Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 30 januari 2008 - Bryssel EUT-utgåva

13. Arbetsplan
PV
MPphoto
 
 

  Talmannen. − Den slutgiltiga versionen av förslaget till föredragningslista för denna sammanträdesperiod, som talmanskonferensen utarbetat vid sitt möte torsdagen den 17 januari 2008, enligt artiklarna 130 och 131 i arbetsordningen, har delats ut. Följande ändringsförslag har lämnats in:

Sammanträdesperioden i Bryssel:

På begäran av GUE/NGL-gruppen och med alla gruppers medgivande föreslår jag att uttalandena om situationen i Gaza av Javier Solana, hög representant för EU:s gemensamma säkerhets- och utrikespolitik, som redan är med oss i dag och som är varmt välkommen, läggs till dagens föredragningslista som punkt 2, efter uttalandena om situationen i Iran.

(Parlamentet biföll begäran.)

Vi har också en begäran om att avsluta debatten med att lägga fram förslag till resolutioner och att rösta om dessa under sammanträdesperioden i februari.

 
  
MPphoto
 
 

  Francis Wurtz, för GUE/NGL-gruppen. (FR) Herr talman! Min grupp har föreslagit en debatt om detta av samma skäl som vi har föreslagit en resolution i februari. Det finns tre skäl till varför parlamentet bör få tillfälle att lyssna på Javier Solana och sedan förklara sin ståndpunkt.

Det första är naturligtvis blockaden av Gaza, som vi anser vara en kollektiv bestraffning som är fullständigt oacceptabel ur humanitär synvinkel, politiskt kontraproduktiv och ineffektiv i fråga om Israels säkerhet. Det andra skälet är den nya situation som har uppkommit sedan folket i Gaza öppnade gränsen. Det tredje och viktigaste skälet är EU:s svar på frågan om vad vi kan göra för att se till att detta öppnande fortsätter på ett kontrollerat och stabilt sätt och vad vi kan göra för att göra detta steg framåt till en del av fredsprocessen i stort.

Det vore lämpligt att höra vad Javier Solana har att säga, debattera denna fråga och avsluta debatten med en resolution i februari.

 
  
  

(Parlamentet godkände förslaget.)(1)

(Parlamentet godkände den ändrade föredragningslistan.)

***

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (PPE-DE). – (EN) Herr talman! Angående en ordningsfråga under artiklarna 173, 19.1, 161 och 171 i arbetsordningen måste jag tyvärr säga att det beslut i utskottet för konstitutionella frågor som ni nyss nämnde innebär att parlamentet inte längre kan hävda att man följer legalitetsprincipen och rättsstatsprincipen.

I förra veckan begärde ni utrymme för egen skönsmässig bedömning i förhållande till parlamentets arbetsordning, vilket ni också beviljades av utskottet för konstitutionella frågor. Arbetsordningen medger inget sådant utrymme. Ni hänvisade till artikel 19.1. Låt mig läsa upp hur den lyder: ”Talmannen leder i enlighet med de i arbetsordningen fastställda reglerna allt arbete i parlamentet och dess organ.” Arbetsordningen medger inte att ni gör skönsmässiga bedömningar och åsidosätter den bara för att ni ogillar åsikterna hos människor som lämnar in ändringsförslag eller frågor, som ni i er skrivelse har angett vara formellt baserade på och förenliga med arbetsordningens krav.

Vad har drivit er till detta, herr talman? Vilka åtgärder har drivit er till denna ytterlighet som innebär att ni sätter er över ert eget regelverk i stället för att följa lagens bokstav? Var det någon filibuster som förhindrade en affärsuppgörelse? Knappast! Av 785 ledamöter är vi kanske sammanlagt 40 eller 50 som kräver folkomröstning. Vi är en liten minoritet. Det värsta vi kunde åstadkomma var att försena er lunch något genom våra enminutersanföranden, men inte ens det kunde ni acceptera!

Kan det vara så att anledningen till att ni agerade så godtyckligt och åsidosatte rättsstatsprincipen är att ni låter ert förakt över väljarna i medlemsstaterna gå ut över oss, eftersom de fortsätter att rösta ”nej” till Lissabonfördraget närhelst de får en chans?

Tar jag fel, bevisa det då för mig genom att hålla de folkomröstningar som ni brukade stödja förr i tiden, när ni trodde att ni kunde vinna dem. Låt folket besluta om Lissabonfördraget. Pactio Olisipiensis censenda est!

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. − Herr Hannan! Om ni vill citera bestämmelser ökar det er trovärdighet om ni citerar dem i dess helhet. Faktum är att artikel 19 fortsätter med ”Talmannen har alla nödvändiga befogenheter för att utöva ordförandeskapet vid alla parlamentets överläggningar och för att se till att de genomförs på ett korrekt sätt”. För att garantera legalitetsprincipen och säkerställa att jag inte fattade några ensidiga, oinformerade beslut, tog jag den demokratiska vägen och rådfrågade dem som vet mest om frågor som rör arbetsordningen, nämligen utskottet för konstitutionella frågor. Utskottet försåg mig, talmannen, och mina vice talmän med en tolkning som innebar att vi kunde fortsätta. Jag kan inte för mitt liv förstå hur detta skulle vara odemokratiskt. Vi följer ett rättvist och demokratiskt parlamentariskt förfarande.

(Applåder)

 
  

(1)Ytterligare ändringar i föredragningslistan (se protokollet).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy