Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

O-0081/2007 (B6-0389/2007)

Dezbateri :

PV 16/01/2008 - 14
CRE 16/01/2008 - 14

Voturi :

Texte adoptate :


Dezbateri
Miercuri, 16 ianuarie 2008 - Strasbourg Ediţie revizuită

14. O strategie europeană privind populaţia romă (dezbatere)
PV
MPphoto
 
 

  Presidente. − L'ordine del giorno reca la discussione su:

– l'interrogazione orale alla Commissione di Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin, Jan Andersson, a nome del gruppo PSE, su una strategia europea per i Rom (O-0081/2007/Riv. 1 - B6-0389/2007),

– l'interrogazione orale alla Commissione di Viktória Mohácsi, a nome del gruppo ALDE, su una strategia europea per i Rom (O-0002/2008 - B6-0003/2008)

– l'interrogazione orale alla Commissione di Lívia Járóka, a nome del gruppo PPE-DE, su un piano d'azione comunitario europeo per le comunità Rom (O-0003/2008 - B6-0004/2008)

– l'interrogazione orale alla Commissione di Roberta Angelilli, a nome del gruppo UEN, su una strategia europea sulla comunità Rom (O-0004/2008 - B6-0005/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka, szerző. − Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt elnökség! Több dokumentum, köztük az Európai Parlament 2005-ös roma-határozata, az Európai Bizottság 2004-es kutatása, az Európai Parlament Nőjogi Bizottságának roma nőkről szóló jelentése, valamint az EBESZ 2003-as akcióterve is egyaránt világosan fogalmaznak az európai romák tarthatatlan helyzetének megoldása tekintetében.

Mégis sem a tagállamok, sem pedig az európai intézmények nem léptek igazán előre a romák befogadásának elősegítésében, holott az európai munkaerőpiacnak és az európai társadalmaknak egyaránt érdeke Európa legnépesebb és leggyorsabban növekvő kisebbségének sikeres integrációja.

A Vladimir Spidla biztos úr által létrehozott magas szintű tanácsadói csoport tavaly decemberben bemutatott jelentésének ajánlása egy közösségi akcióterv létrehozására fontos lépés. Ennek az akciótervnek létre kell jönnie, ám a hatékony és azonnali intézkedések megtételéhez a Bizottság jóval erőteljesebb és hitelesebb elkötelezettsége szükséges. Ugyanez vonatkozik az Európai Parlamentre és a civilekre is a romákat érintő többi területen is.

A leghátrányosabb helyzetű csoportok közvetlen uniós forrásokból történő segítését az Európai Bizottságnak kell kezdeményeznie, finanszíroznia, ellenőriznie és keresztülvinnie a tagállamokkal. Az Európai Unió pénzügyi eszközeinek lehívása esetén lényegi és számon kérhető szempontként kell szerepeltetni az adott beruházás esélyegyenlőségi hatásait, azaz az uniós forrásokból finanszírozott fejlesztések esetén legyen kötelező a pályázónak esélyegyenlőségi helyzetelemzést és intézkedési tervet megvalósítania, illetve végrehajtania.

Amennyiben az intézkedési terv a különböző fejlesztési szektorok és az egyes régiók pályázatainak kötelező elemévé válna, az nagyban hozzájárulna a hátrányos helyzetű és leszakadó társadalmi csoportok esélyegyenlőségének biztosításához és előremozdításához.

Elengedhetetlen továbbá egy összeurópai krízistérkép létrehozása, amelynek alapján fel lehet mérni azokat a területeket az Európai Unióban, ahol a mélyszegénység és a társadalmi kirekesztés leginkább sújtja a roma és nem roma közösségeket, és amelyek mentén az Európai Bizottság a tagállamokat támogatva megkezdheti a deszegregációs munkát, melyet a kormányok különböző politikai elkötelezettségei folytán évtizedek óta halogatnak.

Fontos, hogy az oktatási, foglalkoztatási, esélyegyenlőségi, regionális és fejlesztési politikai portfóliók révén a kisebbségek integrációjáért és befogadásáért közvetve vagy közvetlenül felelős biztosok összehangolják tevékenységüket, és szakmai csoportként kialakulva, együttműködve a Parlamenttel és a civilekkel kidolgozzák a 2008-as akciótervet roma ügyekben, és ennek végrehajtása minél előbb kell, hogy megkezdődjék.

Amellett, hogy 2005-ben elfogadtunk már egy rezolúciót, aminek tulajdonképpen nagyon csekély hatását láthatjuk most, inkább fontosnak tartom, hogy meginduljon egy párbeszéd a pártok között is akár minél előbb a Bizottság és a civilek bevonásával.

És azt gondolom, hogy a 2008-as évben mindenképpen látnunk kellene az összes párt szervezésében romákkal kapcsolatos megmozdulásokat és elbeszélgetéseket. Fontosnak tartom és vállalom a Néppárt nevében, hogy ezt kezdeményezni fogom 2008 során. Köszönöm.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli, Autore. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa mattina è stata approvata la relazione sulla strategia europea per i diritti dei minori. Tra le priorità c'è anche la lotta alla povertà e alla discriminazione. A tale proposito abbiamo voluto dedicare un paragrafo specifico proprio ai bambini Rom che spesso vivono in condizioni di esclusione sanitaria, sociale e scolastica.

Come è noto, una percentuale altissima di minori Rom non va a scuola o la frequenta occasionalmente. Molti bambini Rom sono costretti addirittura a frequentare scuole differenziate, se non istituti per disabili. I dati a disposizione ci dicono che in alcuni Stati membri la dispersione scolastica dei minori Rom supera il 60%. È evidente che un bambino che non va a scuola, che è analfabeta o comunque con un insufficiente grado di istruzione o di formazione professionale, è un bambino che non ha futuro, magari è costretto a chiedere l'elemosina o al lavoro nero, comunque il suo destino è segnato, nel migliore dei casi sarà condannato alla povertà e all'esclusione sociale, nel peggiore dei casi sarà vittima della criminalità organizzata.

Vale la pena ricordare, tra l'altro, che la popolazione Rom è una popolazione molto giovane, infatti circa il 45% degli individui ha meno di 16 anni; proprio per questo sarebbe davvero utile ed importante che la Commissione preveda delle azioni specifiche e soprattutto concrete per i minori Rom, con particolare riguardo alla lotta alla dispersione scolastica e alla promozione di una scolarizzazione adeguata e di qualità. Senza diritto allo studio non c'è garanzia di parità di trattamento e soprattutto non c'è diritto al futuro.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Marinus Wiersma, Auteur. − Voorzitter, ook wij hebben vragen gesteld aan de Commissie en ik verwacht ook dat de commissaris daarop zal antwoorden. Het gaat vanavond vooral over de inzet van de Europese Unie, van de Europese Commissie, als het gaat om het aanpakken van de problemen van de Roma, waarvan een grote groep zich sinds een aantal jaren en ook weer sinds vorig jaar, kan rekenen tot de groep van EU-burgers. Het zijn burgers die in omstandigheden leven die in de meeste gevallen onacceptabel zijn. Wij zijn blij dat de Europese Commissie hier vandaag op zal reageren.

We zijn ook blij dat de Europese Raad tijdens de Top in Brussel aandacht heeft geschonken aan de situatie van de Roma, de Commissie heeft gevraagd om met meer concrete voorstellen te komen voor wat de Europese Unie zelf kan doen in aanvulling op het beleid van de lidstaten die grote Roma-bevolkingsgroepen hebben, wat wij kunnen doen aan coördinatie, het uitwisselen van best practices, en hoe we beter de beschikbare middelen van de Europese Unie in die landen via de fondsen kunnen inzetten om wat aan de situatie van de Roma te doen.

Ik zeg dat met name, omdat we bij de toetreding van een aantal landen - vorig jaar, maar ook in 2004 - gezegd hebben: "Oké, kom maar binnen, een van de dingen die we samen moeten doen is het aanpakken van de problemen van de Roma". Ik was zelf rapporteur voor Slowakije en ik herinner me dat de Slowaakse regering allerlei toezeggingen heeft gedaan, maar ik zet tot enige vraagtekens bij de effectiviteit van de uitvoering van die toezeggingen. Dat is en blijft een belangrijk punt.

Wij zeggen ook dat je de Roma niet kunt zien als een klassieke nationale minderheid, zoals de Hongaren in Slowakije of de Russen in de Baltische staten; het is een typische Europese minderheid waarvoor je ook een speciaal Europees beleid zou kunnen ontwikkelen, samen met de betrokken lidstaten, met een eigen verantwoordelijkheid voor de Europese Unie, zoals dat ook erkend is door de uitspraken van de Europese Raad van Brussel.

Wij vragen met name de Commissie om te zorgen voor meer coördinatie in de Commissie zelf. Hoe kunnen we beter samenwerken? Hoe kunnen we ook binnen het College iemand centraal verantwoordelijk maken voor het Roma-beleid? Misschien moeten we ook bekijken of de Roma erkend kunnen worden als een soort Europese minderheid om enigszins om het subsidiariteitsbeginsel heen te kunnen, dat op dit moment voor het minderhedenbeleid van de lidstaten geldt.

Tenslotte denk ik dat de intenties van iedereen goed zijn, maar dat betere coördinatie is vereist en ook meer actie nodig is.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktória Mohácsi, szerző. − Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Emlékeztetni szeretném önöket, hogy a romák integrációjának hiányára már ez a Parlament 1983-ban felhívta a figyelmet. 1994-ben szintén állásfoglalásban kérték a Bizottságot, a Tanácsot, valamint a tagállamok kormányait, hogy tegyenek meg mindent a romák társadalmi, gazdasági és politikai integrációja érdekében.

Mint emlékeznek, a 2005 áprilisában elfogadott parlamenti állásfoglalásban már mi kértük a Bizottságot, hogy fogadjon el cselekvési tervet, amely világos ajánlásokat tartalmaz a tagállamok és a tagjelölt országok számára a romák gazdasági, társadalmi és politikai integrációjával kapcsolatban.

Majd 2007 novemberében javaslatomra már európai szintű roma stratégiaként került bele ismét a szabad mozgásról szóló parlamenti állásfoglalás szövegébe a romák társadalmi integrációjának ügye. Ekkor ismét kértük a Bizottságot, hogy haladéktalanul dolgozzon ki európai stratégiát a romák társadalmi beilleszkedésére, felhasználva az integrációs alapot és a strukturális alapokat.

Mindezek közben biztosan tudjuk, hogy az Unió legalább tíz tagállamában továbbra is szegregált osztályokban, szegregált intézményben kénytelenek tanulni a roma gyerekek, és bevett gyakorlat gyanánt pedig indokolatlanul fogyatékossá minősítenek determinált életpályára állítva, örökre megbélyegezve bennünket, romákat.

Sajnos minden tagállamban pontosan tudható, hogy a romák melyik nyomortelepen, hol élnek szörnyű állapotok között. Sajnálattal közlöm, hogy azt is pontosan tudjuk, hogy minden tagállamban a romák átlagos élettartama 15 évvel alacsonyabb az uniós állampolgárok várható élettartamánál. Mondjuk el ismét, hogy a tagállamokban a romák felülreprezentáltak a munkanélküliek körében minden egyes tagállamban.

Mindezek közben sajnos már nem múlik el úgy hónap, hogy valamelyik tagállamban ne lenne rasszista indíttatású támadás a romákkal szemben. Híradásokból tudjuk – vagy nem különösebben értesülhettünk róla – hogy 2008. január 4-én éjszaka a Róma Marconi negyedében található nyomortelepet rágyújtották az ott tartózkodó közel 250 romára, majd 3 nappal később szintén Olaszországban, Apriliában dobtak Molotov-koktélokat a helyi cigánytelepre közel több száz embert kitéve közvetlen életveszélynek. Mindkét esetben rasszista indítékok voltak a támadások hátterében.

Nem fér kétség hozzá, jogos a számonkérés, kell az állásfoglalási indítvány, kell az európai szintű stratégia, és kell, hogy minden tagállam készítsen akciótervet a romák integrálására. Senki sem kivétel, senki sem tehet úgy, mintha nem élnének romák a saját hazájában – akár elismerik őket, akár nem – és az előbb elmondottak nem lennének igazak az Unió tagországaira, mindegyikre kivétel nélkül. Köszönöm.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, Mitglied der Kommission. − Herr Präsident, verehrte Damen und Herren Abgeordnete! Ich möchte zuerst Frau Járóka, Frau Angelilli, Herrn Wiersma und auch Frau Mohácsi für diese Fragen danken, die ich im Namen meines Kollegen Vladimír Špidla behandle, weil er im Augenblick in China ist, und die uns die Gelegenheit geben, über dieses äußerst wichtige Thema eine Aussprache zu führen.

Das vergangene Jahr hat wirklich gezeigt, dass sowohl die Organe der Europäischen Union als auch die Mitgliedstaaten selbst ihre Bemühungen intensivieren, um die Lage der Roma in der Europäischen Union dauerhaft zu verbessern. Wir haben gehört, dass es notwendig ist, und ich stimme dem zu. Es wurden in diesem Zusammenhang bereits einige wichtige Schritte gesetzt. Diese reichen von der Entschließung des Europäischen Parlaments im Jahr 2005 zur Einführung des Europäischen Jahres der Chancengleichheit für alle bis hin zu den Arbeiten der Hochrangigen Expertengruppe für Integration ethnischer Minderheiten und des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie den erst kürzlich angenommenen Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom Dezember, die gerade zitiert wurden.

Ich darf sagen, dass die schwierige Frage der Diskriminierung, wie sie Roma-Angehörige erfahren, und ihre Ausgrenzung aus der Gesellschaft und aus dem Arbeitsmarkt wirklich nicht hingenommen werden können. Wir sind daher fest entschlossen, alle uns zur Verfügung stehenden Instrumente wie Gesetzgebung, Strukturfonds oder Informations- und Sensibilisierungskampagnen zu nutzen, um diese Situation zu verbessern. Es liegt klar auf der Hand, dass die beschäftigungs- und sozialpolitischen Programme und Maßnahmen nicht ausreichend zur Förderung der sozialen Integration der Roma genutzt werden. Wir müssen also alle unsere Anstrengungen vor allem darauf konzentrieren, den Zugang zu solchen Maßnahmen durch ein gezieltes Konzept zu verbessern. Selbstverständlich muss sich ein derartiges Konzept auf ein entschiedenes und langfristiges Engagement der Mitgliedstaaten und einen wirksamen Einsatz der Gemeinschaftsinstrumente und -politiken stützen.

Gestatten Sie mir daher, kurz auf Ihre Fragen konkret einzugehen und unsere Vorschläge für das Jahr 2008 darzulegen: Die Kommission wird in diesem Sommer eine Mitteilung über die überarbeitete Strategie zur Bekämpfung von Diskriminierung annehmen, eine Folgemaßnahme sozusagen zum Europäischen Jahr der Chancengleichheit für alle. Diese Mitteilung wird gemäß den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom Dezember 2007 zum Großteil auf die Roma-Problematik und auf die Empfehlungen der Hochrangigen Expertengruppe für die Integration ethnischer Minderheiten eingehen. Ergänzt wird diese Mitteilung durch ein Arbeitspapier der Kommissionsdienststellen, in dem die Fortschritte und die Wirksamkeit dieser Maßnahmen, die sowohl auf politischer als auch auf legislativer Ebene, aber auch bei der Programmplanung für die Strukturfonds zugunsten der Roma erzielt wurden, analysiert werden.

Gleichzeitig schlagen wir vor, ein hochrangiges Roma-Forum zu organisieren. Dieses Forum soll Vertreter der nationalen Regierungen und Parlamente, des Europäischen Parlaments, des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses und des Ausschusses der Regionen sowie führende Persönlichkeiten der Roma-Zivilgesellschaft und andere wichtige Akteure zusammenbringen. Wir sind davon überzeugt, dass durch eine hochrangige offene Diskussion die Rechte der Roma gestärkt werden können und eine wesentlich gezieltere Mittelverwendung zu ihren Gunsten erreicht werden kann.

Die Mitarbeiter meines Kollegen Vladimír Špidla werden die genannten Initiativen vorbereiten und sich dann auf die Roma-Problematik in den Bereichen Nichtdiskriminierung, Europäischer Sozialfonds, Beschäftigung und soziale Integration konzentrieren. Da die Lage der Roma mehrere Tätigkeitsbereiche der Kommission betrifft – wie Regionalpolitik, Bildung, öffentliche Gesundheit, Justiz –, wird sich die seit bereits 2004 bestehende dienststellenübergreifende Fachgruppe für Roma-Fragen um den Informationsaustausch kümmern. Schließlich hat die Kommission vor wenigen Wochen ein Partnerschaftsrahmenabkommen mit dem Europäischen Informationsbüro für Roma, dem ERIO, abgeschlossen. Mit dieser Partnerschaft soll ein ständiger und direkter Kontakt zwischen den europäischen Organen und der Roma-Zivilgesellschaft hergestellt werden.

Im Übrigen sei daran erinnert, dass im Rahmen des Europäischen Jahres für den interkulturellen Dialog, das gerade erst begonnen hat, mehrere Aktionen durchgeführt werden, sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene. Diese zielen darauf ab, die Bedeutung des Dialogs zwischen den Kulturen und vor allem die Vorteile, die eine kulturelle Vielfalt auch in unserer Gesellschaft mit sich bringt, hervorzuheben und damit die Bevölkerung weiter zu sensibilisieren.

Die Kommission wird im Frühjahr 2008 ein Grünbuch über Bildungsfragen im Zusammenhang mit Schülern herausgeben, die einen Migrationshintergrund haben oder einer benachteiligten Minderheit angehören. Darin werden auch zentrale, die Roma betreffende Aspekte behandelt, wie etwa die schulische Segregation. Dieses Grünbuch soll die umfassende Debatte über dieses Thema eröffnen und möglicherweise zu einem Aktionsplan auf europäischer Ebene führen.

Ich möchte noch hinzufügen – um eine Frage von Frau Mohácsi direkt zu beantworten –, dass die Kommission beabsichtigt, 2008 den Vorschlag für eine Richtlinie zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes außerhalb der Beschäftigung vorzulegen, also eine horizontale Richtlinie, wie wir sie in unserem Arbeitsprogramm angekündigt haben.

Das sind derzeit die wesentlichen Dinge, die wir vorbereiten, und ich sehe jetzt der Debatte mit Interesse entgegen und habe dann vielleicht am Schluss noch einige Bemerkungen hinzuzufügen.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase, în numele grupului PPE-DE. – Consider că organizarea acestei dezbateri în plen este extrem de importantă în contextul în care este necesar să se efectueze un bilanţ al acţiunilor europene privind populaţia romă şi să se analizeze modalităţile de sporire a eficacităţii acestora.

Mai multe evenimente recente n-au demonstrat că mai există deficienţe importante la nivelul politicii europene în acest domeniu şi că este nevoie de o actualizare şi reajustare a acesteia la provocările din prezent.

Toleranţa reciprocă şi integrarea multietnică reprezintă principii fundamentale ale Uniunii Europene, iar romii constituie o comunitate importantă la nivel european, cu impact considerabil asupra vieţii socio-politice şi economice în numeroase state membre ale Uniunii Europene. În consecinţă, este imperativ să se dezvolte o viziune coerentă la nivel european cu privire la populaţia romă, focalizată pe integrarea acesteia şi asigurarea unei baze comune de drepturi şi responsabilităţi.

Deşi am adresat în noiembrie o întrebare Comisiei Europene pe acest subiect şi mi s-a răspuns că vor fi lansate noi propuneri vizând integrarea romilor, rog Comisia să revină cu precizări asupra acestor intenţii. În primul rând, m-ar interesa cum intenţionează Comisia să abordeze această tematică din punct de vedere instituţional, astfel încât să asigure o coordonare eficientă şi o monitorizare a acţiunii europene de protejare şi integrare a romilor.

Nu mai puţin important este rolul educaţiei, punctat aici de ceilalţi colegi ai mei, mai ales, aş spune eu, al educaţiei pentru toleranţă. O educaţie de care să beneficieze toţi cetăţenii Uniunii Europene, educaţie pentru toleranţă ca factor stimulator al integrării, interacţiunii şi relaţionării sociale pe teritoriul Uniunii Europene. Dezvoltarea acestora ar facilita, pe de o parte, integrarea socială a romilor, iar, pe de altă parte, ar limita posibilităţile de stigmatizare şi discriminare a acestora. Rog deci Comisia să ne informeze asupra existenţei unor astfel de programe şi aplicării acestora, dar, mai ales, să ia în considerare acest aspect în elaborarea politicii europene privind populaţia romă pe viitor.

Vă mulţumesc şi sper că această dezbatere va avea ca rezultat decizii ferme şi concrete de ameliorare a acţiunilor la nivel european privind populaţia romă.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda, im Namen der PSE-Fraktion. – Herr Präsident, Frau Kommissarin! Herzlichen Dank für Ihre Antwort, die uns zumindest doch in einigen Punkten entgegenkommt. Sie müssen verstehen, wir sind ungeduldig, was diese Fragen betrifft, weil auch die letzten Zwischenfälle wieder gezeigt haben, wie dringend das Problem ist.

Erstens, was das Roma-Forum betrifft: Zustimmung von unserer Seite. Ich glaube, es ist eine gute Idee, vor allem mit der Involvierung der Roma selbst. Wichtig wäre es aber, rasch zu handeln, denn ich fürchte, jetzt kommt der Vorschlag, der wird diskutiert, und es gibt ein Hin und Her. Ich glaube, das Roma-Forum sollte möglichst rasch, und zwar noch im heurigen Jahr, gegründet werden. Das Parlament wird sicherlich mithelfen.

Zweitens: Wichtig wäre natürlich auch, die lokalen Behörden mit einzuschalten. Denn die Regierungen haben oft guten Willen und machen Versprechungen, doch dann landet das Problem beim Bürgermeister oder irgendwo in der Region und wird nicht wirklich behandelt.

Drittens: Herzlichen Dank für Ihre Zusage, was die Vorschläge für die Gleichbehandlung außerhalb des Arbeitsplatzes betrifft. Das ist generell ein wichtiges Thema, das gerade meine Fraktion sehr unterstützt.

Dennoch, Frau Kommissarin, möchte ich klar im Namen meiner Fraktion sagen: Diese arbeitsübergreifenden Gruppen — wir kennen sie alle aus unseren eigenen Verwaltungen —, das ist alles mühsam und hilfreich. Aus unserer Sicht wäre es wichtig, wenn ein Kommissar als Koordinator für den Themenbereich zuständig wäre, oder wenn es zumindest unterhalb eines Kommissars einen Beauftragten oder eine Beauftragte gäbe, die das durchzuführen haben.

Ich weiß immer noch nicht, warum der Herr Kommissar aus Rumänien diese Aufgabe hat, die er hat. Wenn er das zumindest miterledigen könnte, würde das weiterhelfen. Ich weiß es nicht.

Aber wir wollen eine Stärkung dieser Dinge. Sie gehen in die richtige Richtung. Danke, Frau Kommissarin, für Ihren Bericht, aber ein bisschen mehr Kraft und ein bisschen mehr Geschwindigkeit wäre im Interesse der Roma ganz wichtig.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfonso Andria, a nome del gruppo ALDE. – Signor Presidente, signora Commissario, onorevoli colleghi, questo dibattito, ancorché sollecitato da interrogazioni orali alla Commissione, in fondo rappresenta la naturale prosecuzione di un'iniziativa che il Parlamento ha già da tempo assunto e su cui si è anche recentemente soffermato. È certo che necessiti di un piano d'azione teso a migliorare la situazione dei Rom, stante la scarsa integrazione di quella minoranza nel contesto sociale e civile dei territori dell'Unione europea.

Il carattere transnazionale dei Rom, che è una delle loro peculiarità, postula l'esigenza, che personalmente condivido, di approntare una strategia europea in modo che possano uscire dalla preoccupante situazione di degrado in cui vivono, molto spesso prossimo ad una condizione di vita disumana, che certamente rappresenta l'effetto dell'esclusione sociale e la causa scatenante di conseguenti e varie fenomenologie: dal disamore per il paese ospitante sino alla degenerazione nella violenza esercitata o subita.

Accanto a delle linee guida che possano aiutare le autorità locali e nazionali nell'arginare il disagio sociale in cui versano le minoranze di un paese membro, occorrono fondi sufficienti a sostegno delle azioni da intraprendere. Ma non è soltanto un problema di finanziamenti. L'obiettivo vero è garantire uguale accesso al lavoro, all'educazione, all'alloggio, alla sanità, ai servizi sociali e il necessario quadro per esercitare i diritti civili a partire dai processi decisionali. Tutto questo comporta un approccio integrato alla problematica del concorso di azioni per il conseguimento di queste finalità. Ecco perché io sono personalmente contrario al conferimento della responsabilità della questione Rom in capo ad un unico Commissario europeo.

A due anni dall'avvio della decade dell'inclusione dei Rom (2005-2015) rimangono ancora tanti gli impegni che i governi che vi hanno aderito devono avviare e onorare. Chiedo quali iniziative la Commissione intende intraprendere in proposito e mi auguro che partano al più presto, subito dopo l'Anno europeo delle pari opportunità e nell'Anno del dialogo interculturale.

 
  
MPphoto
 
 

  Elly de Groen-Kouwenhoven, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, the current situation of the Roma forces me to begin with a criticism, which is that the European Commission has been slow and lazy in dealing with Roma issues in Europe.

Just look at the Council of Europe and the OSCE, which for the past two decades have had offices fully dedicated to Roma issues. The Council of Europe has produced many specific recommendations on the Roma, and the OSCE has developed its action plan on improving the situation of the Roma in the OSCE area. I wonder how much attention the Commission and EU Member States has devoted to those documents, and whether they took seriously the joint EP resolution on the Roma, or the Decade of Roma Inclusion action plans.

However, simply criticising is not my political style, and Ms Ferrero-Waldner has given me some cause for optimism. I would therefore ask the Commissioner to please share the following message with President Barroso and the college when you meet.

First, a European Roma strategy should be created as soon as possible and should primarily focus on improving the living conditions of the Roma in Europe, creating jobs for the almost 90% of Roma who are jobless, combating anti-gypsyism, supporting the education of Roma, bringing health into Roma houses and promoting Roma political inclusion.

Second, to facilitate such a strategy, the European Commission needs a permanent Roma unit, hiring Roma staff to serve that body. I sincerely hope that the Commission will hire Roma staff on the basis of their skills, rather than their skin, as some Member States have done in the past.

Third, a special European fund for Roma projects should be a priority for the European Commission. The European Parliament should, of course, also make a contribution towards the joint European ‘union of works’ to improve the situation of the Roma. I would like at this juncture to raise again the proposal to have a permanent EP rapporteur on Roma issues, who could give a good overview and make recommendations to this House, other EU institutions and the Member States.

Furthermore, I would like to hear the voice of the Roma more loudly in this House. Their interests should be represented by their MEPs.

Finally, I would underline that the European Roma strategy should express common political values when it comes to the future enlargement process and the fight against ultra-nationalism and the extreme right in Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Vittorio Agnoletto, a nome del gruppo GUE/NGL. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio la Commissaria per quanto detto e per gli impegni che ha assunto che mi sembrano anche in linea con quanto approvato più volte nelle risoluzioni del Parlamento europeo, però da sole queste promesse d'intervento non sono sufficienti.

Vorrei chiedere quali strumenti la Commissione usa e che cosa è in grado di dirci la Commissione relativamente all'uso dei fondi che sotto diversi capitoli di spesa sono stati finora messi a disposizione degli Stati per l'integrazione dei Rom. Secondo: quale verifica sta facendo sulle applicazioni concrete a livello nazionale delle direttive approvate. Terzo: mi aggiungo a coloro che chiedono che vi sia un interlocutore unico all'interno della Commissione per affrontare tutte le tematiche relative ai Rom.

Parlando poi del mio paese, non posso non sottolineare che siamo di fronte ad un'ondata molto forte di razzismo e di stigmatizzazione soprattutto verso i Rom e in particolare come l'Italia non abbia recepito completamente la direttiva n. 43 del 2000 contro le discriminazioni etniche. Allora chiedo quali provvedimenti intende prendere la Commissione rispetto a questo. Non è stato inserito nella legislazione italiana il concetto di molestie su base razziale, la questione della condivisione dell'onere e della prova, la protezione contro gli abusi sofferti a causa di discriminazioni razziali.

E ancora chiedo alla Commissione se sa che in un comune non piccolo italiano, e cioè a Milano, i bambini migrati, che in questo caso sono in maggioranza Rom, che hanno dei genitori non in regola con la legislazione e con il permesso di soggiorno, non possono frequentare le scuole obbligatorie. Questo mi sembra assolutamente in contraddizione con tutti i documenti dell'Unione europea, mi sembra in contraddizione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e anche con quanto abbiamo approvato questa mattina nella risoluzione sui diritti dei bambini.

Da ultimo, vorrei far presente come il governo italiano sta discutendo l'ennesimo decreto legge rispetto alla questione proprio Rom nei fatti e cioè si pone la questione di definire se è possibile che vi sia un riferimento a fini economici tra le ragioni per cui è possibile invocare l'allontanamento di un cittadino di un altro Stato membro dal paese, in questo caso dall'Italia. Dietro la questione generale dell'immigrazione questo decreto si rivolge invece specificatamente ai Rom. Vorrei sapere il suo parere.

 
  
MPphoto
 
 

  Десислав Чуколов (NI). – Уважаеми колеги, взимам думата и аз, за да се чуе най-накрая, в тая зала, истинското положение на нещата и да спрат поне за малко лицемерните изказвания.

Какво разбираме от дискусията до сега? Разбираме, че сте загрижени за циганското население в Европа, което включва и родината ми България. През ум не ми минава да си помисля, че точно сега сте загрижени за изключително ниските пенсии на пенсионерите в България или за честните, отрудени българи, които всеки ден стават жертви на циганската престъпност.

Уважаеми депутати, загрижете се за това, че Българската социалистическа партия редовно купува цигански гласове на изборите в България. Загрижете се, че коалиционният партньор на българските социалисти, Движението за права и свободи, което се представлява тук в групата ALDE, купува всички останали гласове. Също цигански. Загрижете се, че председателят на Движението за права и свободи Ахмед Доган, нарича купуването на гласове, на цигански гласове, "нормална европейска практика".

Загрижете се, че в България циганското население е 3-4%, а престъпленията, които то извършва са 30-40% от всички престъпления. И това не са само престъпления от бедност, извършвани от бедност. Това са изключително нагли и брутални престъпления. Защото изнасилването и убийството на една 79-годишна старица не е престъпление от бедност. Съгласни сте с това, нали?

Огромните суми, които се отделят, се вижда, че тези суми не работят. Това финансиране не работи, защото тези суми потъват в съмнителни фондации и неправителствени организации. Според нас, патриотите от "Атака", решението на проблема е да се спазват всички закони във всяка една отделна държава. Спазването на закони, без да се толерира дадено малцинство, ще доведе до успех. Защото в България не се разследват детайлно престъпления, които са извършени от цигани. Това е факт. Факт и може да видите това.

Убийството на малолетните сестри Белнейски не беше разследвано. Беше потулено. За тези неща трябва да се тревожим. Защото толерирането на едно малцинство за сметка на мнозинството няма да доведе до успех, а точно обратното. Благодаря ви за вниманието.

 
  
MPphoto
 
 

  Katalin Lévai (PSE). – Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Örömmel hallottam Ferrero-Waldner biztos asszony szavait, és örültem azoknak a kezdeményezéseknek, amelyek várhatóan a jövőben megtörténnek. Azt hiszem, hogy ez lényegesen segíteni fogja valóban a romák helyzetét, de egyet kell értenem holland képviselőtársammal, aki a türelmetlenségének adott hangot. Én magam is és többen türelmetlenek vagyunk, mert valóban nagyon lassan változik a helyzet.

Európában 7–9 millió roma él, többségük rossz szociális körülmények között, és ugyanazokkal a gondokkal küzd, mint évekkel ezelőtt: a kirekesztés és a beilleszkedés problémájával, a foglalkoztatás hiányával, az iskolai szegregáció kérdésével, a roma nők többszörös diszkriminációjával.

A tagországok többsége a romákat nem tekinti az ország kisebbségének, helyzetükön lényeges változtatásokat nem akar elérni, sőt az elmúlt évek tapasztalatai inkább a radikalizmus és a cigányellenesség megerősödését mutatják mind az új, mind pedig a régi tagállamok területén.

Ezért úgy gondolom, nincs több felesleges idő, tényleges változtatásokra, összehangolt, európai romapolitikára van szükség. Európai romapolitika nélkül nem létezik nemzeti romapolitika sem, ezt meg kell érteni, és ezzel szembe kell néznünk. Jó lenne, hogyha annak érdekében tennénk lépéseket, hogy a romák transznacionális kisebbségi státuszát ismerjék el, hiszen valóban ez egy különleges státusz.

Az Európai Parlament és ezen belül a szocialista frakció beindította már a cselekvési tervét, már márciusban európai körútra indulunk, konferenciákat, workshopokat, látogatásokat szervezünk helyi romák, NGO-k, kormányzatok bevonásával annak érdekében, hogy a diszkriminációs eseteket feltárjuk, és az európai közvélemény figyelmét felhívjuk a romák áldatlan helyzetére, és megpróbáljuk orvosolni azt. Köszönöm szépen.

 
  
MPphoto
 
 

  Adrian Severin (PSE). – Mr President, Roma are neither the successors of the ancient Roman Empire, nor the contemporary inhabitants of Rome. They are neither a nation without a state nor a national minority. They are an ethnocultural community, still cherishing its tribal tradition, and a pan-European community which was kept in slavery in pre-modern and early modern Europe, which was sent to extermination camps by the Fascist regimes and enclosed in the states turned into prisons by the Communist dictatorship. They became free European citizens after the end of the Cold War and the first post-bipolar European Union enlargement.

Being marginalised and excluded over the centuries, the Roma community found itself excluded from European wealth and tried to protect itself by challenging the European order. Today, now that Europe is reconciled with itself, should it be reconciled with the Roma population as well, or should it declare and treat the Roma as second-class citizens who are again to be concentrated in some Member States transformed into Roma ghettos? To these questions there is a single answer: the Roma issue is a European issue. It is not a simple issue but a huge challenge – a common challenge which we must cope with jointly. Otherwise we will be unable to integrate the Roma community into European society and bring it into the European order.

This is a cultural and social matter. The European Union should mobilise funds, develop programmes and organise specific institutional structures in order to assist the national authorities of the countries where the Roma choose to settle in order to offer this community a decent material life, a proper education, a fair opportunity to compete with others, free of any discrimination, and a cohesive sense of their existence within European civilisation. We expect the European Commission to take the right steps in that direction and to keep the European Parliament fully informed on the progress achieved.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson (PSE). – Herr talman, fru kommissionär! När vi i sysselsättningsutskottet brukar diskutera Lissabonstrategin, pratar vi om hög tillväxt, en hög nivå på sysselsättningen, goda sociala villkor, en god hälso- och sjukvård, och vi säger också att bl.a. utbildningssystemet och kompetensutveckling ska vara en drivande kraft för att vi ska kunna behålla detta. Om vi överför detta, alla dessa målsättningar, på den romska minoriteten i Europa, ser vi en oerhört hög arbetslöshet. Vi ser inte särskilt bra sociala villkor, inte särskilt bra hälsovård, inget bra boende, ett segregerat samhälle för dem, och att även utbildningssystemet är segregerat. Det finns speciella utbildningsinsatser för romer som inte ger dem rätten till en adekvat utbildning. Ändå är Lissabonstrategin till för alla.

Ni hade en del goda förslag. Vi ställer oss bakom dem, men det är viktigt att strategin följs upp av en handlingsplan. Det är viktigt att vi har mainstreaming, men det måste samtidigt finnas en samordning inom kommissionen. Det är viktigt att vi ser över våra fonder, så att de riktar sig till den romska minoriteten. Det är viktigt när vi gör strategier på sysselsättningsområdet, på utbildningsområdet och andra områden att vi alltid beaktar romernas situation så att de blir integrerade i olika strategier.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE). – Elnök úr, az Európai Uniónak nincs kisebbségpolitikája sem a romák, sem a tradicionális nemzeti kisebbségek, sem a migráns kisebbségek irányában. Én a romákat is a tradicionális nemzeti kisebbségek közé sorolom, ugyanakkor sajátos szociális hátrányos helyzetük miatt mégis külön kategóriaként kell kezelni őket.

Nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament élő lelkiismereteként a két magyar, roma származású képviselő asszony, Járóka Lívia és Mohácsi Viktória föltette ezt a kérdést másokkal együtt, mert novemberben joggal ítéltük el az olaszországi eseményeket. Nagyon helyes, hogy erre a kérdésre folyamatosan visszatérjünk.

Mi az Európai Unió feladata? Nagyon örülök annak, amit Ferrero-Waldner biztos asszony mondott. Az Európai Uniónak is van feladata, de el kell különíteni, mi a tagállami kompetencia, mi az Európai Unió kompetenciája. És teljesen egyetértek a már itt nem lévő Hannes Swobodával, nem az Osztrák-Magyar Monarchia miatt, hanem mert igaza van nevezetesen abban, hogy a helyi szint dönti el, hogy sikerül-e valami vagy sem. Nevezetesen a tagállamnak kell adni nemzeti cselekvési programot. Büszke vagyok, hogy Európa első középtávú roma programját államtitkárságom alatt dolgoztuk ki. Pénzt kell adni a tagállamnak, de minden a helyi szinten dől el.

Mit tehet az EU? Ellenőrizze, hogy mit tesznek a tagállamok, adjon módszertant a „best practice”, a legjobb gyakorlatok ügyében, mi a legjobb megoldás. Nemcsak pénz kérdése, hanem felkészített szakértők kérdése, hogy a többség és a roma társadalom részéről vannak-e olyanok, akik ezt az ügyet előre akarják vinni. Európa jövője a kisebbségektől függ.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE). – Herr Präsident, sehr verehrte Frau Kommissarin Ferrero-Waldner, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zuerst möchte ich die Kritik zurückweisen, dass Kommissar Špidla zu faul ist, um sich um dieses Problem zu kümmern. Ich glaube, das ist nicht die richtige Art, hier im Hause zu diskutieren.

Es ist wichtig, dass wir uns bei den Roma darauf konzentrieren, dass gerade für die Jugend das Bildungsangebot verbessert wird. Wir alle kennen ja das System der Schulpflicht, und ich glaube, die sprachliche Gewandtheit, die Rechenkünste, viele Dinge, die man ganz einfach für ein gutes Leben braucht, sollte man verpflichtend in diesem Bereich ermöglichen.

Auf der anderen Seite habe ich Verständnis dafür, dass sich natürlich nicht alle integrieren wollen. Wir müssen natürlich Initiativen anbieten für jene, die sich nicht in unsere Gesellschaft integrieren wollen. Ich glaube, die Konzeption, frei auf diese Probleme zuzugehen, ist die zentrale Lösung für die Zukunft.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Beazley (PPE-DE). – Mr President, this debate has highlighted a number of the problems which the subject we are debating raises. It seems to me, Commissioner, that rather than us devising a strategy and telling others what to do, it would perhaps be wise to ask representatives of the Roma community.

We currently have two Roma MEPs. I remember, too, a very famous Spanish Socialist Member of this House, elected in 1989, who was particularly engaging and informative on the whole question of Roma culture. That culture is part of our culture and part of European civilisation, and reflects what kind of a people we are.

It would perhaps be wise to look at the history of the Roma people, to speak with representatives of the Roma culture and to ask them how we can best further their prospects, rather than telling them how they can integrate into our society and how we can best accommodate their social needs.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, Mitglied der Kommission. − Herr Präsident! Darf ich noch einmal zusammenfassen: Es war eine äußerst interessante Debatte, und wir alle sehen ganz klar die Notwendigkeit, hier zu reagieren. Ich verstehe natürlich, dass Sie alle eine möglichst schnelle Reaktion wollen.

Ich darf Ihnen sagen, dass es auch eine Richtlinie gibt, nämlich die Richtlinie 2000/43/EG, die bereits die Anwendung des Grundsatzes der Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft in den Bereichen Beschäftigung, Soziales, Bildung sowie Zugang zu und Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen garantiert und die auch für die Roma gilt. Auch das, glaube ich, ist hier wesentlich. Diese Richtlinie ermöglicht dann auch positive Maßnahmen in den Mitgliedstaaten. Allerdings ist es wahr, dass die Mitgliedstaaten nicht verpflichtet sind, diese Maßnahmen in ihre nationalen Rechtsvorschriften aufzunehmen.

Die europäischen Rechtsvorschriften müssen aber zur Anwendung kommen, und ich darf sagen, dass wir als Kommission fest entschlossen sind, die Umsetzung sicherzustellen. Daher hat die Kommission tatsächlich im vergangenen Jahr gegen 22 Mitgliedstaaten, die die europäischen Vorschriften nicht ordnungsgemäß umgesetzt haben, ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet, darunter, Herr Agnoletto, auch Italien.

Was die Eingliederung von Menschen in den Arbeitsmarkt betrifft, so stellt der Europäische Sozialfonds hierfür auch unser wichtigstes Instrument dar. Ein wesentlicher Teil der Maßnahmen, die darauf abzielen, die Beschäftigungsfähigkeit der Roma zu verbessern, kann durch diesen Europäischen Sozialfonds mitfinanziert werden. Von 2000 bis 2006 gingen zum Beispiel rund 275 Millionen Euro an speziell auf die Integration von Roma ausgerichtete Projekte.

Die Hochrangige Expertengruppe für die Integration ethnischer Minderheiten hat hervorgehoben, dass bestimmte vom ESF unterstützte Projekte wie „Acceder“ in Spanien beispielhaft für eine wirksame Integration der Roma sind. Ich möchte daher erneut einen dringenden Appell an die einzelstaatlichen Behörden richten, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen. Ich stimme mit dem Abgeordneten Swoboda überein, dass es natürlich nicht nur die nationalstaatlichen Gremien sind, sondern selbstverständlich auch oft lokale Gremien, die hier eine wichtige Rolle spielen.

Die soziale Ausgrenzung der Roma ist tatsächlich — das wissen wir alle — ein komplexes Phänomen, zu dessen Bewältigung auch ein einheitlicher, alle wichtigen Aspekte des Lebens der Roma einbeziehender Ansatz erforderlich ist: Bildung, Beschäftigung, Gesundheit, Unterkunft, Infrastruktur. Dieser Ansatz erfordert eine wirksame Koordination auf der Ebene der europäischen Institutionen. Ich bin überzeugt, dass wir mit Hilfe dieser Maßnahmen im kommenden Jahr wirkliche Fortschritte machen werden.

Ich habe natürlich gehört, dass manche von Ihnen — nicht alle — sich einen eigenen Kommissar wünschen würden, der sich dieser Thematik annimmt, und ich werde das selbstverständlich an den Kollege Špidla weiterleiten. Aber es sind eben sehr unterschiedliche Themen, die betroffen sind, daher ist wohl das allerwichtigste eine gute Koordination. Über die andere Frage wird man dann sicher noch einmal mit Herrn Špidla sprechen.

Ich möchte noch kurz einige Punkte herausgreifen, die in der Debatte besonders angesprochen wurden. Da wäre zum einen die Frage: Wie sieht es aus mit dem Dialog mit der Zivilgesellschaft und auch mit den Roma selber. Ich glaube, dass so ein Dialog — vor allem auch für das Vorgehen für die Roma und ihre Kinder — ganz wichtig ist, damit auf der einen Seite das Prinzip der Nichtdiskriminierung garantiert wird, auf der anderen Seite Arbeitslosigkeit bekämpft und die soziale Entwicklung der Regionen, in denen Roma leben, gefördert werden und die Barriere vor allem auch in den Köpfen der Mehrheit überwunden wird und die Roma wirklich als Teil dieser europäischen Kultur anerkannt werden.

Da stimme ich mit all jenen überein, die dies erwähnt haben.

Ich persönlich — und alle, die mich kennen, wissen, dass das vielleicht ein gewisses außenpolitisches Hobby von mir ist — bin immer für die Menschenrechtserziehung eingetreten. Es ist die Toleranzerziehung angesprochen worden. Ich kann nur sagen, aus meiner Sicht werde ich in diese Mitteilung sicher die Frage der Menschenrechtserziehung mit einbringen, die ich für enorm wichtig halte.

Frau de Groen-Kouwenhoven, ich muss sagen, langsam ist die Kommission vielleicht, aber faul sicher nicht. Wenn man sieht, dass der Europäische Rat und vor allem die OSZE sehr viele Programme gemacht haben, vor allem mit der Unterstützung der Europäischen Kommission, dann weiß man, dass hier durchaus sehr positive Ansätze vorhanden sind.

Mein letztes Wort gilt kurz der Frage der transnationalen Minderheit. Hier möchte ich nur sagen, dass zu berücksichtigen ist, dass die Union nicht über die Kompetenz verfügt, die Minderheiten in den Mitgliedstaaten selbst zu definieren. Sie wissen auch, dass in diesem Kontext zu bedenken ist, dass sich die Maßnahmen der Sozialpolitik nicht an der ethnischen Herkunft, sondern immer an den individuellen Bedürfnissen orientieren. Wie Sie jedoch wissen, haben vor allem die Mitgliedstaaten eine sehr unterschiedliche Auffassung davon, was eine Minderheit ist und wie eine Minderheit definiert wird. Daher wird diese Frage wohl noch nicht so schnell einer Lösung zugeführt werden können. Ansonsten werde ich das gerne weiterleiten. Sie werden sicher bald eine Mitteilung dazu vorliegen haben.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. − La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà giovedì 31 gennaio 2008.

Dichiarazioni scritte (articolo 142)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. – It is clear the Roma is a neglected minority in the European Union; we cannot allow this to continue. I fully support my colleagues in calling for the Commission to take more action on this issue. We have a situation whereby there exists a group that is considered the largest ethnic minority group in the EU, living in less than substandard conditions, that we have difficulty in protecting and aiding. Concrete and swift action from the Commission to assist the integration of the Roma community in all aspects of society, be it economic, social or political, is desperately needed. The EU needs to take the lead on this problem.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate