Zoznam 
Doslovný zápis z rozpráv
PDF 333k
Streda, 23. januára 2008 - Brusel Verzia Úradného vestníka
1. Pokračovanie prerušeného zasadania
 2. Oficiálne privítanie
 3. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 4. Opatrenia prijaté v následnosti na pozície a uznesenia Parlamentu: pozri zápisnicu
 5. Zaslanie textu zmlúv poskytnutých Radou: pozri zápisnicu
 6. Návrhy v oblasti energie a klimatických zmien (rozprava)
 7. Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 8. zasadania


  

PREDSEDÁ: RODI KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

(Rokovanie sa začalo o 12.05 hod.)

 
1. Pokračovanie prerušeného zasadania
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. – Otváram zasadanie Európskeho parlamentu, ktoré bolo prerušené vo štvrtok, 17. januára 2008.

Rokovanie sa nemôže začať do 12.30 hod., pretože predseda Komisie nemôže prísť skôr. Preto je koniec naplánovaný na 14.00 hod.

 
  
  

(Rokovanie bolo prerušené o 12.05 hod. a pokračovalo sa v ňom o 12.30 hod.)

 

2. Oficiálne privítanie
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. – Vítame členov AKT predsedníctva spoločného parlamentného zhromaždenia AKT-EÚ a ich delegácie.

Na tomto mimoriadnom rokovaní budeme diskutovať o otázke svetového významu, keďže klimatické zmeny a s nimi spojené energetické otázky sú spoločnými výzvami pre Európsku úniu, ako aj pre ľudí na celom svete.

 

3. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu

4. Opatrenia prijaté v následnosti na pozície a uznesenia Parlamentu: pozri zápisnicu

5. Zaslanie textu zmlúv poskytnutých Radou: pozri zápisnicu

6. Návrhy v oblasti energie a klimatických zmien (rozprava)
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. – Ďalším bodom je vyhlásenie José Manuela Barrosa, predsedu Komisie, k návrhom v oblasti energie a klimatických zmien.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Barroso, predseda Komisie. − Pani predsedajúca, dovoľte mi najprv ospravedlniť sa za mierne meškanie. Ako viete, práve sme uzavreli naše zasadnutie Komisie a prvé, čo sme urobili bolo, že sme prišli, aby sme predstavili to, čo považujeme za historický balík pre Európsku úniu. To je dôvod, prečo som, spolu s komisárom pre životné prostredie pánom Dimasom, a s komisárom pre energetiku pánom Piebalgsom, prišiel až teraz. Konečný návrh dokumentu sa práve dokončuje. Budeme ho mať hneď, toto je však veľmi dôležitá príležitosť bezprostredne vám predstaviť závery nášho dnešného zasadnutia.

Rád by som začal vyhlásením, že sme s výsledkom veľmi spokojní. Výsledok sme dosiahli konsenzom v kolégiu so silnou podporou všetkých členov Komisie pre tento veľmi ambiciózny návrh, pretože sme sa zhodli na tom, čo je dnes vo svete z hľadiska klimatickej činnosti a obnoviteľnej energie najkomplexnejší existujúci balík. Veríme, že máme dôvod byť naň hrdí. V tomto balíčku o klimatickej činnosti a obnoviteľnej energii sa riešia výzvy budúcnosti. Veríme, že je to dobré pre našu planétu, pre európske hospodárstvo a pre našich občanov.

Práca Európskej únie je niekedy vnímaná skôr ako technická: je zaujímavá pre odborníkov, ale nie je dôležitá pre každodenný život ľudí. Krok, o ktorom dnes diskutujeme, dokazuje, že táto teória nie je správna: boj proti klimatickým zmenám a hľadanie bezpečnej, trvalo udržateľnej a konkurencieschopnej energie sa každodenne dotýka všetkých Európanov. Týka sa to nás všetkých a je to jedna z najdôležitejších výziev 21. storočia, ak nie najdôležitejšia.

Európania žiadajú víziu a akčný plán. A práve to teraz robíme. Táto vízia bola stanovená minulý rok pod vedením Európskeho politického spoločenstva. Európska rada odsúhlasila na návrh Komisie, že dosiahne ciele 20/20/20 do roku 2020: zníženie skleníkových plynov o 20 % alebo o 30 %, ak s tým budú súhlasiť ostatné rozvinuté hospodárstva, 20 % podiel využívania energie bude pochádzať

z obnoviteľných zdrojov a nárast energetickej účinnosti do roku 2020 bude 20 %.

Na tomto sa dohodla Európska rada. Môžeme byť hrdí, že Európa je v tejto snahe na čele. Potom sme ju predložili na Heiligendammskom samite v rámci podujatia Organizácie spojených národov na vysokej úrovni v New Yorku, a nakoniec na konferencii na Bali. Bez silného európskeho vedenia by sme nedosiahli sľubné výsledky na konferencii na Bali, ktorými sa stanovuje plán pre globálnu dohodu, o ktorú sa usilujeme, a ktorej dosiahnutie očakávame v Kodani v roku 2009.

V uvedenom prípade je nevyhnutný jasný záväzok tohto Parlamentu, a za vašu podporu vám chcem všetkým opätovne poďakovať. Vaša práca počas minulého roka bola rozhodujúca pri tvorbe politického impulzu v prospech tejto činnosti. Verím, že dnešné návrhy sú v súlade s cieľmi, ktoré ste stanovili, a že zároveň plnia mandát, ktorý Európska rada udelila minulý rok v marci.

Dnešný balík je doplnením k podrobnému plánu s cieľom dosiahnuť politickú víziu, ktorá sa dohodla minulý rok. Dohodli sme sa na vízii a na jej dosiahnutie musíme teraz poskytnúť konkrétne plány a konkrétne nástroje. Veríme, že hlavnou prioritou je dosiahnutie približne 20 % zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2020 a v prípade potreby byť pripravení ho v rámci medzinárodnej dohody zvýšiť na 30 %. Nikdy na to nezabúdajme. Ide o globálne otepľovanie. Ide o globálnu zmenu klímy a nielen o zmenu klímy v Európe. Musíme predložiť naše návrhy tak, aby sa k nám pripojili aj ďalší. Takisto je dôležité ísť príkladom, a práve preto teraz navrhujeme, ako do roku 2020 dosiahnuť 20 % využitie energie z obnoviteľných zdrojov.

Balík, ktorý sme práve v Komisii schválili, zahŕňa: aktualizovaný systém obchodovania s emisiami (ETS) s cieľom vytvoriť ETS bez hraníc na podporu zníženia emisií skleníkových plynov v prípade veľkých priemyselných znečisťovateľov; osobitne záväzné národné ciele, aby členské štáty presne vedeli, čo musia okrem ETS robiť v oblastiach, ako napríklad doprava, stavebníctvo, poľnohospodárstvo a odpadové hospodárstvo; nový prístup v aktívnej podpore cieľov týkajúcich sa obnoviteľných zdrojov, opäť vrátane záväzných národných cieľov; nové pravidlá s cieľom stimulovať zachytávanie a skladovanie CO2, stimulovať novú technológiu na zníženie emisií; a nové pravidlá štátnej pomoci, ktoré rešpektujú špecifickosť opatrení potrebných v tejto environmentálnej oblasti.

Súčasťou nášho mandátu bol cieľ vo výške 10 % pre biopalivá, aby doprava zohrávala úlohu pri znižovaní emisií. Ako viete, tento 10 % cieľ Európska rada jednohlasne schválila.

Chcem objasniť, že pri predkladaní návrhov o biopalivách sme takisto plne rešpektovali druhú stranu mandátu: potrebu dlhodobej udržateľnosti životného prostredia. Tento návrh, ktorý sa týka certifikácie biopalív a rovnako domácich a dovezených biopalív, vytvára najúplnejší a trvalo najviac udržateľný systém kdekoľvek na svete. Takisto budeme naďalej podporovať rýchly vývoj biopalív druhej generácie.

Je dôležité pochopiť, že podporujeme trvalo udržateľné biopalivá a prispievame ku globálnemu režimu, pretože v súčasnosti sa nachádzame v situácii, v ktorej biopalivá často nie sú trvalo udržateľné a nezodpovedajú našim kritériám – kritériám, ktoré chceme, aby boli vykonávané nielen v Európe, ale na celom svete.

Balík opatrení, ktorý sme dnes navrhli, obsahuje najďalekosiahlejšie legislatívne návrhy, ktoré Európska komisia za mnohé roky predložila. Ako sme sa začali zaoberať formovaním tohto komplexného balíka? Strávili sme veľa času podrobným skúmaním možností, ale vždy sme sa pevne držali piatich kľúčových zásad.

Po prvé, rešpektovania cieľov. Bez toho nebudeme pred investormi, našimi partnermi na rokovaniach, a najmä pred našimi vlastnými občanmi vyzerať seriózne.

Po druhé, spravodlivosť: uznávanie rôznych možností investovania členských štátov a ich rôznych východiskových pozícií.

Po tretie, konkurencieschopnosť: navrhnutie systému schopného minimalizovať náklady európskeho hospodárstva a, v niektorých oblastiach, zlepšenie konkurenčných možností Európy tým, že sa európskemu priemyslu a európskemu hospodárstvu poskytne výhoda prvého subjektu na trhu.

Po štvrté, museli sa vytvoriť návrhy podporujúce komplexnú medzinárodnú dohodu na zníženie emisií skleníkových plynov, zahŕňajúce zintenzívnenie našej vlastnej snahy znížiť emisie o 30 %, ak iné rozvinuté krajiny urobia to isté.

V neposlednom rade musíme takisto začať pracovať na znížení globálnych emisií do roku 2050 na polovicu. Znamená to pracovať už dnes, aby sme mohli rýchlo uviesť do prevádzky technológiu zajtrajška.

Tento balík by mal byť vnímaný v spojení s niektorými našimi predošlými návrhmi, konkrétne s návrhom o vnútornom trhu pre energetiku a plánom energetických technológií. Je súčasťou veľmi komplexného súboru návrhov, ktorý po prvý raz vytvára skutočnú európsku energetickú politiku, my však chceme, aby táto energia bola bezpečná a aj trvalo udržateľná. Samozrejme, budú aj takí, ktorí povedia, že zmena zapríčiní príliš vysoké náklady, a že nemáme na výber inú možnosť, než vopchať hlavu do piesku a dúfať, že sa situácia zlepší. Myslím si, že takéto chápanie nie je správne. Ide síce o náklady, ale tieto náklady sú zvládnuteľné.

Veľmi tvrdo pracujeme na tom, aby sme prišli so správnym návrhom a splnili ambície Európy správnym spôsobom. Takže dodatočné úsilie, potrebné na uskutočnenie návrhov, by bolo do roku 2020 menšie než 0,5 % HDP. To sa rovná priemerne okolo 3 EUR na týždeň na jedného občana Európy. Je to oveľa menej než takmer 60 EUR týždenne, čo sú náklady pri nečinnosti.

Aj keby sme vychádzali z najoptimistickejších predpokladov Sternovej správy, náklady pri nečinnosti sú 10-krát vyššie ako tie, ktoré navrhujeme. Pravdou je, že si to vyžaduje isté náklady, ale musíme porovnať náklady na tento balík s nákladmi pri nečinnosti a môžeme povedať, keďže náklady pri nečinnosti sú oveľa vyššie, že v prípade tohto balíka ide o relatívny zisk. V skutočnosti každým dňom, ako rastie cena ropy a plynu, reálne náklady na balík klesajú. Namiesto nákladov by sme mali v skutočnosti hovoriť o výhodách pre Európsku úniu.

(potlesk)

Balík je neoddeliteľnou súčasťou efektívneho dosahovania našich cieľov, využívajúc pritom trh na stimulovanie zmeny tam, kde je to nákladovo najvýhodnejšie a zaisťujúc všade rovnaké podmienky, zatiaľ čo na členských štátoch ponecháva tak veľa, ako je to len možné.

Osobitnú pozornosť venujeme spravodlivosti. Preto sme prišli s návrhmi, ktoré by zabezpečili, aby požiadavky kladené na chudobnejšie členské štáty boli realistické: všetci prispejú, ale v súlade so svojimi možnosťami investovať.

Všetci vieme, že na podnikateľskej úrovni existujú sektory, v ktorých by náklady na zníženie emisií mohli mať skutočný vplyv na konkurencieschopnosť so spoločnosťami v krajinách, ktoré v boji proti klimatickým zmenám nerobia nič, alebo len veľmi málo. Nemá zmysel byť prísny v Európe, ak to znamená presun výroby do krajín, ktoré umožňujú neohraničené vypúšťanie emisií.

Medzinárodná dohoda je najlepším spôsobom, ako sa s týmto problémom vysporiadať, ale potrebujeme tiež poskytnúť právnu istotu spoločnostiam, že tento potrebný krok podnikneme. Energeticky náročné priemyselné odvetvia budú mať, v prípade neexistencie globálnej alebo odvetvovej dohody, kvóty systému ETS bezplatne. Ak sa nesplnia naše očakávania týkajúce sa medzinárodnej dohody, budeme zvažovať iné možnosti, ako napríklad vyžadovať od dovozcov, aby získavali kvóty spolu s európskymi konkurentmi, za predpokladu, že je takýto systém zlučiteľný s požiadavkami WTO.

Tento bod uvádzam osobitne, pretože je veľmi dôležité, aby tento balík a opatrenia, ktoré prijme Európska únia, neboli v prospech životného prostredia a v neprospech hospodárstva. Nie, nie sú určené len pre životné prostredie a našu planétu, sú aj pre naše hospodárstvo a pre konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva. Chceme, aby v Európe zostal priemysel. Nechceme vyvážať naše pracovné miesta do iných častí sveta.

(potlesk)

Spravodlivosť je dôležitá aj na úrovni občana. Podporujeme členské štáty, aby konali citlivo, napríklad, aby využívali podiel z miliárd EUR, získaných v dražbe, na pomoc tým, ktorí sú na tom horšie, a aby investovali do energeticky úsporného bývania.

Nesmieme však zabúdať na obrovskú hospodársku šancu, ktorú predstavuje prechod Európy na nízkoemisné hospodárstvo. Vedúce postavenie Európy takisto znamená potrebu ukázať, že je tu technológia, že budeme potrebovať efektívny a konkurencieschopný priemyselný sektor na splnenie výzvy. Sú tu skutočné možnosti. Len samotný sektor obnoviteľných zdrojov prinesie podľa našich odhadov do roku 2020 najmenej milión pracovných miest. Som si istý, že európsky priemysel opäť dokáže svoju schopnosť inovácie a prispôsobenia sa. Európa môže byť prvým hospodárstvom nízkouhlíkového veku. Tejto šance sa musíme chopiť.

Tento balík predstavuje pre Európu možnosť, aby sa ukázala v najlepšom svetle: vyrovnanie sa s otázkou zásadnej, dlhodobej dôležitosti; využitie kontinentálneho rozsahu Európskej únie s cieľom dosiahnuť najlepší účinok; premietnutie politického konsenzu do praktickej činnosti.

Ak majú niektorí ľudia v Európe pochybnosti o potrebe Európskej únie, tak toto sú presne tie druhy politiky, ktoré dokazujú, prečo potrebujeme silnú Európsku úniu viac ako kedykoľvek predtým.

(potlesk)

Presne toto je miesto, kde môžeme tým najväčším skeptikom ukázať, že naše členské štáty, dokonca tie najväčšie, nemajú takú váhu ani vplyv, aby tento program presadzovali. Ale ak je Európa rozhodnutá byť na čele, dokáže to. Takže, odhliadnuc od environmentálnych aspektov, odhliadnuc od hospodárskych aspektov a odhliadnuc od veľmi dôležitých geopolitických aspektov a aspektov bezpečnosti – pretože nezabúdajme, že hovoríme o bezpečnosti zásobovania, keďže nechceme byť závislí na režimoch, ktoré nie sú našimi priateľmi – aj to je významným argumentom v prospech európskej jednoty. Ide o dôležitý argument aj preto, aby sme dokázali, že nielen my potrebujeme silnú Európsku úniu, ale že aj svet potrebuje silnú Európsku úniu na to, aby viedla globálne úsilie s cieľom čeliť globálnym výzvam 21. storočia.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen, v mene skupiny PPE-DE. (NL) Pani predsedajúca, pán predseda Komisie, pán predseda Rady, dámy a páni, dnes je historický deň. Je to deň, ktorý ovplyvní náš spôsob života a myslenia, to, čo robíme a čo nerobíme.

Bez toho, že by som chcela znevažovať jej iné zásluhy, na túto Komisiu sa bude bezpochyby v budúcnosti pamätať ako na Komisiu, ktorá obohatila európsku integráciu o nový rozmer, ako na Komisiu, ktorá zaviedla klimatický a energetický balík. Je to plán, ktorého základy boli položené počas nemeckého predsedníctva na podnet kancelárky Merkelovej, a ktorý sme v skupine PPE-DE vždy podporovali.

Európa dnes vysvetľuje, že sa nebojíme prevziať zodpovednosť v oblasti energie a klímy, a že dokážeme konať ako celosvetový priekopník. Je teraz na nás, aby sme zosúladili ambíciu s realizovateľnosťou. Nerobme si ilúzie, dámy a páni: dosiahnutie cieľov 20/20/20 si bude krátkodobo a strednodobo od nás všetkých vyžadovať zložité rozhodnutia a bude si žiadať veľké úsilie od každej zainteresovanej strany, a dokonca už dohodnutie sa na nich je významným krokom vpred.

Pán predseda Komisie, akčný plán, ktorý ste práve načrtli, je veľmi dobre premyslený. Skupina PPE-DE podporuje vašich päť kľúčových zásad, ale ako zodpovedná skupina prirodzene potrebujeme flexibilnosť na preskúmanie, či je každý návrh predložený Komisiou spravodlivý a uskutočniteľný pre každý členský štát a pre odvetvia, ktorých sa najviac dotkne.

Aby sme uspeli, je potrebný komplexný prístup umožňujúci, aby sa naše náročné ciele v oblasti energie a klímy zosúladili s našimi cieľmi v oblasti hospodárskeho rastu a zamestnanosti. Zároveň musí Európa zabezpečovať dodávky energie a stať sa sebestačnou.

Skupina PPE-DE podporuje diferencovaný prístup. Vieme, že budeme teraz bombardovaní otázkami naznačujúcimi, že by sa to malo zmierniť. Našou zodpovednosťou je aj pozorne počúvať poznámky štátnych a regionálnych orgánov, a tiež zo širokého spektra spoločnosti. Bez ohľadu na to je našou počiatočnou zásadou, že nie ten, kto kričí najhlasnejšie, aj najďalej zájde. Musíme sa snažiť o diferencovaný prístup založený na transparentnosti, objektívnosti a na spravodlivých kritériách, a konať tak na základe pochopenia, že viac stojí nerobiť nič, ako konať múdro.

Popri našej vzájomnej solidarite treba pri rozdeľovaní nákladov primárne zvažovať geografickú a hospodársku kapacitu členských štátov. Takisto treba vziať do úvahy už podniknuté opatrenia a priemyselnú kapacitu budúcich inovácií. Za žiadnych okolností sa nemožno týchto zásad vzdať. Záverečné hodnotenie skupiny PPE-DE musí poskytnúť obojstranne prospešnú situáciu. Na jednej strane musíme splniť naše ciele týkajúce sa klímy, a na druhej strane musíme udržiavať úspešné hospodárstvo, aby sme vytvárali pracovné miesta. Ak sa rovnováha nakloní na jednu stranu, riskujeme, že stratíme oboje, napríklad, ak by sa malo hospodárske odvetvie pohnúť k oblastiam, kde dokonca neexistujú obmedzenia pre CO2.

Nakoniec, skupina PPE-DE chápe, že je pre Európu, ale aj pre zvyšok sveta veľmi dôležité, aby uspeli v zbavovaní sa svojej energetickej závislosti. Nastal čas naučiť sa, ako spotrebovávať vo veľkom rozsahu nízkouhlíkovým spôsobom. My všetci – zamestnávatelia aj občania – musíme veci naokolo zmeniť.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda, v mene skupiny PSE. (DE) Pani predsedajúca, rád by som vyjadril moju úprimnú vďaku predsedovi Komisie a Komisii za prácu, ktorú odviedli. Ako sa už spomenulo, už sa určili správne environmentálne a hospodárske ciele, ktoré sa podporujú. Pri vykonávaní balíka, ako uviedol predchádzajúci rečník, musíme starostlivo dohliadať na špecifické body. Pán Barroso, vy viete, že v otázke biopalív, pokiaľ ide o súčasný stav v tejto oblasti, sme veľmi skeptickí. Je potrebné, aby sme oveľa viac investovali do výskumu a vývoja, čo platí aj pre niekoľko ďalších rozpočtov, ak sa má druhá generácia stať skutočnosťou v najkratšom možnom čase a nakloniť tak jazýček váh rozhodujúcim spôsobom v prospech čistejšieho prostredia. Je úplne zásadné, aby používanie biopalív jasne predstavovalo čistý zisk pre životné prostredie.

Pokiaľ ide o emisie CO2 a iné skleníkové plyny, mnohí povedia (a ja s nimi súhlasím), že zníženie o 20 % nie je dostatočné na to, aby sa zaručilo dosiahnutie cieľov, o ktoré sa usilujeme v boji proti klimatickým zmenám. Na druhej strane úplne súhlasím s Vaším argumentom, že nie je dôvod na to, aby Európa šla týmto smerom osamotene a niesla všetky riziká, zatiaľ čo ostatní zostanú stranou a nechcú sa pripojiť, pretože si neželáme vyvážať špinavú technológiu a pracovné miesta. Chceme v Európe vyvinúť čistú technológiu a aj ju vyvážať, aby sme mohli spolu udržať čisté životné prostredie na celom svete. Toto musí byť naším cieľom.

(potlesk)

To je dôvod, pán Barroso, prečo potrebujeme transparentné a premyslené medzinárodné dohody, a prečo ich potrebujeme čo najrýchlejšie. Ak by sa tento cieľ ukázal nedosiahnuteľným, sme za to, aby sme sa nad touto záležitosťou zamýšľali sami. Myslím, že toto je oblasť, v ktorej je Komisia príliš nerozhodná. Určite súhlasím s tým, že rozhodnutia stačí urobiť neskôr, ale verím, že teraz je ten pravý čas na zamyslenie sa nad tým, čo urobíme, ak sa medzinárodné dohody neuskutočnia. Zavedú sa potom dovozné dane? Tieto by, samozrejme, predstavovali dôvod na sťažnosť WTO. Rozmýšľali by sme nakoniec snáď o zavedení dane z CO2? Touto myšlienkou sa už v Rade a Komisii čiastočne zaoberalo. Ak urobíme čokoľvek iné, musíme vyvíjať výrazný tlak na to, aby sme zaistili, že sa do úvahy vezmú environmentálne aj hospodárske dimenzie. Aj keď neprijímam každé zborové protestné volanie priemyslu ako samozrejmosť, je nutné zvážiť legitímne záujmy priemyslu a pracovnej sily. Povedali ste, že to tak bude. Počas legislatívneho procesu na to budeme musieť dohliadať.

Pán predseda, dámy a páni z Komisie, to, čo musíme dosiahnuť, je to, čo sme dokázali v prípade REACH, a to je spojenie nielen environmentalistov, ale aj priemyslu a pracovnej sily, ktoré je navrhované na to, aby zosúladili svoje záujmy. REACH je dobrým príkladom takéhoto spojenectva. Pán Sacconi a mnohí ďalší zohrali dôležitú úlohu s cieľom zabezpečiť, aby tento Parlament a táto Komisia vyťažili prospech z rámca REACH. Environmentálne ciele nás musia viesť, ale zároveň musíme riadne zvažovať hospodárske otázky vzhľadom na zabezpečenie čistého priemyslu a čistého hospodárstva v Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Watson, v mene skupiny ALDE. - Pani predsedajúca, liberáli a demokrati vítajú tento balík. Veríme, že je dosiaľ najdôležitejším činom Komisie pod vedením pána Barrosa. Klimatické zmeny sú najväčšou výzvou, akej čelí život na našej planéte, najväčší problém, ktorému čelia naše vlády a starosť nahlodávajúca našich občanov. Som vďačný pánovi Daviesovi a pani Ekovej za prácu, ktorú odviedli v mojej skupine, aby zabezpečili, že získame istú a skorú odpoveď.

Je dôležité, aby Komisia podnikla kroky. Národné demokracie sú príliš často vedené krízovými manažmentmi. Problémy sa neriešia, pokiaľ sa riešiť nemusia a niekedy prichádza konanie príliš neskoro. Kalifornskí vedci nás pred klimatickými zmenami varovali pred 30 rokmi. Už im nedokážeme predísť, ale môžeme dúfať a snažiť sa udržať ich pod kontrolou.

Vaše návrhy, pán predseda Barroso, uznávajú nesmiernu naliehavosť akcie. Bude sa proti nim ostro namietať. Niektorí budú tvrdiť, že zasiahnu zisky; iní budú tvrdiť, že zasiahnu pracovné miesta, a my sme si vypočuli rady oboch skupín. Je nepochybné, že ste v Komisii rozprúdili vášnivé diskusie. Moja skupina argumentuje, že môžu prispieť k ziskom a k pracovným miestam a dodať nášmu hospodárstvu novú konkurenčnú výhodu. V každom prípade sú nevyhnutné na zodpovedné spravovanie našej planéty a my budeme s vami spolupracovať na čo najrýchlejšom zabezpečení dosiahnutia dohody v tejto záležitosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward , v mene skupiny UEN. (GA) Pán predseda, určitý čas už čakáme, aby sme videli výhody tohto legislatívneho balíka. Možno sa teraz sen stáva skutočnosťou. Možno sa stanovia ciele na zníženie CO2 a na zvýšenie podielu obnoviteľnej energie.

Členské štáty budú bezpochyby čeliť výzve. Ale v skutočnosti jej už čelia.

Tieto právne predpisy stabilizujú trh, najmä obchodný a vedecký trh, poskytnú istotu pre investorov a podporia veternú energiu, solárnu energiu, energiu z vodných elektrární a biopalivá.

Celkovo to pomôže chrániť životné prostredie pred klimatickými zmenami.

Pokiaľ ide o biopalivá, Parlament tvrdí, že nezhoršia problém CO2. Cieľ vo výške 10 % je možno príliš vysoký. Budeme musieť zabezpečiť, aby sa na základe právnych predpisov umožnili dodávky potravín, a aby sa nedostatky kontrolovali. Bude potrebné, aby členské štáty zaujali flexibilný postoj k nerovnostiam existujúcim medzi jednotlivými krajinami.

Tieto právne predpisy však musia byť životaschopné. Vítam návrhy Komisie o druhej generácii bioenergie, ale teraz by sme sa mali začať zameriavať na tretiu generáciu.

 
  
MPphoto
 
 

  Rebecca Harms, v mene skupiny Verts/ALE. (DE) Pani predsedajúca, pán predseda Komisie, pán komisár Dimas, spomínate si ešte na Bali? Som si istá, že pán Dimas áno. Práve tam Európska únia skutočne stelesňovala medzinárodný prístup v boji proti klimatickým zmenám, tam predstavovala medzinárodnú solidaritu a dlhodobú udržateľnosť. Bol to úžasný pocit. Často som bola na vás hrdá, pán Dimas. Bola som dokonca hrdá na nemeckého ministra životného prostredia. Pripomenulo mi to, že Európska únia je schopná znovu získať podporu svojich obyvateľov prostredníctvom vedenia skutočne účinnej kampane proti globálnym klimatickým zmenám.

Verejný súhlas sa však veľmi ľahko premárni, pán Barroso, najmä ak existuje zdanlivá priepasť medzi slovami a skutkami. Veľa som čítala o diskusiách v Komisii. Pokiaľ nezachováte pevnú líniu svojich návrhov o obchodovaní s emisiami, som presvedčená, že zničíte veľmi dôležitý nástroj. Ak je čisté uhlie naďalej dominantné a vedie sa skrytá kampaň za jadrovú energiu, ak sa kladie hlavný dôraz na biopalivá skôr ako na rozmanitú dopravnú politiku, ak sa účinnosť energie – priorita priorít, pán Piebalgs – čoraz viac zanedbáva, zostaneme v snahe čeliť klimatickým zmenám bezradní.

(potlesk)

Útoky, organizované európskym priemyslom proti týmto návrhom, nemožno tolerovať. Nakoniec, práve voľný trh zapríčinil tento klimatický problém. Nebola to Čína ani India, ktoré riadili svoje zdroje neúsporne a vypúšťali príliš veľa CO2 – boli sme to my. Voľný trh tento problém nevyrieši. Voľný trh musí byť regulovaný v prospech ochrany klímy. Je jasné, že za predpokladu s tým spojených bremien, budeme musieť hovoriť o vonkajšej ochrane. Sme pripravení to urobiť. Sme presvedčení, že to, aby sme napredovali v medzinárodných rokovaniach o akejkoľvek otázke vrátane vonkajšej ochrany, si od nás bude vyžadovať ambiciózne návrhy na európskej úrovni. Nemôžeme ísť do Poznane so slabými nástrojmi. V Poznani a Kodani budeme musieť opäť prevziať vedenie. Teším sa na úzku spoluprácu s Vami, pán Dimas.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Roberto Musacchio, v mene skupiny GUE/NGL. (IT) Pani predsedajúca, dámy a páni, rozhodnutie Komisie prísť a predstaviť svoje návrhy tejto snemovni, je významné. Je pozitívnym znamením, že Európa berie túto otázku vážne, a že jej cieľom je typ spravodlivej reakcie, ktorej dotvoreniu sme pomohli.

Presne z tohto dôvodu by som však rád celkom úprimne povedal, že mám pochybnosti o niektorých aspektoch týchto návrhov a nemôžem s nimi súhlasiť. Hovorím o neúnosnom podiele biopalív, napriek rastúcim pochybnostiam z mnohých strán. Hovorím o riziku, že niektorí ľudia budú môcť stotožňovať jadrovú energiu s čistým a obnoviteľným zdrojom energie, čo nie je pravda. Hovorím o prílišnom spoliehaní sa na technológiu zachytávania uhlíka viac ako na iné, lepšie postupy. Nakoniec hovorím o zrušení limitov emisií pre znečisťujúce krajiny, či o odvetviach spracovania železa a ocele.

Takto riskujeme skôr podkopanie dôveryhodnosti Európy, ako jej posilňovanie v rozhodujúcej fáze, ktorá sa začala konferenciou na Bali. Na Bali sa určili základné pravidlá na podpísanie dohody nahrádzajúcej Kjótsky protokol. V záujme dosiahnutia tohto cieľa (čo je nevyhnutné) vznikne potreba výraznej politickej vôle a schopnosti vytvoriť komplexnú schému, ale aj dôslednosti.

Politická vôľa znamená považovať klimatické otázky za skúšku ohňom pre Európu, ako aj pre iný typ globalizácie. Dôslednosť znamená zamerať sa na splnenie cieľov 20/20/20: zníženie emisií, energetickej účinnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Je preto potrebné, aby sme určili balík prioritných opatrení, ktoré treba v nadchádzajúcom roku schváliť ešte predtým, ako sa rozpustí parlament a uskutočnia nové voľby. Okrem cieľa 20/20/20 musí balík obsahovať opatrenia v oblasti vozidiel a leteckej dopravy, ktoré spôsobia, že záväzky o všeobecnom znížení budú dôveryhodné, čiastočne pomocou vertikálnych politík. V tomto rozsahu by bolo zrieknutie sa nárokov v odvetviach, ako napríklad v odvetví spracovania železa a ocele, veľkou chybou.

Je takisto potrebné pojať návrhy dostatočne komplexne, aby sa dosiahla pevná dohoda volajúca po novom scenári globalizácie, ktorý sa už nebude zakladať na hospodárskej súťaži, ale na spolupráci a odovzdávaní technológie.

Okrem toho je dôležité preskúmať nové myšlienky, ako napríklad návrh pani Merkelovej o výpočte emisií na jedného obyvateľa, a zvažovať úpravy ovplyvňujúce osobitne kontinenty ako Afriku, ktoré znečisťujú menej a sú oveľa viac dotknuté klimatickými zmenami. Práve podľa tohto meradla, vážnou situáciou v Afrike, sa bude posudzovať príspevok a oddanosť Európy.

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Blokland, v mene skupiny IND/DEM. – (NL) Pani predsedajúca, toto je dôležitý deň pre environmentálnu a energetickú politiku. Rád by som Európskej komisii poďakoval za energetický balík, ktorý bol predstavený. Tento legislatívny balík je vytvorený na základe rozhodnutí prijatých v minulom roku, ktorých cieľom je zníženie emisií skleníkových plynov. Charakteristickou črtou predstavených návrhov je, že nezohľadňujú rôzne záujmy, a to ani vo vnútri Európskej komisie.

V posledných dňoch sme všetci počuli kritiku týchto návrhov, najmä zo strany energeticky náročného priemyslu. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k smernici o obchodovaní s emisiami sa určite dotknú rôznych odvetví. Napriek tomu si myslím, že teraz musíme prijať opatrenia, hoci to môže byť ťažké.

Takisto som so záujmom zaregistroval návrh smernice o zachytávaní a ukladaní uhlíka. Bolo by skvelé, keby sa našlo viac zdrojov obnoviteľnej energie: do roku 2020 až 20 % všetkej energie, ako nám bolo povedané. K cieľu 10 % pre biopalivá musíme zaujať kritický postoj. Kritériá trvalej udržateľnosti musia byť v tejto smernici jasne vymedzené. Výbor pre životné prostredie bude zodpovedným výborom pre väčšinu týchto návrhov. To znamená, že musí byť účinný, ale pokiaľ ide o záverečný výsledok, sme optimistickí.

V nasledujúcich mesiacoch budeme zo strany lobistických skupín počuť silnú kritiku, ale budeme mať aj širokú podporu.

Musíme byť pevní a zabezpečiť, aby legislatívne rámce zaručili zodpovednosť a spravodlivosť vo všetkých otázkach a pre všetkých, ale najmä vzhľadom na životné prostredie.

 
  
MPphoto
 
 

  Irena Belohorská (NI). – Ďakujem pekne pani predsedajúca, vážený pán Barroso, vážení páni komisári Dimas a Piebalgs, ďakujem vám za vami predložený návrh. Myslím si, že je veľmi dôležitý pre nás všetkých a pre budúcnosť Európy.

Konferencia v Bali v decembri minulého roku predstavuje základ pre medzinárodnú dohodu v oblasti riešenia problémov klimatických zmien. Bali Action Plan - Roadmap a Adaptačný fond sú výzvami, kde musí Európska únia prevziať hlavnú vedúcu úlohu. Musíme pripustiť mieru zodpovednosti za stav, ktorý v oblasti klimatických zmien máme.

Je logické, že rozvinuté a rozvojové krajiny nebudú mať rovnaké ciele. Čína a India by mali za znižovanie emisií dostať kompenzáciu, ktorá by mala byť exaktne definovaná. Avšak bez toho, aby tento problém začali brať vážne aj Spojené štáty, mám obavu, že naše snahy sú len mrhaním času.

Konferencia v Bali nie je nástupom Kyoto protokolu, ale dúfajme, že bude pôsobiť ako stimul, aby sa tento problém začal riešiť. Špeciálne, pán Barroso, vítam bod 2, teda spravodlivosť a rešpektovanie východiskových pozícií členských štátov a rozvoja ich ekonomiky. Ďakujem ešte raz.

 
  
MPphoto
 
 

  Karl-Heinz Florenz (PPE-DE). – (DE) Pani predsedajúca, pán Barroso, asi viete, že sa veľmi zaujímam o hospodárstvo, životné prostredie a našu spoločnú politiku. Dnes ste postúpili o trochu ďalej v rozvoji vízie, ktorú načrtla pani Angela Merkelová a hlavní predstavitelia štátov a predsedovia vlád. Vízia, ktorú načrtli minulú jar, bola veľmi vhodná. Prišla v správnom čase. Teraz ju však treba sformulovať, a v tomto ohľadne ste nám ešte nepovedali všetko. Dnes som nepočul príliš veľa čísiel. Niektoré z nich by som počul rád, pretože chceme tento problém vyriešiť spolu so zainteresovanými stranami, nie v rozpore s nimi. Programy, ktoré ste predstavili za posledné dva týždne, spolu s dnešným programom, zásadne zmenia európske hospodárske a priemyselné politiky. Práve z toho dôvodu si myslím, že potrebujeme oveľa väčšiu podporu a nesmieme sa spoliehať výhradne len na hlavné piliere.

Musím priznať pán Dimas, že som do určitej miery sklamaný tým, že politika odpadového hospodárstva a najmä politika likvidácie odpadov, nehrajú v tomto programe dostatočnú úlohu. V Európe by sme mohli znížiť emisie CO2 o milióny ton v prospech našich hlavných vývozných odvetví, keby sme mali dosť odvahy. Neuvedomili sme si všetci v posledných dvoch rokoch, že čelíme ďaleko väčšiemu problému, než len klimatickému? V budúcnosti budeme mať problémy so zdrojmi. Pán komisár, pán predseda, ak neprijmeme odvážnejší prístup, naše deti nám budú klásť nepríjemné otázky.

Samozrejme, že musíme hrať poctivú hru s podnikmi a s environmentálnymi organizáciami, a preto plne podporujem päť priorít, ktoré ste stanovili. Nemôžeme navliecť naším vyvážajúcim spoločnostiam zvieraciu kazajku a potom očakávať, že budú prosperovať lepšie ako ich konkurenti. To nie je možné. Musíme si to priznať.

Pokiaľ ide o systém obchodovania s emisiami, je to, keď všetko dobre zvážime, najznámejší a časom overený systém. Musíme sa poučiť zo svojich chýb, nesmieme však zľaviť z prísnosti. Neurobíme nikomu láskavosť, ak urobíme príliš veľké ústupky. Systém musí byť pevný a zároveň spravodlivý. Potom budem stáť plne za vami.

Európska únia by sa nemala tak veľmi obávať otázky klimatických zmien. Mali by sme ju brať ako príležitosť – príležitosť pre naše životné prostredie, pre náš priemysel a najmä pre budúce generácie.

(Potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Guido Sacconi (PSE). – (IT) Pani predsedajúca, dámy a páni, takisto by som chcel zdôrazniť, aké je dôležité, že ste sa, pán predseda, rozhodli prísť a informovať nás v reálnom čase o prijatí balíka, ktorý bol vytvorený tak starostlivo, že by sa dalo dokonca povedať, že bol ušitý na mieru. Nezabúdajme, že tento balík ide ruka v ruke s iným rozhodnutím, ktoré ste prijali v decembri: Myslím tým návrh na reguláciu vozidiel, ktorý svojím spôsobom tvorí súčasť tohto balíka.

Nebudem komentovať samotný obsah balíka, nakoľko mám zlozvyk posudzovať texty, až keď sa s nimi oboznámim, preskúmam ich a zhodnotím všetky ich podrobnosti. Pokúsime sa zistiť, či ste ich správne vyvážili alebo či je potrebné ďalšie doladenie alebo zlepšenie. Celkovo sa mi zdá, že súbor návrhov zodpovedá zásadám a cieľom, ktoré v ostatných mesiacoch navrhol Parlament aj Rada.

Uviedol by som však jednu politickú otázku, o ktorej sa už zmienil pán Musacchio, a ktorá sa týka nás všetkých. Súhlasím s jeho záverom o konferencii na Bali. Pohár nie je ani poloplný ani poloprázdny, bol to však veľký politický úspech. Len pred tromi mesiacmi by naň človek nestavil ani cent. EÚ pri tej príležitosti potvrdila svoju svetovú vedúcu úlohu, ale jej zodpovednosť sa tým zvýšila. Naša zodpovednosť sa zvýšila: nemôžeme ísť do Poznane a potom do Kodane s prázdnymi rukami. Musíme tam ísť s faktami.

Vy ste svoju úlohu navrhnutím tohto balíka splnili, teraz je však na zákonodarcoch – na Parlamente a Rade – aby ho prijali a previedli na záväzné normy. Nebude to ľahká záležitosť v takom krátkom čase, ktorý máme k dispozícii. Toto legislatívne obdobie vstúpilo do svojej záverečnej etapy, čo by malo platiť aj pre emisie CO2 v roku 2015, kedy by mali dosiahnuť svoj vrchol predtým, ako začnú klesať. My už sme ten strop dosiahli.

V dôsledku toho je potrebná určitá neformálna dohoda, osobitný pracovný postup, aby sa zabezpečilo, že väčšia časť tohto balíka bude dokončená pred koncom funkčného obdobia Parlamentu. V opačnom prípade budeme mať prázdne ruky, keď dôjde k rokovaniam o etapách nadväzujúcich na konferenciu na Bali. Týka sa to teda Parlamentu, ktorý musí zohrať svoju úlohu tak, že, ak to bude možné, bude predchádzať sporom o právomoc, pri ktorých sa premárňujú mesiace. Týka sa to takisto Rady, ktorá, ako to bolo v iných prípadoch, by sa s nami mohla v počiatočnej etape angažovať v neformálnej spolupráci. Týka sa to však aj vás: prišli ste dnes trochu neskôr, lebo ste sa evidentne zaoberali záležitosťami, ktoré bolo potrebné prerokovať. Ak ide o ďalšie dokumenty, s ktorými som mal možnosť sa oboznámiť, bolo by dobré, keby Komisia mohla voči vonkajšiemu svetu vystupovať jednotne.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE). - Pani predsedajúca, konečne sa dostávame od cieľov k nástrojom! Súhlasím, že sa to môže múdro riadiť, čo je obojstranne výhodná situácia, v ktorej môžeme vytvoriť lepšie životné prostredie, lepšie možnosti pre naše deti a viac pracovných miest v Európe. V našom riadení je však potrebná súdržnosť rôznych oblastí politiky – politiky výskumu, rozvojovej pomoci, spoločnej poľnohospodárskej politiky, energetickej politiky a tak ďalej – a prvý test uvedeného bude na jarnom samite s lisabonskou agendou.

Bude lisabonská agenda v Rade v marci odrážať energetický a klimatický balík? To bude prvým veľkým testom. Prebehne však aj iný test. Máme len 13 mesiacov na dosiahnutie rozhodnutí o tomto veľmi dôležitom – možno najdôležitejšom – návrhu: o mandáte pre Európsky parlament, Komisiu a Radu. Máme trinásť mesiacov na to, aby sme predniesli európske stanovisko pred európskymi voľbami a pred mimoriadne dôležitým stretnutím v Kodani v decembri 2009.

Všetci vieme, že je skutočne dôležité a celkom nevyhnutné, aby sme tam prišli a záleží od každého z nás jednotlivo, aby sme umožnili – a nie znemožnili – dosiahnuť v apríli také rozhodnutie, na rozdiel od starej dánskej rozprávky, aby kráľ nebol nahý, keď pôjde do Kodane!

Takisto musíme riešiť nedostatok elektrickej energie, ktorý sa nerieši dostatočne, technologickú neutralitu a problematiku lesníctva, ktoré sa musia zlepšiť. Myslím si, že v parlamentnom procese to bude nastolené veľmi transparentným a otvoreným spôsobom, ako to v Parlamente býva.

Nakoniec prejdime od nástrojov k cieľom: je to naša zodpovednosť, a keď príde na rozhodnutie, skupina ALDE bude pri vás stáť a konečne pre voličov poskytne hodnoty!

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Foglietta (UEN). – (IT) Pani predsedajúca, dámy a páni, Komisia zmenila smerovanie v dvoch bodoch, pokiaľ ide o energetický a klimatický balík, o ktorom, žiaľ, vieme málo: dodržiavanie záväzkov z Kjóta a zlepšenie európskeho energetického mixu a dodávok. Vítame najmä záväzky na podporu šírenia obnoviteľných zdrojov energie, väčšej pružnosti pri schvaľovaní štátnej pomoci pre opatrenia na ochranu životného prostredia a vývoja čistých zdrojov a technológií na obmedzenie emisií.

Balík však obsahuje niekoľko citlivých otázok súvisiacich s konkurencieschopnosťou našich firiem. Pán Barroso sám odhadol tieto náklady približne na 60 miliárd EUR. Budeme musieť uvážiť vplyv týchto nákladov. Plán na systém draženia kvót, ktorý by mal stáť približne 39 EUR za tonu CO2, a pre svoje rozšírenie o odvetvie dopravy a stavebníctva, spôsobuje priemyslu určité starosti a pravdepodobne sa dotkne koncových spotrebiteľov. Za predpokladu týchto bezútešných predpovedí sa bude musieť Komisia a najmä členské štáty snažiť zo všetkých síl znížiť hospodársky a sociálny vplyv opatrení.

Rád by som zdôraznil, že úloha Európy ako svetového lídra v boji proti klimatickým zmenám je nepochybná a nespochybniteľná. Musíme však mať na pamäti, že naši medzinárodní konkurenti zastávajú v mnohých pokrokových odvetviach hospodárstva opačný názor. Na záver súhlasím s tým, čo povedal pán predseda Barroso. Určite sa musíme veľmi snažiť, aby sme určili záväzky a výsledky a dali väčšiu váhu balíku, ktorý nám bol predstavený. Tento balík sa musí realizovať, ale musí zostať spravodlivý.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Turmes (Verts/ALE). - Pani predsedajúca, tento parlament má predstavu o 21 rôznych technológiách v oblasti obnoviteľnej energie pre 21. storočie. S tým, čo dnes Komisia navrhuje, podnikáme prvý krok – 20 % v roku 2020 – smerom k Európe, ktorá bude využívať na konci tohto storočia takmer úplne a výhradne obnoviteľné zdroje energie.

Pre Európu to predstavuje milióny pracovných miest, vedúce postavenie v oblasti technológií, zníženie CO2, menšiu závislosť na dovoze plynu a ropy, väčšiu hospodársku súťaž na energetickom trhu, na ktorom prevláda pár vyvolených, a preto ďakujem pánovi Pielbalgsovi za to, že nepodľahol loby v oblasti elektriny zničením garantovaných cenových systémov, ktoré jediné umožnia malým a stredným podnikom investovať na tomto trhu. 10 % podiel biopalív je cieľ, ktorý do politiky vniesli výrobcovia automobilov a cukrovarnícky priemysel. Nemali ste odvahu vzdať sa ho. My tú odvahu mať budeme.

Nakoniec mám pre Komisiu zreteľnú otázku. My zo skupiny Zelených sme za ochranu európskeho priemyslu proti environmentálnemu dampingu, je tu však rozpor s tým, čo ste uviedli, pán Barroso. Ak európske energeticky náročné odvetvie získa kvóty úplne zadarmo, ako odôvodníte skutočnosť, že čínska oceliarska spoločnosť bude musieť platiť za dovoz? Ak je náš priemysel úplne mimo ohrozenia, WTO nikdy neprijme režim, v ktorom tí, čo dovážajú na naše trhy musia platiť, takže existuje zásadný rozpor v tom, čo ste uviedli, alebo to aspoň musíte objasniť, pretože inak podvádzate ľudí.

 
  
MPphoto
 
 

  Esko Seppänen (GUE/NGL). – (FI) Pani predsedajúca, páni komisári, súhlasím s tými rečníkmi, ktorí poďakovali Komisii za jej dobré úmysly. Napriek tomu však dospejeme k poznaniu, že záleží na maličkostiach. Obchodovaním s emisiami sa cena emisných kvót na veľkoobchodných trhoch s elektrinou v EÚ priblíži k cene jadrovej energie a energie z vodných elektrární, ktorých výroba si nevyžaduje kvóty na emisie. Dražba emisných kvót tieto neočakávané zisky nijako nezníži a v dlhodobom meradle sa v podstate zvýšia dodatočné, nadmerné zisky týchto elektrárenských spoločností.

Obchodovanie s emisiami podporuje rozširovanie jadrovej energie. Dúfajme, že Komisia sa pridržiava stanoviska, ktoré predniesol pán Piebalgs, že jadrová energia nie je obnoviteľnou formou energie.

Zatiaľ nie je možné povedať, či balík, ktorý bol predstavený, zabezpečuje rovnováhu medzi členskými štátmi. Požiadavka zvýšiť podiel obnoviteľnej energie v EÚ na priemerne 20 % by mohla uviesť malé krajiny, v ktorých je tento podiel už prekročený, a veľké krajiny, kde tento podiel v súčasnosti predstavuje 2–6 %, do nerovnej pozície.

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Booth (IND/DEM). - Pani predsedajúca, dnes, keď sa vynára téma klimatických zmien, obyčajne sa opisuje ako „globálne otepľovanie“. Je to dobre uvážené? Jediným riešením, ktoré sa predkladá, je výrazné zníženie emisií skleníkových plynov, t. j. oxidu uhličitého, pretože sa tvrdí, že 30 % zníženie zníži priemernú teplotu zeme do roku 2020 o 2°.

Takéto tvrdenie je dosť ohromujúce, i keď sa v ňom neberie do úvahy poukaz na vplyv, ktorý bude mať počas tohto obdobia slnko, avšak, v záujme tohto príkladu, predpokladajme, že takzvaní „experti financovaní daňovými poplatníkmi“ majú pravdu. Zmena klímy presne znamená, že: klíma sa stále mení. Takže, čo ak sa zemská klíma rozhodne, že sa ochladí namiesto toho, aby sa oteplila? Navrhne sa potom, že musíme produkovať oveľa viac oxidu uhličitého, aby sme sa pokúsili vykompenzovať ochladzovanie? Určite nie. Sú takí oddaní svojej súčasnej predpovedi „globálneho otepľovania“, akoby ani nebola iná možnosť, ale, žiaľ, vyzerá to tak, ako keby sa práve toto dialo.

Za posledných deväť rokov od roku 1998 je teplota na zemi rovnaká. Za posledné desaťročie sa svet neoteplil. Globálne otepľovanie sa zastavilo. To nie je stanovisko či skeptická nepresnosť, je to pozorovaný fakt. Takisto je vedeckým faktom, že oveľa viac ľudí zomiera na to, že im je príliš chladno, než na to, že im je príliš teplo.

Aby som to zhrnul, ak je globálne otepľovanie len dočasným výkyvom a my teraz neúprosne smerujeme k ďalšej dobe ľadovej, akékoľvek zníženie emisií CO2 bude mať presne opačný účinok, než aký sa plánoval. Za miliardy rokov existencie Zeme nie je určite priveľa požadovať veľmi krátku prestávku na kontrolu faktov.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Bobošíková (NI). - Dámy a páni, obávam sa, že znížiť za 12 rokov o pätinu európsku produkciu CO2 je nereálny sen. Veď sme ju od roku 1990 neznížili ani o v Kjóte dohodnutých 5 %.

Dajme si dolu populistické okuliare a priznajme si fakt, ktorý opisujú vedci a ktorý začínajú pociťovať občania. Biopalivá energetickú situáciu neriešia, práve naopak, spôsobujú rast cien potravín, problémy so zásobami vody a v dôsledku odlesňovania nárast tak veľmi nenávidenej koncentrácie CO2. Sú skrátka krokom zlým smerom.

Dámy a páni, som presvedčená, že by sme sa mali zamerať na atómovú energiu a zbaviť sa strachu z jadrových reaktorov. Rozumné vlády ako fínska alebo britská to už robia. Vedecké závery dokazujú, že jadrová energia neprodukuje CO2 a minimalizuje zhoršovanie klimatických zmien. Zároveň je stabilná, spoľahlivá a bezpečná a znižuje závislosť krajín od dodávok palív z nestabilných teritórií.

Ak chceme konať v záujme občanov Európskej únie, mali by sme investovať do výskumu, vývoja a osvety práve v oblasti jadra.

 
  
MPphoto
 
 

  Gunnar Hökmark (PPE-DE). - Pani predsedajúca, najprv by som chcel zagratulovať Komisii a jej predsedovi k prezentácii a k tomuto návrhu a privítať ho. Pochádzam z krajiny, kde sme dokázali, že tieto ciele sú dosiahnuteľné – hoci nemáme veľa slnka – napriek tomu je ale možné tieto ciele dosiahnuť. A teraz pretvárame, ako dnes bolo povedané, všeobecné ciele do konkrétnych krokov a opatrení, čo je dobré.

Chcel by som uviesť tri body. Po prvé, konkurencieschopnosť si vyžaduje trvalú udržateľnosť, ale trvalá udržateľnosť si vyžaduje konkurencieschopnosť. Ak máme mať v budúcnosti konkurencieschopné hospodárstvo, potrebujeme konkurencieschopné zdroje energie, a to platí aj pre obnoviteľné zdroje. Potrebujeme hospodársku súťaž medzi rôznymi obnoviteľnými zdrojmi, nie regulované hospodárstvo s dotáciami pre rôzne obnoviteľné zdroje. Potrebujeme mať spravodlivú a otvorenú hospodársku súťaž, lebo potom zistíme, že sa objaví druhá a tretia generácia obnoviteľných zdrojov a budeme z nich mať úžitok.

Druhý bod je, že vysoké poplatky pre niektoré krajiny nemusia viesť k menšej zodpovednosti iných krajín. Musím povedať, že v tomto prípade sa cítim trochu znepokojený, pretože je možné, že niektoré krajiny sa z toho dostávajú príliš jednoducho. Je potrebné, aby sme túto skutočnosť zdôraznili, pretože každý musí vyvinúť to úsilie.

Po tretie, je to o obnoviteľných zdrojoch, ale ešte by som rád zdôraznil význam jadrovej energie. Nie preto, že vnímam jadrovú energiu ako jednu z obnoviteľných, ale preto, že verím, že ak máme naplno využiť výhody a využívanie obnoviteľných zdrojov, nesmieme sa dostať do situácie, v ktorej vyraďovanie jadrovej energie pohltí výdobytky, ktoré získame v boji proti emisiám oxidu uhličitého. Potrebujeme ich obe a ony sa navzájom podporia.To boli moje dnešné tri body. Vítam návrh a prezentáciu a želám nám všetkým veľa úspechov.

 
  
MPphoto
 
 

  Reino Paasilinna (PSE). – (FI) Pani predsedajúca, pán Barroso, zdroje obnoviteľnej energie nie sú len náklady, ale aj proces, ktorý vytvára pracovné miesta, inováciu a konkurencieschopnosť. To je skutočnosť. A predsa Komisia dostatočne nevzala do úvahy zamestnanosť, čo je hlavný problém. Akú výhodu získame, ak sa energeticky náročný priemysel a najčistejší priemysel presťahuje do krajín, kde neexistujú emisné limity? Musíme zapojiť priemyselnejšie krajiny, a je vašou povinnosťou postarať sa o to.

Ako odvetvie telekomunikácií, aj obchodovanie s emisiami sú príkladom toho, že tí, ktorí dosiahli plánovanú úroveň, sa trestajú, presne tak, ako povedal pán Hökmark. Zároveň sa cez prsty pozeráme na tých, ktorí sa neobťažujú dosiahnuť cieľov v termíne alebo prijímať akékoľvek spoločné rozhodnutia. Takýmto spôsobom nemožno dosiahnuť trvalý pokrok. Komisia nevzala do úvahy počiatočnú úroveň, energetickú náročnosť a účinnosť hospodárstva, úlohu nulových emisií atď. Toto sú dôležité faktory.

Na záver by som chcel však povedať, že efektívnosť nákladov sa dosahuje pomocou inovácie, a tá v rozpočtoch členských štátov alebo Komisie nefiguruje. Skutočne by sa v nich mala prejaviť ako prostriedok riešenia tejto situácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Chris Davies (ALDE). - Pani predsedajúca, nikto nikdy nepovedal, že zvládnuť výzvu globálneho otepľovania bude jednoduché, ale som rád, že Európska únia preberá vedenie v snahe zmeniť ambície na praktické politiky. Čísla boli nadhodené takmer v ležérnom štýle – veľa dvadsiatok do roku 2020 – a vykúzlenie týchto čísel je jednoduché, ale problémom je dosiahnutie cieľov, ktoré sa teraz stanovujú.

Zreteľne si uvedomujem, že v mojej krajine, v Spojenom kráľovstve, to v záujme splnenia týchto cieľov smeruje k dosť výraznej zmene smeru a veľmi drsnej zmene rýchlosti. Myslím si, že toto nové politické smerovanie už malo začať dávno, ale som si vedomý ťažkostí a faktov, ktoré sú pred nami.

Stále sa obávam dvoch zásadných vecí. Prvou je, že vlády podpíšu záväzok, ale nedokážu ho splniť, a tak chcem vedieť, ako chceme zostaviť istý typ predbežných cieľov, nejakú štruktúru pokút, aby sa zaistilo, že sa nakoniec sľuby splnia.

Mojou druhou obavou je, že v snahe konať dobro, vykonáme škodu. Moja najväčšia starosť sa týka biopalív. Počúvam poznámky komisára pre energetiku, ale myšlienka, že sme mohli riskovať zničenie tropických pralesov a vyvolať zvýšenie svetových cien potravín, aby sme dotovali našich výrobcov automobilov, je, úprimne povedané, ohavná, a preto musíme byť veľmi opatrní, pokiaľ ide o kritériá trvalej udržateľnosti. Mám obavy čo sa týka smerovania nášho vlastného rozpočtu. Podporujeme plány, ktoré stimulujú emisie CO2 a zdá sa mi, že musíme pracovať rýchlejšie len preto, aby sme držali krok sami so sebou.

Na mnohé z týchto otázok sa uskutočnia kvalitné posudky, ale viem, že všetci spolupracujeme na spoločnom cieli. Tento balík opatrení podporí inovácie, investovanie a vytvorí milióny pracovných miest. Treba ho vnímať nie ako hrozbu, ale ako príležitosť pre nás všetkých.

 
  
MPphoto
 
 

  Guntars Krasts (UEN). – (LV) Ďakujem vám, pani predsedajúca. Rád by som Komisii vyjadril svoju vďačnosť za to, že iniciovala diskusiu o tejto dôležitej otázke. Hoci zahrnutie zníženia emisií a zvýšenia obnoviteľných zdrojov do jedného dokumentu je formálne logické, domnievam sa, že umelo zvýši politický tlak na každú úlohu a ochudobní diskusie o zrozumiteľnosť. Budem preto hovoriť len o otázke obnoviteľných zdrojov. V Európskej únii je v súčasnosti výrazný počet krajín s pozitívnymi výsledkami v tejto oblasti. Príslušné národné vlády sa musia rozhodnúť medzi výzvami bezpečnosti dodávok energií, hospodárskou konkurencieschopnosťou a ochranou klímy. V súčasnosti sa osobitne zvýšil význam bezpečnosti dodávok energie, keďže ceny ropy a plynu a bezpečnosť zásobovania ropou a plynom spôsobujú, že bezpečnosť je osobitne zraniteľná. Nie je dôvod veriť, že si to členské štáty EÚ neuvedomujú. Aj keď je ustanovenie spoločných cieľov EÚ pre dosiahnutie zvýšeného podielu obnoviteľných zdrojov energie vítané, nie som presvedčený, že by sme sa mali púšťať do ich stanovenia na úrovni členského štátu. Malo by sa uskutočniť po zhodnotení špecifických okolností v členských štátoch a miestnych vlád, berúc do úvahy nielen hospodárske faktory, ale aj sociálne a kultúrne faktory. Je zvlášť iróniou, že štáty, ktoré už v tejto oblasti mnoho dosiahli, dostávajú ďalšie ambiciózne úlohy. Nechcem podceňovať úlohu európskych inštitúcií, nakoľko môžu pridať výraznú hodnotu, napríklad v oblasti liberalizácie plynu a elektriny, ale výroba obnoviteľnej energie by mala zostať národnou otázkou, keďže väčšina týchto otázok sa už dlhší čas chápe ako otázky, o ktorých sa rozhoduje na úrovni členského štátu.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Pani predsedajúca, ak rýchlo sa rozvíjajúce hospodárstva s veľkým dopytom po energii a energiou plytvajúce priemyselné krajiny neobrátia svoju pozornosť viac na životné prostredie, tak ani celé úsilie EÚ nebude stačiť na nápravu škôd, ktoré tieto krajiny spôsobujú. Takisto pochybujem o úspechu obchodovania s emisnými povoleniami s ich skrytou rozvojovou pomocou, ktoré určite neznížia celkový objem emisií, ale ho prinajlepšom môžu prerozdeliť. Doteraz bolo jediným nákupcom povolení Rakúsko, ktoré doposiaľ vynaložilo na tieto povolenia 280 miliónov EUR v porovnaní s 20 miliónmi EUR, ktoré ročne investuje do obnoviteľných zdrojov. Preto sa domnievam, že namiesto toho, aby sa obavy týkajúce sa energetiky používali ako zámienka na urýchlenie vstupu Turecka do EÚ, bolo by zmysluplnejšie, pokiaľ ide o energetickú situáciu, znovu prehodnotiť vzťahy Únie s Ruskom. EÚ má vo svojom energetickom programe mnohé úlohy, v neposlednom rade dávno očakávané používanie plne rozvinutých foriem pohonu a energetickej technológie priateľskej voči životnému prostrediu, obmedzenie plytvania vodou, zrušenie podpory medzikontinentálnych prepravných činností a zvýšený tlak na hlavné činitele klimatických zmien.

 
  
MPphoto
 
 

  Giles Chichester (PPE-DE). - Pani predsedajúca, v zásade vítam tento balík, ale musíme uznať, že obnoviteľné zdroje a zvýšenie efektívnosti sú domácim aktívom EÚ, ktoré nám prináša výhody, a to pre trvalo udržateľné nízkouhlíkové hospodárstvo, ako aj v pre bezpečnosť zásob. Takisto musíme uznať, že obnoviteľné zdroje nie sú zadarmo, ako si niektorí ľudia myslia: spájajú sa s nimi náklady, ktoré zahŕňajú finančné, environmentálne faktory a faktory spôsobené nepružnosťou. Zdieľam odhodlanie predsedu Barrosa, že dosiahneme naše ciele bez straty globálnej konkurencieschopnosti a bez vyvážania pracovných miest a podnikov. Zatiaľ čo sa zaoberáme otázkou cieľov, musíme sa rozlúčiť s predošlou výkonnosťou, v rámci ktorej má EÚ neutešený zápis v podobe nesplnených cieľov. Môžeme súhlasiť so záväznými cieľmi, len ak sú splniteľné.

Vítam prístup trhových mechanizmov, ako napríklad systém obchodovania s emisiami, ale dúfam, že dokážeme zlepšiť metodiku a zabezpečíme, aby fungovala lepšie kvôli dosiahnutiu našich cieľov.

Nakoniec mi dovoľte navrhnúť, aby sme odolali pokušeniu byť technologicky špecifickí, aby sme odolali posadnutosti obnoviteľnými zdrojmi ako jedinému riešeniu, keď najzávažnejším cieľom je výrazné zníženie emisií, a preto musíme využiť celú škálu dostupných prostriedkov a nezavrhovať žiadnu možnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Britta Thomsen (PSE). – (DA) Pani predsedajúca, pán predseda Komisie, som veľmi rada, že máme pred sebou legislatívny balík, čo je, samozrejme, základ, ktorý nám umožní pracovať na dosiahnutí našich cieľov a preukázať, že EÚ dokáže viac, ako o tom len hovoriť. Skutočne môžeme vykázať výsledky! Ako parlamentná spravodajkyňa pre tento balík som zdôraznila hlavnú úlohu národných akčných plánov. Tieto akčné plány by mali byť sprevádzané predbežnými cieľmi a teší ma, keď vidím, že ich Komisia zaradila do svojho návrhu. Je to kľúčové z toho dôvodu, aby sme zabezpečili, že začneme teraz a neocitli sa odrazu s nesplnenými cieľmi v roku 2020. Parlament takisto zdôraznil nevyhnutnosť iniciatívy vo všetkých troch odvetviach – elektriny, kúrenia a dopravy – a som takisto rada, že Komisia bude vyžadovať od členských štátov, aby si stanovili odvetvové ciele. Bola by som však radšej, keby sociálny rozmer zohrával dôležitejšiu úlohu vo vzťahu k cenám energií, cenám potravín a miestnej angažovanosti, ale to sú len niektoré z oblastí, v ktorých budeme v Parlamente ďalej pracovať. Chcela by som zablahoželať Komisii k dobrému výsledku, ktorý dnes dosiahla.

 
  
MPphoto
 
 

  Vittorio Prodi (ALDE). – (IT) Pani predsedajúca, dámy a páni, ďakujem vám za predstavenie tohto balíka pre energetiku a klimatické zmeny. Plne súhlasím s jeho prioritami.

Myslím si však, že v smernici o podpore elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie sa kladie nedostatočný dôraz na naliehavú potrebu podporovať technológie na premenu biomasy priamo na plyn. Také technológie majú mnohé uplatnenia, najmä vďaka ich celkovej účinnosti v porovnaní s konvenčným spaľovaním.

Ďalší bod, ktorý musím uviesť, sa týka smernice o geologickom ukladaní oxidu uhličitého. Zdá sa, že finančná pomoc je v prvom rade a predovšetkým nasmerovaná do odvetví uhlia a ropy. Nemôžem súhlasiť s týmto rozhodnutím za predpokladu, že existujú iné možnosti zachytávania oxidu uhličitého v postupoch na výrobu energie, napríklad používanie mikroskopických rias vo vode.

Posledná poznámka: ak naozaj musíme používať uhlie, podporujme aspoň technológiu čistejšej a účinnejšej premeny uhlia na plyn. Samozrejme, vyhradzujem si právo preskúmať záverečné dokumenty.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Pęk (UEN). – (PL) Pani predsedajúca, moje poznámky sú určené priamo pánovi komisárovi Dimasovi, ktorého chcem obviniť prinajmenšom z nekompetentnosti. Vlastním otvorený list zaslaný generálnemu tajomníkovi Organizácie spojených národov a podpísaný 100 významnými vedcami z celého sveta. Bol by som rád, keby si komisár starostlivo preštudoval posledný odsek tohto listu, z ktorého teraz budem citovať: „Snahy zabrániť globálnym klimatickým zmenám sú v konečnom dôsledku zbytočné a predstavujú tragické vynakladanie zdrojov, ktoré by bolo lepšie použiť na skutočné a naliehavé problémy ľudstva.“

Dámy a páni, neexistujú vedecké dôvody na to, aby sme verili, že sme v situácii, v ktorej by sme mohli ovplyvniť cyklus klimatických zmien, ktorý sa riadi zmenami aktivity slnka. Na základe štúdie vzoriek ľadovca vedci preukázali, že tento cyklus pokračoval desiatky tisíc rokov. Prideľovanie stoviek miliárd eur na boj proti klimatickým zmenám sa rovná útoku na ľudskú civilizáciu a zdravý rozum. Týmto vás obviňujem z nekompetentnosti a...

(predsedajúca prerušila rečníka)

 
  
MPphoto
 
 

  Péter Olajos (PPE-DE). – (HU) Pani predsedajúca, členovia Komisie, ďakujem vám. Vítam snahy Komisie v oblasti medzinárodnej spolupráce, ako aj vnútornej legislatívy. Komisia môže v tomto ohľade vždy počítať s podporou Parlamentu. Je to dobrý pocit vidieť, že Európa preberá vedúcu úlohu v tretej priemyselnej revolúcii. Som presvedčený, že výsledné technologické inovácie pomôžu rozvojovým krajinám, aby uskutočnili svoje oprávnené požiadavky a zmiernili záťaž znečistenia spôsobeného naším vlastným rastom.

Najväčšou hrozbou v rámci Európskej únie je však vlažný a zdráhavý postoj niektorých členských štátov, ktorý ohrozuje vykonávanie týchto ambicióznych plánov. Komisia je však tiež v tomto vinná, pretože bežne zatvára oči nad nedodržiavaním povinností zo strany členských štátov. Dovoľte mi uviesť osobný príklad: kým bolo Maďarsko kandidátskou krajinou na vstup do EÚ, Komisia nám ukladala dodržiavať každé jedno ustanovenie právnych predpisov, ale teraz, keď sme členským štátom, je dovolené čokoľvek. To nie je spravodlivosť, je to oportunizmus.

Hovorili ste o energeticky efektívnych domoch: prešli dva roky a Maďarsko nezaviedlo smernicu o energetickej certifikácii budov. Zdá sa, že to Komisia nevyžaduje. Maďarsko spotrebuje len zlomok z prostriedkov, ktoré dostáva od EÚ, na opatrenia týkajúce sa energetickej účinnosti a úspory energií. Komisia mu to neukladá. Pýtam sa vás, ako bude možné dosiahnuť ciele stanovené Komisiou, ak Komisia sama [...]

 
  
MPphoto
 
 

  Riitta Myller (PSE). – (FI) Pani predsedajúca, členovia Komisie, napriek príhovorom niekoľkých skeptikov máme čas na realizáciu nášho marcového rozhodnutia. Pri diskusii o návrhoch, ktoré boli dnes predložené v Rade ministrov aj v Európskom parlamente, musíme mať na pamäti naše vlastné záväzky, z ktorých je najdôležitejší ten, že sa staráme, aby bol náš cieľ dosiahnutý pri rozhodovaní o všetkých podrobnostiach, inými slovami, aby sa globálna teplota nezvýšila o dva stupne v porovnaní s dobou pred priemyselnou érou. Toto musí byť záver našej diskusie o týchto jednotlivých legislatívnych návrhoch, pretože je to jediný spôsob, ktorým môžeme dosiahnuť zmenu.

Táto zmena, ktorá je dôležitá pre politiku v oblasti životného prostredia, znamená aj zmenu v našej priemyselnej výrobe. Je jasné, že niektoré odvetvia na tom prerobia, mnohé odvetvia však získajú. Myslím, že musíme investovať do odvetví, ktoré získajú. Európa tak bude schopná zlepšiť svoje vedúce postavenie a vytvárať pracovné miesta na vlastnom území, a zároveň vytvárať obojstranne výhodnú situáciu pokiaľ ide o globálne riešenia.

Verím, že budeme schopní pevne splniť svoje záväzky, aby naše riešenia pre biopalivá vyslali silný signál a stimul na vývoj skutočne trvácich výrobkov, ktoré by nahradili súčasné palivá.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesco Musotto (PPE-DE). – (IT) Pani predsedajúca, pán predseda Komisie, dámy a páni, plne súhlasím s podstatou toho, čo nám dnes pán Barroso povedal o návrhu Komisie. Je to zásadná výzva pre Európu, ktorú už nemožno odkladať.

Navrhované ciele, a najmä zníženie skleníkových plynov o 20 % do roku 2020, sú dosiahnuteľné napriek mnohým ťažkostiam, ktoré treba prekonať. Na energetickú politiku, schopnú riešiť naliehavú situáciu, akou sú klimatické zmeny, a dlhodobé oslobodenie Európy od závislosti od dovozu a následne od neustáleho zvyšovania cien energií, sa však bude vyžadovať spoločný záväzok všetkých krajín.

Takisto treba zdôrazniť otázky súvisiace s bezpečnosťou dodávok a obnoviteľných zdrojov energie. To všetko si vyžaduje program na diverzifikácii zdrojov energie. Emisie skleníkových plynov sa môžu znížiť využitím jadrovej energie, čistého uhlia a obnoviteľných zdrojov energie s nízkymi emisiami uhlíka. Hlavné úsilie by sa malo zamerať na výskum jadrovej ...

(oredsedajúca prerušila rečníka)

 
  
MPphoto
 
 

  Atanas Paparizov (PSE). - Pani predsedajúca, stotožňujem sa s väčšinou rečníkov v uznaní dôležitosti tohto energetického a environmentálneho balíka. Rovnako verím, že bude novým zásadným krokom pri zvyšovaní postavenia Európy v boji proti klimatickým zmenám.

Rád by som spomenul dve z piatich zásad , ktoré uviedol predseda Komisie: spravodlivosť a konkurencieschopnosť. Rád by som vyjadril spokojnosť so skutočnosťou, že Komisia vzala do úvahy situáciu takých krajín, akou je moja, Bulharsko, najmä pokiaľ ide o obchod mimo systému obchodovania s emisiami a čo sa týka špecifikovania cieľov týkajúcich sa obnoviteľných zdrojov.

Pokiaľ však ide o konkurencieschopnosť, musí sa urobiť ešte veľa, aby sa návrhy Komisie spresnili, a v prípade neexistencie možnej budúcej dohody by sme mali byť veľmi opatrní, pokiaľ ide o krajiny ako napríklad Bulharsko a energetický mix, aby sa zachovali možnosti na ďalšie rozvíjanie energetiky a priemyslu na základe dosiahnuteľných cieľov a za dostupnú cenu.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE). – (DE) Pani predsedajúca, rada by som vyslovila vďaku predsedovi Komisie za to, že vo svojom úvodnom príhovore presne objasnil, že náklady na nečinnosť alebo na nedostatočnú činnosť zo strany EÚ a jej členských štátov by boli prinajmenšom päťnásobné ako náklady na balík, ktorý tu dnes bol predstavený. Rada by som sa tiež stotožnila s rečníkmi, ktorí zdôraznili význam obnoviteľných zdrojov energie a som rada, že Komisia nevníma výrobu jadrovej energie ako obnoviteľnú, že sa o tom dokonca ani nikdy nepochybovalo.

Dovoľte mi takisto zdôrazniť význam účinnosti energie a opatrenia, ktoré ešte treba podniknúť na podporu tohto cieľa, lebo všetky štúdie ukazujú, že energetická účinnosť je najhospodárnejším spôsobom boja proti emisiám CO2. Musím zdôrazniť, že pokiaľ ide o skladovanie CO2, som veľmi skeptická, a som proti záväznej 10 % kvóte pre biopalivá.

Ako človek, ktorý pracuje v oblasti politiky rozvoja, by som tiež rada povedala, že netrpezlivo očakávam návrhy Komisie týkajúce sa toho, ako možno priniesť do najchudobnejších krajín sveta viac projektov v rámci čistého rozvojového mechanizmu, keďže vieme, že najchudobnejšie krajiny najviac trpia vplyvmi klimatických zmien.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetęte (PPE-DE). – (FR) Pani predsedajúca, pán predseda Barroso nám stanovil náročný cieľ v oblasti výroby obnoviteľnej energie s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov bez toho, aby sa brzdili naše vyhliadky na rast.

V tomto však s Komisiou nesúhlasím: na svoje výpočty chce použiť HDP každého štátu a ja si nemyslím, že je to primerané. Verím, že celkový cieľ zníženia emisií jednotlivých členských štátov do roku 2020 by sa mal stanoviť na základe východiskovej úrovne emisií na obyvateľa, samozrejme, bez toho, aby bol dotknutý priebeh mechanizmov solidarity medzi štátmi. Inými slovami, je potrebné, aby sme do úvahy vzali celkovú bezuhlíkovú energiu využívanú každým štátom.

V skratke, nesmieme si zamieňať výsledok s prostriedkami. Vedúcou myšlienkou je, prirodzene, zníženie skleníkových plynov a zjednodušenie dekarbonizácie hospodárstva, ako sa zdôrazňuje v záveroch Rady z marca 2007.

 
  
MPphoto
 
 

  Dorette Corbey (PSE). – (NL) Pani predsedajúca, dnes sme svedkami výsledku klimatických ambícií Európy. Cítim, že návrhy do seba presne zapadajú, nanešťastie sú však ciele príliš nízke. Na Bali sa rozhodlo, že na zachránenie klímy je potrebné do roku 2020 zníženie o 25 až 40 %. Záväzok Európskej únie zrazu vyzerá trochu nedostatočný. Je to zlý signál, ktorý sa má poslať zvyšku sveta, a Bulharsko a Rumunsko tak okrem ďalších stále cítia, že môžu dosť výrazne zvýšiť svoje emisie.

Pokiaľ ide o mňa, myslím si, že to nie je dobrý nápad. Číne a Indii dáva len malý dôvod na zníženie ich emisií. Lepšie by bolo, keby všetky bohatšie krajiny v Európskej únii pomohli krajinám, ako sú Bulharsko a Rumunsko, znížiť svoje emisie. Je to lepší spôsob ako dosiahnuť svetovú dôveryhodnosť.

Žiaľ, úprava systému obchodovania s emisiami sa zmiernila pod tlakom priemyselných lobistických skupín. Je škoda, že Komisii sa roztriasli kolená a znížila práva energeticky intenzívneho priemyslu na predaj podielov na dražbe. Hoci určité krajiny týmto spôsobom pracujú na medzinárodnej úrovni, bolo by oveľa lepšie, keby sa zrealizoval spravodlivý systém a zaviedli hraničné poplatky.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - Pani predsedajúca, vítam uvedenie tohto najdôležitejšieho balíka a teším sa na diskusiu v rámci legislatívneho procesu, ktorá bude nasledovať. Myslím, že je načase pripomenúť tým, ktorí sa, najmä v mojej vlastnej krajine, oprávnene zamestnávajú globálnym otepľovaním, klimatickými zmenami a zvyšovaním emisií skleníkových plynov a tým, ktorí majú na druhej strane obavy z ratifikácie Lisabonskej zmluvy – alebo reformnej zmluvy, ako zdôrazňujeme – že životné prostredie a zmena klímy sú v Lisabonskej zmluve, na rozdiel od predchádzajúcej ústavnej zmluvy, osobitne zahrnuté, čo je najdôležitejší bod, ktorý treba zdôrazniť.

Po Bali je jasné, že Európa, ako Únia 27 členských štátov, má schopnosť a možnosť viesť svet v tejto najrozhodujúcejšej otázke týkajúcej sa klimatických zmien s týmto balíkom ako ústredným bodom. V Bali sa vytvoril podrobný plán globálnej dohody do roku 2009, uznávajúci naliehavosť jasných a transparentných medzinárodných dohôd - požičala som si slová predsedu Barrosa – s cieľom zaistiť najmenej 50 % zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2020. A zatiaľ čo udržanie konkurencieschopnosti je vždy naliehavé, nemôžeme vyriešiť naše čísla a ciele vyvážaním pracovných miest prostredníctvom premiestňovania do regiónov, ktoré nemajú legislatívu na zníženie skleníkových plynov ...

(predsedajúca prerušila rečníčku)

 
  
MPphoto
 
 

  Inés Ayala Sender (PSE). – (ES) Pani predsedajúca, program, ktorý nám Komisia navrhuje, si z hľadiska plnenia cieľov v záujme zabezpečenia našej dôveryhodnosti vyžaduje od každého z nás urobiť maximum, prijať túto výzvu a premeniť ju na možnosť stať sa konkurencieschopnejším, a navrhuje to spôsobom, ktorý zaisťuje, že prostredníctvom spolupráce by sme to mohli dosiahnuť na svetovej úrovni a bez plytvania časom. Samozrejme, je to veľmi povzbudzujúci program plný fascinujúcich výziev. Jednou z nich, ktorú podporujem, je výzva navrhnutia zdrojov energie, ktoré predstavujú alternatívu k jadrovej energii.

Pokiaľ ide o odvetvie dopravy, verím, že je to odvetvie, ktoré predstavuje zásadnú výzvu, a preto by som vyzvala Komisiu, aby využila nástroje, ktoré sú v súčasnosti predložené, menovite akčný plán pre logistiku. Logistika, ktorá sa v súčasnosti stáva faktorom hospodárskej súťaže, by mala byť jedným z nástrojov používaných na uplatňovanie informácií na mobilitu, a umožniť nám nájsť vhodné riešenia na zníženie emisií.

Pokiaľ ide o projekt Galileo, ktorý pokročil len veľmi málo, keďže sme nevideli celý jeho potenciál, jeho uplatnenie z hľadiska dosahovania zníženia emisií by malo predstavovať ďalšiu výzvu.

Nakoniec sa domnievam, že plán mestskej dopravy je teraz reálnou možnosťou.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Lichtenberger (Verts/ALE). – (DE) Pani predsedajúca, znovu by som sa rada odvolala na úlohu dopravy ako jednu z hlavných príčin klimatických problémov a zdôraznila potrebu urobiť z nej stredobod pozornosti našej činnosti. Pokiaľ ide o zníženie emisií z dopravy, Európska únia sa práve nevyznamenala. Teraz však máme druhú šancu. Máme napríklad možnosť plne zúčtovať sociálne náklady prepravných činností tým, že spoplatníme ťažké nákladné vozidlá za použitie infraštruktúry podľa programu Eurovignette, a presunúť tak väčší objem nákladu z ciest na železnicu, kde sú úrovne emisií oveľa nižšie.

Ak nebudeme bojovať s otázkou dopravy, nikdy nebudeme mať vyhliadku na dosiahnutie našich klimatických cieľov. Platí to najmä pre krajiny v srdci Európy. S cieľom primäť tieto členské štáty, aby dlhodobo podnikali kroky s cieľom znížiť objem cestnej dopravy, potrebujeme aj sankcie pre tých, ktorí spôsobujú ďalší nárast a nie sú ochotní znížiť svoj objem dopravy.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Barroso, predseda Komisie. − Pani predsedajúca, najprv by som sa chcel poďakovať členom parlamentu za všeobecnú líniu silnej podpory našich návrhov. Správne som pochopil, že tento Parlament je veľmi oddaný tejto veľmi dôležitej záležitosti a vníma ju ako jednu z najdôležitejších výziev našej generácie, ak nie ako najdôležitejšiu. Rád by som sa za to poďakoval.

Boli sme požiadaní, aby sme sem prišli hneď po našom zasadnutí, takže sme ešte nemohli preniknúť do hĺbky diskusie, ale dovoľte mi povedať, že Komisia by sa rada aktívne zúčastnila na takejto diskusii – ja, komisár Dimas, komisár Piebalgs a ďalší príslušní komisári. Budeme pripravení rokovať s vami o všetkých podrobnostiach tohto veľmi dôležitého súboru návrhov.

Dovoľte mi na úvod povedať, že niektoré z vašich vyjadrení sa zakladali na predošlej činnosti a nie na návrhoch, ktoré dnes predkladáme. Je dôležité pochopiť, že sú to tie návrhy, ktoré kolégium dnes prijalo. Práca sa vykonávala niekoľko mesiacov, pretože je to veľmi zložitá záležitosť. Máte prístup, tak, ako aj novinári, k značnej časti práce personálu, k veľmi dôležitej práci, ale rozhodnutie sa presne uskutočnilo len polhodinu predtým, ako sa dostalo do Parlamentu.

Verím, že je to veľmi vyvážené rozhodnutie, náročné, ale zároveň vyvážené a spravodlivé, na ktoré sme veľmi hrdí. Myslím, že sme získali čas. Myslím si, že skutočnosť, že máme o mesiac navyše na vytvorenie silného konsenzu v Komisii, nám dúfajme pomôže získať čas na schválenie celého balíka v tomto Parlamente. Chápem stanovisko prednesené pánom Sacconim a pani Ekovou o potrebe urobiť to, ale urobme to takto. Nevnímajme čas do júna 2009 ako cieľovú rovinu pre tento Parlament; dokončime prácu tohto Parlamentu s veľkým treskom, s efektívnym zavŕšením, a to schválením týchto veľmi dôležitých návrhov!

Dovoľte mi povedať, že na základe mojich kontaktov s vládami našich členských štátov, konkrétne so súčasným prezidentom Slovinska a novým francúzskym prezidentom, som sa domnieval, že existuje pevné odhodlanie uskutočniť tento plán rýchlo, napredovať a urobiť z neho skutočnú prioritu. A ak to urobíme aj tu v Parlamente, naozaj verím, že bude možné schváliť tento balík, samozrejme, po potrebných rokovaniach, a my sme pripravení. Nepredstierame, že náš návrh je dokonalý. Myslím si, že je možné, aby Parlament počas tohto volebného obdobia dosiahol veľmi silný konsenzus týkajúci sa veľmi ambiciózneho súboru návrhov.

Zdôraznili sme zložité a politické body. Dovoľte mi sa k tomu na záver vyjadriť. Jedným je otázka rovnováhy medzi ekologickým záväzkom a potrebou znížiť naše emisie skleníkových plynov a zároveň potreba riešiť obavy, ktoré existujú v niektorých oblastiach nášho priemyslu, týkajúce sa niektorých vplyvov na medzinárodnú hospodársku súťaž. Vyjasnime si to: nerobíme výnimku pre žiadne odvetvie nášho priemyslu. Všetky budú zapojené. Zvažujeme len prípad, že by nedošlo ku globálnej dohode, ale globálna dohoda je naďalej naším cieľom a našou prioritou. Áno, budú isté opatrenia na zjemnenie vplyvu tohto faktoru na niektoré naše odvetvia, pretože chceme, samozrejme, ochraňovať naše pracovné miesta v Európe. Ide o dôležitú záležitosť a veríme, že sme dosiahli veľmi vyvážené riešenie.

Pokiaľ ide o uvedený bod o rozdelení zaťaženia medzi členskými štátmi, rozhodli sme sa uskutočniť to vcelku nasledovne: Pozrieme sa na konkrétne návrhy týkajúce sa obnoviteľných zdrojov energie. Ako viete, stanoveným cieľom bolo 20 % využívanie energie z obnoviteľných zdrojov. V súčasnosti dosahujeme úroveň 8,5 %, musíme ešte dosiahnuť o 11,5 % viac. Rozhodli sme sa vo všeobecnosti podriadiť polovicu z toho paušálnej sadzbe – každý musí vyvinúť rovnaké úsilie. Rozhodli sme, že druhá časť z toho bude podľa HDP na hlavu. Zdá sa nám to ako najspravodlivejšia metóda, lebo je to spôsob, ako dať viac možností tým, ktorí majú viac zdrojov na investovanie než najchudobnejšie členské štáty. Myslím si, že je to spravodlivé. Prispôsobili sme to kritériám flexibility pre tie krajiny, ktoré už podnikli určité snahy, s cieľom oceniť alebo prideliť bonus priekopníkom.

Celá metodika bude transparentná. Predstavíme ju. Veríme, že je to dobrý a spravodlivý návrh pokiaľ ide o rozdelenie záťaže medzi členskými štátmi. Pevne dúfam, že ho väčšina našich členských štátov prijme. Scenáre budú v každom prípade transparentné, predstaví sa metodika, a ak Rada a Parlament dokážu nájsť lepšie riešenie, môžu tak urobiť. V konečnom dôsledku zastávame názor, že riešením bude práve toto, pretože je to technicky zdravé a takisto veľmi spravodlivé.

Pokiaľ ide o problém biopalív, súhlasíme s väčšinou toho, čo ste povedali. V súčasnosti je problémom to, že neexistujú kritériá týkajúce sa dlhodobej udržateľnosti biopalív, ktoré sa už vo svete produkujú, a ktoré sú už v obehu. V súčasnosti vôbec po prvýkrát zavádzame pre trvalú udržateľnosť biopalív – domácich aj dovážaných – kritériá vysokej úrovne, opäť berúc do úvahy, že sa snažíme o globálnu dohodu. V súčasnosti neexistuje žiadna globálna dohoda: v Latinskej Amerike to robia jedným spôsobom, v Spojených štátoch iným a v Afrike zase iným spôsobom. Preto potrebujeme medzinárodný režim pre trvalú udržateľnosť biopalív, a práve toto robíme: podporujeme novú generáciu biopalív. Preto, kým prijmeme každú kritiku tých, čo tvrdia, že pri biopalivách existujú určité riziká – a my súhlasíme s tým, že existujú – porovnajme alternatívy. Navrhujeme alternatívu, ktorá je oveľa lepšia ako súčasná situácia.

Niektorí z vás mali obavy týkajúce sa potreby väčšieho investovania do technológie. Súhlasím s tým. Majme to na pamäti, keď budeme rokovať o ďalšej finančnej perspektíve. Myslím, že musíme urobiť viac. Súhlasím, lebo na zachytávanie a ukladanie CO2, čo je veľmi dôležitá a sľubná technológia, potrebujeme kapitál. Mimochodom, pokiaľ ide o výnosy z dražieb členských štátov, navrhujeme, aby členské štáty pridelili časť z nich na boj proti klimatickým zmenám. Dúfajme, že to prijmú.

Dovoľte mi povedať o mojich kontaktoch s členskými štátmi počas všetkých týchto procesov jednu vec, ktorú som už zverejnil. Niekedy, keď sa rokuje o klimatických zmenách, spomeniem si na to, čo povedal John Stuart Mill o svojom otcovi. Povedal, že jeho otec ľudstvo vo všeobecnosti miloval, ale nenávidel každého jednotlivca zvlášť. Dúfajme, že naše členské štáty a niektorí z našich národných politikov nie sú takí. Ak chcú bojovať proti klimatickým zmenám, nemôžu milovať túto agendu len politicky a potom sa neangažovať v presných cieľoch a metódach. Toto je dôležitá vec.

Komisia dnes urobila to, že premenila tie ciele a zámery do konkrétnych opatrení a nástrojov, ktoré sú transparentné. Sú dokonalé? Diskutujme o tom. Veríme, že sú spoľahlivé, spravodlivé a účinné. Veríme, že je dôležité, ako povedal pán Hökmark, aby sme sa spoliehali aj na trh. Nebudeme vstupovať do energetického mixu členských štátov – to by mohla byť nekonečná diskusia. Netvrdíme, že toto alebo tamto je najlepšia možnosť. Hovoríme, že teraz sa na cieli 20 % využívania obnoviteľných zdrojov jednohlasne zhodli členské štáty – dôraz na obnoviteľné zdroje sme museli dať z evidentných dôvodov, pretože trhu musíme dať jasné stimuly a práve trh bude rozhodovať o najlepšej technológii a zdroji energie. Neposkytujeme presnejšie usmernenia, pretože to nemusíme robiť.

Ale zamyslite sa, prosím vás, nad problémom, ktorý to zahŕňa. Uplatňujeme všeobecné pravidlá a zásady a nástroje na 27 veľmi odlišných situácií, nielen pokiaľ ide o hospodársky rozvoj, ale aj o energetický mix, históriu týchto krajín a kultúru vnímania niektorých z týchto problémov. Je nevyhnutné, aby nakoniec došlo k určitým rozdielom. Veľmi dôležitý je súdržný prístup. Verím, že sme sem dnes prišli so súdržným prístupom.

Veľmi sa teším na potrebné diskusie na legislatívnej úrovni a naozaj verím, že v duchu partnerstva, ktorý sme videli pri iných dôležitých legislatívnych činnostiach, dosiahneme spolu s Európskym parlamentom a Radou veľmi náročný a zároveň realistický návrh.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. – Rozprava je ukončená.

Zápisnica z dnešného rokovania bude predložená Parlamentu na schválenie na nasledujúcej schôdzi.

Písomné prejavy (článok 142) <BRK>

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. – (IT) Vítam energetický a klimatický balík, ktorý nám predložila Komisia. Je dôležité, aby Európska únia mohla naďalej zohrávať vedúcu úlohu v boji proti klimatickým zmenám, a z tohto dôvodu musíme prijať seriózny záväzok, aby sme dosiahli cieľ 20/20/20 do roku 2020 (20 % zníženie emisií skleníkových plynov, 20 % úsporu energie a 20 % podiel obnoviteľných zdrojov energie). Chcel by som však Komisii pripomenúť, že v súčasnej situácii jedinou technológiou v danom štádiu rozvinutosti vývoja, ktorá je schopná zaistiť skutočnú energetickú účinnosť a udržateľné zníženie emisií CO2, je jadrová energia.

Niektoré európske štáty sú v tomto smere veľmi popredu, iné zaraďujú vyššiu rýchlosť, zatiaľ čo ďalšie – a to je prípad Talianska – ešte nikam nesmerujú. V minulosti očividne chýbal spoločný regulačný rámec a všeobecnejšia komplexná stratégia EÚ na túto tému. Až teraz preberá Európska komisia iniciatívu, bez akýchkoľvek keby a ale, pretože medzinárodný scenár si vyžaduje rozhodnutia, v prípade potreby aj odvážne.

V stávke je budúcnosť nášho hospodárstva, a nepriamo aj naša šanca dosiahnuť, aby náš hlas v súvislosti s rešpektovaním správ bolo počuť v každom kúte sveta bez obavy z požiadavky na výkupné.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Filip (PPE-DE), písomne. (RO) Zatiaľ čo oceňujeme obavy Komisie v oblasti životného prostredia, sme celkom zaujatí obmedzeným významom ukazovateľov použitých v algoritme aplikovanom na výpočet distribúcie emisných povolení. Sú potrebné nové opravné koeficienty, aby odzrkadľovali rozdiely v investičnom potenciáli krajín s podobným HDP, ale s rozdielnymi sociálnymi a hospodárskymi vyhliadkami. Úroveň požadovaných investícií sa jasne výrazne líši podľa štádia rozvoja konkrétnej oblasti Európy. Teda požadované štátne rozpočtové úsilie na udržanie emisií v stanovených limitoch bude pripočítané na ťarchu rozpočtu pre technologické investície a vytvorí tak prekážku pre splnenie európskych noriem v oblasti životného prostredia v hospodársky znevýhodnených oblastiach.

Zásada európskej solidarity môže byť rešpektovaná len vtedy, ak sa bude zaoberať tými krajinami a regiónmi, ktoré sú z hľadiska rozvoja pod európskym priemerom, po náležitom zvážení ich jednotlivých štádií rozvoja. V súlade s tou istou zásadou dúfam, že tí z mojich nemeckých kolegov, ktorí kritizovali rozhodnutie Nokie premiestniť výrobu do Rumunska, nakoniec zistia – a povedia to jasne nemeckým pracovníkom v Bochume, ktorí boli prepustení – že mzdy rumunských pracovníkov sú desaťkrát nižšie ako ich, pričom cena za liter mlieka alebo benzínu je rovnaká ako v Nemecku.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Gacek (PPE-DE), písomne. - Dnešná diskusia vytvára nové priaznivé prostredie na podporu širšej spoločenskej diskusie o úlohe, ktorú bude zohrávať jadrová energia v budúcnosti Európy. Výroba jadrovej energie je osvedčeným a účinným spôsobom výroby elektrickej energie bez emisií skleníkových plynov. Domnievam sa, že priemerný európsky občan si pravdepodobne vôbec nie je vedomý tejto skutočnosti.

Verejná diskusia sa zameriava takmer výhradne na obnoviteľné zdroje a na obmedzovanie vplyvu spaľovania fosílnych palív.

Mali by sme byť úprimní a priznať si, že existuje obmedzenie v tom, koľko energie dokážeme vytvoriť z obnoviteľných zdrojov a súčasne udržať konkurencieschopné ceny energie. Obnoviteľné zdroje sú dôležité, ale nesmieme zavádzať občanov tvrdením, že samotné obnoviteľné zdroje problém vyriešia. Zatiaľ čo na základe plánov na zachytávanie a sekvestráciu uhlíka (CCS) sa znížia emisie skleníkových plynov z fosílnych palív, bude ešte potrebné realizovať technológie v rámci priemyslu. Bude to navyše znamenať výraznú cenovú položku.

Zodpovedný prístup k riešeniu výzvy klimatických zmien si vyžaduje rovnováhu – zmes hospodársky životaschopných technológií obnoviteľných zdrojov, systémov zachytávania a sekvestrácie CO2 a moderných jadrových technológií. Je našou zodpovednosťou zaistiť, aby sa preskúmali všetky možnosti, žiadna na úkor ostatných.

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE), písomne. – Obnoviteľné energie môžu v zásade ponúkať riešenie globálnych klimatických zmien a energetickej krízy Európy. Biopalivá a iné formy bioenergie sú však rozporuplné nástroje na boj proti klimatickým zmenám. Do určitej úrovne môžu kladne nahrádzať fosílnu energiu, ale vo väčšom rozsahu ohrozujú dažďové pralesy a dodávky potravín krajinám tretieho sveta.

Už sa objavujú znepokojujúce príznaky odlesňovania v Brazílii, Indonézii, Malajzii a iných krajinách. Ceny potravín rastú aj z dôvodu rastúcej spotreby biopalív. EÚ by mala obmedziť svoju spotrebu bioenergie na prebytok poľnohospodárskej kapacity samotnej Únie a odradiť od odlesňovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), písomne. (RO) Plne podporujeme Komisiu v jej snahe navrhnúť členským štátom a občanom životaschopný plán na dosiahnutie cieľov v oblasti energetiky a životného prostredia. Mali by sme však zohľadňovať finančné a hospodárske aspekty, ktoré tieto návrhy prinášajú.

Je potrebné preskúmať pravidlá na schvaľovanie prideľovania štátnej pomoci projektom v oblasti životného prostredia. Za predpokladu súčasného stupňa znečistenia niektorých odvetví a skutočnosti, že prechod na ekologické technológie nie je nákladovo výhodný, by mohla byť životaschopným riešením štátna pomoc vo výške 60 – 100 %. Takýmto odvetvím je baníctvo, ktoré naliehavo potrebuje technológie na zachytávanie a ukladanie CO2.

Pokiaľ ide o projekt Komisie na otvorenie 12 nových uhoľných a plynových elektrární, vybavených technológiou zachytávania a ukladania CO2, rád by som zopakoval ochotu Rumunska umiestniť na svojom území takúto elektráreň. Údolie Jiu má výhodu v tom, že je bohaté na nerastné zdroje a v jeho blízkosti sa nachádzajú fungujúce elektrárne.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Lewandowski (PPE-DE), písomne. (PL) Problematika klimatických zmien a boja proti zhoršovaniu prirodzeného životného prostredia sa dostala na vrchol programu Európskej únie v roku 2007. Návrhy Európskej komisie sú konkrétnym vyjadrením náročných cieľov navrhnutých v marci minulého roka. Odzrkadľujú vedúcu úlohu nadobudnutú naším Spoločenstvom 27 štátov v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov.

Nechcel by som spochybňovať ciele alebo ambície, ale je nutné uznať, že Európske spoločenstvo sa skladá z dvoch skupín krajín, ktoré boli donedávna rozdelené takzvanou železnou oponou. Už mnoho desaťročí sú západné demokracie citlivé voči potrebe ochrany prirodzeného životného prostredia. Následkom toho sú normy v oblasti životného prostredia, hodné nasledovania aj v iných krajinách. Krajiny bývalého východného bloku prešli, naopak, rýchlou industrializáciou. To zahŕňalo najmä rozvoj priemyselného potenciálu spracovania železa a ocele, priemyslu ťažkej chémie a iných druhov priemyslu so škodlivými vplyvmi na životné prostredie.

Postup prispôsobovania sa normám Únie bol výnimočne nákladný a nie je preto prekvapujúce, že tieto krajiny si vo svojich zmluvách o pristúpení dohodli tak veľa prechodných období. Krajiny strednej a východnej Európy prešli v tejto oblasti vo veľmi krátkom čase dramatickou transformáciou.

Podľa návrhov Európskej komisie čelia tieto krajiny teraz novým výzvam, ktoré môžu byť pre nich ešte náročnejšie na zvládnutie a mohlo by to ovplyvniť možnosti ich rozvoja. Nájdenie správnej rovnováhy medzi požiadavkami na životné prostredie, správnymi podmienkami pre konkurencieschopnosť a vytváranie pracovných miest sú otázky, ktoré sa týkajú Európskej únie ako celku. Osobitne dôležité sú však pre krajiny, ktoré sa snažia dohnať tie, ktoré sú pred nimi.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písomne. – (EL) Opatrenia Rady na boj proti klimatickým zmenám, ktoré predstavil predseda Komisie pán Barroso, majú nasledovný cieľ a víziu:

posilniť európske monopoly v stupňujúcej sa endo-imperialistickej hospodárskej súťaži na poli energetiky. Snahou je využiť podstatný cieľ týkajúci sa obmedzenia emisií znečisťujúcich látok na rozdelenie trhu a obmedzenie rastu objavujúcich sa nových mocností (Číny a Brazílie), ktoré si nárokujú väčšie podiely na trhu.

To poskytuje priestor pre nadmernú akumuláciu kapitálu prostredníctvom komercializácie ochrany životného prostredia. Po liberalizácii strategicky dôležitých odvetví (energetika, telekomunikácie) je dnešná ekonomika jedným z dôležitých nových investičných odbytísk pre kapitál monopolov. Z tohto dôvodu pán Barroso hovoril o investovaní do inovačných energetických technológií, o modernizácii technológie a využití súkromných skupín na splnenie požiadaviek nových právnych predpisov pre oblasť životného prostredia. Kjótsky protokol okrem toho vytvoril nový kapitalistický trh pre obchodovanie s emisiami. Právo znečisťovať sa vymieňa za určitú cenu na „burze“ s oxidom uhličitým.

Podporuje to ovzdušie spolupráce založenej na triedach, usilujúc sa využiť celosvetový rast uvedomenia, zakrývajúc skutočnosť, že nebezpečné klimatické zmeny a globálne otepľovanie sú výsledkom priemyselného rozvoja založeného na kapitalistickom zisku, komercializácii zeme, vzduchu, energie, vody atď.

Tieto opatrenia sú škodlivé pre potreby ľudí a rozvoj ziskovosti kapitálu v oblasti životného prostredia.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE), písomne. – (RO) Členské štáty EÚ čelia výzvam, ktoré predstavujú klimatické zmeny, zvýšená závislosť na dovoze energie a vysoká cena energií. Preto je záväzok Európskej komisie znížiť emisie skleníkových plynov najmenej o 20 percent do roku 2020, najmä prostredníctvom opatrení v odvetví energetiky, dôležitým krokom v boji proti globálnemu otepľovaniu.

Nástup prechodu na nízkouhlíkovú energiu prechodom na biopalivá a obnoviteľné zdroje energie podporí inováciu a zvýši konkurencieschopnosť priemyslu.

Členským štátom s rozvíjajúcimi sa hospodárstvami, najmä Rumunsku a Bulharsku, bude umožnené zvýšiť emisie o 20 % v porovnaní s rokom 2005 pre priemyselné oblasti mimo systému ETS, a tento nárast sa má vypočítať na základe HDP. Je to skúška solidárnosti na strane Európskej únie, ktorá zabezpečuje, aby chudobnejšie krajiny mali šancu dohnať rozvinutejšie hospodárstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE), písomne. - Minulý týždeň podpísali prezident Putin a prvý podpredseda vlády Ruskej federácie Medvedev v Sofii zmluvu a postavení plynovodu nazvaného „Južný prúd“ cez Čierne more. Práve teraz, keď sa má ratifikovať Lisabonská zmluva, zdá sa dosť nezvyčajné, že Bulharsko nekonzultovalo so svojimi európskymi partnermi.

Politika Únie o energetike sa zameriava, v duchu solidárnosti medzi členskými štátmi, na zaistenie bezpečnosti dodávky energie v Únii. Experti vnímajú „Južný prúd“ ako hrozbu pre projekt Nabucco, ktorý je zahrnutý v transeurópskej energetickej sieti EÚ.

Podľa môjho názoru konalo Bulharsko veľmi znepokojujúcim spôsobom, keď podpísalo dvojstrannú dohodu o energii s Ruskou federáciou. Hoci Nabucco bol pomenovaný podľa opery od Giuseppe Verdiho, súčasná situácia pripomína skôr operetu alebo frašku.

 
  
MPphoto
 
 

  Theodor Dumitru Stolojan (PPE-DE), písomne. (RO) Vítame iniciatívu predsedu, ktorý prišiel do Európskeho parlamentu a predstavil návrhy týkajúce sa energetiky a klimatických zmien. Využívame túto príležitosť na to, aby sme požiadali Európsku komisiu, aby venovala mimoriadnu pozornosť projektu NABUCCO, ktorý má veľký význam pri zaručení bezpečnosti dodávok plynu do EÚ, a aby prijala všetky potrebné opatrenia na jeho urýchlenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), písomne. – (RO) Domnievam sa, že boj proti klimatickým zmenám možno vyhrať len vtedy, keď dokážeme zaistiť globálnu solidaritu. Európska únia by mala zahrnúť otázku klimatických zmien do všetkých svojich dohôd, či už dvojstranných alebo mnohostranných.

Pre prispôsobenie sa klimatickým zmenám je dôležité počítať aj s udržateľným hospodárskym rozvojom Únie. Pestovanie plodín na výrobu biopalív by sa nemalo podporovať na úkor pestovania plodín pre ľudskú spotrebu. Trvalo udržateľný rozvoj dopravy môže prispieť k zmierneniu klimatických zmien.

Členské štáty by si mali zvoliť energetický mix, ktorý spôsobí čo najmenej znečistenia. Vyzývam Komisiu, aby preskúmala finančný výhľad na roky 2007 – 2013 a rozpočet na rok 2008, programy a politiky Spoločenstva, ako aj hlavné zákony tak, aby sa brali do úvahy klimatické zmeny.

Komisia by mala uznať význam štátnych, miestnych a regionálnych orgánov pri rozvoji a uplatňovaní opatrení na prispôsobenie sa klimatickým zmenám, ako aj potrebu udeliť im právomoc a poskytnúť im potrebnú pomoc.

Verím, že je nevyhnutné mať európsky rámcový program zameraný na zníženie rizika dezertifikácie a nedostatku vody.

 

7. Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu

8. zasadania
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. – Vyhlasujem zasadnutie Európskeho parlamentu za skončené.

(Rokovanie sa skončilo o 14.05 hod.)

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia