.

Ευχαριστώ πολύ για την εποικοδομητική συνεργασία. Η Ομάδα του PPE-DE εγκρίνει την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Ομάδας PSE.(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, στις 6 Δεκεμβρίου 2007, ένα ατύχημα στο εργοστάσιο της ThyssenKrupp στο Τορίνο προκάλεσε τον θάνατο επτά εργαζομένων. Το εξαιρετικά σοβαρό αυτό συμβάν αποδεικνύει ότι το πρόβλημα της ασφάλειας σίγουρα δεν έχει επιλυθεί ακόμα.

Η τραγωδία στο Τορίνο θέτει ένα ακόμα ζήτημα υπόψη του Σώματος. Θα περιμέναμε μια σωστή συμπεριφορά από αυτή την πολυεθνική εταιρεία, αλλά κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Οι εφημερίδες στην Ιταλία ανέφεραν χτες ότι, σε απόρρητο έγγραφο που υποβλήθηκε από ανώτερο διοικητικό στέλεχος της ThyssenKrupp μετά από την τραγική πυρκαγιά στη χαλυβουργία και κατασχέθηκε από το δικαστήριο, οι επιζώντες στους οποίους υποβλήθηκαν ερωτήσεις μετά από το δυστύχημα, περιγράφονταν ως εργαζόμενοι που παρίσταναν τους ήρωες και τους αστέρες στην τηλεόραση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να περιγραφεί ο ισχυρισμός αυτός εκτός από ότι αποτελεί αίσχος.

Θα ήταν πολύ σημαντικό το παρόν Κοινοβούλιο, καθώς επίσης και ο Επίτροπος, να αφήσουν κατά μέρος κάθε τυπικότητα και να εκφράσουν την αγανάκτησή τους απέναντι στην ThyssenKrupp. Αυτό που συνέβη στο Τορίνο συμβαίνει σε κάποιον βαθμό παντού και, στη βάση επίσης της πολύ καλής έκθεσης Willmott, υπογραμμίζει την ανάγκη δέσμευσης για μια πολύ ουσιαστική μείωση των ατυχημάτων και των θανάτων στον χώρο εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Elizabeth Lynne, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, η παρούσα έκθεση είναι πολύ καλή και θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη συνεργασία της.

Με ευχαριστεί το γεγονός ότι η έκθεση αναφέρεται στην καλύτερη εφαρμογή των υπαρχουσών οδηγιών. Επικροτώ επίσης τις εκκλήσεις για καλύτερο έλεγχο. Δεν έχει νόημα τα κράτη μέλη να δηλώνουν ότι επικροτούν την εφαρμογή αλλά να μένουν μόνο στα λόγια, πράγμα που κάνουν πολλά στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας, και στη συνέχεια να ζητούν, όπως συμβαίνει συχνά, περισσότερες νομοθετικές ρυθμίσεις, ακόμα και όταν τα επιστημονικά και ιατρικά στοιχεία δεν καταδεικνύουν την ύπαρξη κινδύνου.

Ένας τομέας που όντως απαιτεί νομοθετική ρύθμιση –την οποία και ζητήσαμε το 2005– είναι εκείνος της πρόληψης όσον αφορά τους περισσότερους από ένα εκατομμύριο τραυματισμούς με βελόνες ετησίως των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης σε ολόκληρη την ΕΕ. Φανταστείτε τη φρίκη του να τσιμπηθεί κανείς κατά λάθος από μια βελόνα και στη συνέχεια να υποστεί τη φοβερή αναμονή μέχρις ότου διαπιστωθεί εάν έχει μολυνθεί από κάποια σοβαρή λοίμωξη, όπως είναι το HIV ή η ηπατίτιδα B!

Η Επιτροπή θα πρέπει να εισακούσει το αίτημά μας και να προωθήσει μια τροποποίηση της οδηγίας του 2000 για τους βιολογικούς παράγοντες. Σε ορισμένους τομείς η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών είναι μάλλον επαρκής, και γι’ αυτό είμαι ικανοποιημένη διότι οι τροπολογίες μου που αφορούν τις μολύνσεις στον χώρο της υγειονομικής περίθαλψης εγκρίθηκαν από την επιτροπή. Λοιμώξεις όπως ο MRSA είναι σοβαρές, όχι μόνο για τους νοσηλευόμενους ασθενείς, αλλά και για τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία. Το ποσοστό μολύνσεων διαφέρει σημαντικά μεταξύ κρατών μελών. Για παράδειγμα, το ποσοστό μολύνσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι κατά 10 φορές υψηλότερο από εκείνο στις Κάτω Χώρες. Πρέπει να μάθουμε τον λόγο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να διδαχθούμε από τις βέλτιστες πρακτικές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, σε μία από τις τροπολογίες μου που εγκρίθηκαν από την επιτροπή, ζήτησα τη δημιουργία ενός κώδικα ορθών πρακτικών της ΕΕ όσον αφορά τις μολύνσεις στον χώρο της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και να ενθαρρυνθεί η προληπτική εξέταση όλων των εργαζομένων στον χώρο της υγειονομικής περίθαλψης στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Sepp Kusstatscher, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω και εγώ την εισηγήτρια κ. Willmott για την εξαίρετη εργασία και κυρίως για τη μεγάλη προθυμία της για συμβιβασμούς. Κάθε χρόνο στην ΕΕ πάνω από 160 000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους και περίπου 300 000 άτομα καθίστανται ανίκανα για εργασία λόγω εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. Αυτός ο αριθμός είναι υπεροβολικά μεγάλος. Στην κοινωνία μας, όπου συχνά ο άνθρωπος αντιμετωπίζεται μόνο ως παράγοντας της παραγωγής, δεν δίδεται αρκετή σημασία στην ανθρώπινη πτυχή αυτού του προβλήματος. Το κράτος, δηλαδή ο νομοθέτης και η κυβέρνηση, πρέπει να μεριμνήσει ώστε το κοινωνικό κόστος της εκμετάλλευσης να επιβληθεί στους επιχειρηματικούς παράγοντες που δεν επιδιώκουν παρά μόνο το κέρδος. Μόνον έτσι θα διασφαλιστεί ότι θα δοθεί η δέουσα προτεραιότητα στην υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

Η κοινή γνώμη τείνει να δίνει μεγαλύτερη προσοχή στα εργατικά ατυχήματα παρά στη μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών νόσων. Εδώ χρειάζονται περισσότερες και πιο εντατικές προσπάθειες αποκατάστασης της ισορροπίας. Βελτιώσεις μπορούν να επιτευχθούν μόνο με προσεκτικό έλεγχο, δηλαδή με επιθεωρήσεις και αναλύσεις, καθώς και με τον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων για τον περιορισμό των επαγγελματικών ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων και των νέων ασθενειών που προσβάλλουν εκείνους που εργάζονται σε τομείς όπως αυτός της νανοτεχνολογίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. (EN) Κυρία Πρόεδρε, η έγκριση της παρούσας έκθεσης για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία θα αυξήσει ακόμα περισσότερο τη γραφειοκρατία, ενώ εγώ νόμιζα ότι η πρόθεση της Επιτροπής ήταν να τη μειώσει!

Οι εργαζόμενοι που απουσιάζουν λόγω ασθενειών και τραυματισμών αυξάνουν το κόστος για τις επιχειρήσεις που τους απασχολούν και ως εκ τούτου και τις τιμές τους. Σε μια ΕΕ που υποστηρίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός, επομένως όσοι δεν φροντίζουν το εργατικό τους δυναμικό ζημιώνονται. Οι αδειούχοι λόγω ασθενείας αυξάνουν επίσης το κόστος των κοινωνικών παροχών, συμβάλλοντας έτσι στην περαιτέρω αύξηση των τιμών. Είναι επομένως προς το συμφέρον μιας εταιρείας να φροντίζει την καλή υγεία του εργατικού της δυναμικού.

Οι καλές ιδέες εξαπλώνονται πάντα, επομένως αυτό δεν θα πρέπει να παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία. Εξαρτάται, ασφαλώς, από την ύπαρξη μιας ελεύθερης αγοράς, αλλά εννοείται ότι εάν, όπως κάποια μέλη της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, θεωρείτε και εσείς πως κάτι τέτοιο θα οδηγήσει στον νόμο της ζούγκλας, τότε πρέπει να αντιμετωπίσετε άλλη μία σοβαρή νόσο. Από ό,τι φαίνεται, τα κράτη μέλη που προωθούν την ελεύθερη αγορά χρήζουν ψυχιατρικής παρακολούθησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI). – (FR) Κυρία Πρόεδρε, οι αυτοκτονίες εργαζομένων στις εταιρείες Renault και Peugeot, στη Γαλλία, τα χιλιάδες κρούσματα καρκίνου του πνεύμονα στους εργαζόμενους σε επαγγέλματα που περιλαμβάνουν επαφή με αμίαντο, αποτελούν σαφή απόδειξη ότι η υγεία στον χώρο εργασίας αποτελεί πρόβλημα.

Για να αντιδράσει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει μια ανακοίνωση, που την ανάγει σε «στρατηγική για την υγεία», στην πραγματικότητα όμως, όταν τη διαβάζουμε, θυμίζει κάτι από Walt Disney – ένα ψήφισμα που το συνέταξε η Χιονάτη για τους επτά νάνους της. Και πράγματι είναι πολύ χαριτωμένο. Έτσι, στην παράγραφο 35, για παράδειγμα, μας λένε ότι χρειαζόμαστε υγιή τρόπο ζωής στην εργασία στην παράγραφο 29, ότι πρέπει να ενθαρρύνονται οι ιατρικές εξετάσεις η παράγραφος 54 ότι απαιτούνται πυροσβεστήρες· στην παράγραφο 49 διαβάζουμε ότι το άγχος βλάπτει την υγεία, στη δε αιτιολογική σκέψη Δ ανακαλύπτουμε ότι –άκουσον άκουσον– τα θανατηφόρα ατυχήματα είναι συχνότερα στην περίπτωση των εργαζομένων στον κατασκευαστικό τομέα σε σύγκριση με τα ανώτερα στελέχη του ευρωπαϊκού δημόσιου τομέα.

Πάλι καλά που η εισηγήτρια της Επιτροπής Βιομηχανίας έχει να μας προτείνει λύσεις, προβλέποντας μεταξύ άλλων την πρόσληψη ενός ψυχολόγου και ενός ιερέα ανά 500 εργαζομένους.

Στην πραγματικότητα, όμως, δεν μας λένε τίποτα για τα αίτια των επαγγελματικών ασθενειών, που είναι τρία. Το πρώτο αίτιο είναι η ιδεολογία της κατάργησης των προστατευτικών φραγμών στα σύνορα, που φέρνει τους εργαζομένους μας αντιμέτωπους με τον αθέμιτο ανταγωνισμό των εργαζομένων-σκλάβων της Ασίας. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσουν να επιβιώσουν οι βιομηχανίες μας είναι να επιδοθούν σε έναν ξέφρενο αγώνα δρόμου για υψηλότερη παραγωγικότητα, εις βάρος της υγείας.

Το δεύτερο πρόβλημα είναι η ανόητη πολιτική του ισχυρού ευρώ, που μειώνει την ανταγωνιστικότητά μας σε ό,τι αφορά τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η μόνη μεταβλητή προσαρμογής που μας απομένει είναι ακόμη ένας αγώνας δρόμου για παραγωγικότητα, όπου και πάλι διακυβεύεται η υγεία.

Το τρίτο αίτιο των προβλημάτων μας είναι η νευρωτική φιλοσοφία της ανταγωνιστικότητας – στην πραγματικότητα, ένας οικονομικός πόλεμος μεταξύ της Ευρώπης και της Ασίας ή της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής. Ωστόσο, στον πόλεμο υπάρχουν τραυματίες και νεκροί, εν προκειμένω τα θύματα των επαγγελματικών ασθενειών και εργατικών ατυχημάτων. Με άλλα λόγια, ο ευρωπαίος εργαζόμενος ρίχνεται στην παγκόσμια οικονομική αρένα, όπως ένας ταύρος σε ταυρομαχία, που αγωνίζεται καθημαγμένος και τα δίνει όλα μέχρι να χάσει την υγεία του. Η λύση, επομένως, είναι να βγάλουμε τους εργαζομένους μας από αυτή την παγκόσμια αρένα με τους άδικους κανόνες της και αυτό προϋποθέτει μια νέα τελωνειακή τεχνολογία εκπιπτέων τελωνειακών δασμών.

 
  
MPphoto
 
 

  Romano Maria La Russa, συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. − (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να κάνω μια επισκόπηση των βασικών σημείων της παρούσας στρατηγικής και να αναφερθώ στις συστάσεις που περιλαμβάνονται στη γνωμοδότησή μου. Η διασφάλιση της ισότιμης κοινωνικής κάλυψης όλων των εργαζομένων ασχέτως της μορφής της σύμβασής τους, η επιτάχυνση των γραφειοκρατικών διαδικασιών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η παροχή κινήτρων, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών κινήτρων, για την κατάρτιση αποτελούν πτυχές πρωτεύουσας σημασίας.

Το να αναφερθώ, όμως, μόνο σε αυτές τις πτυχές δεν θα ήταν σωστό για όσους δικαίως ζητούν εξηγήσεις και απονομή δικαιοσύνης για τις φριχτές τραγωδίες, όπως εκείνη που συνέβη πριν από λίγες ημέρες στο Τορίνο, στην οποία αναφέρθηκε ο κ. Panzeri μόλις πριν από λίγο. Τη νύχτα της 6ης προς 7η Δεκεμβρίου, η φωτιά που εξαπλώθηκε μέσα στο εργοστάσιο της ThyssenKrupp προκάλεσε τον θάνατο επτά εργαζομένων· οι δε πυροσβεστήρες δεν λειτούργησαν. Μόνο μετά το δυστύχημα έγινε γνωστό ότι το εργοστάσιο δεν πληρούσε τους κανονισμούς ασφαλείας! Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εγώ ο ίδιος δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε αυτό το επαίσχυντο συμβάν.

Ασφαλώς, δεν σκοπεύω να καταδικάσω συνολικά τη συμπεριφορά της γερμανικής πολυεθνικής ή ακόμα και να φανταστώ ότι οι υπεύθυνοι του εργοστασίου, αν και ένοχοι, δεν συμμορφώθηκαν με τους κανόνες ασφαλείας από δόλο και με πρόθεση, ούτως ώστε να εξοικονομήσουν χρήματα. Δεν θα ασπαστώ τα ιδεολογικά επιχειρήματα κάποιων ιταλών αριστερών συνδικαλιστών που, πληροφορούμενοι τον περασμένο Ιούνιο το κλείσιμο του εργοστασίου, προέβαλαν εαυτούς ως πρωταθλητές στον τομέα της ασφάλειας και δήλωσαν ότι ήταν υπεύθυνοι και ότι μεριμνούσαν για την ασφάλεια του εργοστασίου. Ωστόσο, δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα για να διατυπώσουμε κρίσεις, ιδίως βιαστικές.

Παρόλο που σέβομαι τις εθνικές αρμοδιότητες όσον αφορά αυτό το ζήτημα, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά επείγον η Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή των νόμων, κατά πρώτον και κύριον ενισχύοντας τις δραστηριότητες επιθεώρησης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην εργασία, και να ενισχύσει τον συντονισμό μεταξύ των διαφόρων εθνικών υπηρεσιών βελτιώνοντας τη λειτουργία της Επιτροπής Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (PPE-DE). – Κυρία Πρόεδρε, η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία είναι αναμφισβήτητο ότι συμβάλλουν στη διαχείριση της ποιότητας, την οικονομική απόδοση και την ανταγωνιστικότητα, βοηθούν δε στην ανάπτυξη της οικονομίας, την επίτευξη των στόχων του προϋπολογισμού, αλλά και των προϋπολογισμών των κοινωνικών ασφαλιστικών ταμείων. Βέβαια, εκτός από όλα αυτά τα τεχνικά, είναι και ανθρωπιστικοί λόγοι που όχι μόνον επιβάλλουν, αλλά και πρέπει να οδηγήσουν κατά προτεραιότητα στην προστασία της υγείας των εργαζομένων και στην ασφάλεια των χώρων εργασίας.

Η στρατηγική 2002-2006 απέδωσε θετικά αποτελέσματα και οι προοπτικές για το 2007 και μετέπειτα είναι θετικές εάν όλοι μαζί, δηλαδή όχι μόνον ο ευρωπαϊκός σχεδιασμός αλλά και ο αντίστοιχος εθνικός, συμβάλουμε στην παρακολούθηση και το σχεδιασμό της υγείας και της ασφάλειας, κυρίως στις ευαίσθητες κατηγορίες που είναι οι νέοι, οι πλέον ηλικιωμένοι εργαζόμενοι -τους οποίους καλούμε να συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία για μεγαλύτερη διάρκεια της ζωής τους- αλλά και οι γυναίκες οι οποίες κι αυτές καλούνται να συμμετέχουν στην εργασιακή ζωή. Μια εργασιακή ζωή με καινούργιες απαιτήσεις, κατακερματισμένη με πολλές διαφορετικές συμβάσεις, αυτο-απασχόληση, καθώς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν τη δυνατότητα των μεγάλων επιχειρήσεων να επιβάλλουν σωστές συνθήκες εργασίας και ασφάλειας. Γι’ αυτό και πρέπει να είναι φροντίδα όλων να μεταχειριστούν σωστά τους εθνικούς, αλλά και τους κοινοτικούς πόρους, όπως προτείνει η έκθεση Willmott, ώστε να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Μαρία Ματσούκα (PSE). – Κυρία Πρόεδρε, κατ’ αρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τη συνάδελφο κ. Willmott, διότι η έκθεσή της κάλυψε σε μεγάλο βαθμό τα σοβαρά ελλείμματα της σχετικής ανακοίνωσης της Επιτροπής.

Αξιοπρεπής εργασία σημαίνει υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Σημαίνει εκπόνηση μελετών για την πρόληψη επαγγελματικών κινδύνων, αλλά και διενέργεια προληπτικών ιατρικών εξετάσεων από πλευράς των εργοδοτών. Σημαίνει διά βίου μάθηση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Σημαίνει υγεία και ασφάλεια ως βασικά κριτήρια των εμπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες. Για να έχουν, ωστόσο, περιεχόμενο οι προτάσεις αυτές βασική προϋπόθεση είναι, ασφαλώς, ο διαρκής κοινωνικός διάλογος, αλλά κυρίως ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι βασικές απειλές που επικρατούν στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων.

Συγκεκριμένα αναφέρομαι στην επέκταση της φτώχειας των εργαζομένων, στη ραγδαία αύξηση των άτυπων μορφών απασχόλησης και στην επιμήκυνση του χρόνου εργασίας. Αν δεν υπάρξουν συνολικά ανθρωποκεντρικές πολιτικές, ικανές να ανατρέψουν τον νέο εργασιακό μεσαίωνα, τότε οι κοινωνικές συγκρούσεις είναι αναπόφευκτες.

 
  
MPphoto
 
 

  Αδάμος Αδάμου (GUE/NGL). – Κυρία Πρόεδρε, τα μέτρα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη στρατηγική μέχρι το 2012, είναι στην πλειονότητά τους επιφανειακά και επικεντρώνονται στο να μη θιγεί η ανταγωνιστικότητα.

Μπορεί ο στόχος για μείωση κατά 25% των ατυχημάτων μέχρι τη λήξη της στρατηγικής να φαίνεται εντυπωσιακός, όμως στην πραγματικότητα είναι εντελώς ανεπαρκής. Στόχος θα έπρεπε να ήταν να δημιουργηθούν οι βάσεις και να ενισχυθούν οι θεσμικές κρατικές παρεμβάσεις, ώστε ο τραγικός απολογισμός των χιλιάδων νεκρών ετησίως και άλλων τόσων με σοβαρά προβλήματα υγείας εξ αιτίας της ποιότητας της εργασίας να πλησιάσει την εξάλειψη. Αντίθετα, η εισηγήτρια εστιάζεται στην εκμετάλλευση την οποίαν υφίστανται οι εργαζόμενοι, όπως όσοι εργάζονται σε επισφαλείς θέσεις εργασίας, οι γυναίκες, οι προσωρινοί εργάτες, οι μετανάστες, οι ηλικιωμένοι και προτείνει σκλήρυνση των μέτρων κατά των εργοδοτών, καθώς και διασφαλισμένη εποπτεία.

Από τις πιο σημαντικές συνεισφορές της έκθεσης, είναι ίσως η διαπίστωση ότι η μόνιμη εργασία είναι προϋπόθεση για την καταπολέμηση των ατυχημάτων και των εργατικών ασθενειών.

Επί πλέον, εκτός των ατυχημάτων, περισσότερη προσοχή πρέπει να δοθεί και στις αιτίες που κρύβονται κάτω από την ανάπτυξη διανοητικών ασθενειών, τον εθισμό και τους ψυχολογικούς κινδύνους στον εργασιακό χώρο.

Χρειάζεται, λοιπόν, μια πολύπλευρη αντιμετώπιση όλων των παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (CS) Κυρίες και κύριοι, οφείλω να παραδεχτώ ότι όταν διάβασα την κοινοτική στρατηγική 2007-2012 για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, η οποία παρουσιάσθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απογοητεύτηκα από πολλές απόψεις. Παρότι η Επιτροπή έθεσε στην εν λόγω στρατηγική τον σχετικά φιλόδοξο στόχο για τη μείωση του αριθμού των εργατικών ατυχημάτων κατά 25%, η στρατηγική περιέχει πολύ μικρό αριθμό συγκεκριμένων πρωτοβουλιών και συστάσεων σχετικά με τον τρόπο επίτευξης του στόχου αυτού. Επιπλέον, επικεντρώνεται και πάλι κυρίως στα εργατικά ατυχήματα, τα οποία αποτελούν ασφαλώς μία μόνο άποψη των προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με την εργασία, παραμελώντας κατά κάποιον τρόπο τις επαγγελματικές ασθένειες. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, αποτελεί ένα βήμα προς τα πίσω.

Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την κ. Willmott για την έκθεσή της σχετικά με τη στρατηγική αυτή. Η έκθεση, σε αντίθεση με το έγγραφο της Επιτροπής, περιλαμβάνει πολλές συγκεκριμένες προτάσεις και συστάσεις σχετικά με τον τρόπο επίτευξης καλύτερων αποτελεσμάτων στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. Χαίρομαι που η εισηγήτρια τονίζει επίσης την ανάγκη σωστού ορισμού του καρκίνου και παρουσίασης με αριθμητικά στοιχεία του καρκίνου ως επαγγελματικής ασθένειας, ούτως ώστε να εξειδικευθούν οι στόχοι για τη μείωση της σοβαρής αυτής ασθένειας. Μέχρι τώρα, μόλις 5% των περιπτώσεων καρκίνου που προκαλούνται από την εργασία χαρακτηρίζονται ως επαγγελματική ασθένεια.

Με χαροποίησε ιδιαίτερα η ενσωμάτωση στην έκθεση της τροπολογίας μου, την οποία υπέβαλα στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, και η οποία αναφέρεται στην ανάγκη εξασφάλισης στο κοινό δωρεάν πρόσβασης σε τεχνικά πρότυπα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, με το οποίο έρχονται διαρκώς αντιμέτωποι οι εργαζόμενοι σε πολλά κράτη μέλη, και το οποίο θα πρέπει να επιλυθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, εάν θέλουμε να μειώσουμε τα ατυχήματα στον χώρο εργασίας, θα πρέπει να μάθουμε με ποιον τρόπο συμβαίνουν. Δεν μπορούμε να μελετήσουμε όλα τα ατυχήματα και όλες τις περιπτώσεις παρολίγον ατυχημάτων, αλλά θα σας αναφέρω την περίπτωση ενός 19χρονου Ιρλανδού που σκοτώθηκε σε εργοτάξιο, επειδή η ελαφριά ιαπωνική του μπουλντόζα διέθετε βαρείς ευρωπαϊκούς εκσκαφείς. Ο θάνατός του καταγράφηκε ως εργατικό ατύχημα και η ιρλανδική αρχή για την υγεία και την ασφάλεια δεν ασχολήθηκε περαιτέρω με το ζήτημα. Πώς λοιπόν θα μπορέσουμε να σώσουμε το επόμενο άτομο που θα οδηγεί ελκυστήρα με ακατάλληλο εξοπλισμό; Διότι δεν το γνωρίζουμε.

Δεν μπορούμε να διερευνήσουμε τα πάντα, αλλά μπορούμε να εξετάσουμε όλα τα ατυχήματα με μοιραίες ή σοβαρότατες συνέπειες, ιδίως εκείνα που συμβαίνουν στους πιο επικίνδυνους τομείς, όπως οι τομείς της γεωργίας, της αλιείας, των κατασκευών και των μεταφορών. Πρέπει να τα αναλύσουμε, ούτως ώστε να καταλήξουμε σε πρακτικά μέτρα. Επιπλέον, πέραν των εργασιών που ενέχουν κίνδυνο, υπάρχουν και ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες μεταξύ του εργατικού δυναμικού – ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρία και εργαζόμενοι που δεν μιλούν τη γλώσσα στο τρέχον εργασιακό τους περιβάλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI). – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχήν θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να εκφράσω τη θλίψη μου για την τραγωδία που έπληξε τους εργαζόμενους στο εργοστάσιο στο Τορίνο. Θεωρώ ότι αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι στην Ιταλία συμβαίνουν υπερβολικά πολλοί θάνατοι από εργατικά ατυχήματα, επειδή δεν καταβάλλονται αρκετές προσπάθειες για την αποτροπή τους και τη συμμόρφωση με τους κανόνες.

Η ευθύνη γι αυτό ανήκει εξίσου στις επιχειρήσεις, τις συνδικαλιστικές ενώσεις και τις αρχές επιθεώρησης. Υπάρχουν επιχειρήσεις που καταφεύγουν στη χρήση παράνομων εργαζομένων, προερχόμενων ιδίως από χώρες που δεν είναι μέλη της ΕΕ, ή εργοστάσια, όπως αυτό της ThyssenKrupp, με την παλαιού τύπου βιομηχανική αλαζονεία τους. Εκείνοι που θα έπρεπε να υπερασπίζονται τα συμφέροντα των εργαζομένων δίνουν συχνά τη συναίνεσή τους, αν όχι τη συνεργασία τους, σε τέτοιες καταστάσεις, αντί να είναι άτεγκτοι και να επισημαίνουν αμέσως τα προβλήματα του συστήματος ασφαλείας στους αρμόδιους. Τέλος, η επιθεώρηση εργασίας και οι άλλοι φορείς που είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο και την εποπτεία συχνά δεν αναλαμβάνουν ιδιαίτερες πρωτοβουλίες.

Πρέπει να προωθήσουμε την ασφάλεια στον χώρο εργασίας στην ΕΕ και, από την άποψη αυτή, η έκθεση Willmott είναι περισσότερο ικανοποιητική από την πρόταση της Επιτροπής. Πιστεύω ότι όταν αναφερόμαστε στην εργασία και τη βιομηχανία, δεν πρέπει να περιοριζόμαστε μόνο στη διασφάλιση της ελευθερίας του ανταγωνισμού και της ανταγωνιστικότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Iles Braghetto (PPE-DE). – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, άνθρωποι εξακολουθούν να πεθαίνουν στον χώρο εργασίας τους. Σε έναν τομέα, όπου θα έπρεπε κάποιος να είναι σε θέση να επιδείξει τη δυνατότητά του να χειριστεί την ύλη με ισχύ και δημιουργικότητα, να αναπτύξει τις γνώσεις του και να κερδίσει τα προς το ζην, ερχόμαστε πολύ συχνά αντιμέτωποι με περιστατικά θανάτου και απειλών για τη ζωή και την υγεία.

Αυτός είναι ο λόγος που επικρατεί τόσος θυμός και σύγχυση στην ιταλική κοινή γνώμη όσον αφορά τους επτά εργαζόμενους που έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά στο εργοστάσιο της ThyssenKrupp στο Τορίνο τον περασμένο Δεκέμβριο και ο λόγος για τον οποίο διερωτώμαστε τι δεν λειτουργούσε σωστά στο εργοστάσιο εκείνο, ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε άλλες παρόμοιες καταστροφές. Είμαστε υπεύθυνοι για τέτοιου είδους ανεπάρκειες σε κάθε χώρο εργασίας.

Σήμερα, διαθέτουμε πολύ εξελιγμένη νομοθεσία που έχει σχεδιασθεί με σκοπό την υποστήριξη μιας κατάλληλης προληπτικής πολιτικής, τον καθορισμό των υποχρεώσεων που οφείλουν να πληρούν οι επιχειρήσεις και την αντιμετώπιση των νέων επαγγελματικών ασθενειών στην Ευρώπη. Εκείνο, ωστόσο, που μας λείπει είναι επαρκείς έλεγχοι, επιθεωρήσεις που θα διασφαλίζουν την τήρηση των νόμων, προσωπικό και χρηματοδοτικοί πόροι. Εξακολουθούμε να μην διαθέτουμε νοοτροπία που θα αναγνωρίζει την αξία των αυστηρών προληπτικών υπηρεσιών, που θα θεωρεί την πρόληψη ως μια συνεχή διαδικασία και όχι μεμονωμένη υποχρέωση, που θα εδραιώνει έναν διαρκή διάλογο μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, με στόχο την αποτελεσματική ανάπτυξη υψηλών προτύπων ασφαλείας, και που θα μπορεί να εντοπίσει την εμφάνιση νέων ψυχοκοινωνικών επαγγελματικών ασθενειών.

Εν κατακλείδι, πιστεύω επίσης ότι πρέπει να επανέλθουμε στο αντικείμενο της Πράσινης Βίβλου για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, το οποίο αποτελεί μια συνεκτική και καινοτόμο άποψη, και σχετίζεται με τη δέσμευση για τη μείωση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Falbr (PSE) . – (CS) Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Willmott για την έκθεση που με τόση προσοχή ετοίμασε. Εκεί αναφέρεται ότι στόχος της Επιτροπής είναι η μείωση των εργατικών ατυχημάτων κατά 25%. Δεν πιστεύω ότι αυτό είναι εφικτό. Ο αριθμός των επιθεωρητών εργασίας είναι ανεπαρκής και δεν διαθέτουν αρκετά εργαλεία στη διάθεσή τους, ώστε να επιφέρουν αλλαγές. Η επιρροή των συνδικαλιστικών ενώσεων μειώνεται διαρκώς. Σε πολλές χώρες, δεν συμμετέχουν πλέον στις έρευνες για τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων και την εξάλειψη των συνεπειών τους. Επιπλέον, υπάρχει η ζούγκλα των γραφείων ευρέσεως εργασίας, καθώς και η πίεση για συνεχή επέκταση της λεγόμενης ευελιξίας στο ωράριο των εργαζομένων. Αυτό οδηγεί σε πολλές ώρες εργασίας για τους εργαζόμενους και σε αύξηση των κινδύνων πρόκλησης ατυχημάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). – (PL) Κυρία Πρόεδρε, το σχέδιο ψηφίσματος δίνει έμφαση στην κοινωνική ευθύνη των εταιρειών όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, ενώ παράλληλα ασχολείται και με το ζήτημα του θεμιτού ανταγωνισμού. Λαμβάνει υπόψη τη μεγάλη σημασία του διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, ιδίως του ρόλου των συνδικαλιστικών ενώσεων για τη βελτίωση της ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον.

Εφιστά επίσης την προσοχή στην ανάγκη ειδικής μεταχείρισης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας καθώς και στην ανάγκη παροχής διαρκούς κατάρτισης στους εργαζομένους. Στην πλειονότητα των ατυχημάτων εμπλέκονται άτομα που μόλις ξεκινούν να εργάζονται, που δεν διαθέτουν εμπειρία, καθώς και άτομα που διαθέτουν πολύ λίγο χρόνο για ξεκούραση μετά την εργασία.

Το παρόν ψήφισμα περιλαμβάνει σημαντικά σχόλια σχετικά με την αποκατάσταση και ενσωμάτωση στο περιβάλλον εργασίας ατόμων που επιστρέφουν στη δουλειά μετά από ένα ατύχημα, καθώς και σχετικά με τις προϋποθέσεις που αφορούν την απαγόρευση των διακρίσεων ως προς την πρόσβαση στην εργασία των ατόμων που πάσχουν από καρκίνο. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Protasiewicz (PPE-DE). – (PL) Κυρία Πρόεδρε, στο παρόν Κοινοβούλιο συζητούμε εδώ και χρόνια την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αγορά εργασίας. Διαθέτουμε πολλές γνώμες όσον αφορά την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουν οι δραστηριότητές μας. Υπάρχουν εκείνοι που υποστηρίζουν μια σε βάθος εναρμόνιση της νομοθεσίας που αφορά την απασχόληση και άλλοι που υπερασπίζονται την άποψη ότι η φυσική ποικιλομορφία των ευρωπαϊκών αγορών εργασίας είναι ωφέλιμη για την οικονομία της ΕΕ.

Όπως γνωρίζετε, οι απόψεις μου πάνω στο ζήτημα αυτό είναι υπέρ της δεύτερης γνώμης, με μία σημαντική εξαίρεση. Η εξαίρεση αυτή αφορά τη ρύθμιση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. Πιστεύω ότι, στον τομέα αυτόν, η ενεργός συμμετοχή των θεσμικών οργάνων της ΕΕ είναι και δικαιολογημένη και απαραίτητη.

Μετά την τελευταία διεύρυνση της ΕΕ, διακρίνουμε ακόμα μεγαλύτερη ποικιλομορφία όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας. Αυτή η ποικιλομορφία έχει τόσο εδαφικό όσο και περιβαλλοντικό χαρακτήρα, καθώς, για όποια χώρα και αν πρόκειται, η πλειονότητα των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών επηρεάζει ομάδες όπως οι μετανάστες, οι νέοι ή οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι. Δεν υπαινίσσομαι ότι οι ομάδες αυτές υπόκεινται σε στοχευμένες και συνειδητές διακρίσεις, αλλά ότι πρόκειται μάλλον για συνέπεια της ανεπαρκούς εκπαίδευσης και της απειρίας. Αυτό αποτελεί έναν ακόμα λόγο για την παροχή των κατάλληλων συνθηκών εργασίας και ασφάλειας για αυτούς ακριβώς τους εργαζομένους.

Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι σε κάθε κράτος μέλος διακρίνουμε μεγαλύτερα προβλήματα όσον αφορά τη συμμόρφωση με τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας στην εργασία, σε τομείς όπως οι κατασκευές, η γεωργία και οι μεταφορές. Σε αυτούς κυρίως τους τομείς δραστηριοποιούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι οικονομικές, οργανωτικές και νομικές τους δυνατότητες τούς δημιουργούν δυσκολίες όσον αφορά τη συμμόρφωση με υψηλά πρότυπα υγείας και ασφάλειας. Αυτές ακριβώς οι εταιρείες χρειάζονται υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα θεσμικά της όργανα και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, και η ανάγκη αυτής της υποστήριξης είναι επείγουσα. Δεν αποτελεί αποκλειστικά ζήτημα επιβολής κυρώσεων και αυξημένης εποπτείας. Τα μέσα αυτά, που είναι ασφαλώς πολύ σημαντικά, πρέπει να συνοδεύονται από επενδύσεις στην εκπαίδευση τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών, καθώς και από οικονομική ενίσχυση για την απόκτηση βελτιωμένου και ασφαλέστερου εξοπλισμού στο εργασιακό περιβάλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriela Creţu (PSE). – (RO) Επικροτούμε τις καλές προθέσεις της Επιτροπής, ωστόσο αμφιβάλλουμε για την αποτελεσματικότητά τους.

Απαιτούνται ακριβή στρατηγικά στοιχεία σχετικά με τις επαγγελματικές ασθένειες, ούτως ώστε να μεγιστοποιηθεί η επίδραση της πολιτικής και να προστατευθούν οι εργαζόμενοι. Τα υπάρχοντα δεδομένα είναι ελλιπή, και είτε κρίνουν με λανθασμένο τρόπο τα φαινόμενα είτε αγνοούν την πραγματικότητα. Οι γυναίκες αποτελούν τα βασικά θύματα των ελλείψεων αυτών, κυρίως διότι συμμετέχουν περισσότερο στην ανεπίσημη οικονομία ή «παραοικονομία».

Στον τομέα αυτόν, οι επιπτώσεις των συνθηκών εργασίας στην υγεία δεν καταγράφονται καθόλου. Το υπάρχον νομικό πλαίσιο διατηρεί μια προσέγγιση που δίνει έμφαση στα ατυχήματα και τους κινδύνους στους αποκαλούμενους «βαρείς», ανδροκρατούμενους κλάδους της οικονομίας.

Ζητούμε από την Επιτροπή μια πιο προσεκτική εξέταση των συγκεκριμένων διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών εργαζομένων και μια αξιολόγηση των διαθέσιμων δεδομένων που θα αναλυθούν ανά φύλο και των δεδομένων που αφορούν τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και τις ψυχολογικές συνέπειες της απασχόλησης.

Για να τεκμηριώσουμε το αίτημά μας, σας καλούμε να επισκεφθείτε ένα εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας. Σοβαρές βλάβες μπορεί να προκληθούν στην όραση και την ακοή, ενώ η συχνότητα εμφάνισης ασθενειών του κυκλοφορικού συστήματος είναι υψηλή. Οι στατιστικές αγνοούν αυτή την κατάσταση. Αυτή είναι η αποκαλούμενη «ελαφριά» βιομηχανία, όπου το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων είναι γυναίκες και οι μισθοί είναι επίσης χαμηλοί διότι υποτίθεται ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι. Έτσι, οι σημερινές στατιστικές συντηρούν την ιστορική ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της μισθολογικής διαφοράς μεταξύ των δύο φύλων.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Ettl (PSE). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, είναι απολύτως απαραίτητη μια κοινοτική στρατηγική για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Ενώ τα τεχνικά μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων βελτιώνονται ολοένα, οι ραγδαίες αλλαγές στον κόσμο της εργασίας ενέχουν νέους κινδύνους. Είναι προφανή τα προβλήματα και οι κίνδυνοι από τις νέες χημικές ουσίες στον τομέα της εργασίας.

Το κυριότερο όμως είναι ότι η αυξανόμενη πίεση για απόδοση που χαρακτηρίζει το πνεύμα της εποχής στον σημερινό κόσμο της εργασίας προξενεί όχι μόνο σωματικά, αλλά και ψυχικά προβλήματα. Οι επισφαλείς σχέσεις εργασίας και ο φόβος των ανθρώπων ότι μπορεί να χάσουν τα μέσα διαβίωσής τους οδηγούν σε ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Αναπτύσσονται νέες, δυναμικές επιθετικότητας, νέοι παράγοντες άγχους οδηγούν σε ψυχολογική βία και ο εκφοβισμός αποτελεί σύνηθες φαινόμενο.

Οι ΜΜΕ είναι ένας ιδιαίτερα ευαίσθητος τομέας όπου μπορούν να εκδηλωθούν τέτοια φαινόμενα των καιρών, εάν αυτά δεν αντιμετωπιστούν με αντίμετρα, ενημέρωση, εποπτεία και παιδεία. Συνεπώς, το εν λόγω ψήφισμα έχει μεγαλύτερη σημασία από αυτήν που προφανώς του αποδίδεται. Συγχαίρω την εισηγήτρια.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, η υγεία στον χώρο εργασίας πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. Ανάγκη μεγαλύτερης δράσης υπάρχει ακόμα και στις δικές μας εγκαταστάσεις του Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Αρκεί να δει κανείς τη θερμοκρασία που επικρατεί σε αυτήν την αίθουσα, που αγγίζει τα όρια του κινδύνου για την υγεία. Πιστεύω όμως και στη δύναμη του καλού παραδείγματος.

Πριν από λίγους μήνες ήμουν κλεισμένος σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στην Ελλάδα και γύρω μαινόταν μια δασική πυρκαγιά. Πρέπει δε να πω ότι το ξενοδοχείο αυτό, που ήταν μια τυπική ΜΜΕ, είχε προετοιμαστεί υποδειγματικά για μια τέτοια κατάσταση. Αν δεν είχαν ληφθεί όλες οι προφυλάξεις ασφαλείας στην εντέλεια, αν δεν υπήρχε καλή οργάνωση και κατάλληλη προετοιμασία, πιθανώς πολλοί άνθρωποι εκεί δεν θα είχαν επιβιώσει. Γι’ αυτό πιστεύω ότι ακριβώς αυτή η διαδικασία μάθησης –όπως είπε ο κ. Ettl– η εκπαίδευση και η προετοιμασία για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης έχει τεράστια σημασία. Για το ζήτημα αυτό θα ήταν επίσης πολύ χρήσιμο να υπάρχουν συστήματα κινήτρων, για παράδειγμα οι ασφαλιστικές εταιρείες να προσφέρουν χαμηλότερα ασφάλιστρα στις επιχειρήσεις που διαθέτουν εκπαιδευμένο προσωπικό, ενώ και οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης θα μπορούσαν να παρέχουν ανάλογα μαθήματα κατάρτισης.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). - (SK) Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ως γιατρός, επικροτώ το σχέδιο της Επιτροπής για τη μείωση των εργατικών ατυχημάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 25% και έχω επίγνωση της ανάγκης για εφαρμογή αποτελεσματικότερων μέτρων σε όλα τα κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων παρατηρούνται τεράστιες αποκλίσεις.

Εκτός από τομείς, όπως εκείνος της μεταλλουργίας, των κατασκευών, της ηλεκτρολογίας ή της δασοκομίας, θα ήθελα επίσης να επισημάνω την υψηλού κινδύνου εργασία των ιατρών και του υγειονομικού προσωπικού, που εκτίθενται στον χώρο εργασίας τους σε τεράστιο κίνδυνο μολύνσεων και στο AIDS, τη φυματίωση, την ηπατίτιδα και πολλές άλλες λοιμώξεις. Λυπούμαι για το γεγονός ότι η μείωση του αριθμού των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών ειδικότερα δεν περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τους μετανάστες, τους εργαζόμενους προσωρινής απασχόλησης, τους εργαζόμενους με χαμηλό επίπεδο επαγγελματικών προσόντων και τις γυναίκες σε ορισμένες εταιρείες, όπως μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Θα ήθελα να επισημάνω τις διατάξεις ορισμένων χωρών που εφαρμόζουν με επιτυχία ολοκληρωμένη αποκατάσταση μετά από ατύχημα ως προϋπόθεση για την επιτυχή επιστροφή στην αγορά εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE) – (RO) Ως εισηγήτρια του παρόντος εγγράφου εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Εξωτερικού Εμπορίου, Έρευνας και Ενέργειας, ζήτησα την ενεργό προώθηση της συμμετοχής των ευρωπαϊκών συνδικαλιστικών ενώσεων και κάλεσα την Επιτροπή να προτείνει ένα νομικό πλαίσιο που θα ενθαρρύνει τους κοινωνικούς εταίρους να συμμετάσχουν σε διασυνοριακές διαπραγματεύσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη μπορούν να παράσχουν χρηματοδότηση για την κατάρτιση των εκπροσώπων των εργαζομένων, οι οποίοι θα υπερασπίζονται και θα προάγουν τα δικαιώματα των εργαζομένων στην ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας.

Ζητήσαμε επίσης από όλα τα κράτη μέλη να υπογράψουν και να κυρώσουν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους και να συντονίσουν τη βελτίωση της πρόσβασης στην κατάρτιση, ιδίως για τους εργαζόμενους μερικής απασχόλησης και τους εργαζόμενους με σύμβαση ορισμένου χρόνου, ούτως ώστε να τους διευκολύνουν να εξασφαλίσουν μια σταθερότερη απασχόληση.

Θεωρώ ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να αναγνωρισθούν οι δύσκολες ή επικίνδυνες μορφές εργασίας ως τέτοιες και αυτό να αντικατοπτριστεί και στην κοινωνική προστασία των ατόμων, τόσο κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους όσο και μετά τη συνταξιοδότηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE). – (RO) Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία αποτελεί ευπρόσδεκτη πρωτοβουλία από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, θεωρώ ότι υπάρχουν και άλλες πτυχές που χρήζουν προσεκτικής εξέτασης. Όπως επισήμανε πολύ ορθώς ένας από τους προηγούμενους ομιλητές, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχει μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση όσον αφορά τους μετανάστες στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

Πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει ότι οι μετανάστες εκτίθενται σε πολύ μεγαλύτερα επίπεδα κινδύνου όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Αυτό οφείλεται τόσο στην επικράτηση της παράνομης εργασίας όσο και σε άλλους παράγοντες, όπως η έλλειψη επίγνωσης των δικαιωμάτων τους για κοινωνικές παροχές και συντάξεις στα κράτη μέλη αλλά και τα προβλήματα στη διασυνοριακή χρήση της ασφάλισης υγείας.

Τέτοιου είδους ζητήματα εμπίπτουν στην κοινοτική αρμοδιότητα και η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθήσει προσεκτικά την εφαρμογή των ευρωπαϊκών νόμων, ούτως ώστε να βελτιώσει τις επισφαλείς συνθήκες εργασίας των μεταναστών.

Επιπλέον, η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την κατάρτιση πρόσθετων επιθεωρητών προστασίας της εργασίας, οι οποίοι θα εντοπίζουν τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς για την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Stephen Hughes (PSE). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ στις μολύνσεις από βελόνες, διότι ήμουν υπεύθυνος για την έκθεση του 2006 που πραγματευόταν αυτό το ζήτημα. Αναρωτιέμαι εάν ο κ. Επίτροπος θα συμφωνούσε μαζί μου ότι, όταν εντοπίζεται κίνδυνος που χρήζει αντιμετώπισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τότε υπάρχει ανάγκη ταχύτατης δράσης από την Επιτροπή.

Εάν συμφωνεί, θα ήθελα να εξηγήσει για ποιον λόγο η Επιτροπή χρειάστηκε έναν ολόκληρο χρόνο για τη διαχείριση και την αξιολόγηση του πρώτου γύρου των διαβουλεύσεων με τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με τους τραυματισμούς με βελόνες, μολονότι υπήρξαν μόλις 10 απαντήσεις στη διαβούλευση εκείνη.

Θα ήθελα επίσης να μας διαβεβαιώσει ότι οι εργασίες σχετικά με το εν λόγω ζήτημα θα προχωρήσουν ταχύτερα κατά το τρέχον έτος. Ένα εκατομμύριο εργαζόμενοι τραυματίζονται ετησίως με βελόνες. Αυτό σημαίνει ότι περίπου ενάμισι εκατομμύριο άνθρωποι θα έχουν τραυματισθεί μέχρις ότου ολοκληρωθεί η έκθεση από το Κοινοβούλιο. Θα μπορούσε, παρακαλώ, η Επιτροπή να κινείται κάπως ταχύτερα στο μέλλον;

 
  
MPphoto
 
 

  Σταύρος Δήμας, Μέλος της Επιτροπής. − Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους ομιλητές για τις πολύ θετικές παρεμβάσεις τους.

Πράγματι, κάθε ατύχημα, κάθε τραυματισμός, κάθε θάνατος στην εργασία, όπως αυτοί που συνέβησαν τον περασμένο Δεκέμβριο στο Τορίνο της Ιταλίας, μας υπενθυμίζει ότι χρειάζεται να γίνουν περισσότερα για την προστασία των εργαζομένων γυναικών και ανδρών της Ευρώπης. Μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα, ώστε να επιτευχθεί ο απώτατος στόχος μας: να καταστεί δηλαδή η Ευρώπη ένας ασφαλέστερος τόπος εργασίας.

Η νέα στρατηγική αποσκοπεί ακριβώς στην μείωση της σημερινής απαράδεκτης κατάστασης εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών νόσων.

Θα ήθελα να τονίσω ότι λαμβανομένων υπόψη των διαθέσιμων ανθρωπίνων πόρων, κρίνεται ότι η τρέχουσα διάθεση προσωπικού θα επιτρέψει στις υπηρεσίες της Επιτροπής να πραγματοποιήσουν δεόντως τα καθήκοντά τους σε αυτόν τον τομέα. Στο πλαίσιο της συνολικής εξέλιξης των ανθρώπινων πόρων που διατίθενται στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων, η Επιτροπή θα αξιολογεί συνεχώς το φόρτο εργασίας στους διάφορους ειδικούς τομείς και θα διαθέτει προσωπικό ανάλογα.

Θα ήθελα επίσης να αναφέρω στο θέμα της μόλυνσης από βελόνες, ότι ετοιμάζουμε σχετική πρόταση τροποποίησης της οδηγίας την οποίαν θα υποβάλουμε εντός του 2008.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι το Σώμα γι’ αυτή τη συζήτηση και για την έγκριση της έκθεσης της κ. Willmott.

Για άλλη μια φορά καταδεικνύεται η ισχυρή πολιτική στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην αρχή ότι η εργασιακή υγεία και ασφάλεια παραμένει υψηλή προτεραιότητα στην πολιτική ατζέντα και αυτό προς όφελος της οικονομίας, αλλά και ως εχέγγυο ότι οι εργαζόμενοι επιστρέφουν από την εργασία στα αγαπημένα τους πρόσωπα υγιείς και σε καλή κατάσταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott, εισηγήτρια. − (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου για τα σχόλιά τους και να προσθέσω ένα-δυο πράγματα.

Πρώτον, ως προς το ζήτημα των καρκίνων, είναι αναγκαίο να αναθεωρηθεί η οδηγία για τους καρκινογόνους παράγοντες, ούτως ώστε να καταδειχθεί η τεχνική πρόοδος και οι αλλαγές στην επιστημονική γνώση στον τομέα της εργασίας. Είναι σημαντικό να έχουμε αποτελεσματικά δεσμευτικά όρια για τους καρκινογόνους, τους μεταλλαξιογόνους παράγοντες και τις ουσίες που είναι τοξικές για την αναπαραγωγή. Οι οριακές τιμές θα πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία και θα ήθελα να προτρέψω την Επιστημονική Επιτροπή της ΕΕ να εξετάσει κατά προτεραιότητα το κρυσταλλικό πυρίτιο. Καλώ τους συναδέλφους να μην διαγράψουν τη σχετική παραπομπή και να αντιτεθούν στην τροπολογία 6.

Δεύτερον, η έκθεση ζητεί την παρακολούθηση των νανοτεχνολογιών και την αξιολόγηση των ενδεχόμενων κινδύνων για την υγεία, και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να προτρέψω τους συναδέλφους να αντιτεθούν στην τροπολογία 5, που επιχειρεί να διαγράψει τα παραπάνω. Αναγνωρίζω πλήρως τα πιθανά οφέλη των νανοτεχνολογιών. Εντούτοις, η ταχεία ανάπτυξη των τεχνολογιών αυτού του είδους υπερβαίνει τις γνώσεις μας σχετικά με τους ενδεχόμενους επαγγελματικούς κινδύνους για την υγεία: οι εργαζόμενοι ενδέχεται να εκτεθούν σε νανοσωματίδια μέσω εισπνοής, επαφής με το δέρμα και κατάποσης, και δεν πρέπει να εθελοτυφλούμε και να αρνούμαστε να διεξαγάγουμε έρευνα και να αξιολογήσουμε αν υπάρχουν κίνδυνοι.

Τρίτον, θα ήθελα απλώς να επαναλάβω την έκκληση προς την Επιτροπή για την υποβολή νομοθετικής τροποποίησης στην οδηγία για τους κινδύνους από βιολογικούς παράγοντες στην εργασία, ούτως ώστε να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα των μολύνσεων από βελόνες. Αυτό αποτελεί επείγουσα ανάγκη.

Όπως ανέφερα νωρίτερα, η υγεία και η ασφάλεια αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα που περιλαμβάνονται στον Χάρτη. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή στρατηγική της ΕΕ για να διασφαλίσουμε την τήρηση του θεμελιώδους αυτού δικαιώματος και της επαρκούς προστασίας των εργαζομένων σε ολόκληρη την ΕΕ. Κάθε μεμονωμένο ατύχημα και κάθε νόσος που σχετίζεται με την εργασία συνιστούν παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ισχυροί οικονομικοί παράγοντες, καθώς και σημαντικοί επιχειρηματικοί λόγοι, για την προώθηση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία αλλά, πρωτίστως, το ισχυρότερο επιχείρημα θα πρέπει να είναι το κόστος για την ανθρώπινη υγεία και οι ζωές που μπορούν να σωθούν. Μία ζωή κάθε τριάμισι λεπτά – ποιος θα μπορούσε να διαφωνήσει με αυτό;

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα, Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2008, στις 12 το μεσημέρι.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κοινοτική στρατηγική 2007-2012 για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, καθώς και την κοινοβουλευτική επιτροπή μας για το έργο που επιτέλεσε. Σχεδόν 500 000 άτομα πεθαίνουν ή αποκτούν μόνιμη αναπηρία κάθε χρόνο για λόγους που συνδέονται με την εργασία, πρέπει δε να εκφράσουμε τη χαρά μας για τον στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μειωθούν κατά 25%, κατά μέσο όρο, τα ατυχήματα που σχετίζονται με την εργασία στην Ένωση. Υποστηρίζω την ιδέα για αύξηση της δραστηριότητας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, που έχει την έδρα του στο Μπιλμπάο της Ισπανίας. Σε σχέση με αυτό το θέμα και γενικότερα σε σχέση με την ανάπτυξη της κοινωνικής Ευρώπης, εκφράζω τη λύπη μου διότι ούτε η έκθεση, ούτε άλλωστε η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνουν έμφαση στο γεγονός ότι είναι ουσιώδες να στηρίξουμε τους κοινωνικούς εταίρους οι οποίοι, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το θυμόμαστε συνεχώς, διαθέτουν στο πλαίσιο των υφιστάμενων Συνθηκών, με τα άρθρα 137 και εξής της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΣΕΚ), –αυτό μάλιστα επιβεβαιώθηκε από τη Συνθήκη της Λισαβόνας που είναι στο στάδιο της επικύρωσης– νομικά μέσα που επιτρέπουν την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού κοινωνικού δικαίου.

Γραπτές δηλώσεις (Άρθρο 142)

 

6. Εφαρμογή των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης του Csaba Öry, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με την εφαρμογή των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας (COM(2007)0159 – C6-0104/2007 – 2007/0054(COD)) (A6-0515/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Σταύρος Δήμας, Μέλος της Επιτροπής. − Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το κείμενο που σας υποβλήθηκε σήμερα είναι ο τελευταίος κανονισμός που τροποποιεί τον κανονισμό 1408/71. Πρόκειται για το γνωστό κανονισμό συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Ο κανονισμός αυτός αποτέλεσε, για διάστημα μεγαλύτερο των 30 ετών, τη βάση για το συντονισμό μεταξύ των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού και απλούστευσης του εν λόγω κανονισμού και του κανονισμού εφαρμογής του. Ήδη το Κοινοβούλιο ενέκρινε το νέο κανονισμό 883/2004, τα δε υπόλοιπα κείμενα που απαιτούνται για την εφαρμογή του, είναι ήδη υπό διαπραγμάτευση. Πρόκειται για τον κανονισμό εφαρμογής και για το κείμενο των παραρτημάτων. Εν αναμονή της θέσεως σε ισχύ των νέων αυτών νομοθετικών κειμένων, είναι απαραίτητο να επικαιροποιηθεί η ισχύς του κανονισμού 1408/71. Γι’ αυτό το λόγο σας υποβάλλεται σήμερα η νέα αυτή τεχνική επικαιροποίηση. Δεν αφορά παρά μόνον το κείμενο των παραρτημάτων του κανονισμού και αποσκοπεί στο να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στις εθνικές νομοθεσίες.

Είναι σημαντικό να εγκριθεί το εν λόγω κείμενο χωρίς καθυστέρηση προκειμένου να επικαιροποιηθεί ο κανονισμός 1408/71 και να υπάρξει ασφάλεια δικαίου και τήρηση των δικαιωμάτων των πολιτών.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον εισηγητή κ. Őry για τη συνεργασία μεταξύ των δύο οργάνων μας. Όπως το διετύπωσε σαφώς στην έκθεσή του, η ψήφιση της εν λόγω πράξης σε πρώτη ανάγνωση, θα επιτρέψει την ταχεία υιοθέτησή της. Σε αυτό το πνεύμα συντάχθηκαν οι τροπολογίες οι οποίες περιλαμβάνουν τις τεχνικές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο Συμβούλιο. Αντίθετα, δεν συμπεριέλαβε στο παρόν στάδιο τις συζητήσεις που θα μπορούσαν καλύτερα να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της εξέτασης του κανονισμού εφαρμογής, όπου εισηγήτρια είναι η κ. Lambert, ή του κειμένου των παραρτημάτων, ιδίως του παραρτήματος 11, εισηγήτρια του οποίου είναι η κ. Bozkurt.

Κάποιοι θα ήθελαν να αδράξουν την ευκαιρία αυτής της έκθεσης για να προσεγγίσουν ευρύτερα θέματα, όπως για παράδειγμα διασυνοριακές υπηρεσίες υγείας. Μολονότι το ενδιαφέρον για τα θέματα αυτά είναι προφανές, θεωρώ ότι δεν ενδείκνυται να εξετασθούν στο πλαίσιο της παρούσας τεχνικής επικαιροποίησης. Η περιορισμένη, αλλά πραγματιστική προσέγγιση της τεχνικής επικαιροποίησης κατοχυρώνει καλύτερα τα δικαιώματα των πολιτών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κ. Őry γι’ αυτό.

Η Επιτροπή είναι υπέρ των τροπολογιών 1 έως 6, 9 και 11, οι οποίες ευθυγραμμίζουν το αρχικό κείμενο με εκείνο που αποτέλεσε αντικείμενο γενικού προσανατολισμού στο Συμβούλιο, καθώς και υπέρ των τροπολογιών 7 και 8, οι οποίες ρυθμίζουν μια συγκεκριμένη δυσκολία που ενέκυψε πρόσφατα σε ένα κράτος μέλος, τις Κάτω Χώρες, μετά την έναρξη ισχύος της μεταρρύθμισης σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη ασθένειας. Αντίθετα, η Επιτροπή δεν είναι υπέρ της τροπολογίας 10. Η ανακριβής σύνταξη της τροπολογίας αυτής δεν επιτρέπει τη σωστή αντιμετώπιση των συγκεκριμένων καταστάσεων που επιδιώκει να ρυθμίσει. Η τροπολογία θέτει υπό αμφισβήτηση τους κανόνες προτεραιότητας στον τομέα των οικογενειακών παροχών. Μια τέτοια τροπολογία θα είχε νομικές και οικονομικές συνέπειες πολύ πέραν από το αναφερόμενο κράτος μέλος.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και συγχαίρω και πάλι τον εισηγητή για τη συνεισφορά του και για την πολύ καλή συνεργασία του.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Őry, εισηγητής. − (HU) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, επιτρέψτε μου να πω λίγα λόγια σχετικά με τη νομοθεσία ενώπιόν μας και τη σημασία της, προτού προχωρήσω στα πιο εξειδικευμένα ζητήματα που αφορούν τις προτεινόμενες τροπολογίες.

Όπως είπε και ο Επίτροπος, είναι αλήθεια ότι η παρούσα νομοθεσία είναι πολύ παλιά. Δημιουργήθηκε το 1971 και έχει κατά παράδοση διαδραματίσει εξέχοντα ρόλο έκτοτε, ως δευτερεύον ρυθμιστικό μέσο για το θεμελιώδες δικαίωμα της ελεύθερης απασχόλησης εντός της Ένωσης. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων που περιλαμβάνεται στη Συνθήκη θα είχε από μόνο του πολύ μικρή αξία, εάν οι πολίτες που αναζητούν εργασία σε άλλα κράτη μέλη δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, ή εάν η δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων τους δεν μπορούσε να διασφαλισθεί.

Όσον αφορά την κυκλοφορία στο εσωτερικό της Ένωσης, οι εργαζόμενοι που εκτίθενται σε σοβαρούς κινδύνους δεν πρέπει να μειονεκτούν ως προς την κοινωνική ασφάλιση και τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα. Μόνο τότε θα μπορέσει η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εξίσωση των αγορών εργασίας της Ένωσης, πράγμα που χρειάζεται η οικονομία της.

Από την άλλη πλευρά, πρέπει επίσης να αντιληφθούμε και να επισημάνουμε ότι ο κανονισμός 1408, τον οποίο τώρα συζητούμε, θα μπορέσει να εκπληρώσει τη λειτουργία του μόνον εάν συνεχίσουμε να τον εναρμονίζουμε διαρκώς με τις εθνικές νομοθεσίες. Ωστόσο, ζητήματα που άπτονται της κοινωνικής πολιτικής, της απασχόλησης και της κυκλοφορίας των εργαζομένων ανήκουν κατά βάση και επηρεάζουν τις εθνικές αρμοδιότητες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ήταν και είναι αναγκαία η διαρκής αναθεώρηση και η συμπλήρωση της νομοθεσίας σε ετήσια βάση.

Μολονότι φαίνεται σαν να συζητούμε απλώς για διαφορετικές διατυπώσεις της, η παρούσα νομοθεσία είναι πολύ σημαντική και επηρεάζει στην πραγματικότητα τους ανθρώπους, τη μοίρα και τα καθημερινά τους προβλήματα. Επομένως, ως νομοθέτες, εξακολουθεί να αποτελεί καθήκον μας, ακόμα και γνωρίζοντας ότι το παρόν κείμενο θα ισχύσει για πολύ λίγο χρόνο, εφόσον, όπως ανέφερε ήδη ο Επίτροπος, ο νέος κανονισμός και η νέα οδηγία υπάρχουν ήδη. Έχουν ήδη δημιουργηθεί.

Μέχρις ότου δημιουργήσουμε τον εκτελεστικό κανονισμό, τα συμφέροντα της ασφάλειας δικαίου απαιτούν να αναθεωρούμε διαρκώς και να προσαρμόζουμε τη διατύπωση στις αλλαγές που πραγματοποιούνται στις εθνικές νομοθεσίες. Καλό παράδειγμα αυτού αποτελεί η πρώτη προτεινόμενη τροπολογία, όπου μας δίδεται η δυνατότητα να προσαρμόσουμε την ευρωπαϊκή διατύπωση στην τροποποιημένη έννοια του «στενού εξαρτώμενου μέλους» που συμπεριλήφθηκε στον ουγγρικό Αστικό Κώδικα.

Εντούτοις, η παραπάνω απαίτηση σχετίζεται επίσης και με τις προτεινόμενες τροπολογίες που αφορούν τις Κάτω Χώρες, όπου παρομοίως επηρεάζεται σαφέστατα η μοίρα των ανθρώπων, και όπου υπάρχουν αμφιβολίες όσον αφορά το δικαίωμα σε ορισμένες κοινωνικές παροχές για τις οικογένειες των στρατιωτών που υπηρετούν στο εξωτερικό. Αυτό είναι σαφώς απαράδεκτο και πρέπει να προστεθεί στο κείμενο.

Ωστόσο, βρήκαμε λύση στο πρόβλημα αυτό, κατά τη διάρκεια της εργασίας της Επιτροπής, αποδεχόμενοι την προφορική πρόταση του Συμβουλίου και ενσωματώνοντάς την στο κείμενο. Επομένως, εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα, καθώς θεωρώ ότι η δέκατη προτεινόμενη τροπολογία που αναφέρθηκε έχει επίσης βρει μια καθησυχαστική λύση, εφόσον η ολλανδική κυβέρνηση ανέλαβε να ενημερώσει τους εν λόγω πολίτες με επεξηγηματική εγκύκλιο, και επομένως δεν υπάρχει πλέον ανάγκη για την έγκριση της προτεινόμενης αυτής τροπολογίας από το Κοινοβούλιο.

Υπήρξε, ωστόσο, ανάγκη για συνεργασία, και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συμμετέχοντες, τους συναδέλφους μου που υπέβαλαν τροπολογίες, το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ για την παραχώρηση του βήματος, κυρία Πρόεδρε.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. MAURO
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Ria Oomen-Ruijten, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, όπως δήλωσε μόλις ο κ. Őry, η κινητικότητα στην αγορά εργασίας έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μάλιστα, ο κανονισμός σχετικά με τον συντονισμό, τον οποίο συζητούμε σήμερα, εναρμονίζει κάθε χρόνο τις προσαρμογές που γίνονται στους νόμους των κρατών μελών.

Τα κράτη μέλη θα έπρεπε στην πραγματικότητα να ελέγχουν κάθε νόμο και κάθε τροπολογία που αφορά την κοινωνική ασφάλιση ή το φορολογικό δίκαιο για να διαπιστώσουν κατά πόσον στέκουν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τότε, δεν θα υπήρχαν πολλά προβλήματα. Με ένα σαφές αποτέλεσμα, δεν θα ήταν αναγκαίες οι μετέπειτα προσαρμογές.

Μαζί με τον κ. Őry, υπέβαλα μια σειρά από τροπολογίες και πραγματικά θεωρώ ότι τα μέλη του Κοινοβουλίου πρέπει να στραφούν στα δικά τους κράτη μέλη όταν έρθει η στιγμή για την ετήσια προσαρμογή, για να διαπιστώσουν εάν όλα όσα προτάθηκαν κατά τη διαβούλευση με τις διοικητικές αρχές έχουν εναρμονισθεί με την πραγματική κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη.

Υποβάλαμε δύο ή τρεις τροπολογίες. Οι δύο πρώτες, οι τροπολογίες 7 και 8, σχετίζονται με την ασφάλιση υγείας των μελών των οικογενειών του στρατιωτικού προσωπικού που κατοικεί στο Βέλγιο ή τη Γερμανία. Οι στρατιωτικοί από την Ολλανδία δεν καλύπτονταν από τον νόμο περί υγειονομικής ασφάλισης και, επομένως, τα μέλη των οικογενειών τους δεν μπορούσαν ούτε αυτά να ασφαλισθούν, οπότε και έπρεπε να καταφύγουν σε προγράμματα που γίνονταν ολοένα ακριβότερα. Η ολλανδική κυβέρνηση έγραψε προς το Κοινοβούλιο ζητώντας του να εγκρίνει τις τροπολογίες, διότι αυτή θα είναι η ταχύτερη λύση.

Η τρίτη τροπολογία –η τροπολογία 10– αφορά τον ολλανδικό νόμο για τη φύλαξη των παιδιών. Μια οικογένεια που ζούσε στις Κάτω Χώρες και εργαζόταν από την άλλη πλευρά των συνόρων δεν είχε στο παρελθόν δικαίωμα σε επίδομα φύλαξης των παιδιών. Αυτό επιλύθηκε επίσης μέσω αλλαγής του νόμου.

Τα παραπάνω σημαίνουν ότι, μέσω της επιμονής μας, επιτύχαμε αρκετά πράγματα που αφορούν πολλούς ανθρώπους. Είμαι επίσης ευγνώμων απέναντι στους συναδέλφους μου που δεν κάμφθηκαν από τις διαφωνίες κατά τη διαδικασία δεύτερης ανάγνωσης, αλλά αντίθετα μας στήριξαν ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε πολλά.

 
  
MPphoto
 
 

  Joel Hasse Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή μας, κ. Őry, για την ισορροπημένη έκθεσή του. Κατά δεύτερον, θα ήθελα να τονίσω πόση σημασία έχει ο συντονισμός, η βελτίωση και η προσαρμογή, όπου αυτό είναι αναγκαίο, των διαφόρων συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αρκετά σαφές ότι αρκετές από όσες θεωρούμε ουσιαστικές τροπολογίες υποβλήθηκαν με σκοπό να επιτρέψουν τη διενέργεια διαλόγου κατόπιν ενημέρωσης στο πλαίσιο της διαδικασίας που θα διευκόλυνε την έγκριση της έκθεσης του κ. Őry κατά την πρώτη ανάγνωση.

Τα ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης στην Ευρώπη περιλαμβάνουν ασφαλώς πολύ περισσότερα προβλήματα από όσα επιχειρεί να επιλύσει η παρούσα έκθεση και οι σχετικές με αυτήν ρυθμιστικές πρακτικές. Το θέμα εδώ, ωστόσο, είναι να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στη νομοθεσία για την κοινωνική ασφάλιση σε κράτη, όπως η Ιρλανδία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, οι Κάτω Χώρες και η Αυστρία, με σκοπό να διασφαλισθεί ο αποτελεσματικός εκσυγχρονισμός και η προσαρμογή τους.

Κυρίες και κύριοι, όπως γνωρίζουμε, παράλληλες συζητήσεις διεξάγονται σχετικά με την εισαγωγή του νέου ρυθμιστικού συστήματος, με κυριότερη τη διαπραγμάτευση για τους αντίστοιχους εκτελεστικούς κανονισμούς. Επικροτούμε τη θέση του εισηγητή και σε αυτή την περίπτωση και κατανοούμε και συμμεριζόμαστε την άποψη ότι ένας μικρός μόνο αριθμός απολύτως αναγκαίων τροπολογιών πρέπει να υποστηριχθεί, όπως δηλώσαμε και στο πλαίσιο της επιτροπής. Οι τροπολογίες αυτές επιδιώκουν να εγγυηθούν την αναγκαία ασφάλεια δικαίου, ώστε ο νέος κανονισμός να μπορέσει να τεθεί σε ισχύ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εν τω μεταξύ, πληροφορήθηκα ότι ο κ. Őry απέσυρε την εν λόγω τροπολογία για τους λόγους που εξήγησε.

Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, το σημαντικότερο ζήτημα είναι να βοηθήσουμε ώστε να διασφαλισθεί και στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης η κατάλληλη εφαρμογή της αρχής της κινητικότητας των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία επιβεβαιώθηκε κατά τη διάσκεψη κορυφής της Λισαβόνας και καθ’ όλη τη διάρκεια του 2006, του ευρωπαϊκού έτους κινητικότητας. Χωρίς αυτού του είδους την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και χωρίς τον κατάλληλο συντονισμό του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, οι ευρωπαίοι εργαζόμενοι θα έχουν περιορισμένες δυνατότητες να μετακινούνται σε άλλες αγορές εργασίας. Αυτό είναι κάτι που δεν επιθυμούμε, και για τον λόγο αυτόν υποστηρίζουμε την παρούσα έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (LT) Η Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εγγυάται το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και εγκατάστασης των πολιτών. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγγυάται την ελευθερία επιλογής επαγγέλματος και το δικαίωμα εργασίας. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι στην πράξη υπάρχουν ακόμα πολλά εμπόδια που αποτρέπουν τους πολίτες από την πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων αυτών στην Κοινότητα. Από το 1971, ο κανονισμός που συζητούμε σήμερα θεωρείται ότι αποτελεί τη βάση για την κατοχύρωση της κοινωνικής ασφάλισης των πολιτών που μετακινούνταν από ένα κράτος μέλος σε ένα άλλο. Ο κανονισμός, όπως αναφέρθηκε, εφαρμόζεται επί περισσότερα από 30 χρόνια και οι διατάξεις του τροποποιούνται αρκετά συχνά αντίστοιχα με τις εθνικές νομοθεσίες. Ωστόσο, ο κανονισμός αυτός ορίζει τη γενική αρχή ότι όλες οι εθνικές κυβερνήσεις, οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης και ακόμα και τα δικαστήρια πρέπει να συμμορφώνονται όσον αφορά την εφαρμογή των εθνικών νομοθεσιών. Έτσι, διασφαλίζεται ότι οι άνθρωποι που κάνουν χρήση του δικαιώματός τους να μετακινούνται σε άλλες χώρες εντός της Κοινότητας δεν θα ζημιωθούν κατά την εφαρμογή διαφορετικών εθνικών νομοθεσιών.

Τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα και παρόλο που ο κανονισμός τροποποιείται συχνά, δεν στοχεύει στην ενοποίηση αλλά στη γενίκευση των συστημάτων. Ως εκ τούτου, προκαλεί ικανοποίηση το γεγονός ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατή η προστασία των πλέον ευάλωτων πολιτών της Κοινότητας, όπως είναι οι γυναίκες, οι συνταξιούχοι και τα άτομα με αναπηρίες, καθώς και των μελών των οικογενειών τους. Θεωρώ ότι το παρόν έγγραφο βοηθά στην ενοποίηση όχι μόνο των κρατών μελών της ΕΕ αλλά και των πολιτών τους. Επομένως, κυρίες και κύριοι, σας προτρέπω θερμά να το υπερψηφίσετε.

 
  
MPphoto
 
 

  Wiesław Stefan Kuc, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η ελευθερία κυκλοφορίας, εργασίας και εγκατάστασης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεταξύ των σημαντικότερων οφελών που έχουν κερδίσει οι πολίτες μας. Ως εκ τούτου, η κατάσταση της κοινωνικής τους ασφάλισης αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά ζητήματα, ιδίως τώρα, που σημειώνεται τέτοια μετακίνηση ατόμων που όμοιά της δεν έχει ξαναβιώσει η Ευρώπη, μια μετανάστευση που υποστηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Αντιλαμβάνομαι ότι, λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή του τροποποιημένου κανονισμού για τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης (επί του παρόντος, εξακολουθεί να ισχύει ο κανονισμός του 1971), προσπαθούμε να αλλάξουμε μόνον ό,τι είναι απαραίτητο να αλλάξει και να το προσαρμόσουμε στις αλλαγές που έχουν εισαχθεί σε ορισμένες χώρες.

Ωστόσο, θεωρώ ότι δεν έχουμε επωφεληθεί από τη δυνατότητα που μας παρουσιάσθηκε και δεν τροποποιήσαμε τον κανονισμό σύμφωνα με την κατεύθυνση που προτάθηκε στον νέο. Παρότι έχουν ήδη περάσει τέσσερα χρόνια από την έγκριση του σχεδίου του νέου κανονισμού, εξακολουθεί να μην έχει τεθεί σε ισχύ, και ο παλαιός είναι πλέον άνω των 37 ετών. Ίσως είναι καλύτερα να προβούμε σε ενδελεχείς βελτιώσεις εκείνου που διαθέτουμε ήδη παρά να περιμένουμε για τον νέο, καθώς ο χρόνος περνάει και οι άνθρωποι αρχίζουν να χάνουν την υπομονή τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εργασία του επί του θέματος. Γνωρίζω ότι αυτό θεωρείται συχνά πολύ τεχνική εργασία, αλλά αυτές οι ταχείες ετήσιες αναθεωρήσεις είναι σημαντικές διότι προσφέρουν στους πολίτες διαφάνεια όσον αφορά τα δικαιώματά τους. Σημαίνουν επίσης ότι ορισμένα άτομα μπορούν να καλυφθούν συντομότερα.

Θα ήθελα επίσης να τονίσω –όπως έκαναν και άλλοι– ότι εδώ πρόκειται για συντονισμό, όχι για εναρμόνιση. Αυτό συχνά σημαίνει ότι ορισμένα πράγματα που φαίνονται πολύ λογικά δεν είναι απαραίτητα και αποδεκτά στο πλαίσιο του πολύ περιορισμένου πεδίου εφαρμογής του συντονισμού. Θεωρώ ότι πρέπει επίσης να καταστεί σαφές ότι ο συντονισμός αυτός δεν έχει στόχο να υπονομεύσει τα εθνικά συστήματα και να τα εκθέσει στις δυνάμεις της αγοράς – κάτι που θεωρώ ότι έχουμε πλέον αρχίσει να διαπιστώνουμε, ιδίως στη σφαίρα της υγείας.

Όπως ανέφεραν και άλλοι, ο εκτελεστικός κανονισμός για την τροποποίηση βρίσκεται εν εξελίξει, αλλά γνωρίζουμε ήδη ότι ορισμένα ζητήματα δεν πρόκειται να καλυφθούν. Θεωρώ ότι πρέπει να βρούμε μια λύση για όσους δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτού του συντονισμού, και εφιστώ την προσοχή της Επιτροπής σε αυτό: για παράδειγμα, όταν τα έσοδα από τη φορολογία χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο για την ενίσχυση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και οι άνθρωποι που εργάζονται στο εξωτερικό διαπιστώνουν ότι πληρώνουν φόρους για να συμβάλουν σε ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, στο οποίο οι ίδιοι δεν έχουν πλέον πρόσβαση.

Θα ζητήσω επίσης –όπως έκανε και το Κοινοβούλιο πριν από λίγο καιρό– τη συμφωνία των εθνικών πρακτικών με το πνεύμα του κανονισμού, ώστε να μην καταλήξουμε, όπως συμβαίνει στη Γαλλία σήμερα, κάποια άτομα να μην είναι πλέον σε θέση να έχουν πρόσβαση σε συστήματα τα οποία έχουν πληρώσει, εξαιτίας αλλαγών στις εθνικές διατάξεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE) . – (CS) Κύριε Επίτροπε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι αναγκαίο να εγκρίνουμε τις τεχνικές αλλαγές που προτείνονται στα παραρτήματα του εν λόγω κανονισμού. Κάνοντάς το, θα εναρμονίσουμε τον κανονισμό με τη νέα ορολογία που ισχύει σε ορισμένες χώρες. Ωστόσο, θα ήθελα και πάλι να επισημάνω ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία έρχεται εδώ και χρόνια σε αντίθεση με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για πιο συγκεκριμένες ειδικές διατάξεις όσον αφορά τα αιτήματα των ασθενών για αποζημίωση του κόστους των υπηρεσιών υγείας που λαμβάνουν στο εξωτερικό. Η αντίθεση είναι εντονότερη όσον αφορά τη νοσοκομειακή περίθαλψη και εκτείνεται σε όλες τις αποφάσεις: θα ήθελα να τονίσω ότι σχετίζεται με όλες τις υποθέσεις και όχι μόνο με εκείνες όπου το Συμβούλιο έχει ήδη επιτύχει ομοφωνία. Είναι αλήθεια ότι οι ασθενείς βρίσκουν το δίκιο τους όταν στρέφονται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά το νομικό αυτό καθεστώς είναι απαράδεκτο.

Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω και πάλι τη χαμένη ευκαιρία για κατάλληλη τροποποίηση των αιτημάτων των ασφαλισμένων, κατά την προετοιμασία του νέου, απλοποιημένου κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004. Μια ευκαιρία τροποποίησης των αρχών που ορίσθηκαν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην οδηγία για τις υπηρεσίες, η οποία παρουσιάσθηκε δύο χρόνια αργότερα, χάθηκε και εκείνη με τη σειρά της. Τώρα, ξεκίνησε ένα νέο έτος και εμείς προχωρούμε σε τεχνικές μόνο και όχι εννοιολογικές αλλαγές. Ο νέος εκτελεστικός κανονισμός ενδέχεται να επιλύσει αυτό το ζήτημα, αλλά δεν φαίνεται ότι θα επιλύσει όλα τα ζητήματα, διότι το Συμβούλιο δεν κατέληξε σε συμφωνία για όλα τα ζητήματα. Επιπλέον, η κατάσταση ενδέχεται να περιπλεχθεί, διότι η ΓΔ για την Υγεία και Προστασία του Καταναλωτή υποβάλλει τώρα πρόταση νέας οδηγίας σχετικά με την κινητικότητα των ασθενών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Συμβούλιο μπορεί να αναμένει επίμαχες διαπραγματεύσεις. Ένα ζήτημα που δημιουργεί αντιπαραθέσεις είναι η διαφωνία σχετικά με τις επιχορηγήσεις. Μπορούμε επίσης να αναμένουμε περαιτέρω καθυστερήσεις όσον αφορά τη νομική κατοχύρωση του δικαιώματος των πολιτών για επιστροφή των εξόδων νοσηλείας τους. Υπάρχουν διαφορές απόψεων σχετικά με το επίπεδο των επιστροφών και τις προϋποθέσεις έγκρισης των ασφαλιστικών εταιρειών στη χώρα προέλευσης των ατόμων.

Κατά τη γνώμη μου, η κατάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα ανεπιθύμητη από την άποψη της ασφάλειας δικαίου, της δυνατότητας πρόσβασης και της κατανόησης του νόμου από τους πολίτες. Ορισμένες χώρες επιλύουν το πρόβλημα με το να μην ενημερώνουν τους πολίτες τους σχετικά με τις αξιώσεις που τους αναγνωρίζουν οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Είμαι πεπεισμένη ότι είναι αναγκαία η επίλυση αυτού του προβλήματος όσο το δυνατόν συντομότερα με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004. Δεν θα πρέπει να βασιζόμαστε στην επίμαχη νέα οδηγία σχετικά με την κινητικότητα της ΓΔ για την Υγεία και Προστασία του Καταναλωτή, για να εξασφαλίσουμε, χωρίς άλλη καθυστέρηση, τη συμμόρφωση με τις δικαστικές αποφάσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Emine Bozkurt (PSE). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κ. Őry για την εξαιρετική εργασία του. Στον λίγο χρόνο που έχω στη διάθεσή μου, θα ήθελα να υπογραμμίσω ένα σημείο. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τη νομοθεσία για όλα όσα πάνε στραβά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Πολλά από τα προβλήματα που προκύπτουν προκαλούνται από την εφαρμογή των κανόνων, κάτι για το οποίο είναι υπεύθυνα τα ίδια τα κράτη μέλη.

Ορισμένα από αυτά τα πρακτικά προβλήματα ήρθαν στο φως κατά την εργασία για την έκθεση του κ. Őry. Αυτό ακριβώς ισχύει και στην περίπτωση του συντονισμού: όχι μόνο πρέπει να είναι σωστή η νομοθεσία, αλλά και η εφαρμογή της στην πράξη πρέπει να είναι συνεπής προς αυτήν. Ως εκ τούτου, επικροτώ το γεγονός ότι από καιρού εις καιρόν οι Πρόεδροι του Συμβουλίου έρχονται σε διαβούλευση με το Κοινοβούλιο, για παράδειγμα σχετικά με τα παραρτήματα XI και VI του κανονισμού αριθ. 883, του οποίου είμαι εισηγήτρια.

Η ολοκλήρωση του έργου του Συμβουλίου για τον παρόντα κανονισμό και τα παραρτήματα εντός της τρέχουσας κοινοβουλευτικής θητείας έχει ασφαλώς πολύ μεγάλη σημασία. Εύχομαι στους μελλοντικούς Προέδρους του Συμβουλίου κάθε επιτυχία σχετικά με αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Wojciechowski (UEN). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να υποστηρίξω την έκθεση του κ. Őry. Είναι πολύ καλό που η ΕΕ συντονίζει τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, καθώς στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση, εκατομμύρια άνθρωποι εργάζονται πέραν των συνόρων των χωρών τους. Οι πιο πολλοί από αυτούς είναι συμπατριώτες μου, Πολωνοί, εκ των οποίων άνω των 2 εκατομμυρίων εργάζονται σήμερα σε διάφορα κράτη μέλη.

Από τη μία πλευρά, είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα, αλλά, από την άλλη, μας λυπεί ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός περιστατικών κακομεταχείρισης αλλοδαπών εργαζομένων. Σε ορισμένες χώρες έχουν έρθει στο φως περιπτώσεις εγκληματικής μεταχείρισης πολωνών εργαζομένων, οι οποίοι εργάζονται σε συνθήκες δουλείας. Οι πολωνοί εργαζόμενοι πέφτουν θύματα επιθέσεων με ρατσιστικά κίνητρα. Αυτό έχει συμβεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και, πολύ πρόσφατα, στη Γερμανία – τα πολωνικά μέσα ενημέρωσης περιέγραψαν βίαιες επιθέσεις εναντίον Πολωνών στη γερμανική πόλη Löknitz στο Μεκλεμβούργο.

Αυτά είναι σοβαρά περιστατικά και αναμένουμε από όλα τα κράτη μέλη να αναλάβουν περαιτέρω δράση για την προστασία των αλλοδαπών εργαζομένων από την εκμετάλλευση και τις διώξεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE). – (HU) Με την κατάργηση των ευρωπαϊκών συνόρων και τις αλλαγές στον τρόπο ζωής, υπάρχουν αρκετά εκατομμύρια ευρωπαίοι πολίτες που γεννήθηκαν σε μία χώρα, έχουν εργασθεί σε μία ή περισσότερες άλλες χώρες και θα ήθελαν να περάσουν τα χρόνια της σύνταξής τους σε κάποια άλλη χώρα. Καταβάλλουν τις εισφορές της κοινωνικής τους ασφάλισης σε άλλο τόπο από αυτόν στον οποίο θα απολαύσουν αργότερα τα οφέλη της.

Η ύπαρξη ίσων όρων ανταγωνισμού προϋποθέτει επίσης την εναρμόνιση των υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης. Μακροπρόθεσμα, είναι επομένως αναπόφευκτη η δημιουργία ενός τυποποιημένου ευρωπαϊκού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, περιλαμβανομένου ενός συνταξιοδοτικού συστήματος, ασφάλισης υγείας και παροχών κοινωνικής πρόνοιας.

Μια ομάδα εργασίας του ουγγρικού σοσιαλιστικού κόμματος συνέστησε την ένταξη του οράματος αυτού στο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Η εναρμόνιση θα είναι ασφαλώς χρονοβόρα και θα οδηγήσει σε νομικές διαμάχες, αλλά είμαι σίγουρος ότι, στην Ευρώπη του μέλλοντος, το μέλλον ανήκει στην τυποποιημένη κοινωνική ασφάλιση.

 
  
MPphoto
 
 

  Petya Stavreva (PPE-DE). – (BG) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, για μια ενωμένη Ευρώπη, η εναρμόνιση της κοινωνικής νομοθεσίας και ο συντονισμός των προγραμμάτων κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ είναι καίρια στοιχεία, εφόσον η ελεύθερη κυκλοφορία αποτελεί μία από τις βασικές μας αξίες.

Όποιος επιθυμεί να εργασθεί σε μια χώρα της ΕΕ πρέπει να έχει επίγνωση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών του. Παρομοίως, τα κράτη μέλη πρέπει να προστατεύουν τα κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών τους και να διασφαλίζουν τις πλέον ευνοϊκές συνθήκες εργασίας και διαβίωσης. Το καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης των πολιτών που εργάζονται σε χώρες της ΕΕ έχει άμεσο αντίκτυπο στην ευημερία της Κοινότητας και στην οικονομική της απόδοση.

Στη Βουλγαρία, η οποία αποτελεί ένα από τα νέα κράτη μέλη, το ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης αποτελεί ιδιαίτερα επίκαιρο ζήτημα. Θεωρώ ότι η εναρμόνιση της κοινωνικής ασφάλισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα εξασφαλίσει σαφέστερους και πιο απλοποιημένους κανόνες για τους ευρωπαίους πολίτες. Στηρίζω την έκθεση του κ. Őry και σας προτρέπω να τη στηρίξετε και εσείς με την ψήφο σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Σταύρος Δήμας, Μέλος της Επιτροπής. − Κύριε Πρόεδρε, το ενδιαφέρον του παρόντος κειμένου είναι ότι θα εγκριθεί ταχέως προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου για τους πολίτες.

Γνωρίζουμε ότι οι κανονισμοί εκσυγχρονισμού και απλούστευσης είναι υπό έγκριση, επομένως η παρούσα πρόταση θα έχανε πολύ από το ενδιαφέρον της εάν καθυστερούσαμε.

Για την ανάγκη ενσωμάτωσης των πρόσφατων αποφάσεων του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στη νομοθεσία μας, θα ήθελα να πω ότι το θέμα αυτό είναι τεχνικό και πρέπει να συζητηθεί στα πλαίσια της συζήτησης επί του εφαρμοστέου κανονισμού.

Η Επιτροπή έχει ήδη λάβει υπόψη, σε σημαντικό βαθμό, την πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου στην πρότασή της για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη που θα συζητηθεί σύντομα στο Κολλέγιο των Επιτρόπων.

Η ευνοϊκή ψήφος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το παρόν κείμενο, θα επιτρέψει στην Επιτροπή να επικεντρώσει στο εξής τις προσπάθειές της στον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση των κειμένων. Έχουμε ακόμη μεγάλο έργο μπροστά μας πριν αρχίσουν να εφαρμόζονται τα νέα κείμενα. Η προσπάθεια αυτή θα διευκολύνει μακροπρόθεσμα τα δικαιώματα των πολιτών που μετακινούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι θα καταστεί πιο συγκεκριμένος ο θεμελιώδης αυτός στόχος της ευρωπαϊκής οικοδόμησης.

Επιτρέψτε μου να εκφράσω και πάλι τις ευχαριστίες μου στον εισηγητή για την εξαιρετική εργασία την οποίαν έκανε.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Őry, εισηγητής. − (HU) Σας ευχαριστώ για την παραχώρηση του βήματος, κύριε Πρόεδρε. Κλείνοντας, αξίζει ενδεχομένως να συνοψίσω το ερώτημα που υπάρχει στο υπόβαθρο της παρούσας συζήτησης – αρκετοί το ανέφεραν, μεταξύ των οποίων και η κ. Lambert και η κ. Bozkurt.

Για την ακρίβεια, όσο ετοίμαζα την παρούσα έκθεση, δεν συζητήσαμε κανένα θέμα που αφορούσε το περιεχόμενο, καθώς πάντα συμφωνούσαμε σχετικά με αυτό. Εκείνο που συζητήσαμε ήταν τι αποτελεί αρμοδιότητα των ευρωπαίων νομοθετών και τι αρμοδιότητα των εθνικών νομοθετών. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι στην προκειμένη περίπτωση κατορθώσαμε να επιτύχουμε αυτή την πολύ ευαίσθητη ισορροπία.

Ως εκ τούτου, μιλήσαμε στην Επιτροπή και το Συμβούλιο σχετικά με όλες τις προτεινόμενες τροπολογίες. Ενίοτε προέκυψαν διαφωνίες εντέλει, κάποτε δε συχνά, αλλά βρήκαμε τη λύση. Ας αποτελέσει αυτό ένα ευτυχές και καλό παράδειγμα για το ότι μπορούμε να συνεργαζόμαστε κατά καιρούς, εάν πρέπει. Το ότι πρέπει να το κάνουμε αυτό είναι αυταπόδεικτο για εμάς, αλλά θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να αμφιβάλλουμε ότι αποτελεί και απαίτηση των πολιτών της Ευρώπης.

Από την πλευρά μου, όσον αφορά την έκθεση, δεν προσπάθησα να συστήσω μεγαλεπήβολες αλλαγές στο κείμενο, επειδή απλούστατα αναμένουμε τις εκθέσεις της κ. Bozkurt και της κ. Lambert σχετικά με τον κανονισμό του 2003. Θεωρώ, επομένως, ότι η νομοθεσία παραμένει προς το παρόν σε ισχύ –ίσως ελαφρώς βελτιωμένη– αλλά θα συνεχίσουμε τη συζήτηση όταν θα έχουμε τον εκτελεστικό κανονισμό, και θεωρώ ότι αυτό είναι σωστό και πρέπον.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τους συναδέλφους μου για τη συνεργασία τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα στις 11.30.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE) , γραπτώς. – (RO) Ο κανονισμός τον οποίο τροποποιούμε (αριθ. 1408/71) διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην επίτευξη μίας εκ των τεσσάρων θεμελιωδών ελευθεριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή της ελεύθερης κυκλοφορίας. Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να περιορίζεται ούτε άμεσα, περιορίζοντας τις επαγγελματικές κατηγορίες που προσφέρονται στους υπηκόους άλλων κρατών μελών, ούτε έμμεσα, υπονομεύοντας τις κοινωνικές παροχές τις οποίες δικαιούνται οι αλλοδαποί εργαζόμενοι.

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός που προτείνεται από την Επιτροπή με πρόσθετες τροπολογίες που έγιναν από το Κοινοβούλιο θα προσδιορίσει σαφώς σε ποιες περιπτώσεις οι πολίτες μπορούν να απολαμβάνουν τα ειδικά επιδόματα που τους παραχωρεί το κράτος τους, υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούν τα επιδόματα αυτά να εξάγονται, και κατά πόσον ισχύουν άλλα κοινωνικά συστήματα, ούτως ώστε να διασφαλισθεί η δίκαιη μεταχείριση των αλλοδαπών. Επιπλέον, εάν πρόκειται να επεκτείνουμε τις κατηγορίες των συμβάσεων εργασίας που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη, χρειαζόμαστε μια κοινή αντίληψη για το τι περιλαμβάνει η ανεξάρτητη ή μη μισθωτή απασχόληση.

Τέλος, θεωρώ ότι η παρούσα έκθεση βοηθά στη διασφάλιση των κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών που εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος. Η εξάλειψη των φραγμών στην αναγνώριση των κοινωνικών δικαιωμάτων θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη κινητικότητα στο εσωτερικό της Ένωσης και σε αυξημένη απασχόληση.

 

7. Συμβάσεις πίστωσης που συνάπτονται με τους καταναλωτές (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη σύσταση για δεύτερη ανάγνωση της έκθεσης του κ. Kurt Lechner, εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συμβάσεις πίστωσης που συνάπτονται με τους καταναλωτές και την κατάργηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου (09948/2/2007 - C6-0315/2007 - 2002/0222 (COD)) (A6-0504/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Kurt Lechner, εισηγητής. − (DE) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε κυρία Kuneva, κυρίες και κύριοι, η λήψη πίστωσης είναι κάτι διαφορετικό από την αγορά ενός προϊόντος. Η νομική πολυπλοκότητα του θέματος είναι πολύ μεγαλύτερη, οι παγιωμένες εθνικές πρακτικές χρηματοδότησης και νομικές παραδόσεις, παίζουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο, και έτσι στον τομέα αυτόν το καθοριστικό είναι συχνά η εμπιστοσύνη των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχουν όρια όσον αφορά την εναρμόνιση του δικαίου στον τομέα των συμβάσεων πίστωσης που συνάπτονται με τους καταναλωτές, η οποία πρέπει να γίνει βαθμιαία και πολύ προσεκτικά.

Ο καταναλωτής, καθώς είναι ο λιγότερο ισχυρός από τους συμβαλλόμενους, αναμφίβολα πρέπει να έχει νομική προστασία, ταυτόχρονα όμως πρέπει εδώ να εφαρμόζονται ως κριτήρια η ελευθερία σύναψης συμβάσεων και η προσωπική ευθύνη του ενήλικου πολίτη, και όχι οι εντολές και ο πατερναλισμός. Πρέπει να διατηρηθούν τα περιθώρια διακριτικής ευχέρειας για τους εθνικούς νομοθέτες, ιδίως για να μπορούν να εγγυηθούν με ευέλικτο τρόπο την προστασία των καταναλωτών στις χώρες τους και να ανταποκρίνονται γρήγορα σε τυχόν προβληματικές εξελίξεις ως προς την προστασία των καταναλωτών. Μια συλλογή νομικών διατάξεων δεν διασφαλίζει από μόνη της την πραγματική προστασία των καταναλωτών. Απαραίτητες είναι οι αξιολογήσεις επιπτώσεων, εφόσον οι συμβάσεις πίστωσης που συνάπτονται με καταναλωτές αφορούν εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους. Η νομοθεσία δεν πρέπει να έχει ως γνώμονα τις εξαιρέσεις, αλλά τις συνήθεις περιπτώσεις.

Υπό αυτό το πρίσμα, πρέπει καταρχάς να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο σύνολό του διότι απέρριψε την εντελώς απαράδεκτη αρχική πρόταση της Επιτροπής και την τροποποίησε ουσιαστικά και αποφασιστικά κατά την πρώτη ανάγνωση. Δεύτερον, θέλω να επικροτήσω θερμά τη νέα προσέγγιση της Επιτροπής στην τροποποιημένη της πρόταση του 2005 που αφορά την τελική εναρμόνιση μόνο συγκεκριμένων βασικών στοιχείων.

Είμαι ωστόσο αναγκασμένος να επικρίνω την κοινή θέση του Συμβουλίου γιατί, αντί να επικεντρωθεί σε μια ανεκτή και εφαρμόσιμη ευρωπαϊκή λύση, οι εκπρόσωποι των κρατών εισήγαγαν, υπερασπίστηκαν και τελικά παρέταξαν τις εκάστοτε ειδικές ρυθμίσεις τους στον συμβιβασμό. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύνολο διατάξεων που προκαλούν υπερβολική γραφειοκρατία. Αυτό δεν ωφελεί τους καταναλωτές. Το να βομβαρδίζουμε τους καταναλωτές με πληροφορίες δεν τους βοηθάει. Προκύπτουν σημαντικές πρόσθετες δαπάνες που έχουν δυσανάλογες επιπτώσεις ειδικά στα μικρά ποσά πίστωσης.

Γι’ αυτό, στόχος της εργασίας μου ήταν εξαρχής να επιχειρήσω να απλοποιήσω τους κανόνες και να δώσω μεγαλύτερα περιθώρια κινήσεων στους εθνικούς νομοθέτες. Σε συνάρτηση με αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους, διότι όλες οι ψηφοφορίες στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή ακολούθησαν την ίδια κατεύθυνση και το ίδιο φαίνεται να ισχύει για όλες τις αποφάσεις του Σώματος.

Επιτρέψτε μου μόνο να παραθέσω δύο ουσιαστικά παραδείγματα, συγκεκριμένα τις σημαντικές βελτιώσεις και τον περιορισμό των διατάξεων σχετικά με τις δυνατότητες υπερανάληψης και τη διαφαινόμενη ρύθμιση που αφορά το άρθρο 16, δηλαδή την αποζημίωση για την πρόωρη αποπληρωμή. Παρά τις βελτιώσεις αυτές όμως πιστεύω ότι η πλειοψηφία που διαφαίνεται, δεν θα προχωρήσει πολύ, ασφαλώς εν μέρει εξαιτίας της εντύπωσης ότι δεν υπάρχει συναίνεση στο Συμβούλιο και λόγω της επιθυμίας να ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία. Ωστόσο, θεωρώ απαραίτητες περαιτέρω βελτιώσεις προκειμένου να επιτύχουμε να κριθεί θετικά η πρόταση στο σύνολό της.

Θα ήθελα να αναφέρω δύο ακόμα σημεία που θεωρώ σημαντικά και να ζητήσω και πάλι την έγκρισή σας. Πρώτον, το ελάχιστο όριο για να ισχύσει η οδηγία θα πρέπει να αυξηθεί στα 500 ευρώ. Ασφαλώς γνωρίζω ότι το ύψος του ποσού αυτού διαφέρει ανά την Ευρώπη. Όμως το ζητούμενο δεν είναι να ισχύει η οδηγία μόνο πάνω από το όριο των 500 ευρώ, αλλά να έχει τη δυνατότητα ο εθνικός νομοθέτης να εφαρμόζει τις δικές του διατάξεις από το πρώτο ευρώ και όχι να περιορίζει υποχρεωτικά τη δράση του σε πιστώσεις άνω του ορίου των 500 ευρώ.

Δεύτερον, ο καταναλωτής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αντιπαρέρχεται τις προβλεπόμενες διευκρινίσεις στις προσυμβατικές πληροφορίες, μεταξύ άλλων και επειδή αυτές μπορούν να αποτελέσουν εμπόδιο στην εσωτερική αγορά. Κατά την άποψή μου, αρκεί να δίδεται αρχικά στον καταναλωτή ένα αντίγραφο των όρων της σύμβασης για να ικανοποιηθεί η απαίτηση της προσυμβατικής ενημέρωσης, όπως άλλωστε είχε προβλέψει στην πρότασή της η Επιτροπή. Έτσι θα περιοριζόταν το πλήθος των εγγράφων.

Φοβάμαι ότι αν δεν γίνουν αυτές οι αλλαγές, δεν θα μπορέσει να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός που συνδέεται με αυτήν την οδηγία, δηλαδή να ανοίξει η εσωτερική αγορά για τους καταναλωτές στην Ευρώπη και να τους προσφερθεί μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων και περισσότερες δυνατότητες επιλογής.

 
  
MPphoto
 
 

  Meglena Kuneva, Μέλος της Επιτροπής (EN) Κύριε Πρόεδρε, η ψηφοφορία που θα λάβει χώρα στο Σώμα την Τετάρτη σχετικά με την οδηγία για τις συμβάσεις πίστωσης που συνάπτονται με τους καταναλωτές θα αποτελέσει πολύ σημαντική στιγμή για τα 500 εκατομμύρια των ευρωπαίων καταναλωτών.

Θα επηρεάσει άμεσα τις ζωές πολλών ανθρώπων και αφορά δύο πολύ σημαντικά ζητήματα. Κατά πρώτον, αφορά τη δυνατότητα των καταναλωτών να κάνουν επιλογές κατόπιν καλύτερης ενημέρωσης όταν λαμβάνουν καταναλωτικά δάνεια για την πληρωμή ενός γάμου στην οικογένεια, την αγορά ενός πλυντηρίου ή ενός νέου αυτοκινήτου – καθημερινά πράγματα.

Κατά δεύτερον, αφορά τη δυνατότητα των καταναλωτών να έχουν περισσότερες επιλογές και μια πιο ανταγωνιστική αγορά. Πρόκειται επίσης για μια ψηφοφορία με μεγάλη σημασία και για τις επιχειρήσεις, καθώς δημιουργεί ένα ενιαίο, απλό πλαίσιο κανόνων, μέσω των οποίων οι τράπεζες και οι άλλοι πιστωτικοί φορείς θα μπορούν να κάνουν ευκολότερα διασυνοριακές συναλλαγές.

Πρέπει να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία αυτή για να κινηθούμε προς τα εμπρός. Είναι σαφές ότι το status quo δεν λειτουργεί. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Στην Ευρώπη, το μέσο επιτόκιο των συμβάσεων πίστωσης που συνάπτονται με τους καταναλωτές κυμαίνεται μεταξύ περίπου 6% στη Φινλανδία, το φθηνότερο κράτος μέλος, έως και πάνω από 12% στην Πορτογαλία. Στην Ιταλία, τα επιτόκια των συμβάσεων πίστωσης κυμαίνονται γύρω στο 9,4%, στην Ιρλανδία γύρω στο 6,8%.

Η ευρωπαϊκή αγορά συμβάσεων πίστωσης που συνάπτονται με τους καταναλωτές είναι κατακερματισμένη, διαιρεμένη σε 27 «μικρές αγορές». Και, σε μια ευρωπαϊκή αγορά συμβάσεων πίστωσης αξίας 800 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι άμεσες διασυνοριακές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες αποτελούν ένα μικρό μόλις τμήμα –1%– του συνόλου των εξ αποστάσεως πιστωτικών συναλλαγών.

Είναι σαφές ότι η εσωτερική αγορά δεν λειτουργεί. Είναι σαφές ότι ο ανταγωνισμός σε επίπεδο ΕΕ δεν λειτουργεί. Το αποτέλεσμα είναι ότι στους καταναλωτές δεν προσφέρονται επιλογές και περισσότερο ανταγωνιστικές προσφορές, και ότι στις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις δεν προσφέρονται ευκαιρίες για πρόσβαση σε νέες αγορές.

Η οδηγία για τις συμβάσεις πίστωσης που συνάπτονται με τους καταναλωτές είναι απαραίτητη, ούτως ώστε να προαχθούν οι δυνατότητες της εσωτερικής αγοράς και να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός και η ποικιλία των επιλογών. Η εν λόγω οδηγία έχει δύο βασικούς στόχους: να παράσχει πρότυπα –συγκρίσιμες πληροφορίες– για να διευκολύνει τους καταναλωτές να λαμβάνουν αποφάσεις κατόπιν ενημέρωσης και να παράσχει στις επιχειρήσεις μια ενιαία ομάδα προτύπων για τη διασυνοριακή πώληση ανταγωνιστικών προσφορών πίστωσης.

Η οδηγία για τις συμβάσεις πίστωσης που συνάπτονται με τους καταναλωτές εστιάζει στη διαφάνεια και τα δικαιώματα των καταναλωτών. Θα επισημάνω ορισμένα μόνο από τα σημαντικά κοινά στοιχεία που θεσπίζει. Όσον αφορά τη διαφήμιση των συμβάσεων πίστωσης: εάν υπάρχει κάποιο αριθμητικό στοιχείο σε μια διαφήμιση που αφορά πίστωση, τότε είναι υποχρεωτικό να διατίθεται ο ίδιος πρότυπος κατάλογος βασικών πληροφοριών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πιο σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο θα υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προόδου, ούτως ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να βλέπουν το πραγματικό κόστος της πίστωσης χρησιμοποιώντας ένα κοινό αριθμητικό στοιχείο.

Όσον αφορά τις προσυμβατικές πληροφορίες: οι πληροφορίες που παρέχονται στους καταναλωτές όσον αφορά προσφορές πίστωσης θα παρουσιάζονται με την ίδια πρότυπη μορφή σε ολόκληρη την ΕΕ, και θα παρέχουν όλα τα σημαντικά δεδομένα και αριθμητικά στοιχεία – από τα επιτόκια μέχρι πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις και τις συνδεόμενες με αυτές εγγυήσεις και ασφάλειες. Αυτό θα επιτρέπει στους καταναλωτές να προβαίνουν σε άμεση σύγκριση των διαφόρων προσφορών με τυποποιημένο, συγκρίσιμο τρόπο.

Η οδηγία ορίζει επίσης δύο ουσιαστικά δικαιώματα των καταναλωτών. Αφότου συνάψουν τη σύμβαση πίστωσης, οι καταναλωτές θα είναι σε θέση να υπαναχωρήσουν από την πίστωση χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να δικαιολογηθούν και χωρις καμία χρέωση. Αυτό το δικαίωμα, που αποτελεί νέο χαρακτηριστικό στο ήμισυ σχεδόν των κρατών μελών, θα ισχύει για όλες τις συμβάσεις πίστωσης που θα συνάπτονται με τους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιπλέον, η οδηγία για τις συμβάσεις πίστωσης που συνάπτονται με τους καταναλωτές επιβεβαιώνει το δικαίωμα του καταναλωτή να αλλάξει γνώμη, και αυτό θα πρέπει να αποτελέσει μια πολύ σταθερή πολιτική γραμμή – και όχι μόνο σε αυτό τον τομέα. Το δικαίωμα αλλαγής γνώμης σε συνδυασμό με το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για την Επιτροπή, ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η δίκαιη αποζημίωση των τραπεζών και ταυτόχρονα να διασφαλισθεί το δικαίωμα του καταναλωτή να προβεί σε μια ελεύθερη επιλογή και να προχωρήσει σε μια περισσότερο ανταγωνιστική προσφορά στην αγορά. Αυτό είναι ουσιώδες για την επιτυχία του ανταγωνισμού.

Αναγνωρίζω πλήρως ότι η εναρμόνιση της νομοθεσίας στον πολύ ευαίσθητο αυτόν τομέα δεν αποτελεί εύκολο καθήκον, αλλά είμαι πεπεισμένη ότι οι αγορές δημιουργούνται από ανθρώπους και θα πρέπει να λειτουργούν για τους ανθρώπους. Πιστεύω ακόμα ότι εμείς στην Ευρώπη θέτουμε τους ανθρώπους στο κέντρο της αγοράς, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να επιλέγουν, προσφέροντας στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να ανταγωνίζονται και κάνοντας την ευρωπαϊκή αγορά να λειτουργεί για τους καταναλωτές.

Θα ήθελα να τονίσω ότι, στον σύγχρονο κόσμο, σκοπός δεν είναι να στρέψουμε τους καταναλωτές εναντίον των επιχειρήσεων, αλλά να οικοδομήσουμε υγιείς αγορές, όπου οι καταναλωτές θα μπορούν να κάνουν επιλογές και οι επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται.

Θεωρώ ότι οι τροπολογίες που προτάθηκαν από τις Ομάδες PSE και ALDE –με τις οποίες συμφώνησε το Συμβούλιο– συνιστούν έναν δίκαιο και λογικό συμβιβασμό.

Κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι η καλύτερη επιλογή προς το συμφέρον τόσο των καταναλωτών όσο και των παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Θεωρώ ότι η ψήφος υπέρ της παρούσας δέσμης συμβιβασμού είναι μια ψήφος υπέρ των ανταγωνιστικών αγορών, της σαφούς πληροφόρησης και της επιλογής των καταναλωτών κατόπιν καλύτερης ενημέρωσης.

Πρόκειται για μια μετριοπαθή αρχή στη διάσταση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που αφορά τους καταναλωτές, όπου πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα. Στρέφομαι λοιπόν προς τα μέλη του Σώματος: εσείς είστε εκείνοι που θα μιλήσουν ξεκάθαρα εξ ονόματος των ευρωπαίων πολιτών, εσείς παλέψατε επί τόσα χρόνια για τα πράγματα που έχουν πραγματική αξία στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων.

Στόχος είναι η ψηφοφορία που θα στηρίξει σήμερα μια συμφωνία όσον αφορά τους κανόνες που διέπουν την πίστωση και οι οποίοι θα παράσχουν πραγματική προστιθέμενη αξία στους πολίτες της Ευρώπης στον χώρο στον οποίο ζουν, αλλά και η έκφραση μιας σαφούς ένδειξης της προθυμίας της Ευρώπης να ανασκουμπωθεί και να εργασθεί σε έναν τομέα που απασχολεί σήμερα έντονα τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας, μεγάλες και μικρές.

 
  
MPphoto
 
 

  Malcolm Harbour, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να αναγνωρίσω το τεράστιο έργο που πραγματοποίησε ο εισηγητής της ομάδας μας, κ. Lechner, καθώς επίσης να συγχαρώ τόσο την Επιτροπή όσο και το Συμβούλιο για το έργο που πραγματοποιήσαμε από κοινού πάνω σε αυτή την, όπως αποδείχθηκε, δύσκολη και ορισμένες φορές αμφιλεγόμενη πρόταση, το οποίο, όπως ανέφερε και η Επίτροπος, διήρκεσε αρκετά χρόνια.

Στον πυρήνα της –και εδώ συμφωνώ απόλυτα με την Επίτροπο– βρίσκεται μια εξαιρετικά σημαντική πρόταση για τους ευρωπαίους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά. Οι συμβάσεις πίστωσης που συνάπτονται με τους καταναλωτές αποτελούν έναν πολύ σημαντικό μηχανισμό που φέρνει τους καταναλωτές στην αγορά. Θέλουμε να έχουμε μια ακμάζουσα και καινοτόμο αγορά, θέλουμε εταιρείες που θα προσφέρουν ενεργά μια ευρεία ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες των καταναλωτών για την αγορά συγκεκριμένων αγαθών, προϊόντων ή υπηρεσιών.

Αλλά, πάνω απ’ όλα, θέλουμε μια καλά ρυθμιζόμενη αγορά, με τους καταναλωτές να αισθάνονται ασφάλεια κατά την πρόσβασή τους σε αυτήν και να γνωρίζουν ότι θα λάβουν και την πληροφόρηση αλλά και τις εγγυήσεις για σαφείς συμβατικούς όρους. Είναι σαφές στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ότι η σωστή ρύθμιση ενθαρρύνει τη δραστηριότητα της αγοράς, και αυτό είναι εκείνο που αναζητούμε μέσω αυτής της διαδικασίας. Ωστόσο, το πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε με την παρούσα οδηγία είναι το γεγονός ότι η αγορά συμβάσεων πίστωσης που συνάπτονται με καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε πολύ διαφορετικά στάδια ανάπτυξης: πολλές χώρες, όπως η δική μου, διαθέτουν ήδη καλά αναπτυγμένους κανονισμούς. Η αρχική ιδέα της μέγιστης εναρμόνισης θα σήμαινε ότι οι καταναλωτές στις χώρες αυτές θα βρίσκονταν σε μειονεκτική θέση και εκείνο που μας απασχόλησε περισσότερο ήταν η προσπάθεια να επιτύχουμε μια σωστή ισορροπία.

Θα ήθελα απλώς να διορθώσω μια εντύπωση που θεωρώ ότι δημιούργησε η κ. Kuneva, ίσως άθελά της: η υποβληθείσα δέσμη συμβιβαστικών τροπολογιών υποστηρίζεται από την ομάδα μας με μία μόνο εξαίρεση. Υποβάλαμε τις ίδιες τροπολογίες, πρόκειται για ομόφωνη θέση στο Κοινοβούλιο. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα σημείο πάνω στο οποίο εξακολουθούμε να διαφωνούμε, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα το επιλύσουμε και τότε θα διαθέτουμε πλέον μια καλή και σημαντική δέσμη. Ωστόσο, σημασία έχει να συνεχίσουμε την παρακολούθηση της εξέλιξης της εν λόγω αγοράς, να διασφαλίσουμε ότι αυτή θα αναπτυχθεί με υπεύθυνο τρόπο και να αντιμετωπίσουμε ορισμένα από τα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν από την ανάπτυξη και την εξέλιξη της αγοράς αυτής. Είμαι βέβαιος ότι το Κοινοβούλιο θα φανεί αντάξιο των αρμοδιοτήτων του και θα καταλήξει αύριο σε μια καλή δέσμη.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και πριν από αυτήν η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, αναγνώριζαν ανέκαθεν τα ενδεχόμενα οφέλη τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές της ανάπτυξης μιας εσωτερικής αγοράς και καταναλωτικής πίστης. Ήμουν παρούσα κατά την κυοφορία αυτής της νομοθεσίας και ελπίζω να βρίσκομαι εκεί αύριο για τον τοκετό, ούτως ειπείν, του νεογέννητου βρέφους της καταναλωτικής πίστης!

Τα τελευταία πέντε χρόνια συζητήσεων και διαλόγου κατέδειξαν θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, και κυρίως, μεταξύ των κρατών μελών, σχετικά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την επίτευξη αυτού και πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να διδαχθούμε από αυτό. Όλες οι προτάσεις –ακόμα και η τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής– πρέπει να περάσουν από αυστηρή αξιολόγηση των επιπτώσεων για να διευκολυνθούν όλα τα μέρη και τους ενδιαφερόμενους παράγοντες κατά την εκτίμηση των πλεονεκτημάτων των προτάσεων και τη δημιουργία εμπιστοσύνης των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.

Είναι λυπηρό το γεγονός ότι ούτε η Επιτροπή ούτε το Συμβούλιο είχαν προετοιμασθεί για κάτι τέτοιο τότε. Ωστόσο, καθήκον μας σήμερα είναι να εξετάσουμε το νέο κείμενο, το οποίο αποτελεί σημαντική βελτίωση της αρχικής πρότασης. Επικεντρώνεται στα ουσιαστικά στοιχεία και σημεία για την έναρξη του ανοίγματος της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή. Στα πλεονεκτήματά της περιλαμβάνεται η δυνατότητα που προσφέρεται στους καταναλωτές για σύγκριση των διαφόρων προσφορών πίστωσης, η υποχρέωση των δανειστών για αξιολόγηση της φερεγγυότητας του καταναλωτή –που θα αποβεί σημαντική για την καταπολέμηση του χρέους στην ΕΕ– και την υποχρέωση των δανειστών να παρέχουν εξηγήσεις. Ως αποτέλεσμα των τροπολογιών μας, όλοι οι πιστωτές θα φέρουν τώρα την ευθύνη της παροχής ολοκληρωμένης και τυποποιημένης πληροφόρησης σε απλοποιημένη μορφή.

Επικροτώ το δικαίωμα υπαναποχώρησης εντός 14 ημερών και το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης, που αποτελούν θετικά στοιχεία για τη δημιουργία εμπιστοσύνης των καταναλωτών και την ενθάρρυνσή τους να απευθυνθούν και σε άλλες, πλην της εγχώριας αγοράς, για προσφορές πίστωσης. Δεν πρόκειται απλώς για άνοιγμα της αγοράς, και το γεγονός ότι πλέον διαθέτουμε ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και των προσώπων στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ προσδίδει νέα σημασία στον νόμο αυτόν. Για παράδειγμα, ένας πολωνός υδραυλικός που εργάζεται στη Γαλλία ή τη Γερμανία και δανείζεται από έναν εκεί χρηματοπιστωτικό φορέα μπορεί πλέον να συγκρίνει προφανώς τις διάφορες προσφορές ως προς το ετήσιο πραγματικό επιτόκιο γνωρίζοντας ότι έχει στη διάθεσή του τις τυποποιημένες πληροφορίες που θα του επιτρέψουν να λάβει τη σωστή απόφαση.

Τέλος, επικροτώ το γεγονός ότι η Επιτροπή, εξαιρώντας τις πιστωτικές ενώσεις από τον νόμο αυτόν, δεν πνίγει στη γραφειοκρατία τους μικρούς παρόχους της Κοινότητας. Επικροτώ επίσης την ευελιξία που διαθέτουν τώρα τα κράτη μέλη. Αυτό επέτρεψε, για παράδειγμα, τη διατήρηση υψηλού επιπέδου προστασίας για τους καταναλωτές στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι θα διατηρούν πλέον το δικαίωμα σε αλληλέγγυα ευθύνη για τις πιστωτικές κάρτες. Η πρόταση αυτή περιλαμβάνει, ως εκ τούτου, αρκετή ευελιξία ώστε να είναι εφικτή και προτρέπω τους βουλευτές να την υποστηρίξουν.

Ως πρόεδρος της αντίστοιχης επιτροπής, θεωρώ ότι το έργο μας δεν ολοκληρώνεται εδώ ...

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

 
  
MPphoto
 
 

  Diana Wallis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (EN) Κύριε Πρόεδρε, συνήθως αυτή την εποχή του χρόνου ευχόμαστε ο ένας στον άλλο «Καλή Χρονιά». Ωστόσο, στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και παγκοσμίως, στις ειδήσεις αυτήν την Πρωτοχρονιά επικρατούσαν ανησυχίες σχετικά με την οικονομία, και ιδίως για τις συμβάσεις πίστωσης που συνάπτονται με τους καταναλωτές. Δεν πρόκειται απλώς για τη φυσιολογική μελαγχολία μετά τις γιορτές, όλοι γνωρίζουμε ότι το πρόβλημα έχει βαθύτερα αίτια. Η πίστωση θα αποτελέσει ακανθώδες ζήτημα στο άμεσο μέλλον, τόσο για τους δανειστές όσο και και για τους δανειζόμενους.

Ως νομοθέτες που ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτό το διεθνές σκηνικό, πρέπει να κάνουμε κάτι. Πρέπει να τονώσουμε την αγορά της ΕΕ όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, και παράλληλα να διασφαλίσουμε ότι οι καταναλωτές μας λαμβάνουν αποφάσεις με λογική και κατόπιν ενημέρωσης, και ότι διαθέτουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και συγκριτικά στοιχεία προκειμένου να το επιτύχουν. Πολλοί από εμάς στο Σώμα, και ιδίως στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Καταναλωτών, περάσαμε τα δύο τελευταία χρόνια συμμετέχοντας στην εξεταστική επιτροπή του Κοινοβουλίου σχετικά με την πτώχευση της βρετανικής ασφαλιστικής εταιρείας Equitable Life. Γνωρίζουμε τις συνέπειες για τους καταναλωτές, στο πλαίσιο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, σε περίπτωση που καταλήξουμε σε λανθασμένο διασυνοριακό ρυθμιστικό καθεστώς. Στην παρούσα φάση, χρειαζόμαστε ένα σωστό τέτοιο καθεστώς, ιδίως ενόψει των διεθνών συνθηκών με τις οποίες είμαστε αντιμέτωποι.

Η παρούσα οδηγία μπορεί να βοηθήσει. Μπορεί να βοηθήσει την ευρωπαϊκή αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, και μπορεί να ενισχύσει και να βοηθήσει τους καταναλωτές μας να λάβουν πίστωση και να το κάνουν αυτό με ανταγωνιστικό τρόπο. Η ομάδα μου υπέγραψε και υπέβαλε, μαζί με το PSE, μια δέσμη που ελπίζουμε ότι θα εγκριθεί. Θεωρούμε ότι είμαστε αντιμέτωποι με μια διαφωνία που ουσιαστικά αφορά μία λέξη που περιέχεται σε ένα άρθρο, μετά από επτά χρόνια διαπραγματεύσεων και σχεδιασμού. Θα είναι πολύ λυπηρό, τόσο για το Σώμα όσο και για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, εάν δεν μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το ζήτημα και να ολοκληρώσουμε την παρούσα οδηγία, η οποία ελπίζουμε πως θα προσφέρει στην ευρωπαϊκή αγορά όλα τα πλεονεκτήματα που ακούσαμε να περιγράφονται.

 
  
MPphoto
 
 

  Eoin Ryan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. (EN) Υποστηρίζω την ανάγκη αναθεώρησης της νομοθεσίας της ΕΕ στον εν λόγω τομέα. Η τελευταία φορά που είχαμε οδηγία σχετικά με αυτόν ήταν το 1987, και σίγουρα η αγορά συμβάσεων πίστωσης που συνάπτονται με τους καταναλωτές έχει αλλάξει δραματικά από τότε.

Η παρούσα οδηγία της ΕΕ για τις συμβάσεις πίστωσης που συνάπτονται με τους καταναλωτές επιθυμεί να εισαγάγει ένα υψηλότερο επίπεδο ανταγωνισμού στην αγορά συμβάσεων πίστωσης που συνάπτονται με τους καταναλωτές αξίας 800 δισ. ευρώ. Θα προσφέρει ασφάλεια δικαίου στους καταναλωτές, κάτι που έχει τεράστια σημασία για τη δυνατότητα έρευνας αγοράς από τον καταναλωτή σχετικά με το καλύτερο προϊόν που θα καλύπτει τις ανάγκες του. Θα βοηθήσει επίσης τον ανταγωνισμό των επιχειρήσεων. Εξετάζοντας τις διαφορές στα επιτόκια των πιστώσεων στην Ευρώπη –που κυμαίνονται από 6% σε ορισμένες χώρες μέχρι 12% σε άλλες– είναι σίγουρα καιρός οι καταναλωτές να αποκτήσουν καλύτερες επιλογές.

Οι νέες αυτές διατάξεις θα κάνουν την αγορά περισσότερο διαφανή για τους καταναλωτές και τους επιχειρηματικούς ανταγωνιστές εξίσου. Το βασικό αποτέλεσμα της παρούσας οδηγίας θα είναι η παροχή συγκρίσιμων και τυποποιημένων πληροφοριών στους καταναλωτές σε ολόκληρη την ΕΕ που λαμβάνουν δάνεια. Όσον αφορά τις προσφορές πίστωσης, οι πληροφορίες που παρέχονται στους καταναλωτές, είτε αυτές αφορούν επιτόκια, είτε αριθμητικά στοιχεία και συχνότητα πληρωμών, θα πρέπει να παρέχονται σε ένα νέο ενημερωτικό έντυπο για τις ευρωπαϊκές πιστώσεις που θα ισχύει για ολόκληρη την ΕΕ.

Επομένως το επικροτώ θερμά αυτό. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό για τους καταναλωτές να έχουν εμπιστοσύνη και να διαθέτουν ασφάλεια δικαίου στον τομέα αυτόν, αλλά θεωρώ ότι αυτό θα αυξήσει τον ανταγωνισμό στον τομέα και ότι τελικά –όπως έχει ήδη επισημανθεί– θα προσφέρει μεγαλύτερη ποικιλία επιλογών στους καταναλωτές, οι οποίοι και θα ωφεληθούν πολύ από την παρούσα οδηγία.

 
  
MPphoto
 
 

  Heide Rühle, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς αύριο πρέπει να εγκρίνουμε μια οδηγία που δεν ανταποκρίνεται στα κριτήριά μας για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Δεν έχει γίνει εκτίμηση επιπτώσεων παρόλο που είναι μια εντελώς νέα πρόταση, μολονότι στο μεταξύ η ΕΕ διευρύνθηκε με την προσχώρηση 12 νέων κρατών μελών, μολονότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών ως προς τις χρηματοπιστωτικές πρακτικές και τα ρυθμιστικά συστήματα, και παρά τις κοινωνικές ανισότητες στο εσωτερικό των κρατών μελών.

Αυτό που θα χρειαζόταν επειγόντως εδώ αντί για την πλήρη εναρμόνιση είναι μεγαλύτερη ελευθερία δράσης για τα κράτη μέλη. Σήμερα τα κράτη μέλη μπορούν να αντιδράσουν πολύ διαφορετικά και πολύ πιο γρήγορα στα διάφορα νέα πρότυπα που εμφανίζονται καθημερινά στην αγορά. Τα κράτη μέλη είναι επίσης καλύτερα προετοιμασμένα για να αντιδράσουν σε μια χρηματοοικονομική κρίση. Μπορούν να ρυθμίζουν τα ζητήματα σε λιγότερο χρόνο από αυτόν που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για να δράσει.

Γι’ αυτό θα ήταν φρόνιμο να περιοριστεί κανείς εδώ στην ελάχιστη εναρμόνιση αντί να προσπαθήσει να επιτύχει τη μέγιστη. Αυτό είναι ένα σημείο που επικρίνουμε σε αυτήν την οδηγία για τους καταναλωτές. Ακόμα, επικρίνουμε και το γεγονός ότι έπρεπε να εγκριθούν πολλές ρήτρες εξαίρεσης προκειμένου να επιτύχουμε την υποστήριξη όλων των κρατών μελών. Δυστυχώς, αυτό δεν λειτούργησε καθόλου υπέρ της αυστηρής τήρησης των διατάξεων.

Υπάρχει ωστόσο μία εξαίρεση την οποία θα υποστηρίζαμε, συγκεκριμένα το θέμα των δανείων ανακαίνισης. Ενόψει των μεγάλων προκλήσεων της αλλαγής του κλίματος, θα ήταν επειγόντως απαραίτητο να εξαιρεθούν από αυτήν την πρόταση τα ενυπόθηκα δάνεια ανακαίνισης που δεν έχουν καμία σχέση με την καταναλωτική πίστη, και που θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ενυπόθηκα δάνεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. (SV) Κύριε Πρόεδρε, όταν ορίζονται κανόνες σχετικά με τον τρόπο σύνταξης ενός σχεδίου συμφωνίας μεταξύ δύο εμπλεκόμενων μερών, πρέπει ασφαλώς να λαμβάνεται υπόψη εάν τα μέρη αυτά βρίσκονται σε ισότιμη θέση ή εάν το ένα από αυτά υπερτερεί έναντι του άλλου εξαρχής. Εάν το ένα μέρος υπερτερεί, αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη χάραξη του σχεδίου της συμφωνίας και θα πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα για την ενίσχυση του λιγότερο ισχυρού μέρους.

Όταν το ζήτημα αφορά τις συμβάσεις πίστωσης που συνάπτονται με τους καταναλωτές, αυτό δηλαδή που συζητούμε τώρα, το άτομο που ζητεί την πίστωση είναι εκείνο που βρίσκεται στη λιγότερο ευνοϊκή θέση. Δυστυχώς, ούτε ο εισηγητής, ούτε η πρόταση συμβιβασμού λαμβάνουν επαρκώς υπόψη την ευθύνη αυτή όσον αφορά την προστασία του καταναλωτή και των δικαιωμάτων του. Αυτό είναι ιδιαίτερα σοβαρό, εφόσον είναι πάντα εκείνοι με τους λιγότερους οικονομικούς πόρους που ζητούν να λάβουν πίστωση.

Θα ήθελα επίσης να πω ότι, παρά το γεγονός ότι έχουμε μια απόφαση που απαιτεί ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλο το εύρος του έργου που επιτελούμε εδώ στο Κοινοβούλιο, δεν διεξήχθη καμία ανάλυση της παρούσας οδηγίας ως προς τη διάσταση του φύλου, ακόμα και παρά το γεγονός ότι γνωρίζουμε ότι πολλές γυναίκες που εργάζονται για τον κατώτατο μισθό είναι εκείνες ακριβώς που πέφτουν στην παγίδα των χρεών. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει ένα ανώτατο όριο στο επίπεδο αποζημίωσης που θα καταβάλλεται σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης των δανείων. Θεωρώ επίσης ότι η περίοδος υπαναχώρησης διάρκειας τριών ημερών είναι υπερβολικά σύντομη. Επιπλέον, επιθυμώ ελάχιστη και όχι μέγιστη εναρμόνιση.

 
  
MPphoto
 
 

  Godfrey Bloom, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω και εγώ δυο λόγια σύνεσης εδώ. Έχω περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου ασχολούμενος με την εμπορική τραπεζική, αν και όχι με τη λιανική τραπεζική, και έχω να πω ότι δεν θεωρώ ότι δουλειά των πολιτικών είναι να μπαίνουν ανάμεσα στον καταναλωτή ή δανειζόμενο και τον δανειστή. Δεν θα μου περνούσε καν από το μυαλό να προσπαθήσω να ρυθμίσω το ζήτημα αυτό, παρ’ όλη την εμπειρία μου. Κοιτάζω τον κατάλογο των ανθρώπων που αποτελούν μέλη της επιτροπής αυτής και του Κοινοβουλίου και δεν διακρίνω ιδιαίτερη εμπειρία, γι’ αυτό και θεωρώ ότι εν προκειμένω «τυφλός τυφλόν οδήγαγε». Θεωρώ ότι είναι ελαφρώς παράλογο να σχολιάζει επί του ζητήματος ο παρών φορέας που δεν έχει κατορθώσει να διεξαγάγει λογιστικό έλεγχο στα βιβλία του επί σχεδόν 11 χρόνια.

Η άποψη ότι μπορείτε να δημιουργήσετε διατάξεις που θα διέπουν το Βουκουρέστι, το Λονδίνο και το Παρίσι αλλά και τους καταναλωτές στα μέρη αυτά είναι απολύτως γελοία. Θα ήθελα να προειδοποιήσω κάποιους, όπως την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, ότι το ξεπούλημα του 50% του συνόλου των αποθεμάτων των τραπεζών είναι εντελώς λάθος.

Επομένως θα ήθελα, αν μου επιτρέπεται, να δώσω μια συμβουλή προς τους καταναλωτές: «ποτέ μην δανειστείτε και ποτέ μην δανείσετε», και προς τις κυβερνήσεις: «ο ανόητος και τα χρήματά του δεν μένουν μαζί για πολύ»!

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Schwab (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή και φυσικά και την Επίτροπο που έπαιξε πολύ εποικοδομητικό ρόλο σε αυτό το δύσκολο θέμα.

Η κ. Wallis είπε προηγουμένως ότι αυτή η υπόθεση έχει τρόπον τινά «στοιχειώσει», θα έλεγα, εδώ και πάνω από επτά χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Και κατά τη γνώμη μου, αυτά τα επτά χρόνια δεν ήταν μια επταετία διαφάνειας στη νομοθεσία ή μια επταετία βελτίωσης της νομοθεσίας, αλλά ένα χάος που ακόμα και σήμερα μόνο ελάχιστοι συνάδελφοι μπορούν να αποσαφηνίσουν.

Θεωρώ ότι με αυτό δεν κάνουμε μεγάλη χάρη ούτε στον ευρωπαίο καταναλωτή ούτε στον ευρωπαίο πολίτη που υποχρεώθηκε να παρακολουθεί αυτές τις παρασκηνιακές διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών. Όμως αν το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι για παράδειγμα ο καταναλωτής που θέλει να αγοράσει ένα επιβατικό αυτοκίνητο θα μπορεί να αποφασίσει με καλύτερη ενημέρωση αν θα επιλέξει τις δόσεις ή το προσωπικό δάνειο, τότε πιστεύω ότι θα είναι χρήσιμο.

Αναφέρθηκε ότι η ευρωπαϊκή πιστωτική αγορά είναι μια αγορά αξίας 800 εκατ. ευρώ, και ότι τα επιτόκια παρουσιάζουν αποκλίσεις της τάξεως του 6%. Φυσικά, η απόσταση είναι μεγάλη, ας ελπίσουμε δε ότι ο καταναλωτής θα μπορέσει να επωφεληθεί από αυτό το περιθώριο, αν και νομίζω ότι εύλογα διατηρώ τις αμφιβολίες μου, γιατί ο καταναλωτής που επιθυμεί να αγοράσει μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με 220 ευρώ και μετά πρέπει να συμπληρώσει ένα πιστωτικό έντυπο δέκα σελίδων, δύσκολα θα μπορέσει να εκτιμήσει τους κινδύνους που ενέχει μια πιστωτική συναλλαγή 220 ευρώ.

Κατά την άποψή μου, λοιπόν, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα πολλά πράγματα που περιλαμβάνονται καλοπροαίρετα στη δέσμη αυτή να μην βοηθήσουν τελικά τον μέσο καταναλωτή που είναι ευάλωτος, αλλά να του προκαλέσουν προβλήματα, με αποτέλεσμα να προτιμά να μην αγοράζει τίποτε με πιστωτικούς όρους γιατί φοβάται να συμπληρώσει όλα αυτά τα έντυπα. Επιμένω σε αυτό και ελπίζω η διακύμανση των επιτοκίων να γίνει διαφανέστερη για τον καταναλωτή και να του προσφέρει ένα πλεονέκτημα, μολονότι εξακολουθώ να θεωρώ απαράδεκτη τη διαδικασία που προηγήθηκε.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyne Gebhardt (PSE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, πιστεύω ότι πρέπει να καταλήξουμε για το θέμα αυτό προκειμένου να γνωρίζουν οι καταναλωτές και οι τράπεζες τι θα ισχύει μελλοντικά γι’ αυτούς και τι όχι.

Θεωρώ τον συμβιβασμό που επεξεργαστήκαμε την περασμένη εβδομάδα και τον οποίο ενέκριναν τώρα και οι Φιλελεύθεροι ένα λογικό συμβιβασμό με τον οποίο βρήκαμε μια ανεκτή και φιλική για τον καταναλωτή κοινή λύση. Αυτό είναι το σημαντικό.

Θα ήθελα να πω στον κ. Schwab, πρώτον, ότι το έντυπο δεν έχει έκταση δέκα σελίδων και, δεύτερον, ότι θεωρώ πολύ καλό το ότι έχουμε ένα κοινό έντυπο όπου πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια και διαφάνεια για τον καταναλωτή το συνολικό ύψος της πίστωσης, η διάρκεια της σύμβασης, οι κανόνες που διέπουν το δικαίωμα υπαναχώρησης και το ύψος του ετησίου πραγματικού επιτοκίου, που μετά θα υπολογίζεται στην ίδια, κοινή βάση σε όλα τα κράτη μέλη. Αυτό θα πει διαφάνεια, και αυτή τη διαφάνεια χρειαζόμαστε, και γι’ αυτήν θα ψηφίσουμε αύριο επί της πρότασης που περιέχεται στην τροπολογία 46. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να διασφαλίσουμε πραγματικά τη διαφάνεια αυτή.

Συγχωρήστε με που θα το πω αυτό, αλλά παρόλο που ο εισηγητής αναμφίβολα εργάστηκε σκληρά, η Ομάδα μου δεν μπορεί να δεχτεί να οδηγείται διά της βίας το παρόν Κοινοβούλιο σε μια κατάσταση όπου ξαφνικά δημιουργείται η εντύπωση ότι το Συμβούλιο είναι πιο φιλικό προς τον καταναλωτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για την Ομάδα μου, η κατάσταση αυτή είναι απλά και καθαρά απαράδεκτη και γι’ αυτό πρέπει να διασφαλίσουμε μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ του δικαιώματος των τραπεζών σε συναλλαγές –αυτό ασφαλώς είναι φυσιολογικό σε κάθε οικονομία της αγοράς– και της ανάγκης προστασίας των καταναλωτών, προκειμένου να λαμβάνουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για να αποφασίσουν σωστά ποιο δάνειο αναλαμβάνουν και ποιο όχι. Αυτός είναι ο σωστός δρόμος και αυτό θα πρέπει να εγκρίνουμε αύριο.

 
  
MPphoto
 
 

  Toine Manders (ALDE). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον κ. Lechner για το σχέδιο και την εποικοδομητική συνεργασία του. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Επίτροπο και το Συμβούλιο, διότι ο τριμερής διάλογος υπήρξε χρονοβόρος. Δυστυχώς, δεν κατορθώσαμε να έρθουμε σε συμβιβασμό, αλλά φτάσαμε πάρα πολύ κοντά, επομένως χαίρομαι διότι το πρωί της Τετάρτης θα ψηφίσουμε σχετικά με τον ίδιο αυτό συμβιβασμό και υποθέτω ότι θα τον επιτύχουμε.

Γιατί; Συζητούμε ήδη γι’ αυτό εδώ και επτά χρόνια. Εάν επιθυμούμε να έχουμε κάποια πολιτική αξιοπιστία στην αγορά και μεταξύ των πολιτών μας, των καταναλωτών αλλά και στον τομέα της βιομηχανίας, είναι σημαντικό να πάρουμε επιτέλους μια απόφαση. Ένας συμβιβασμός περιλαμβάνει πάντα αμοιβαίες υποχωρήσεις και ασφαλώς υπάρχουν τομείς που θα μπορούσαν να βελτιωθούν, αλλά αυτό ισχύει για όλες τις πλευρές. Γεγονός είναι ότι ο συμβιβασμός σημαίνει ότι θα βάλουμε νερό στο κρασί μας και ότι, κατά συνέπεια, θα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι με όποιο αποτέλεσμα επιτύχουμε.

Θεωρώ ότι το παρόν σχέδιο είναι προς όφελος τόσο των καταναλωτών όσο και του χρηματοπιστωτικού τομέα. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας, αυτό είναι το συμφέρον της Ευρώπης και της εσωτερικής αγοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για το εξαιρετικό έργο του, το οποίο αναμφίβολα απαίτησε πολλή υπομονή, αλλά του απέφερε σίγουρα και μεγάλη ικανοποίηση. Η παρούσα έκθεση μπορεί ασφαλώς να θεωρηθεί ένας από τους πιο αμφιλεγόμενους και δυσκολότερους συμβιβασμούς. Στόχος της είναι να φέρει πιο κοντά τις διαφορετικές ρυθμίσεις των διαφόρων χωρών της ΕΕ, οι οποίες διαφέρουν πραγματικά πολύ μεταξύ τους, ενώ η νομοθεσία στον εν λόγω τομέα βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό υπό τον έλεγχο των κρατών μελών.

Η εναρμόνιση στον εν λόγω τομέα είναι απλώς αδύνατη. Μπορούμε μόνο να προσπαθήσουμε να εισαγάγουμε μερική σύμπτωση των προϋποθέσεων, και ακόμα και αυτό, όπως διαπιστώσαμε κατά τους τελευταίους μήνες, προκάλεσε σημαντικά προβλήματα. Συμφωνώ με την προσέγγιση του εισηγητή, ότι σε έναν τόσο δύσκολο τομέα, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ελευθερία. Αυτή φαίνεται πως είναι η πλέον λογική λύση που θα επιτρέψει την αποδοχή μιας τόσο δύσκολης και σημαντικής έκθεσης από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Φαίνεται ότι, στην παρούσα μορφή του, το κείμενο έχει απλοποιηθεί. Εκείνο που είναι εμφανές σε όλη την εργασία για την παρούσα έκθεση είναι η έλλειψη ανάλυσης των επιπτώσεων, και μια τέτοια ανάλυση θα βελτίωνε σίγουρα την ποιότητά της. Γενικά, το παρόν σχέδιο μου φαίνεται ικανοποιητικό. Σίγουρα η παρούσα εκδοχή απέχει πολύ από το να είναι ιδανική, αλλά έχει προσαρμοσθεί στην τρέχουσα κατάσταση των κρατών μελών. Η πρόταση αυτή θα εξαλείψει τα οικονομικά και διοικητικά εμπόδια για τους καταναλωτές και θα εισαγάγει, κατά τη γνώμη μου, σημαντικές διατάξεις για την προστασία του καταναλωτή, κάνοντας ευκολότερη τη λήψη πίστωσης από αυτόν. Μία από τις πλέον χρήσιμες προτάσεις είναι η εισαγωγή των συγκριτικών στοιχείων.

 
  
MPphoto
 
 

  Mia De Vits (PSE). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, προσωπικά δεν συμμερίζομαι τον ενθουσιασμό σας για το παρόν κείμενο. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα, αλλά το παρόν κείμενο δεν υπηρετεί τον σκοπό του, που είναι η δημιουργία ενός εναρμονισμένου πλαισίου. Το εναρμονισμένο αυτό πλαίσιο δεν επετεύχθη για μια σειρά από ζητήματα που εμείς θεωρούμε ουσιαστικά.

Ας εξηγηθώ. Υπάρχουν δύο σημεία που, κατά την άποψη της αντιπροσωπείας μας, παραμένουν δύσκολα ή και πολύ δύσκολα. Η δέσμη των προσυμβατικών πληροφοριών ενισχύεται και εναρμονίζεται, πράγμα καλό. Ωστόσο, υπονομεύεται από τους διάφορους μαθηματικούς τύπους που διαμορφώνουν το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο για την έναρξη της πίστωσης. Χρειάζομαι μια εξήγηση όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές θα είναι σε θέση να συγκρίνουν αντικειμενικά τους διάφορους τύπους αυτούς.

Δεύτερον, στην περίπτωση της χώρας μου, του Βελγίου, η θέση των καταναλωτών ενδέχεται να αποδυναμωθεί, διότι απαιτείται να ανατρέχει κανείς στη βάση δεδομένων, αλλά δεν επιβάλλονται σχετικές κυρώσεις στις τράπεζες. Αυτό θα βυθίσει τους ανθρώπους ακόμα περισσότερα στα χρέη. Θεωρώ επίσης ότι πρόκειται για μια χαμένη ευκαιρία για τις ίδιες τις τράπεζες. Εξακολουθεί να αποτελεί έναν κανονισμό που δεν αξιοποιήθηκε σωστά.

 
  
MPphoto
 
 

  Wolf Klinz (ALDE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, επιδοκιμάζω την καλοπροαίρετη προσπάθεια της Επιτροπής να εγκαθιδρύσει και στον τομέα της καταναλωτικής πίστης μια λειτουργική εσωτερική αγορά με ενισχυμένα δικαιώματα για τους καταναλωτές. Όμως τα αποτελέσματα της εργασίας πρέπει να τηρήσουν την υπόσχεση που έδωσαν προσφέροντας στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές, καλύτερους όρους και προϋποθέσεις ενόψει της αύξησης του ανταγωνισμού και λιγότερη γραφειοκρατία. Με γνώμονα αυτό το κριτήριο, το αποτέλεσμα της οδηγίας για την καταναλωτική πίστη από πολλές απόψεις δεν είναι ικανοποιητικό.

Πρώτον, οι προβλεπόμενες τυποποιημένες πληροφορίες, περίπου οκτώ σελίδες, είναι πάρα πολλές. Αμφιβάλλω αν ο πελάτης τις χρησιμοποιεί πραγματικά για λεπτομερή ενημέρωση σχετικά με τους συμβατικούς όρους. Εκ των πραγμάτων, αυτό σημαίνει αισθητή αύξηση της γραφειοκρατίας, την οποία στο τέλος την πληρώνει ο καταναλωτής.

Δεύτερον, οι διατάξεις για την πρόωρη αποπληρωμή ενός δανείου δεν δίνουν την ευκαιρία να επωφεληθεί ο καταναλωτής από τυχόν έκτακτο κέρδος του πιστωτή εάν η κατάσταση ως προς τα επιτόκια έχει μεταβληθεί προς το συμφέρον του.

Τρίτον, ο παρών συμβιβασμός σημαίνει στην πράξη το τέλος των πιστώσεων υπερανάληψης που αποτελούν συνήθη πρακτική στη Γερμανία και χρησιμοποιούνται ευρέως και αλλού. Οι πολίτες θα λυπηθούν πολύ γι’ αυτό και θα γκρινιάζουν γι’ άλλη μια φορά για τον Μολώχ της γραφειοκρατίας των Βρυξελλών. Αυτό που μετράει είναι η ποιότητα, όχι η ποσότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE).(SK) Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, Kurt Lechner, για τη λεπτομερή εργασία του κατά την κατάρτιση της παρούσας έκθεσης. Κατόρθωσε να απλοποιήσει την υπερβολικά μπερδεμένη και γραφειοκρατική πρόταση του Συμβουλίου μέσω νέων τροπολογιών.

Θα ήθελα να εκμεταλλευθώ την ευκαιρία της παρουσίας της Επιτρόπου κ. Kuneva στην παρούσα συζήτηση, η οποία είναι σημαντική για τους ευρωπαίους καταναλωτές, για να επιστήσω και πάλι την προσοχή στον σημαντικό ρόλο των οργανώσεων των καταναλωτών, οι οποίες πρέπει να είναι σε θέση να διαδραματίσουν τον ρόλο που δικαιωματικά τους ανήκει σε κάθε κράτος μέλος και να λάβουν επαρκή υποστήριξη από την Επιτροπή. Για να βελτιωθεί η ποιότητα της προστασίας των καταναλωτών, οι επιμέρους αρχές προστασίας τους χρειάζονται πρόσθετη χρηματοδότηση, ώστε να μπορέσουν να εκπαιδεύσουν τους καταναλωτές και να παράσχουν ανεξάρτητα συμβουλές σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης που συνάπτονται με τους καταναλωτές, κυρίως προς τις πλέον ευάλωτες ομάδες καταναλωτών.

Κυρία Επίτροπε, παρότι επιτύχατε πολύ ενθαρρυντική πρόοδο όσον αφορά τις οργανώσεις των καταναλωτών και μολονότι η έλευσή σας έδωσε το πράσινο φως για την προστασία των καταναλωτών, θα ζητήσω και πάλι τη βοήθειά σας το 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Margarita Starkevičiūtė (ALDE). – (LT) Χαιρετίζω την παρουσία της εν λόγω οδηγίας, που θα αποτελέσει ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας –ιδίως την προσοχή της Επιτρόπου– στο άρθρο 16. Στη χώρα μου, οι καταναλωτές δεν λαμβάνουν καμία αποζημίωση, εάν εξοφλήσουν νωρίτερα την πίστωσή τους. Τώρα, όταν το εν λόγω άρθρο τεθεί σε ισχύ, οι καταναλωτές τελικά θα πληρώνουν περισσότερα. Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι αυτό σημαίνει προστασία των καταναλωτών. Σίγουρα, λέγεται ότι υπάρχουν πολλές ρήτρες νομικής προστασίας στο άρθρο αυτό, οι οποίες στοχεύουν στη διασφάλιση ότι οι καταναλωτές δεν θα είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν, αλλά όταν μιλούμε για ρήτρες νομικής προστασίας αναφερόμαστε σε νομικά παιχνίδια και όχι στην πραγματική οικονομία. Στην πραγματική οικονομία, εάν είναι δυνατή η φορολόγηση του καταναλωτή, τότε ο καταναλωτής θα φορολογηθεί οπωσδήποτε. Για τον λόγο αυτόν, σας ζητώ να φροντίσετε για την καλύτερη διάρθρωση του άρθρου 16 λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές χώρες, αυτός ο φόρος δεν επιβάλλεται καν.

 
  
MPphoto
 
 

  Piia-Noora Kauppi (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι επιτύχαμε ένα αρκετά καλό αποτέλεσμα κατά τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις. Αυτό που δεν επιτύχαμε να βελτιώσουμε είναι η απλότητα. Θεωρώ ότι σήμερα υπάρχει υπερβολικά πολλή πληροφόρηση για τον μέσο καταναλωτή στην Ευρώπη. Κάθε φορά που τα μέλη του Συμβουλίου και τα κράτη μέλη ζητούν περισσότερες παρεκκλίσεις από τις τυποποιημένες πληροφορίες, η όλη οδηγία γίνεται περισσότερο περίπλοκη.

Πιστεύω ότι οι τυποποιημένες πληροφορίες θα πρέπει να είναι όντως τυποποιημένες. Θα πρέπει να επικρατούν ίσοι όροι στην ΕΕ. Κάθε φορά που εμείς στο Κοινοβούλιο ή τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο δηλώνουμε ότι θα πρέπει να ισχύουν διαφορετικοί κανόνες για κάθε έκαστο κράτος μέλος, περιπλέκουμε το ζήτημα.

Συμφωνώ απόλυτα με τους στόχους της Επιτροπής. Οι διαπραγματεύσεις που αφορούν τον συμβιβασμό κινούνται πιθανότατα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά κάτι πρέπει να γίνει για το θέμα της απλότητας, προτού η παρούσα οδηγία δημοσιοποιηθεί και φτάσει στους καταναλωτές.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Paul Gauzès (PPE-DE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Επίτροπε, θέλω μόνο να προβώ σε ορισμένες παρατηρήσεις.

Πιστεύω ότι είναι θετικό για την εικόνα του Κοινοβουλίου να δείξει στους ευρωπαίους καταναλωτές ότι έχουμε την προάσπιση των συμφερόντων τους υπό έλεγχο. Και ναι μεν η έκθεση του κ. Lechner είναι απότοκος ενός πολύ μεγάλου όγκου εργασίας, για την οποία πρέπει να τον συγχαρούμε, πιστεύω όμως ότι πρέπει τώρα να επιτύχουμε σε αυτή την τελική φάση τον συμβιβασμό που θα μας επιτρέψει να δείξουμε τη σημασία που προσδίδουμε εμείς ως βουλευτές στους καταναλωτές. Το αποκορύφωμα θα είναι να εμφανιστεί τελικά το Συμβούλιο ως ο καλύτερος προστάτης των καταναλωτών.

Πρέπει να επιτύχουμε ένα συμβιβασμό στις λίγες λέξεις που μας χωρίζουν, ούτως ώστε να αποφύγουμε μια διαδικασία συνδιαλλαγής, που θεωρώ πως δεν θα είναι προς το συμφέρον κανενός. Πρέπει, επίσης, να αποφύγουμε τα πισωγυρίσματα και είναι γεγονός ότι στη Γαλλία, όπως και στη Λιθουανία, οι καταναλωτές δεν καταβάλλουν αποζημιώσεις σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής. Δεν μπορούμε να προτείνουμε στους καταναλωτές μια κατάσταση που να είναι δυσμενέστερη σε σύγκριση με αυτή που βιώνουν στην παρούσα φάση με βάση την υφιστάμενη εθνική νομοθεσία.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Εάν δεν υπάρχουν άλλοι ομιλητές, υπενθυμίζω στα μέλη ότι μπορούν να κάνουν χρήση της διαδικασίας έκτακτων παρεμβάσεων για να πάρουν και πάλι τον λόγο, εάν θεωρούν ότι δεν ολοκλήρωσαν την πρώτη τους δήλωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Meglena Kuneva, Μέλος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω ειλικρινά τον εισηγητή, κ. Lechner, και όλους τους αξιότιμους βουλευτές για τις σημαντικές και σοφές τους παρατηρήσεις.

Θα ήθελα να σχολιάσω ορισμένες από αυτές. Θεωρούμε ότι το όριο έχει τεθεί πολύ προσεκτικά. Κοινός μας στόχος δεν είναι να στερήσουμε μέσω της οδηγίας τις ευπαθείς ομάδες καταναλωτών από την προστασία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θέσαμε το όριο, το οποίο λαμβάνει εξίσου υπόψη τα συμφέροντα των νέων χωρών και δεν εξαιρεί τις πιο κοινές πιστώσεις στην ΕΕ των 12.

Αποτελεί επίσης, πιστεύουμε, μεγάλο πλεονέκτημα να υπάρχει ένα πρότυπο φύλλο πληροφόρησης, το οποίο πολλοί από εσάς επισημάνατε ως ένα από τα κύρια θετικά στοιχεία της οδηγίας. Αυτό θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά της και δεν θα ζημιώσουμε τους καταναλωτές, εάν το αντικαταστήσουμε με το αντίγραφο της σύμβασης, διότι οι καταναλωτές δεν μπορούν να συγκρίνουν με ευκολία τα αντίγραφα της σύμβασης. Συχνά δυσκολεύονται να κατανοήσουν τα αντίγραφα της σύμβασης – και αυτό προκύπτει από έρευνα του Ευρωβαρόμετρου.

Όσον αφορά την πλήρη εναρμόνιση, θα ήθελα να τονίσω ότι εδώ πρόκειται για «στοχευμένη» πλήρη εναρμόνιση. Ο λόγος για τον οποίο είναι καλύτερη από την ελάχιστη εναρμόνιση, τη συζήτηση για την οποία ορισμένοι από εσάς προτείνατε ακόμα και σήμερα, είναι ότι θεωρούμε αναγκαίο να μειώσουμε τους φραγμούς εισόδου στην αγορά για τους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, και αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η παρούσα πρόταση οδηγίας προχωράει. Μέσω αυτής, πρέπει να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η στοχευμένη πλήρης εναρμόνιση αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για να προχωρήσουμε.

Η Επιτροπή θα ήθελε να διαβεβαιώσει ιδιαίτερα τον κ. Harbour ότι θα παρακολουθήσει την αγορά. Οι υπηρεσίες μου ξεκίνησαν μια μελέτη με σκοπό τη συλλογή δεικτών και δεδομένων που αφορούν την παρούσα αγορά. Μετά από μερικά χρόνια θα χρησιμοποιήσουμε τους ίδιους δείκτες και θα συλλέξουμε τα ίδια δεδομένα. Αυτό θα μας επιτρέψει να αποφασίσουμε σχετικά με τη συνέχεια.

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να επαναλάβω ότι, κατά την άποψή μου, η συνδιαλλαγή δεν θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε έναν καλύτερο συμβιβασμό από αυτόν που έχετε ενώπιόν σας σήμερα. Κατά συνέπεια, εύχομαι ότι το Κοινοβούλιο θα είναι σε θέση να εγκρίνει το παρόν κείμενο κατά τη δεύτερη ανάγνωση που θα πραγματοποιηθεί αύριο.

 
  
MPphoto
 
 

  Kurt Lechner, εισηγητής. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, από τη συζήτηση φάνηκε ότι έχουμε όλοι έναν κοινό στόχο. Μπορώ να συμφωνήσω ανεπιφύλακτα ιδίως με αυτό που είπε αρχικά η Επίτροπος. Το μόνο ερώτημα είναι αν οι κοινοί μας στόχοι μπορούν πράγματι να επιτευχθούν με το κείμενο που έχει υποβληθεί τώρα. Νομίζω ότι οι απόψεις διαφέρουν ως προς αυτό.

Το ενιαίο ετήσιο πραγματικό επιτόκιο είναι ασφαλώς μία απόλυτη πρόοδος, το ίδιο και το κοινό ενιαίο δικαίωμα υπαναχώρησης. Επιτρέψτε μου ωστόσο να υπογραμμίσω και πάλι το εξής: η προστασία των καταναλωτών εξυπηρετείται καλύτερα μέσω μιας γενικής θεώρησης –όπως επισήμανε ορθώς η Επίτροπος– και όχι με την πρόσθεση όλων των διατάξεων που ισχύουν ανά την Ευρώπη. Περισσότερες διατάξεις δεν σημαίνουν μεγαλύτερη προστασία των καταναλωτών.

Σχετικά με τις διαφορές των επιτοκίων στην Ευρώπη, πρέπει να επισημάνω ότι θα θεωρουσα καλό να παρουσιαζόταν μια ανάλυση σχετικά με το κατά πόσον ενδέχεται αυτές οι διαφορές να οφείλονται σε διαφορετικές νομικές διατάξεις και πολυπλοκότητες σε συγκεκριμένα κράτη μέλη, και εάν τα επιτόκια είναι ενδεχομένως χαμηλότερα εκεί που οι διατάξεις είναι απλούστερες. Δεν γνωρίζω την απάντηση, όμως το ζήτημα θα έπρεπε να εξεταστεί. Την προστασία του καταναλωτή εξυπηρετεί και ο ανταγωνισμός και η γενική ενημέρωση των καταναλωτών, όχι όμως και οι υπερβολικά πολύπλοκοι κανόνες.

Μια σύντομη παρατήρηση για τον τριμερή διάλογο: εγώ ήμουν της γνώμης ότι θα πρέπει να λύσουμε τις διαφορές μας εδώ στο Σώμα. Ασφαλώς δεν θα εμποδίσω τη συμφωνία, αλλά επειδή τασσόμαστε πάντα υπέρ της διαφάνειας –ειδικά στο Συμβούλιο αλλά και αλλού– δεν συμφωνώ να γίνει αυτό κεκλεισμένων των θυρών σε ένα άτυπο όργανο. Πρέπει πρώτα να εκφράσει τη γνώμη του κάθε θεσμικό όργανο, να υποβληθούν τροπολογίες και μετά να βρεθεί μια λύση σε αυτή τη βάση.

Θα ήθελα να επαναλάβω ότι το κείμενο έχει βελτιωθεί σημαντικά στο πλαίσιο έξι και πλέον ετών διαβουλεύσεων. Αυτό θέλω να το υπογραμμίσω κατηγορηματικά, και το Κοινοβούλιο διαδραμάτισε καίριο ρόλο στη διαδικασία αυτή. Το βλέπω λίγο και σαν επιτυχία της δικής μου εργασίας. Όμως θεωρώ ότι το κείμενο δεν είναι αρκετά καλό. Παρόλ’ αυτά θα τεθεί σε ισχύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ολόψυχα τους συναδέλφους, την Επιτροπή και το Συμβούλιο που βασικά παρείχε πάντα ανοιχτή και διεξοδική πληροφόρηση, για την εργασία αυτή που ήταν γενικά πολύ ικανοποιητική και ευχάριστη.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2008, στις 12 το μεσημέρι.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Lasse Lehtinen (PSE), γραπτώς. (EN) Η ψηφοφορία του Κοινοβουλίου πάνω στον πολύ σημαντικό αυτό φάκελο σημαίνει ότι βρισκόμαστε πλέον ένα βήμα πιο κοντά στην πλήρη εφαρμογή των τεσσάρων ελευθεριών. Η παρούσα οδηγία θα παράσχει στους καταναλωτές που θα συνάπτουν πιστωτικές συμβάσεις περισσότερα δικαιώματα και διαφάνεια. Η διασυνοριακή σύγκριση των πιστωτικών όρων και η επιλογή της καλύτερης προσφοράς θα γίνει τώρα πολύ ευκολότερη από ό,τι προηγουμένως. Μετά από πέντε χρόνια προετοιμασίας, η οδηγία θα εφαρμοσθεί σε όλα τα προσωπικά δάνεια μεταξύ 200 και 75 000 ευρώ. Θα ήθελα να επισημάνω ότι είναι σημαντικό να τεθεί το κατώτατο όριο στα 200 ευρώ, εφόσον τα δάνεια συχνά δεν υπερβαίνουν τα 500 ευρώ, ιδίως στα νέα κράτη μέλη.

Οι καταναλωτές θα επωφεληθούν και από όλες τις συμβατικές πληροφορίες, την κοινή μέθοδο για τον υπολογισμό του πραγματικού ετήσιου επιτοκίου και το διάστημα δυνατότητας υπαναχώρησης των 14 ημερών.

Ισορροπημένοι νόμοι σαν αυτόν θα μας επιτρέψουν να αποκτήσουμε την έγκριση των πολιτών για την Ευρωπαϊκή Ένωση

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), γραπτώς.(EN) Η δημιουργία μιας οδηγίας της ΕΕ για τις πιστωτικές συμβάσεις που συνάπτονται με τους καταναλωτές συζητείται εδώ και αρκετό καιρό, γι’ αυτό και θα πρέπει να επικροτηθεί η σημερινή συζήτηση επί της οδηγίας αυτής. Υπάρχουν πολλές ελπίδες ότι η οδηγία θα οδηγήσει τους καταναλωτές να στραφούν για τη λήψη δανείων πέρα από τα εθνικά τους σύνορα – κάτι που θα τους επιτρέψει να ερευνήσουν την αγορά για το φθηνότερο διαθέσιμο δάνειο.

Μετά την υλοποίηση και εφαρμογή της από τους πολίτες της ΕΕ, θα πρέπει να ωφελήσει προσφέροντας φθηνότερη πίστωση.

Αυτό όμως είναι το κλειδί για την επιτυχία της: πρώτον, γνώση από τους πολίτες της ΕΕ της προσφοράς δανείων πέραν των συνόρων της χώρας τους και δεύτερον, προθυμία των πολιτών να εκμεταλλευτούν τη δυνατότητα αυτή.

Επί του παρόντος, είναι σαφές ότι οι πολίτες διστάζουν να ερευνήσουν την αγορά εντός του κράτους μέλους τους για να βρουν την πιο συμφέρουσα πίστωση, ακριβώς όπως οι καταναλωτές διστάζουν να αλλάξουν τράπεζα, αν και αυτό είναι κάτι που μεταβάλλεται σιγά-σιγά.

Η επιτυχία ή αποτυχία της παρούσας οδηγίας εξαρτάται από την αποτελεσματική εφαρμογή της από τα κράτη μέλη. Μόνο ο χρόνος θα δείξει εάν θα φανεί αντάξια των προσδοκιών μας και θα παράσχει μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογών στους καταναλωτές, μεγαλύτερη δυνατότητα διάθεσης πιστώσεων προς αυτούς και κυρίως χαμηλότερο κόστος των πιστώσεων αυτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Stubb (PPE-DE), γραπτώς. (EN) Οι πιστωτικές συμβάσεις που συνάπτονται με τους καταναλωτές αποτελούν ουσιαστικό πυλώνα της εσωτερικής αγοράς.

Καταρχάς, θεωρώ ότι αυτή η οδηγία αποτελεί ένα πρώτο βήμα και ένα καλό παράδειγμα του πώς η ΕΕ επιφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα, ακόμα και σε ένα τόσο αμφιλεγόμενο ζήτημα.

Κατά δεύτερον, είμαι της γνώμης ότι μακροπρόθεσμα θα χρειαστεί περαιτέρω εναρμόνιση, εφόσον συγκεντρώσουμε εμπειρία σχετικά με τη λειτουργία της εν λόγω οδηγίας, ώστε να διευκολύνουμε τους καταναλωτές να στρέφονται εκτός των συνόρων της χώρας τους και να παράσχουμε πλήρη ασφάλεια δικαίου στις επιχειρήσεις όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους κατά την παροχή των πιστωτικών αυτών συμβάσεων σε άλλα κράτη μέλη.

Κατά τρίτον, θα ήθελα να ευχαριστήσω για την επιμονή τους όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία, η οποία διήρκεσε αρκετά χρόνια.

 
  
  

(Η συνεδρίαση διακόπτεται μέχρι την ψηφοφορία στις 11.15 π.μ. και συνεχίζεται στις 11.30 π.μ.)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. ALEJO VIDAL-QUADRAS
Αντιπροέδρου

 

8. Ώρα των Ψηφοφοριών
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ώρα των ψηφοφοριών.

(Για τα αποτελέσματα και άλλες λεπτομέρειες των ψηφοφοριών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά)

 
  
MPphoto
 
 

  Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 160 του Κανονισμού, η ομάδα μας ζήτησε σήμερα όλες οι ψηφοφορίες να γίνουν με ονομαστική κλήση, και γνωρίζω ότι αυτό προκάλεσε αρκετό ενδιαφέρον στην αίθουσα.

Θα ήθελα να εξηγήσω ότι όχι μόνο η ομάδα μας αλλά και πολλά μέλη του ΕΚ από διάφορες ομάδες εκφράζουν έντονες ανησυχίες σχετικά με τη μέθοδο ψηφοφορίας που εφαρμόζεται εδώ. Μάλιστα, ακόμα και εσείς ο ίδιος μόλις πριν από λίγους μήνες δηλώσατε ότι έχουμε κάνει σφάλματα, τα οποία, σε μια ψηφοφορία τέτοιου μεγέθους, είναι στατιστικώς φυσιολογικά. Θα αντικρούσουμε λέγοντας ότι, όταν ψηφίζουμε επί νομοθεσίας, δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία πιθανότητα σφάλματος.

Θα ήθελα να ζητήσω από τους βουλευτές, όσο θα ασκούν τη χρονοβόρα αυτή διαδικασία ονομαστικής κλήσης, να συνειδητοποιήσουν πόσο σημαντική είναι αυτή η ψηφοφορία και ίσως έτσι τον επόμενο μήνα, όταν θα ψηφίζουμε για την ευρωπαϊκή Συνθήκη της Λισαβόνας, οι βουλευτές του ΕΚ να ψηφίσουν υπέρ μιας τροπολογίας που θα επιτρέπει στις 10 εκείνες χώρες, οι οποίες υποσχέθηκαν στον λαό τους δημοψήφισμα, να το κάνουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, ήθελα μόνο να ζητήσω το εξής: στο άρθρο 159 του Κανονισμού αναφέρεται ότι το Κοινοβούλιο ψηφίζει κατά κανόνα δι’ ανατάσεως της χειρός. Γι’ αυτό θα πρέπει αν εξεταστεί εάν η αίτηση της Ομάδας IND/DEM να γίνουν όλες οι ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό. Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι. Παρακαλώ να το διευκρινίσουμε μέχρι αύριο. Πιστεύω ότι σήμερα θα ψηφίσουμε ακριβώς όπως προβλέπεται στον κατάλογο ψηφοφοριών, παρακαλώ όμως να ελεγχθεί μέχρι αύριο αν αυτό είναι νομικά έγκυρο.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, δύο πράγματα: νομίζω ότι η τηλεοπτική κάμερα πρέπει να μετακινηθεί για να επιτρέψει στον κ. Donnici –και σε όλους μας– να διακρίνουμε τον Πρόεδρο και τους υπόλοιπους συναδέλφους. Δράττομαι επίσης της ευκαιρίας να χαιρετίσω την απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αφιερώσει την αίθουσα Τύπου του Κοινοβουλίου στη μνήμη της Anna Politkovskaya.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Ο Κανονισμός του Κοινοβουλίου ορίζει ότι η ψηφοφορία γίνεται κανονικά με ανάταση του χεριού, εκτός και αν ζητηθεί επί τούτου ψηφοφορία με ονομαστική κλήση.

Κατά την ψηφοφορία με ανάταση του χεριού ενδέχεται, όχι συχνά αλλά κάποιες φορές, και μόνο κάποιες φορές, είτε επειδή οι βουλευτές του ΕΚ δεν σηκώνουν το χέρι τους, είτε επειδή υπάρχει κάποιου είδους σύγχυση, η προεδρία να κάνει λάθος κατά την εκτίμηση του αποτελέσματος μιας ψηφοφορίας. Εάν συμβεί αυτό, τότε –και πάλι με την ίδια συχνότητα όπως η παραπάνω περίπτωση– κάποιο μέλος του ΕΚ ζητεί επιβεβαίωση και ως εκ τούτου, η προεδρία διεξάγει επί τούτου ψηφοφορία με ονομαστική κλήση και το ζήτημα επιλύεται.

Όλα, επομένως, έχουν προβλεφθεί, και οι ψηφοφορίες μας διεξάγονται με αλάνθαστο τρόπο σε ποσοστό 99,9% των περιπτώσεων.

Εν πάση περιπτώσει, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου έλαβε επιστολή από τον κ. Booth, βουλευτή του ΕΚ, ο οποίος επισημαίνει το ζήτημα και ζητεί την ανάληψη σχετικής δράσης.

Το ζήτημα αυτό θα συζητηθεί στη Διάσκεψη των Προέδρων και, ασφαλώς, από την ομάδα εργασίας που ασχολείται με τη μεταρρύθμιση των μεθόδων λειτουργίας του Κοινοβουλίου, και όλα αυτά θα πάρουν τον δρόμο τους. Επομένως, κύριε Farage, σας διαβεβαιώνω ότι θα δώσουμε μεγάλη σημασία στο εν λόγω ζήτημα και ότι επιθυμούμε να διασφαλίσουμε ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί.

Κύριε Swoboda, σήμερα θα ψηφίσουμε με ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, η οποία επίσης είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό, διότι μία πολιτική ομάδα ζήτησε ψηφοφορία με ονομαστική κλήση. Σήμερα. Και μετά από σήμερα θα λάβουμε αποφάσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, στο ίδιο ακριβώς ζήτημα, κατά την τελευταία κοινοβουλευτική περίοδο, μία ομάδα υπό την προεδρία του κ. Corbett, από την Ομάδα PSE, υπέβαλε προτάσεις στο Κοινοβούλιο ζητώντας, εάν κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας υποβάλλονταν περισσότερες από 100 τροπολογίες, η εν λόγω έκθεση να αναπεμφθεί στην επιτροπή. Έχουν ήδη υπάρξει αρκετές περιπτώσεις, όπου δεν συνέβη αυτό. Διερωτώμαι εάν, όταν θα συστήσετε στη Διάσκεψη των Προέδρων να εξετάσει τα ζητήματα αυτά, θα μπορούσατε επίσης να προτείνετε να λάβει υπόψη τις πολύ καλές συστάσεις που έκανε ο κ. Corbett κατά την τελευταία κοινοβουλευτική περίοδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Booth (IND/DEM). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, σύμφωνα με το άρθρο 145 του Κανονισμού, θα ήθελα να κάνω μια παρέμβαση επί προσωπικού ζητήματος. Ναι, όπως γνωρίζετε, έγραψα στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου διαμαρτυρόμενος για την ψηφοφορία. Τον ενημέρωσα αρκετές φορές από τότε, διότι το αίτημά μου για πλήρως ηλεκτρονική ψηφοφορία απορρίφθηκε από την επιτροπή, με το αιτιολογικό ότι «δεν δόθηκε συνέχεια». Για την ακρίβεια, του έγραψα αρκετές φορές. Η χειρότερη περίπτωση που ανέφερα μεταβλήθηκε από «απορρίπτεται» σε «εγκρίνεται» με 567 ψήφους έναντι 17, με 18 αποχές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχω στο παρελθόν αποκαλέσει αυτό το σύστημα παράλογο. Πραγματικά, πρέπει να αντιμετωπισθεί.

 

8.1. (A6-0517/2007, Jacek Saryusz-Wolski) Σύναψη εταιρικών σχέσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης

8.2. (A6-0506/2007, Bogusław Liberadzki) Έλεγχος των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων (εκτελεστικές εξουσίες της Επιτροπής) (ψηφοφορία)
  

- Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki, εισηγητής. − (PL) Κύριε Πρόεδρε, συζητούμε την οδηγία 95. Είχα την τιμή να ασχοληθώ με την έκθεση που υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους σχετικά με την τροποποίησή της. Κατά βάση ασχολείται με ελεγκτικές λειτουργίες, καθώς η εν λόγω οδηγία περιέχει μεγάλο αριθμό τεχνικών λεπτομερειών που σχετίζονται με τα οχήματα, τα φορτία και τους δρόμους. Το 1996 εισήχθη μια νέα διαδικασία επιτροπολογίας, δηλαδή μια ρυθμιστική διαδικασία σε συνδυασμό με έλεγχο.

Η επιτροπή μας θα ήθελε να δηλώσει ότι η νέα ρυθμιστική διαδικασία, σε συνδυασμό με έλεγχο, θα πρέπει να ενταχθεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προϋπόθεση για την εφαρμογή της αναθεωρημένης οδηγίας 95. Αυτό δεν θα πλήξει την αξιοπρέπεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα αποφύγουμε τις υπερβολικές λεπτομέρειες κατά την ελεγκτική μας λειτουργία. Η επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το παρόν σχέδιο κανονισμού. Ζητώ λοιπόν και από το Κοινοβούλιο να μιλήσει με μία φωνή.

.

 

8.3. (A6-0513/2007, Paolo Costa) Κατάργηση των διακρίσεων στον τομέα των τιμών και όρων μεταφοράς (ψηφοφορία)
  

- Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμπεριλάμβανε σε έναν μόνο κανονισμό την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού αριθ. 11 σχετικά με την κατάργηση των διακρίσεων στις τιμές και όρους μεταφοράς και την τροποποίηση του κανονισμού 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων.

Η πρόταση της Επιτροπής βασιζόταν στα άρθρα 75, 152 και 95 της Συνθήκης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η δε προβλεπόμενη διαδικασία για την υιοθέτηση του κανονισμού ήταν η συναπόφαση. Οι συννομοθέτες, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο αποφάσισαν να χωρίσουν την αρχική πρόταση σε δύο ξεχωριστούς κανονισμούς, έναν για την τροποποίηση του κανονισμού με αριθμό 11 για τις μεταφορές βασισμένο στο άρθρο 75, παράγραφος 3, το οποίο δεν προβλέπει καμία παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη νομοθετική διαδικασία και για το οποίο γνωμοδότησε η Επιτροπή Μεταφορών και έναν άλλο για την τροποποίηση του κανονισμού για την υγιεινή των τροφίμων βασισμένο στα άρθρα 95 και 152, 4β) για τον οποίο γνωμοδοτεί προσεχώς η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Καλούμαστε σήμερα να αποφασίσουμε εάν το άρθρο 75, παράγραφος 3, αποτελεί την κατάλληλη νομική βάση για την τροποποίηση του κανονισμού για τις μεταφορές, ενώ η τροποποίηση του κανονισμού, όπως είπαμε, 852/2004 θα συζητηθεί αργότερα.

Η πρόταση κανονισμού που υποβάλλεται σήμερα προβλέπει τη διαγραφή του άρθρου 5, του οποίου η ισχύς έχει εκπνεύσει από το 1961 και τροποποίηση του άρθρου 6 που στοχεύει στη μείωση των διοικητικών υποχρεώσεων των μεταφορέων, καταργώντας την υποχρέωσή τους να σημειώνουν τις πληροφορίες των τιμών ενώ αυτό συμπεριλαμβάνεται στις φορτωτικές και στα λογιστικά τους στοιχεία. Αυτή η τροποποίηση αποτελεί τη δυνατότητα ελέγχου των τιμών και των συνθηκών μεταφοράς, καθώς και τη διαπίστωση των τυχόν διακρίσεων. Πρόκειται λοιπόν για τροποποίηση που αντιστοιχεί ακριβώς σε ότι προβλέπει το άρθρο 75, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και εφόσον η τροποποίηση του άρθρου 6 είναι αναγκαία, ώστε τα ευρωπαϊκά όργανα να μπορούν να ελέγχουν την τήρηση της αρχής της μη διάκρισης στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο 75 (3) της Συνθήκης, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων απέδειξε ότι το άρθρο 75(3) είναι η μοναδική νομική βάση που μπορεί να εφαρμοσθεί για την τροποποίηση του κανονισμού με αριθμό 11.

 

8.4. (A6-0497/2007, Ulrich Stockmann) Αερολιμενικά τέλη (ψηφοφορία)

8.5. (A6-0406/2007, Johannes Blokland) Εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων (ψηφοφορία)

8.6. (A6-0515/2007, Csaba Őry) Εφαρμογή των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας (ψηφοφορία)

8.7. (A6-0494/2007, Jorgo Chatzimarkakis) CARS 21: Ένα ανταγωνιστικό κανονιστικό πλαίσιο για την αυτοκινητοβιομηχανία (ψηφοφορία)
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ TOY κ. PÖTTERING
Προέδρου

 

9. Πανηγυρική συνεδρίαση - Μεγάλος Μουφτής της Συρίας
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη χαρά και τιμή μου να καλωσορίσω σήμερα θερμά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου, την αυτού εξοχότητα τον σεΐχη Ahmad Badr Al-Din Hassoun, Μεγάλο Μουφτή της Συρίας.

(Χειροκροτήματα)

Όπως υπογράμμισα την περασμένη εβδομάδα στη Λιουμπλιάνα, κατά την τελετή έναρξης του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου, το έτος αυτό του διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών έχει πολύ μεγάλη σημασία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Είμαι βαθύτατα πεπεισμένος –όπως και πολλοί άλλοι– ότι είναι και δυνατή και αναγκαία η ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων διαφορετικών πολιτισμών και θρησκειών, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και σε όλες τις περιοχές του κόσμου. Εν προκειμένω το ΕΚ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις σχέσεις μας με τους λαούς στην αντίπερα όχθη της Μεσογείου και στη Μέση Ανατολή. Είναι γεγονός ότι το αποτέλεσμα ενός τέτοιου διαλόγου θα αφήσει ανεξίτηλη σφραγίδα στο κοινό μας μέλλον. Πρέπει να χτίσουμε μαζί μια πνευματική και πολιτισμική γέφυρα πάνω από τη Μεσόγειο, που θα βασίζεται στον αμοιβαίο εμπλουτισμό και τις κοινές αξίες.

Τη γέφυρα αυτή θα τη χτίσουμε με διαρκή, ειλικρινή και ανοιχτό διάλογο, στο πλαίσιο του οποίου θα ακούμε οι μεν τους δε, θα κάνουμε ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων και θα αναπτύξουμε αμοιβαία κατανόηση.

Πυρήνας του διαπολιτισμικού διαλόγου είναι η ανεκτικότητα. Ανεκτικότητα δεν σημαίνει αδιαφορία, σημαίνει να εκπροσωπεί κανείς τις δικές του θέσεις και να ακούει και να σέβεται τις πεποιθήσεις των άλλων.

Όπου δεν είναι δυνατό να δεχτεί κανείς τη θέση του άλλου, είναι παρόλ’ αυτά απαραίτητο να αντιμετωπίζει τις αντιλήψεις του με σεβασμό, να ανταλλάσσει ιδέες και απόψεις ειρηνικά και, όπου είναι δυνατό, να προετοιμάζει το έδαφος για κοινή δράση, εκτονώνοντας έτσι τις εντάσεις.

Πρέπει να δίνουμε έμφαση στα κοινά μας στοιχεία, μεταξύ των οποίων και η ουσία των καθολικών δημοκρατικών αξιών. Σε αυτές συγκαταλέγονται πρώτα απ’ όλα η αξιοπρέπεια του ανθρώπου και η υπεράσπιση των αναφαίρετων δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εκμεταλλευτεί αρκετές φορές την ευκαιρία να διεξαγάγει τέτοιες συνομιλίες κατά τη διάρκεια του έτους 2008 και μετά από αυτό. Η σημερινή επίσκεψη του Μεγάλου Μουφτή της Συρίας είναι η πρώτη από αυτές τις ευκαιρίες. Ο Ahmad Badr Al-Din Hassoun, πρώην Μουφτής του Χαλεπίου, θεωρείται εξέχων υπέρμαχος του διαθρησκευτικού διαλόγου σε μια χώρα όπου το πλήθος διαφορετικών θρησκευτικών κοινοτήτων συμβιώνουν και συνεργάζονται ειρηνικά μέχρι σήμερα.

Ένα σαφές δείγμα γι’ αυτό είναι και το γεγονός ότι ο Μεγάλος Μουφτής συνοδεύεται στη σημερινή του επίσκεψη από υψηλόβαθμους θρησκευτικούς ηγέτες –αυτή ήταν σαφής επιθυμία του– και θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά εδώ ιδίως τον προκαθήμενο της Χαλδαϊκής Καθολικής Εκκλησίας της Συρίας, Επίσκοπο Antoine Audo.

Εξοχότατε, σας προσκαλώ με μεγάλη χαρά να μιλήσετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Ahmad Badr El Din El Hassoun, Μεγάλος Μουφτής της Συρίας

(Ο ομιλητής μίλησε στην αραβική γλώσσα. Ακολουθεί μεταγραφή της αγγλικής διερμηνείας.)

Σας χαιρετώ όλους στο όνομα του Δημιουργού μας, ο οποίος έπλασε την ανθρωπότητα από το ίδιο χώμα και η ψυχή του οποίου μας έδωσε ζωή. Η πηγή της ενέργειάς μας προέρχεται από τον ένα Θεό, τον Πλάστη· είμαστε δημιουργήματά του και, επομένως, σας χαιρετώ ως αδέλφια μου σε αυτόν τον πλανήτη, αδέλφια στο πνεύμα και στην ανθρώπινη φύση.

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι βουλευτές, έρχομαι σε εσάς από μια χώρα στην οποία δεν επέλεξα εγώ να κατοικώ, αλλά οι ουρανοί επέλεξαν να αποτελώ έναν από τους πολίτες της. Αυτή τη γη, την οποία αποκαλούμε «ευλογημένη», τη γη του Al-Sham, η οποία περιλαμβάνει τον Λίβανο, την Παλαιστίνη, τη Συρία, την Ιορδανία και το Ισραήλ, τη γη αυτή που περιλαμβάνει όλους τους πολιτισμούς του ουρανού: στη γη αυτή περπάτησε ο Προφήτης Αβραάμ, ο Προφήτης Μωυσής έζησε εκεί ευτυχισμένα και ο Ιησούς (είθε να τον συνοδεύουν οι θεϊκές ευλογίες) γεννήθηκε εκεί και από την ίδια αυτή γη ανελήφθη στους ουρανούς. Ο Μωάμεθ, ο Προφήτης, ήρθε και αυτός από τη Μέκκα στη γη μας και ανελήφθη στους ουρανούς. Για τον λόγο αυτόν θα ήθελα να καταλάβετε το νόημα της γης αυτής, η οποία υπήρξε πηγή φωτός και φώτισης και χωρίς την οποία δεν θα ήμασταν Χριστιανοί και ακόλουθοι του Αβραάμ και του Μωυσή, και δεν θα ήμασταν Μουσουλμάνοι και δεν θα συνεχίζαμε την αποστολή της μεταφοράς του θεϊκού μηνύματος στον κόσμο.

Για τον λόγο αυτόν, σας ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά και ευχαριστώ και τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, ο οποίος μού επέτρεψε να ξεκινήσω αυτόν τον διαπολιτισμικό διάλογο σε μια χρονιά που αποτελεί το έτος διαλόγου μεταξύ πολιτισμών.

Λέω πολιτισμοί, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν ξεχωριστοί πολιτισμοί, παρά ένας και μόνο πολιτισμός.

Οι πολιτισμοί επηρέασαν και εμπλούτισαν τον πολιτισμό της ανθρωπότητας και ο πολιτισμός είναι δικό μας δημιούργημα: εμείς δημιουργήσαμε τον πολιτισμό. Το παρόν Κοινοβούλιο δεν δημιουργήθηκε από Χριστιανό ή από Εβραίο ή από Μουσουλμάνο, αλλά δημιουργήθηκε από άνθρωπο. Αποτελεί σύμβολο του πολιτισμού, της δημιουργίας του.

Όλοι μας διαμορφώνουμε έναν ενιαίο πολιτισμό, ο οποίος ονομάζεται πολιτισμός της ανθρωπότητας. Επομένως εμείς, στην περιοχή μας, δεν πιστεύουμε καθόλου στη σύγκρουση μεταξύ των πολιτισμών. Ένας είναι ο πολιτισμός στο σύμπαν και όχι πολλοί. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν ή να συνυπάρχουν διαφορετικοί πολιτισμοί.

(Χειροκροτήματα)

Γι’ αυτό, ας εξετάσουμε τις περιπτώσεις όπου υπάρχει σύγκρουση μεταξύ πολιτισμών. Σύγκρουση υπάρχει όπου υπάρχει άγνοια, τρομοκρατία και οπισθοδρόμηση, αλλά ένα καλλιεργημένο άτομο, όποια και αν είναι η θρησκεία του, θα κρατήσει το χέρι μου για να οικοδομήσουμε μαζί τον πολιτισμό της ανθρωπότητας. Όταν ο άνθρωπος έφτασε στο φεγγάρι, η σοβιετική υπηρεσία της εποχής και η NASA δεν αποτελούνταν αποκλειστικά από Αμερικανούς ή Ρώσους, αλλά περιλάμβαναν και Ευρωπαίους, Ιταλούς, Γερμανούς, Γάλλους, Βέλγους και Άραβες. Όλοι αυτοί μαζί οικοδόμησαν τον πολιτισμό που επέτρεψε στην ανθρωπότητα να φτάσει στο διάστημα.

Ας εξετάσουμε επομένως άλλη μια φορά την ορολογία ή τον όρο «σύγκρουση» μεταξύ πολιτισμών. Αυτό ενέχει κινδύνους, διότι ο πολιτισμός δεν μπορεί να οικοδομηθεί ξεχωριστά. Εκείνοι που έχτισαν τις πυραμίδες είναι πρόγονοί μας και εκείνοι που έχτισαν τις πυραμίδες στη Χιλή είναι και αυτοί πρόγονοί μας και επομένως, όπως ανέφερα, ο πολιτισμός είναι ένας.

Ένα δεύτερο ζήτημα: έχει θρησκεία ο πολιτισμός; Ή είναι η θρησκεία εκείνη που δίνει στον ανθρώπινο πολιτισμό τις ηθικές του αξίες; Δεν υπάρχει πολιτισμός του Ισλάμ ή του Χριστιανισμού ή του Ιουδαϊσμού. Η θρησκεία δίνει στον πολιτισμό τις ηθικές του αξίες, αλλά ο πολιτισμός είναι κάτι που εμείς δημιουργήσαμε. Ο Θεός δημιούργησε τη θρησκεία, αλλά εμείς δημιουργήσαμε τους πολιτισμούς. Αυτό το δημιουργήσαμε εμείς, αλλά η θρησκεία αποτελεί έργο του Θεού. Ας μην περιορίζουμε επομένως τον πολιτισμό, διότι αποτελεί δικό μας έργο, ενώ η θρησκεία, όπως είπα, αποτελεί έργο του Θεού.

Ποιος δημιουργεί τον πολιτισμό; Η ανθρωπότητα – εσείς και εγώ. Ποιοι είμαστε εμείς, εσείς και εγώ; Είστε εσείς διαφορετικοί από εμένα; Όχι. Δεν είστε εσείς η άλλη πλευρά. Τα ζώα μπορεί να είναι η άλλη πλευρά, αλλά εσείς είστε τα αδέλφια μου, όποια και αν είναι η θρησκεία ή η γλώσσα σας, γιατί η μητέρα μου είναι και μητέρα σας, ο πατέρας μου είναι και πατέρας σας, η γη είναι η μητέρα μας και ο Αβραάμ ο πατέρας μας. Επομένως, ας δημιουργήσουμε μια νέα γενιά που θεωρεί ότι «ο άλλος» είναι τα ζώα. Αλλά ο άνθρωπος, όποια και αν είναι η θρησκεία ή όποια και αν είναι η προέλευσή του είναι αδελφός και αδελφή μου και το αίμα του είναι και αίμα μου. Το πνεύμα του είναι και δικό μου, οι ιδέες του είναι και δικές μου, η ελευθερία του είναι η δική μου ελευθερία και ο πολιτισμός του δεν είναι διαφορετικός από τον δικό μου. Γι’ αυτό, ας οικοδομήσουμε μαζί έναν πολιτισμό. Στην περιοχή μου δεν πιστεύουμε στην πληθώρα των θρησκειών: δεν υπάρχουν πολλαπλές θρησκείες.

Ο Αβραάμ, ο Μωυσής, ο Ιησούς και ο Μωάμεθ κατέληξαν σε μία και μόνη θρησκεία – τη λατρεία του Θεού και την αξιοπρέπεια της ανθρωπότητας. Όσο για τους νόμους, αυτοί διαφέρουν από καιρό σε καιρό και από εποχή σε εποχή. Μπορεί να υπάρχουν πολλοί νόμοι, αλλά δεν μπορεί να υπάρχουν πολλές θρησκείες. Για τον λόγο αυτόν, ο Θεός σας και ο Θεός μας είναι ένας και μόνος και όλοι λατρεύουμε τον ίδιο Δημιουργό. Επομένως, δεν μπορεί να υπάρξει θρησκευτική σύγκρουση. Αυτό με φέρνει στο σημείο να πω ότι δεν υπάρχει ιερός πόλεμος. Δεν πιστεύω στους ιερούς πολέμους, διότι ένας πόλεμος δεν μπορεί ποτέ να είναι ιερός: η ειρήνη είναι εκείνη που είναι ιερή.

(Χειροκροτήματα)

Γι’ αυτό, ας διδάξουμε τα παιδιά μας στα σχολεία, τις εκκλησίες, τους χώρους λατρείας και τα τζαμιά ότι εκείνο που είναι πραγματικά ιερό στο σύμπαν είναι ο άνθρωπος και δεν είναι το Kaaba ή το Masjid al-Aqsa ή η Εκκλησία της Αγίας Τριάδος αλλά η ανθρωπότητα – η ανθρωπότητα είναι το ιερότερο πράγμα στο σύμπαν και αυτό είναι περισσότερο σημαντικό από κάθε άλλο ιερό πράγμα.

(Χειροκροτήματα)

Γιατί σας τα λέω αυτά, κυρίες και κύριοι; Διότι το Kaaba δημιουργήθηκε από τον Αβραάμ, έναν άνθρωπο, και το τείχος της Μέκκας κατασκευάστηκε από έναν Εβραίο και η Εκκλησία της Αγίας Τριάδος από έναν Χριστιανό. Αλλά ο άνθρωπος – ποιος δημιούργησε τον άνθρωπο; Αυτός είναι δημιούργημα του Πλάστη, και όποιος καταστρέφει το δημιούργημα του Πλάστη δεν θα πρέπει να γίνεται σεβαστός.

Κάθε άτομο που σκοτώνει ένα παιδί του Ισραήλ ή του Ιράκ θα κληθεί να απολογηθεί για την πράξη του ενώπιον του Θεού διότι τα παιδιά αυτά αποτελούν δημιουργήματα του Θεού στον πλανήτη μας και εμείς καταστρέφουμε αυτό το δημιούργημα. Μπορούμε να δώσουμε πίσω τη ζωή τους σε αυτά τα άτομα; Αν καταστραφεί το Kaaba, τα παιδιά μας μπορούν να το ξαναχτίσουν και εάν καταστραφεί το Masjid al-Aqsa, μπορούμε να το ξαναχτίσουμε. Εάν καταστραφεί η Εκκλησία της Αγίας Τριάδος, η επόμενη γενιά θα την ξαναχτίσει, αλλά πιστέψτε με, εάν σκοτωθεί ένας άνθρωπος, ποιος θα του δώσει πίσω τη ζωή του;

Επομένως, χαιρετίζω και ευχαριστώ την Ευρώπη που με κάλεσε να έλθω εδώ. Θα ξεκινήσω με εσάς και θα σας καλέσω να διασφαλίσετε ότι ο διάλογος μεταξύ των πολιτισμών θα πρέπει να είναι αέναος και ανοιχτός, ώστε να δημιουργήσουμε κράτη που θα βασίζονται στους πολίτες –όχι στη θρησκεία ή την εθνότητα, διότι η θρησκεία αποτελεί σχέση μεταξύ υμών και του Θεού– αλλά θα πρέπει να συμβιώσουμε σε αυτόν τον κόσμο με ειρήνη. Δεν σας επιβάλλω τη θρησκεία μου και εσείς δεν επιβάλλετε τη θρησκεία σας σε μένα. Αυτό είναι κάτι μεταξύ ημών και του Δημιουργού.

Ας δημιουργήσουμε λοιπόν μια νέα γενιά που πιστεύει ότι ο πολιτισμός της ανθρωπότητας αποτελεί κοινό έργο και ότι το πιο πολύτιμο πράγμα είναι η ανθρωπότητα και η ελευθερία – μετά τον Θεό, ασφαλώς. Εάν θέλουμε να έχουμε ειρήνη στον κόσμο, ας ξεκινήσουμε από τη γη της ειρήνης: την Παλαιστίνη και το Ισραήλ. Για να μπορέσουμε να πούμε στους ανθρώπους, όπως είπε ο Πάπας πριν από χρόνια αντί να χτίσουμε το τείχος, ας οικοδομήσουμε τις γέφυρες της ειρήνης, διότι η Παλαιστίνη είναι η γη της ειρήνης. Λαμβάνοντας υπόψη πόσο κοστίζει η κατασκευή του Τείχους, ας επιτρέψουμε στα παιδιά των Χριστιανών, των Εβραίων και των Μουσουλμάνων να πηγαίνουν στο ίδιο σχολείο και να ζουν σαν αδέλφια σε ένα σχολείο ειρήνης.

(Χειροκροτήματα)

Ναι, απλώσαμε το χέρι σε εσάς στη Συρία πέρυσι. Ο Πρόεδρος Bashar-al-Asad άπλωσε τα χέρια του προς τον κόσμο και δήλωσε: «Θέλω μια πραγματική ειρήνη». Δεν φέρω όπλο σήμερα αλλά θα μεταφέρω πάντα τον λόγο της ειρήνης ενώπιον του κόσμου και θα πω: «Όχι άλλος πόλεμος από αύριο». Ο νικητής του πολέμου θα είναι ηττημένος, εάν είναι προσωρινά νικητής, διότι θα έχει σκοτώσει ανθρώπους, αλλά πραγματικοί νικητές είναι εκείνοι που γίνονται αδέλφια με τους άλλους ανθρώπους. Δεν είναι η γη ιερή αλλά ο άνθρωπος. Ας φτιάξουμε έναν ιερό κόσμο, όπου ο άνθρωπος θα είναι το ιερό πρόσωπο.

Γι’ αυτό, μην πιστεύετε τα μέσα ενημέρωσης, γιατί αυτά σε πολλές περιπτώσεις δεν λένε την αλήθεια. Πολλοί από εσάς με επισκεφθήκατε στη Συρία και ήρθατε στο τζαμί μου και εγώ ήρθα μαζί σας στις εκκλησίες σας και είδατε πώς ζούμε σαν μία οικογένεια και ότι δεν πιστεύουμε στην απλή συγκατοίκηση αλλά στη συμβίωση σαν οικογένεια. Είτε είμαστε Μουσουλμάνοι, Εβραίοι ή Χριστιανοί, πιστεύουμε σε έναν οίκο – τον οίκο της ζωής.

Διατέλεσα, όπως και εσείς, βουλευτής στη Συρία επί 10 χρόνια και, από τη στιγμή που εισήλθα στο κοινοβούλιο, είχα την αίσθηση ότι δεν εκπροσωπούσα την πολιτική μου παράταξη ή ομάδα, καθώς ήμουν ανεξάρτητος, αλλά ότι εκπροσωπούσα κάθε άτομο που μου ζήτησε να το εκπροσωπήσω και ότι εκπροσωπούσα κάθε άτομο που δεν μου ζήτησε να το εκπροσωπήσω, γιατί είναι αδέλφια μου, και εγώ εκπρόσωπος των πάντων στη χώρα. Λοιπόν, εσείς εκπροσωπείτε τις χώρες ή τις πολιτικές σας παρατάξεις ή μήπως εκπροσωπείτε τους ανθρώπους; Σας παρακαλώ να εκπροσωπήσετε εμάς και τον λαό σας, διότι η ανθρωπότητα είναι μοναδική στο σύμπαν.

Ναι, πρέπει να μας εκπροσωπείτε σε ζητήματα ειρήνης και ειλικρίνειας και πίστης. Ο ισλαμικός κόσμος σήμερα έχει πόλεμο σε πολλές από τις χώρες του. Αυτός ο κόσμος πρέπει να επιτύχει την ειρήνη και πάντα επιθυμούσε την ειρήνη και, σε περιπτώσεις συγκεκριμένων κρίσεων, αυτό οφείλεται στην αδικία. Ο Χριστιανισμός έχει έρθει με σκοπό να εξασφαλίσει την ειρήνη, αλλιώς δεν καταλαβαίνουμε ποια ήταν η αποστολή των προφητών, όπως ο Μωυσής, που ζητούσαν την επίτευξη της ειρήνης. Κανείς δεν ήθελε να σκοτώσει κανέναν και όποιος επιθυμεί να σκοτώσει άλλον άνθρωπο έρχεται σε αντίθεση με τις πεποιθήσεις και τη θρησκεία του. Μην χρησιμοποιείτε τη θρησκεία για να σκοτώνετε, η θρησκεία προορίζεται για την ειρήνη και τη ζωή.

Ναι, αυτό είναι το μήνυμα από τη χώρα μου, από μια γη ευλογημένη από τους ουρανούς, όπου περπάτησαν και έζησαν όλοι οι προφήτες.

Η γυναίκα είναι σημαντική στη χώρα μας και χαίρει εκτίμησης είτε είναι εβραία, χριστιανή ή μουσουλμάνα, αν και μάλλον αντιμετωπίζε άδικη μεταχείριση εξαιτίας των ανδρών. Οι γυναίκες συμμετέχουν σε όλα τα επίπεδα της χώρας μας και οι ηγέτες της χώρας μου, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, ζητούν τη συμμετοχή των γυναικών σε όλους τους τομείς της κοινωνίας.

Αυτή η πόλη αποτελεί εγγύηση της ειρήνης. Υπήρξα μάρτυρας της οικοδόμησής της και δήλωσα ότι η Ευρώπη αποτελεί το θαύμα του 20ού αιώνα. Το θαύμα αυτό βίωσε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στη συνέχεια κατόρθωσε να γκρεμίσει το Τείχος του Βερολίνου τελείως αναίμακτα – χωρίς να χυθεί ούτε μία σταγόνα αίμα. Όλη η Ευρώπη συσπειρώθηκε και οι άνθρωποί της συγκεντρώθηκαν σε ένα Κοινοβούλιο. Θα μπορούσατε λοιπόν να μας βοηθήσετε να φτιάξουμε ένα τέτοιο κοινοβούλιο – ένα ανθρώπινο, πνευματικό και οικουμενικό κοινοβούλιο; Βοηθήστε μας, διότι η Συρία και ολόκληρος ο ισλαμικός κόσμος περιμένουν από εσάς, τόσο οι Μουσουλμάνοι όσο και οι Χριστιανοί.

Τέλος, εφόσον η Δαμασκός αποτελεί φέτος πολιτιστική πρωτεύουσα του αραβικού κόσμου και εσείς ξεκινήσατε το Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου, σας ζητώ να συμφωνήσετε για τη διεξαγωγή ενός διαπολιτισμικού συνεδρίου στην πολιτιστική πρωτεύουσα του αραβικού κόσμου, τη Δαμασκό, για να δηλώσουμε ότι ο κόσμος είναι ενωμένος και ότι απλώνουμε τα χέρια μας προς τον Λίβανο, διότι ο Λίβανος έχει έναν λαό και θα πρέπει όλοι να βοηθήσουμε στη δημιουργία ενός Λιβάνου και μιας γνήσιας Παλαιστίνης, ενός γνήσιου Ισραήλ, ενός γνήσιου Ιράκ, μιας γης με ειρήνη για όλους.

(Παρατεταμένα χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Κυρίες και κύριοι, τα χειροκροτήματά σας δείχνουν ότι μπορώ να ευχαριστήσω θερμά εξ ονόματος όλων σας τον Μεγάλο Μουφτή της Συρίας σείχη Ahmad Badr Al-Din Hassoun για το μήνυμά του ενάντια στη βία, στον πόλεμο και στην τρομοκρατία. Θέτει στο επίκεντρο την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και αυτή είναι η βάση της συνεργασίας μεταξύ των πολιτισμών, η ανεκτικότητα, που σημαίνει ότι έχουμε τη δική μας άποψη, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να δεχτούμε την άποψη του άλλου, όμως τη σεβόμαστε και έτσι συμβιώνουμε ειρηνικά σε αυτόν τον κόσμο αναγνωρίζοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Εξοχότατε, σας ευχαριστώ για την ομιλία σας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου!

(Χειροκροτήματα)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. ALEJO VIDAL-QUADRAS
Αντιπροέδρου

 

10. Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ώρα των ψηφοφοριών.

(Για τα αποτελέσματα και άλλες λεπτομέρειες των ψηφοφοριών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά)

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Booth (IND/DEM). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, εν συντομία, θεωρώ ότι δεν ακολουθήσατε ορθά τον Κανονισμό κατά την προηγούμενη ψηφοφορία.

Ανακοινώσατε την έναρξη της ψηφοφορίας αλλά δεν ρωτήσατε εάν έχουν ψηφίσει όλα τα μέλη, προτού ανακοινώσετε τη λήξη της ψηφοφορίας και δεν αναγνώσατε τα αποτελέσματα.

Θεωρώ ότι δεν τηρήσατε τη διαδικασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Κύριε Booth, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας φαίνεται στην οθόνη. Εφόσον ζητήσατε όλες οι σημερινές ψηφοφορίες να γίνουν με ονομαστική κλήση, αυτό ακριβώς κάνουμε· αυτό που προσπαθώ είναι να κάνω αυτή τη μορφή ψηφοφορίας όσο το δυνατόν πιο ανώδυνη για το Σώμα, αν δεν έχετε αντίρρηση, κύριε Booth.

 

10.1. (A6-0481/2007, Piia-Noora Kauppi) Η φορολογική μεταχείριση των ζημιών σε περιπτώσεις με διασυνοριακό χαρακτήρα (ψηφοφορία)

10.2. (A6-0518/2007, Glenis Willmott) Κοινοτική στρατηγική 2007-2012 για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (ψηφοφορία)
  

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Beazley (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, επικαλούμαι τα άρθρα 152 και 160 του Κανονισμού, που αφορούν τη διαδικασία ψηφοφορίας και την ψηφοφορία με ονομαστική κλήση. Είναι φανερό ότι ο Κανονισμός παραβιάσθηκε και χρησιμοποιήθηκε με τρόπο τελείως αντίθετο προς τον αρχικό του σκοπό. Θα ήθελα να ζητήσω, μέσω υμών, από ειδικούς όπως ο κ. Corbett και άλλοι να διερευνήσουν πολύ προσεκτικά αυτό που έγινε σήμερα. Αντιλαμβάνομαι ότι ο Πρόεδρος διαθέτει τη διακριτική ευχέρεια να κηρύξει άκυρο κάθε αίτημα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση. Αυτό μπορεί να καταστεί αναγκαίο όταν θα έχουμε μεγαλύτερες ψηφοφορίες στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, εδώ στο Σώμα έχουμε και ορθώς έναν πολύ φιλελεύθερο και κυρίως φιλικό προς τις μειοψηφίες Κανονισμό. Επιθυμία και καθήκον μας είναι να τον διατηρήσουμε. Αυτό ωστόσο προϋποθέτει επίσης να χρησιμοποιούν οι αντίστοιχες ομάδες τα μειοψηφικά τους δικαιώματα σωστά και να μην γίνεται κατάχρηση. Όταν συμβαίνει αυτό –όπως συνέβη σήμερα– πρέπει να επανεξετάσουμε αυτήν την πρακτική.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ συγκεκριμένα στις δύο παρατηρήσεις επί της διαδικασίας που μόλις έγιναν. Ο Κανονισμός είναι απολύτως ξεκάθαρος σχετικά με αυτό. Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να ζητεί ψηφοφορία με ονομαστική κλήση. Ο Πρόεδρος δεν διαθέτει καμία διακριτική ευχέρεια. Πάντα δεχόμασταν ότι, τελικά, σε κάθε δημοκρατικό κοινοβούλιο, η πλειοψηφία έχει το δικαίωμα να περνάει την άποψή της, αλλά αυτό που μόλις ακούσαμε είναι η πλέον αδιάλλακτη θέση που δεν επιτρέπει καμία αντίθετη άποψη και, εάν οι συνάδελφοί μου επιθυμούν να κατανοήσουν για ποιον λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι καθόλου δημοφιλής στους ψηφοφόρους εκεί έξω, λάβετε απλά υπόψη τη δική σας αδιάλλακτη στάση απέναντι σε όποιον εκφράζει διαφορετική άποψη από τη δική σας.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Κύριε Hannan, απ’ όσο γνωρίζω, όλες οι ψηφοφορίες που διενεργήθηκαν σήμερα το πρωί ήταν ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση. Επομένως, ο Κανονισμός έχει τηρηθεί σχολαστικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Nigel Farage (IND/DEM). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επισημάνω στον κ. Beazley και τον κ. Rack, και ίσως και σε εσάς, κύριε Πρόεδρε, ότι σήμερα είναι η πρώτη φορά από τότε που βρίσκομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μπορούμε να είμαστε πραγματικά βέβαιοι ότι τα αποτελέσματα είναι σωστά, διότι συνήθως θυμίζουν φαρσοκωμωδία! Επομένως, μην παραπονιέστε, σας βοηθούμε να συμμαζέψετε εδώ μέσα, ώστε στο μέλλον το μεγαλύτερο μέρος αυτών των εργασιών να γίνεται από τις επιτροπές και να μην αναγκαζόμαστε να ασχολούμαστε με εκατοντάδες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, χιλιάδες τροπολογίες. Ό,τι κάναμε είναι απολύτως εντός των πλαισίων του Κανονισμού και όλοι εσείς –ιδίως όσοι πιστεύετε σε αυτό το Σώμα– θα πρέπει να διδαχθείτε από αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, επικαλούμαι το άρθρο 171 του Κανονισμού και υποβάλλω εξ ονόματος της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ακόλουθο αίτημα: εξαιτίας της επείγουσας ανάγκης διαβούλευσης για τον Κανονισμό και την ερμηνεία του, ζητώ να διακοπεί τώρα η συνεδρίαση και να μεταφερθούν όλες οι άλλες συζητήσεις –και οι αιτολογήσεις ψήφου– στη συνεδρίαση που θα γίνει απόψε στις 22.00.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Δεκατέσσερις βουλευτές του Σώματος έχουν ζητήσει αιτιολογήσεις ψήφου για καθεμία από τις επτά συζητήσεις που διεξήχθησαν χθες και σήμερα το πρωί. Δεκατέσσερις βουλευτές, καθένας από τους οποίους έχει ζητήσει μία αιτιολόγηση ψήφου για καθεμία από τις επτά συζητήσεις: δέκα είναι μέλη της Ομάδας IND/DEM, δύο από την Ομάδα PPE-DE και δύο είναι μη εγγεγραμμένοι.

Αν αυτές οι αιτιολογήσεις ψήφου διεξαχθούν τώρα θα απασχολήσουν πιθανότατα περίπου δύο ώρες από τον χρόνο μας.

Επομένως υποβάλλω το ακόλουθο θέμα επί της διαδικασίας στο Σώμα: είτε θα συνεχίσουμε με τις αιτιολογήσεις ψήφου και θα μείνουμε εδώ για δύο ώρες ακόμη ή θα διακόψουμε τη συνεδρίαση τώρα όπως πρότεινε ο κ. Schulz και θα διεξαγάγουμε τις αιτιολογήσεις ψήφου απόψε.

(Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση.)

Κυρίες και κύριοι, η ώρα των αιτιολογήσεων ψήφου θα ανακοινωθεί στις 15.00.

 

11. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
  

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.55 και συνεχίζεται στις 15.00.)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. GÉRARD ONESTA
Αντιπροέδρου

 

12. Ημερήσια διάταξη
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Αγαπητοί συνάδελφοι, γνωρίζετε ότι 19 βουλευτές κατέθεσαν αιτήσεις για προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου για καθεμία από τις επτά εκθέσεις που ψηφίστηκαν το μεσημέρι. Υπάρχουν επίσης δέκα προσωπικές αιτήσεις για αιτιολογήσεις ψήφου. Θεωρητικά, η διάρκεια των αιτιολογήσεων ψήφου θα είναι, επομένως 143 λεπτά, λίγο παραπάνω από δύο ώρες. Για να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε στη σημερινή ημερήσια διάταξη αυτές τις αιτιολογήσεις ψήφου, προτείνω την ακόλουθη τροποποίηση στην ημερήσια διάταξη:

Η δήλωση της Επιτροπής για τα απορρίμματα στην περιοχή της Καμπανίας, που κανονικά προβλέπεται για τις 21:00, να γίνει αμέσως μετά την έκθεση Angelilli για τα δικαιώματα του παιδιού.

Επομένως, οι αιτιολογήσεις ψήφου θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη κατά τη βραδινή συνεδρίαση, μετά την προφορική ερώτηση για το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που έχουν εκλεγεί στην Πολωνία.

Η ημερήσια διάταξη διαμορφώνεται, επομένως, ως ακολούθως:

– από τις 15:00 έως τις 17:30: έκθεση Cashman, έκθεση Angelilli, κατόπιν δε η δήλωση της Επιτροπής για τα απορρίμματα στην περιοχή της Καμπανίας,

– από τις 17:30 έως τις 19:00: Ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή,

– έπειτα, κατά τη βραδινή συνεδρίαση, από τις 21:00 έως τα μεσάνυχτα, κατά σειρά: έκθεση Pack, έκθεση Graefe zu Baringdorf, προφορική ερώτηση για το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουν εκλεγεί στην Πολωνία και τέλος οι αιτιολογήσεις ψήφου για τα θέματα που τέθηκαν σε ψηφορία το μεσημέρι.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας, σχετικά με τη διευκρίνιση του Κανονισμού, όπως αποφασίστηκε νωρίτερα. Σύμφωνα με το άρθρο 171, το οποίο επικαλέστηκε ο κ. Schulz, σχετικά με τη διακοπή της συνεδρίασης, δεν ορίζει –καθώς είχαμε ολοκληρώσει τις ψηφοφορίες και βρισκόμασταν στο στάδιο των αιτιολογήσεων ψήφου– ότι μπορεί να γίνει επίκληση του άρθρου τη συγκεκριμένη στιγμή. Εάν η συνεδρίαση είχε διακοπεί τότε, θα ίσχυε το προηγούμενο που εφαρμόζεται εδώ, σύμφωνα με το οποίο όταν συνέρχεται εκ νέου η συνεδρίαση, συνεχίζονται και οι εργασίες, και αυτό θα σήμαινε –βάσει του προηγούμενου και της διαδικασίας που τηρείται κατά την οκταετία που βρίσκομαι εγώ εδώ– να συνεχιστούν οι αιτιολογήσεις ψήφου. Θα χαρώ πολύ να επανέλθω όποτε κριθεί αναγκαίο και να παράσχω τις αιτιολογήσεις ψήφου μου, διότι επιθυμώ να το κάνω για αρκετές εκθέσεις.

Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια ήταν η βάση της απόφασης όσον αφορά το άρθρο 171, διότι δεν θεωρώ ότι ήταν σωστή. Γνωρίζετε και εσείς καλά όπως και εγώ ότι παραβιάζετε τον Κανονισμό, με σκοπό να αντιταχθείτε στη δημοκρατική θέληση ορισμένων βουλευτών του παρόντος Σώματος. Πρόκειται για ένα περίεργο είδος δημοκρατίας, όταν προσπαθείτε να φιμώσετε τη μειονότητα που κάνει απλώς αυτό που της επιτρέπεται να κάνει στο πλαίσιο του Κανονισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να υπενθυμίσω ορισμένα θεμελιώδη σημεία για το πώς λειτουργούμε εδώ. Ο Πρόεδρος δύναται, ανά πάσα στιγμή, να διακόψει τη συνεδρίαση.

Αρκεί να σηκωθώ, να εγκαταλείψω αυτό το έδρανο, και αυτομάτως οι εργασίες μας διακόπτονται. Σας διαβεβαιώνω, δεν έχω την πρόθεση να εγκαταλείψω το έδρανο, να έχετε όμως υπόψη σας ότι ανά πάσα στιγμή, αρκεί απλώς να σηκωθεί ο Πρόεδρος για να διακοπούν οι εργασίες μας.

Επομένως, η πρώτη μου παρατήρηση είναι ότι η συνεδρίαση είχε διακοπεί, αφού εναπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Προέδρου να διακόψει, όταν το επιθυμεί, τη συνεδρίαση.

Ο δεύτερος απόλυτος κανόνας είναι ο ακόλουθος: η Ολομέλεια και μόνο αυτή έχει την αρμοδιότητα – την αποκλειστική αρμοδιότητα– καθορισμού της ημερήσιας διάταξής της. Γι’ αυτό σας προτείνω να αναθεωρήσουμε την ημερήσια διάταξη, όπως μόλις σας υπέδειξα.

Αν δεν επιθυμείτε την τροποποίηση της ημερήσιας διάταξη, όπως σας την πρότεινα, σε αυτή την περίπτωση και μόνο σε αυτή την περίπτωση –έχετε δίκιο, κύριε Heaton-Harris– θα ακολουθήσουμε την ημερήσια διάταξη που είχε εγκριθεί προηγουμένως.

Γι’ αυτό απευθύνω τώρα το ερώτημα αν υπάρχουν συνάδελφοι που αντιτίθενται επισήμως στην τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης, όπως μόλις την πρότεινα. Θα ακούσουμε, επομένως, τα επιχειρήματα κάποιου που τάσσεται κατά της πρότασής μου και έπειτα θα καλέσω να μιλήσει κάποιος, που θα ταχθεί υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, αναμφίβολα ισχύει ότι εσείς, ως Πρόεδρος, θα μπορούσατε να εγκαταλείψετε την έδρα και η Συνέλευση θα αναγκαζόταν να διαλυθεί. Ωστόσο, δεν είναι αυτή η βάση των όσων συνέβησαν πριν από τη διακοπή για γεύμα. Αυτά συνέβησαν στο πλαίσιο μιας πρότασης που υποβλήθηκε από τον κ. Schulz, σύμφωνα με το άρθρο 171, για διακοπή της συνεδρίασης.

Το άρθρο είναι σαφές και αναφέρει ότι, σε περίπτωση τέτοιας πρότασης, θα πρέπει να υπάρχει ένας ομιλητής υπέρ και ένας ομιλητής κατά. Αυτό δεν έγινε στην παρούσα περίπτωση, πράγμα που σημαίνει ότι η πρόταση ήταν παράτυπη και δεν θα έπρεπε να έχει τεθεί σε ψηφοφορία, και ότι η απόφαση δεν είναι δεσμευτική. Επομένως, θα πρέπει τώρα να επιστρέψετε στην ημερήσια διάταξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Σας θυμίζω και πάλι ότι το Σώμα είναι το κυρίαρχο όργανο. Επομένως, εναπόκειται στον Πρόεδρο να καλέσει, όπως κάνω αυτή τη στιγμή, από τους συναδέλφους, έναν υπέρ και έναν κατά, να μιλήσουν. Είναι μια αρμοδιότητα του Προέδρου.

Βεβαίως και το Σώμα πρέπει να ψηφίζει, αλλά νομίζω ότι σήμερα το πρωί διεξήχθη ψηφοφορία, για την οποία μάλιστα υπήρξε και ηλεκτρονική επαλήθευση. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να αμφισβητηθεί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα μόνο να παρατηρήσω το εξής: είναι αλήθεια ότι ο προεδρεύων της συζήτησης σήμερα το πρωί ξέχασε να ρωτήσει ποιος θέλει να μιλήσει υπέρ ή κατά της πρότασης. Όμως είναι επίσης αλήθεια ότι η σαφής πλειοψηφία στο Σώμα ψήφισε να μην συζητήσουμε ούτε να προβούμε σε αιτιολογήσεις ψήφου τώρα, αλλά στις 10 το βράδυ. Τώρα υποβάλλεται μια νέα πρόταση και θα ήθελα να την υποστηρίξω εξ ονόματος της Ομάδας μου – και, πιστεύω, εξ ονόματος και άλλων συναδέλφων. Θεωρώ λογική τη διευθέτηση που προτείνατε και θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Όπως μάλιστα είπατε και ο ίδιος, το Σώμα είναι ανεξάρτητο. Στο Σώμα αποφασίζει η πλειοψηφία του.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Αγαπητοί συνάδελφοι, κάλεσα έναν που τάσσεται υπέρ και έναν που τάσσεται κατά της πρότασης. Αν κάποιος επιθυμεί να παρέμβει, θα είναι για κάτι διαφορετικό, όχι για εκ νέου επιχειρηματολογία υπέρ ή κατά, ειδάλλως δεν μπορώ να σας δώσω τον λόγο.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας, το Κοινοβούλιο μπορεί να κυρίαρχο, όπως είπατε, αλλά δεν παύει να είναι υποχρεωμένο να τηρεί τον Κανονισμό του.

Η διακοπή ή λήξη μιας συνεδρίασης καλύπτεται από το άρθρο 171 που αναφέρει: «Κατά τη διάρκεια συζήτησης ή ψηφοφορίας, η συνεδρίαση μπορεί να διακοπεί ή να λήξει». Όμως, σήμερα το πρωί αυτό δεν έγινε κατά τη διάρκεια συζήτησης ή ψηφοφορίας, αλλά μετά την ψηφοφορία.

Επιπλέον, το άρθρο 163, «Αιτιολόγηση της ψήφου», δεν παρέχει στον Πρόεδρο τη διακριτική ευχέρεια να μην ακούσει την αιτιολόγηση ή να αλλάξει την ώρα διεξαγωγής της. Λέει ξεκάθαρα: «Όταν η γενική συζήτηση περατωθεί, μπορεί κάθε βουλευτής να προβεί σε προφορική αιτιολόγηση ψήφου επί της τελικής ψηφοφορίας, που επιτρέπεται να διαρκέσει κατ’ ανώτατο όριο ένα λεπτό».

Πράγματι, ο Κανονισμός του Σώματος παρέχει σημαντικό βαθμό αυθαίρετης εξουσίας στον ομιλητή. Αλλά στα δύο αυτά θέματα δεν περιλαμβάνεται τέτοια εξουσία και το παρόν Σώμα επέλεξε –με τον πλέον θεαματικό τρόπο– να παραβεί τον ίδιο του τον Κανονισμό, αντί να καθυστερήσει δυο-τρεις ανθρώπους από το γεύμα τους.

Θα πρέπει να πω ότι αυτό είναι ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο προχωράει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην επικύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας, ή μάλλον του Ευρωπαϊκού Συντάγματος. Παραβιάζετε τους δικούς σας κανονισμούς όταν δεν σας συμφέρουν, αντί να ανεχθείτε μια αντίθετη άποψη.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Αυτό που σας προτείνω, κύριοι συνάδελφοι, είναι το εξής. Προφανώς, δεν δυνάμεθα σήμερα το απόγευμα να ακούσουμε όλα τα επιχειρήματα των μεν και των δε σχετικά με την ερμηνεία του συγκεκριμένου άρθρου.

Αν κάποιοι βουλευτές έχουν ενστάσεις, να τις υποβάλουν γραπτώς στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Είμαι βέβαιος ότι θα παραπέμψει το θέμα στην αρμόδια επιτροπή.

Αυτό που με απασχολεί τώρα είναι απλώς ο καθορισμός της ημερήσιας διάταξης. Υπέβαλα μια πρόταση. Άκουσα έναν βουλευτή που τάσσεται υπέρ και έναν που τάσσεται κατά. Το θέτω σε ψηφοφορία.

(Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.)

(Η ημερήσια διάταξη, επομένως, τροποποιείται)

 

13. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Τα συνοπτικά πρακτικά της συνεδρίασης της Δευτέρας, 14 Ιανουαρίου 2008 έχουν διανεμηθεί.

Υπάρχουν παρατηρήσεις;

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (UEN). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πολύ ευγενικό εκ μέρους σας να μου παραχωρήσετε το βήμα 20 λεπτά αργότερα από τότε που το ζήτησα, παρότι βρίσκομαι ακριβώς απέναντι από την προεδρία. Θα ήθελα να μιλήσω για να καταγραφεί στα πρακτικά και προς χάριν της δημοκρατίας στο παρόν Κοινοβούλιο.

Η Προεδρία του Κοινοβουλίου και όλοι οι πρόεδροι των διαφόρων ομάδων πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι δύο κακά δεν κάνουν ένα καλό. Εκείνο που είναι πολιτικά χρήσιμο δεν είναι πάντα πολιτικά ορθό και έχοντας ακούσει σήμερα τον Μεγάλο Μουφτή, πρέπει να αποφασίσουμε κατά τρόπο σαφή και ξεκάθαρο για όλους μας εάν εμείς στο παρόν Σώμα ακολουθούμε τις δημοκρατικές διατάξεις του Κανονισμού ή αν ακολουθούμε τα συμφέροντα του καθενός, ανάλογα με τις περιστάσεις.

Σήμερα το πρωί διαπράχθηκε ένα σφάλμα όσον αφορά τον Κανονισμό του Κοινοβουλίου και δεν διορθώνουμε το σφάλμα ψηφίζοντας σήμερα σε ένα άδειο Κοινοβούλιο, διότι έτσι διαπράττουμε ακόμα ένα σφάλμα εις βάρος της δημοκρατίας. Δεν λέω εξ ονόματος της Ομάδας UEN εάν είναι σημαντικό να συζητήσουμε το ζήτημα των απορριμμάτων στην Ιταλία απόψε στις 21.00 ή αύριο στις 17.00, ή εάν είναι σημαντικό οι αιτιολογήσεις ψήφου να γίνουν μετά την ψηφοφορία, ως είθισται στο παρόν Κοινοβούλιο, όταν η ψηφοφορία γίνεται όπως θα έπρεπε να έχει γίνει σήμερα το πρωί. Σας ερωτώ, ωστόσο, κύριε Πρόεδρε –και μπορείτε να με διακόψετε, καθόλου δεν με απασχολεί– τι λένε τα άρθρα του Κανονισμού του Κοινοβουλίου; Γνωρίζετε; Αναφορικά με αυτή την ερώτηση, επιθυμείτε να απαντήσετε στους παρόντες στην άδεια αυτή αίθουσα ότι πρέπει να ψηφίσουν με βάση όσους έλαβαν τον λόγο και όχι όσους επιθυμούσαν να εκφράσουν μια ανεξάρτητη άποψη; Μα αυτό είναι τρέλα!

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Κυρία Πρόεδρε, θέλω να πιστεύω ότι ο τόνος της φωνής μου θα είναι τόσο ήρεμος, όσο υψηλός ήταν ο τόνος των δικών σας λόγων. Σας έδωσα τον λόγο για να μάθω εάν ήσαστε υπέρ ή κατά της έγκρισης των συνοπτικών πρακτικών της Δευτέρας, 14 Ιανουαρίου. Δεν είπατε τίποτα επ’ αυτού. Είχα, ωστόσο, την ευγένεια να σας ακούσω μέχρι τέλους και ελπίζω ότι οι συνάδελφοί μας, θα κρίνουν όπως και εγώ τον τρόπο με τον οποίο επιλέξατε να απευθυνθείτε στο Σώμα.

Θεωρώ, επομένως, ότι δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, εφόσον η κυρία Πρόεδρος δεν παρεμβαίνει.

(Τα συνοπτικά πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.)

 

14. Πολυετές πρόγραμμα πλαίσιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για την περίοδο 2007-2012 (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης του Michael Cashman, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 168/2007 σχετικά με τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος πλαισίου του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2007-2012 (COM(2007)0515 - C6-0322/2007 - 2007/0189(CNS)) (A6-0514/2007).

Παρέμβαση επί της διαδικασίας, κύριε συνάδελφε. Μπορείτε να μου πείτε ποιο άρθρο του Κανονισμού επικαλείστε;

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Knapman (IND/DEM). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 171. Μόλις τώρα δηλώσατε ότι 19 βουλευτές ζήτησαν να κάνουν παρεμβάσεις. Πριν από το γεύμα πληροφορηθήκαμε ότι οι βουλευτές ήταν 14. Γνωρίζω ότι, όσον αφορά τις στατιστικές, και ιδίως όταν δεν πραγματοποιείται ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, τα πράγματα εδώ είναι σχετικά χαλαρά, αλλά θα μπορούσατε να εξηγήσετε τη διαφορά μεταξύ των δύο αυτών αριθμών;

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Μου είναι δύσκολο να σας δώσω μια εξήγηση αυτή τη στιγμή, αλλά θα διακινδυνεύσω μία, κύριε συνάδελφε.

Λαμβάνουμε αιτήματα παρέμβασης –και έχω προεδρεύσει συχνά αιτιολογήσεων ψήφου– σε πραγματικό χρόνο. Βεβαίως τη στιγμή που ο συνάδελφός μου κ. Vidal-Quadras προέβη στην ανακοίνωση, υπήρχαν μπροστά του δεκατέσσερα ονόματα εγγεγραμμένα στο βήμα και βεβαίως στα δευτερόλεπτα ή λεπτά που ακολούθησαν, άλλοι συνάδελφοι προσήλθαν στο βήμα για να ενημερώσουν τον Πρόεδρο ότι επιθυμούσαν να μιλήσουν. Γι’ αυτό πιθανότατα ο αριθμός αυξήθηκε από τους δεκατέσσερις στους δεκαεννέα στο διάστημα που μεσολάβησε ανάμεσα στην ανακοίνωση που έκανε ο κ. Vidal-Quadras και στη δική μου ανακοίνωση μόλις πριν από λίγο. Είναι πάντως ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα και θα ελέγξουμε το σχετικό άρθρο του Κανονισμού.

Επανερχόμαστε, αν έχετε τώρα την καλοσύνη, στην έκθεση Cashman, και δίνω αμέσως τον λόγο στον εκπρόσωπο της Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για τη λίαν εποικοδομητική συνεργασία και στήριξή του όσον αφορά την ταχεία έγκριση του πολυετούς προγράμματος πλαισίου του Οργανισμού Θμελιωδών Δικαιωμάτων για την περίοδο 2007-2012.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδίως τον εισηγητή, κ. Cashman, για την προσωπική του αφοσίωση στο εν λόγω έγγραφο. Το πολυετές πρόγραμμα πλαίσιο για την περίοδο 2007-2012, όπως προτάθηκε από την Επιτροπή και συζητήθηκε στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, θα επιτρέψει στον Οργανισμό να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του. Θα ήθελα εδώ να πω ότι κατανοώ πλήρως τη λογική πίσω από καθεμία από τις τροπολογίες που προτάθηκαν από τον εισηγητή. Με χαρά δηλώνω ότι μπορώ να δεχτώ την τροπολογία 1, την τροπολογία 2 που αφορά την έννοια των εθνοτικών μειονοτήτων, τις τροπολογίες 3, 4, 5, 8 και 13 (εν μέρει) που αφορούν την έννοια των πολλαπλών μορφών διακρίσεων, την τροπολογία 15 που αφορά την έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού και την τροπολογία 16 – ιδίως επειδή όλες αυτές οι τροπολογίες εκφράζουν τις συμβιβαστικές λύσεις που δόθηκαν κατά τις συζητήσεις μεταξύ της Προεδρίας, της Επιτροπής και του εισηγητή.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες τροπολογίες, δεν μπορώ να τις δεχτώ λόγω διαφόρων νομικών και τεχνικών αιτίων, τα οποία θα εξηγήσω εδώ πολύ σύντομα. Ορισμένες από τις τροπολογίες δεν συμμορφώνονται με τον βασικό κανονισμό, συγκεκριμένα οι τροπολογίες 10, 11 και 18. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι τροπολογίες υπερβαίνουν τον κανονισμό, ιδιαίτερα η τροπολογία 17. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, έρχονται σε αντίθεση προς τον κανονισμό, κατά τη δική μου ασφαλώς άποψη, όπως η τροπολογία 10. Άλλες δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις για τη βελτίωση της νομοθεσίας, ιδίως οι τροπολογίες 2, 7 και 13, όσον αφορά την προσθήκη των «παραδοσιακών εθνικών και γλωσσικών μειονοτήτων» που καλύπτονται ήδη από τον κανονισμό.

Κάποιες τροπολογίες δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Κοινότητας ή του Οργανισμού, συγκεκριμένα οι τροπολογίες 14 και 15 (εν μέρει). Τέλος, η τροπολογία 12 θα περιόριζε σημαντικά το πεδίο εφαρμογής των τομέων που θα χειρίζεται ο Οργανισμός, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της πρότασής μας.

Κάτι σχετικό με την τροπολογία 6. Δεν αντιτίθεμαι στην ουσία της διάταξης. Ωστόσο, η πρόταση για το πολυετές πρόγραμμα πλαίσιο δεν είναι, κατά την άποψή μου, το καλύτερο σημείο για την εισαγωγή γενικών δηλώσεων σχετικά με τη φύση και τον ορισμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Αυτό γίνεται με τον καλύτερο τρόπο στις σχετικές διεθνείς συμβάσεις και στον Χάρτη. Ωστόσο, δεν πρόκειται να αντιτεθώ στην τροπολογία αυτή, εάν τόσο το Συμβούλιο όσο και το Κοινοβούλιο προτίθενται να την αποδεχτούν.

Τέλος, δεν μπορώ να αποδεχτώ τις τροπολογίες 7 και 9. Στην τροπολογία 7, το πολυετές πρόγραμμα πλαίσιο έχει σχεδιαστεί με σκοπό να ρυθμίσει τις υποχρεώσεις των θεσμικών οργάνων ή/και των κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με όλες τις διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στις οποίες τα κράτη μέλη αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη.

Στην τροπολογία 9, η αναφορά που γίνεται στην επανεξέταση του πολυετούς προγράμματος πλαισίου πριν από το πέρας της πενταετούς περιόδου δεν είναι αναγκαία, δεδομένου ότι η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο μπορούν πάντα να ζητήσουν να υπερβούν το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 του προγράμματος πλαισίου.

Σε γενικές γραμμές, το χρονικό πλαίσιο των πέντε ετών ορίσθηκε με σκοπό να αποτρέψει την υπονόμευση της αποτελεσματικότητας του έργου του Οργανισμού, ο οποίος χρειάζεται χρόνο για να οργανώσει και να φέρει εις πέρας το έργο του. Η εισαγωγή των συστηματικών αναθεωρήσεων θα μπορούσε να υπονομεύσει το έργο του Οργανισμού.

Τέλος, κατά τη γνώμη μου, η δημιουργία του Οργανισμού υπήρξε μεγάλη επιτυχία όσον αφορά την προώθηση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτέλεσε επίσης επιτυχία όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Τώρα, πρέπει να ορίσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για την επιτυχή λειτουργία του οργανισμού και να αποδείξουμε την αξία του κατά τα επόμενα χρόνια.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Cashman, εισηγητής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο κ. Frattini για τα λόγια του.

Εάν το Κοινοβούλιο εφάρμοζε εδώ τη διαδικασία της συναπόφασης, θα βρισκόμασταν σε πολύ ισχυρότερη θέση. Θα ήθελα να πω στους παρόντες συναδέλφους ότι συναντήθηκα με εκπροσώπους ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών ήδη από την αρχή, όπως έκαναν και άλλοι σκιώδεις εισηγητές, για να διαπιστώσουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ήταν σαφές για εμένα από την αρχή ότι, αν μπορούσα, θα είχα έναν ατελείωτο κατάλογο, διότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι τόσο σημαντικά: έχουν τεράστια σημασία και αποτελούν ακριβώς τον λόγο για τον οποίο ιδρύθηκαν τα θεσμικά όργανα, ώστε να μην γυρίσουμε ποτέ ξανά στις συνθήκες εκείνες που προκάλεσαν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το φρικτό σκοτάδι στο οποίο αυτός βύθισε τόσους διαφορετικούς λαούς και τόσες διαφορετικές μειονότητες.

Ωστόσο, στην πραγματικότητα, παρέχουμε απλώς συμβουλές, και γι’ αυτό αναγκάστηκα να τηρήσω μια πολύ δύσκολη στάση. Είναι εξαιρετικά δύσκολο για εμένα που είμαι ομοφυλόφιλος να μην επιθυμώ να συμπεριλάβω ιδίως την ομοφοβία. Ωστόσο, εάν θέλω να είμαι συνεπής με την εφαρμογή της αρχής που θέλει να συμπεριλάβουμε ό,τι δεν καλύπτεται, τότε θα πρέπει να απαρνηθώ εκείνα ακριβώς που επιθυμώ. Υπήρξε λοιπόν δύσκολο.

Με ικανοποίηση δηλώνω ότι η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε με 48 ψήφους υπέρ, καμία κατά και 8 αποχές. Αυτό δείχνει ότι αυτό που έχουμε εδώ –αν και, πράγματι, υπάρχουν κάποιες τροπολογίες, τις οποίες προσωπικά δεν υποστήριξα– εκφράζει τις επιθυμίες της επιτροπής. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την πορτογαλική Προεδρία και τον συνάδελφό μου εδώ στο Κοινοβούλιο, ο οποίος συνεργάστηκε στενά μαζί μου, διότι υποστήριξε το Κοινοβούλιο με σκοπό να επιτύχει μια θέση που τόσο το Συμβούλιο όσο και η Επιτροπή θα στήριζαν.

Χαίρομαι που ο Επίτροπος αναφέρθηκε σε εννέα από τις δεκαοχτώ τροπολογίες. Δεχόμαστε υποστήριξη κατά 50% – ασφαλώς, θα ήθελα 100% υποστήριξη, αλλά ζω στον πραγματικό πολιτικό κόσμο. Πάνω από όλα επιθυμώ την επιτυχία του Οργανισμού. Θεμέλια του Οργανισμού είναι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και όλες οι διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στις οποίες όλα τα κράτη μέλη αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη.

Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες αντιπροσωπείες, κάποιοι πολιτικοί και κάποια κράτη μέλη που επιθυμούν να δουν τον Οργανισμό να αποτυγχάνει. Δεν θέλουν να γίνει αποτελεσματικός, και γι’ αυτό είμαι τόσο απόλυτα συγκεκριμένος ως προς τις απαιτήσεις μου για τον Οργανισμό αυτόν. Θέλω να επιτύχει. Θεωρώ ότι οι τροπολογίες που εγκρίθηκαν στην επιτροπή θα τον βοηθήσουν να επιτύχει, χωρίς να επιβαρύνουν τον Οργανισμό με άσκοπες απαιτήσεις που θα υπερβαίνουν τους πόρους του, ανθρώπινους και χρηματοδοτικούς.

Έχουν υπάρξει ισχυρισμοί από κάποιες από τις ομάδες γυναικών ότι το παρόν έγγραφο δεν προχωράει αρκετά μακριά, αλλά έχουμε συμπεριλάβει τη διάσταση του φύλου και έχουμε λάβει υπόψη το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την ισότητα των φύλων. Ασφαλώς, πρέπει να υπάρχει συμπληρωματικότητα, αλλά όχι και επικάλυψη διότι, και πάλι, αυτό θα οδηγούσε σε σπατάλη των πόρων.

Θα ολοκληρώσω λοιπόν και θα ακούσω – αυτό είναι κατά γενική ομολογία το σημαντικότερο πράγμα και ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα στην πολιτική. Θα ακούσω τη συζήτηση, αλλά δεν θα είμαι σε θέση να υποστηρίξω τις τροπολογίες που θα υποβληθούν αύριο ενώπιον της Ολομέλειας λόγω της εξής απλής αρχής: δήλωσα εξαρχής ότι δεν μπορούσα να συμπεριλάβω μεγάλο εύρος τροπολογιών και η αλλαγή της στάσης μου τώρα θα σήμαινε ότι δεν θα τηρούσα τη συμφωνία που έκανα με τους σκιώδεις εισηγητές. Ασφαλώς, οι μειονοτικές γλώσσες είναι σημαντικές, ασφαλώς και άλλοι τομείς είναι σημαντικοί, αλλά τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από έναν Οργανισμό για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, ο οποίος θα επιτελεί με επιτυχία το έργο που του έχουμε αναθέσει.

 
  
MPphoto
 
 

  Libor Rouček, συντάκτης της γνωμοδότητσης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. – (CS) Κυρίες και κύριοι, η δημιουργία στην αρχή του περασμένου έτους του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αποτέλεσε πολύ σημαντικό και αναγκαίο βήμα για την προστασία και την υποστήριξη των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς, το μακροπρόθεσμο πλαίσιο δεν έχει ακόμα εγκριθεί και κάποια από τα ζητήματα που αφορούν το προσωπικό του εξακολουθούν να παραμένουν άλυτα. Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ζητεί, ως εκ τούτου, τη διόρθωση αυτής της κατάστασης όσο το δυνατόν συντομότερα. Όσον αφορά τη δράση του Οργανισμού εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στηρίζει τα μέτρα που εγκρίθηκαν για την αποφυγή της επικάλυψης των εργασιών και την εξασφάλιση του αναγκαίου συντονισμού των δράσεων με τους διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε αυτό το πεδίο: κυρίως το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον ΟΗΕ και τον ΟΑΣΕ. Είμαστε επίσης της άποψης ότι ο διάλογος σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ουσιώδης για τη σχέση μεταξύ της Ένωσης και των αναπτυσσόμενων χωρών. Ως εκ τούτου, επικροτούμε το γεγονός ότι ο Οργανισμός είναι ανοικτός στη συμμετοχή των υποψήφιων προς ένταξη χωρών. Τέλος, υποθέτουμε ότι μόλις τεθεί σε ισχύ η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη και μόλις δημιουργηθεί η θέση του Ύπατου Εκπροσώπου εξωτερικών υποθέσεων και πολιτικής ασφάλειας της Ένωσης, ο Οργανισμός θα παράσχει κάθε δυνατή υποστήριξη στον Εκπρόσωπο αυτό κατά την τέλεση των καθηκόντων του.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (HU) Σας ευχαριστώ που μου παραχωρείτε το βήμα, κύριε Πρόεδρε. Είμαι πολύ χαρούμενη που επιτύχαμε την έγκριση του προγράμματος πλαισίου για τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το έργο του και τη διάθεση για συνεργασία που επέδειξε κατά τη διάρκεια της σπουδαίας αυτής εργασίας του.

Τώρα, είναι εξίσου σημαντική για τα θεσμικά όργανα, τα κράτη μέλη και τους πολίτες της ΕΕ, η κανονική έναρξη των εργασιών του Οργανισμού όσο το δυνατόν συντομότερα, εφόσον ιδρύθηκε μεν επισήμως στη Βιέννη την 1η Μαρτίου του περασμένου έτους, αλλά εξακολουθεί να μην διαθέτει δομή, εντολή ή επικεφαλής κατάλληλο για τους σκοπούς τους.

Είναι επομένως πολύ σημαντικό να εγκριθεί τώρα το πρόγραμμα πλαίσιο. Ήρθαμε αντιμέτωποι με ένα πολύ σύνθετο πρόβλημα εν προκειμένω, όταν από τη μία πλευρά μπορούσαμε να παραθέσουμε αμέτρητα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, αλλά από την άλλη έπρεπε να εξετάσουμε τι θα έκανε τον Οργανισμό αυτόν πραγματικά κατάλληλο να επιτύχει τον σκοπό του σήμερα.

Κατά την άποψή μου, ο συνάδελφος κ. Cashman προσπάθησε να προσαρμόσει αυτή την άποψη, ώστε να πληροί ταυτόχρονα τα δύο προαναφερθέντα κριτήρια: να μπορεί να αντιμετωπίσει με ευελιξία και ευαισθησία προβλήματα που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και μας αφορούν όλους και να κάνει παράλληλα τον Οργανισμό κατάλληλο για την επίτευξη του σκοπού του.

Θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο στηρίζει πλήρως τις προτάσεις αυτές, και –παρότι άκουσα προσεκτικά τον κ. Frattini να δηλώνει ότι είναι απαράδεκτες για τον ίδιο και για την Επιτροπή– ελπίζω πραγματικά ότι το Συμβούλιο θα κατανοήσει τα πολλά μας ερωτήματα, εφόσον αυτά μπορεί να αποτελέσουν τα κλειδιά για τον τρόπο με τον οποίο ο Οργανισμός θα επιτελέσει το έργο του, ώστε να μπορέσει να επικεντρωθεί στα πραγματικά προβλήματα.

Το ζήτημα των γλωσσικών και των εθνικών μειονοτήτων παραλείφθηκε στον αρχικό κατάλογο αλλά περιλαμβάνεται στην πρόταση. Θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, εφόσον βλέπουμε τώρα ότι τα προβλήματα αυτά ανακύπτουν διαρκώς, και η Ένωση θα έρθει πραγματικά αντιμέτωπη με αυτά – πρέπει επομένως να ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα. Ως εκ τούτου, ελπίζω ότι αυτός ο Οργανισμός θα είναι σε θέση να τους δώσει σημασία. Δεν έχουμε να κάνουμε με μια «χάρτινη τίγρη» αλλά με έναν πραγματικά λειτουργικό θεσμό. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Σταύρος Λαμπρινίδης, εξ ονόματος της ομάδας PSE. – Κύριε Πρόεδρε, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων πρέπει επί τέλους να αρχίσει να επιτελεί το σημαντικό του έργο. Γι’ αυτό και ο εισηγητής, τον οποίον συγχαίρω, αναγκάστηκε να περιορίσει τις τροποποιήσεις στο προτεινόμενο πρόγραμμα για να διευκολύνει την ταχεία διοργανική συμφωνία γι’ αυτό το σημαντικό ζήτημα. Θα ήταν βέβαια προτιμότερο στους θεματικούς τομείς να περιλαμβάνοντα και τα κοινωνικά δικαιώματα, να γίνονταν ρητές αναφορές στα θέματα εμπορίας ανθρώπων, καθώς και στην προστασία της ιδιωτικής σφαίρας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται κατά της τρομοκρατίας. Η πόρτα παραμένει όμως ανοιχτή.

Θα σταθώ, σήμερα, ιδιαίτερα σε μια σημαντική τροπολογία που κατέθεσα μαζί με άλλους συναδέλφους, τροπολογία η οποία υπερψηφίστηκε και με την οποία γίνεται ρητή αναφορά στην πρόσβαση σε αποτελεσματική και ανεξάρτητη δικαιοσύνη, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων και των υπόπτων.

Όταν κλονίζεται, κύριε Πρόεδρε, η εμπιστοσύνη των πολιτών στην ανεξαρτησία και την αμεροληψία της δικαιοσύνης, κλονίζεται η βάση των δημοκρατικών μας κοινωνιών, γι’ αυτό και πολύ ορθά οι αρμοδιότητες του Οργανισμού περιλάμβαναν εξ αρχής αυτή τη διάσταση. Ταυτόχρονα όμως τείνουμε να ξεχνούμε ότι ο κάθε άνθρωπος είναι αθώος μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. Η διαπόμπευση κατηγορουμένων από μέσα μαζικής ενημέρωσης προς άγραν τηλεθέασης ή ακόμα και από επίσημες κυβερνήσεις και αρχές προς άγραν εφήμερου πολιτικού οφέλους, παραβιάζουν κατάφορα αυτήν την αρχή. Οι δε ύποπτοι, κύριε Πρόεδρε, ιδιαίτερα αυτήν την εποχή που τόσες θεμελιώδεις αρχές αποδεικνύονται εύκαμπτες στο όνομα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, δεν μπορεί να απαγάγονται, να κακοποιούνται και να στερούνται θεμελιώδη δικαιώματα χωρίς επιπτώσεις. Αν κάτι θα πρέπει να μας έμαθε το Γκουαντάναμο, του οποίου η έκτη επέτειος έναρξης λειτουργίας μόλις πέρασε δυστυχώς χωρίς σχεδόν κανείς να το πάρει χαμπάρι, είναι ακριβώς αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, καταρχήν επιτρέψτε μου να πω ότι εκτιμώ πολύ τον εισηγητή, κ. Cashman. Τον θεωρούσα πάντα σπουδαίο σύμμαχο στον αγώνα για την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ωστόσο, διαφωνώ μαζί του, όχι σε ζητήματα που αφορούν την ουσία, το περιεχόμενο, αλλά ως προς τη στρατηγική. Ίσως η εγκατάλειψη ορισμένων προτεραιοτήτων με αντάλλαγμα την υποστήριξη του Συμβουλίου αποτελεί στρατηγική, αλλά μας προσφέρει άραγε το Συμβούλιο αρκετά ώστε να εγκαταλείψουμε αυτό που επιθυμούμε; Κατά τη γνώμη μου, όχι, και για τον λόγο αυτόν προτιμώ να δηλώσω ξεκάθαρα την άποψή μου.

Οι τροπολογίες της Ομάδας ALDE προτείνουν τέσσερις πρόσθετες προτεραιότητες, δηλαδή την ομοφοβία, το ιδιωτικό απόρρητο, την πολιτική κατά της τρομοκρατίας και τα θεμελιώδη δικαιώματα, και τις διακρίσεις σε βάρος των Ρομ, και σήμερα αυτοί γίνονται οι τέσσερις κύριοι τομείς στους οποίους τα κράτη μέλη εξακολουθούν να διαπράττουν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα έπρεπε να αποτελεί ήδη φύλακα που θα συγκρατεί τα κράτη μέλη στον σωστό δρόμο, αλλά δυστυχώς δεν έχει καταφέρει να το επιτύχει. Σε κάθε περίπτωση, έχει ήδη μετατραπεί σε «σκυλί που γαβγίζει, χωρίς να δαγκώνει». Κατά τη γνώμη μου, και σίγουρα ακούγοντας όσα δήλωσε μόλις ο Επίτροπος κ. Frattini, θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως ο πλέον σημαντικός εταίρος του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, θα πρέπει απλούστατα να θέσει τις δικές του σαφείς προτεραιότητες.

Ειλικρινά, βασιζόμαστε στην υποστήριξη ή τη συμφωνία του Συμβουλίου, και αναρωτιέμαι πού βρίσκεται σήμερα το Συμβούλιο. Φοβούμαι λοιπόν, ότι αν και συμφωνώ ιδιαίτερα με τον εισηγητή ως προς το περιεχόμενο, θα συμβουλευτώ και την ομάδα μου, όμως δεν μπορώ να στηρίξω τη στρατηγική αυτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων διαμορφώθηκε με βάση το Παρατηρητήριο των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας. Η μετάβαση αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει προάγγελο βελτίωσης. Το παρατηρητήριο που έδρευε στη Βιέννη ήταν γνωστό για την αναξιοπιστία του και για την άνεση με την οποία γινόταν εκεί κατάχρηση καταγγελιών για φαινόμενα ρατσισμού και αντισημιτισμού – αυτό συνέβη, για παράδειγμα, το 2001 και το 2005 σε σχέση με το Radio Maryja, τον Δημοκρατικό Σύνδεσμο και την ίδια μου τη χώρα, την Πολωνία.

Εάν το νέο θεσμικό όργανο ακολουθήσει τις συστάσεις του εισηγητή, θα επαναλάβει σύντομα τα παλαιά λάθη. Η πρόταση να υπερβεί τους θεματικούς τομείς, η ευελιξία ή τα λεγόμενα προληπτικά μέτρα –παραθέτω απλώς αποσπάσματα της αιτιολόγησης που συμπεριλήφθηκε στην παρούσα έκθεση– δεν αποτελούν τίποτα περισσότερο από πράσινο φως ώστε ο Οργανισμός να μπορέσει να δράσει ανεξέλεγκτα, καθοδηγούμενος από ακραίες ιδεολογίες και εκτός του διεθνούς δικαίου. Τίποτα από αυτά δεν θα μετρούσε στην πραγματικότητα, άλλωστε δεν πρόκειται για τη μοναδική περίπτωση κατασπατάλησης των χρημάτων των Ευρωπαίων, αλλά ένα σύστημα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δεν εμπίπτει στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, και το οποίο αφήνεται στα χέρια επαγγελματιών αντιρατσιστών, χάνει το μεγαλύτερο προσόν του – την αξιοπιστία.

 
  
MPphoto
 
 

  Cem Özdemir, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, εγκρίναμε την έκθεση στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και θα την εγκρίνουμε και εδώ, μολονότι συμμεριζόμαστε σε πολλά σημεία τις επικρίτσεις που διατυπώθηκαν στην Ολομέλεια, ακόμη και από τον ίδιο τον εισηγητή. Ένα από τα θέματα στα οποία ήθελα να αναφερθώ εθίγη ήδη από τον εισηγητή. Παρότι ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα εξακολουθήσει να ασχολείται με τις διακρίσεις λόγω φύλου, ζητήματα όπως η ομοφοβία, δυστυχώς, δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του. Υπό το πρίσμα του διαλόγου που πραγματοποιήσαμε στην Ευρώπη, καθώς και της παρούσας φάσης στην οποία βρίσκονται οι συζητήσεις, είναι λυπηρό που δεν καταφέραμε να επιτύχουμε αυτόν τον συμβιβασμό με το Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Υπάρχουν και άλλα σημεία που θα έπρεπε να αναφερθούν: στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών υποβάλαμε τροπολογίες που δυστυχώς απορρίφθηκαν όλες. Θέλω να υπενθυμίσω μόνο μερικές από αυτές. Η διάκριση σε βάρος των Ρομ θα ήταν, για παράδειγμα, ένα ουσιαστικό πρόβλημα προς εξέταση, όπως και το θέμα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Η προστασία των δεδομένων θα ήταν επίσης ένα ουσιαστικό σημείο. Εδώ έχουμε φθάσει στην Ευρώπη σε ένα ορισμένο επίπεδο, που πρέπει να το διατηρούμε και εντός της Ένωσης, αν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι. Ωστόσο, σημαντικό είναι, και εξαιτίας των εμπειριών από την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, το θέμα κατά πόσον είναι συμβατή η καταπολέμηση της τρομοκρατίας με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και αυτό το θέμα θα άξιζε να συμπεριληφθεί στην εργασία του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Όλοι συμφωνούν ότι ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί όσο πιο γρήγορα γίνεται. Δεν έχουμε καν καταφέρει ακόμα να συμφωνήσουμε για τον διευθυντή. Ως εκ τούτου είναι δικαιολογημένες κάποιες αμφιβολίες για το αν θα μπορέσει πραγματικά ο οργανισμός αυτός να εκπληρώσει τα καθήκοντα που του ανατίθενται. Το καλό νέο είναι πως δεν θα υπάρξουν πολλές άλλες τέτοιες διαδικασίες. Από το 2009 που θα τεθεί σε ισχύ η αναθεωρημένη Συνθήκη ΕΕ, θα έχουμε και άλλες διαδικασίες για τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτές τις συζητήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (GA) Κύριε Πρόεδρε, επικροτώ την έκθεση του κ. Cashman για τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών έκαναν λαμπρή δουλειά στο σημαντικό αυτό ζήτημα. Τους συγχαίρω και συγχαίρω και τον εισηγητή.

Επικροτώ, ωστόσο, ιδίως τις βελτιώσεις βάσει των οποίων ο τομέας των διακρίσεων έναντι των παραδοσιακών γλωσσών και των μειονοτήτων θα συμπεριληφθεί στις συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Οργανισμού. Καλώ τους βουλευτές να υποστηρίξουν αύριο αυτές τις μεταρρυθμίσεις.

Τα Ηνωμένα Έθνη ανακήρυξαν το 2008 διεθνές έτος γλωσσών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συμμετάσχει στην προσπάθεια αυτή, και πρέπει και εμείς με τη σειρά μας να την ακολουθήσουμε.

Προσωπικά, ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για το ζήτημα αυτό. Συνεχίζω να εργάζομαι σε επίπεδο ΕΕ, να απαιτώ τους πόρους που είναι απαραίτητοι, ώστε η ιρλανδική γλώσσα να αποτελεί μία από τις γλώσσες εργασίας της ΕΕ, και σε επίπεδο εκλογικής περιφέρειας, να στηρίζω την εκστρατεία για μία νομοθετική πράξη για την ιρλανδική γλώσσα, μία νομοθεσία που απαιτείται επειγόντως στη Βόρειο Ιρλανδία για την προστασία των δικαιωμάτων των ιρλανδόφωνων.

Τα δικαιώματα αυτά δεν μπορούν να ασκηθούν σήμερα. Θα μπορούν όμως εάν συμπεριληφθούν σε δεσμευτική νομοθεσία και εάν ένας φορέας, όπως ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, μπορέσει να αφυπνίσει τους συμπατριώτες μου και άλλους σχετικά με το ζήτημα των διακρίσεων που βασίζονται στη γλώσσα.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ψηφίσω με όλη μου την καρδιά κατά της παρούσας έκθεσης, διότι θεωρώ τον Οργανισμό ως τον ευρωπαίο φύλακα της πολιτικής ορθότητας που κυριεύει ολοένα περισσότερο την Ευρώπη. Παρότι ο Οργανισμός ισχυρίζεται ότι θα προστατεύσει τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, στην πραγματικότητα απειλεί ορισμένα από τα πλέον θεμελιώδη δικαιώματά και ελευθερίες μας καθώς και την αρχή της επικουρικότητας.

Το πνεύμα της πολιτικής ορθότητας που στοιχειώνει την Ευρώπη σημαίνει ότι η ελευθερία έκφρασης πρέπει να υποταχθεί στις απαιτήσεις μίας συγκεκριμένης θρησκείας, δηλαδή του Ισλάμ, η οποία δεν ανέχεται καμία κριτική.

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας, του οποίου διάδοχο σκοπεύει να αποτελέσει ο Οργανισμός, εξίσωνε σκόπιμα τη νόμιμη έκφραση των απόψεων που έρχονταν σε αντίθεση προς τη μετανάστευση και τις αρνητικές απόψεις του Ισλάμ με ρατσισμό. Το παρατηρητήριο ισχυριζόταν επίσης ότι η ισλαμοφοβία αποτελεί νέα μορφή διακρίσεων και ότι, κατόπιν των συγκρούσεων που πραγματοποιήθηκαν εξαιτίας των δανικών γελοιογραφιών, θα πρέπει να υπάρξουν νόμοι κατά της βλασφημίας. Όταν μια ανατεθείσα μελέτη έδειξε ότι η βία κατά των Εβραίων στην Ευρώπη προέρχεται κυρίως από νέους μουσουλμάνους, ο διευθυντής του παρατηρητηρίου την πέταξε αμέσως στα σκουπίδια.

Πολύ λίγοι άνθρωποι στο παρόν Κοινοβούλιο φαίνεται να συνειδητοποιούν ότι η ελευθερία έκφρασης αποτελεί κορυφαίο θεμελιώδες δικαίωμα και ότι, κατά τη διάρκεια της ιστορίας, η πρόοδος της ανθρωπότητας αποτελούσε συνάρτηση της προόδου της ελευθερίας της σκέψης. Η Ευρώπη δεν θα είχε αποτελέσει ποτέ το κέντρο του κόσμου χωρίς την ελευθερία να μπορεί κάποιος να λέει την αλήθεια ωμά και ανεμπόδιστα, όσο και αν πληγώνει. Η παρούσα έκθεση και ο εν λόγω Οργανισμός απειλούν σοβαρά αυτή την αρχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Íñigo Méndez de Vigo (PPE-DE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, η θέσπιση ενός πολυετούς προγράμματος πλαισίου του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα για όσους από εμάς πιστεύουμε ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του DNA των Ευρωπαίων. Επομένως, θέλω να συνταχθώ με τον εισηγητή και τους άλλους ομιλητές που είπαν «εμπρός» με αυτό το πολυετές πρόγραμμα πλαίσιο, «εμπρός» με το έργο του Οργανισμού.

Πιστεύω επίσης ότι αυτή η έκθεση, όπως είπε η κ. Gál, την οποία υποστηρίζω ως εκπρόσωπο της Ομάδας μου, είναι μια ισορροπημένη έκθεση που προσπαθεί να είναι παραγωγική χωρίς να είναι υπερβολικά φιλόδοξη.

Ρεαλιστική, πιστεύω ότι είναι η έκφραση που χρησιμοποίησε ο εισηγητής. Καθώς η έκθεση είναι πράγματι ρεαλιστική θέλω να ζητήσω από τον Επίτροπο κ. Frattini, τον καλό μου φίλο Franco Frattini, λίγη περισσότερη υποστήριξη. Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχεται μόνο εννέα από τις 18 τροπολογίες που υποβάλαμε θεωρώ ότι είναι λίγο σαν προσπάθεια και απαιτείται προσπάθεια, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, σε ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως αυτό.

Είχα την τύχη και την τιμή να είμαι πρόεδρος της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου στη Συνέλευση η οποία συνέταξε τον Χάρτη και έχω επίσης την εξίσου μεγάλη τιμή να προεδρεύω της Ομάδας ATD Τέταρτος Κόσμος, και έχουμε πετύχει να περάσει μία τροπολογία, η τροπολογία 15: να συμπεριληφθεί η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας μεταξύ των στόχων του Οργανισμού. Γιατί; Επειδή όποιος υφίστατι κοινωνικό αποκλεισμό, όποιος ζει σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, δεν απολαμβάνει τελικά κανένα θεμελιώδες δικαίωμα και γι’ αυτόν τον λόγο πιστεύουμε ότι θα ήταν ένα σημαντικό πολιτικό μήνυμα προς τους συμπολίτες μας να αντιμετωπιστεί η τροπολογία 15 πιο θετικά απ’ όσο την έχετε αντιμετωπίσει, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής. Σε τελική ανάλυση, εμείς οι βουλευτές εκπροσωπούμε τους πολίτες και οι πολίτες μας ζητούν να μεριμνήσουμε και για τους λιγότερο τυχερούς επίσης.

Επομένως, κύριε Επίτροπε, ελπίζω ότι αυτή η συζήτηση θα σας βοηθήσει να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι να δεχτείτε περισσότερες από εννέα τροπολογίες, και να υποστηρίξετε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτό το θέμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Magda Kósáné Kovács (PSE). – (HU) Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Εννέα μήνες μετά από την εορταστική παράδοση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, δεν με χαροποιεί να μιλάω για το γεγονός ότι το θεσμικό αυτό όργανο δεν μπόρεσε να ξεκινήσει τις εργασίες του και εξακολουθεί να μην διαθέτει διοίκηση.

Τουλάχιστον, αυτή την εβδομάδα θα εγκριθεί από το Κοινοβούλιο το πολυετές πρόγραμμα πλαίσιο, για το οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. Cashman. Το πολυετές πρόγραμμα πλαίσιο είναι ουσιώδες για το έργο του Οργανισμού και για την αποτελεσματικότητά του κατά την παρακολούθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τη διατύπωση των στόχων του. Η διαδικασία της τριμερούς συμφωνίας για τη δημιουργία του ιδρυτικού χάρτη άφησε ανοιχτά ορισμένα ζητήματα και είναι καθήκον μας να τα επιλύσουμε.

Για παράδειγμα, η δήλωση του Συμβουλίου ήθελε να κάνει χρήση πολιτικής ισχύος για να επιτύχει τη δυνατότητα του Οργανισμού να διερευνά την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας κατόπιν αιτήσεως του Οργανισμού. Είναι σημαντικό για τα κράτη μέλη και την Ένωση να επωφεληθούν από τις δυνατότητες που έχουν, μέχρις ότου αυτό αποτελέσει αδιαμφισβήτητο καθήκον του Οργανισμού, μετά τη θέση σε ισχύ της Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης.

Παρομοίως, αποτελεί κοινή μας ευθύνη να πάψει η αμφισβήτηση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των εθνικών και εθνοτικών μειονοτήτων, όχι μόνο απαγορεύοντας τις διακρίσεις αλλά και μέσω της απαίτησης για θετική επιβολή του νόμου. Κατά βάση, η αναγνώριση των κοινωνικών δικαιωμάτων ως ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν μπορεί ούτε αυτή να αμφισβητείται, εφόσον δεν μπορεί να υπάρξει ανθρώπινη αξιοπρέπεια χωρίς βασική ασφάλεια.

Αποτελεί κλισέ αλλά είναι αλήθεια ότι κάθε απόφαση αξίζει, σε όποιον βαθμό και αν υλοποιηθεί. Τα λόγια του Αντιπροέδρου της Επιτροπής κ. Frattini δημιούργησαν κάποιες αμφιβολίες, αλλά εντούτοις ελπίζω ότι ο Οργανισμός θα προστατεύσει με συνέπεια τα ανθρώπινα δικαιώματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να κάνω δύο βασικές παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι ότι ζητώ επειγόντως και ελπίζω ότι μετά από τον καθορισμό του προγράμματος εργασίας θα γίνει άμεσα ο διορισμός του διευθυντή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, γιατί η σύσταση ενός οργανισμού έχει νόημα μόνον εάν μπορεί να λειτουργήσει το συντομότερο δυνατόν.

Η δεύτερη βασική μου παρατήρηση είναι πως θα ήθελα να εκμεταλλευτώ τη συζήτηση για να ζητήσω και πάλι μια αξιολόγηση της απόδοσης και της χρησιμότητας όλων των οργανισμών, γιατί δεν έχω πεισθεί ότι εργάζονται όλοι όπως θα θέλαμε και ότι πρέπει να υπάρχουν αιώνια. Αντίθετα, πιστεύω ακράδαντα ότι εδώ υπάρχουν εν μέρει επικαλυπτόμενες δομές και ότι ασφαλώς θα μπορούσαμε να απαλλαγούμε από ορισμένους οργανισμούς χωρίς να το αντιληφθεί κανείς ή να ταλαιπωρηθεί από αυτό. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πότε σκοπεύει η Επιτροπή να ξεκινήσει μια τέτοια αξιολόγηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, συγχαίροντας τον εισηγητή Michael Cashman, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο, και συγκεκριμένα ότι κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων συζητήσαμε λεπτομερώς κατά πόσον ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα επιτελεί το ίδιο έργο με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι δεν θα το κάνει, αλλά έχω την εντύπωση ότι ζηλεύουμε το Συμβούλιο της Ευρώπης, διότι έχει τέτοια βαρύτητα που του επιτρέπει να εφαρμόζει ειδικό νομικό σύστημα.

Μου φαίνεται ότι ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, παρά τις προϋποθέσεις και τις αρμοδιότητές του, θα έπρεπε να βασίζεται έντονα στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Αυτό θα κάνει και εκείνους τους πολίτες και εκείνα τα κράτη μέλη που δεν έχουν αποδεχτεί πλήρως τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων να αντιληφθούν σαφώς ότι και αυτός αποτελεί θεματοφύλακά του. Πιστεύω ότι αυτό έχει μεγάλη σημασία και πιστεύω επίσης ότι ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα πρέπει να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση με τη βοήθειά μας και με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι πήραν τον λόγο για τις προτάσεις και τη συνεισφορά τους.

Καταρχάς, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι και να θεωρείται από τους πολίτες όχι μόνο το καλύτερο μέσο υπεράσπισης αλλά και προαγωγής των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Με αυτό εννοώ τα δικαιώματα των ομάδων και των κοινοτήτων, καθώς και τα δικαιώματα των ατόμων. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική προσέγγιση.

Θεωρώ επίσης ότι, κατόπιν της διακήρυξης του Χάρτη και της υπογραφής της Συνθήκης της Λισαβόνας, ο Οργανισμός θα πρέπει να γίνει το πιο αποτελεσματικό ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο σε αυτόν τον τομέα. Για τον σκοπό αυτόν, θα ήθελα να δω το Κοινοβούλιο να οργανώνει όσο το δυνατόν συντομότερα την ακρόαση των υποψηφίων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των υποψηφίων για τη θέση του διευθυντή, έτσι ώστε ο Οργανισμός να αρχίσει να λειτουργεί αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητές του.

Συμφωνώ απόλυτα με τον εισηγητή, κ. Cashman, ότι πρέπει να αφήσουμε τώρα τον Οργανισμό να ξεκινήσει το έργο του. Η επιβάρυνσή του με υπερβολικά πολλά καθήκοντα θα απειλούσε να τον καταστήσει ένα όργανο που θα φαίνεται ισχυρό, αλλά που στην πράξη δεν θα είναι σε θέση να ενεργεί με την απαιτούμενη ταχύτητα.

Τέλος, έχω επίγνωση των ανησυχιών που εξέφρασαν πολλοί από εσάς και μπορώ να σας υποσχεθώ ότι, πολύ πριν από το τέλος της πενταετούς περιόδου, θα είμαι σε θέση να κάνω πλήρη χρήση των εξουσιών της Επιτροπής και να ζητήσω από τον Οργανισμό να υπερβεί το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2, ιδίως όσον αφορά τη συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και της ασφάλειας.

Κάτι τελευταίο: συμμερίζομαι αυτό που δήλωσε ο φίλος μου, κ. Méndez de Vigo, και θα εξετάσω προσεκτικά τις προτάσεις του, ιδίως όσον αφορά την τροπολογία 15, ούτως ώστε να προσπαθήσω να ικανοποιήσω τις προσδοκίες που εκφράσθηκαν και αφορούν μια ευρωπαϊκή στρατηγική κατά της φτώχειας.

Θα ήθελα επίσης να επαναλάβω ότι προτίθεμαι να δεχτώ την τροπολογία 6, ακόμα και αν δεν συμφωνώ καταρχήν με αυτή. Ελπίζω ότι η προσπάθειά μου να ικανοποιήσω τις προσδοκίες σας θα χαροποιήσει τον κ. Cashman.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Ευχαριστούμε, κύριε Επίτροπε. Φαίνεται ότι το Κοινοβούλιο το εκτιμά αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Cashman, εισηγητής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Επίτροπο για τη διαλλακτικότητά του στο πολύ σημαντικό ζήτημα της τροπολογίας 6, που ορίζει ότι: «Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ίσοι και κατά συνέπεια τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αδιαίρετα και απαραβίαστα». Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τη συμβολή τους και να σας πω ότι, όταν ένα από τα μη εγγεγραμμένα μέλη δηλώνει ότι σκοπεύει να με καταψηφίσει, όταν αυτοί οι εξτρεμιστές εντός του Κοινοβουλίου ψηφίζουν εναντίον εμού και της έκθεσής μου, η καρδιά μου πλημμυρίζει από χαρά και το μυαλό μου μού λεει ότι έχουμε επιτύχει. Και αυτό διότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει εξτρεμισμός όσον αφορά την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρά μόνο στην ακραία μορφή της υπεράσπισής τους.

Θα ήθελα να πω στην καλή μου φίλη Sophia in ’t Veld ότι ασφαλώς συμφωνώ μαζί της, αλλά ότι θεωρώ ότι το ζήτημα των Ρομ, της ιδιωτικής ζωής και της ομοφοβίας έχουν ήδη καλυφθεί. Πράγματι, οι Ρομ καλύπτονται από την έννοια των διακρίσεων λόγω εθνότητας και φυλής. Θα ήθελα να πω στον συνάδελφο, κ. Λαμπρινίδη ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μας παρέχουν το πεδίο, εντός του οποίου κινούμαστε όσον αφορά την ιδιωτική ζωή, την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων και την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού. Η κ. Gál δήλωσε ότι είναι απολύτως σωστό ότι το ζήτημα είναι η λειτουργικότητα του Οργανισμού και αυτό είναι εκείνο που πρέπει να αντιμετωπίσουμε.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχω συμπεριλάβει την έννοια των πολλαπλών μορφών διακρίσεων. Πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν ασχολούμαστε αποκλειστικά με τους τομείς που μπορούν να καλυφθούν. Αυτοί είναι θεματικοί τομείς που βασίζονται στα αντικειμενικά θεμέλια που αποτελούν ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και οι διεθνείς συμβάσεις, στις οποίες μετέχουν όλα τα κράτη μέλη.

Θα ήθελα να πω στον καλό μου φίλο κ. Cem Özdemir –çok teşekkür ederim!– όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, ότι όντως καλύπτεται. Επίσης, διαθέτουμε τον επόπτη προστασίας των δεδομένων καθώς και οδηγίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων και το τελευταίο πράγμα που επιθυμούμε είναι να υπάρξει επικάλυψη.

Είναι ενδιαφέρον και θα πρέπει να το γιορτάσουμε. Ακολουθεί η έκθεση Angelilli. Πρόκειται για μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας, ωστόσο εμείς δεσμευόμαστε απόλυτα –όχι ιδία πρωτοβουλία, όχι κατόπιν αιτήματος– να καλυφθούν τα δικαιώματα των παιδιών από τον Οργανισμό, ο οποίος προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα. Για τον λόγο αυτόν, συγχαίρω το Κοινοβούλιο. Το προτρέπω να ψηφίσει μαζί με εμένα. Ας μην εισαγάγουμε περισσότερα στοιχεία, ας μην μειώσουμε την ισχύ, ας είμαστε εστιασμένοι και ας φέρουμε το έργο εις πέρας – και, κύριε Πρόεδρε, αφήστε το σφυρί σας για κάποια άλλη φορά!

 
  
MPphoto
 
 

  Irena Belohorská (NI).(SK) Θα ήθελα να διαμαρτυρηθώ έντονα εναντίον αυτού που μόλις δήλωσε ο κ. Cashman: ανήκω στην ομάδα των μη εγγεγραμμένων μελών και θα ήθελα να πω ότι στο παρελθόν, όταν αποτελούσα μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, εκπόνησα έκθεση σχετικά με την απαγόρευση της παιδικής εργασίας και συμμετείχα επίσης στην προετοιμασία μιας άλλης έκθεσης σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού. Για τον λόγο αυτόν διαμαρτύρομαι έντονα για τα σχόλια του εισηγητή, που δήλωσε ότι δεν ενδιαφέρεται εάν θα τον καταψηφίσουν τα μέλη της ομάδας των μη εγγεγραμμένων μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Κύριε Cashman, για απάντηση επί προσωπικού ζητήματος για σχόλια που εξελήφθησαν ως προσωπική επίθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Cashman, εισηγητής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, ασφαλώς δεν είχα κατά νου την αξιότιμη βουλευτή όταν έκανα το σχόλιό μου.

Αναφερόμουν γενικότερα στα μη εγγεγραμμένα μέλη, αλλά ειδικότερα στα σχόλια του κ. Dillen, που θεωρώ ότι είναι εξτρεμιστικά σχόλια. Σε καμία περίπτωση όμως δεν είχα σκοπό να προσβάλω την αξιότιμη βουλευτή, το παρελθόν της οποίας μιλάει από μόνο του.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Μπορώ πράγματι να επιβεβαιώσω ότι τουλάχιστον στη γαλλική διερμηνεία, το σχόλιο δεν αφορούσε μη εγγεγραμμένους, αλλά εξτρεμιστές. Επομένως, υπήρχε σαφής διαφοροποίηση στα λόγια του εισηγητή μας.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2008.

 

15. Προς μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης της Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων – Προς μια στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού (2007/2093(INI)) (A6-0520/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli, εισηγήτρια. − (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την πολύτιμη συνεργασία τους, και ιδίως τον κ. Frattini για την αφοσίωσή του από την έναρξη της εντολής του για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού.

Η έκθεση προφανώς δεν ισχυρίζεται ότι εξαντλεί όλα τα ζητήματα, αλλά θεωρώ ότι αποτελεί ένα καλό σημείο εκκίνησης. Στόχος ήταν να τεθεί η βάση για μια στρατηγική που θα στοχεύει στην προώθηση και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ανηλίκων στις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ενισχυθούν οι προσπάθειες των κρατών μελών σε αυτόν τον τομέα. Θελήσαμε να ξεκινήσουμε από την ιδιαίτερη φύση των δικαιωμάτων των ανηλίκων, τα οποία διαφέρουν εντελώς από την πιο γενική κατηγορία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, παρότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος τους.

Η στρατηγική στοχεύει πρωτίστως στην επιβεβαίωση των δικαιωμάτων του παιδιού που περιλαμβάνουν το δικαίωμα στην οικογένεια, στην υγεία, την εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη, αλλά και το δικαίωμα στην ψυχαγωγία, στο παιχνίδι, στον αθλητισμό, καθώς και σε ένα καθαρό και προστατευμένο περιβάλλον. Στην ουσία, στόχος είναι η δημιουργία μιας κοινωνίας προσαρμοσμένης στις ανάγκες του παιδιού, στην οποία αυτό θα μπορεί να αισθάνεται προστατευμένο και να συμμετέχει ενεργά.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η έκθεση βασίζεται σε δύο βασικές υποθέσεις: (1) την ενεργό συμμετοχή των παιδιών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που τα αφορούν και (2) την ένταξη της διάστασης αυτής στην πολιτική, δηλαδή την ενσωμάτωση και προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν συντομία, τα δικαιώματα των ανηλίκων πρέπει επιτέλους να αποτελέσουν πολιτική προτεραιότητα για την Ευρώπη, δεδομένου και ότι τα παιδιά αντιπροσωπεύουν περίπου το 30% των πολιτών της Ευρώπης και πολλά ζητήματα που τα αφορούν παραμένουν ανεπίλυτα, αρχής γενομένης με την καταπολέμηση της βίας και της κακομεταχείρισης, ενόψει των ανησυχητικών διαστάσεων που λαμβάνει η παιδεραστία και τα δίκτυα παιδικής πορνογραφίας. Γενικός στόχος είναι η απαγόρευση όλων των μορφών βίας, συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων παραδοσιακών πρακτικών, των εγκλημάτων τιμής και των αναγκαστικών γάμων. Δεν αρκεί μόνο να εξασφαλισθεί η βέβαιη τιμωρία όσων καταφεύγουν στη βία. Πρέπει να εγγυηθούμε μια στρατηγική πρόληψης που θα στοχεύει ιδίως στην παροχή βοήθειας προς τα παιδιά που κινδυνεύουν.

Μια άλλη προτεραιότητα είναι η καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας. Αξίζει να επισημανθεί ότι ακόμα και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 19% των παιδιών ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και πρέπει, επομένως, να παράσχουμε μέσα ενίσχυσης με σκοπό και την ενίσχυση των οικογενειών τους. Ιδιαίτερα, χρειαζόμαστε μέτρα που θα εστιάζουν στα παιδιά των Ρομ και τα παιδιά που ζουν στον δρόμο, τα οποία αναγκάζονται συχνά να επαιτούν και πέφτουν έτσι εύκολα θύματα εκμετάλλευσης, εμπορίας ανθρώπων και οργανωμένου εγκλήματος.

Μια άλλη βασική άποψη της στρατηγικής είναι η εγγύηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης όλων των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των φτωχότερων και των περισσότερο μειονεκτούντων. Χρειαζόμαστε επίσης μέτρα που εστιάζονται στα λιγότερο ικανά παιδιά, για να αποτρέψουμε κάθε μορφή διακρίσεων. Εδώ βρισκόμαστε μεταξύ εμπειρογνωμόνων, οπότε προφανώς δεν υπάρχει ανάγκη αναφοράς στο παρόν Κοινοβούλιο όλων των επειγόντων προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπισθούν: από τη διάθεση βίαιων βιντεοπαιχνιδιών στην αγορά μέχρι την αύξηση των περιπτώσεων διεθνών απαγωγών ανηλίκων, τη γραφειοκρατία που δυσχεραίνει τις διεθνείς υιοθεσίες, την τραγωδία των παιδιών-στρατιωτών, την παιδική εργασία, τη μη δήλωση στο ληξιαρχείο της γέννησης ενός παιδιού, τον απίστευτα μεγάλο αριθμό παιδιών που εξαφανίζονται και για τα οποία δεν ξανακούει κανείς τίποτα. Θα μπορούσα να συνεχίσω επί ώρες.

Στην πραγματικότητα, πρέπει να εφαρμόσουμε τα κατάλληλα μέσα και να παράσχουμε έγκαιρη ενημέρωση, ούτως ώστε να ανταλλάξουμε εμπειρίες και καλές πρακτικές, και πρέπει να δημιουργήσουμε συνέργειες μεταξύ των αρμόδιων νομικών και ποινικών μέσων, ώστε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα με συγκεκριμένους όρους και σε πραγματικό χρόνο, και ενδεχομένως να επιτύχουμε την πρόληψή τους.

Ολοκληρώνω λέγοντας ότι η έγκριση της Συνθήκης της Λισαβόνας θα μας προσφέρει μερικές ακόμα ευκαιρίες. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ αποτελεί πλέον τμήμα της Συνθήκης, συμπεριλαμβανομένου, επομένως, και του άρθρου 24, που διέπει ρητά τα δικαιώματα του παιδιού, δημιουργώντας έτσι τη νομική βάση για την εφαρμογή της στρατηγικής. Στο σημείο αυτό, εμείς ως Κοινοβούλιο, αλλά πάνω απ’ όλα ως κράτη μέλη, πρέπει να στρωθούμε αμέσως στη δουλειά.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. − (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω θερμά την κ. Angelilli για την παρούσα έκθεση.

Από την έναρξη της θητείας μου, τα δικαιώματα του παιδιού αποτελούν σαφώς ύψιστη προτεραιότητα, κεντρικό θέμα στο πρόγραμμά μου, και η συνεργασία με το Κοινοβούλιο στον εν λόγω τομέα οδήγησε σήμερα και αυτή με τη σειρά της στις πολιτικές γραμμές που θα διαμορφώσουν το αποτέλεσμα αυτής της έκθεσης, –η οποία ελπίζω ότι θα εγκριθεί με μεγάλη πλειοψηφία– κατευθυντήριες γραμμές για δράση, τις οποίες θα ακολουθήσει η Επιτροπή, διότι δεν υπάρχει ούτε ένα σημείο στην έκθεση αυτή που να μην συμμερίζομαι. Ορίζει τις οριζόντιες πρωτοβουλίες μας που καλύπτουν μια σειρά πολιτικών, αλλά ο κοινός παρονομαστής είναι ότι οι ανήλικοι, δηλαδή τα παιδιά, αποτελούν την καρδιά της κοινωνίας μας και, ως εκ τούτου, είναι σαφές ότι αξίζουν την απόλυτη προσοχή μας.

Κατά τις ερχόμενες εβδομάδες, μαζί με το προσωπικό μου, θα εξετάσουμε με ποιον τρόπο θα υλοποιήσουμε κάθε έκαστο σημείο που αναφέρεται στην έκθεση της κ. Angellili στη βάση συγκεκριμένων πρωτοβουλιών. Στην πραγματικότητα, ορισμένα μέτρα είναι ήδη καθ’ οδόν. Περιλαμβάνουν την παρουσίαση μιας ανακοίνωσης, την οποία έχετε λάβει υπόψη και ανάγεται στον Ιούλιο του 2006, μια γενική ανακοίνωση σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού που έχει τον απόλυτα πολιτικό σκοπό της μετατροπής των δικαιωμάτων αυτών σε πολιτική προτεραιότητα, όπως σημείωσε η κ. Angelilli.

Άλλα μέτρα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός πρότυπου τηλεφωνικού αριθμού βοήθειας, του 116000, που θα είναι ο ίδιος για ολόκληρη την Ευρώπη. Δράττομαι της ευκαιρίας να καλέσω τα πολλά κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμα θέσει αυτό το μέτρο σε εφαρμογή να μην χάσουν άλλο χρόνο. Εδώ, προφανώς δεν αναφέρομαι στο Κοινοβούλιο αλλά στις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Η απόφαση αυτή ελήφθη πριν από περισσότερο από ένα χρόνο, όμως πάνω από τα μισά κράτη μέλη εξακολουθούν να μην διαθέτουν τηλεφωνική γραμμή βοήθειας η οποία όντως να λειτουργεί, παρότι πρόκειται για μια απόφαση που, θεωρώ, θα μπορούσε να έχει υλοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Τον περασμένο Οκτώβριο συζητήσαμε με την Προεδρία στη Λισαβόνα κατά πόσον θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε από κοινού ένα ευρωπαϊκό δίκτυο έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση απαγωγής ή εξαφάνισης παιδιών. Όπως γνωρίζετε, εξετάσαμε το καλό παράδειγμα που θέτει το γαλλικό σύστημα, εξετάσαμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα πράγματα στο Βέλγιο, σημειώσαμε ότι η Πορτογαλία και η Ελλάδα είχαν δημιουργήσει ή δημιούργησαν πρόσφατα παρόμοια συστήματα. Είναι όμως σαφές ότι οι απαγωγείς παιδιών αδιαφορούν για τα σύνορα και, επομένως, τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης δεν μπορούν να περιορίζονται στα γεωγραφικά σύνορα.

Εργαστήκαμε πολύ πάνω στο ζήτημα του διαδικτυακού εγκλήματος με θύματα παιδιά. Το έργο μας με μια διάσκεψη εμπειρογνωμόνων τον περασμένο Νοέμβριο παρήγαγε σημαντικά αποτελέσματα όσον αφορά το είδος της τεχνικής συνεργασίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε διασύνδεση των ηλεκτρονικών συστημάτων για την πρόληψη και αντίδραση στη διαδικτυακή παιδεραστία. Αυτή είναι μία από τις χειρότερες απειλές για τα παιδιά, και γνωρίζετε ότι χάρη στη συμπερίληψή της στις προτεραιότητες της Eurojust και της Europol για το 2007, είμαστε σήμερα σε θέση να εξαλείψουμε πολλά διεθνή δίκτυα παιδεραστίας που δρουν μέσω του διαδικτύου.

Υποβάλαμε επίσης μια έκθεση τον περασμένο Νοέμβριο –ένα από τα σημεία που υπογραμμίστηκαν– σχετικά με την πρόοδο που έγινε κατά την υλοποίηση της απόφασης πλαισίου του 2004 σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών. Σε εκείνη την έκθεση, όπως μπορεί να θυμάστε, επισήμανα το γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη εξακολουθούν να μην έχουν μεταφέρει στο εθνικό τους δίκτυο την απόφαση πλαίσιο του 2004, που καταρτίσθηκε πριν από τέσσερα χρόνια, σχετικά με τη σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών.

Ασφαλώς, το ευρωπαϊκό φόρουμ αποτέλεσε ένα χρήσιμο εργαλείο. Οι πρώτες εμπειρίες με αυτό στη Γερμανία, υπό τη γερμανική Προεδρία, σχετίζονταν κυρίως με την κατάχρηση του διαδικτύου και τα βίαια βιντεοπαιχνίδια. Το επόμενο ευρωπαϊκό φόρουμ σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί υπό τη σλοβενική Προεδρία, θα αφορά άλλα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των διεθνών υιοθεσιών. Θα εξετάσουμε την κατάσταση και, όπως ελπίζει και η κ. Angelilli, θα εξετάσουμε και πρακτικούς τρόπους για να καλέσουμε τα παιδιά και τους εκπροσώπους τους να συμμετάσχουν άμεσα σε όλες τις συνεδριάσεις του ευρωπαϊκού φόρουμ. Θα αντιληφθείτε ότι η πρόσκληση παιδιών, ιδίως μικρών παιδιών, να συμμετάσχουν σε αυτές τις συνεδριάσεις, είναι ένα ευαίσθητο θέμα, αλλά αυτός είναι ο στόχος που αποφασίσθηκε και ως εκ τούτου θα συμφωνήσουμε και με αυτή την πρόταση του Κοινοβουλίου.

Δημιουργούμε έναν ευρωπαϊκό ιστότοπο αφιερωμένο στα παιδιά, με απλή γραφή και παρουσίαση, η οποία εξηγεί, για παράδειγμα, πώς μπορούν τα παιδιά να προστατευθούν εναντίον των πολλών απειλών κατά της ασφάλειάς τους στην καθημερινή ζωή με τρόπο που δεν είναι επιθετικός και δεν σοκάρει. Εξηγεί πώς, ας πούμε, μπορεί κανείς να αποφύγει τέτοιους κινδύνους. Αναφερθήκαμε πολύ λίγο στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων – μία από τις προτάσεις μου είναι να κάνουμε τα δικαιώματα του παιδιού προτεραιότητα στο πλαίσιο του πολυετούς προγράμματος του Οργανισμού.

Υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να γίνουν. Η κ. Angelilli σωστά δηλώνει ότι πρέπει να εξετάσουμε το ζήτημα των παιδιών των μεταναστών. Αυτή είναι μια άποψη που θα αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής: τα παιδιά πέφτουν συχνά θύματα και είναι τα πιο ευάλωτα άτομα στο γενικότερο πλαίσιο των μεταναστευτικών ροών. Πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην ανάγκη υλοποίησης του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, με ιδιαίτερη αναφορά στα παιδιά, εκτός από τις γυναίκες, διότι, εφόσον συγκροτούν τις δύο πιο ευάλωτες κατηγορίες, αποτελούν συχνά τα θύματα της διεθνούς εμπορίας ανθρώπων. Πρέπει να εξετάσουμε τρόπους χρηματοδότησης πρακτικών προτάσεων και έργων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Το νέο πρόγραμμα Daphne και το νέο πρόγραμμα για τα θεμελιώδη δικαιώματα μπορούν, για παράδειγμα, να μας επιτρέψουν επίσης να παράσχουμε χρηματοδότηση για το ευρωπαϊκό δίκτυο διαμεσολαβητών για τα παιδιά. Δίνω μεγάλη σημασία στο δίκτυο αυτό και επίσης, ασφαλώς, στις ΜΚΟ που εργάζονται σε αυτό τον τομέα. Το νέο πρόγραμμα, που ονομάζεται Daphne III, έχει δεχτεί εκ νέου χρηματοδότηση και μπορεί να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα χρήσιμο μέσο.

Ολοκληρώνοντας, είμαι, ασφαλώς, παραπάνω από έτοιμος και πρόθυμος να συνεχίσω την ανάπτυξη της πολιτικής αυτής στρατηγικής, με σκοπό επίσης την παραγωγή πολύ συγκεκριμένων αποτελεσμάτων για τους πολίτες μας σε έναν από τους τομείς που είναι ιδιαίτερα πολύτιμος για εμάς.

 
  
MPphoto
 
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. − Κύριε Πρόεδρε, η προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού δεν έλειπε ποτέ από τις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά λόγω απουσίας νομικής βάσης οι πολιτικές αυτές ήταν διάσπαρτες και για το λόγο αυτό η πρότασή σας, κύριε Αντιπρόεδρε, για χάραξη στρατηγικής για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, έγινε ευμενώς αποδεκτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και από την κοινωνία των πολιτών. Ελπίζουμε ότι θα ενδυναμωθεί όταν θα τεθεί σε ισχύ η μεταρρυθμιστική Συνθήκη, που θα περιλαμβάνει ως αναπόσπαστο μέρος της το Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως ανέφερε και η εισηγήτρια, κ. Angelilli, την οποία συγχαίρω για τη συνθετική της ικανότητα και την παρουσίαση της σημερινής έκθεσης.

Η δυνατότητα ολοκληρωμένης και συντονισμένης προσέγγισης της προστασίας των παιδιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο –μεταξύ άλλων χάρη στις πολυπληθείς ενδιαφέρουσες προτάσεις της Επιτροπής– είναι αναγκαίο να θεωρεί το παιδί όχι θύμα, αλλά κάτοχο θετικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, που πρέπει να αναπτύσσεται σε ένα υγιές οικογενειακό περιβάλλον και να έχει εξασφαλίσει την ικανοποίηση των υλικών και πνευματικών αναγκών του.

Όχι μόνον ο σχεδιασμός ευρωπαϊκών δράσεων, αλλά και η πολιτική βούληση των κρατών μελών οφείλουν να κατοχυρώσουν το σεβασμό των δικαιωμάτων του παιδιού, με μέτρα που θα απαντούν στις θεμελιώδεις ανάγκες τους και θα προστατεύουν από πολλαπλούς κινδύνους.

Η Επιτροπή των Δικαιωμάτων των Γυναικών και της Ισότητας των Φύλων επικεντρώθηκε στη γνωμοδότησή της στο θέμα της στήριξης της μητέρας και της οικογένειας για την άσκηση των υποχρεώσεών τους. Προέτρεψε σε υποστήριξη των ευάλωτων ομάδων, δηλαδή των παιδιών που αντιμετωπίζουν κινδύνους κακοποίησης, έλλειψη μόρφωσης, υγειονομικής περίθαλψης, σωστής διατροφής και ορισμένων ευκαιριών για ανάπτυξη και εξέλιξη.

Η δυνατότητα συνδυασμού της επαγγελματικής ζωής των γονέων με την οικογενειακή ζωή είναι αναφαίρετο δικαίωμα των παιδιών, αλλά και δημιουργία πολύτιμου κεφαλαίου και επένδυσης για την κοινωνία του μέλλοντος. Και εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης παραβιάζονται συχνά τα θετικά δικαιώματα των παιδιών και υπάρχει ακόμη διακριτική μεταχείριση λόγω ανισοτήτων με βάση το φύλο. Υπάρχουν φυλετικά στερεότυπα και αντιλήψεις που περιθωριοποιούν κάποιες ομάδες παιδιών και ιδίως κοριτσιών και νεαρών μητέρων. Η προστασία των γυναικών, ειδικά κατά την εγκυμοσύνη και την ανατροφή των παιδιών, πρέπει να αποτελέσει προϋπόθεση ώστε τα παιδιά να απολαμβάνουν από το ξεκίνημα της ζωής τους τα θεμελιώδη δικαιώματά τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Irena Belohorská, συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων.(SK) Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ επίσης την κ. Angelilli για την έκθεσή της.

Επικροτώ το γεγονός ότι η σλοβενική Προεδρία επέλεξε ως μία από τις προτεραιότητές της το ζήτημα των παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις, το οποίο αποτέλεσε και ένα από τα δικά μου θέματα. Η γνωμοδότησή μου εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων ασχολείται επίσης με την ανάγκη δήλωσης των παιδιών στο ληξιαρχείο κατά τη γέννησή τους. Τα παιδιά που δεν δηλώνονται είναι αόρατα και επομένως πέφτουν συχνά θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή εμπορίας, φυλακίζονται μαζί με ενήλικες και χρησιμοποιούνται ως ενεργοί μαχητές στις ένοπλες δυνάμεις, επειδή είναι αδύνατο να διαπιστωθεί εάν είναι ήδη ενήλικοι. Το πιστοποιητικό γέννησης ενός παιδιού κατοχυρώνει το όνομα και την ιθαγένειά του, καθώς και την πρόσβασή του, για παράδειγμα, στην ιατρική περίθαλψη. Εκφράζω, ως εκ τούτου, τη λύπη μου διότι η έκθεση εγκρίνεται μόλις τον Ιανουάριο: η πλειονότητα των γνωμοδοτήσεων ψηφίσθηκαν και υποβλήθηκαν στην επιτροπή πριν από το καλοκαίρι και η έκθεση θα μπορούσε, επομένως, να έχει εγκριθεί νωρίτερα.

Λύση ζητείται επειγόντως για το ζήτημα αυτό στο πλαίσιο των δικαιωμάτων των παιδιών. Μία έκφραση αυτού είναι η πρόσφατη περίπτωση της μεταφοράς περισσότερων από 100 παιδιά από το Τσαντ στη Γαλλία. Σκοπός της δράσης ήταν να παρασχεθεί βοήθεια στις εγκαταλελειμμένες οικογένειες του Νταρφούρ, ενώ τα παιδιά –ορφανά– θα τα φρόντιζαν ανάδοχες οικογένειες στην Ευρώπη. Ο ΟΗΕ επιβεβαίωσε, ωστόσο ότι, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, τα παιδιά δεν ήταν ορφανά και δεν προέρχονταν από το Νταρφούρ, αλλά από τη γειτονική χώρα του Τσαντ.

Η εύρεση επείγουσας λύσης στο ζήτημα των δικαιωμάτων των παιδιών δεν αποτελεί απλώς ανάγκη των αναπτυσσόμενων χωρών, αλλά και δική μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenys Kinnock, συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Ανάπτυξης (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ευθύς εξαρχής ότι η Επιτροπή Ανάπτυξης επιμένει ότι είναι πολύ σημαντικό η Επιτροπή να ενσωματώσει τα δικαιώματα του παιδιού σε όλους τους τομείς της αναπτυξιακής πολιτικής, αντιμετωπίζοντας την κίνηση αυτή ως μέσο για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας. Γνωρίζω ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής προτείνει την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων.

Θα ήθελα να δηλώσω σαφώς ότι χρειαζόμαστε μια προσέγγιση για τα δικαιώματα του παιδιού και πρέπει να απομακρυνθούμε από την κοινή εστίαση που υιοθετεί μέχρι στιγμής αυτή η συζήτηση σε ζητήματα όπως είναι η εμπορία παιδιών, η απαγωγή και η πορνογραφία. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι αντιλαμβανόμαστε ότι ομιλούμε για τα δικαιώματα του παιδιού: το δικαίωμα του παιδιού να ζητείται η γνώμη του, το δικαίωμα του παιδιού να ακούγεται η άποψή του και το δικαίωμα του παιδιού να απολαμβάνει τον σεβασμό των ενηλίκων και όχι να του λένε οι ενήλικοι τι πρέπει να κάνει.

Επικροτώ επίσης ιδιαίτερα το γεγονός ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας αναφέρεται στα δικαιώματα του παιδιού. Το επικροτούμε, διότι επί του παρόντος, μόνο τα δικαιώματα των ζώων διαθέτουν αυτού του είδους τη νομική βάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει επειγόντως να δημιουργήσουμε μια αντίστοιχη και για τα παιδιά.

Τέλος, σε ολόκληρο τον κόσμο και στην ίδια την Ευρώπη, πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτό που κάνουμε διασφαλίζει τις ζωές των παιδιών και γενικότερα ενισχύει την ευημερία όλων των παιδιών στην Ευρώπη και τον κόσμο.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης, συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. − Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κατ’ αρχήν να συγχαρώ την κ. Angelilli για τη θετική της εργασία.

Η στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού αποτελεί ένα θετικό βήμα για μια συντονισμένη προσέγγιση τόσο στην εσωτερική πολιτική όσο και στις εξωτερικές σχέσεις.

Η Επιτροπή Απασχόλησης, τη γνωμοδότηση της οποίας συνέταξα και παρουσιάζω, τονίζει τις κοινωνικές πτυχές της παραβίασης των δικαιωμάτων του παιδιού. Εστιάζει στην παιδική φτώχεια που αγγίζει σχεδόν ένα παιδί στα πέντε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τονίζει επίσης τα προβλήματα της παιδικής εργασίας, του κοινωνικού αποκλεισμού, ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως στα παιδιά μετανάστες, τα παιδιά των δρόμων και τα παιδιά με αναπηρίες. Φοβόμαστε ότι τα σημερινά παιδιά, κύριε Πρόεδρε, καλούνται να ζήσουν σε έναν κόσμο χειρότερο απ’ ότι οι προηγούμενες γενιές. Γι’ αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δράσει τώρα, με ουσιαστικές δεσμεύσεις, στόχους και απαιτούμενους πόρους, τόσο σε κοινοτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Christa Prets, συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ την εισηγήτρια και για την έκθεση και για το πνεύμα συνεργασίας των διαβουλεύσεών μας. Συμφωνούμε από πολλές σημαντικές απόψεις με την έκθεση.

Θα ήθελα ωστόσο να υπογραμμίσω δύο σημεία που θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικά, συγκεκριμένα: πρώτον, το δικαίωμα στην παιδεία ως βασική προϋπόθεση για την κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Τα κράτη μέλη πρέπει να δημιουργήσουν μια χωρίς φραγμούς πρόσβαση στην παιδεία για όλα τα παιδιά και τους νέους, και μάλιστα ανεξάρτητα από την εθνοτική και κοινωνική τους καταγωγή και την οικογενειακή τους κατάσταση. Αυτό σημαίνει επίσης πως πρέπει να αποτραπεί κάθε είδος περιορισμού, διάκρισης και βίας κατά των παιδιών. Είναι ουσιαστικής σημασίας να πιέσουμε για να δρομολογηθεί το συντομότερο η τηλεφωνική γραμμή βοήθειας. Το δεύτερο σημείο που θεωρώ πολύ σημαντικό είναι η προαγωγή των γλωσσών καθώς οι γλώσσες είναι ένας από τους πολιτιστικούς θησαυρούς της Ευρώπης.

Υπάρχει επίσης μια καινοτομία που δεν πρέπει να παραβλέψουμε: στα δικαιώματα των παιδιών συγκαταλέγεται τώρα και η συμπερίληψή τους στις νέες εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης, ειδικότερα και στον τομέα των μέσων ενημέρωσης. Η ικανότητα χρησιμοποίησης των μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό εκπαιδευτικό μέσον και πρέπει να προωθηθεί η ανάπτυξή του.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (HU) Σας ευχαριστώ για το βήμα, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι πολύ λίγοι είναι εκείνοι μεταξύ μας που δεν επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από το ζήτημα της προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού.

Τα θεσμικά όργανα της Κοινότητας έχουν συχνά ασχοληθεί με διάφορες πτυχές του ζητήματος, αλλά συμφώνησαν με την επιτροπή που υποβάλλει την έκθεση ότι, εκτός από αυτές, πρέπει να αναπτυχθεί και μία ολοκληρωμένη στρατηγική. Υπάρχουν ορισμένοι συγκεκριμένοι τομείς, τους οποίους πρέπει να λάβουμε οπωσδήποτε υπόψη όταν εργαζόμαστε για την επίτευξη ενός τέτοιου οράματος. Σε αυτούς περιλαμβάνεται, για παράδειγμα, η απαγόρευση κάθε είδους βίας σε βάρος των παιδιών, η καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων, και το δικαίωμα στην εκπαίδευση.

Μιας και ο κ. Frattini δήλωσε στην εισαγωγή του ότι ο Οργανισμός θα ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον εν λόγω τομέα, θα ήθελα να σας κάνω μια σύσταση: γιατί να μην είναι η διερεύνηση των τρόπων επιβολής αυτού ακριβώς του τομέα, δηλαδή των δικαιωμάτων του παιδιού ,το πρώτο συγκεκριμένο αίτημα της Επιτροπής προς τον Οργανισμό;

Θεωρώ ότι η σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών, η παιδική εργασία και οι τεράστιες διαφορές που υπάρχουν σήμερα όσον αφορά τη μεταχείριση των παιδιών προσφύγων σε μεμονωμένα κράτη μέλη παίρνουν ανησυχητικές διαστάσεις. Το πρόβλημα των παιδιών που ζουν στον δρόμο και των παιδιών που εξαναγκάζονται στην επαιτεία είναι σοβαρό και συμβαίνει εδώ, γύρω μας.

Είμαι επίσης πεπεισμένη ότι ο αγώνας για την πλήρη επιβολή των δικαιωμάτων του παιδιού εντός της Ένωσης πρέπει πρωτίστως να σημαίνει την επανεξέταση του ρόλου της οικογένειας στη νέα αυτή Ευρώπη, και την ενίσχυση του ρόλου της ανατροφής παράλληλα με την εκπαίδευση, ούτως ώστε τα παιδιά μας να λαμβάνουν καθοδήγηση, καθώς και επαγγελματικές γνώσεις, στον ολοένα και περισσότερο ταραγμένο κόσμο μας. Ίσως λιγότερα παιδιά να εμφάνιζαν ροπή προς τη βία, να υπέφεραν σωματικά ή ψυχικά. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Inger Segelström, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. (SV) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας την κ. Angelilli και όλους τους σκιώδεις εισηγητές, αλλά και όλους τους βουλευτές που συνέβαλαν στο να μας φέρουν στο σημείο, όπου θα έχουμε σύντομα την πρώτη απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού. Το βασικό ερώτημα αφορά τη συμμετοχή και την επιρροή των παιδιών. Θα πρέπει να υπάρξει λεπτομερές και σημαντικό έργο προκειμένου να διασφαλισθεί ότι αυτό θα αποτελέσει πραγματικότητα και δεν θα μείνει απλώς στα λόγια. Τα παιδιά και οι νέοι το περιμένουν.

Το σημείο που θεωρώ ότι αποτέλεσε τη μεγαλύτερη επιτυχία είναι η πρόταση που αφορά τη βία εναντίον των παιδιών. Η επιτροπή υποστήριξε ομόφωνα την απαίτησή μου για απαγόρευση κάθε μορφής βίας εναντίον των παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής τιμωρίας στο σπίτι, μέσω κοινοτικής νομοθεσίας. Αυτό αποτελεί μεγάλη επιτυχία για τα παιδιά. Στην πατρίδα μου, τη Σουηδία, όπου απαγορεύεται η σωματική τιμωρία, κάθε παιδί, ακόμα και στο νηπιαγωγείο, και κάθε νέος γνωρίζει ότι οι ενήλικοι δεν επιτρέπεται να χτυπούν παιδιά. Το γεγονός ότι καθιστούμε τώρα σαφές ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία για να δοθεί τέλος σε όλες τις μορφές κακομεταχείρισης των παιδιών σημαίνει ότι χρειαζόμαστε αυξημένη συνεργασία με αρμόδιους φορείς, όπως τράπεζες, ταξιδιωτικές εταιρείες, πιστωτικά ιδρύματα και ανταλλακτήρια συναλλάγματος για να σταματήσουμε την παιδική πορνογραφία, τον σεξουαλικό τουρισμό και την εκμετάλλευση παιδιών, και να έχουμε ένα διαδίκτυο, το οποίο θα είναι ασφαλές από τους παιδεραστές. Οι παράνομοι ιστότοποι πρέπει επίσης να κλείσουν. Τα κράτη μέλη πρέπει να νομοθετήσουν κατά της αγοράς σεξ για να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά δεν θα μεταβληθούν σε εμπορικό προϊόν.

Το δυσκολότερο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε στην επιτροπή σχετιζόταν με τις υιοθεσίες. Χαίρομαι ιδιαίτερα διότι συμφωνούμε πλέον ότι το παιδί έχει δικαίωμα στην οικογένεια, ασχέτως του εάν είναι η δική του, μια ανάδοχη οικογένεια ή προέρχεται μέσω εγχώριας ή διεθνούς υιοθεσίας. Είναι το συμφέρον του παιδιού εκείνο που θα πρέπει να παίξει αποφασιστικό ρόλο στο ζήτημα, και όχι το συμφέρον των ενηλίκων. Όλοι θυμόμαστε τι συνέβη πρόσφατα σε ορφανοτροφεία στη Ρουμανία και τη Γουατεμάλα – οι απαγωγές παιδιών για υιοθεσία είναι νωπές στη μνήμη μας. Τα παιδιά δεν αποτελούν εμπορικό προϊόν.

Τώρα, έγκειται στην κρίση της Επιτροπής να ακούσει τις πληροφορίες που ανακοινώσαμε στο Κοινοβούλιο και να προσφέρει συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με το πώς θα επιβάλλουμε την εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών, τα οποία σήμερα, με τη νέα Συνθήκη της Λισαβόνας, αποτελούν στόχο που θα διαμορφωθεί σε νόμο στο πλαίσιο της ΕΕ. Με τη νέα Συνθήκη της Λισαβόνας, η ΕΕ θα πρέπει να ακούσει και να διασφαλίσει ότι τα δικαιώματα του παιδιού θα ενταχθούν στο έργο της. Αυτό είναι αυτονόητο ότι πρέπει να συμβεί και πρέπει επίσης να εφαρμοσθεί στην διεθνή προοπτική, στο αναπτυξιακό έργο, στον πολιτισμό και σε όλους τους τομείς. Η παιδική φτώχεια θα αποτελέσει ασφαλώς κεντρικό ζήτημα, αλλά το ίδιο θα συμβεί και με το ζήτημα του πώς βιώνουν τα παιδιά τον πόλεμο καθώς και με το ζήτημα των κάθε είδους απειλών για την υγεία. Είμαι περήφανη που συμμετείχα στο έργο αυτό στο Κοινοβούλιο, το οποίο θα αποφασίσει αύριο για το θέμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(ET) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έφτασε επιτέλους στην παρούσα συζήτηση σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα του παιδιού διότι μια πολιτική που ενθαρρύνει τα δικαιώματα του παιδιού θα διαμορφώσει τα θεμέλια της αυριανής κοινωνίας.

Η ευημερία της κοινωνίας και του κράτους εξαρτάται από τις αξίες και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι μέλλοντες γονείς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την κατάρτιση ενός τόσο ολοκληρωμένου εγγράφου.

Είναι σωστή η χρήση των αρχών που ορίζονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού και των πρόσθετων πρωτοκόλλων της ως βάση για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού. Ωστόσο, για να γίνει η στρατηγική αυτή περισσότερο αποτελεσματική και εφαρμόσιμη και στα 27 κράτη μέλη, πρέπει να περιλαμβάνει πιο συγκεκριμένες διατάξεις σχετικά με την εφαρμογή μέτρων η υλοποίηση των οποίων θα υποστηρίζεται μέσω πόρων τόσο των κρατών μελών όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η στρατηγική είναι ολοκληρωμένη, και δεν έχω τον χρόνο να αναφερθώ σε όλες τις απόψεις της. Θα ήθελα απλώς να επισημάνω μόνο μία θετική πρωτοβουλία, η οποία όμως είναι αποτελεσματική από όλες τις απόψεις, δηλαδή τη σύσταση που περιέχεται στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα του παιδιού για μια πανευρωπαϊκή τηλεφωνική γραμμή βοήθειας. Στη χώρα μου διαθέτουμε γραμμή βοήθειας παιδιών εδώ και τρία χρόνια και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι λειτουργεί καλά.

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε δύο σημαντικές ομάδες-στόχους, στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των οποίων θεωρώ ότι πρέπει να εστιάσουμε τις σκέψεις μας πιο σοβαρά.

Η πρώτη από αυτές τις ομάδες είναι τα παιδιά με αναπηρία. Μου φαίνεται ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για τα δικαιώματα του παιδιού, η προσοχή πρέπει να εστιασθεί περισσότερο στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρία και ότι και αυτά, όπως και άλλες ομάδες-στόχοι, πρέπει να διαθέτουν πλήρως εξασφαλισμένες δυνατότητες και ίσες ευκαιρίες για να συμμετάσχουν ενεργά στη ζωή της κοινωνίας.

Ο δεύτερος τομέας τον οποίο θα ήθελα να επισημάνω είναι εκείνος της διασφάλισης των δικαιωμάτων των παιδιών που δεν βρίσκονται υπό τη φροντίδα των γονιών τους. Όλα τα παιδιά έχουν αδιαμφισβήτητα το δικαίωμα σε μια οικογένεια. Δυστυχώς, σήμερα δεν είναι εφικτό για όλα τα παιδιά να μεγαλώσουν στους κόλπους της οικογένειάς τους, και ζουν σε ιδρύματα. Δεν έχουμε δώσει αρκετή προσοχή στα έγγραφά μας στα παιδιά που έφυγαν από ιδρύματα σε ηλικία 18 ή 19 ετών: από νομική άποψη είναι ενήλικες, αλλά όχι και από κοινωνική άποψη. Αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο πρέπει να αρχίσουμε να επικεντρώνουμε την προσοχή μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, ως βουλευτής του ΕΚ που εδώ και ορισμένα χρόνια ασχολείται με την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, εγκρίνω με μεγάλη ευχαρίστηση την έκθεση της κ. Angelilli σχετικά με τη δημιουργία μιας ενοποιημένης στρατηγικής της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού.

Οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών, η βία σε βάρος των παιδιών, η εμπορία παιδιών για παράνομες υιοθεσίες, πορνεία, παράνομη εργασία ή για επαιτεία στους δρόμους, όλα αυτά εξακολουθούν να αποτελούν τεράστιο πρόβλημα για την ΕΕ. Κάθε στρατηγική που αφορά τα δικαιώματα των παιδιών πρέπει να βασίζεται στις αξίες και τις αρχές που περιλαμβάνονται στη Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως όσον αφορά την προστασία έναντι κάθε μορφής διακρίσεων.

Για κάθε παιδί πρέπει να διασφαλιστεί το δικαίωμα να έχει συνεχή και άμεση επαφή και με τους δύο γονείς του, καθώς και το δικαίωμα να αναθρέφεται σύμφωνα με την κουλτούρα των γονιών του και να έχει το δικαίωμα να μαθαίνει τη γλώσσα και των δύο γονιών. Τα δικαιώματα αυτά παραβιάζονται επανειλημμένα από τη γερμανική υπηρεσία παιδικής και νεανικής πρόνοιας, το Jugendamt, όσον αφορά τα παιδιά των οποίων ο ένας γονιός είναι αλλοδαπός. Σε περιπτώσεις διαζυγίου, το Jugendamt χρησιμοποιεί κάθε δυνατή μέθοδο για να στερήσει από τον μη γερμανό γονέα τα γονεϊκά του δικαιώματα. Τα παιδιά στερούνται το δικαίωμά τους να μάθουν τη γλώσσα του δεύτερου γονέα, και απαγορεύεται να συζητούν σε γλώσσα άλλη από τη γερμανική κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων συναντήσεων. Τα επίσημα έγγραφα ορίζουν ότι είναι επιζήμιο για τα παιδιά να είναι δίγλωσσα. Περισσότερες από 250 καταγγελίες κατά των δράσεων της εν λόγω υπηρεσίας έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή Αναφορών. Παρά το γεγονός ότι πριν από έναν χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι οι πράξεις του γερμανικού Jugendamt παραβιάζουν το άρθρο 12 της Συνθήκης ΕΕ, το οποίο απαγορεύει κάθε μορφή διάκρισης, το γερμανικό κράτος γίνεται ολοένα πιο αυστηρό στις πρακτικές του που εισάγουν διακρίσεις εναντίον των παιδιών αλλοδαπών και αυτό είναι πραγματικά σκανδαλώδες.

Εύχομαι ότι εφόσον η παρούσα έκθεση αποτελεί τη φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα βοηθήσει να εξαλειφθούν οι διακρίσεις που παρατηρούνται στον τομέα αυτόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Hiltrud Breyer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, τα παιδιά δεν είναι μικροί ενήλικες, ούτε αυτό που κάποιοι αποτελούν φυσικά μέλη της οικογένειας ή της κοινωνίας, αλλά ξεχωριστές νομικές προσωπικότητες με δικά τους δικαιώματα.

Όλα τα κράτη μέλη υπέγραψαν την επαναστατική σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των παιδιών, στην Ευρώπη όμως βρισκόμαστε σε πολλούς τομείς ακόμα στην αρχή. Μία αχτίδα φωτός συνιστά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιλαμβάνει στην ημερήσια διάταξη τα δικαιώματα των παιδιών, όμως η πρόταση της Επιτροπής είναι ακόμα για μας υπερβολικά λυρική με πολύ λίγα συγκεκριμένα μέτρα.

Χαίρομαι –και συγχαίρω και πάλι την εισηγήτρια– διότι η έκθεση αυτή δίνει ζωή στη σύσταση της Επιτροπής. Ας ελπίζουμε ότι η Επιτροπή θα εκπληρώσει τα καθήκοντά της και θα γίνει πιο συγκεκριμένη στην Πράσινη Βίβλο του 2008 για τα δικαιώματα των παιδιών. Χρειαζόμαστε δείκτες και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών.

Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε τρία σημεία που με ενδιαφέρουν πολύ, και πρώτα στα δικαιώματα των κοριτσιών και ιδίως εκείνων που προέρχονται από περιβάλλον μεταναστών. Η εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών είναι πάντα και θέμα ισότητας, της ισότητας μεταξύ κοριτσιών και αγοριών, πράγμα που άλλωστε επισημάνθηκε και σε αυτήν την έκθεση. Θέλω να εστιαστώ σε ένα σημείο: χαίρομαι διότι η επιτροπή και η εισηγήτρια υιοθέτησαν την πρότασή μας να απαγορευτεί στα κράτη μέλη της ΕΕ η μαντίλα για τα κορίτσια, τουλάχιστον στο δημοτικό, προκειμένου να έχουν τα κορίτσια πραγματική ελευθερία επιλογής και να διατηρηθεί το δικαίωμα στην παιδική ηλικία. Δεν υπάρχει, επίσης, δικαιολογία παρεμπόδισης της φοίτησης στο σχολείο για τα κορίτσια από περιβάλλον μεταναστών.

Δεύτερον, δίνω πολύ μεγάλη σημασία στο θέμα της βίας κατά των παιδιών και της αυξανόμενης παραμέλησης. Εδώ πρέπει να ενισχύσουμε την ικανότητα των παιδιών να χρησιμοποιούν σωστά τα μέσα επικοινωνίας. Η διάδοση πορνογραφικού υλικού και σκηνών βίας μέσω κινητών έχει αυξηθεί τρομακτικά και αυτό οδηγεί σε μειωμένη ευαισθησία και σε έναν κύκλο βίας που ολοένα επιταχύνεται. Κύριε Frattini, σας παρακαλώ να εξετάσετε συστηματικά και διεξοδικά πώς μπορεί να βελτιωθεί η προστασία των νέων στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και πώς μπορούμε να προστατέψουμε καλύτερα τα παιδιά από τη βία.

Τρίτον, τα περιβαλλοντικά δικαιώματα των παιδιών –ένα θέμα που δεν το έθιξε ακόμα κανείς– δηλαδή το δικαίωμα κάθε παιδιού να μεγαλώνει σε ένα υγιές περιβάλλον. Δυστυχώς, η Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη στη στρατηγική για τα δικαιώματα των παιδιών ότι μελλοντικά θα πρέπει να προσαρμόσουμε περισσότερο τις οριακές τιμές των εκπομπών στα παιδιά και όχι μόνο στους ενήλικες. Αυτό ισχύει για τον θόρυβο και σε βλαβερές ουσίες. Σας παρακαλώ λοιπόν να συμπεριλάβετε και τα περιβαλλοντικά δικαιώματα των παιδιών, γιατί τα παιδιά είναι οι πολίτες του αύριο. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για να είναι το ευρωπαϊκό σπίτι και ένα σπίτι φιλικό για τα παιδιά.

 
  
MPphoto
 
 

  Giusto Catania, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Angelilli για την ευαίσθητη προσέγγισή της σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα: μια κοινωνία που γνωρίζει πώς να καλωσορίζει τα παιδιά της θα ξέρει πώς να καλωσορίσει όλους της τους πολίτες. Κατά τον ίδιο τρόπο, θεωρώ ότι σήμερα στο παρόν Κοινοβούλιο κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα, διότι τα θεσμικά όργανα που είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν ζητήματα που αφορούν τους ανηλίκους θα είναι σίγουρα περισσότερο ικανά να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα που αφορούν όλους τους πολίτες της Ευρώπης.

Η παρούσα έκθεση περιέχει πολλές ενδιαφέρουσες και δυναμικές ιδέες, που αποτελούν επίσης ενδείξεις προς την Επιτροπή των περαιτέρω κινήσεων που αναμένουμε. Υπάρχουν ορισμένα σημεία, στα οποία πρέπει να δοθεί έμφαση, ιδίως η ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στους ασυνόδευτους ανηλίκους που κρατούνται σε κέντρα διοικητικής κράτησης μεταναστών.

Επιθεωρώντας τα κέντρα αυτά, η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαπίστωσε ότι σε πολλές χώρες, όπως η Γαλλία, το Βέλγιο και η Ιταλία, πολλοί ασυνόδευτοι ανήλικοι, πολλά παιδιά, κρατούνται σε απάνθρωπες και εξευτελιστικές συνθήκες που είναι απαράδεκτες τόσο για τα μικρά παιδιά, όσο και για όλους τους άνδρες και τις γυναίκες.

Επισημαίνουμε την ανάγκη να επιμείνουμε στο σημείο αυτό. Θεωρούμε επίσης ότι πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στην αποφυγή της παιδικής εργασίας. Η παιδική εργασία συνδέεται συχνά με την εκμετάλλευση και τη φτώχεια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το παρόν Κοινοβούλιο πρέπει να συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό στη βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott, εξ ονόματος της ομάδας IND/DEM. (EN) Κύριε Πρόεδρε, έχω να πω πολλά σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού. Πρώτον, επικροτώ τις τροπολογίες στην παρούσα έκθεση που επικεντρώνονται στην οικογένεια και τη σημασία τους στην ανάπτυξη των παιδιών. Θα ήθελα να τονίσω την κυρίαρχη θέση των γονέων –όχι του κράτους– ως κηδεμόνων των παιδιών και, ως εκ τούτου, τη σημασία της στήριξης της οικογένειας κατά την τέλεση των καθηκόντων της. Το κράτος πρέπει να βοηθάει τους γονείς προστατεύοντας και προάγοντας τα παιδιά και θα πρέπει να παίρνει τη θέση των γονέων μόνον όταν αυτοί δεν θέλουν ή δεν μπορούν να φροντίσουν τα παιδιά τους.

Όσον αφορά το ζήτημα της αναπηρίας, επικροτώ την παρούσα έκθεση που αναγνωρίζει ότι τα παιδιά με αναπηρίες θα πρέπει να απολαμβάνουν πλήρη σεβασμό και ισότιμη μεταχείριση. Εγώ η ίδια έχω εκπροσωπήσει πολλά παιδιά και τους γονείς τους που πάσχιζαν να εγγυηθούν την εκπαίδευση των παιδιών τους. Ένα τραγικό σφάλμα στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, στην οποία βασίζεται η παρούσα έκθεση, είναι ότι, μολονότι εγγυάται την πρωτοβάθμια εκπαίδευση για όλα τα παιδιά, εξαρτά την ειδική εκπαίδευση που χρειάζονται τα παιδιά με αναπηρίες από τους πόρους. Αυτή η μικρή φράση εμποδίζει την παροχή της βοήθειας που χρειάζονται τα παιδιά με ειδικές ανάγκες στη χώρα μου.

Η τροπολογία 3 αφορά παιδιά εντός της ΕΕ, τα οποία βρίσκονταν μέχρι πρότινος σε ιδρύματα. Το σημαντικό αυτό ζήτημα έχει τραβήξει την προσοχή πολλών βουλευτών του ΕΚ μετά το ντοκιμαντέρ του BBC με τίτλο Τα εγκαταλελειμένα παιδιά της Βουλγαρίας, το οποίο εστίαζε στα ιδρύματα για παιδιά με αναπηρίες. Στις 4 Μαρτίου 2008 θα γίνει προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού με συμμετοχή του δημιουργού του, και προσκαλώ σε αυτήν όλους μου τους συναδέλφους.

Πρόσφατα, η ΕΕ καταψήφισε μια τροπολογία που υποβλήθηκε ενώπιον της Επιτροπής Προϋπολογισμών και επεδίωκε να στρέψει τη χρηματοδότηση της ΕΕ που απευθύνεται σε ιδρύματα προς υπηρεσίες με βάση την κοινότητα και την οικογένεια. Η εν λόγω τροπολογία απέτυχε. Πρέπει να διαθέτουμε συνοχή στην προσέγγισή μας στην απο-ιδρυματοποίηση και την ένταξη των παιδιών στην κοινωνία, και πρέπει στο μέλλον να στρέψουμε τη χρηματοδότησή μας σε προσεγγίσεις με βάση την κοινότητα.

Επικροτώ επίσης τη σκληρή στάση που τηρεί το Κοινοβούλιο απέναντι στην εμπορία ανθρώπων, ιδίως με την τροπολογία 1. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς κάτι χειρότερο να συμβαίνει σε ένα παιδί από το να κλαπεί από την οικογένειά του, για να ενταχθεί σε κάποιο στρατό, για σεξουαλικούς λόγους ή για να εργασθεί, ή ακόμα και για να ικανοποιήσει την επιθυμία κάποιου ζευγαριού να αποκτήσει παιδί.

Θέλω επίσης να αναφερθώ και στην εμπορία βρεφών πριν και μετά από τη γέννηση για αφαίρεση οργάνων και κυττάρων και να υπενθυμίσω στους συναδέλφους μου ότι το προοίμιο της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού περιλαμβάνει τα παιδιά τόσο πριν όσο και μετά από τη γέννηση.

Χαίρομαι που η έκθεση λαμβάνει υπόψη τις οικογένειες μεταναστών και τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Με τις αυξανόμενες επιμείξεις των πολιτισμών, πρέπει να συνεχίσουμε να αναγνωρίζουμε τη σημασία της ένταξης όλων των παιδιών στη διαρκώς μεταβαλλόμενη κοινωνία μας. Όσο θαυμάσιο και αν είναι το ότι η μετανάστευση με σκοπό την εργασία επιτρέπει στους γονείς να μεταβούν στο εξωτερικό, να κερδίσουν περισσότερα χρήματα και να φροντίσουν καλύτερα τις οικογένειές τους, πρέπει να εργασθούμε με στόχο μια δίκαιη κατάσταση που δεν θα καθιστά αναγκαίο αυτόν τον χωρισμό και θα επιτρέπει στις οικογένειες να μένουν μαζί στην πατρίδα τους ή στη χώρα της επιλογής τους.

Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ στο ζήτημα των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων, το οποίο επαναλαμβάνεται σε έξι άρθρα της παρούσας έκθεσης. Προσωπικά, είμαι υπεύθυνη για έξι έφηβα κορίτσια και δύο έφηβα αγόρια. Ασφαλώς και πρέπει να μάθουν τα σχετικά με τις σεξουαλικές σχέσεις αλλά παράλληλα πρέπει να μάθουν το σημαντικότερο πράγμα: ότι είναι εξαιρετικά πολύτιμα, αναπτυσσόμενα άτομα, ότι διαθέτουν αξιοπρέπεια και μέλλον, με μοναδική συνεισφορά στην κοινότητα και την οικογένειά τους. Δεν ωφελούνται από το μήνυμα που μεταφέρεται συχνά στο όνομα των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων, ότι δεν μπορούν να είναι υπεύθυνοι και ότι αποτελούν εν δυνάμει καταστροφές που χρειάζονται τη βοήθεια των ενηλίκων για να περιορίσουν τις ζημιές, και ότι μπορούν να λάβουν αυτού του είδους τη βοήθεια χωρίς καθόλου αρνητικές συνέπειες για τους ίδιους ή χωρίς να το γνωρίζουν οι γονείς τους. Οι πολύτιμοι έφηβοι μπορούν και πρέπει να λαμβάνουν την υποστήριξη εκείνων που είναι μεγαλύτεροι, που τους αγαπούν και που έχουν περάσει από αυτό το στάδιο.

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. SIWIEC
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η έκθεση της συναδέλφου μου είναι εξαιρετική και θεωρώ τη δράση της Ένωσης και μια στρατηγική της Ένωσης με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού ζητήματα προτεραιότητας. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι ανήλικοι έχουν δικαιώματα και να ζητήσουμε πολιτικές και μέτρα στον τομέα αυτόν που θα στοχεύουν επίσης στην προστασία της ζωής του ατόμου από τη στιγμή της σύλληψης.

Η έκθεση ζητεί τη λήψη περαιτέρω μέτρων και –και εδώ κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει– την αναγνώριση των δικαιωμάτων του παιδιού ως αναπόσπαστου τμήματος των δικαιωμάτων που είναι δεσμευτικά στην Ένωση και τα κράτη μέλη της και που απαιτούν ειδική νομική βάση.

Μεταξύ των πολλών επειγόντων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά θα επισημάνω τον εντυπωσιακά υψηλό αριθμό εξαφανίσεων. Οι εξαφανίσεις αυτές παιδιών έχουν συχνά τραγικό τέλος ως αποτέλεσμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και βίας που συνδέεται με την παιδική πορνογραφία. Θεωρώ ότι η Ένωση δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ανεχθεί την παιδεραστία οποιουδήποτε είδους και πρέπει να απαγορεύσει το δικαίωμα τόσο της διαφήμισής της όσο και, προφανώς, της διάπραξής της.

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Bauer (PPE-DE). – (HU) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Υπό το φως της δημογραφικής κρίσης, η ζωή κάθε παιδιού έχει αξία. Δεν μπορούμε να ασκήσουμε μονομερώς πίεση για την αύξηση του δείκτη γεννητικότητας, ενώ παράλληλα θα δίνουμε ελάχιστη σημασία στη διασφάλιση των προϋποθέσεων που είναι αναγκαίες για τη διαβίωση, τις ίσες ευκαιρίες και την πνευματική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών που έχουν γεννηθεί.

Ως εκ τούτου, θεωρώ τη δέσμευση του κ. Frattini στο να δώσει οριζόντια προτεραιότητα στην πολιτική της Ένωσης για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών εξαιρετικά σημαντική. Η έκθεση, σχετικά με την οποία θα ήθελα να συγχαρώ την κ. Angelilli, επισημαίνει ορθώς ορισμένα προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν επειγόντως.

Η έκταση της παιδικής φτώχειας είναι συγκλονιστική, εφόσον, όπως ανέφεραν και οι συνάδελφοί μου, ένα στα πέντε παιδιά ζει σε συνθήκες φτώχειας, και αυτό συνδέεται ασφαλώς στενά με την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια στις περιπτώσεις αρκετών χιλιάδων παιδιών που ζουν στον δρόμο και άστεγων παιδιών στα κράτη μέλη της Ένωσης, πολλά εκ των οποίων εξαναγκάζονται σε επαιτεία, κλοπές, παράνομη εργασία ή πορνεία.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα από τη UNICEF, δεν υπάρχουν χώρες ή κράτη μέλη που να μην επηρεάζονται από το ζήτημα της εμπορίας παιδιών. Γνωρίζουμε λίγα σχετικά με τα παιδιά που εξαφανίζονται από ορφανοτροφεία και καταυλισμούς προσφύγων κάθε χρόνο και εκτιμάται ότι ανέρχονται σε αρκετές εκατοντάδες. Η βία σε βάρος των παιδιών και η αύξηση της επιθετικότητας μεταξύ των παιδιών αποτελούν λόγους που γεννούν εύλογη ανησυχία.

Κύριε Πρόεδρε, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, τα δικαιώματα του παιδιού διασφαλίζονται στο άρθρο 24 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Η έκθεση –την έγκριση της οποίας στηρίζω– αποτελεί το πρώτο βήμα ώστε τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του Κοινοβουλίου, να κάνουν σοβαρά βήματα για να συμμορφωθούν με τα δικαιώματα του παιδιού και να βελτιώσουν την κατάστασή τους με μεγαλύτερη συνέπεια. Ελπίζω, λοιπόν, ότι ούτε και τα κράτη μέλη θα αρνηθούν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, χαίρομαι που η Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση μιας στρατηγικής της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού.

Επειδή πολλές κοινοτικές πολιτικές επηρεάζουν τα παιδιά, είναι αναγκαίο να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα, που να επιτρέπουν την προστασία των δικαιωμάτων τους και την ενεργό συμμετοχή τους.

Εκφράζω ιδίως τη χαρά μου που το Κοινοβούλιο ζητεί έναν ορισμό για τον εντοπισμό «παιδιών που κινδυνεύουν». Αυτό το μέσο θα μας επιτρέψει να παράσχουμε εξειδικευμένη βοήθεια στα παιδιά που είναι θύματα μιας κοινωνικής κατάστασης η οποία θέτει σε κίνδυνο την ψυχική ή τη σωματική τους ακεραιότητα.

Από την άλλη μεριά, δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε στην τύχη τους τα παιδιά που ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Αυτά τα παιδιά εξακολουθούν να μην χαίρουν της προστασίας που έχουν ανάγκη, αφού οι γονείς τους δεν διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα. Αν δεν θέλουμε να είναι καταδικασμένα σε κοινωνικό αποκλεισμό, έχουν ανάγκη από ειδική βοήθεια και οι κυβερνήσεις οφείλουν να έχουν την ευθύνη για τη διασφάλιση της πρόσβασης όλων των παιδιών στην υγεία και στην εκπαίδευση, ανεξαρτήτως της κοινωνικής ή νομικής κατάστασης των γονιών τους, ώστε να εξασφαλίζονται ουσιαστικά στην πράξη οι ίσες ευκαιρίες για όλους.

Θέλω, επίσης, να επιμείνω στην ιδιαίτερη κατάσταση των παιδιών μεταναστών. Η διοικητική κράτηση των παιδιών είναι απαράδεκτη. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε για ποιον λόγο θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εγκληματίες άτομα που ξεφεύγουν από τον πόλεμο ή την απελπισία, πόσο δε μάλλον παιδιά, που πρέπει να χαίρουν κάθε δυνατής προστασίας και εκπαίδευσης σύμφωνα με τη Σύμβαση των δικαιωμάτων του παιδιού.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE). – (LT) Αναγνωρίζουμε ότι τα δικαιώματα των παιδιών αποτελούν μέρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία υποχρεούμαστε να σεβόμαστε σύμφωνα με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές συμφωνίες. Τα δικαιώματα των παιδιών αναγνωρίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα πρέπει να αποτελέσει τμήμα της Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης και να καταστεί υποχρεωτικό για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Κύριε Frattini, στην ανακοίνωση αναφέρετε ότι η κατάσταση στο εσωτερικό της Ένωσης όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών παραμένει μη ικανοποιητική. Εγώ όμως πιστεύω ότι είναι τρομερή. Σχεδόν ένα πέμπτο των παιδιών ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Στη Λιθουανία, σχεδόν οι μισές οικογένειες που αποτελούνται από έναν ενήλικα και εξαρτώμενα ανήλικα μέλη ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Επιπλέον, δεν είμαστε σε θέση να έχουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των παιδιών στη διευρυμένη Κοινότητα που μένουν χωρίς τους γονείς τους, όταν αυτοί μεταναστεύουν σε αναζήτηση απασχόλησης και αφήνουν τα παιδιά τους χωρίς την κατάλληλη φροντίδα.

Διαβάζουμε με φρίκη για περιπτώσεις σεξουαλικής και ψυχολογικής βίας εναντίον παιδιών. Νιώθουμε συμπόνια για τα παιδιά που συναντούμε στον δρόμο και βάζουμε ένα νόμισμα στα απλωμένα χέρια τους. Ωστόσο, συχνότερα δεν κάνουμε τίποτα γιατί είναι ευκολότερο να στρέψουμε αλλού το βλέμμα, να κλείσουμε τα μάτια μας και να δηλώσουμε ότι δεν φταίμε εμείς, άλλοι είναι υπεύθυνοι για αυτό. Εσείς, κύριε Frattini, είπατε ότι είναι ευθύνη κάθε έκαστου κράτους μέλους και ότι δεν επιθυμείτε να εμπλακείτε στις υποθέσεις τους. Οι Βρυξέλλες αναμειγνύονται σε πολλές από τις υποθέσεις των κρατών μελών: είναι σημαντικό για εμάς να ρυθμίζουμε τη γεωργία, τις εσωτερικές αγορές, τη ροή του κεφαλαίου. Θεωρούμε ότι αυτά είναι ζητήματα ζωτικής σημασίας. Εγώ πιστεύω ότι περισσότερο από όλα πρέπει να ασχολούμαστε με τα ανθρώπινα δικαιώματα και, κυρίως, με τα παιδιά. Αυτά είναι το μέλλον μας. Θεωρώ ότι ειδικά η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, κυρίως, των δικαιωμάτων των παιδιών. Δεν εγκρίνω ένα έγγραφο που απλώς φροντίζει, θυμάται και ενθαρρύνει. Θεωρώ ότι εδώ πρέπει να φροντίσουμε ενεργά τους πολίτες μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Roszkowski (UEN). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ την κ. Angelilli για μια εξαιρετική έκθεση πάνω σε ένα ζήτημα που είναι ουσιώδες για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι περισσότερες από τις προτάσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή την έκθεση αξίζουν βεβαίως την υποστήριξή μας, αλλά έχω μερικές ανησυχίες.

Καταρχάς, γίνεται αναφορά στην αρχή της ισότητας μεταξύ κοριτσιών και αγοριών, πράγμα που γίνεται αντιληπτό σαν να αναφέρεται ότι είναι πανομοιότυπα, ενώ κάθε γονιός γνωρίζει ότι τα κορίτσια και τα αγόρια είναι διαφορετικά και απαιτούν διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά την ανατροφή τους, ούτως ώστε να πληρούται η αρχή της ισότιμης αξιοπρέπειάς τους. Δεύτερον, από την άποψη των δικαιωμάτων των παιδιών, η αύξηση στον αριθμό των εναλλακτικών οικογενειακών δομών, η οποία αναφέρεται στην έκθεση, αποτελεί απειλή έναντι του είδους της δράσης που πρέπει να αναληφθεί. Η απειλή αυτή δεν αναφέρεται πουθενά στην έκθεση. Και τρίτον, εφόσον η παράγραφος 167 ζητεί να παρασχεθεί σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σε παιδιά και νέους, οι παράγραφοι 163 και 164, που αναφέρονται στο δικαίωμα στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, είναι περιττές, εκτός και αν οι όροι αυτοί χρησιμοποιούνται για να συγκαλύψουν το δικαίωμα στην άμβλωση.

Στο σημείο αυτό, φαίνεται ότι δεν είναι δυνατό να διαχωριστούν τα δικαιώματα των παιδιών που έχουν ήδη γεννηθεί από τα δικαιώματα των αγέννητων παιδιών. Παρότι ξεκινούν τη ζωή τους ως έμβρυα, αναπόφευκτα γίνονται παιδιά, και εάν κάποιος έχει αμφιβολίες σχετικά, ας θυμηθεί ότι κάποτε όλοι μας υπήρξαμε έμβρυα.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL). – (PT) Κατά τη διάρκεια αυτής της ενός λεπτού ομιλίας, θα ήθελα να τονίσω ότι θεωρώ ότι πρώτη προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τα παιδιά είναι η αξιολόγηση της επίδρασης των πολιτικών της στην αποτυχία ή την επιτυχία επιβολής των δικαιωμάτων των παιδιών, ιδίως σε σχέση με την ταχεία και ουσιαστική μείωση της παιδικής φτώχειας, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά.

Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να ρωτήσω, για παράδειγμα: ποια είναι η επίδραση της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του στόχου της για σταθερότητα των τιμών ή μάλλον για περιορισμό των μισθών, στην αποτυχία επιβολής των δικαιωμάτων των παιδιών; Ποια επίδραση έχει ο συνδυασμός ευελιξίας και ασφάλειας, η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, οι ευκολότερες απολύσεις, οι ολοένα πιο επισφαλείς συμβάσεις εργασίας, το αυξανόμενο ωράριο εργασίας και η ευελιξία των ωρών απασχόλησης στην αποτυχία επιβολής των δικαιωμάτων των παιδιών; Ποια επίδραση έχουν οι τρέχουσες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προωθούν την απορρύθμιση και την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης, στην αποτυχία επιβολής των δικαιωμάτων των παιδιών; Αυτά είναι ορισμένα παραδείγματα του ποιες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι καταλληλότερες, αναγκαίες και επείγει η ένταξή τους στην πολιτική που συνδέεται με τα δικαιώματα των παιδιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE). – (PT) Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η βία σε βάρος εκείνων που δεν μπορούν να αμυνθούν είναι ιδιαίτερα μεμπτή. Η βία εναντίον των παιδιών είναι επαίσχυντη. Απαιτείται κοινοτική νομοθεσία που θα απαγορεύει κάθε μορφή βίας, είτε είναι σωματική είτε ψυχολογική ή σεξουαλική. Αναφέρθηκαν ήδη τα δεδομένα της UNICEF για το 2003, που υποστηρίζουν ότι σε ορισμένες χώρες της Κοινότητας, όπως η Γαλλία, περίπου τρία παιδιά πεθαίνουν κάθε εβδομάδα από κακομεταχείριση και παραμέληση, ενώ σε άλλες χώρες, όπως η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ο αντίστοιχος αριθμός είναι περίπου δύο κάθε εβδομάδα.

Χαιρετίζω τη δέσμευση των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή πολιτικών για το παιδί, οι οποίες έχουν αυξηθεί σε αριθμό τα τελευταία χρόνια. Η υπάρχουσα νομοθεσία, οι πολιτικές και οι δομές, ωστόσο, εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς για να ανταποκριθούν σε ολόκληρο το εύρος των ερωτημάτων που τίθενται σχετικά με την προστασία των παιδιών, είτε αυτά είναι θύματα φτώχειας, εμπορίας ανθρώπων, ενδοοικογενειακής βίας, σεξουαλικής εκμετάλλευσης, πορνογραφίας, παιδικής εργασίας ή της φρίκης των παιδιών στρατιωτών που εξακολουθεί να υφίσταται στον 21ο αιώνα.

Ως εκ τούτου, συγχαίρω τον κ. Frattini για την πρωτοβουλία αυτή, η οποία αποδεικνύει ότι υπάρχει η απαιτούμενη προθυμία για να αποτελέσει αυτό προτεραιότητα της ΕΕ και για τη δημιουργία μιας γενικής στρατηγικής της ΕΕ που θα προωθήσει και θα προστατεύσει αποτελεσματικά τα δικαιώματα των παιδιών στις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές. Χαίρομαι επίσης ιδιαίτερα διότι η νέα Συνθήκη της Λισαβόνας ενσωματώνει τα δικαιώματα των παιδιών στις προτεραιότητες της ΕΕ, παρέχοντας έτσι μια νέα νομική βάση για την προάσπιση των δικαιωμάτων αυτών.

Η πρόληψη και η ευαισθητοποίηση πρέπει να βελτιωθούν και τα κοινωνικά δικαιώματα για την υποστήριξη των θυμάτων πρέπει να ενισχυθούν. Οι διασυνοριακές επιχειρήσεις κατά των διαδικτυακών ιστοτόπων παιδικής πορνογραφίας πρέπει και αυτές με τη σειρά τους να ενισχυθούν, ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι οι ιστότοποι θα κλείσουν και τα εγκληματικά δίκτυα θα εξαρθρωθούν. Το διαδίκτυο προσφέρει στα παιδιά εξαιρετικές ευκαιρίες επικοινωνίας και πληροφόρησης, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα το κάνουν με ασφάλεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Σταύρος Λαμπρινίδης (PSE). – Κύριε Πρόεδρε, τα παιδιά μας έχουν ανεξάρτητη προσωπικότητα, έχουν απαράβατο δικαίωμα στην προστασία των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων, που θα πει όχι σε εξευτελιστική μεταχείριση και βία, όχι σε απάνθρωπη εργασία, όχι σε αποκλεισμούς από την εκπαίδευση, όχι στη φτώχεια, όχι στη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση, όχι παιδιά στρατιώτες στον πόλεμο. Και έχουν μεγαλύτερη ανάγκη τα παιδιά από αυτές τις παγκόσμιες αξίες απ’ ότι έχουν οι ενήλικες. Πρώτον, διότι είναι, εξ ορισμού, νέα και ευάλωτα. Δεύτερον, διότι ο γονιός ή ο δάσκαλος ή ο παπάς ή όλοι αυτοί με τους οποίους έρχονται σε επαφή, βρίσκονται πάντα σε μια θέση εξουσίας απέναντί τους, και τρίτον, διότι αν κάτι πάει στραβά στην παιδική ηλικία αυτό καταλήγει να επηρεάζει καταλυτικά και τη μελλοντική ζωή ενός παιδιού.

Αυτά τα δικαιώματα καλούμαστε να υπερασπίσουμε σήμερα. Θα εστιάσω σε δύο:

Πρώτο, τα παιδιά των μεταναστών είναι ίσως τα πιο ευάλωτα. Τουλάχιστον όσα γεννιούνται ανάμεσα μας θα πρέπει να αποκτούν άμεσα την ιθαγένεια των χωρών μας. Να μην στιγματίζονται εκ γενετής και φυσικά να πηγαίνουν στο σχολείο ανεξάρτητα από το status των γονιών τους, να μην καταδικάζονται στον κοινωνικό αποκλεισμό.

Δεύτερο, προστασία παιδιών στο διαδίκτυο. Τόσο των παιδιών που συχνά ανυποψίαστα μπαίνουν, «σερφάρουν», συνομιλούν με αγνώστους, όσο και παιδιών πιθανών θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Προϊόντα μιας πολύ επικερδούς επιχείρησης. Κύριε Πρόεδρε, το διαδίκτυο είναι η νέα πλατεία του χωριού. Όπως στην πλατεία οι γονείς προειδοποιούν τα παιδιά να μη μιλούν με αγνώστους, έτσι θα πρέπει να εκπαιδευτούν και να συνειδητοποιήσουν ότι αντίστοιχο ενδιαφέρον και συμβουλές απαιτούνται στο διαδίκτυο. Η Ευρώπη οφείλει να συμβάλει σε αυτήν την εκπαίδευση καθώς και σε τηλεφωνικές γραμμές άμεσης στήριξης γονιών και παιδιών που αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ με όλες σχεδόν τις συστάσεις που έγιναν σχετικά με αυτή την εξαιρετική έκθεση. Ιδιαίτερα, συμφωνώ ότι η μελλοντική στρατηγική της ΕΕ θα πρέπει να αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο της οικογένειας ως βασικού θεσμού στην κοινωνία για την επιβίωση, την προστασία και την ανάπτυξη του παιδιού.

Υποστηρίζω επίσης το δικαίωμα του παιδιού να διατηρεί σε τακτική βάση μια προσωπική σχέση και άμεση επαφή με τους γονείς του, εκτός φυσικά και αν αυτό δεν είναι προς το συμφέρον του ίδιου του παιδιού. Υποστηρίζω πλήρως τις προτάσεις που γίνονται στην παρούσα έκθεση για δημιουργία μιας κοινωνίας φιλικής προς το παιδί, στην οποία τα παιδιά θα αισθάνονται ότι είναι προστατευμένα και ότι έχουν ενεργό συμμετοχή.

Η παράγραφος 27 προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση προκειμένου να διασφαλίσουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων των παιδιών με νοητική αναπηρία όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση. Στην Ιρλανδία έχουν το δικαίωμα στην κατάλληλη πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά αυτό εξαρτάται από τους πόρους. Στην πραγματικότητα, αυτό συχνά σημαίνει ότι λαμβάνουν ακατάλληλη πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Η παράγραφος 27 ορίζει επίσης ότι τα παιδιά με νοητική αναπηρία θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Υπήρξε πρόσφατα στην Ιρλανδία η περίπτωση ενός κοριτσιού με σύνδρομο Down που είχε δεχτεί σεξουαλική επίθεση, αλλά εντούτοις ο δικαστής αποφάσισε ότι δεν ικανή να πει την αλήθεια στους ενόρκους. Την εξέτασε στο δικαστήριο με τη βοήθεια των εισαγγελέων. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης αυτής, ο κατηγορούμενος και οι δικηγόροι του ήταν παρόντες, αλλά η οικογένεια του κοριτσιού διατάχθηκε να εγκαταλείψει την αίθουσα. Εάν δεν εγγυηθούμε σε όλα τα παιδιά το απαράβατο δικαίωμα της πρόσβασης στο δικαστήριο, δεν θα φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών τους.

Τέλος, θα ήθελα να θέσω στον κ. Επίτροπο ένα σύντομο ερώτημα. Η πρόσφατη απόφαση για ενσωμάτωση των δικαιωμάτων του παιδιού στη Συνθήκη της Λισαβόνας ως ενός από τους στόχους της ΕΕ θα παράσχει μια νέα νομική βάση για τα δικαιώματα του παιδιού. Θα μπορούσε ο Επίτροπος να αναπτύξει –έστω εν συντομία– τα πρακτικά αποτελέσματα που αναμένει από αυτό; Θέτω το ερώτημα ιδίως ενόψει του επικείμενου δημοψηφίσματος που θα διεξαχθεί στην Ιρλανδία όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισαβόνας..

 
  
MPphoto
 
 

  Hanna Foltyn-Kubicka (UEN). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στο πρόβλημα που τίθεται στην παράγραφο 118 της έκθεσης σχετικά με τους περιορισμούς στην ελευθερία επαφής των γονέων και των παιδιών από διαλυμένες πολυεθνικές οικογένειες.

Υπάρχουν τρανταχτά παραδείγματα του φαινομένου αυτού στη Γερμανία ως αποτέλεσμα των δράσεων της υπηρεσίας που ονομάζεται Jugendamt. Ως αποτέλεσμα των δράσεων αυτών, οι γονείς που δεν είναι γερμανοί υπήκοοι στερούνται το δικαίωμα να μιλούν στα παιδιά τους στη γλώσσα τους και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στερούνται ακόμα και τα γονεϊκά τους δικαιώματα.

Οι διατάξεις που οδήγησαν στη δημιουργία του Jugendamt ανάγονται στο 1939, επαναλαμβάνω, στο 1939, και εξακολουθούν να εφαρμόζονται βάσει της νομοθεσίας με σχεδόν αμετάβλητη μορφή. Η υπηρεσία αυτή ενεργεί στο όνομα αυτού που αποκαλούν συμφέρον του παιδιού, αλλά η έννοια αυτή δεν διευκρινίζεται πουθενά, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να ερμηνευθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Σε περιπτώσεις αντιδικίας, το Jugendamt ευνοεί τους γονείς γερμανικής καταγωγής. Ένας άλλος λόγος που γεννά ανησυχία είναι ότι δεν υπόκειται σε κανέναν εξωτερικό έλεγχο. Για τον λόγο αυτόν, ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει κανονιστική πρόταση που θα αποτρέπει κάθε μορφή διακρίσεων σε όργανα των κρατών μελών, όπως ισχύει επί του παρόντος στην περίπτωση της Γερμανίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Zwiefka (PPE-DE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω την απόλυτη συμφωνία μου με τη δήλωση της κ. Foltyn-Kubicka.

Το ζήτημα της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών έχει επωφεληθεί από την αυξανόμενη προσοχή που εφιστούν σε αυτό οι νομοθέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, ταυτόχρονα, ολοένα αυξανόμενος αριθμός τομέων που περνούν στην αρμοδιότητα της ΕΕ έχει άμεση επίδραση στα δικαιώματα του παιδιού. Για τον λόγο αυτόν, με χαρά αποδέχομαι την ανακοίνωση της Επιτροπής που αφορά τη δημιουργία μιας στρατηγικής σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού. Η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δώσει προτεραιότητα στο ζήτημα αυτό, δηλαδή να αναγνωρίσει τα παιδιά ως αυτοτελή υποκείμενα νομικής προστασίας, αξίζει την αμέριστη υποστήριξή μας. Ωστόσο, η προσεκτική διατύπωση του τίτλου της έκθεσης, δηλαδή «προς μια στρατηγική», και όχι απλώς «στρατηγική», υποδηλώνει ότι εκκρεμούν και άλλα βήματα, με τη μορφή δημόσιων διαβουλεύσεων, που θα βοηθήσουν να ορισθούν οι βασικές προτεραιότητες των μελλοντικών μέτρων της ΕΕ.

Μέχρι στιγμής, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμα δημιουργήσει κανένα ειδικό νομικό θεμέλιο σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να δηλώσω την απογοήτευσή μου, διότι, εάν είχε κυρωθεί η συνταγματική συνθήκη, θα είχε εισαγάγει ένα καταλληλότερο νομικό πλαίσιο στο άρθρο I-3, το οποίο θα είχε άμεση εφαρμογή στα δικαιώματα του παιδιού. Η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού ως εσωτερικού και εξωτερικού στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει συμπεριληφθεί στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνονται επίσης και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Είναι εξοργιστικό, ωστόσο, το γεγονός ότι εκατό εκατομμύρια παιδιά που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ισότιμα όσον αφορά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους.

Είναι προφανές ότι, εξαιτίας της τρωτότητας και των ιδιαίτερων αναγκών τους, τα παιδιά απαιτούν ειδική φροντίδα, καθώς και κατάλληλη νομική προστασία. Ωστόσο, τα δικαιώματα του παιδιού δεν πρέπει να διαχωριστούν και δεν πρέπει να έρθουν σε αντίθεση με τα ανθρώπινα δικαιώματα εν γένει. Μια ανάλυση των εγγράφων της ΕΕ υποδηλώνει ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια κίνηση υπέρ του χειρισμού των δικαιωμάτων του παιδιού ως ζήτημα που είναι κατά κάποιον τρόπο ξεχωριστό από τα ανθρώπινα δικαιώματα στο σύνολό τους. Αυτός είναι ένας επικίνδυνος δρόμος και θα μπορούσε να δημιουργήσει επικίνδυνα παρακλάδια.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια διότι δεν επέτρεψε στην ευαίσθητη φύση του ζητήματος να εμποδίσει την ισορροπημένη της προσέγγιση στο θέμα. Είναι θετικό ότι η έκθεση δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά σε προστατευτικά μέτρα, αλλά δίνει επίσης έμφαση στην ανάγκη αναγνώρισης των δικαιωμάτων του παιδιού, όπως είναι το δικαίωμα στην οικογένεια, την εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη, την υγειονομική περίθαλψη και τις ίσες ευκαιρίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Magda Kósáné Kovács (PSE). – (HU) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μια ισχυρή κοινωνία και οικονομία μπορεί να οικοδομηθεί μόνο με βάση γενιές και πολίτες που είναι υγιείς στο σώμα και στο μυαλό, γι’ αυτό και πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να εγγυηθούμε το μέλλον και τα δικαιώματα των μελλοντικών γενεών ακόμα και έναντι των δικών μας συμφερόντων, μιας και αργά ή γρήγορα όλοι θα εξαρτηθούμε από τις μελλοντικές γενιές.

Η κ. Angelilli αξίζει επομένως αναγνώριση για την έκθεσή της, η οποία διευκρινίζει το ζήτημα με σύνθετο τρόπο. Το δικαίωμα των παιδιών μας σε μια γεμάτη ζωή είναι ένα περίπλοκο σύστημα κοινωνικών προϋποθέσεων και νομικών εγγυήσεων: το δικαίωμα των παιδιών να γεννηθούν και να ανατραφούν σε ένα υγιές περιβάλλον καθώς και το δικαίωμά τους να σπουδάσουν και να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.

Η οικογενειακή και παιδική φτώχεια αποτελεί ένα θεμελιώδες εμπόδιο στην εφαρμογή αυτών των δικαιωμάτων, επομένως δεν μπορούμε να δώσουμε αρκετή έμφαση στο πόσο σημαντικό είναι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη να αναλάβουν τον ρόλο τους στον αγώνα κατά της φτώχειας. Αυτό πρέπει επίσης να γίνει για την αποτροπή των εγκλημάτων σε βάρος παιδιών και της εκμετάλλευσης παιδιών.

Μια Ευρώπη χωρίς σύνορα πέρασε σε μια νέα εποχή στο τέλος του περασμένου έτους. Η μη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τους εγκληματίες αποτελεί μεγάλη πρόκληση για το άνοιγμα του χώρου του Σένγκεν. Είναι επομένως επιθυμητός ο σχεδιασμός ενός συστήματος που θα διαθέτει στα κράτη μέλη πληροφορίες σχετικά με εγκλήματα σε βάρος παιδιών και τις αντίστοιχες ποινές, και θα προστατεύει τα παιδιά από εγκληματίες που ενδέχεται να απασχοληθούν επαγγελματικά στο περιβάλλον τους.

Η εξαιρετική έκθεση της κ. Angelilli θα αποκτήσει πραγματικά μεγάλη αξία, εάν την ακολουθήσουν νομοθετικά βήματα. Ελπίζω ότι αυτό θα συμβεί. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE). – (RO) Τα δικαιώματα του παιδιού αποτελούν πολύ σημαντικό ζήτημα που μας ενώνει όλους, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης ή την πολιτική μας τοποθέτηση.

Το να μιλάει κανείς για τα παιδιά ισοδυναμεί με το να μιλάει για το μέλλον, το μέλλον των ευρωπαίων πολιτών και της ίδιας της Ένωσης. Επομένως, δεν μπορώ παρά να επικροτήσω την έκθεση σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού. Η υποβολή της έκθεσης αποτελεί από μόνη της επιβεβαίωση της σημασίας του θέματος και του κειμένου που περιλαμβάνεται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, καθώς περιέλαβε συμμετοχή διαφόρων επιτροπών που συνέβαλαν με έξι γνωμοδοτήσεις.

Τα συμφέροντα του παιδιού πρέπει να έχουν πρώτη προτεραιότητα. Μέσω των αξιών της και της έννοιας της ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το ηθικό καθήκον να διασφαλίσει ότι τα δικαιώματα του παιδιού αποτελούν σημαντική προτεραιότητα για ανάληψη δράσης, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ήθελα να επαναλάβω τη σημασία δύο απόψεων: καταρχάς, των αρνητικών συνεπειών της μετανάστευσης και της επισφαλούς κατάστασης των παιδιών που αφήνουν πίσω στην πατρίδα τους οι γονείς που μεταναστεύουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια που δέχτηκε την πρότασή μου να επιστηθεί η προσοχή στο ζήτημα αυτό που εξακολουθεί να επηρεάζει τις ζωές των κατοίκων της Ευρώπης, και θα ήθελα να την διαβεβαιώσω για την υποστήριξή μου όσον αφορά το αίτημά της για κατάλληλη φροντίδα, κοινωνική ένταξη και ολοκληρωμένη εκπαίδευση των παιδιών αυτών. Ο στόχος της διασφάλισης του δικαιώματος στην εκπαίδευση για όλα τα παιδιά της Ευρώπης δεν είναι λιγότερο σημαντικός.

Εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ουσιαστικής σημασίας η προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών σε διεθνές επίπεδο, ιδίως στο πλαίσιο των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις γείτονες χώρες της και τους στρατηγικούς της εταίρους. Μεταξύ των δύσκολων καταστάσεων σε ολόκληρο τον κόσμο, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στην παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών σε καταστάσεις κρίσης και σύγκρουσης, ιδίως σε παγωμένες συγκρούσεις, όπου απλά το κράτος δικαίου δεν εφαρμόζεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να ανεχτεί τέτοιες καταστάσεις και πρέπει να λάβει ενεργό δράση για να διασφαλίσει τον σεβασμό των δικαιωμάτων του παιδιού παντού.

Το 2007, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε αποφασιστικές δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά το 2008 θα είναι ένα έτος ουσιαστικό για την πραγματική εφαρμογή της νέας στρατηγικής που αφορά τα δικαιώματα του παιδιού. Ως εκ τούτου, καλώ την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν δεόντως υπόψη τις συστάσεις του Κοινοβουλίου, ώστε να διασφαλίσουν την επιτυχία της στρατηγικής αυτής.

 
  
MPphoto
 
 

  Iratxe García Pérez (PSE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, αυτή η έκθεση προσφέρει μια ολοκληρωμένη και συνεκτική προοπτική στο έργο που πρέπει να προωθήσουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα παιδιά. Πρέπει να εμπλέξουμε όλους όσους έχουν ευθύνες σε αυτό τον τομέα για να εφαρμοστούν τα δικαιώματα των αγοριών και των κοριτσιών στην ίση εκπαίδευση, για την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας και παιδικής εργασίας και για την προστασία των παιδιών μεταναστών.

Έχοντας επίγνωση των τάσεων που επικρατούν στην κοινωνία, αναγνωρίζουμε ότι το παραδοσιακό μοντέλο οικογένειας δεν μπορεί να είναι το μόνο σημείο αναφοράς και ότι υπάρχουν ολοένα και περισσότερα εναλλακτικά μοντέλα που πρέπει να εξετάσουμε στη βαθιά ριζωμένη πεποίθησή μας ότι τα παιδιά πρέπει να απολαμβάνουν ένα θετικό οικογενειακό περιβάλλον.

Σε ένα συναφές θέμα, θέλω να επισημάνω την πρωτοβουλία σχετικά με τις διεθνείς υιοθεσίες όπου υπάρχει ανάγκη για κανονισμούς καλύτερα προσαρμοσμένους στην πραγματικότητα που μπορούν να ανταποκριθούν στους άγνωστους παράγοντες που αντιμετωπίζουμε σήμερα· σχετική πρόοδος σημειώνεται ήδη σε ορισμένα κράτη, όπως στην Ισπανία, διασφαλίζοντας τα συμφέροντα των παιδιών.

Ωστόσο, πριν κλείσω θέλω να εκφράσω τις επιφυλάξεις της ισπανικής σοσιαλιστικής αντιπροσωπείας για την παράγραφο 127, σχετικά με την απαγόρευση της μαντίλας στα σχολεία, καθώς είμαστε υπέρ του διαλόγου και της μεσολάβησης.

Κυρίες και κύριοι, συζητάμε για το πιο ευάλωτο τμήμα της κοινωνίας, αλλά επίσης για ένα μέλλον που χρειάζεται σταθερές βάσεις σε αξίες όπως ο σεβασμός, η ανεκτικότητα και η συνύπαρξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, επικροτώ την παρούσα έκθεση και το έργο της εισηγήτριας.

Ακούγοντας τη συζήτηση διαπιστώνω ότι υπάρχει σχεδόν απόλυτη συμφωνία σχετικά με το τι χρειάζεται να γίνει όσον αφορά τα δικαιώματα των παιδιών, και έχουμε προοδεύσει πολύ από το παλιό γνωμικό: «τα παιδιά πρέπει να φαίνονται και να μην ακούγονται». Σήμερα, όχι μόνο θέλουμε να βλέπουμε τα παιδιά μας, αλλά και να ακούμε αυτά που έχουν να πουν.

Ωστόσο, χρειαζόμαστε ορισμένες διευκρινίσεις –και ίσως ο Επίτροπος να μπορούσε να μου κάνει αυτή τη χάρη– όσον αφορά τις αρμοδιότητες της ΕΕ στον τομέα των δικαιωμάτων του παιδιού ενόψει της Συνθήκης που αναφέρθηκε και της ψηφοφορίας που θα διεξαχθεί στην Ιρλανδία σχετικά με αυτή τη Μεταρρυθμιστική Συνθήκη. Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ιρλανδίας, τα δικαιώματα των παιδιών θεωρείται ότι προστατεύονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο πλαίσιο της οικογένειας. Πρέπει να αναγνωρίσουμε τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η οικογένεια για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και πρέπει να εξετάσουμε μέτρα που στοχεύουν στην ενίσχυση της οικογένειας και την υποστήριξή της, όταν αυτό είναι αναγκαίο.

Υπάρχει ακόμα το ζήτημα της οικογένειας εντός και εκτός γάμου και κατά πόσον τα παιδιά έχουν ίσα δικαιώματα και στις δύο αυτές περιπτώσεις. Υπάρχει σημαντική αύξηση του εν διαστάσει και διαζευγμένου πληθυσμού στην Ιρλανδία καθώς και αύξηση στη συμβίωση των ζευγαριών: μία στις δώδεκα οικογένειες έχει αυτή τη μορφή, έχοντας την ευθύνη για 50 000 παιδιά. Πρέπει να εξετάσουμε με ποιον τρόπο προστατεύονται τα δικαιώματα των παιδιών αυτών σύμφωνα με την ιρλανδική νομοθεσία, με τη σημερινή της μορφή.

Υπάρχει επίσης το ζήτημα της πρόσβασης των παιδιών και στους δύο γονείς τους και η μη ορατότητα των παιδιών σήμερα από το ιρλανδικό οικογενειακό δίκαιο, κάτι που πρέπει να αντιμετωπισθεί.

Ένα τελευταίο σημείο: το 2006 δημιουργήθηκε αναστάτωση, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιρλανδίας απέρριψε τον νόμο που αφορά τον βιασμό διότι δεν επέτρεψε σε έναν κατηγορούμενο να χρησιμοποιήσει ως γραμμή υπεράσπισης ότι έκανε λάθος σχετικά με την ηλικία του θύματος. Στην υπόθεση εμπλέκονταν ένας άντρας 41 ετών και ένα δωδεκάχρονο κορίτσι. Σήμερα, κατά τραγική ειρωνεία, στο πρωτοδικείο του Δουβλίνου αποσύρθηκαν οι κατηγορίες εναντίον του εν λόγω ατόμου για σεξουαλική επίθεση. Πρόκειται να εισαγάγουμε δύο τροπολογίες στο Σύνταγμα της Ιρλανδίας σχετικά με το ζήτημα της οικογένειας και την υπόθεση που μόλις ανέφερα και θεωρώ ότι πρέπει να εξετάσουμε πώς θα συμπεριφερθεί η ΕΕ στον τομέα των δικαιωμάτων του παιδιού, ούτως ώστε να ψηφίσουμε σωστά στην Ιρλανδία.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η σημερινή συζήτηση αποτελεί απόδειξη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί να συμμετάσχει στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πολιτικής όσον αφορά τα παιδιά. Για τον λόγο αυτόν, είναι πολύ ανησυχητική η άποψη πολλών κρατών μελών που θεωρούν ότι σχεδόν όλοι οι κανονισμοί που αφορούν τα δικαιώματα του παιδιού ανήκουν στην αρμοδιότητα του οικογενειακού δικαίου, και επομένως, εξ ορισμού σχεδόν, αποτελούν αποκλειστικά εθνική αρμοδιότητα.

Μια τόσο περιορισμένη εθνική προσέγγιση θέτει το Κοινοβούλιο εκτός της βασικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων όσον αφορά τα δικαιώματα του παιδιού και μετατρέπει εμάς, το Κοινοβούλιο, σε όργανο με συμβουλευτική μόνο λειτουργία. Αυτή δεν είναι η σωστή προσέγγιση σε μια Ευρώπη που ενοποιείται ολοένα περισσότερο. Ένα σχετικό παράδειγμα είναι ενδεχομένως ο κανονισμός που αφορά τη διεθνική επιστροφή των αξιώσεων διατροφής, τον οποίο ενέκρινε πρόσφατα, τον Δεκέμβριο, το Κοινοβούλιο, κατόπιν διαδικασίας διαβούλευσης. Σκοπός του κανονισμού αυτού είναι να διασφαλισθεί ότι τα παιδιά, τα οποία έχει ξεχάσει ένας από τους δύο γονείς τους, δεν χρειάζεται πλέον να πεινούν και να είναι εγκαταλελειμμένα και ότι θα λάβουν τους πόρους που τους αντιστοιχούν, χάρη σε ένα νέο και περισσότερο αποτελεσματικό σύστημα. Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο, το οποίο ενεργεί στην πραγματικότητα εξ ονόματος όλων των παιδιών της Ευρώπης, έχει την ηθική υποχρέωση να συμμετάσχει ενεργά στη θέσπιση νομοθεσίας προς όφελός τους.

Συνοψίζοντας, θα ήθελα να πω το εξής: κύριε Επίτροπε, το Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετέχει περισσότερο στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς που αφορούν τα παιδιά.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward McMillan-Scott (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, Roberta Angelilli, και τους άλλους εισηγητές για το έργο τους στον σημαντικό αυτό φάκελο, και φυσικά να ευχαριστήσω τον Επίτροπο κ. Frattini για την ενθάρρυνσή του και για το έργο που προσέφερε η Επιτροπή σε αυτόν τον τομέα.

Αν και αναγνωρίζω ότι αυτά τα ζητήματα αφορούν κατά κύριο λόγο τα κράτη μέλη, θεωρώ ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει έναν ρόλο και αυτός εκφράζεται ασφαλώς στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, όπου, για πρώτη φορά, περιλαμβάνονται τα δικαιώματα του παιδιού. Θεωρώ ότι μια κοινωνία κρίνεται από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα αθώα μέλη της και εμείς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελούμε μια κοινωνία.

Το ειδικό ενδιαφέρον μου σε αυτόν τον τομέα είναι οι απαγωγές παιδιών από τους γονείς τους πέραν των συνόρων των χωρών. Έχω χειριστεί πολλές περιπτώσεις εντός της σφαίρας αυτής και αρκετές εκατοντάδες παρουσιάζονται κάθε χρόνο μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και ιδίως μεταξύ των κρατών μελών και των χωρών που γειτονεύουν με την ΕΕ ή βρίσκονται ακόμα πιο μακριά. Παρότι υπάρχουν διεθνείς συμβάσεις, όπως εκείνη της Χάγης και, σε εσωτερικό επίπεδο, η σύμβαση των Βρυξελλών II, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές ελλείψεις. Πρόσφατα, ήμουν ευγνώμων στη διεθνή νομική εταιρεία Freshfields για την εξέταση αρκετών υποθέσεων με βάση τη σύμβαση των Βρυξελλών II και τον εντοπισμό ορισμένων από τα προβλήματα στο εσωτερικό των κρατών μελών μας.

Θεωρώ ότι το έργο που έχει επιτευχθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή πρέπει να ιδωθεί στο πλαίσιο των διεθνών νομικών εξελίξεων. Θεωρώ ότι είναι σωστό να κρίνεται ως ζωτικής σημασίας η παλαιά σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, η οποία θέτει ως πρώτη προτεραιότητα τα συμφέροντα του παιδιού. Στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, εισάγεται επίσης η έννοια του δικαιώματος του παιδιού να έχει και τους δύο γονείς του. Αυτό είναι ουσιώδες και έχει πλέον διαδοθεί σε ολόκληρο τον κόσμο.

Υπάρχουν όμως δύο απόψεις που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο τα δικαστήρια χειρίζονται τις υποθέσεις. Αν και το σημείο αυτό δεν περιλαμβάνεται ρητά στην έκθεση, δεν θα πρέπει να λησμονούμε τα δικαιώματα των παιδιών που έχουν την ωριμότητα ώστε οι επιθυμίες τους να μπορούν να ακουστούν στο δικαστήριο, όπως σε μια πρόσφατη περίπτωση στην εκλογική μου περιφέρεια, εκείνη της επτάχρονης Jessica, στο Ανώτατο Δικαστήριο. Δεύτερον, όπου απαιτείται, θα πρέπει να παρέχεται ανεξάρτητη νομική εκπροσώπηση για το παιδί. Αυτά είναι δύο στοιχεία που πιστεύω ότι πρέπει να αναπτύξουμε κατά τους ερχόμενους μήνες.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ την εισηγήτρια για το έξοχο έργο της. Ο 20ός αιώνας ξεκίνησε με τα παιδιά να μην έχουν σχεδόν κανένα δικαίωμα και έληξε με σαφείς και αδιαμφισβήτητες προόδους, ωστόσο απομένουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν και η συνέχεια δεν θα είναι εύκολη, όπως επισημαίνεται σε πολλά σημεία της έκθεσης.

Στον λίγο χρόνο που έχω στη διάθεσή μου, και με βάση επίσης τις προσωπικές μου εμπειρίες με τη UNICEF, προτρέπω την Επιτροπή να δώσει έμφαση στο εξής: χρειαζόμαστε ένα κοινοτικό μέσο που θα αφορά την υιοθεσία, καθώς αυτή τη στιγμή τα 27 κράτη μέλη δεν έχουν καμία συνοχή ως προς τις νομοθεσίες τους που αφορούν αυτό το ζήτημα. Θα ήταν χρήσιμη η έγκριση ενός νομοθετικού πλαισίου που θα βοηθούσε στη βελτίωση της ποιότητας της βοήθειας που παρέχεται από τις υπηρεσίες πληροφόρησης, όσον αφορά τα διάφορα βήματα της προετοιμασίας των διεθνών υιοθεσιών και τα αιτήματα που αφορούν τη διαδικασία, ενώ θα βοηθούσε και τις υπηρεσίες οικογενειακής στήριξης κατά τα στάδια μετά την υιοθεσία. Σήμερα, εξακολουθούμε να ερχόμαστε αντιμέτωποι με πάρα πολλές παραβιάσεις, ανεπάρκειες, καθυστερήσεις και δυσκολίες στον τομέα αυτόν, τις οποίες πραγματικά δεν αξίζουν οι οικογένειες που επιθυμούν να υιοθετήσουν και, κυρίως, τα παιδιά.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE).(SK) Όλα τα κράτη μέλη κύρωσαν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού του 1989. Ωστόσο, η Σύμβαση δεν περιλαμβάνει μηχανισμούς επιβολής κυρώσεων.

Υπάρχουν αρκετοί φορείς που καταβάλλουν προσπάθειες βελτίωσης των δικαιωμάτων του παιδιού. Οι δραστηριότητές τους θα έπρεπε να συντονίζονται καλύτερα και να τυγχάνουν μεγαλύτερης δημοσιότητας, για παράδειγμα μέσω της δημιουργίας ενός κοινού ιστοτόπου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να αποφευχθεί η ανεπιθύμητη επικάλυψη των προσπαθειών τους. Ένα άλλο βήμα θα ήταν να ανατεθεί στον Επίτροπο για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Θα επικροτούσα τη συμμετοχή του Επιτρόπου, ανάλογα με τους τομείς προτεραιότητας, στον αγώνα κατά της παιδικής φτώχειας και όλων των μορφών βίας. Βία δεν θα έπρεπε ποτέ να ασκείται σε βάρος παιδιών. Ως εκ τούτου, κατά τη γνώμη μου, είναι σημαντική όχι μόνο η τιμωρία των δραστών, αλλά κυρίως η αποτροπή τέτοιου είδους απάνθρωπων δραστηριοτήτων.

Για τον σκοπό αυτόν, στηρίζω το αίτημα της εισηγήτριας για βελτίωση των εξωεδαφικών δικών: στην πράξη, αυτό θα πρέπει να διασφαλίσει ότι ένα άτομα που καταδικάστηκε σε ένα κράτος μέλος θα καταγραφεί ως δράστης βίας σε βάρος παιδιών και στα υπόλοιπα κράτη μέλη. Θεωρώ ότι αυτή η μέθοδος θα αποτελέσει σημαντικό βήμα στην αποτροπή περαιτέρω μορφών κακοποίησης των παιδιών, όπως ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων, η σεξουαλική εκμετάλλευση, η παιδική πορνογραφία, οι απαγωγές και η εμπορία.

Όσον αφορά την παιδική πορνογραφία, υποστηρίζω σθεναρά την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με ορισμένα τραπεζικά ιδρύματα και εταιρείες πιστωτικών καρτών, για την προσπάθεια εξαίρεσης των ιστοσελίδων που πωλούν παιδική πορνογραφία μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων πληρωμών. Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων εμπόρων παιδικής πορνογραφίας, μέσω της οποίας θα διατίθενται πληροφορίες σχετικά με όσους δημιουργούν και διαδίδουν τη φριχτή αυτή μορφή εμπορίου στην αστυνομία του αντίστοιχου κράτους μέλους, την Europol και την Interpol. Γνωρίζοντας ότι πρόκειται για έναν πολύ σημαντικό τομέα, τάσσομαι υπέρ της εξασφάλισης των αναγκαίων ανθρώπινων και οικονομικών πόρων για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Πρόκειται για ζήτημα που αφορά το μέλλον των παιδιών μας, δηλαδή το δικό μας μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Κατερίνα Μπατζελή (PSE). – Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εκ μέρους μου να δώσω συγχαρητήρια στην κ. Angelilli, η οποία πραγματικά έδωσε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για να κατοχυρωθεί η Χάρτα των δικαιωμάτων των παιδιών.

Θα ήθελα να επικεντρώσω την τοποθέτησή μου σε τρία ζητήματα πέραν των άλλων που ακούστηκαν στην αίθουσα.

Πρώτον, θα πρέπει να γίνει έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των φαινομένων βίας και κακοποίησης εις βάρος των παιδιών, με τη δημιουργία ενός εξειδικευμένου πρωτοκόλλου καταγραφής, γεγονός που σταδιακά θα συμβάλει στην αποτελεσματική πρόληψη του φαινομένου.

Δεύτερον, η υιοθέτηση από όλα τα κράτη μέλη του πρωτοκόλλου για την πρόληψη, καταστολή και τιμωρία της εμπορίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης των ανθρώπων, όπου μεταξύ των άλλων θα πρέπει να επανεξεταστεί το θέμα της χορήγησης των προσωρινών ή μη μόνιμων αδειών παραμονής στην επικράτειά τους.

Τέλος, το θέμα της ουσιαστικής αντιμετώπισης του φαινομένου της παραβατικότητας των ανηλίκων, με μέτρα πρόληψης και κοινωνικής ενσωμάτωσης των ανηλίκων, καθώς και μέτρα δικαστικής και εξωδικαστικής παρέμβασης.

Κύριε Πρόεδρε, αυτή τη χρονιά έχουμε το διαπολιτισμικό έτος και οφείλουμε να διατηρήσουμε τις γέφυρες σύνδεσης όλων των πολιτισμών και όλων των θρησκευτικών αντιλήψεων. Θεωρώ ότι η παράγραφος 127 αυτής της έκθεσης δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. MAURO
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Gurmai (PSE). – (HU) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, το πεπρωμένο της Ευρώπης επηρεάζεται σημαντικά από τη δυνατότητά της να δημιουργήσει κοινωνίες που θα εντάσσουν και θα στηρίζουν τα παιδιά. Η στήριξη και η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού είναι πολύ σημαντική για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δημιουργία φιλικών προς τα παιδιά κοινωνιών στην Ένωση δεν μπορεί να διαχωριστεί από την περαιτέρω εμβάθυνση και ενίσχυση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Απαιτείται ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ για την προώθηση και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής επιβολής των δικαιωμάτων του παιδιού τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης. Τα παιδιά αξίζουν ειδικές διατάξεις και επαρκή νομική προστασία. Τα κράτη μέλη φέρουν την ευθύνη για την υποστήριξη με διάφορους τρόπους των γονέων κατά την ανατροφή των παιδιών τους. Μία ασφαλής και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη μπορεί να δημιουργηθεί μόνο εάν χρησιμοποιηθούν αυτά τα μέσα.

Οι πολιτικές μας θα πρέπει να λαμβάνουν πάντοτε υπόψη τις ποικίλες και διαφορετικές ανάγκες των παιδιών, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις, τόσο στην Ένωση όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Θεωρώ ότι είναι σημαντικό οι συστάσεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού να λαμβάνονται συστηματικά και με συνέπεια υπόψη στο πλαίσιο των διμερών συμφωνιών που συνάπτει η ΕΕ με τρίτες χώρες.

(EN) Η Ομάδα PSE επιθυμεί ξεχωριστή ψηφοφορία για την τροπολογία 127.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, επικροτώ την απόφαση να ενσωματωθούν τα δικαιώματα των παιδιών στους στόχους της Συνθήκης της Λισαβόνας, παρέχοντας έτσι μια νέα νομική βάση για τα δικαιώματα των παιδιών.

Η έκθεση της κ. Angelilli ασχολείται με πολλά σημαντικά ζητήματα που συνδέονται με την ευημερία και την προστασία των παιδιών. Ωστόσο, θα ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός των γονέων αποτελούν σοβαρά εμπόδια στην άσκηση των δικαιωμάτων των παιδιών.

Υποστηρίζω το αίτημα της έκθεσης για συνεργασία της ΕΕ με τους αντίστοιχους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, με διεθνείς οργανώσεις και ερευνητικά κέντρα, για τη βελτίωση της συλλογής συγκριτικών στατιστικών στοιχείων σχετικά με την κατάσταση των παιδιών στην ΕΕ, με σκοπό να αναπτυχθούν και να συμπεριληφθούν περισσότεροι δείκτες που θα σχετίζονται συγκεκριμένα με τα παιδιά, την παιδική φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Η παιδική φτώχεια είναι ζήτημα που έχει παραμεληθεί, ωστόσο ένα στα πέντε παιδιά στην ΕΕ ζει στο όριο της φτώχειας. Αυτό δεν καταδικάζει το 20% των μελλοντικών ενηλίκων της ΕΕ να μην αξιοποιήσουν ποτέ τις πραγματικές τους δυνατότητες;

Εάν υπάρχει πολιτική βούληση, τότε ας συνεργαστούμε σε όλα τα κράτη μέλη για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και ας διδαχθούμε ο ένας από τον άλλο. Υπήρξαμε μάρτυρες της πανευρωπαϊκής εκστρατείας για την εξάλειψη της φτώχειας στον αναπτυσσόμενο κόσμο, επομένως γιατί να μην υπάρξει μια αντίστοιχη εκστρατεία, σε ολόκληρη την ΕΕ, για την εξάλειψη της παιδικής φτώχειας;

 
  
MPphoto
 
 

  Katrin Saks (PSE). – (ET) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Δεδομένου ότι το ένα τρίτο των παιδιών στον κόσμο δεν έχουν να φάνε και ένα έκτο αυτών δεν πηγαίνει στο σχολείο, ίσως φαίνεται περίεργο να ομιλούμε για φτώχεια στην Ευρώπη. Παρόλα αυτά, όμως, το πρόβλημα υπάρχει και ιδιαίτερη ανησυχία γεννά το γεγονός ότι ο αριθμός των παιδιών που ζουν σε συνθήκες φτώχειας είναι πολύ μεγαλύτερος από τον αριθμό των ενηλίκων. Για την ακρίβεια, αυτό δεν σημαίνει τόσο ότι υπάρχουν παιδιά που πεινούν όσο ότι δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες ευκαιρίες για ανάπτυξη.

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι, στα νέα κράτη μέλη, η τρικυμιώδης ανάπτυξη της οικονομίας της αγοράς έφερε μαζί της μεγάλη κοινωνική διαστρωμάτωση, η οποία επηρεάζει έντονα την ευημερία των παιδιών Τα κοινωνικά προβλήματα μεγεθύνουν με τη σειρά τους αυτή την κατάσταση. Και η τραγωδία αυτή δεν αφορά μόνο τα παιδιά.

Σημαντικό ποσοστό του ανθρώπινου δυναμικού –το ίδιο ακριβώς στοιχείο που στην πατρίδα μου, την Εσθονία, μειώνεται συνεχώς– παραμένει άνεργο, για παράδειγμα, και, για τον λόγο αυτό, το πρόβλημα αφορά τα κράτη μέλη και την Ένωση.

Παρότι οι περισσότερες πολιτικές που αφορούν τα παιδιά εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της στρατηγικής, των δεικτών, των βάσεων δεδομένων και των εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω ότι η επιρροή τους θα αυξηθεί περαιτέρω για τα κράτη μέλη.

Ως πολιτικός, γνωρίζω πόσο δύσκολο είναι να εξηγήσει κανείς στους ψηφοφόρους του γιατί στη γειτονική, για παράδειγμα, χώρα νοιάζονται περισσότερο για τα παιδιά.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Golik (PSE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, τέθηκε ενώπιόν μας μία πρωτοβουλία που αφορά μια στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού και αυτό αποτελεί ένδειξη όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο, του τρόπου με τον οποίο πρέπει να προστατεύονται τα δικαιώματα των νεότερων μελών της κοινωνίας. Για τον λόγο αυτό, θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου προς την κ. Angelilli για την εξαιρετική της έκθεση.

Δυστυχώς, περιστατικά παραβιάσεων των δικαιωμάτων των ανηλίκων είναι συχνά σε ορισμένα σημεία της Ευρώπης – της Ευρώπης, όπου είμαστε τόσο υπερήφανοι για το ιδιαίτερα αναπτυγμένο σύστημά μας για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά που βιώνουν διάφορους εξευτελισμούς γνωρίζουν ότι υπάρχει κάποιος, στον οποίο μπορούν να στραφούν για βοήθεια και που θα τους την παράσχει. Θα ήθελα ως εκ τούτου να στηρίξω την πρόσκληση της εισηγήτριας της έκθεσης για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικότερου συστήματος εποπτείας, καθώς και την ιδέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δημιουργία τηλεφωνικής γραμμής βοήθειας για τα παιδιά που χρειάζονται υποστήριξη.

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι εκείνο των παιδιών που προέρχονται από φτωχές οικογένειες μεταναστών ή προσφύγων. Υποφέρουν για λόγους που βρίσκονται έξω από τον έλεγχό τους και, ως εκ τούτου, είναι συχνά καταδικασμένα να ζουν μια ζωή χειρότερη από εκείνη των συνομήλικών τους που δεν υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους. Ως εκ τούτου, θα ήθελα να στηρίξω την πρόταση να τους δοθούν πλήρη δικαιώματα, όποια κι αν είναι η νομική κατάσταση των γονέων τους, καθώς και ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. − (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ όλους τους ομιλητές και χαίρομαι που αναγνωρίζουν ότι η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο διαμορφώνουν, για πρώτη φορά στην Ευρώπη και πριν ακόμη τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας, από κοινού μια γνήσια, οριζόντια ευρωπαϊκή πολιτική σε όλους τους τομείς που αφορούν την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού. Πρόκειται για πολιτικό επίτευγμα σε ένα ζήτημα που δεν περιλαμβανόταν στην ευρωπαϊκή ημερήσια διάταξη μέχρι και πριν από δύο χρόνια και αποτελεί, επομένως, απάντηση σε όσους είχαν επίγνωση της ανάγκης για πρακτικά αποτελέσματα. Η Ευρώπη προοδεύει στον τομέα αυτό.

Χάρηκα ιδιαίτερα με όσα δήλωσε ο κ. McMillan. Ένα από τα βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση του βαθμού του πολιτισμού μιας χώρας είναι ο τρόπος με τον οποίο μεταχειρίζεται τα νεότερα μέλη της, τα παιδιά της. Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλοι εμείς οι Ευρωπαίοι φιλοδοξούμε να ηγηθούμε παγκοσμίως όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο μεταχειριζόμαστε τα παιδιά και τις ευκαιρίες που τους προσφέρουμε.

Έγινε αναφορά σε πολλά ζητήματα και κάποια περιλαμβάνονται ήδη στην πρόταση που υπέβαλα και στις πολύ χρήσιμες συστάσεις της κ. Angelilli, αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν κι άλλα σημεία, τα οποία πρέπει να εξετάσουμε περισσότερο λεπτομερώς κατά τους ερχόμενους μήνες. Ας κάνουμε το 2008 ένα έτος περαιτέρω προόδου μέσω της ευρωπαϊκής αυτής στρατηγικής.

Η κ. Gál και η κ. Sinnot, αναφερόμενες στον ρόλο της οικογένειας κατέστησαν πολύ σαφές ότι αρκετά από τα προβλήματα με τα οποία ερχόμαστε αντιμέτωποι απορρέουν από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τον ρόλο της οικογένειας, ο οποίος είναι ξεπερασμένος και όχι ο δέων. Εξετάσαμε το ζήτημα αυτό πέρσι, όπως θα θυμάστε, σε σχέση με τα βίαια βιντεοπαιχνίδια. Μια στατιστική μελέτη στην Ευρώπη έδειξε ότι μόλις το 20% όσων απάντησαν ενδιαφερόταν για τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά τους χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και βλέπουν ή παίζουν βιντεοπαιχνίδια. Αυτό σημαίνει ότι το 80% των γονέων που ερωτήθηκαν δεν γνώριζε τι είδους ηλεκτρονικά παιχνίδια ή ιστοσελίδες επισκέπτονταν τα παιδιά τους. Αυτό δείχνει για ποιον λόγο η οικογένεια, όπως έχει ήδη αναφερθεί, αποτελεί τον βασικό χώρο στον οποίο πρέπει να προωθήσουμε τα δικαιώματα του παιδιού.

Ο κ. Catania και άλλοι αναφέρθηκαν στο ζήτημα της παιδικής εργασίας. Θα θυμάστε ότι, στην πρόταση που υπέβαλα σχετικά με την επιβολή αυστηρών κυρώσεων σε όσους εκμεταλλεύονται την παράνομη εργασία των νόμιμων μεταναστών, καταδίκαζα κυρίως τη χρήση των παιδιών μεταναστών, που είναι ευάλωτα τόσο επειδή είναι μετανάστες όσο και επειδή πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης καθώς εργάζονται παράνομα. Είναι ιδιαίτερα ευάλωτα δε επειδή τα παιδιά δεν θα έπρεπε να εργάζονται αλλά να πηγαίνουν στο σχολείο. Εάν εγκριθεί αυτή η πρόταση, η οποία έχει υποβληθεί, τότε θα γίνει ευρωπαϊκή οδηγία και θα υποχρεώσει έτσι νομικά τα κράτη μέλη να θεσπίσουν κανόνες ενός είδους που δυστυχώς δεν διαθέτουμε ακόμα.

Το ζήτημα των ασυνόδευτων παιδιών μεταναστών είναι σημαντικό, και συζητούμε τρόπους χρηματοδότησης στοχευμένων προγραμμάτων, διότι ανακαλύψαμε καταστάσεις που είναι πραγματικά τραγικές, εκτός από εκείνες που έχουν ήδη αναφερθεί. Στις Κανάριες Νήσους, για παράδειγμα, η ισπανική κυβέρνηση ανακάλυψε πολύ ανησυχητικές περιπτώσεις, τις οποίες πρέπει προφανώς να αντιμετωπίσουμε, σχετικά με την άφιξη μεγάλου αριθμού παιδιών που είναι ασυνόδευτα, επειδή οι γονείς τους απλώς τα έστειλαν μόνα τους. Το γεγονός αυτό από μόνο του συγκλονίζει. Πρέπει να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την καταπολέμηση της βίας σε βάρος παιδιών, όπως δήλωσε με σαφήνεια η κ. Segelström.

Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που με απασχολεί προσωπικά. Υπάρχουν κανόνες που εξασφαλίζουν ότι ένας εκ των δύο γονέων αναλαμβάνει την κηδεμονία του παιδιού σε περίπτωση χωρισμού ή διαζυγίου. Όμως, σε πολλά κράτη μέλη, οι ισχύοντες κανόνες δεν εφαρμόζονται. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τους εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις, αλλά ότι συχνά οι δικαστές και τα δικαστήρια δεν τους γνωρίζουν καν. Υπάρχουν περιπτώσεις που ο ένας γονέας φτάνει στο σημείο να κλέψει το παιδί από τον άλλο. Σε ορισμένες περιπτώσεις αποδεικνύεται αδύνατη η επιβολή των αποφάσεων, και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να δώσουμε πολύ μεγαλύτερη έμφαση στο ζήτημα αυτό στο πλαίσιο της ανάθεσης της κηδεμονίας ανηλίκων.

Ο σεξουαλικός τουρισμός είναι ένας ακόμη τομέας που πρέπει να εξετασθεί, συμπεριλαμβανομένης συνεργασίας μεταξύ δημόσιων αρχών και ιδιωτών, τουριστικών πρακτορείων και εταιρειών πιστωτικών καρτών, που θα μας βοηθήσει να εντοπίσουμε τα άτομα που αγοράζουν υλικό παιδικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο. Είναι σαφές ότι οι παιδεραστές δεν πληρώνουν τοις μετρητοίς, αλλά μέσω πιστωτικής κάρτας. Εάν έχουμε αυτού του είδους τη συνεργασία, για την επίτευξη της οποίας κάνουμε το πρώτο βήμα, τότε θα μπορέσουμε επίσης να μειώσουμε και να θέσουμε τέλος στην τραγωδία του σεξουαλικού τουρισμού.

Ένας νέος τομέας είναι το δικαίωμα των παιδιών να μεγαλώσουν σε ένα μη μολυσμένο περιβάλλον, δηλαδή τα περιβαλλοντικά δικαιώματα του παιδιού. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτόν, διότι δεν αποτελεί απλώς νέο τομέα, αλλά και έναν τομέα ο οποίος μας αφορά σαφώς όλους.

Η κ. Harkin ήταν μεταξύ εκείνων που έθεσαν το ζήτημα του αντικτύπου της Συνθήκης της Λισαβόνας. Η Συνθήκη αυτή δεν εισάγει ειδική νομική βάση, αλλά προσδίδει αξία ευρωπαϊκής πολιτικής στη στρατηγική που συζητούμε εδώ σήμερα και η οποία βασιζόταν μέχρι πρότινος σε μία κοινή πολιτική απόφαση. Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, μπορούμε πλέον να θεωρούμε τη στρατηγική για την προστασία των παιδιών πραγματικά ευρωπαϊκή, κάτι που αποτελεί ένα πραγματικά εξαιρετικό βήμα προόδου.

Κλείνοντας, κατά τους ερχόμενους μήνες πρέπει να εργαστούμε πάνω στο ζήτημα αυτό και είναι σαφές ότι με αυτόν τον τρόπο, η Ευρώπη επενδύει στο μέλλον της. Επενδύει στους νέους της, επενδύει στα παιδιά. Ωστόσο, διακρίνω έναν ακόμη τομέα όπου τα παιδιά θα μπορούσαν να συμμετάσχουν ενεργά σε μία από τις σημαντικότερες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης: στην πολιτική ένταξης των κοινοτήτων των μεταναστών. Εάν εμπιστευθούμε τα παιδιά, ακόμα και τα πιο μικρά παιδιά που πηγαίνουν σχολείο, και τα κάνουμε πρεσβευτές της ένταξης –δεδομένου ότι γι’ αυτά είναι ευκολότερο να παίζουν ή να διδάσκονται πλάι σε παιδιά με διαφορετικό πολιτισμό και υπόβαθρο– θα τους έχουμε αναθέσει τον ρόλο όχι, όπως είπε κάποιος, των μικρών ενηλίκων, αλλά των ενεργά συμμετεχόντων στην πολιτική ένταξης. Διότι εάν η πολιτική αυτή δεν βασισθεί στην ένταξη των παιδιών στο σχολείο, δεν θα αποτελέσει ποτέ πραγματική πολιτική ένταξης των μεταναστών που προέρχονται από άλλες χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli, εισηγήτρια. − (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά τον Επίτροπο Frattini που επανέλαβε τη σοβαρή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τον τομέα των δικαιωμάτων του παιδιού. Τον ευχαριστώ επίσης διότι, στην εναρκτήρια ομιλία του, κάλεσε τα κράτη μέλη να ενεργοποιήσουν σύντομα τις τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας για τα παιδιά, καθώς οι καθυστερήσεις στο θέμα αυτό είναι πράγματι αδικαιολόγητες. Του είμαι επίσης ευγνώμων διότι υπέδειξε ότι δεν έχουν όλα τα κράτη μέλη μέχρι σήμερα εισαγάγει εθνικές εγγυήσεις όσον αφορά τα δικαιώματα του παιδιού, κάτι που επισημαίνεται με λύπη στην έκθεση.

Είμαι επίσης ευγνώμων σε όλους τους συναδέλφους μου που συμμετείχαν στην κατάρτιση του εγγράφου αυτού και σε όσους έλαβαν το λόγο, διότι θεωρώ ότι συμφωνήσαμε όλοι στην έννοια του υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού. Προφανώς, στηρίζω και μοιράζομαι τις ανησυχίες που εκφράσθηκαν σήμερα στο Κοινοβούλιο. Πρέπει να πιέσουμε τα κράτη μέλη να προχωρήσουν ταχύτερα από τα λόγια στις πράξεις και σίγουρα το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να παίξουν εδώ τον ρόλο τους.

Θα ήθελα να πω λίγα σύντομα λόγια σχετικά με ορισμένα από τα ζητήματα που επισημάνθηκαν. Όσον αφορά το περιβάλλον, θα ήθελα να συμφωνήσω με τον κ. Frattini ότι όντως, θα μπορούσαμε ενδεχομένως να έχουμε κάνει περισσότερα στην έκθεση, αλλά καταστήσαμε σαφές ότι το δικαίωμα σε ένα υγιεινό και καθαρό περιβάλλον πρέπει να αποτελέσει ένα από τα βασικά δικαιώματα που θα εξασφαλίζονται στους ανηλίκους.

Πληροφορήθηκα με χαρά ότι ένα από τα ζητήματα που θα συζητηθούν στο προσεχές ευρωπαϊκό φόρουμ για τα δικαιώματα του παιδιού θα είναι το ζήτημα των διεθνών υιοθεσιών. Εν προκειμένω, θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι εκτός από τις τεράστιες και συχνά τελείως γραφειοκρατικές δυσκολίες που ενέχουν οι διεθνείς υιοθεσίες, υπάρχει επίσης και η τραγωδία των παιδιών που αποτελούν αντικείμενο διεκδίκησης από τους γονείς τους μετά από έναν χωρισμό ή διαζύγιο. Πρόκειται πράγματι για σημαντικό ευρωπαϊκό πρόβλημα, το οποίο προφανώς οξύνθηκε ως αποτέλεσμα του ανοίγματος των συνόρων.

Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι χαίρομαι ιδιαίτερα με το έργο που επετεύχθη, και παρότι θεωρώ ότι το αποτέλεσμα ασφαλώς δεν είναι τέλειο, μπορεί να αποτελέσει μια πολύ καλή αφετηρία, υπό την προϋπόθεση, επαναλαμβάνω, ότι θα αναληφθεί άμεσα σοβαρή και υπεύθυνη δράση.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη, στις 12 το μεσημέρι.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE-DE), γραπτώς. – (EN) Ο διαχωρισμός στην εκπαίδευση αποτελεί μία από τις πλέον επιζήμιες μορφές διακρίσεων που βιώνουν τα παιδιά των Ρομ. Ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική για την απόκτηση άλλων ανθρώπινων δικαιωμάτων και η επένδυση στην εκπαίδευση των Ρομ από την πρώιμη παιδική ηλικία αποτελεί μία πολιτική που λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα και δεν ευνοεί μόνο τα παιδιά στα οποία θα παρασχεθεί η εκπαίδευση. Τα οφέλη της πρώιμης εκπαίδευσης περιλαμβάνουν: προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης, αυξημένη παραγωγικότητα σε ατομικό και ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο, μειωμένα επίπεδα φτώχειας, και εξάλειψη της νοοτροπίας των διακρίσεων καθώς και του κοινωνικού αποκλεισμού. Καθώς τα παιδιά των Ρομ μορφώνονται περισσότερο, αυξάνονται οι δυνατότητές τους να γίνουν παραγωγικά μέλη του εργατικού δυναμικού. Καθώς κερδίζουν χρήματα και συμβάλλουν στον εθνικό προϋπολογισμό καταβάλλοντας φόρους τόσο εισοδήματος όσο και κατανάλωσης, αρχίζουν να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο τους αντιμετωπίζουν οι μη Ρομ, αποκτώντας έτσι επιρροή σε ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα. Επίσης, καθώς οι Ρομ γίνονται πιο παραγωγικοί και μειώνεται το επίπεδο της φτώχειας τους, μετατρέπονται σε συνεισφέροντες στην κοινωνία αντί για αποδέκτες δημόσιας ενίσχυσης. Ο συνδυασμός της αυξημένης συνεισφοράς και των μειωμένων επιδομάτων που αναγκάζεται να καταβάλλει η κυβέρνηση αποτελεί καθαρό δημοσιονομικό κέρδος για τον κρατικό προϋπολογισμό. Ένα πρόγραμμα υποστήριξης των εξελίξεων αυτών θα ωφελούσε όλους τους Ευρωπαίους και όχι μόνο τους Ρομ.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), γραπτώς. – (FI) Μία από τις πλέον θεμελιώδεις ιδέες που βρίσκονται στη βάση των κοινών ευρωπαϊκών αξιών είναι το καθήκον μας να προστατεύσουμε τις αθώες ψυχές, και με αυτό εννοώ τα παιδιά. Για λίγα ζητήματα μπορούμε να επιδεικνύουμε τέτοια ομοφωνία.

Είναι ουσιώδης η ανάγκη πιο αποτελεσματικής προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών από ό,τι συμβαίνει σήμερα, και αυτό ισχύει και σε κοινοτικό επίπεδο. Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη δημιουργία στρατηγικής για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού ήταν ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη.

Η έκθεση του Κοινοβουλίου που αφορά αυτή τη στρατηγική είναι εξαιρετική. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα σημεία στο ευρύ αυτό ζήτημα.

Πρώτον, το καθεστώς των οικογενειών συνδέεται άμεσα με τα δικαιώματα των παιδιών. Η οικογένεια αποτελεί αναντίρρητα το καλύτερο περιβάλλον για το παιδί. Η οικογένεια και η προστασία της οικογενειακής ζωής αποτελούν, μάλιστα, δικαιώματα του παιδιού, και υλοποιούνται όταν η οικογένεια ευημερεί. Η στρατηγική θα πρέπει επίσης να συμπεριλάβει μέτρα για την προώθηση της ευημερίας των οικογενειών. Το δικαίωμα του παιδιού στην πρόσβαση και στους δύο γονείς του πρέπει να προστατεύεται με κάθε κόστος.

Τα παιδιά εκτίθενται από πολύ μικρή ηλικία σε τρομακτικές, βίαιες και σεξουαλικού χαρακτήρα μορφές ψυχαγωγίας, με καταστροφικές συνέπειες. Η πρόταση στην παρούσα έκθεση, για παράδειγμα, δημιουργίας ενός ενιαίου συστήματος κατάταξης και επισήμανσης στην ΕΕ όσον αφορά την πώληση και τη διανομή οπτικοακουστικού περιεχομένου καθώς και βιντεοπαιχνιδιών για ανηλίκους είναι αξιόλογη. Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» πρέπει να ισχύει για βίαιες μορφές εμπορικής ψυχαγωγίας, διότι η ζημιά που προκαλείται είναι τεράστια.

Τρίτον, πρέπει να καταβληθούν αποφασιστικές προσπάθειες για την εξάλειψη της παιδικής πορνογραφίας. Οι προτεραιότητες της Επιτροπής περιλαμβάνουν την ενίσχυση των διασυνοριακών επιχειρήσεων για το κλείσιμο ιστοσελίδων που κακοποιούν παιδιά και τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων αρχών και του ιδιωτικού τομέα.

Δυστυχώς, τα δικαιώματα του παιδιού δεν ξεφεύγουν από το γενικότερο πνεύμα της σχετικότητας των αξιών που επικρατεί στην κοινωνία. Πρέπει να δηλώσουμε δυνατά ότι εδώ σίγουρα δεν επιτρέπεται σχετικότητα. Τα δικαιώματα και η προστασία των παιδιών βρίσκονται στο επίκεντρο των ανθρώπινων αξιών, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει ακόμη να υπενθυμίζουμε στους ανθρώπους τις σοβαρές συνέπειες που περιμένουν όσους τα βλάπτουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Katalin Lévai (PSE) , γραπτώς. – (HU) Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ιδιαίτερη υποχρέωση να προστατεύσει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, και κυρίως τα δικαιώματα των παιδιών. Ωστόσο, το 19% των παιδιών στην Ένωση ζει με τον κίνδυνο της φτώχειας, και το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο από ό,τι για τον ενήλικο πληθυσμό (15%). Σε παγκόσμιο επίπεδο, 40 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 12 ετών υφίστανται κάποια μορφή βίας. Σχεδόν 6 εκατομμύρια εξαναγκάζονται να εργάζονται, ενώ ενάμισι εκατομμύριο πέφτουν θύματα σωματεμπόρων. Για την αντιμετώπιση όλων αυτών, έχει πολύ μεγάλη σημασία μια ευρωπαϊκή στρατηγική μηδενικής ανοχής που στοχεύει στην προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού.

Θεωρώ ότι ουσιαστικό ρόλο σε αυτό μπορεί να διαδραματίσει η καλύτερη νομοθετική ρύθμιση, συμπεριλαμβανομένης έρευνας για την επίδραση στους ανηλίκους των νέων και των υφιστάμενων κανόνων. Ωστόσο, δεν υποστηρίζω τη δημιουργία χωριστού κοινοβουλευτικού σώματος αρμόδιου για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Όλα τα καθήκοντα ενός τέτοιου σώματος μπορούν να εκτελεσθούν από τον συντονιστή για τα δικαιώματα του παιδιού που έχει διορισθεί από την Επιτροπή. Ωστόσο, υποστηρίζω τη δημιουργία θέσης Επιτρόπου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις μειονότητες, ο οποίος θα είναι επίσης υπεύθυνος για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η πλειονότητα των παιδιών που ζουν σε μειονεκτούσες συνθήκες είναι καταγωγής Ρομ, ή ανήκουν σε κάποια μειονότητα που ζει στην Ευρώπη. Θα ήταν επίσης συνετό να υπάρξουν θεσμικές μεταρρυθμίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου οι συντονιστές για τα δικαιώματα του παιδιού που θα αναφέρονται στον Επίτροπο να αποτελούν συνδέσμους μεταξύ θεσμικών οργάνων, ΜΚΟ και κυβερνήσεων, με στόχο τον διαρκή διάλογο και τη συνεργασία. Όσον αφορά το γεγονός ότι ήδη υπάρχουν πολλοί ευρωπαϊκοί οργανισμοί και θεσμικά όργανα στο πλαίσιο της Ένωσης που ασχολούνται με τα δικαιώματα του παιδιού, πρέπει να δώσουμε έμφαση στην ενοποίηση των παλαιών και στην περισσότερο αποτελεσματική λειτουργία τους, αντί να δημιουργήσουμε νέα.

Πέραν της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών, το ζήτημα της εκπαίδευσης γίνεται όλο και πιο επίκαιρο. Η προσεκτική εκπαίδευση παρέχει τη δυνατότητα σε νέους παραβάτες χωρίς προηγούμενη μόρφωση να εξελιχθούν σε μορφωμένους, νομοταγείς πολίτες.

 
  
MPphoto
 
 

  Joseph Muscat (PSE), γραπτώς. – (MT) Θα παρέλειπα κάτι, εάν στο πλαίσιο της παρούσας συζήτησης σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών, δεν αναφερόμουν στην περίπτωση του Shaun Attard, που ράγισε τις καρδιές των πολιτών στη Μάλτα και το Gozo.

Αυτό το παιδί από το Gozo απομακρύνθηκε από τον πατέρα του με τρόπο που σίγουρα είχε δυσμενή επίδραση στην ψυχολογία του.

Ενδεχομένως, ο νόμος τηρείται στην περίπτωση αυτή όπως και οι ευρωπαϊκές οδηγίες. Ωστόσο, υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με το εάν αυτό που γίνεται είναι πραγματικά προς όφελος του παιδιού.

Δυστυχώς, όπως βλέπω, οι βρετανικές αρχές δυσχεραίνουν τη δίκαιη ακρόαση του πατέρα του παιδιού σχετικά με την υπόθεση. Ακόμα και οι λίγες επαφές μεταξύ παιδιού και πατέρα γίνονται μετ’ εμποδίων.

Θα ήθελα να κάνω έκκληση, παρότι ο νόμος πρέπει να τηρείται, να γίνει σεβαστό το δικαίωμα του Mario Attard σε δίκαιη ακρόαση και, επιπλέον, να ληφθούν σοβαρά υπόψη τα συμφέροντα του Shaun.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Tomasz Zapałowski (UEN), γραπτώς. – (PL) Η σημερινή συζήτηση σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού θέτει πολλά θεμελιώδη ερωτήματα όσον αφορά την κατάλληλη ανάπτυξη των νέων μας. Το μέλλον των παιδιών μας και η διασφάλιση ότι θα αναπτυχθούν σωστά αποτελεί το ζήτημα που καθορίζει το μέλλον της ηπείρου μας όσον αφορά τις σωστές διαπροσωπικές σχέσεις.

Τα δικαιώματα του παιδιού πρέπει να γίνονται σεβαστά. Τα δικαιώματα των γονέων στην ανατροφή τους πρέπει επίσης να γίνονται σεβαστά, σύμφωνα με τις αρχές στις οποίες αυτοί πιστεύουν. Το να μιλούμε για τα δικαιώματα του παιδιού και να παραλείπουμε το ζήτημα του δικαιώματός τους να ανατραφούν από τη φυσική τους οικογένεια, όπου υπάρχει πατέρας και μητέρα, αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων τους. Ασφαλώς, η απόφαση για την υιοθεσία ενός παιδιού, όταν το παιδί δίδεται σε ένα ζευγάρι του ιδίου φύλου, και επομένως η απόφαση για το μέλλον του παιδιού και ο προδιαγεγραμμένος, κατά κάποιον τρόπο, σεξουαλικός προσανατολισμός του, αποτελεί παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του παιδιού. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε σιωπηλοί σχετικά με το ζήτημα αυτό, απλώς και μόνο επειδή παραβιάζει την πολιτική ορθότητα της ΕΕ.

 

16. Επικίνδυνη κατάσταση λόγω των απορριμάτων στην περιοχή της Καμπανίας (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Ακολουθεί δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την επικίνδυνη κατάσταση λόγω των απορριμμάτων στην περιοχή της Καμπανίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Σταύρος Δήμας, Μέλος της Επιτροπής. − Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα απορρίμματα που συσσωρεύονται στους δρόμους της Νάπολης και άλλων γειτονικών πόλεων από τις 21 Δεκεμβρίου, όπως μας πληροφορούν τα μέσα ενημέρωσης, υπολογίζεται ότι έχουν ξεπεράσει την τεράστια ποσότητα των 100.000 τόνων. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις αρνητικές –θα έλεγα καταστροφικές- συνέπειες για την υγεία των κατοίκων και το περιβάλλον, προκαλεί βαθειά ανησυχία.

Η κρίση των τελευταίων ημερών στη Νάπολη δεν προέκυψε από το πουθενά. Είναι το αποκορύφωμα της πλημμελούς εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα απόβλητα, τα τελευταία 14 χρόνια για τα οποία η Ιταλία έχει καταδικαστεί επανειλημμένα από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Πέραν από το ρόλο του οργανωμένου εγκλήματος που υπογραμμίζεται από τον τύπο, άμεσο αίτιο της παρούσας κρίσης φαίνεται να είναι η απραξία και η έλλειψη βούλησης για τη θέσπιση των μέτρων που απαιτούνται για την επίλυση του χρόνιου προβλήματος της διαχείρισης των αποβλήτων.

Όταν η Επιτροπή ενημερώθηκε για πρώτη φόρα σχετικά με την κρίσιμη κατάσταση στην οποίαν περιήλθε το σύστημα συλλογής και διάθεσης αποβλήτων στην Καμπανία, την άνοιξη του 2007, κίνησε κατά της Ιταλίας διαδικασία παραβάσεως της κοινοτικής νομοθεσίας περί αποβλήτων. Έκτοτε, η Επιτροπή παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις και έχει ήδη προβεί σε μια πρώτη επιτόπια αξιολόγηση της κατάστασης, κατόπιν πρόσκλησης της Ιταλικής κυβέρνησης. Μια περαιτέρω συνάντηση με τις αρμόδιες Ιταλικές αρχές έχει προγραμματιστεί εντός των επομένων ημερών. Τώρα, εναπόκειται στις Ιταλικές αρχές να λάβουν άμεσα μέτρα για την απομάκρυνση των απορριμμάτων από τους δρόμους. Όπως όμως δείχνει η νέα αυτή κρίση, δεν αρκεί να απομακρυνθούν απλώς τα απορρίμματα από τους δρόμους. Τα όποια βραχυπρόθεσμα μέτρα πρέπει να συμπληρωθούν με τη θέσπιση, και το σπουδαιότερο, με την αποτελεσματική εφαρμογή μακροπρόθεσμων στρατηγικών μέτρων. Για παράδειγμα, ενός επαρκούς δικτύου εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων με πλήρη τήρηση των προτύπων που ορίζει η κοινοτική νομοθεσία. Αυτό πρέπει να συνδυαστεί από ολοκληρωμένη μακροπρόθεσμη στρατηγική διαχείρισης αποβλήτων με στόχο την προώθηση της ανακύκλωσης και της διαλογής των αποβλήτων κατά την αποκομιδή.

Το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 61, που εκδόθηκε το Μάιο του 2007 για την επίλυση της κρίσης των απορριμμάτων, δεν πέτυχε το στόχο του. Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κ. Πρόντι στις 8 Ιανουαρίου, είναι μια πιο φιλόδοξη ενέργεια προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά κρίσιμο στοιχείο εξακολουθεί να παραμένει το χρονοδιάγραμμα των μέτρων που πρέπει να είναι σύντομο και αποτελεσματικό. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με προσοχή την εφαρμογή των μέτρων στην πράξη από τις Ιταλικές αρχές. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να ασκεί πίεση στην Ιταλική κυβέρνηση για να τερματιστεί η κρίση, προτίθεται δε να συνεχίσει τις νομικές διαδικασίες κατά της Ιταλίας. Πρέπει να σταματήσουν επί τέλους οι συνεχείς παραβάσεις της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην Καμπανία, όπως επιτάσσει το κοινοτικό δίκαιο.

Παρόλο που η κατάσταση δείχνει να είναι δύσκολη, δεν είναι αδύνατη η συμμόρφωση των Ιταλικών αρχών με την κοινοτική νομοθεσία περί αποβλήτων. Είμαι βέβαιος ότι μπορούν να αντληθούν χρήσιμα παραδείγματα, όχι μόνο από άλλα κράτη μέλη αλλά και από άλλες περιφέρειες της Ιταλίας όπου βρέθηκαν λύσεις για την ελεγχόμενη διάθεση των αποβλήτων με το συνδυασμό διαφόρων μορφών μείωσης του όγκου, συλλογής και διάθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Giuseppe Gargani, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE.(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να δηλώσω κατευθείαν στον κ. Επίτροπο ότι μολονότι προσυπογράφω όσα δήλωσε, θεωρώ ότι η κατάσταση δεν είναι τόσο δύσκολη, όσο δραματική.

Θα μπορούσα να περιορίσω τη δήλωσή μου στην παράθεση ενός αποσπάσματος του άρθρου που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The Economist πριν από λίγες ημέρες. «Τα απορρίμματα που συσσωρεύονται στους δρόμους της πόλης δεν αποτελούν μόνο κίνδυνο για την υγεία· είναι και πολιτικά επικίνδυνα. Υπενθυμίζουν στους ψηφοφόρους την τρωτότητα του πολιτισμού – και μπορεί να τους κάνουν να γυρίσουν την πλάτη στους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους». Αυτή είναι η κατάσταση.

Όπως όλοι γνωρίζουν, η Νάπολη είναι γνωστή για την κινηματογραφική ταινία Le Quattro giornate di Napoli (Τέσσερις Μέρες στη Νάπολη), στην οποία οι κάτοικοι εξεγείρονται κατά των ξένων εισβολέων. Μια εφημερίδα έγραψε ότι οι σημερινοί εχθροί του τόπου είναι οι άνθρωποι που αμαυρώνουν τη φήμη της Νάπολης στον κόσμο. Ένας ολόκληρος πολιτισμός κηλιδώνεται. Η τραγωδία των απορριμμάτων στη Νάπολη και την Καμπανία δεν προκλήθηκε εν μία νυκτί, αλλά προετοιμαζόταν επί 14 χρόνια. Οκτώ δισεκατομμύρια ευρώ σπαταλήθηκαν άσκοπα και οι τηλεοπτικές εικόνες έδειξαν στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο πώς οι δρόμοι της πόλης έχουν γίνει αδιάβατοι. Η πραγματική τραγωδία ξεκίνησε, όπως επισήμανε ο Επίτροπος, στις 21 Δεκεμβρίου, όταν τα δημοτικά απορριμματοφόρα σταμάτησαν τα δρομολόγιά τους, επειδή οι χωματερές ήταν γεμάτες σε σημείο υπερχείλισης και δεν υπάρχουν μονάδες αποτέφρωσης. Υπάρχουν κίνδυνοι για την υγεία και κανείς, κύριε Επίτροπε, δεν κάνει λόγο για χωριστή συλλογή.

Πράγματι, στην Καμπανία δεν υπάρχουν μονάδες αποτέφρωσης και η διαχείριση των απορριμμάτων βρίσκεται στα χέρια του οργανωμένου εγκλήματος, της Καμόρα. Η περιοχή της Καμπανίας δεν έχει κατορθώσει να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα, το οποίο, εν ολίγοις, αποτελεί ζήτημα απλής διαχείρισης, όπως η καθαριότητα της πόλης, διότι δεν επιθυμούσε να το κάνει, διότι η τοπική διοίκηση και ο επικεφαλής της είναι σκλάβοι του οργανωμένου εγκλήματος που ελέγχει όλες τις επιχειρήσεις.

Ορισμένες από τις πολιτικές δυνάμεις που συμμετέχουν στην κυβέρνηση του κ. Prodi και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν τη διάλυση του Περιφερειακού Συμβουλίου και τον διορισμό επιτρόπου με αυξημένες δυνάμεις ελέγχου, ως αντίδραση στον ανεύθυνο υπουργό Περιβάλλοντος, τον Pecoraro Scanio. Μόλις 81% της συνεισφοράς των 200 εκατομμυρίων ευρώ βάσει του ευρωπαϊκού σχεδίου για την περίοδο 1994-1999 έχει χρησιμοποιηθεί, δεν υπάρχει περιφερειακός σχεδιασμός, επομένως κάποιος έπρεπε να σταλεί εκεί.

Ελπίζω ότι ο Πρόεδρος θα μου επιτρέψει να μιλήσω για λίγο ακόμα. Βάσει αυτών των διευθετήσεων, μπορούν να ανατίθενται συμβάσεις χωρίς την τήρηση των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών, πράγμα που δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο παρανομίας και αναποτελεσματικότητας. Ο πραγματικός κίνδυνος είναι να χαθούν οι πόροι του διαρθρωτικού ταμείου που ανέρχονται σε 330 εκατομμύρια ευρώ. Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει εναντίον της Ιταλίας, πράγμα δυστυχώς αναπόφευκτο, διότι η Καμπανία απέχει σίγουρα έτη φωτός από τη συμμόρφωση με τους κανόνες που επιβάλλουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες, για τους οποίους αδιαφόρησαν οι υπεύθυνοι, ακόμα και εκείνοι που βρίσκονται στην κυβέρνηση.

Ζητούμε από την Επιτροπή να πραγματοποιήσει επιθεώρηση στο τέλος του μήνα και να λάβει θέση υπέρ της επιβολής της χρήσης μονάδων αποτέφρωσης. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να κάνει η Ευρώπη και ζητούμε επίσης από το Κοινοβούλιο να πραγματοποιήσει επιθεώρηση, για να υπάρξει ένα ποιοτικό άλμα (...).

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Προτού συνεχίσουμε τη συζήτηση, πρέπει να σας ενημερώσω σχετικά με τις νέες διαδικασίες. Καταρχάς, ζητώ από τα μέλη να σέβονται τους κανόνες για τον χρόνο αγόρευσης. Δεύτερον, επισημαίνω ότι σύμφωνα με τη διαδικασία έκτακτων παρεμβάσεων, τα μέλη που θεωρούν ότι δεν εξάντλησαν τον χρόνο αγόρευσής τους μπορούν να ξαναλάβουν τον λόγο. Προφανώς, ο λόγος θα τους δοθεί αφού πρώτα τον λάβουν οι βουλευτές που μιλούν για πρώτη φορά.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σαφή, ξεκάθαρη και εμπνευσμένη δήλωσή σας, για το ενδιαφέρον που επιδείξατε σήμερα και τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες, για τις μομφές σας, τις οποίες συμμεριζόμαστε, έχοντας επίγνωση ότι είναι απολύτως αναγκαίο να σεβόμαστε την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Θεωρούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να μεταβληθεί σε φερέφωνο εθνικών προστριβών, ιδίως σε τόσο ευαίσθητα και δραματικά ζητήματα. Αντίθετα, θεωρούμε ότι ακριβώς εξαιτίας αυτής της δραματικής φύσης της παρούσας κατάστασης πρέπει να ζητήσουμε τη διεξαγωγή σοβαρών αναλύσεων, όσον αφορά τόσο τη συγκεκριμένη περίπτωση, όσο και το ζήτημα των απορριμμάτων εν γένει, το οποίο δεν απασχολεί μόνο τη Νάπολη και την Καμπανία, αλλά είναι κάτι που κάθε κοινότητα έχει να αντιμετωπίσει. Είναι ένα ζήτημα που οδηγεί σε αμφισβήτηση του αναπτυξιακού μοντέλου που συχνά θυσιάζει τον άνθρωπο και το περιβάλλον στον βωμό του κέρδους, ένα ζήτημα που συνδέεται συχνά με ιδεολογίες και με την επίπλαστη αντίθεση μεταξύ του ανάλγητου εκβιομηχανισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος και καταργεί την ανάπτυξη.

Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η Ιταλία ήταν μία από τις πρώτες χώρες που, το 1997, υπό την πρωθυπουργία του κ. Prodi και με τον κ. Ronchi υπουργό, ψήφισε έναν σύγχρονο νόμο, συνεπή με όσα δηλώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και καιρό: περιβαλλοντική εκπαίδευση, χωριστή συλλογή, μέτρα ασφαλείας, χρήση εξελιγμένων μεθόδων ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης ασφαλών για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Ο νόμος αυτός εφαρμόσθηκε επίσης με εξαιρετικό τρόπο και αποτέλεσε πηγή οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης.

Αυτό ωστόσο δεν ίσχυσε και για την Καμπανία. Τι πήγε στραβά; Τι δεν λειτούργησε; Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πολιτική ευθύνη για όσα συνέβησαν μπορεί να αποδοθεί τόσο στη Δεξιά όσο και στην Αριστερά, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση από τους υπευθύνους. Δεν είναι δική μας δουλειά αυτή τη στιγμή να ελέγξουμε εάν η ευθύνη μπορεί να είναι και άλλης μορφής, και σοβαρές κυρώσεις θα πρέπει να επιβληθούν εάν ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά δεν θα ήμαστε ειλικρινείς, εάν κατηγορούσαμε μόνο την πολιτική.

Στην Καμπανία, πολλοί άλλοι παράγοντες διαδραμάτισαν αποφασιστικό, αρνητικό ρόλο, όπως το οργανωμένο έγκλημα, η αποδυναμωμένη αίσθηση πολιτικού καθήκοντος και η ιστορική έλλειψη υποδομών. Η ιταλική κυβέρνηση ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κατάσταση, λαμβάνοντας σημαντικές αποφάσεις και επιχειρώντας να αποκαταστήσει την ευθύνη των τοπικών αρχών, απομακρυνόμενη από το σύστημα της αποστολής ειδικών επιτρόπων, και να διασφαλίσει την αυτάρκεια στη διαχείριση των απορριμμάτων. Οι αποφάσεις αυτές θα μας επιτρέψουν να ατενίσουμε με μεγαλύτερη σιγουριά το παρόν και το μέλλον –τελειώνω, κύριε Πρόεδρε– και θεωρώ ότι θα επιτρέψουν επίσης να δοθεί μία πειστική απάντηση στις λογικές ανησυχίες της Ευρώπης. Πρέπει να στηρίξουμε τώρα αυτές τις αποφάσεις. Πρέπει να αποκαταστήσουμε την αξιοπρέπεια μιας πόλης, μιας περιφέρειας και μιας χώρας, της Ιταλίας, η οποία, σύμφωνα με τα λόγια του κ. Napolitano, διαθέτει μεγάλα αποθέματα θετικής ενέργειας και δυνάμεων καινοτομίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfonso Andria, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, πρέπει να αντισταθούμε στον πειρασμό να εκμεταλλευτούμε το ζήτημα αυτό και αντίθετα να αφήσουμε την αντικειμενικότητα και τη διανοητική ειλικρίνεια να κυριαρχήσουν, χωρίς να αγνοούμε τις διαμάχες γύρω από αυτό. Το πρόβλημα είναι το ακόλουθο: τα συμφέροντα του οργανωμένου εγκλήματος και η διείσδυσή τους στη διαχείριση των απορριμμάτων, που έχει οδηγήσει σε αμέτρητες παράνομες χωματερές, διασκορπισμένες σε ολόκληρη την περιφέρεια της Καμπανίας, η συνεχής εισδοχή επικίνδυνων και τοξικών αποβλήτων από άλλες περιφέρειες, ιδίως από τη Βόρεια Ιταλία, η αδυναμία των τοπικών αρχών, η πολιτισμική καθυστέρηση του πληθυσμού όσον αφορά την προσέγγιση του ζητήματος των απορριμμάτων ως πόρων, τα βέτο που συνδέονται με την τοποθεσία κατασκευής διαφόρων χώρων διάθεσης απορριμμάτων, ακόμη και από εκπροσώπους της τοπικής Καθολικής Εκκλησίας, οι διαφωνίες όχι μόνο στους πολιτικούς, αλλά και στους επιστημονικούς κύκλους, όσον αφορά, για παράδειγμα, τις μεθόδους διάθεσης, η ανεπαρκής τεχνολογία που επελέγη για την σχεδιαζόμενη μονάδα τελικής διάθεσης, κατόπιν ευρωπαϊκής πρόσκλησης υποβολής προσφορών στην Καμπανία το 1998.

Σήμερα, έχουμε τεράστια κρατική παρέμβαση. Οι πολιτικοί, όλοι οι πολιτικοί, επιτέλους κατάλαβαν ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα, διότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων 14 ετών, ούτε τα μέλη της κυβέρνησης ούτε και εκείνα της αντιπολίτευσης, σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, και κανένα από τα πολιτικά κόμματα δεν κατόρθωσαν να καταλήξουν σε αυστηρές, αποφασιστικές και συνεκτικές απαντήσεις.

Εκτιμούμε επομένως τη σημαντική χειρονομία αλληλεγγύης αρκετών ιταλικών περιφερειών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της κεντροδεξιάς, για την υποστήριξη της Καμπανίας σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή, την παροχή βοήθειας προς αυτήν ώστε να αποκαταστήσει την εικόνα που της αξίζει σε σχέση με τα θέλγητρα του πολιτισμού και του τοπίου, των παραγωγικών πόρων και των ταλέντων της.

Η στιγμή δεν είναι κατάλληλη για όσους φέρουν την κύρια ευθύνη και ευθύνονται συνολικά για την πολιτική, να την αποφύγουν ή να την αρνηθούν. Είναι ώρα για ανάληψη ευθύνης, και γι’ αυτό εκτιμώ την προσέγγιση του Επιτρόπου Δήμα κατά τη δήλωσή του, μία εποικοδομητική προσέγγιση που βλέπει την Ευρώπη όχι μόνο ως επιβάλλουσα κυρώσεις και μόνο, αλλά και ως παρέχουσα βοήθεια σε ένα κράτος μέλος να ξεπεράσει μια κρίση.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, το πρόβλημα των απορριμμάτων στην Καμπανία δεν αποτελεί πλέον μόνο καταστροφή για την υγεία και το περιβάλλον, αλλά και οικονομικό και θεσμικό παιχνίδι αναζήτησης των υπευθύνων. Αν και η δικαιοσύνη θα αποκαλύψει, ελπίζουμε, τους οικονομικώς υπευθύνους, πρέπει να χυθεί περισσότερο φως στο ζήτημα των θεσμικώς υπαίτιων.

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2007, η Επιτροπή, απαντώντας σε ερώτησή μου, δήλωσε ότι ανησυχεί αλλά ελπίζει ότι τα επείγοντα μέτρα που έχουν ληφθεί από τις ιταλικές αρχές θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της κατάστασης, και δήλωσε επίσης ότι θα λάμβανε τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 226 της Συνθήκης, εάν η έρευνα που διεξάγεται έφερνε στο φως ελάσσονος σημασίας παραβιάσεις του νόμου. Στις 2 Ιανουαρίου 2008, ωστόσο, εκπρόσωπος της Επιτροπής δήλωσε ότι τον Ιούνιο του 2007 κινήθηκε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ιταλίας. Πού βρίσκεται η αλήθεια; Σε αυτό που μου απάντησαν στις 11 Σεπτεμβρίου ή σε αυτό που δήλωσε ο εκπρόσωπος; Για ποιον λόγο η Επιτροπή δεν έκανε καμία αναφορά στην εν λόγω διαδικασία επί παραβάσει στην απάντησή της;

Το γεγονός ότι ορισμένες ευρωπαϊκές πολιτικές ομάδες, που πρόσκεινται στην κυβέρνηση Prodi, αντιτέθηκαν στο ενδεχόμενο κοινού ψηφίσματος σχετικά με την καταστροφή για την υγεία και το περιβάλλον στην Καμπανία, το οποίο θα είχε θέσει τέλος στη συζήτησή μας, ανοίγει ένα άλλο κεφάλαιο στην αναζήτηση των υπαιτίων. Όταν υπάρχουν περισσότερες συμπτώσεις από το αναμενόμενο, είναι πολύ πιθανό να υπάρχει προάσπιση συμφερόντων, και όταν τα πολιτικά συμφέροντα, έστω και ασυναίσθητα, ασπάζονται άλλα συμφέροντα, τα οποία επιπλέον συμπίπτουν με εκείνα της «οικολογικής μαφίας», το ζήτημα δεν αφορά πλέον τη Δεξιά ή την Αριστερά ή την πολιτική ανικανότητα. Έχουμε σοβαρές υποψίες ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν παραπλανηθεί σκοπίμως για λόγους που συνδέονται με κομματικά συμφέροντα.

Τα υψηλά επίπεδα διοξινών στην περιοχή, η επίμονη παρανομία της κατάστασης, η απροθυμία του Κοινοβουλίου να κάνει χρήση της αρμοδιότητάς του για κοινό ψήφισμα, συνδέονται με τις πολιτικές επιλογές της ιταλικής κυβέρνησης, της περιφέρειας της Καμπανίας και των τοπικών αρχών της Νάπολης που, κατά σύμπτωση, προέρχονται από τις ίδιες πολιτικές βάσεις.

Ζητούμε την επείγουσα ανάληψη δράσης από την ευρωπαϊκή υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης για την παρακολούθηση της χρήσης των πόρων που έχουν διατεθεί μέχρι στιγμής και για τη διασφάλιση της σωστής μελλοντικής διαχείρισης των πόρων. Καλούμε την Επιτροπή να εξηγήσει στο Κοινοβούλιο, σε διάστημα τριάντα ημερών από σήμερα, πού και σε ποιον μπορεί να αποδοθεί η ευθύνη για αυτή την εξευτελιστική και τραγική κατάσταση επείγουσας ανάγκης που δεν είναι πλέον αποκλειστικά περιφερειακή, αλλά εθνική και ευρωπαϊκή.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Επίτροπο Δήμα για τη δράση του των τελευταίων εβδομάδων και μηνών, δράση που πολλοί οικολόγοι θα ήθελαν να δουν και σε άλλες περιπτώσεις, σθεναρή και ορατή δράση την οποία θα επικροτήσουν όλοι όσοι εργάζονται για την προάσπιση της κοινοτικής νομοθεσίας.

 

Κατά την άποψή μου, αυτό δεν ίσχυε σε κάθε περίπτωση, και θα επισήμανα ότι, όσον αφορά την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας, το όργανο που εκπροσωπεί έχει κινήσει σειρά διαδικασιών επί παραβάσει τα προηγούμενα χρόνια – ιδίως κατά τη διάρκεια της θητείας της προηγούμενης κυβέρνησης – οι οποίες δυστυχώς σε μεγάλο βαθμό αγνοήθηκαν και αντιμετωπίστηκαν ως απλά θέματα ρουτίνας. Επιτρέψτε μου να αναφέρω τις παραβάσεις σε σχέση με τις παράνομες χωματερές – που ξεπερνούν τις 4 000 – και με μια μακρά σειρά άλλων ζητημάτων που συνδέονται με τον ορισμό των αποβλήτων και με άλλα θέματα.

 

Όλα αυτά οδήγησαν στην κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Σαφώς, όταν ένα κράτος μέλος και όταν μια κυβέρνηση η οποία, την εποχή εκείνη, είχε πλειοψηφία περίπου εκατό βουλευτών, απέτυχε να κάνει περισσότερα σε ό,τι αφορά τη νομοθεσία για τα απόβλητα από το να παραβιάζει απλώς τις κοινοτικές οδηγίες στην προσπάθειά της να βρει παραθυράκια, η πιθανότητα κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, εγκληματικότητας και παντελούς έλλειψης συμμόρφωσης είναι πολύ μεγαλύτερη.

 

Για τον λόγο αυτό είμαι ιδιαιτέρως ευγνώμων στην Επιτροπή για τη δράση της, και ευελπιστώ ότι θα συνεχίσει το έργο της παρακολούθησης, επειδή πιστεύω ότι το έργο αυτό θα είναι αναγκαίο. Θεωρώ ακόμη ότι η απομάκρυνση από τη διαχείριση κρίσεων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίλυση του προβλήματος. Είμαι επίσης της άποψης ότι το ζήτημα του ποιος είναι υπεύθυνος είναι σημαντικό.

 

Στο σημείο αυτό συμφωνώ με εκείνους που λένε ότι η Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει μεθόδους για την παρακολούθηση των κεφαλαίων που δαπανήθηκαν και εκείνων που πρόκειται να δαπανηθούν, επειδή πιστεύω ότι για όλους εμάς ως ευρωπαίους και όχι μόνον ως ιταλούς πολίτες, το ζήτημα της χρησιμοποίησης των πόρων με διαφανή τρόπο είναι απολύτως βασικό και μας αφορά όλους.

 

Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι τα μέτρα της ιταλικής κυβέρνησης, ιδίως εκείνα που ανακοινώθηκαν για τους επόμενους τρεις ή τέσσερις μήνες, πρέπει να υποστηριχθούν, αν και οι κανόνες του παιχνιδιού πρέπει να είναι σαφείς και να γίνουν σεβαστοί. Κατά την άποψή μου, θα ήταν πράγματι πολύ λυπηρό να βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου η κρίση θα αντιμετωπιζόταν με κρίση, παραβιάζοντας τους κανόνες, επειδή τέτοιες παραβιάσεις μας οδήγησαν στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberto Musacchio, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, συμφωνώ με την ουσία όσων είπε ο Επίτροπος Δήμας, ο οποίος μας υπενθύμισε τις ευθύνες μας και μας επισήμανε τη σωστή κατεύθυνση. Μας υπενθύμισε ότι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να επιλύονται τα προβλήματα είναι η συμμόρφωση προς τους ευρωπαϊκούς κανόνες και η αποφυγή προσεγγίσεων διαχείρισης των κρίσεων που δημιουργούν νέες κρίσεις. Ως εκ τούτου, είναι σημαντική η παρούσα συζήτηση διότι μπορεί και πρέπει να μας βοηθήσει να επιλύσουμε τα τρομερά προβλήματα με τα απορρίμματα, με τα οποία είναι αντιμέτωπη η Νάπολη και η Καμπανία.

Εκείνο που επείγει δεν είναι ο πολιτικός πόλεμος, αλλά η αποκομιδή των απορριμμάτων που δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για τους κατοίκους. Η κυβέρνηση κάνει ενέργειες για να το επιτύχει, αλλά κατόπιν αυτού θα πρέπει να βρεθεί μία αποτελεσματική λύση και ουσιώδη σημασία θα έχει η λύση αυτή να βασίζεται σε ευρωπαϊκούς κανόνες. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες, όπως επισήμανε ο κύριος Επίτροπος, είναι σαφείς, έχουν παγιωθεί με την πάροδο πολλών ετών και επιβεβαιώνονται στη νέα οδηγία πλαίσιο την οποία συζητούμε. Κατά την αντιμετώπιση του ζητήματος των απορριμμάτων υπάρχει μία ιεραρχία, και σύμφωνα με αυτήν, πρώτα έρχεται η μείωση, ακολουθούμενη από τη χωριστή συλλογή, μετά έρχεται η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση και η διάθεση αποτελεί την τελευταία λύση, όπου αυτή είναι απολύτως αναγκαία.

Η Ιταλία καταβάλλει σκληρές προσπάθειες να παραμείνει στο πλαίσιο των κατευθυντήριων αυτών γραμμών, και στη Νάπολη και την Καμπανία η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Ωστόσο, υπάρχουν και αλλού προβλήματα, όπως αντιλαμβάνεται κανείς από τις παραβάσεις: πάρα πολλές περιπτώσεις αποστολής ειδικών επιτρόπων από τις αρχές, υπερβολική σύγχυση μεταξύ των κανονισμών που αφορούν τα απορρίμματα και εκείνων που αφορούν την ενέργεια, η οποία οδηγεί σε απαράδεκτες πρακτικές, όπως για παράδειγμα στην πρακτική, βάσει της οποίας η ενέργεια που παράγεται από τα απορρίμματα θεωρείται εδώ και χρόνια στην Ιταλία ανανεώσιμη μορφή ενέργειας με τεράστια οικονομικά κίνητρα –30 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια δέκα ετών, βάσει μέτρου με την ονομασία CIP 6– που έχουν προκαλέσει σοβαρές στρεβλώσεις τόσο στην πολιτική για την ενέργεια όσο και σε εκείνη για τα απορρίμματα και έχουν επίσης οδηγήσει και σε αρκετά παράδοξα, όπως για παράδειγμα, ότι υπάρχουν επτά εκατομμύρια τόνοι δισκίων καυσίμων προερχόμενων από απόβλητα στην Καμπανία που δεν θα μπορούσαν να καούν, ακόμα και αν άνοιγε η μονάδα αποτέφρωσης όπου θα απορρίπτονταν.

Υπερβολικά πολλές παρεκκλίσεις από τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς νόμους. Δεν σταματάω να λέω ότι η κρίση δημιούργησε και νέες κρίσεις. Τώρα πρέπει να φέρουμε την κατάσταση σε συμφωνία με τους κανόνες, και ειλικρινά πιστεύω ότι η κυβέρνηση είναι σε θέση να το επιτύχει, και οι κανόνες αυτοί είναι ευρωπαϊκοί κανόνες, από την εκτίμηση των επιδράσεων στο περιβάλλον μέχρι την ιεραρχία των απορριμμάτων. Ως εκ τούτου, η σημερινή συζήτηση δεν πρέπει να αποτελέσει βάση για πόλεμο, αλλά ευκαιρία για διάλογο με τον Επίτροπο, ούτως ώστε να προαχθεί μια τέτοια σχέση μεταξύ της Ευρώπης και των κρατών μελών. Επαναλαμβάνω: πρώτη έρχεται η ιεραρχία, ώστε οι από κοινού συμφωνηθέντες κανόνες να μπορέσουν να εφαρμοσθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ποιο δικαίωμα έχει η ιταλική Αριστερά, παρακινούμενη από την ευρωπαϊκή Αριστερά, να μας υποχρεώνει να συζητήσουμε, χωρίς να έχουμε ψηφίσει σχετικά, για με την εξευτελιστική κρίση με τα απορρίμματα στην Καμπανία, για την οποία υπεύθυνη είναι εδώ και δεκαετίες η Κεντροαριστερά. Η ίδια Αριστερά, η οποία μας επιβάλλει την αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας και που δεν ενδιαφέρεται να διασφαλίσει ένα περιβάλλον υψηλής ποιότητας και μια αξιοπρεπή διαβίωση για εκατομμύρια κατοίκους της Καμπανίας. Και το αποκορύφωμα είναι όσα άκουσα για την προάσπιση του εθνικού συμφέροντος! Οι ίδιοι αυτοί υποστηρικτές του εθνικού συμφέροντος αμαύρωσαν πριν δυο χρόνια τη φήμη της Ιταλίας, της κυβέρνησής της και των δυνάμεων επιβολής της τάξης με τη συζήτηση και την ψηφοφορία για τη θρυλική υπόθεση της Lampedusa.

Εύχομαι τουλάχιστον το Σώμα αυτό να αποκτήσει μεγαλύτερη επίγνωση και καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνον την Ιταλία, και να καταδικάσει απερίφραστα όσα συμβαίνουν ψηφίζοντας υπέρ του αιτήματός μου, ως επικεφαλής και της Azione della Fiamma, για επιβολή όλων των πιθανών κυρώσεων εναντίον της περιφερειακής και της εθνικής κυβέρνησης που, αν και υπεύθυνες γι’ αυτό, φαντάζουν τελείως ανίκανες να επιλύσουν το χρόνιο αυτό ζήτημα και να επιλέξουν τον αξιοπρεπή δρόμο της παραίτησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Tajani (PPE-DE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η κατάσταση στη Νάπολη είναι σοβαρή κυρίως εξαιτίας του χρόνου που κατασπαταλήθηκε, αντί να χρησιμοποιηθεί σε μια προσπάθεια να γίνει κάτι σχετικά με τη καταδίκη από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και επομένως να διασφαλισθεί η διαχείριση των απορριμμάτων σε συμφωνία με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, κάτι για το οποίο εκφράζουμε τη μεγάλη μας λύπη. Εάν επιθυμούμε να αποτρέψουμε την εξάπλωση της κρίσης από την Καμπανία σε άλλες περιφέρειες, πρέπει να αναληφθεί δράση εφαρμόζοντας τους ευρωπαϊκούς κανόνες, κατασκευάζοντας μονάδα μετατροπής των απορριμμάτων σε ενέργεια –παρά την ελάχιστα πιστευτή αντίδραση ψευδοϋποστηρικτών του περιβάλλοντος, όπως ο υπουργός Pecoraro Scanio– και προωθώντας τη χωριστή συλλογή.

Η Καμπανία, ωστόσο, δεν αντικατοπτρίζει την κατάσταση που επικρατεί σε ολόκληρη την Ιταλία και, ευτυχώς, πολλές περιφέρειες, όπως η Λομβαρδία, έχουν επιτύχει σημαντική πρόοδο και έχουν αναπτύξει αποτελεσματικά συστήματα συλλογής και διάθεσης των απορριμμάτων. Σε άλλες περιφέρειες, ωστόσο, γεννάται ιδιαίτερη ανησυχία. Το κοινό ανησυχεί και αυτό ισχύει σίγουρα για τη Ρώμη και το Λάτσιο. Ακολουθούν μερικά αριθμητικά στοιχεία: οι ποσότητες απορριμμάτων είναι μεγαλύτερες από ό,τι στη Νάπολη και την Καμπανία. 4.500 τόνοι απορριμμάτων συλλέγονται καθημερινά στη Ρώμη σε σύγκριση με 1.000 στη Νάπολη, ενώ 450 κιλά αντιστοιχούν κατά κεφαλή στην Καμπανία, σε σύγκριση με 617 κιλά στο Λάτσιο, πολύ περισσότερα από τον εθνικό μέσο όρο των 539 κιλών για κάθε Ιταλό. Όλα αυτά περιλαμβάνονται σε ερώτηση που μόλις υποβάλαμε με τους υπόλοιπους εκλεγμένους βουλευτές της Ρώμης.

Ωστόσο, το περιφερειακό σχέδιο για τη διαχείριση των απορριμμάτων δεν τέθηκε ποτέ σε εφαρμογή και δύο διαδικασίες επί παραβάσει έχουν ήδη κινηθεί. Οι ανήσυχοι κάτοικοι εναποθέτουν τις ελπίδες τους στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ιδίως το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Ως εκ τούτου, κύριε Επίτροπε, σας ικετεύουμε να διασφαλίσετε, στη συνάντηση της 28ης Ιανουαρίου, ότι η Επιτροπή θα λάβει τα δεδομένα και τις πληροφορίες που αφορούν την κατάσταση στη Ρώμη και το Λάτσιο, μέσω επιθεώρησης κατόπιν γνωστοποίησης, που θα πραγματοποιηθεί ελπίζουμε από τον Επίτροπο Δήμα, και ότι θα προταθεί επιθεώρηση από αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου αυτού, με σκοπό να αξιολογήσει εάν τα μέτρα για το 2008, και τελειώνω, είναι επαρκή. Πρέπει να αναληφθεί δράση, κύριε Επίτροπε, προτού να είναι πολύ αργά.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Pannella (ALDE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, μην ανησυχείτε, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι η πρώτη φορά. Κύριε Επίτροπε, στις 28 Ιανουαρίου, όταν, όπως επισημάνθηκε, θα έρθετε στη Ρώμη για συνομιλίες με την κυβέρνησή μας, είναι ουσιώδες για την Ιταλία –αλλά, πιστεύω, και για την Ευρώπη– η Επιτροπή να τηρήσει πολύ αυστηρή στάση που θα στηρίξει το έργο της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης. Τονίσατε, θυμάμαι, ότι η Ιταλία κατέχει ένα ρεκόρ: εκείνο των καταδικαστικών αποφάσεων έναντι του σωρού σκουπιδιών που αποτελεί την ιταλική δικαιοσύνη, με είκοσι χρόνια μάταιων μομφών.

Υπάρχει ένα μόνο πρόβλημα: είμαστε αντιμέτωποι με έναν χείμαρρο παρανομίας, κάτι που αναγκαστικά σημαίνει κατεστραμμένες ζωές και ακόμα μεγαλύτερες καταστροφές, όχι μόνο στην Ιταλία, και εκείνο που εύχομαι, ως εκ τούτου, κύριε Επίτροπε, είναι ότι η Επιτροπή θα έχει κατά νου ότι αυτό αποτελεί απόδειξη ότι η Ιταλία, όπως και κατά τη δεκαετία του 1920, ακολουθεί ένα νέο και διαφορετικό μονοπάτι, μετατρέπεται σε απειλή για ολόκληρη την Ευρώπη μας, αυτή η χώρα η οποία (...).

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (UEN). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η σημερινή επικίνδυνη κατάσταση των απορριμμάτων στην Καμπανία αποτελεί τραγωδία, η οποία εξελισσόταν εδώ και χρόνια, και αυτά τα βουνά των σκουπιδιών που μπορεί κανείς να δει στους δρόμους μας είναι μόνο η κορυφή ενός παγόβουνου που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας της ανικανότητας, της σπατάλης και της κακοδιαχείρισης.

Δεν χαιρόμαστε καθόλου με το γεγονός ότι η κρίση αυτή βλάπτει τη φήμη όχι μόνο της περιφέρειας της Καμπανίας, αλλά και ολόκληρης της Ιταλίας, αλλά η σιωπή μας σχετικά με το ποιος φέρει την ευθύνη και αυτή η προσποιητή άγνοια δεν βοηθά στην επίλυση ενός προβλήματος που έχει χειροτερεύσει εξαιτίας της σιωπής και των δολοπλοκιών. Αν και θεωρώ ότι οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως πολιτικά πιόνια, βρίσκω επίσης απαράδεκτη αυτή τη συμπεριφορά αγίων που υποβόσκει απόψε στο Κοινοβούλιο.

Δεν μπορούμε πλέον να μένουμε σιωπηλοί ή να δικαιολογούμε, πράγμα που δεν έκανε το Ελεγκτικό Συνέδριο, το γεγονός ότι εκατομμύρια ευρώ, προερχόμενα από ευρωπαϊκά, εθνικά και τοπικά ταμεία έγιναν καπνός. Σε ποιον πρέπει να στραφούν οι άνθρωποι για αποζημίωση για τις ζημιές που υπέστησαν από την περιβαλλοντική αυτή καταστροφή, για την αμαυρωμένη εικόνα και για την κατασπατάληση των δημοσίων πόρων; Ειδικότερα, σε τι είδους δράση σκοπεύει να προβεί η Επιτροπή για να πιέσει ενεργά το ιταλικό κράτος να λάβει τα δέοντα μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά στη Νάπολη και την Καμπανία ούτε σήμερα πήγαν στο σχολείο;

 
  
MPphoto
 
 

  Umberto Guidoni (GUE/NGL). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την ξεκάθαρη ανάλυσή του. Στη Νάπολη, και σε μεγάλα τμήματα της Καμπανίας, η κατάσταση όσον αφορά τα απορρίμματα έχει πλέον επιδεινωθεί και οι συνέπειες είναι ορατές σε όλους, αλλά προβλήματα υπάρχουν και σε άλλες περιοχές, όπως μπορεί να διαπιστωθεί από τον αριθμό των διαδικασιών επί παραβάσει που έχει συλλέξει η Ιταλία στον τομέα του περιβάλλοντος τα τελευταία χρόνια.

Μεταξύ αυτών, θα ήθελα να αναφέρω τη διαβόητη CIP6, βάσει της οποίας η ενέργεια που παράγεται από τα απορρίμματα θεωρείται ανανεώσιμη μορφή ενέργειας με αποτέλεσμα την αφαίρεση τεράστιων οικονομικών ποσών από πολιτικές για την ανάπτυξη ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και την παράδοσή τους στα ισχυρά βιομηχανικά λόμπι, οδηγώντας σε σοβαρά προβλήματα διαχείρισης των απορριμμάτων. Εκείνο που καθιστά την κατάσταση στην Καμπανία ακόμα πιο δραματική είναι τα 14 χρόνια δολοπλοκιών και ανευθυνότητας που κορυφώθηκαν με τις πρώτες διαδικασίες κατά επιχειρήσεων και εκπροσώπων δημόσιων φορέων και τελικά, με τις διαδικασίες κατά της Impregilo στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, λόγω περιβαλλοντικής καταστροφής.

Για να επιλυθεί η κρίση χρειάζεται μία νέα μορφή διακυβέρνησης του τομέα: όχι άλλες παρεκκλίσεις, αλλά εφαρμογή των ευρωπαϊκών νόμων. Η Ευρώπη διαθέτει μια σαφή ιεραρχία στη νέα οδηγία πλαίσιο για τα απορρίμματα. Η διάθεση θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως έσχατη λύση και να ακολουθεί τη χωριστή συλλογή, την ανακύκλωση και ούτω καθεξής.

Τώρα, ωστόσο, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ξεφύγουμε από μία κατάσταση, που μπορεί να φτάνει σε ένα σημείο χωρίς επιστροφή στην Καμπανία, και για τον λόγο αυτό πρέπει να κινητοποιήσουμε όλους τους διαθέσιμους πόρους και να επικαλεστούμε την αλληλεγγύη των ιταλικών περιφερειών, αλλά και να ζητήσουμε ενίσχυση από την ΕΕ, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αναλάβουμε άμεσα δράση μέσα στους επόμενους τρεις ή τέσσερις μήνες για να εξαλείψουμε τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι και να επιστρέψουμε τη Νάπολη στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio (UEN). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, από την Παντανία η κατάσταση στην Καμπανία φαντάζει σαν επιστημονική φαντασία, από την Παντανία όπου γίνονται χωριστές συλλογές και όπου καταβάλλονται φόροι για τα απορρίμματα. Το γεγονός ότι η Aριστερά που βρίσκεται στην κυβέρνηση της χώρας μας, η οποία επιπλέον διαθέτει οικολόγο υπουργό περιβάλλοντος, είναι υποχρεωμένη να θέσει τον πρώην αρχηγό της αστυνομίας επικεφαλής του ζητήματος των απορριμμάτων, φαντάζει σαν από άλλο κόσμο. Σας λέμε ξεκάθαρα ότι η Καμπανία δεν εντάσσεται πλέον στον ευρωπαϊκό νομικό χώρο, εφόσον κυριαρχείται από αυτές τις εξευτελιστικές διασυνδέσεις μεταξύ πολιτικών και Καμόρα, τις οποίες έχουμε εδώ και καιρό καταδικάσει.

Κύριε Επίτροπε, όχι άλλη χρηματοδότηση, σταματήστε κάθε χρηματοδότηση, μη στείλετε ούτε λεπτό παραπάνω στην Καμόρα, στους εγκληματίες. Πάρτε για παράδειγμα τον σκληρά εργαζόμενο και τίμιο Βορρά! Απελευθερώστε τους τίμιους ανθρώπους της Καμπανίας από τη σκλαβιά της Καμόρα, στην οποία εμπλέκονται διάφορα κόμματα! Δεν θέλουμε καμία σχέση με αυτήν, είμαστε ενάντιοι σε αυτή την κυριαρχία της μαφίας στην πολιτική. Αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι ένα ομοσπονδιακό σύστημα, για να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι! Πρέπει να υπάρξει αλλαγή, η κατάσταση πρέπει να αλλάξει! Ελευθερώστε τους τίμιους αυτούς εργαζόμενους ανθρώπους του Νότου από τον ζυγό της μαφίας! Αυτό είναι το μήνυμα της τίμιας Παντανίας!

(Ο πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 
 

  Adriana Poli Bortone (UEN). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θεωρώ ότι η Ιταλία δεν έχει καμία απολύτως επιθυμία να συμμορφωθεί με τους ευρωπαϊκούς νόμους. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι ήταν η μοναδική χώρα, η κυβέρνηση της οποίας, αν και έχει οικολόγο υπουργό περιβάλλοντος, απείχε από την έγκριση στο Συμβούλιο της κοινής θέσης σχετικά με την πρόσφατη οδηγία για τα απορρίμματα.

Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα διότι, πέραν της καταστροφής που αποτελεί ένας οικολόγος υπουργός, ο οποίος είναι εντελώς ανεύθυνος και δεν έχει καμία σιγουριά για τις πράξεις του, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδειξε πολύ μικρό ενδιαφέρον εποπτείας, διότι και πόρους λάβαμε κατά την περίοδο 2000-2006 και τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα στην Καμπανία υλοποιήθηκαν χωρίς προφανώς η εποπτεύουσα επιτροπή να εκτελεί πλήρως τα καθήκοντά της, διαφορετικά θα είχε δεσμεύσει κεφάλαια, τα οποία δεν είχαν καμία αποτελεσματική επίδραση στην περιοχή. Χρειάζεται να επισημάνω ποιος ήταν τότε Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ποιος είναι σήμερα πρωθυπουργός της Ιταλίας, με οικολόγο υπουργό;

 
  
MPphoto
 
 

  Riccardo Ventre (PPE-DE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, συγχαρητήρια για αυτή τη νέα μορφή δημοκρατίας. Πρώτον, συγχαρητήρια για την ξεκάθαρη ανάλυση του Επιτρόπου, την οποία ελπίζουμε ότι θα ακολουθήσει και συγκεκριμένη δράση, δράση στην οποία το Κοινοβούλιο –και εδώ αναφερόμαστε και στον Πρόεδρό του– θα συμμετάσχει επίσης, διότι το πρόβλημα των απορριμμάτων στη Νάπολη δεν έχει απλώς να κάνει με τις λεπτομέρειες της αποκομιδής, το περιβάλλον και οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, αλλά, κατά τη γνώμη μας, μετατρέπεται σε εθνικό και ευρωπαϊκό πρόβλημα.

Μερικά σύντομα σχόλια: η ποσότητα των απορριμμάτων που μαζεύεται σήμερα από τους δρόμους είναι πολύ μικρότερη από εκείνη που τοποθετείται στους δρόμους. Τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση είναι ως εκ τούτου εντελώς ανεπαρκή. Ο όγκος των απορριμμάτων, η συνολική ποσότητά τους αυξάνεται ώρα με την ώρα, και αυτό κάνει την κατάσταση ακόμα πιο δραματική.

Δεύτερον, ένα πολιτικό σχόλιο: ο κ. Pittella δήλωσε ότι το Κοινοβούλιο δεν πρέπει να μετατραπεί σε φερέφωνο για εθνικές προστριβές. Κατά την αποψινή συζήτηση, η Κεντροαριστερά δείχνει να κάνει αυτό ακριβώς. Ας σημειώσουμε τα σχόλιά του.

 
  
MPphoto
 
 

  Pasqualina Napoletano (PSE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ζήτησα τον λόγο διότι με απασχολεί πολύ η τροπή που παίρνει η συζήτηση στην Ιταλία και σε κάποιο βαθμό και εδώ, αλλά και η ενημέρωση που παρέχεται στους πολίτες, διότι φαίνεται τώρα ότι μια μαγική λύση είναι ο μοναδικός τρόπος να βγούμε από την κρίση: εξουσία και πολεμικές ιαχές, αφενός, και μονάδες αποτέφρωσης, από την άλλη.

Το κοινό ελπίζει, ως εκ τούτου, ότι θα έρθει κάποιος απ’ έξω να λύσει το πρόβλημα. Οι πληροφορίες που του παρέχονται δεν εστιάζουν στο γεγονός ότι δεν θα υπάρξει λύση, εκτός κι αν μειωθούν και διαχωριστούν τα απορρίμματα και αλλάξει η συμπεριφορά των πολιτών. Την ευθύνη γι’ αυτό φέρουν οι τοπικές αρχές, οι οποίες θεώρησαν ότι τα προβλήματα θα λύνονταν με την ανάθεσή τους σε μία εταιρεία με την επωνυμία Impregilo. Επέρριψαν αλλού την ευθύνη, συνωμότησαν και είναι τώρα δούλοι της εξουσίας αυτής.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Tatarella (UEN). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, μονάδες μετατροπής απορριμμάτων σε ενέργεια λειτουργούν στην Ιταλία και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Χωριστή συλλογή πραγματοποιείται στην Ιταλία και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ανακύκλωση πραγματοποιείται στην Ιταλία και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μόνο στη Νάπολη δεν ισχύουν τα ίδια εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια, κάτω από τη μύτη όλων των φορέων που θα έπρεπε να έχουν δράσει: σε αυτούς περιλαμβάνεται η Ευρώπη και η Επιτροπή.

Θεωρώ ότι λίγα έχουν επιτευχθεί και πολλά πρέπει να επιτευχθούν ακόμα, και από την Επιτροπή, διότι οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των τελευταίων ημερών, από την κυβέρνηση είναι εντελώς αναποτελεσματικές και ακατάλληλες. Η αποστολή του αρχηγού της αστυνομίας στη Νάπολη για τέσσερις μόνο μήνες δεν θα επιλύσει κανένα πρόβλημα εάν η Νάπολη δεν συμμορφωθεί με όλους τους ευρωπαϊκούς νόμους και εάν η ιταλική κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να την αναγκάσει να συμμορφωθεί, τότε ας το κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της.

 
  
MPphoto
 
 

  Armando Veneto (PPE-DE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θεωρώ ότι η εμμονή στο παρελθόν είναι χρήσιμη μόνο εάν το μέλλον χρησιμοποιηθεί για να δοθεί τέλος στα προβλήματα που το παρελθόν έχει προκαλέσει. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να συμβαίνει, ωστόσο, γιατί εδώ, όπως συνηθίζεται, η πολιτική λογομαχία σημαίνει ότι καθένας παίρνει τη θέση που τον εξυπηρετεί καλύτερα.

Άποψή μου είναι ότι το μοναδικό σοβαρό βήμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να ζητήσουμε από τον Επίτροπο να επιμείνει στην οριστική επίλυση του πραγματικού προβλήματος, δηλ. του προβλήματος της χωριστής συλλογής, με μέσα που θα τη διευκολύνουν, επιβράβευση εκείνων που θα την υλοποιούν και ένα εξαιρετικό σχέδιο για τη συλλογή χαρτονιού και άλλων υλικών. Ο φορέας CONAI, στον οποίο συμμετέχουν παραγωγοί και χρήστες υλικών συσκευασίας και είναι υπεύθυνος για την επαναχρησιμοποίηση υλικών εκτός των υγρών απορριμμάτων, καταλήγει να λαμβάνει αμοιβές στον Νότο και να τις καταβάλλει στον Βορρά, ο οποίος ως συνήθως επωφελείται από την κατάσταση και αντλεί πόρους από τον Νότο για να τους στείλει στον Βορρά. Ας δοθεί τέλος σε αυτό!

Ως εκ τούτου, ζητούμε από τον Επίτροπο, τις πρωτοβουλίες του οποίου εκτιμούμε ιδιαίτερα, να επιμείνει ώστε οι ειδικοί επίτροποι που θα σταλούν στην Καμπανία να μην επιμείνουν στο παρελθόν, αλλά μια για πάντα να ατενίσουν το μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mantovani (PPE-DE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, είμαι εκλεγμένο μέλος μιας πολιτικής ομάδας που, όταν βρισκόταν στην κυβέρνηση της Ιταλίας, πριν από τη σημερινή κυβέρνηση, αναγκάστηκε να κάνει χρήση των αστυνομικών δυνάμεων προτού μπορέσει να αρχίσει την κατασκευή μονάδων διάθεσης απορριμμάτων στην Καμπανία, επειγόντων έργων, τα οποία τον καιρό εκείνο είχαν βρει αντίθετους τους αντιπάλους μας, κ. Frassoni, οι οποίοι σήμερα είναι υπουργοί στην κυβέρνηση του Romano Prodi.

Οι πρόσφατες δηλώσεις του κ. Prodi σχετικά με την επικίνδυνη κατάσταση των απορριμμάτων στην Καμπανία καταδεικνύουν την πλήρη κατάρρευση της κυβέρνησης της οποίας ηγείται. Η Νάπολη λειτουργεί ως απόδειξη ενός κράτους που δεν εγγυάται τον νόμο και ανέχεται μία κατάσταση, η οποία είναι επικίνδυνη για την υγεία των πολιτών, καταστροφική για τον τουρισμό και για την εικόνα της Ιταλίας, και επομένως για την ιταλική οικονομία και τις ιταλικές εξαγωγές. Τα σοβαρά προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι κάτοικοι της Καμπανίας περιορίζονται, ωστόσο, σε μία μόνο εκ των είκοσι περιφερειών της Ιταλίας, και πολιτική και διαχειριστική ευθύνη μπορεί να επιρριφθεί άμεσα σε συγκεκριμένους διαχειριστές, των οποίων ως εκ τούτου ζητούμε την παραίτηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Σταύρος Δήμας, Μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η αρμοδιότητα για τη σωστή εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας ανήκει κυρίως στα κράτη μέλη. Η Επιτροπή δεν διαθέτει, σύμφωνα με τη Συνθήκη, την εξουσία να υποκαταστήσει τις αρχές των κρατών μελών κατά τις δραστηριότητες σχεδιασμού και τις αποφάσεις τους, για παράδειγμα όσον αφορά το αν θα κατασκευάσουν εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων ή όχι και το πού θα βρίσκονται αυτές. Ρόλος της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας. Όπου αυτή δεν είναι ικανοποιητική, όπως στην παρούσα περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει, αλλά οι λύσεις βρίσκονται και εφαρμόζονται πάντα από τα κράτη μέλη.

Μας απασχολεί η χειροτέρευση της κατάστασης των αποβλήτων στην Καμπανία, παρά τις δράσεις που ανέλαβαν οι ιταλικές αρχές το 2007. Είναι βασικό, οι ιταλικές αρχές, πέραν της άμεσης λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης, να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους για δημιουργία μίας δομής που θα επιτρέπει στην περιφέρεια της Καμπανίας να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων, η οποία θα συμφωνεί απόλυτα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα απόβλητα. Είμαι πεπεισμένος ότι αυτή τη φορά η διαχείριση της κρίσης πρέπει να οδηγήσει σε πραγματική μεταστροφή της πολιτικής για τη διαχείριση των αποβλήτων, ούτως ώστε να αποφευχθούν οι περαιτέρω κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Επομένως, κάθε μέτρο που θα ληφθεί για το μέλλον θα πρέπει να οδηγήσει σε μία αποτελεσματικά εφαρμοζόμενη στρατηγική που δεν θα επικεντρώνεται μόνο στη δημιουργία ενός επαρκούς δικτύου μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων. Εξίσου μεγάλη σημασία έχει και η παροχή των αναγκαίων δομών για ξεχωριστή συλλογή των αποβλήτων, ανακύκλωση και αποφυγή των αποβλήτων, τηρώντας απόλυτα την ιεραρχία των αποβλήτων, στο πλαίσιο της οποίας η απόρριψη των αποβλήτων παραμένει η λιγότερο επιθυμητή επιλογή.

Κάθε νέο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων με αυτή την έννοια δεν πρέπει να μείνει μόνο στα χαρτιά, όπως έχουμε δει να γίνεται στο παρελθόν, αλλά πρέπει να εφαρμοσθεί αυστηρά. Η σημερινή καταστροφή θα πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία για να καταδειχθεί η δυνατότητα της Ιταλίας να μετατρέψει την περιφέρεια της Καμπανίας σε υπόδειγμα βέλτιστης πρακτικής ως προς την κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων, πράγμα που άλλες ιταλικές περιφέρειες, όπως η περιοχή του Μιλάνου, έχουν δείξει ότι είναι εφικτό.

Η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας της Συνθήκης, θα συνεχίσει τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ιταλίας –η οποία κινήθηκε τον Ιούνιο του 2007– λόγω παραβίασης της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με τα απόβλητα. Είναι έτοιμη να προχωρήσει σε περαιτέρω νομικές ενέργειες, εάν συνεχιστούν οι τρέχουσες παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου επιβολής προστίμων, σύμφωνα με το άρθρο 220 της Συνθήκης.

Ωστόσο, πέραν αυτού, οι υπηρεσίες μου είναι έτοιμες να βοηθήσουν την Ιταλία με όποιον τρόπο κριθεί αναγκαίος και χρήσιμος για την εξεύρεση και την υλοποίηση μιας μακροπρόθεσμα βιώσιμης λύσης στο πρόβλημα διαχείρισης των αποβλήτων.

(Χειροκροτήματα)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. Diana WALLIS
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

 

17. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τώρα την Ώρα των Ερωτήσεων (B6-0001/2008).

Θα εξετάσουμε τις ακόλουθες ερωτήσεις προς την Επιτροπή.

Πρώτο μέρος

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε, βλέποντας και την ώρα, ώστε όσοι από εμάς έχουμε υποβάλει ερωτήσεις να ξέρουμε ποια ακριβώς θα είναι η διαδικασία; Θα χωρίσετε τις ερωτήσεις σε τρία ίσα μέρη ή σε δύο ημίωρα μέρη; Ερωτώ, διότι όσοι από εμάς θα συμμετέχουν σε ένα ενδεχόμενο τρίτο μέρος πρέπει να γνωρίζουν τι πρόκειται να συμβεί, δεδομένης και της ώρας που ξεκινούμε..

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Σας ευχαριστώ, κ. Doyle, έχετε δίκιο. Θα ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις με προτεραιότητα και στη συνέχεια θα διαιρέσουμε την Ώρα των Ερωτήσεων στη μέση, μεταξύ της Επιτρόπου Kuneva και του Επιτρόπου McCreevy, στον βαθμό που είναι εφικτό. Ελπίζουμε να διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τις 19.30 και ενδέχεται να διαρκέσει ακόμα περισσότερο με την ανοχή των διερμηνέων μας. Ελπίζω να μείνουν όλοι ικανοποιημένοι με αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Ερώτηση αριθ. 31 της κ. Mairead McGuinness (H-0980/07)

Θέμα: Eξασφαλίζοντας ότι οι καταναλωτές προστατεύονται από παραποιημένα φάρμακα και φάρμακα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της αλυσίδας παροχής φαρμάκων στην Ευρώπη καθίσταται μία σημαντική ανησυχία για τους ευρωπαίους καταναλωτές και οι υφιστάμενες αδυναμίες στο εν λόγω σύστημα θα μπορούσαν να έχουν πιθανώς ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις για την ασφάλεια των ασθενών.

Είναι σαφές ότι οι ευρωπαίοι καταναλωτές ζητούν ασφαλή και σε προσιτές τιμές φάρμακα. ´Ομως στην Ιρλανδία οι καταναλωτές καταβάλουν έναν επιπλέον κόστος το οποίο προκύπτει από το γεγονός ότι οι χονδρέμποροι έχουν περιθώριο κέρδους ύψους 17,66%, δηλαδή ποσοστό διπλάσιο από το κοινοτικό μέσο. Η τάση αυτή αντανακλάται και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή η κατάτμηση της αγοράς συμβάλλουν στην επέκταση του παράλληλου εμπορίου των φαρμακευτικών προϊόντων.

Σύμφωνα με μία έκθεση που δημοσιεύθηκε από την European Alliance for Access to Safe Medicines (Ευρωπαϊκή Ένωση για την πρόσβαση σε ασφαλή φαρμακευτικά προϊόντα), τα παραποιημένα φάρμακα ή τα φάρμακα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές είναι παρόντα σε όλη την αλυσίδα προμήθειας φαρμάκων στην ΕΕ.

Θα μπορούσε η Επιτροπή να διασαφηνίσει τη θέση της στο εν λόγω θέμα και κυρίως να διευκρινίσει εάν προτίθεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα επανεξετάζοντας το παράλληλο εμπόριο και προωθώντας μία πραγματική ενιαία αγορά στα φαρμακευτικά προϊόντα, πράγμα το οποίο είναι προς το συμφέρον των καταναλωτών και είναι ουσιώδες για να εξασφαλίσει ότι τα οφέλη από την εσωτερική αγορά, συμπεριλαμβανόμενων των φαρμάκων σε προσιτές τιμές, θα επεκτείνονται σε όλα τα τμήματα της Ευρωπαϊκής Οικονομίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. − (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το κύριο μέλημα των κοινοτικών νομοθετικών διατάξεων και πολιτικών στρατηγικών στον τομέα των φαρμάκων είναι να εξασφαλιστεί η χορήγηση ασφαλών, αποτελεσματικών και υψηλής ποιότητας φαρμάκων στους ασθενείς σε προσιτή τη τιμή και εξασφάλιση της ευρείας διαθεσιμότητάς τους.

Στο παρελθόν έχει συζητηθεί αρκετές φορές το θέμα της ασφάλειας των φαρμάκων που διατίθενται μέσω του επονομαζόμενου παράλληλου εμπορίου φαρμάκων. Αυτό μου έδωσε την αφορμή να αναθέσω την εκπόνηση μελέτης για την πλήρη διαλεύκανση αυτού του θέματος. Η μελέτη αυτή πρόκειται να εξετάσει όλες τις πτυχές των τρόπων διάθεσης και ιδίως θέματα που αφορούν τα παραποιημένα φάρμακα και το παράλληλο εμπόριο. Στόχος της μελέτης είναι να αναλύσει τη σημερινή κατάσταση και να αναπτύξει πολιτικές επιλογές για να καλυφθούν τα κενά, εν ανάγκη με τροποποίηση των ισχυουσών διατάξεων. Σε αυτό το πλαίσιο θα εξεταστούν επίσης οι πιθανές διασυνδέσεις μεταξύ του παράλληλου εμπορίου φαρμάκων και της εμφάνισης παραποιημένων φαρμάκων.

Δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι το πρώτο μέρος της μελέτης για το παράλληλο εμπόριο, το οποίου ολοκληρώθηκε ήδη, δείχνει ότι από το παράλληλο εμπόριο απορρέουν σημαντικοί κίνδυνοι για την ασφάλεια των ασθενών. Γι’ αυτό ευθύνονται αρκετοί παράγοντες, μεταξύ των οποίων λάθη στην ανα-συσκευασία ή την ανα-σήμανση, η περιορισμένη αποτελεσματικότητα της ανάκλησης προϊόντων, πιο περίπλοκες διαδρομές διανομής, διακοπές στην τροφοδοσία και τέλος, ελλείψεις στην επιβολή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η Επιτροπή διεξάγει αυτό το διάστημα ανάλυση των αποτελεσμάτων της μελέτης ενόψει της ανάπτυξης μιας συνεκτικής στρατηγικής για την εξάλειψη αυτών των κινδύνων ως προς την ασφάλεια. Εξετάζονται οι διάφορες πολιτικές επιλογές ως προς τις προβλεπόμενες κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. Λόγω της σημαντικών επιπτώσεων του ζητήματος αυτού για τη δημόσια πολιτική για την υγεία, το θέμα έχει μεγάλη προτεραιότητα για την Επιτροπή και σύντομα θα ληφθούν αποφάσεις για τον περαιτέρω τρόπο δράσης.

Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι το ευρωπαϊκό φόρουμ για τα φάρμακα αποτελεί ένα βήμα για την ευκολότερη υιοθέτηση και ανταλλαγή δοκιμασμένων πρακτικών στους τομείς της διαμόρφωσης των τιμών και της απόδοσης δαπανών για φάρμακα. Τα θέματα αυτά εμπίπτουν βέβαια στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, όμως τα ανάλογα μέτρα πρέπει να είναι σύμφωνα με το ισχύον κοινοτικό δίκαιο. Οι εργασίες του φόρουμ, στο οποίο εκπροσωπούνται οργανώσεις ασθενών, εκπρόσωποι του ιατρικού κλάδου και ηγετικά στελέχη του κλάδου, καθώς και οι υπουργοί Υγείας όλων των κρατών μελών, μπορούν να συνεισφέρουν στο σημαντικό ζήτημα της προσιτής οικονομικά πρόσβασης σε ασφαλή φάρμακα.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – (EN) Σας ευχαριστώ, κ. Επίτροπε, για την απάντησή σας, η οποία είναι σαφής αλλά γεννά ανησυχία, καθώς γίνεται προφανές ότι υπάρχουν προβλήματα με την ασφάλεια.

Θα ήθελα να αναφέρετε το χρονικό πλαίσιο που θα ισχύσει για την απάντησή σας, διότι θεωρώ ότι οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν σε γενικές γραμμές πόσο ενδέχεται να κινδυνεύουν από τα παραποιημένα φάρμακα. Θα ήθελα επίσης να σας ζητήσω να αναφερθείτε –γραπτώς, ενδεχομένως– σε ένα ζήτημα που προκαλεί ανησυχία στην Ιρλανδία όσον αφορά τα εμβόλια, τα οποία ήταν μεν νόμιμα αλλά προκάλεσαν βλάβες σε παιδιά, και για τα οποία ακόμα αναμένεται κάποια μορφή αποζημίωσης μετά από 40 χρόνια.

Ίσως θα μπορούσατε να μου γράψετε και να αναφέρετε πώς αντιμετωπίζουν άλλα κράτη μέλη το διαμφισβητούμενο αυτό ζήτημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. − (DE) Πολύ ευχαρίστως. Σχετικά με το πρώτο σας ερώτημα θα ήθελα να πω ότι έχω ήδη αποφασίσει να εξεταστεί κατά προτεραιότητα το θέμα του παράλληλου εμπορίου παραποιημένων φαρμάκων. Τροποποίησα το πρόγραμμα εργασίας της Γενικής Διεύθυνσης και θα υποβάλουμε εντός του έτους νομοθετικές προτάσεις. Πιστεύω ότι αυτό θα είναι δυνατό να γίνει λίγο μετά τις θερινές διακοπές.

Όσον αφορά το άλλο σας ερώτημα, σας ευχαριστώ για την κατανόησή σας για το γεγονός ότι δεν μπορώ να απαντήσω χωρίς προηγούμενη εξέταση. Θα ζητήσω να γίνει η εξέταση αυτή και τις επόμενες ημέρες θα λάβετε τη γραπτή απάντηση που ζητήσατε.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – (LT) Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα που αφορά τις τιμές. Στη Γερμανία, οι ρινικές σταγόνες στοιχίζουν 1,5–2 φορές λιγότερο από ό,τι κοστίζει το ίδιο φάρμακο στη Λιθουανία. Μεριμνούμε για την πρόσβαση όλων των χωρών, ακόμα και των αναπτυσσόμενων, σε φάρμακα. Μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες μας, οι πολίτες της ΕΕ, θα πληρώνουν έστω παρόμοια τιμή για το ίδιο φάρμακο; Μπορούμε να κάνουμε κάτι εδώ στην Ευρώπη;

 
  
MPphoto
 
 

  Josu Ortuondo Larrea (ALDE). – (ES) Κυρία Πρόεδρε, οι υπηρεσίες υγείας αποτελούν ένα θέμα που ανακύπτει συχνά στις συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κάθε φορά που συζητούμε για την οδηγία για τις υπηρεσίες υπάρχει μία τάση συμπερίληψής τους, μια τάση στην οποία έχουμε αντισταθεί μέχρι στιγμής, και οι υπηρεσίες υγείας έχουν μείνει εκτός του πεδίου εφαρμογής της.

Η παροχή φαρμάκων είναι μια υπηρεσία υγείας. Υπάρχουν ορισμένα κράτη, όπως το ισπανικό κράτος, που έχουν θεσπίσει συγκεκριμένα σημεία – φαρμακεία – που είναι τα μοναδικά μέρη όπου μπορούν να εκτελούνται συνταγές φαρμάκων.

Θα ήθελα να ρωτήσω τον κ. Επίτροπο αν, στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται από την Επιτροπή, έχουν επισημανθεί διαφορές μεταξύ των κρατών όπου τα φαρμακεία είναι ένα περιορισμένο, ελεγχόμενο εμπόριο και των υπολοίπων, αναφορικά με την παραποίηση φαρμάκων και φάρμακα κατώτερης ποιότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. − (EN) Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, θα ήθελα να πω ότι, εκτός από τη μελέτη σχετικά με τα ασφαλή φάρμακα στο παράλληλο εμπόριο, αναζητώνται επί του παρόντος πρόσθετοι τρόποι αντιμετώπισης του παράλληλου εμπορίου, ιδίως όσον αφορά πρωτοβουλίες τιμολόγησης.

Η αναθεώρηση της οδηγίας για τη διαφάνεια με σκοπό να συμπεριληφθούν σε αυτήν συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την τιμολόγηση θα ήταν άλλο ένα πιθανό βήμα προόδου. Αυτό όμως που προσπαθώ να κάνω είναι καταρχάς να αποσαφηνίσω την κατάσταση και να μάθω ακριβώς τι συμβαίνει. Στη συνέχεια, θα πρέπει να αναλύσω το ερώτημα, εάν η νομοθεσία της ΕΕ είναι σε θέση να το αλλάξει, διότι το όλο ζήτημα της τιμολόγησης και της αποζημίωσης για το κόστος των φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπόκειται πλήρως στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, κι εμείς δεν διαθέτουμε καμία απολύτως εξουσία. Είναι όμως εμφανές ότι πρέπει να συνεργαστούμε. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η τιμολόγηση και αποζημίωση των φαρμάκων αποτελεί μία από τις προτεραιότητές μας.

Γνωρίζω καλά ότι οι πολίτες δυσκολεύονται να κατανοήσουν το γεγονός ότι τα ίδια φάρμακα έχουν τελείως διαφορετικές τιμές σε διάφορα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εγώ δυσκολεύομαι να το κατανοήσω. Το γεγονός ότι αυτές οι τιμές υπόκεινται σε ρύθμιση αποτελεί έναν μόνο παράγοντα. Ένας άλλος παράγων, ασφαλώς, είναι ότι οι φαρμακευτικές βιομηχανίες αποτελούν τμήμα της οικονομίας της αγοράς. Είναι ελεύθερες να ορίζουν τις τιμές τους, αλλά παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και θεωρώ ότι θα είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε λύσεις.

Ως προς το δεύτερο ερώτημα, απαντώ ότι, ναι, ισχύει: υπάρχουν διαφορετικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, ορισμένα φάρμακα πωλούνται σε κάποιες χώρες μόνο στα φαρμακεία. Σε άλλες χώρες, μπορεί κανείς να τα αγοράσει στα σούπερ μάρκετ. Μόνο για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα ισχύει παντού η ίδια κατάσταση. Τα φάρμακα αυτά διατίθενται μόνο στα φαρμακεία..

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Ερώτηση αριθ. 32 του κ. Chris Davies (H-0984/07)

Θέμα: Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Ποιοι είναι οι στόχοι που έθεσε η ίδια η Επιτροπή σε ό,τι αφορά τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που προκαλούνται από τις δραστηριότητές της, τα κτήρια και τις μεταφορικές ανάγκες της;

 
  
MPphoto
 
 

  Σταύρος Δήμας, Μέλος της Επιτροπής. − Κυρία Πρόεδρε, η Επιτροπή έχει αντιμετωπίσει έως σήμερα το ζήτημα των εκπομπών σε διοξείδιο του άνθρακα από τις δραστηριότητές της μέσω του συστήματος οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου, του γνωστότερου ως EMAS, με τους κανόνες του οποίου και συμμορφώνεται.

Ήδη από το 2005 η Επιτροπή εφαρμόζει το EMAS σε 5 από τις υπηρεσίες της στις Βρυξέλλες και 8 από τα κτίριά της. Στο διάστημα αυτό έχει καταγραφεί σαφής μείωση του ρυθμού αύξησης κατανάλωσης, μεταξύ άλλων, ηλεκτρικής ενέργειας από τις εν λόγω υπηρεσίες, κάτι που είναι αναμφισβήτητα θετικό.

Πάντως για την Επιτροπή δεν έχουν τεθεί επί του παρόντος γενικοί στόχοι μείωσης εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, αλλά στο πλαίσιο του EMAS, η Επιτροπή μελετά και αναλύει το συνολικό όγκο των εκπομπών της σε διοξείδιο του άνθρακα και θα καθορίσει γενικούς στόχους μείωσης εκπομπών εντός του 2008. Ειδικότερα, όσον αφορά το στόλο των αυτοκινήτων της, η Επιτροπή έχει ήδη θέσει στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 26% κατά μέσον όρο μεταξύ των ετών 2006 και 2012.

 
  
MPphoto
 
 

  Chris Davies (ALDE). – (EN) Η Επιτροπή θα προβεί σε κάποιες σημαντικές ανακοινώσεις την Τετάρτη, και πιστεύω ότι πολλοί θα ρωτήσουν τότε εάν κάνουμε πράξη αυτά που κηρύττουμε. Το να μαθαίνουμε λοιπόν ότι μόλις πέντε ΓΔ εφαρμόζουν σήμερα το EMAS δεν είναι πολύ ενθαρρυντικό, αν και δεν μπορώ να πω ότι το Κοινοβούλιο έχει να επιδείξει καλύτερη διαγωγή. Σίγουρα θα αποτύγχανε σε μία σχετική εξέταση, αν και σήμερα λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Δέχεται ο κ. Επίτροπος ότι τα επιχειρήματά του υπέρ των «σημαντικών αλλαγών» που πρέπει να κάνουν τα κράτη μέλη, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την αλλαγή του κλίματος μπορεί να υπονομευθούν, σε περίπτωση που θεωρηθεί ότι η ίδια η Επιτροπή αποτυγχάνει σε μία μικρή λεπτομέρεια – στην εφαρμογή των βελτιώσεων αυτών από την ίδια;

 
  
MPphoto
 
 

  Σταύρος Δήμας, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Πρέπει να κάνουμε πράξη αυτά που κηρύττουμε, και αυτό ακριβώς θα κάνουμε το 2008. Περιμένω ότι η Επιτροπή και οι υπηρεσίες της θα στοχεύσουν σε μείωση των εκπομπών που θα ανέρχεται στο ίδιο τουλάχιστον επίπεδο με αυτό που ζητούμε από τα κράτη μέλη.

Όπως γνωρίζετε, έχουμε θέσει τον στόχο της μείωσης κατά 30%, εφόσον ακολουθήσουν και άλλες αναπτυγμένες χώρες, ή κατά 20%, εάν δεν συμμετάσχουν σε διεθνή συμφωνία για τη μείωση των εκπομπών. Εμείς οι ίδιοι θα θέσουμε τον στόχο του 30%, και περιμένω ότι, κάνοντάς το, θα δείξουμε με το παράδειγμά μας ότι πιστεύουμε σε αυτό που ζητούμε από τους άλλους να κάνουν.

Παρεμπιπτόντως, θα χρειαστεί να διενεργήσουμε μελέτη για να καθορίσουμε την ακριβή ποσότητα εκπομπών της Επιτροπής, προτού θέσουμε στόχους και χρονοδιάγραμμα, και να χαράξουμε επίσης σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση των εκπομπών.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE). – (DE) Θα με ενδιέφερε να μάθω το εξής: έχουμε τον στόχο για μείωση κατά 30 % που επιβάλλεται από πάνω προς τα κάτω, και εδώ φαίνεται να υπάρχει μεγάλη ομοφωνία. Άλλωστε πολύ σωστά είπατε ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν και άλλοι για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι.

Θα ήθελα να σας ρωτήσω προσωπικά αν έχετε κάποιο σχέδιο για το πώς θα επιτύχετε αυτή τη μείωση κατά 30 % στη δική σας σφαίρα δραστηριοτήτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE). – (DE) Όπως γνωρίζουμε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έθεσε, βάσει του EMAS, τον στόχο της μείωσης κατά 30 % μέχρι το 2012 και περιμένουμε με ανυπομονησία να δούμε ποια συγκεκριμένα μέτρα θα λάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων.

Κύριε Επίτροπε, είπατε ότι η εφαρμογή του EMAS θα σήμαινε μείωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Θα ήθελα να μάθω ποια συγκεκριμένα μέτρα εφαρμόστηκαν, ποια προβλέπονται για τα επόμενα χρόνια και ποιο ρόλο παίζουν εδώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Σταύρος Δήμας, Μέλος της Επιτροπής. – (EN) Δεν είχα καταλάβει ότι η ερώτησή σας απευθυνόταν σε εμένα προσωπικά. Συνήθως, δεν μου αρέσει να λέω τι κάνω εγώ, αλλά μπορώ να σας πω ότι, για παράδειγμα, στις Βρυξέλλες δεν έχω αυτοκίνητο − εννοώ δεν οδηγώ αυτοκίνητο. Το Σαββατοκύριακο προτιμώ το βάδισμα και αυτό είναι καλό και για την υγεία. Όσον αφορά το υπηρεσιακό μου αυτοκίνητο, έκανα το εξής γιατί περίμενα παρόμοιες ερωτήσεις: ζήτησα από το WWF, που έχει δέκα κορυφαία προγράμματα για τη βιωσιμότητα, να μου συστήσει το πιο βιώσιμο αυτοκίνητο και εκείνο που μου συνέστησαν είναι εκείνο που χρησιμοποιώ για τις υπηρεσίες μου. Παρεμπιπτόντως, βρίσκεται εντός των ορίων που έχουμε ζητήσει από την αυτοκινητοβιομηχανία να επιτύχει μέχρι το 2012. Ακόμα, στην Ελλάδα, από τότε που έγινα μέλος του κοινοβουλίου εκεί, έχω ένα πολύ μικρό αυτοκίνητο, ακόμα πιο μικρό από το υπηρεσιακό που έχω εδώ, και το οδηγώ πολύ σπάνια.

Και πάλι δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό, αλλά αντιστάθμισα το ταξίδι μου στο Μπαλί αγοράζοντας δικαιώματα μέσω ενός από αυτά τα συστήματα –νομίζω ότι ήταν το σύστημα εμπορίας εκπομπών– τα οποία στη συνέχεια ακυρώθηκαν. Προσπαθώ λοιπόν να κάνω ό,τι μπορώ και, αν έχετε να μου προτείνετε κάτι ακόμα, θα χαρώ να ακολουθήσω τη συμβουλή σας.

Τώρα, όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πρόκειται για ένα μεγάλο θέμα. Πρέπει να κάνουμε ό,τι αποφασίσαμε στις αρχές του προηγούμενου έτους –τον Μάρτιο του 2007– και να επιτύχουμε τον στόχο του 20% για όλα τα κράτη μέλη. Όσον αφορά τα κτίρια και τις υπηρεσίες της Επιτροπής, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να χρησιμοποιούμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσο μπορούμε, διότι η κύρια πηγή εκπομπών από την Επιτροπή είναι τα ίδια τα κτίρια. Σχεδόν τρία τέταρτα προέρχονται από τα κτίρια, επομένως, εάν μπορέσουμε να βρούμε τρόπους να χρησιμοποιήσουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τις υπηρεσίες μας, θα είναι πολύ καλό. Αυτό όμως θα πρέπει να μελετηθεί στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης, για το οποίο σας μίλησα προηγουμένως.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Ερώτηση αριθ. 33 του κ. Claude Moraes (H-0986/07)

Θέμα: Προστασία των καταναλωτών από ανεπίκλητα ηλεκτρονικά μηνύματα (spam) και κατασκοπευτικό και κακόβουλο λογισμικό

Η Επιτροπή έθεσε το ζήτημα της προστασίας των καταναλωτών στον ψηφιακό κόσμο μεταξύ των κεντρικών θεμάτων στα σχέδιά της όσον αφορά την πολιτική για τους καταναλωτές στα προσεχή έτη. Στο πλαίσιο αυτό, δήλωσε ότι είναι πολύ σημαντικό να θεσπιστούν αποτελεσματικοί και αποδοτικοί μηχανισμοί επιβολής του νόμου οι οποίοι θα δώσουν τη δυνατότητα στις εθνικές αρχές να συνεργασθούν για την καταπολέμηση των αξιόποινων αυτών στον αγώνα κατά των ανέντιμων και επικίνδυνων εμπόρων που χρησιμοποιούν ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα και παραπλανητικές ιστοσελίδες.

Τι πρόοδο σημείωσε η Επιτροπή στην ανάπτυξη τέτοιων μηχανισμών για την προστασία των καταναλωτών;

Ειδικότερα, ποιες ενέργειες έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα για τη βελτίωση των δυνατοτήτων των καταναλωτών οι οποίοι ζητούν αποζημίωση και απαιτούν την επιστροφή των χρημάτων τους όταν πέφτουν θύματα ανεπίκλητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ή κατασκοπευτικού και άλλου κακόβουλου λογισμικού;

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. − – (EN) Κυρία Πρόεδρε, η Επιτροπή ενδιαφέρεται για τα προβλήματα που σχετίζονται με την ιδιωτική ζωή και την ασφάλεια στην κοινωνία της πληροφορίας, ιδίως όταν αυτά θέτουν σε κίνδυνο τους καταναλωτές.

Η χρήση ανεπίκλητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, κατασκοπευτικού και άλλου κακόβουλου λογισμικού παραβιάζει ξεκάθαρα την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, και σε ορισμένες περιπτώσεις συνιστά μέχρι και ποινικό αδίκημα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρειαζόμαστε αυστηρά μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης από τις αρμόδιες αρχές.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, η Επίτροπος Reding (την οποία έχω τη χαρά να αντικαθιστώ εδώ) επικρότησε την ταχεία και αποτελεσματική παρέμβαση της ολλανδικής ρυθμιστικής αρχής, η οποία επέβαλε πρόστιμο που ανερχόταν στο συνολικό ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ σε τρεις ολλανδικές επιχειρήσεις για παράνομη εγκατάσταση κατασκοπευτικού λογισμικού και λογισμικού εμφάνισης ανεπίκλητων διαφημίσεων σε περισσότερους από 22 εκατομμύρια υπολογιστές στις Κάτω Χώρες και αλλού.

Η Επίτροπος κάλεσε και άλλες ρυθμιστικές αρχές να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα. Στις 13 Νοεμβρίου 2007, η Επιτροπή ενέκρινε της προτάσεις της για τη μεταρρύθμιση των τηλεπικοινωνιών, οι οποίες περιλαμβάνουν διατάξεις που αφορούν την περαιτέρω ενίσχυση του καθεστώτος ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικής ζωής, στο οποίο βασίζεται η κοινωνία της πληροφορίας.

Όσον αφορά τα ανεπίκλητα ηλεκτρονικά μηνύματα, οι προτάσεις περιλαμβάνουν τη δυνατότητα των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου να κινηθούν νομικά κατά των αποστολέων των μηνυμάτων αυτών. Αυτή η διάταξη αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο στον αγώνα κατά των ανεπίκλητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων στην Ευρώπη.

Ακόμη, η αποτελεσματικότητα των μέτρων επιβολής της καταπολέμησης των ανεπίκλητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων θα ενισχυθεί εάν συμπεριληφθεί στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών, ο οποίος προβλέπει τη δημιουργία δικτύου δημόσιων αρχών επιβολής σε ολόκληρη την Κοινότητα και ένα ελάχιστο επίπεδο κοινών αρμοδιοτήτων για τη διενέργεια ερευνών και για την επιβολή της νομοθεσίας ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Γενικότερα, οι προτάσεις περιλαμβάνουν την ενημέρωση των καταναλωτών υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας σχετικά με τις πιθανές δράσεις που μπορεί να αναλάβει ένας πάροχος υπηρεσιών για να αντιμετωπίσει απειλές για την ασφάλεια, ή για να αντιδράσει σε συμβάν που αφορά την ασφάλεια ή την ακεραιότητα.

Με την εισαγωγή της έννοιας της ειδοποίησης σε περίπτωση παραβίασης, οι χρήστες υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας θα ενημερώνονται σχετικά με κρούσματα παραβίασης της ασφάλειας, όταν αυτή έχει ως αποτέλεσμα απώλεια ή καταστροφή των προσωπικών δεδομένων, και σχετικά με τα μέτρα που μπορούν να λάβουν για να ελαχιστοποιήσουν την οικονομική απώλεια ή την κοινωνική ζημία που ενδέχεται να προκύψει από παραβίαση της ασφάλειας.

Για να διασφαλισθεί η συμμόρφωση με αυτές τις προϋποθέσεις, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα έχουν την αρμοδιότητα έκδοσης δεσμευτικών οδηγιών προς τους παρόχους σχετικά με τα μέτρα που απαιτούνται για τη διασφάλιση των δικτύων και των υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας και εποπτείας της σωστής εφαρμογής τους.

Η προτεινόμενη ευρωπαϊκή αρχή για την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα έχει ως ένα από τα βασικά της καθήκοντα την ασφάλεια του δικτύου και των πληροφοριών και θα συνδράμει την Επιτροπή στην εφαρμογή των μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου αυτό απαιτείται..

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (PSE). – (EN) Σας ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε, για αυτή τη λεπτομερή απάντηση. Δεν γνωρίζω ποιο είναι το ψηφιακό αντίστοιχο της «επιδημίας», αλλά μετά τα φετινά Χριστούγεννα παρατηρούμε σήμερα μια επιδημία αυτού του είδους της συμπεριφοράς. Όλες οι ανεξάρτητες οργανώσεις συμφωνούν.

Δεν επιθυμώ να μειώσω την αξία των όσων έχει κάνει η Επιτροπή. Θεωρώ ότι αντιμετώπισε αυτό το ζήτημα ως προτεραιότητα. Εκείνο που θα ήθελα, ωστόσο, να επισημάνω είναι ότι παραδείγματα, όπως το ολλανδικό παράδειγμα της ενθάρρυνσης των διώξεων, της ενθάρρυνσης των παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών να στραφούν εναντίον αυτών των ανθρώπων – τίποτα από αυτά, αισθάνομαι, δεν έχει αντίκτυπο στους καταναλωτές. Υπάρχει κάτι απλό που μπορεί να δώσει η Επιτροπή στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να μπορέσουμε να πούμε στους καταναλωτές μας τι κάνετε και πόσο αποτελεσματικά υπολογίζεται αυτό;

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής (EN) Συμφωνώ απολύτως. Είπα ήδη ότι έχουν υποβληθεί προτάσεις και εξετάζονται επί του παρόντος από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Προσδοκώ ότι θα τεθούν σε ισχύ και τότε θα διαθέτουμε όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις.

Η τρέχουσα νομική κατάσταση επιτρέπει την ανάληψη δράσης κατά των παραβιάσεων αυτού του είδους, παρότι αυτό εξαρτάται από την εκάστοτε περίπτωση. Στην περίπτωση ποινικού αδικήματος, οι θιγόμενοι μπορούν να ζητήσουν τη βοήθεια της αστυνομίας ή να προχωρήσουν σε άλλου είδους νομική δράση. Όπως ήδη ανέφερα, το παράδειγμα που έδωσε η ολλανδική ρυθμιστική αρχή OPTA επικροτήθηκε από την Επιτροπή σε δελτίο τύπου. Έχω εδώ το πλήρες κείμενο. Εάν το επιθυμείτε, μπορώ να σας το διαβιβάσω μετά την Ώρα των Ερωτήσεων, ώστε να διαβάσετε τι έχουμε ήδη κάνει.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπαστάμκος (PPE-DE). – Κυρία Πρόεδρε, απουσιάζει βέβαια η Επίτροπος κ. Reding, αλλά είμαι πεπεισμένος ότι το εύρος των γνώσεων του Αντιπροέδρου της Επιτροπής, του κ. Verheugen επαρκεί για να μου απαντήσει σε ένα συμπληρωματικό ερώτημα, δηλαδή αν η Επιτροπή διαθέτει στοιχεία ή ενδείξεις που συνδέουν την προέλευση των ανεπίκλητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, των SPAM, με τις εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες και προϊόντα προστασίας από τέτοιου είδους ανεπιθύμητες οχλήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE). – (EN) Θα ήθελα να συνδέσω την πρώτη ερώτηση που έθεσε η κ. McGuinness σχετικά με την προστασία των καταναλωτών από τα παραποιημένα φάρμακα και τα φάρμακα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές με την ερώτηση του κ. Moraes σχετικά με την προστασία των καταναλωτών από τα ανεπίκλητα ηλεκτρονικά μηνύματα. Ένα από τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζω κι εγώ, όπως και πολλοί άλλοι, είναι η ποσότητα των φαρμάκων που διαφημίζονται μέσω τέτοιων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, μαζί με κάθε είδους προϊόντα για τη μεγέθυνση διαφόρων σημείων του σώματος που κάποιοι από εμάς ούτε καν διαθέτουμε! Αναρωτιέμαι, σε σχέση με τη μελέτη της παράλληλης αγοράς που αναφέρατε, εάν πραγματοποιούνται άλλες μελέτες που αφορούν το γενικότερο ζήτημα του διαδικτύου, των ανεπίκλητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων και των παραποιημένων φαρμάκων, και ιδίως όσον αφορά τα φάρμακα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές, τα οποία δεν παρέχουν καμία εγγύηση ασφάλειας και αποτελεσματικότητας στους απανταχού καταναλωτές και ασθενείς. Υπάρχει τρομερή ανάπτυξη στον εν λόγω τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. − (EN) Αυτός είναι ένας πολύ ενδιαφέρων συνδυασμός. Ως προς την πρώτη ερώτηση, δυστυχώς η Επιτροπή δεν διαθέτει αυτά τα στοιχεία, διότι οι ρυθμιστικές αρχές ανήκουν στα κράτη μέλη. Θα ενημερώσω, ωστόσο, την Επίτροπο Reding σχετικά με την ερώτηση και ίσως, μαζί με τα κράτη μέλη, να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση.

Σε προσωπικό επίπεδο μπορώ να πω ότι βρίσκω τη λογική στην οποία βασίζεται η ερώτησή σας απολύτως σωστή και θεωρώ ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τις συνδυάσουμε.

Ως προς τη δεύτερη ερώτηση, σχετίζεται και με ένα ζήτημα που δεν συζητήσαμε απόψε, το ζήτημα της ενημέρωσης των ασθενών. Εδώ τίθενται τρία θέματα: η κατάχρηση των συστημάτων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, το πρόβλημα της ενημέρωσης των ασθενών που είναι συχνά παραπλανητική και το πρόβλημα των απομιμήσεων και του παράλληλου εμπορίου. Δεν το ανέφερα στην απάντησή μου στην ερώτηση για τα παραποιημένα φάρμακα και το παράλληλο εμπόριο, γι’ αυτό μπορώ να το προσθέσω εδώ.

Επεξεργαζόμαστε επίσης μία πρόταση που στόχο έχει τη δημιουργία ενός σαφούς πλαισίου για την πληροφόρηση των ασθενών και βιώνουμε ακριβώς το πρόβλημα που περιγράψατε, δηλαδή ότι οι υπάρχουσες ρυθμίσεις και οι υπάρχοντες περιορισμοί ακυρώνονται, κατά κάποιο τρόπο, από τη χρήση του διαδικτύου. Αυτό έχει σημασία για εμάς – και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μελετούμε το όλο πρόβλημα και για τον οποίο σκοπεύουμε να υποβάλουμε πρόταση σχετικά με το πώς πρέπει να οργανωθεί η πληροφόρηση των ασθενών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και γνωρίζουμε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο. Θα ήθελα πάντως να πω ότι προς το παρόν υπάρχουν κανονισμοί.

Για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται η διαφήμιση συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Όταν αυτό συμβαίνει μέσω του διαδικτύου, αποτελεί ασφαλώς παραβίαση των ισχυόντων κανόνων, και τα κράτη μέλη δεν έχουν απλώς το δικαίωμα, αλλά και την υποχρέωση, κατά τη γνώμη μου, να κάνουν κάτι γι’ αυτό.

Επομένως, η απάντηση στην ερώτησή σας είναι ναι. Η Επιτροπή γνωρίζει την ύπαρξη αυτού του προβλήματος και στις προσεχείς προτάσεις μας θα προσπαθήσουμε να το αντιμετωπίσουμε.

Θα ήθελα να τονίσω κάτι εδώ: η χρήση του διαδικτύου είναι κάτι που δεν μπορεί να ελεγχθεί. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημά μας και θα προσπαθήσουμε να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση

 
  
  

Δεύτερο μέρος

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Ερώτηση αριθμ. 34 της κ. Giovanna Corda (H-0965/07)

Θέμα: Έλεγχος των εισαγωγών επικίνδυνων προϊόντων κατανάλωσης

Η Επιτροπή υπέβαλε, κατά τέλη Νοεμβρίου τρ. έτ., κατάλογο απογραφής του συστήματος ελέγχου της ασφάλειας των προϊόντων κατανάλωσης, από τον οποίο προέκυψε ότι υφίστανται πολυάριθμοι παράγοντες δυσλειτουργίας όχι μόνο στο επίπεδο της εφαρμογής των υφισταμένων οδηγιών στα κράτη μέλη, αλλά και ως προς την ανιχνευσιμότητα και τις ευθύνες της βιομηχανίας, των διανομέων και των εισαγωγέων.

Μπορεί η Επιτροπή να διευκρινίσει ειδικότερα: ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να λάβει για να βελτιώσει αφενός τους έλεγχους που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/95/ΕΚ(1) σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων και αφετέρου τη συνεργασία με τις τελωνειακές υπηρεσίες; Ποια μετρά προτίθεται να λάβει για να διασφαλίζει την ανιχνευσιμότητα των εισαγομένων προϊόντων κατανάλωσης; Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για να παροτρύνει τους κατασκευαστές, τους εισαγωγείς και τους διανομείς εισαγομένων προϊόντων κατανάλωσης να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και, ενδεχομένως, να τους επιβάλει κυρώσεις;

 
  
MPphoto
 
 

  Meglena Kuneva, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Τα πρώτα αποτελέσματα της απογραφής της ασφάλειας των προϊόντων ανακοινώθηκαν στις 22 Νοεμβρίου 2007. Από αυτά προκύπτει ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι κατάλληλο γι’ αυτό τον σκοπό, εφόσον και όταν εφαρμόζεται κατάλληλα. Το σύστημα Rapex λειτουργεί αποτελεσματικά και εξασφαλίζει ότι τα επικίνδυνα προϊόντα ανακαλούνται από την αγορά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η έκθεση της απογραφής αναφέρει, ωστόσο, ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, τόσο όσον αφορά τα προληπτικά μέτρα, όσο και τη διεθνή συνεργασία, όπως είναι τα ενισχυμένα μέτρα επιβολής. Ορισμένες από τις προβλεπόμενες βελτιώσεις βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο μετατροπής τους σε συγκεκριμένες δράσεις, ιδίως όσον αφορά την αναθεώρηση της οδηγίας για την ασφάλεια των παιχνιδιών. Η Επιτροπή βρίσκεται επίσης στη διαδικασία προετοιμασίας προσωρινού μέτρου που απαιτεί την ύπαρξη προειδοποιήσεων στα μαγνητικά παιχνίδια, μέχρις ότου ολοκληρωθεί η επανεξέταση των προτύπων, προκειμένου να αντιμετωπισθεί ο κίνδυνος που ενδέχεται να αποτελούν αυτά τα παιχνίδια. Η Επιτροπή συνδράμει τις αρχές παρακολούθησης της αγοράς των κρατών μελών να εντοπίσουν και να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές με σκοπό τη βελτίωση των ελέγχων.

Τον Οκτώβριο του 2007, τα κράτη μέλη αναφέρθηκαν σε πρωτοβουλίες για καλύτερη συνεργασία με τους οικονομικούς φορείς και σε συγκεκριμένες εκστρατείες παρακολούθησης των παιχνιδιών. Η Επιτροπή σκοπεύει να δημοσιεύσει συγκριτικά δεδομένα που αφορούν την ικανότητα επιβολής στον πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές για το 2008, στο πλαίσιο μιας νέας και ελπίζω πολύ χρήσιμης πρωτοβουλίας. Η Επιτροπή συνεχίζει επίσης να ενισχύει συγκεκριμένα τις δυνατότητες παρακολούθησης της αγοράς των κρατών μελών συμμετέχοντας στη χρηματοδότηση καλά σχεδιασμένων κοινών προγραμμάτων στον τομέα της παρακολούθησης της αγοράς. Τα προγράμματα αυτά έλαβαν το 2007 κοινοτική χρηματοδότηση ύψους 1,3 εκατομμυρίων ευρώ.

Εκτός από τις δράσεις για τη βελτίωση της προστασίας εντός της ΕΕ, αρκετές δράσεις βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την ενίσχυση της προστασίας στα σύνορα. Οι πρόσφατες σημαντικές αλλαγές στην τελωνειακή νομοθεσία της ΕΕ θα βοηθήσουν στον εντοπισμό αποστολών υψηλού κινδύνου που χρήζουν ελέγχου. Οι ασφαλείς τελωνειακοί μηχανισμοί ανταλλαγής θα καταστήσουν επίσης δυνατή την ανάληψη ταχείας δράσης αμέσως μόλις θα διατίθενται πληροφορίες σχετικά με νέα είδη επικίνδυνων προϊόντων. Οι πληροφορίες που θα υπάρχουν στο σύστημα Rapex θα διανέμονται κάνοντας χρήση του μηχανισμού αυτού, με σκοπό να ενημερωθούν οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές για συγκεκριμένα, ενδεχομένως επικίνδυνα φορτία. Η Επιτροπή συμφωνεί επίσης ότι η ανιχνευσιμότητα αποτελεί ένα ακόμα ζήτημα που χρήζει περαιτέρω βελτιώσεων. Οι στατιστικές δείχνουν ότι τα προϊόντα αγνώστου προελεύσεως, για τα οποία υπήρξε ειδοποίηση μέσω του Rapex, μειώθηκαν για πρώτη φορά σε ποσοστό κάτω του 3% τον Οκτώβριο του 2007, σε σύγκριση με 17% το 2006. Η Επιτροπή αναλύει επί του παρόντος, με τη βοήθεια των κρατών μελών, τρόπους εξασφάλισης ότι αυτή η βελτίωση δεν θα είναι προσωρινή και τρόπους για να την κάνει βιώσιμη.

Η Επιτροπή συμπεριέλαβε ήδη στη νομοθεσία για τις συσκευασίες των τροφίμων, στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, διάταξη που απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να γνωστοποιούν την ταυτότητα του προμηθευτή τους. Αυτό θα βοηθήσει την παρέμβαση στην παρακολούθηση της αγοράς, μόλις η εν λόγω νομοθεσία τεθεί σε ισχύ. Η Επιτροπή ρώτησε επίσης τι θα μπορούσε να κάνει η Κίνα όσον αφορά την ανιχνευσιμότητα και επικροτεί τις πρωτοβουλίες που έλαβε η Κίνα απαιτώντας την προσθήκη γραμμικού κώδικα, από το ίδιο το εργοστάσιο, σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων υψηλού κινδύνου.

Τέλος, η Επιτροπή επισήμανε την ευθύνη των σχετικών οικονομικών φορέων και επικροτεί τη δέσμευση της βιομηχανίας να επεξεργαστεί μέτρα που θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, κυρίως μέσω αυτού που καλούμε «σύμφωνο ασφαλείας». Η Επιτροπή θα αποστείλει επίσης εμπειρογνώμονες να πραγματοποιήσουν μελέτη των μέτρων επαγγελματικής ασφάλειας στην αλυσίδα προμήθειας και θα υποβάλουν σχετική έκθεση εντός του πρώτου τριμήνου του 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanna Corda (PSE). – (FR) Κυρία Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας, που καταδεικνύει τη βούληση της Επιτροπής να λάβει σειρά μέτρων με σκοπό τη μείωση, στο μέτρο του δυνατού, των κινδύνων που συνδέονται με την κυκλοφορία εισαγόμενων παιχνιδιών, ιδίως από την Κίνα.

Ένα από τα σημαντικά σημεία, όπως υπογραμμίζει η Επιτροπή, είναι η ιχνηλασιμότητα των παιχνιδιών από τον παραγωγό μέχρι τον καταναλωτή – θίξατε πριν ακροθιγώς το ζήτημα στην ομιλία σας. Παραμένει, ωστόσο, αναπάντητο ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Όταν αποσύρονται εκατοντάδες χιλιάδες παιχνίδια από την αγορά, όπως συνέβη πέρυσι, μπορείτε να μου πείτε, κυρία Επίτροπε, πού καταλήγουν αυτά τα παιχνίδια; Τι αποδείξεις έχετε ότι αποσύρονται εντελώς από την αγορά; Έχω ακούσει αναφορές –που με ώθησαν να υποβάλω τη σημερινή ερώτησή μου– ότι επανακυκλοφορούν στην αγορά, προς πώληση σε άλλα παιδιά. Σε ολόκληρο τον κόσμο, όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να τα αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο τρόπο και πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε επ’ αυτού. Σας επιτρέπει το σύστημα της ιχνηλασιμότητας να παρακολουθείτε όλη την πορεία τους μέχρι την καταστροφή τους;

 
  
MPphoto
 
 

  Meglena Kuneva, Μέλος της Επιτροπής. (EN) Θεωρώ ότι η ερώτησή σας είναι απολύτως λογική και πολύ ανθρώπινη. Πρέπει να επιδιώξουμε τον στόχο μας: αυτά τα επικίνδυνα παιχνίδια δεν πρέπει να φτάσουν όχι μόνο στην ευρωπαϊκή αγορά, πράγμα που αποτελεί καθήκον μας, αλλά και σε καμία αγορά, και διαθέτουμε ορισμένα καλά αναπτυ