Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 30. januar 2008 - Bruxelles EUT-udgave

21. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
Protokol
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager.

 
  
MPphoto
 
 

  Iuliu Winkler (PPE-DE). - (HU) Mange tak, hr. formand! Fonden for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden er særdeles vigtige for nye medlemsstater, da forskellene mellem regionerne har stor betydning for dem. Mit land, Rumænien, kan søge om mere end 20 milliarder euro til regionaludvikling inden udgangen af 2013. Et år efter vores tiltrædelse viser erfaringen os, at vi er blevet bedre til at benytte os af de midler, der er afsat til regionaludvikling, men vi er stadig langt fra at opnå det, vi ønsker. Det er afgørende for regionerne i Rumænien, at de bliver bedre til at benytte sig af midlerne ved at bruge dem effektivt og redegøre systematisk for dem.

Hertil har Rumænien brug for nogle redskaber, som f.eks. et effektivt og i stigende grad decentraliseret system af offentlige administrationsinstitutioner samt en ny inddeling i områder med økonomisk udvikling, da de nuværende regioner hverken er formålstjenlige eller effektive, og nye regioner derfor må etableres helt fra bunden i henhold til hensigtsmæssige sociale aftaler og anføres af folkevalgte regionsregeringer. Den nye inddeling af Rumænien i områder med økonomisk udvikling kan ikke udsættes.

 
  
MPphoto
 
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE). - (BG) Hr. formand! Jeg ønsker at gøre opmærksom på nogle problemer, der vedrører havkatastrofer og -ulykker. Disse bliver normalt diskuteret, når de indtræffer, og derefter går tragedierne med tiden hurtigt i glemsel. Havulykker udgør imidlertid en del af den fælles havpolitik. Vi må forberede os på dem, nøjagtig som vi forbereder os på at gennemføre en overførelse.

Det bulgarske skib Vanessa forliste for nylig i Det Azovske Hav. Inden for de sidste par måneder har en række ulykker fundet sted i Kertjbugten i dårligt vejr. Sømænd er omkommet, andre er meldt savnet, og der er sket skader for flere millioner euro. Det Azovske Hav og Sortehavet er blevet forurenet med olie. Det er nødvendigt, at den fælles havpolitik omfatter foranstaltninger til at mindske risikoen, og at der etableres søfartsordninger, der nedbringer antallet af ulykker. Vi har brug for en omfattende ordning med hurtig reaktion og gennemførelse af akutte redningsaktioner. Vi har brug for udstyr, der kan anvendes under ekstreme vejrforhold, så det er hurtigt at sætte ind på ulykkesstedet.

 
  
MPphoto
 
 

  Magor Imre Csibi (ALDE). - (RO) Hr. formand, mine damer og herrer! Fedme er et problem for over halvdelen af befolkningen i de fleste medlemsstater. Og endnu mere bekymrende er det, at over 400.000 europæiske børn hvert år bliver overvægtige. Et af de spørgsmål, vi skal tage fat på i bekæmpelsen af fedme, er effektiv mærkning af fødevarer. Desværre giver den europæiske mærkning af fødevarer endnu ikke forbrugerne de oplysninger, de har brug for, når de skal træffe sunde og sikre valg.

Jeg ser derfor positivt på Kommissionens forslag til gennemgang af direktivet om mærkning af fødevarer og, underforstået, etablering af et forenklet mærkningssystem til trykning på fødevareemballagernes forside. Det ærgrer mig dog, at Kommissionens forslag ikke indeholder et mærkningssystem med farvekoder, der tydeligt viser den pågældende vares næringsværdi (lav, middel, høj). Mærkningen bør være en fordel for både producenterne og forbrugerne, og den velorienterede forbruger vil træffe kloge ernæringsmæssige valg.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley (UEN). - (EN) Hr. formand! Med hensyn til den kommende folkeafstemning i Irland om reformtraktaten vil jeg gerne forklare, hvor vigtig den er fra et økonomisk synspunkt, for reformtraktaten drejer sig om ikke andet også om at gøre EU mere effektiv i sin beslutningsproces, hvilket i sig selv vil føre til større økonomisk succes og større vækst. I et irsk perspektiv var der sidste år for 2,6 milliarder euro investeringer i irsk industri og det irske erhvervsliv; der blev skabt 9.000 nye arbejdspladser; der var eksport for over 80 milliarder euro; over 80 % af alle de produkter, der blev fremstillet i Irland, blev eksporteret, primært til markederne i EU. Gennemsnitslønnen i Irland ligger på 44.000 euro om året, og regeringen indkræver over 3 milliarder euro i selskabsskat. Disse spørgsmål - at sikre den fortsatte vækst i forhold til økonomien, beskæftigelsen, den økonomiske vækst og forvaltningen af velstanden - er det, der er så vigtigt. Det er derfor, vi alle søger et ja ved afstemningen i Irland.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). - (PT) Hr. formand! På et tidspunkt, hvor arbejdsløsheden i Portugal ligger på et af de højeste niveauer i de sidste 20 år og især rammer kvinder og unge, er der flere multinationale selskaber, der presser arbejdstagerne til at give afkald på deres ansættelseskontrakter. Det drejer sig om Yasaki Saltano, som ønsker at nedlægge produktionen af kabler i Serzedo, Gaia. Den ønsker at overføre produktionen til andre lande, især i Asien og Afrika, efter at den allerede har reduceret antallet af arbejdstagere voldsomt. Bemærk, at dette multinationale selskab har beskæftiget mere end 6.000 arbejdstagere i dets fabrikker i Ovar og Serzedo, og at det har modtaget millioner af euro i fællesskabsstøtte. Men nu er beskæftigelsen reduceret til mindre end en tredjedel

Vi kræver derfor endnu en gang, at der bliver truffet effektive foranstaltninger for at hindre udflytninger af produktionen og ikke kun rent afbødende foranstaltninger, som det sker nu med globaliseringsfonden for arbejdstagere, der bliver ofre for udflytning af multinationale selskaber, især inden for automobil- og automobilkomponentsektoren, hvor jeg som eksempler kan nævne Open Portugal, Johnson Controls og Alcoa Fujikura, der allerede er lukket.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Krupa (IND/DEM). - (PL) Hr. formand! I forbindelse med den forrige samling havde jeg ikke mulighed for at komme med et indlæg, og derfor vil jeg i dag gerne her i Europa-Parlamentet protestere mod en krænkelse af menneskerettighederne og den menneskelige værdighed.

Under en flyvning til Buenos Aires, hvortil vi var inviteret af det polske amerikanske fællesskab, og hvor vi formidlede og forsvarede universelle europæiske værdier sammen med en leder af en katolsk radio, der er respekteret af millioner af lyttere, blev vi på aggressiv vis plaget af journalister fra den kommercielle, polske station TVN, der forsøgte at tvinge os til at blive interviewet, og samtidig fornærmede de en gejstlig person og et medlem af Europa-Parlamentet med skældsord. Den psykiske vold, der udgjorde en trussel mod vores psykiske og fysiske helbred under den 14-timer lange flyvning, blev afbrudt takket være Lufthansabesætningens gentagne indgreb, men den fandt også sted efter landingen.

Jeg vil også gøre opmærksom på faren ved at lade tredjepersoner få adgang til flyvningsnumre, reservationsnumre i fly og hoteller, hvilket er i modstrid med den gældende lovgivning. Dette kan udnyttes af mange forskellige terrorister.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Baco (NI). - (SK) Hr. formand, mine damer og herrer! Vores ungarske kolleger angriber i deres indlæg i Europa-Parlamentet jævnligt Slovakiet helt uden grund. Det seneste angreb bestod i usandheder om afskaffelsen af det nationale radiofoninetværk i Slovakiet og drillerier om, at Slovakiet bør samarbejde med Ungarn om normalisering af vandbeskyttelse på Donauøen Malý Žitný Ostrov.

Vi har immervæk allerede indgået en aftale om vandhusholdningen i hele Donauregionen. Den sidste aftale var en traktat, som blev indgået af delegationer fra hhv. den ungarske og den slovakiske regering i 1998, hvor jeg selv var i spidsen for den slovakiske delegation, og jeg kan udmærket huske, at denne traktat også imødekom de ungarske krav vedrørende dette område. Den slovakiske regering har ratificeret denne traktat og respekterer den, og nu er det på tide, at den også bliver ratificeret og respekteret af den ungarske regering.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE). - (RO) Hr. formand! Som ordfører om regionalt samarbejde i Sortehavsområdet ønsker jeg at udtrykke bekymring for Bulgariens aftale af 18. januar 2008 om deltagelse i og støtte til det russiske energiprojekt Sydstrøm.

Dette projekt er en dobbelt udfordring for energisikkerheden i EU. For det første strider det imod den primære målsætning om spredning af Unionens energikilder, når en medlemsstat støtter dette projekt. Sydstrømprojektet vil blot øge EU's afhængighed af en enkelt kilde. For det andet undergraver Sydstrømprojektet alene ved sin eksistens Nabuccoprojektet, som menes at have en strategisk betydning for, om EU's energisikkerhedspolitik vil blive en succes.

Tillad mig at minde om, at denne aftale mellem Bulgarien og Rusland blev til på et tidspunkt, hvor Europa-Parlamentet var i gang med at vedtage rapporten om samarbejde i Sortehavsområdet med et stemmeflertal.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin-Ioan Nechifor (PSE). - (RO) Hr. formand! Jeg ville have foretrukket, at mit første etminutsindlæg ikke skulle omhandle et negativt emne, men sidste uges hændelser ved EU's østlige grænse bør være en advarsel for os alle.

Den 21. og 22. januar blokerede grupper af ukrainske borgere adgangen for biler ved grænseovergangen Siret-Porubnoe mellem Rumænien og Ukraine, fordi de var utilfredse med kravet om at betale for et visum for at komme ind i Rumænien, hvorimod rumænske statsborgere pr. 1. januar 2008 ikke længere skal have visum til indrejse i Ukraine.

Som medlemsstat skal Rumænien overholde de europæiske forordninger om visum for statsborgere i lande uden for EU og kan på ingen måde favorisere Ukraine. Derfor mener jeg, at Europa-Parlamentet og Kommissionen bør bede om en mere konsekvent indsats fra Ukraines side, som et middel til at forsvare vores europæiske kald …

(Formanden afbrød taleren)

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE). - (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne henlede opmærksomheden på en rapport for nylig fra den irske miljøstyrelse om vandkvaliteten i Irland. Vi har investeret væsentligt i at forbedre spildevandssystemerne i overensstemmelse med rammedirektivet for vand, men vi mangler stadig at nå visse mål med hensyn til vandkvaliteten.

I denne forbindelse vil jeg gerne nævne et spørgsmål, vi har ignoreret og fortsat ignorerer i Irland: spørgsmålet om at anvende væsentlige ressourcer til forbedring og renovering af septiktanke i Irland, særligt i landdistrikterne. Der er alt for stor tendens til at give septiktankene skylden for faren for forurening af det irske drikkevand. Men for så vidt der er et problem, er det afgørende, at den irske regering iværksætter et støtteprogram og, hvor det er nødvendigt, forbedrer de eksisterende septiktanke.

Men måske er der en dagsorden her om ikke at investere i at forbedre septiktankene og benytte dette som en stok at slå landbefolkningen med. Hvis det er tilfældet, er det kortsigtet og helt i strid med EU's lovgivning.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesco Enrico Speroni (UEN). - (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Napolitanske politikere har for vane at sprede deres affald over hele Europa. I dag er deres affald nået til Quirinale, hvor den beskidte bolsjevik Napolitano har givet ordre til sleskeri for at trække dødskvalen ud for sine drukbrødre, uden at bekymre sig om demokratiet eller om folkets ønske om at stemme for et nyt parlament. Men det er vel, hvad man kan forvente af en, der har støttet Sovjetunionens invasion af Ungarn.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL). - (PT) Hr. formand! Jeg vil gerne benytte denne mulighed for at tale på Europa-Parlamentets plenarforsamling for at fordømme Kader Şahins situation. Hun er en ung aktivist i det tyrkiske kommunistparti, som har været fængslet siden januar 2007 efter beslutning fra de tyrkiske myndigheder, uden at anklagerne mod hende eller årsagerne til, at hun er varetægtsfængslet og venter på at blive dømt, er blevet begrundet

Kader Şahin blev fængslet efter at have deltaget i en pressekonference, hvor den undertrykkelse, som de tyrkiske politiske fanger var udsat for i december 2000, blev fordømt. Pressekonferencen blev voldeligt afbrudt af tyrkiske politistyrker. Da hun skal for retten den 5. februar, giver vi udtryk for vores fordømmelse af situationen, og vi beder de tyrkiske myndigheder om øjeblikkeligt at løslade hende og droppe de ubegrundede anklager mod hende.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (IND/DEM). - (EN) Hr. formand! Aleksandr Litvinenko vidnede for Mitrokhin-kommissionen i Italien og fremsatte over for mig personligt den anklage, at Romano Prodi var en slags agent for KGB. Mario Scaramella fra Mitrokhin-kommissionen kom senere til London for at advare hr. Litvinenko om mordtruslerne. Hr. Litvinenko blev myrdet kort efter.

Hr. Scaramella vendte tilbage til Italien, hvor han straks blev anholdt. Han har været tilbageholdt i de sidste 13 måneder på opdigtede anklager uden rettergang og uden adgang til verden udenfor. Hr. Scaramella har mistet sin indkomst og sit hjem, er adskilt fra sine børn, og hans helbred er i fare. Mario Scaramella er politisk fange. Hans fortsatte tilbageholdelse er en skandale midt i EU. Hans eneste forbrydelse, hvis den kan kaldes sådan, var at hjælpe med at kaste lys over de rådne hjørner af europæisk politik. Alle demokrater bør opfordre til, at han straks og betingelsesløst løslades.

 
  
MPphoto
 
 

  László Tőkés (NI). - (HU) Hr. formand! I dette europæiske år for interkulturel dialog vil jeg gerne gøre opmærksom på et ekstremt diskriminerende lovforslag fra det rumænske konservative parti, som, hvis det bliver vedtaget, vil straffe personer, der tilhører etniske minoriteter og ikke taler Rumæniens officielle sprog, ved at fratage dem deres statsborgerskab. Denne sproglov er primært rettet mod den ungarske befolkningsgruppe, som er bosat i deres fortids fædreland Transsylvanien. Indtil videre har ikke et eneste parti i det rumænske parlament gjort indsigelse mod lovforslaget, og det nationale udvalg til bekæmpelse af diskrimination har endda givet grønt lys. Samtidig er det rumænske parlament i færd med at vedtage endnu en diskriminerende lov, loven om uddannelse. Vi vil inden længe rette henvendelse til Leonard Orban, den rumænske kommissær for flersprogethed i Kommissionen, vedrørende disse sager, da det er vores holdning, at Rumænien skal følge Europa-Parlamentets demokratiske praksis i sin sproglovgivning.

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke (PPE-DE). - (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne rejse et spørgsmål i forbindelse med konventionen om adoption af børn. Den blev vedtaget af Europarådet i 1967. Fire årtier senere er den forældet og trænger til at blive erstattet.

I 2002 besluttede Europarådet, at den skulle ændres. Man enedes om forslag i 2004. Teksten til den nye konvention blev aftalt i 2007 af de juridiske eksperter. Men det ser ud til, at ét land nu blokerer for, at sagen kan blive forelagt Ministerkomitéen.

Jeg mener, at Parlamentet bør sende Europarådet et klart budskab om, at der skal gøres noget ved denne sag så hurtigt som muligt, og at vi skal have en ny version, der kan ajourføre konventionen i forhold til, hvad der er sket i de forskellige lande, og samtidig tage hensyn til afgørelserne fra Menneskerettighedsdomstolen. Jeg vil anmode om, at der bliver sendt et klart budskab til Europarådet.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE). - (PL) Hr. formand! Efter udvidelsen af Schengenområdet er visumpriserne for borgere fra lande, der ikke tilhører EU, blevet ændret. F.eks. skal borgerne fra Belarus nu betale 12 gange mere for et visum - ikke 5 euro, men 60 euro. 60 euro er lige så meget, som en lægepraktikant tjener i Belarus. 60 euro udgør en tredjedel af samfundets månedlige indtægt. For mange belarussere er det en barriere, der forhindrer dem i at få visum og besøge EU-naboerne.

Nu hvor EU stræber efter at have direkte kontakt med borgerne, og hvor god naboskabspolitik er skrevet ind i Lissabontraktaten, er de forhøjede visumpriser et smertefuldt paradoks. Beslutningen om at hæve priserne på visumgebyrer er ligeledes en perfekt gave til Lukasjenko, der siger, at ingen i Europa venter på belarusserne.

Lad os ændre dette. Jeg vil gerne appellere til, at vi iværksætter alle mulige tiltag, der kan sænke visumpriserne for belarussere.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE). - (EN) Hr. formand! I går offentliggjorde den russiske, statsfinansierede ungdomsorganisation Nashi listen over de estere, som de vil have erklæret uønskede i Rusland. Blandt dem er, ud over præsidenten for Republikken Estland, Toomas-Hendrik Ilves, et tidligere medlem af Europa-Parlamentet, min ven og kollega Tunne Kelam, medlem af Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland.

Nashi, der støtter præsident Putins udemokratiske regime, beskriver hr. Kelam som en konsekvent russerhader, der har gjort sig bemærket for sin nervøsitet og usunde hjemmestrikkede nationalisme.

Alle her, der kender hr. Kelam godt, er helt klar over, at disse hjerteløse ord er det rene løgn. Efter min mening bør Europa-Parlamentet reagere på denne fornærmelse. Men på den anden side er det at være en fjende af fjenderne af demokratiet i Rusland en stor kompliment til hr. Kelam og hans bestræbelser.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). - (PL) Hr. formand! Et af de vigtigste principper, der overalt respekteres i EU, er princippet om ikkeforskelsbehandling. I mange dokumenter gøres der desuden opmærksomhed på behovet for beskyttelse af handicappede personer. Sports sociale og integrerende rolle værdsættes også. I nogle EU-stater findes lovgivning om socialhjælp til sportsfolk og tidligere sportsfolk, især olympiadedeltagere, der befinder sig i en svær materiel situation. Det er selvfølgelig godt. Man kan dog ikke acceptere, at handicappede sportsfolk ikke er omfattet af disse løsningsmodeller.

 
  
MPphoto
 
 

  Desislav Chukolov (NI). - (BG) Hr. formand! I de sidste 20 år har Bulgarien skullet været en retsstat, men er det ikke. Nykommunisterne i vores land skyr ingen midler. Georgi Pirinski, formand for Bulgariens parlament, indskrænker ytringsfriheden ved at indføre forbud for journalister og forhindrer dem således i at udføre deres arbejde. Samtidig viser det sig, at hr. Pirinski er amerikansk statsborger, og i henhold til bulgarsk lovgivning er han alt andet end bulgarer. Til gengæld har en af de mest berygtede narkotikahandlere i Europa, Budimir Kujovic, bulgarsk statsborgerskab, fordi han fik udstedt et pas fra topfolk i indenrigsministeriet, så han kunne rejse frit rundt i Unionen og udføre sit forehavende. Anklagemyndigheden har undersøgt sagen, og ingen kan holdes ansvarlig, men hans pas er en kendsgerning.

Samtidig bliver det parti i vores land, som er i stærkest opposition, Ataka, dagligt udsat for angreb fra myndighederne. Vores formands kone, Kapka Siderova, har aborteret, fordi chikanerne mod hende gik så vidt, at der blev rejst sag mod hende i en forfalsket politisk proces. Sluttelig vil jeg foreslå hr. Pöttering, at han gør andet end bare sidde apatisk hen og støtte nykommunisterne i Bulgarien.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaroslav Zvěřina (PPE-DE). - (CS) Hr. formand! Så langt tilbage som i 2000 gav Europarådet udtryk for deres ønske om at omdanne EU til den mest dynamiske og konkurrencedygtige verdensdel inden for 10 år. Siden dengang er det blevet sagt gentagne gange, at det på en eller anden måde ikke lykkes for os.

Der er ikke blevet gjort noget af betydning ved patentlovgivningen, og hele vores innovationsmiljø mangler dynamik.

Den modificerede Lissabonstrategi bringer ikke noget særlig nyt med sig. De fastsatte mål er måske en smule mere beskedne. Dette er endnu en grund til, at vi bør forsøge at fastsætte mål, som er lettere at nå. Efter min opfattelse indebærer dette, at lovgivningen forenkles, og at unødvendige forordninger afskaffes på så mange områder som muligt.

Det er en lovende metode at begrænse europæisk lovgivnings store hyppighed. I denne henseende ville det helt sikkert være fordelagtigt at indføre "diskontinuitetsprincippet" i Europa-Parlamentets arbejde. Det ville være et positivt skridt, hvis lovgivningsforslag, der ikke er indbragt, kunne forkastes efter valgperiodens afslutning.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Pribetich (PSE). - (FR) Hr. formand! I sidste uge blev lovgivningspakken om klimaændringer og energi forelagt. Vi kan kun hilse ånden i Kommissionens forslag velkommen. Adskillige områder er berørt af denne problematik, bl.a. boligsektoren og specielt det sociale boligbyggeri. Vi ved, at en ikke uvæsentlig del af den sociale boligpark i EU er berørt af den nødvendige udvikling. For lejeren udgør bl.a. varmeomkostningerne en anselig udgift, som bør styres og tilmed bringes ned. Moderniseringen af de sociale boliger indgår således i politikkerne om bæredygtig udvikling og fordrer en tilpasset finansiering for at kunne leve op til de nye krav. Hidtil har Kommissionen fokuseret finansieringen på de nye tiltrædende lande, som således har ret til betragtelig støtte. Det samme er ikke tilfældet med de gamle medlemsstater. Imidlertid kræver de nationale boligpolitikker en betydelig økonomisk støtte for at fremskynde moderniseringen af de sociale boliger. Hvis omtalte politikker skal være troværdige, må ord ledsages af handling. Kommissionen bør drage alle konsekvenserne heraf og finansiere moderniseringen af det sociale boligbyggeri i hele EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Martin (NI). - (DE) Hr. formand! Jeg vil gerne gøre opmærksom på en hændelse under mødet her i eftermiddag. Under formand Pötterings forsæde råbte formanden for Den Socialdemokratiske Gruppe, Martin Schulz, så højt og tydeligt til mig nede fra første række, at det også kunne høres helt heroppe. Hans ord var "Hold dog mund, din idiot". Det er virkelig en uacceptabel adfærd. Det er både fornærmende og bagtalerisk. Jeg forventer, at der vil blive taget passende skridt, da den pågældende mand stræber efter den position, som hr. Pöttering for tiden er indehaver af. Sådan en opførsel kan ikke accepteres i Parlamentet, og slet ikke, når en række parlamentsmedlemmer samtidig blev fremhævet tilfældigt, bare fordi de har mod til at kræve folkeafstemning, og samtidig blev truet med absurde sanktioner.

 
  
MPphoto
 
 

  Petya Stavreva (PPE-DE). - (BG) Hr. formand! Bulgariens andet år som medlem af EU er tæt på at blive fatalt for mange bulgarske malkekvægholdere. Høje foderpriser, lave priser ab landmand for mælk, manglende penge til fodring af dyrene i vintermånederne og mangel på en målrettet regeringspolitik for kvægavl er faktorer, som kan føre til likvidation af kvægbestandene og konkurs for mange bulgarske landbrugere. I dag, hvor en reform af den fælles landbrugspolitik er et særlig vigtigt emne for EU, bør vi også i de nye medlemsstater tage højde for landbrugssektorens aktuelle forfatning. Vi kan ikke negligere de vanskeligheder, som landbrugerne i de nytiltrådte lande bliver stillet over for som følge af tilpasningen til de europæiske normer. Bulgarske landbrugere forventer, ligesom deres europæiske kolleger, at der tages kloge beslutninger omkring fremtiden for fællesskabets landbrug.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Mikko (PSE). - (ET) Hr. formand, mine damer og herrer! Når chikanen mod direktøren for British Councils kontor i Sankt Petersborg, hr. Kinnock, og hans kolleger går så vidt som til, at de bliver afhørt af de russiske myndigheder, så kræver det vores udelte opmærksomhed. Tiltalen mod British Council er et led i den kæde, som i øvrigt udgøres af cyberangrebene på Estland, blokaden for polske fødevarer og det radioaktive angreb i London. I hvert af disse tilfælde har Kreml uskyldigt påstået, at der var tale om en isoleret hændelse.

Mine damer og herrer! Et så stort antal isolerede hændelser tyder på et system. Den russiske udenrigsminister, hr. Lavrov, sagde udtrykkeligt sidste torsdag, at reformen af Europas sikkerhedsarkitektur er en prioritet i Ruslands udenrigspolitik for 2008. Rusland ønsker at reformere EU ved at lamme vores udenrigspolitik og ved at fastklemme os i en energiskruestik mellem Nordstrømmen og Sydstrømmen.

Da vi ikke ønsker at blive et forsvarsløst mål for en stærk russisk udenrigspolitik, må vi stå fast sammen i samhørighed. Vi i Europa-Parlamentet må fordømme chikanen af British Council.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE). - (RO) Hr. formand! Den frie bevægelighed for varer er en af hjørnestenene i EU. Jeg vil gerne gøre Parlamentet opmærksom på dette grundlæggende princips situation i Rumænien. Ved Rumæniens tiltrædelse vedtog den rumænske regering en registreringsafgift for motorkøretøjer. Regeringen bekendtgjorde derefter, at den ville ophæve denne afgift, som af Kommissionen anses for at være i strid med den gældende fællesskabsret, for at forhindre en fortsættelse af den overtrædelsesprocedure, der var indledt mod Rumænien. De rumænske myndigheder nægter imidlertid at refundere borgerne de afgifter, de allerede har betalt, selv om myndighederne er forpligtet hertil ifølge EF-domstolens retspraksis.

Hr. formand, mine damer og herrer! Begrebet europæisk medborgerskab og ligeberettigelse mellem alle europæiske statsborgere er først fuldt gennemført, når alle medlemsstater indarbejder og overholder de rettigheder, der er fastsat i traktaten. Jeg skal hermed oplyse, at jeg er ved at udforme en skriftlig meddelelse, som jeg vil bede Dem underskrive, så vi kan forhindre situationer som denne i at opstå i fremtiden.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). - (RO) Hr. formand! Lissabonstrategien tilkendegiver EU's tilsagn om at blive den mest konkurrencedygtige videnbaserede økonomi. Lissabonstrategiens målsætninger omfatter øgede investeringer i forskning, udvikling af informationssamfundet og skabelse af højtuddannede arbejdspladser.

Desværre har beklagelsesværdigt få medlemsstater investeret 3 % af deres BNP i forskning. To tredjedele af disse midler skulle komme fra privatsektoren. I dag, hvor vi taler om reduktion af klimaændringer, vedvarende energiressourcer, grønnere transportmidler, øget energieffektivitet inden for forskellige brancher, omstilling til digital teknologi osv., burde vi prioritere investeringer i forskning. Men til trods for tildelingen af nationale eller europæiske forskningsmidler er sammenkoblingen mellem grundforskningen og anvendelsen af dens resultater i erhvervslivet desværre stadig meget tynd.

Jeg opfordrer Kommissionen til at udarbejde en strategi og en handlingsplan, som gør det muligt for alle europæiske borgere at få glæde af forskningens resultater. Jeg er overbevist om, at udviklingen af anvendt forskning vil medføre flere højtuddannede arbejdspladser og udvikling af en videnbaseret økonomi.

 
  
MPphoto
 
 

  Oldřich Vlasák (PPE-DE). - (CS) Hr. formand, mine damer og herrer! Tillad mig at berøre et emne, som har stor betydning for bevarelse af en række regionale produkter og beskyttelse af traditionelle produkter, nærmere betegnet České pivo (tjekkisk øl).

Det var dette navn, České pivo, der var offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende medio januar i år, med forslaget om at registrere det som en beskyttet geografisk betegnelse.

České pivo er unik, ikke kun ifølge forbrugerne, men også ifølge eksperter inden for bryggeriindustrien og tjenestemænd fra Kommissionen. Som følge af den tjekkiske bryggeriindustris udvikling gennem tiderne har de anvendte typer malt og humle og de anvendte bryggeprocesser givet České pivo en smag, som adskiller sig fra andre europæiske øl, som f.eks. Heineken og Stella Artois.

Tjekkiet har i mere end tre år presset på for at opnå denne registrering. Lange og anstrengende forhandlinger kulminerede i offentliggørelsen i EU-Tidende.

Jeg vil gerne takke tjenestemændene fra Kommissionen og de tjekkiske eksperter for deres ansvarlige måde at gribe denne sag an på. Jeg er overbevist om, at der nu ikke længere er noget, der kan forhindre České pivo i at blive en del af Europas kulturelle arv.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE). - (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne rejse spørgsmålet om kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), en sygdom, som i 2020 vil være den tredjestørste dødsårsag på verdensplan. KOL kostede 2,7 millioner mennesker livet i 2000. Op til tre fjerdedele af dem, der lider af KOL, har svært ved at udføre enkle opgaver som at gå op ad en trappe. KOL medfører mange sundhedsproblemer, og rygning er ikke den eneste risikofaktor: Passiv rygning og forurening har også forbindelse med KOL. Efterhånden som befolkningen bliver ældre, vil KOL blive et større problem. Jeg opfordrer kollegerne til at underskrive den skriftlige erklæring 0102/2007.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sógor (PPE-DE). - (HU) Hr. formand! Jeg taler på mit modersmål, som er ungarsk. Det kan jeg ikke derhjemme. Jeg er glad for, at jeg har muligheden her. I spørgsmålet om romaerne har vi alle sammen pligt til at mindske de spændinger, der på det seneste er taget til mellem de etniske grupper, og stoppe den udbredte romafjendtlige indstilling. Vi er nødt til at finde en hurtig løsning på den økonomiske vandring.

EU's romastrategi danner dog grundlag for udarbejdelsen af en politik for nye og traditionelle nationale mindretal i EU. Situationen i Kosovo har endnu en gang mindet os om, at spørgsmålet om menneske- og minoritetsrettigheder er blevet et internationalt, europæisk spørgsmål. Vi er ansvarlige for, hvad der sker i og uden for EU. I dag er det i en af vores medlemsstater ikke Fællesskabets rettigheder, men Fællesskabets forbrydelser, der bliver rippet op i. I Rumænien vil sprogloven fratage flere hundrede tusinder mennesker deres statsborgerskab. Vi nævner dette, fordi vi alle har et ansvar for vores land, for vores naboer og for hele Europa. Dette ansvar eksisterer ikke kun, når der er valg, men bliver ved med at eksistere i vores daglige arbejde, og når vi skal finde en betryggende løsning på romaspørgsmålet.

 
  
MPphoto
 
 

  Árpád Duka-Zólyomi (PPE-DE). - (SK) Hr. formand! Der hersker en anspændt og usædvanlig situation i det slovakiske parlament. Der skal tages beslutning om Lissabontraktaten, men oppositionsparlamentsmedlemmerne agter ikke at deltage i afstemningen, som protest mod en antidemokratisk presselov. Dette er en overraskende nyhed, men hvad ligger der bag?

Robert Ficos regering vedtager gang på gang foranstaltninger, der er i modstrid med demokratiets og retsstatens grundprincipper. Premierministeren ignorerer oppositionen, og, som han selv har udtalt flere gange, er medierne i hans øjne den primære opposition. Presseloven er restriktiv og indskrænker ytrings- og pressefriheden på en uacceptabel måde. Dette er ikke blot blevet pointeret af Det Slovakiske Journalistsyndikat, men også af OSCE, som endda har appelleret indgående til parlamentet om at forkaste det kontroversielle forslag.

På vegne af et overvældende flertal af oppositionsparlamentsmedlemmer kan jeg oplyse, at vi støtter Lissabontraktaten, og vi beklager, at den slovakiske opposition har begrænsede muligheder for at protestere mod så skandaløs en presselov.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). - (SK) Hr. formand! Europa-Parlamentet anerkendte kampen for menneskerettigheder i Cuba ved at tilkende Sakharovprisen til den cubanske systemkritiker Oswaldo Payá Sardiñas i 2002 og til Kvinder i Hvidt i 2005, men, mine damer og herrer, solidaritet handler om meget mere end det.

Borgerne i Cuba, som må nøjes med at drømme om frihed, mens de trues med undertrykkelse og fængselsstraf, har brug for andet og mere end solidaritet. Kvinder i Hvidt har i dag brug for konkret hjælp fra Europa-Parlamentet til at befri deres mænd, modstanderne mod diktaturregimet, hvis helbred er svækket på grund af umenneskelige forhold i fængslet, og som risikerer at dø i fængsel.

Hr. formand! Jeg beder Dem hjælpe med at opnå løsladelse af 45-årige Antonio Ramón Diaz Sánchez, som blev idømt 27 års fængsel i 2003. Antonio, hvis familie vi har forsørget, og som jeg på symbolsk vis har adopteret sammen med mine kolleger Peter Šťastný og Milan Gaľa, er alvorligt syg og har akut brug for hjælp. Uden hjælp vil han bukke under for sin sygdom i fængslet.

 
  
MPphoto
 
 

  Péter Olajos (PPE-DE). - (HU) Mange tak, hr. formand! I sidste uge her i Parlamentet præsenterede kommissionsformand Barroso Kommissionens køreplan for gennemførelse af den ambitiøse reduktion af CO2 i Europa. Dagen efter afviste kommunalbestyrelsen i Trebišov enstemmigt planerne om at opføre et kraftværk, der ville udlede fire millioner t CO2 om året, og som der i halvandet år har været omfattende protester mod, med andragender og bøder i begge lejre. Vi kunne råbe: "Hurra! Demokratiet, nærhedsprincippet og borgernes tapperhed virker." Men vi er nødt til at stille et andet spørgsmål: Hvordan kan det overhovedet ske, at det slovakiske miljøministerium støtter og anbefaler et kraftværk som dette? Det tyder i mine øjne på, at nogle lande stadig får masser af gratis CO2-kvoter fra Kommissionen. Jeg anmoder derfor Kommissionen om at se nærmere på grundlaget for Slovakiets tildelte CO2-kvote, for hvis den slovakiske regering bryder sin hjerne vedrørende et kæmpemæssigt kulkraftværk, der anvender forældet teknologi i 2008, vil det sige, at Unionens incitamentssystem ikke fungerer.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Gaľa (PPE-DE). - (SK) Hr. formand! I en rapport offentliggjort den 17. januar 2008 angiver De Europæiske Tilsynsmyndigheders Gruppe, at siden Europa-Parlamentet og Rådet vedtog direktivet om roaming på offentlige mobiltelefonnet inden for Fællesskabet, er priserne på roamingopkald faldet, og tjenesteudbyderne har ikke forsøgt at kompensere for deres tab ved at hæve priserne på andre typer opkald.

Rapporten viser også, at der på EU's mobilnet kan være op til 20 % overpris på roamingopkald på grund af opkaldstaksterne, idet der betales minutpriser for roamingopkald. Jeg er glad for indsatsen fra kommissær Reding, der har oplyst, at Kommissionen vil sørge for at afhjælpe situationen.

Efter min opfattelse er det afgørende for mobiloperatørerne at tilbyde forbrugerne roamingopkald, hvor der betales pr. sekund, nøjagtig som de gør på nationalt plan. Jeg vil endvidere anbefale, at det dokument, som er ved at blive udarbejdet, ligeledes berører sms-takster og takster for roamingdatatjenester.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - (EN) Hr. formand! En klog beslutning af Kommissionen i december om kun at tillade import af brasiliansk oksekød fra godkendte lagre lagde den 1. februar op til en positivliste på ca. 300 landbrug baseret på tidligere inspektion fra Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret.

Der er almindelig forvirring efter en udtalelse fra hr. Kyprianou i dag om, at der vil blive indført et forbud fra på fredag, da de brasilianske myndigheder havde forelagt en liste over 2.600 landbrug, hvilket gav anledning til stor tvivl, så der er brug for mere tid til at tjekke dem. Men kommissæren fortsatte - og jeg citerer - "Der findes ikke nogen positivliste i øjeblikket ... men naturligvis kan det ændre sig inden for de nærmeste dage".

Så bliver der eller bliver der ikke indført et forbud? Vil de ca. 300 landbrug inspiceret af Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret blive til en de facto positivliste, mens man afventer inspektionen af andre? Hvorfor var der ikke nogen pressemeddelelse i dag fra hr. Kyprianou? Vores forbrugere og landbrugere fortjener en forklaring.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). - (EN) Hr. formand! Må jeg henlede Parlamentets opmærksomhed på en meget vigtig rapport, der blev offentliggjort i går af Kommissionen om det liv, over en million europæere fører på institutioner? Det er mennesker med handicap, og konklusionerne er ikke rare at læse. Livskvaliteten på disse institutioner varierer meget, og værdigheden for de mennesker, der bor der, bliver ikke altid garanteret.

Institutionel pleje er ofte af uacceptabelt dårlig kvalitet. Må jeg anmode folk her i Parlamentet om at læse rapporten for deres eget land, for det kunne måske vække os til dåd? Jeg ved, at situationen i Bulgarien fik medieopmærksomhed for nylig, og mange af os er bekymrede over det, men selv i mit eget land kunne der godt indføres forbedringer.

Det drejer sig ikke kun om penge. Tjenesterne i Fællesskabet er ikke dyrere end institutionel pasning, hvis vi tager hensyn til beboernes behov og deres livskvalitet.

Endelig vil jeg nævne Delta-centret, som jeg besøgte i Carlow i Irland så sent som i sidste uge. Det er et forbillede, hvad angår bedste praksis for voksne handicappede, der kan bo ude i byen og komme på dette center.

 
  
MPphoto
 
 

  Mihaela Popa (PPE-DE). - (RO) Hr. formand! Romaspørgsmålet er noget, der kommer hele EU ved, ikke kun Rumænien. Unionen har stillet væsentlige midler til rådighed til sikring af lige muligheder. Der er afsat midler til integration af romaerne, men problemet eksisterer fortsat. Jeg mener, at anvendelsen af disse europæiske midler bør overvåges, og her er det især de EU-finansierede projekters bæredygtighed, der bør overvåges.

Det er vanskeligt at ændre folks tankegang. Her har undervisning imidlertid en stor betydning. Derfor mener jeg, at der er behov for yderligere finansiering til tværkulturel undervisning, kulturelle og kunstneriske arrangementer, sportsbegivenheder, voksenundervisning, sundhedsundervisning osv., som kan føre til integration af romaerne i alle europæiske samfund. Jeg vil gerne gentage behovet for at overvåge disse programmer, især deres bæredygtighed.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Vi er nu færdige med indlæg af et minuts varighed, som tog lidt længere tid end sædvanlig. Jeg tror, det er den længste one-minute speech i Parlamentets historie. Det måtte jo ske en dag.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik