Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 30 januari 2008 - Bryssel EUT-utgåva

21. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
Protokoll
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Nästa punkt är anföranden på en minut.

 
  
MPphoto
 
 

  Iuliu Winkler (PPE-DE). – (HU) Tack, herr talman. Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden är mycket viktiga för de nya medlemsstaterna, eftersom skillnaderna mellan regionerna är mycket påtagliga för dem. Mitt hemland Rumänien kan ansöka om över 20 miljarder euro för regional utveckling fram till 2013. Ett år efter Rumäniens anslutning visar erfarenheten att utnyttjandet av medel för regional utveckling har förbättrats, men att vi fortfarande har långt kvar innan vi kommer dit vi vill. Det är avgörande för Rumäniens regioner att de blir bättre på att utnyttja fonderna, genom att använda dem effektivt och redogöra systematiskt för dem.

Rumänien behöver verktyg för det här, till exempel ett effektivt och allt mer decentraliserat system för offentliga institutioner liksom en ny uppdelning i ekonomiska utvecklingsområden, eftersom de nuvarande regionerna inte fyller sitt syfte. De är dessutom ineffektiva och nya regioner måste därför skapas från grunden i enlighet med lämpliga sociala avtal och styras av valda regionregeringar. Den här nya uppdelningen av Rumänien i ekonomiska utvecklingsområden måste genomföras snarast. Tack så mycket.

 
  
MPphoto
 
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE). – (BG) Jag vill uppmärksamma er på vissa problem i samband med katastrofer och olyckor till sjöss. Sådana incidenter diskuteras oftast när de inträffar men sedan glöms tragedierna snabbt bort. Olyckor till sjöss ingår dock i den gemensamma havspolitiken. Vi måste förbereda oss för dem precis som vi förbereder oss för en övergång.

Det bulgariska fartyget Vanessa förliste nyligen i Azovska sjön. Under de senaste månaderna har flera olyckor inträffat i Kertj-sundet i hårt väder. Sjömän har dött eller försvunnit och skador för miljontals euro har åsamkats. Azovska sjön och Svarta havet har förorenats med olja. Den gemensamma havspolitiken måste omfatta åtgärder för att minimera riskerna och få till stånd sjöfartsregler som minskar antalet olyckor. Vi behöver en bred strategi för snabbinsatser och rutiner för räddningsoperationer i nödsituationer. Vi behöver utrustning som fungerar i hårt väder och som placeras så att den snabbt kan användas på olycksplatser.

 
  
MPphoto
 
 

  Magor Imre Csibi (ALDE). – (RO) Herr talman, mina damer och herrar! Fetma är ett problem för mer än halva befolkningen i flertalet medlemsstater. Än mer oroande är att över 400 000 europeiska barn blir överviktiga varje år. En av de saker man måste ta itu med för att bekämpa fetma är effektiv märkning av livsmedelsprodukter. Tyvärr ger den europeiska livsmedelsmärkningen ännu inte den information som konsumenterna behöver för att fatta hälsosamma och säkra beslut.

Jag välkomnar därför Europeiska kommissionens förslag att se över direktivet om märkning av livsmedel och därmed också införa ett förenklat märkningssystem, med tryckta etiketter på livsmedelsförpackningarnas framsida. Jag beklagar dock att kommissionens förslag inte innehåller ett märkningssystem med färgkoder som tydligt visar produktens näringsvärde (lågt, medel, högt). Märkningen borde gynna både tillverkare och konsumenter, och en välinformerad konsument kommer att välja kost på ett klokt sätt.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley (UEN). – (EN) Herr talman! Med tanke på den förestående folkomröstningen på Irland om det omarbetade fördraget vill jag betona hur viktigt detta är och sätta in folkomröstningen i ett ekonomiskt sammanhang, eftersom det omarbetade fördraget om inte annat handlar om att göra EU mer effektivt i sitt beslutsfattande, vilket i sig kommer att leda till ökat ekonomiskt välstånd och ökad tillväxt. Ur ett irländskt perspektiv investerades förra året 2,6 miljarder euro i irländska industrier och företag, 9 000 nya jobb skapades, exporten motsvarade ett värde av 80 miljarder euro, över 80 procent av alla varor som tillverkades i Irland exporterades, i huvudsak till EU-marknader. Genomsnittslönen i Irland ligger på 44 000 euro per år och regeringen får in över 3 miljarder euro i bolagsskatt. Dessa frågor är oerhört viktiga – att säkra fortsatt ekonomisk tillväxt, ökad sysselsättning och ökat välstånd. Därför vill vi alla ha ett ”ja” i folkomröstningen på Irland.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). – (PT) I ett läge då arbetslösheten i Portugal tangerar en av de högsta nivåerna på tjugo år, något som framför allt drabbar kvinnor och ungdomar, är det ännu ett multinationellt företag som sätter press på arbetstagarna och vill säga upp deras anställningsavtal. Företaget i fråga är Yasaki Saltano, som vill överge kabelproduktionen i Serzedo i Gaia. Företaget har för avsikt att fortsätta att flytta produktionen till andra länder, framför allt i Asien och Afrika, efter de drastiska personalnedskärningar som redan gjorts. Detta multinationella företag har sysselsatt över 6 000 arbetstagare i sina fabriker i Ovar och Serzedo, och har för detta mottagit miljontals euro i EU-stöd. Nu har dock arbetstillfällena skurits ned med över två tredjedelar.

Vi måste därför återigen understryka behovet av effektiva åtgärder för att hindra utlokaliseringen av produktion, i stället för att bara försöka mildra konsekvenserna till exempel genom den nya fonden för justering för globaliseringseffekter, för arbetstagare som drabbas av de multinationella företagens utlokaliseringar. Det gäller framför allt bil- och bildelsindustrin, där företag som Opel Portugal, Johnson Controls och Alcoa Fujikura nu har stängt sina fabriker.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Krupa (IND/DEM). – (PL) Herr talman! Jag fick inte yttra mig under det förra sammanträdet och därför protesterar jag i dag, i Europaparlamentet, mot den kränkning av de mänskliga rättigheterna och ett övergrepp mot individens värdighet som har skett.

Under en flygning till Buenos Aires, på inbjudan av den polsk-amerikanska befolkningsgruppen, deltog vi i ett radioprogram till försvar för allmänna europeiska värden, tillsammans med chefen för en katolsk radiostation, som åtnjuter miljontals lyssnares respekt. Under denna flygning attackerades vi av journalister från det privata kommersiella tv-bolaget TVN, som försökte tvinga oss att ge intervjuer och som personligen förolämpade både en kyrkans man och mig – en ledamot av Europaparlamentet. Detta psykologiska våld, som hotade vår psykiska och fysiska hälsa under den fjorton timmar långa flygningen, dämpades tack vare flera ingripanden av Lufthansas kabinpersonal, men fortsatte efter landningen.

Jag vill också understryka faran i att lämna ut information om flygningar, platsnummer och hotellbokningar, i strid med gällande lagstiftning, eftersom den kan användas av alla möjliga terrorister.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Baco (NI). – (SK) Mina damer och herrar! I våra ungerska kollegers anföranden i parlamentet angrips ständigt Slovakien på ett omotiverat sätt. Det senaste angreppet bestod i lögner om avskaffandet av det nationella radionätet i Slovakien och nedsättande ord om hur Slovakien borde samarbeta med Ungern för att normalisera skyddet av vattnen kring lilla Rye Island vid Donau.

Vi har trots allt redan nått en överenskommelse om vattnet i hela Donauområdet. Det senaste avtalet var ett fördrag som ingicks av de ungerska och slovakiska regeringarnas delegationer 1998. Jag ledde den slovakiska delegationen och jag minns tydligt att Ungerns krav för detta område också tillgodosågs i fördraget. Den slovakiska regeringen har ratificerat fördraget och följer det, och nu måste det äntligen ratificeras och respekteras också av Ungerns regering.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE). – (RO) Herr talman! Som föredragande för det regionala samarbetet i Svartahavsområdet vill jag uttrycka min oro över att Bulgarien den 18 januari 2008 gick med på att delta i och stödja det ryska energiprojektet South Stream.

Projekt utgör en dubbel utmaning för EU:s energitrygghet. Att en medlemsstat stöder detta projekt strider för det första mot det huvudsakliga målet att unionens energiresurser ska diversifieras. South Stream-projektet skulle bara öka EU:s beroende av en enda källa. För det andra är South Stream-projektets blotta existens ett hinder för Nabucco-projektet, som anses ha strategisk betydelse för en framgångsrik EU-politik för energitrygghet.

Låt mig påminna er om att denna överenskommelse mellan Bulgarien och Ryssland ingicks vid en tidpunkt då Europaparlamentet, med en majoritet av rösterna, antog betänkandet om Svartahavssamarbetet.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin-Ioan Nechifor (PSE). – (RO) Jag hade föredragit att mitt första anförande på en minut inte handlade om ett negativt ämne, men händelserna i förra veckan vid EU:s östra gräns måste tjäna som en varning för oss alla.

Den 21 och 22 januari hindrade grupper av ukrainska medborgare bilar från att komma fram till gränsövergången Siret-Porubnoe mellan Rumänien och Ukraina, i protest mot att ukrainska medborgare måste betala för visering till Rumänien medan deras rumänska grannar från den 1 januari 2008 inte längre behöver visum för att åka till Ukraina.

Som medlem i EU måste Rumänien följa EU:s regler för viseringar till tredjelandsmedborgare och kan under inga omständigheter särbehandla Ukraina. Jag anser därför att parlamentet och kommissionen bör kräva mer konsekventa åtgärder från Ukrainas sida, för att avgöra om landets EU-strävanden...

(Talmannen avbröt talaren.)

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE). – (EN) Herr talman! Jag vill göra er uppmärksamma på en rapport som kom nyligen från miljövårdsmyndigheten angående vattenkvaliteten i Irland. Samtidigt som vi har gjort stora investeringar för att modernisera vattensystemen i enlighet med ramdirektivet om vatten återstår vissa mål att uppfylla när det gäller vattenkvaliteten.

I detta sammanhang vill jag ta upp en fråga som vi i Irland har struntat i och fortsätter att strunta i, nämligen frågan om att göra en stor satsning på att modernisera och renovera septiktankar i Irland, särskilt på landsbygden. Det är alldeles för vanligt att man skyller på septiktankar när det gäller risken för förorening av dricksvatten i Irland. Men i den mån det verkligen finns ett problem måste den irländska regeringen inrätta ett stödprogram för att undersöka och vid behov modernisera befintliga septiktankar.

Men kanske det finns ett dolt motiv med att inte investera i modernisering av septiktankar och sedan använda detta som ett vapen mot landsbygdsbefolkningen. Om så är fallet är detta kortsiktigt och fullständigt i strid med EU-lagstiftningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesco Enrico Speroni (UEN). – (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Neapels politiker brukar sprida sitt skräp omkring sig i Europa. I dag har avfallet nått Quirinale, där den smutsige bolsjeviken Giorgio Napolitano har beordrat en välvillig inställning för att förlänga sina dryckesvänners dödsångest, utan hänsyn till demokratin eller folkets önskan om ett nytt parlamentsval. Bättre kan man dock knappast vänta från en person som välkomnade Sovjets invasion av Ungern.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL). – (PT) Under mitt anförande här i kammaren vill jag passa på att fördöma den oacceptabla situationen för Kader Şahin, den unga turkiska aktivisten och kommunisten, som på order av de turkiska myndigheterna suttit fängslad sedan januari 2007. Hon har inte fått veta vad hon anklagas för eller varför hon hålls i skyddshäkte fram till rättegång.

Kader Şahin greps i december 2000 vid en presskonferens där förtrycket mot turkiska politiska fångar kritiserades och där den turkiska polisen ingrep på ett våldsamt sätt. Eftersom hennes fall ska behandlas av domstol igen den 5 februari vill vi säga att vi är bestörta över situationen, och vi uppmanar de turkiska myndigheterna att frige att Kader Şahin omedelbart och lägga ned de ogrundade anklagelserna mot henne.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (IND/DEM).(EN) Herr talman! Alexander Litvinenko vittnade inför Mitrokhinkommissionen i Italien och sa till mig personligen att Romano Prodi var någon slags agent för KGB. Mario Scaramella i Mitrokhinkommissionen reste senare till London för att varna Alexander Litvinenko för mordhot. Alexander Litvinenko mördades inte långt därefter.

Mario Scaramella återvände till Italien där han omedelbart arresterades. Han har hållits i förvar de senaste 13 månaderna på falska anklagelser, utan rättegång och utan möjlighet att meddela sig med omvärlden. Mario Scaramella har förlorat sina inkomster, sitt hem, han får inte träffa sina barn och hans hälsa hotas. Mario Scaramella är en politisk fånge. Att han fortfarande sitter fängslad är en skandal i hjärtat av EU. Hans enda brott, om de kan kallas så, var att bidra till att sprida ljus i de ruttna vrårna i EU:s politik. Alla demokrater borde kräva att han friges omedelbart och villkorslöst

 
  
MPphoto
 
 

  László Tőkés (NI). – (HU) I år är det Europeiska året för interkulturell dialog och jag vill uppmärksamma er på ett extremt diskriminerande lagförslag som det rumänska konservativa partiet har lagt fram. Om lagen antas kommer personer som tillhör etniska minoriteter och inte talar rumänska att förlora sitt medborgarskap. Denna språklag avser främst den ungerska befolkningsgruppen i Transylvanien, deras gamla hemland. Hittills har inte ett enda av partierna i Rumäniens parlament motsatt sig lagen, och det nationella rådet för kamp mot diskriminering har till och med godkänt den. Samtidigt förbereder sig det rumänska parlamentet för att anta en annan diskriminerande lag, utbildningslagen. Vi kommer att ta upp den här frågan med den rumänska kommissionsledamoten Leonard Orban, som ansvarar för flerspråkighet inom Europeiska kommissionen. Vi är nämligen övertygade om att Rumänien måste följa Europaparlamentets demokratiska förfaranden när det gäller språklagar.

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke (PPE-DE).(EN) Herr talman! Jag vill ta upp en fråga i samband med konventionen om adoption av barn. Den antogs av Europarådet 1967. Fyrtio år senare är den föråldrad och behöver ersättas.

Europarådet beslutade 2002 att den skulle ändras. Förslag godkändes 2004. Texten till den nya konventionen godkändes av de juridiskt sakkunniga 2007. Men nu förefaller det som om ett land hindrar konventionen från att läggas fram inför ministerkommittén.

Jag anser att Europaparlamentet måste skicka ett tydligt budskap till Europarådet om att denna fråga måste lösas så snart som möjligt och att en ny konvention måste antas som är moderniserad med hänsyn till vad som har skett i enskilda länder och som även beaktar avgörandena i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Jag vill att ett tydligt budskap ska sändas till Europarådet. <BRK>

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE). – (PL) Herr talman! Kostnaderna för tredjelandsmedborgares viseringar har stigit efter Schengenområdets utvidgning. Vitryska medborgare måste nu till exempel betala tolv gånger så mycket för en visering, det vill säga 60 euro i stället för 5. Det är lika mycket som en underläkare tjänar i Vitryssland. 60 euro är en tredjedel av den genomsnittliga månadslönen. För många vitryssar är det här ett hinder för att ansöka om visering och besöka grannländerna i EU.

EU hindrar direkt kontakt mellan medborgarna precis när en politik för god grannskapsanda infogas i Lissabonfördraget. Prishöjningen för viseringar är därför en pinsam paradox. Den är också en perfekt present till president Aleksander Lukasjenko, som säger att vitryssar inte har något att vänta sig från EU.

Det här måste det bli ändring på. Jag kräver att alla åtgärder vidtas för att sänka priset på viseringar för Vitrysslands medborgare.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE).(EN) Herr talman! I går offentliggjorde den ryska statligt finansierade ungdomsorganisationen Nashi en förteckning över estländare som de vill förklara som icke önskvärda personer i Ryssland. Bland dem finns Estlands president Toomas-Hendrik Ilves, före detta ledamot av Europaparlamentet och en vän och kollega till mig, samt Tunne Kelam som är medlem i delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU–Ryssland.

Nashi, som stöder Vladimir Putins odemokratiska styre, beskriver Tunne Kelam som en orubblig ryssofob som är känd för sin nervoisitet och osunda hemvävda nationalism.

Alla vi som känner Tunne Kelam vet mycket väl att dessa hjärtlösa ord helt och hållet är lögn. Jag anser att Europaparlamentet borde reagera på den här förolämpningen. Men å andra sidan är det en komplimang till Tunne Kelam och hans insatser att han betraktas som en fiende till demokratins fiender i Ryssland. <BRK>

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). – (PL) Herr talman! En av de huvudprinciper man värnar om i EU är principen om icke-diskriminering. I många dokument talas om behovet av särskilt skydd för de funktionshindrades rättigheter. Idrottens sociala roll, även för den sociala integrationen, värdesätts också. Vissa EU-länder antar nu lagstiftning om socialt stöd för idrottare eller före detta idrottare, framför allt personer som varit med i OS och som har det besvärligt ekonomiskt. Jättebra. Men det är svårt att acceptera att funktionshindrade idrottare skulle undantas från detta.

 
  
MPphoto
 
 

  Desislav Chukolov (NI). – (BG) Under de senaste tjugo åren borde Bulgarien ha varit ett rättssäkert land, men så är inte fallet. Nykommunisterna i vårt land drar sig inte för någonting. Georgi Pirinski, det bulgariska parlamentets talman, inskränker yttrandefriheten genom att införa förbud mot journalister och därmed hindrar dem från att göra sitt jobb. Samtidigt har det visat sig att Georgi Pirinski är amerikansk medborgare, vilket enligt Bulgariens lagstiftning innebär att han inte kan vara bulgarisk medborgare. Å andra sidan har en av Europas värsta narkotikasmugglare, Budimir Kujovic, fått bulgariskt medborgarskap eftersom höjdarna på inrikesministeriet utfärdade ett pass åt honom så att han kunde resa fritt över hela unionen och sköta sina affärer. Åklagarämbetet har utrett frågan och det finns ingen skyldig, men ett pass har han likafullt.

Samtidigt utsätts vårt lands främsta oppositionsparti Ataka för dagliga angrepp från makthavarnas sida. Vår partiledares hustru, Kapka Siderova, fick missfall efter att trakasserierna mot henne gick så långt att hon åtalades i en falsk politisk rättegång. Slutligen vill jag uppmana Hans-Gert Pöttering att göra någonting mer än att bara sitta apatiskt och stödja Bulgariens nykommunister.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaroslav Zvěřina (PPE-DE). – (CS) Redan år 2000 sa Europeiska rådet att det ville göra EU till världens mest dynamiska och konkurrenskraftiga ekonomi inom tio år. Sedan dess har man flera gånger sagt att det inte verkar som om vi kommer att nå målet.

Några konkreta åtgärder har inte vidtagits för patentlagstiftningen och hela vår innovationsmiljö saknar dynamik.

Det finns inte särskilt mycket nytt i den förnyade Lissabonstrategin. Kanske är målen i den något mer blygsamma. Det är ännu ett skäl till att vi borde försöka sätta upp mål som är enkla att nå. Exempel på sådana mål anser jag vara att förenkla lagstiftningen och avskaffa onödiga bestämmelser inom alla områden där så är möjligt.

Att minska den stora mängden EU-lagstiftning är en lovande metod. Att införa diskontinuitetsprincipen i Europaparlamentets arbete skulle verkligen vara till fördel här. Det skulle vara ett positivt steg om man kunde överge de lagförslag som inte har lagts fram när parlamentets mandattid har löpt ut.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Pribetich (PSE). – (FR) Herr talman! I förra veckan lades lagstiftningspaketet för klimatförändring och energi fram. Vi måste välkomna andan i kommissionens förslag. Dessa frågor berör en mängd olika områden, inte minst bostäder och framför allt offentligt subventionerade bostäder. Vi inser att en stor andel av fastighetsbeståndet i EU kommer att påverkas av dessa nödvändiga förändringar. Uppvärmningskostnaderna är till exempel en stor utgift för de boende och måste regleras och till och med sänkas. Omvandlingen till offentligt subventionerade bostäder ingår i vår strategi för hållbar utveckling och kräver lämplig finansiering för att kunna möta de nya kraven. Hittills har kommissionen inriktat sig på finansieringen i de nya medlemsstaterna, som därför har fått betydande stöd. De gamla medlemsstaterna har inte fått något stöd. Ländernas bostadspolitik behöver få löpande ekonomiskt stöd för att påskynda omvandlingen till subventionerade bostäder. Om den politik som målas upp ska vara trovärdig måste vi låta ord följas av handling. Kommissionen måste vidta nödvändiga uppföljande åtgärder och finansiera omvandlingen till offentligt subventionerade bostäder i hela unionen.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Martin (NI). – (DE) Herr talman! Jag vill här i detta forum ta upp en händelse som inträffade i kammaren i eftermiddags. Under talmannen Hans-Gert Pötterings ordförandeskap ropade socialdemokratiska gruppens ordförande Martin Schulz så högt och tydligt till mig från första raden att hans ord kunde höras ända hit. ”Håll klaffen, din idiot!”, ropade han. Det är verkligen ett oacceptabelt beteende – det är både förolämpande och ärekränkande. Jag förväntar mig att lämpliga åtgärder vidtas, framför allt eftersom denna person har förhoppningar om att efterträda Hans-Gert Pöttering. Så beter man sig inte i ett parlament. Det hela förvärrades av att vissa ledamöter samtidigt pekades ut helt slumpmässigt för att de hade modet att kräva en folkomröstning och sedan hotades med absurda påföljder.

 
  
MPphoto
 
 

  Petya Stavreva (PPE-DE). – (BG) Två år efter Bulgariens inträde i EU går många bulgariska mjölkbönder på knäna. Höga foderpriser, låga producentpriser på mjölk och brist på medel för att kunna ge djuren mat under vintermånaderna, tillsammans med bristen på en riktad regeringspolitik för djuruppfödning, är faktorer som kan leda till att djurhållningen försvinner och många bulgariska bönder går i konkurs. I dag när reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken är en särskilt viktig fråga för EU bör vi ta hänsyn till dagens förutsättningar för jordbrukssektorn också i de nya medlemsstaterna. Vi kan inte bortse från de svårigheter som de nyligen anslutna länderna står inför i EU-anpassningens spår. Bulgariska och övriga europeiska jordbrukare förväntar sig kloka beslut som främjar jordbruksnäringens framtid i EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Mikko (PSE). – (ET) Mina damer och herrar! Trakasserierna av chefen för British Councils kontor i Sankt Petersburg, Stephen Kinnock, och hans kolleger, som gått så långt att de har förhörts av de ryska myndigheterna, förtjänar vår fulla uppmärksamhet. Anklagelserna mot British Council är länken i en kedja som omfattar Internetattackerna mot Estland, blockaden av polska livsmedelsprodukter och attacken med radioaktivt material i London. I samtliga fall har de ryska ledarna oskyldigt hävdat att det rörde sig om isolerade händelser.

Så många isolerade händelser tyder på ett mönster. Den ryske utrikesministern Sergej Lavrov sa uttryckligen i torsdags att reformen av EU:s säkerhetsarkitektur är en prioritering i Rysslands utrikespolitik 2008. Ryssland vill reformera EU genom att lamslå vår utrikespolitik och tränga in oss i ett hörn mellan Nord Stream och South Stream.

Eftersom vi inte vill bli ett oskyddat mål för en stark rysk utrikespolitik måste vi stå starka tillsammans i solidaritet. Vi i Europaparlamentet måste fördöma trakasserierna av British Council.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE). – (RO) Den fria rörligheten för varor är en av EU:s hörnstenar. Jag vill uppmärksamma parlamentet på denna grundläggande princip i Rumänien. När Rumänien gick med i EU beslutade landets regering att anta en första registreringsavgift för motorfordon. Därefter tillkännagav regeringen sin avsikt att avskaffa denna avgift som kommissionen anser strider mot gemenskapens regelverk, för de överträdelseförfaranden som inletts mot Rumänien skulle avbrytas. De rumänska myndigheterna vägrar dock att återbetala de avgifter som medborgarna redan har betalat, trots att detta är ett krav enligt EG-domstolens rättspraxis.

Begreppet EU-medborgarskap och lika rättigheter för alla EU-medborgare kommer inte att bli verklighet förrän samtliga medlemsstater införlivar och följer de rättigheter som anges i fördraget. Jag vill tala om för er att jag har börjat på ett skriftligt anförande och jag vill be er att underteckna det, för att undvika att sådana situationer uppkommer i framtiden.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). – (RO) I Lissabonstrategin anges EU:s åtagande att bli världens mest konkurrenskraftiga kunskapsekonomi. Lissabonstrategins mål omfattar ökade investeringar i forskning, utveckling av informationssamhället och skapande av kvalificerade arbetstillfällen.

Tyvärr är det bedrövligt få medlemsstater som har investerat 3 procent av landets BNP i forskning. Två tredjedelar av dessa medel bör komma från den privata sektorn. I dag, när vi talar om minskad klimatförändring, hållbara energiresurser, miljövänligare fordon, ökad energieffektivitet hos olika industrier, övergång till digital teknik osv., bör investeringar i forskning vara en av våra prioriteringar. Trots att nationella och europeiska medel har anslagits för forskning är tyvärr kopplingen mellan grundforskning och industrins användning av resultaten mycket svag.

Jag uppmanar Europeiska kommissionen att utarbeta en strategi och en handlingsplan som gör att forskningsresultaten kommer alla EU-medborgare till del. Jag är övertygad om att utvecklingen av tillämpad forskning kommer att leda till att kvalificerade arbetstillfällen skapas och att en kunskapsbaserad ekonomi utvecklas.

 
  
MPphoto
 
 

  Oldřich Vlasák (PPE-DE). – (CS) Mina damer och herrar! Jag vill gärna tala om ett ämne som är mycket viktigt för att bevara en mångfald av regionala produkter och skydda traditionella produkter som České pivo (Czech beer).

Det var det namnet, České pivo, som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning i mitten av januari i år tillsammans med ett förslag om att registrera det som en skyddad geografisk beteckning.

České pivo är unikt inte bara i konsumenternas ögon utan också enligt experter inom bryggerinäringen och kommissionens tjänstemän, De metoder som den tjeckiska bryggerinäringen har utvecklat under årens gång, de typer av malt och humle som ingår och de bryggeriprocesser som används har alla gett České pivo en annorlunda smak jämfört med europeiska ölsorter som Heineken och Stella Artois.

Tjeckien har kämpat för en registrering i över tre år. Långa och tröttsamma förhandlingar ledde till slut till offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning.

Jag vill tacka Europeiska kommissionens tjänstemän och de tjeckiska experterna för deras ansvarsfulla hållning i denna fråga. Jag anser att från och med nu är det inget som hindrar České pivo från att bli en del av Europas kulturarv.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE).(EN) Herr talman! Jag ville ta upp frågan om kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), en sjukdom som år 2020 kommer att vara den tredje vanligaste dödsorsaken i världen. KOL dödade 2,7 miljoner människor 2000. Upp till tre fjärdedelar av dem som lider av KOL har svårt att utföra vardagliga saker som att gå uppför en trappa. KOL kopplas till många andra hälsoproblem och rökning är inte den enda riskfaktorn – även passiv rökning och luftföroreningar har ett samband med KOL. Allt eftersom befolkningen åldras kommer problemet med KOL att växa. Jag uppmanar mina kollegor att underteckna den skriftliga förklaringen 0102/2007.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sógor (PPE-DE). – (HU) Herr talman! Jag talar på mitt modersmål, ungerska. Det kan jag inte göra hemma. Jag är glad att det är möjligt här. När det gäller frågan om romerna är det allas vår skyldighet att lätta de spänningar som på sista tiden har byggts upp mellan etniska grupper och stoppa de utbredda antiromska känslorna. Vi måste finna en snabb lösning på den ekonomiska migrationen.

EU:s strategi för romerna utgör emellertid en utgångspunkt för att utarbeta en politik för nya och traditionella nationella minoriteter inom EU. Kosovo har återigen påmint oss om att frågan om mänskliga och minoriteters rättigheter har blivit en internationell, europeisk fråga. Vi är ansvariga för vad som händer inom och utanför EU. I en av våra medlemsstater är det i dag inte EU-rättigheter som rotas fram, utan EU-brott. I Rumänien skulle språklagen beröva flera hundratusen människor deras nationalitet. Vi nämner detta eftersom vi alla är ansvariga för våra länder, för våra grannar och för hela Europa. Detta ansvar gäller inte bara i samband med val utan fortsätter att gälla i vårt dagliga arbete, och i sökandet efter en betryggande lösning på den romska frågan. Tack.

 
  
MPphoto
 
 

  Árpád Duka-Zólyomi (PPE-DE). – (SK) Situationen i det slovakiska parlamentet är spänd och ovanlig. Det ska fattas ett beslut om Lissabonfördraget, men de parlamentsledamöter som tillhör oppositionen tänker inte delta i omröstningen som en protest mot en antidemokratisk presslag. Detta är överraskande nyheter, men vad ligger bakom dem?

Robert Ficos regering fortsätter att vidta åtgärder som strider mot de grundläggande principerna för demokrati och en rättsstyrd stat. Preminärministern struntar i oppositionen och – som han själv har sagt vid fler än ett tillfälle – är huvudmotståndaren enligt hans mening medierna. Presslagen är restriktiv och hur den inskränker yttrande- och pressfriheten är oacceptabelt. Detta har framhållits inte bara av det slovakiska journalistförbundet utan även av OSCE. Denna organisation har till och med bestämt vädjat till parlamentet om att avslå detta kontroversiella förslag.

För den breda majoriteten av parlamentsledamöter i opposition kan jag säga att vi stöder Lissabonfördraget, och vi beklagar att den slovakiska oppositionen har begränsade möjligheter att protestera mot en så skamlig presslag.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Europaparlamentet erkände kampen för de mänskliga rättigheterna i Kuba genom att ge Sacharovpriset till den kubanske dissidenten Oswald Payá Sardiñas 2002 och ”Kvinnor i vitt” 2005. Men, mina damer och herrar, solidaritet handlar om mer än så.

Det kubanska folket, som bara kan drömma om frihet när de hotas av förtryck och fängelse, behöver mer än solidaritet. ”Kvinnor i vitt” (Damas de Blanco) behöver konkret hjälp från Europaparlamentet i dag för att befria sina män, diktaturens motståndare. Deras hälsa har försämrats på grund av omänskliga fängelsevillkor och de riskerar att dö i fängelse.

Herr talman! Jag ber er att hjälpa till för att medverka till frigivningen av 45-årige Antonio Ramón Díaz Sánchez, som dömdes till 27 års fängelse 2003. Antonio, vars familj vi har stöttat, och som jag symboliskt har adopterat tillsammans med mina kolleger och parlamentsledamöter Peter Šťastný and Milan Gaľa, är allvarligt sjuk och behöver akut hjälp: annars kommer han att duka under för sin sjukdom i fängelset.

 
  
MPphoto
 
 

  Péter Olajos (PPE-DE). – (HU) Tack så mycket, herr talman! Förra veckan här i parlamentet presenterade ordförande José Manuel Barroso kommissionens färdplan för att EU:s ambitiösa mål om att sänka koldioxidutsläppen ska nås. Nästa dag avslog kommunfullmäktige i Trebišov i Slovakien enhälligt en plan om att bygga ett krafterk som skulle släppa ut fyra miljoner ton koldioxid varje år, och som det har protesterats mot vitt och brett under ett och ett halvt år, med namninsamlingar och böter på båda sidorna av gränsen. Vi skulle kunna säga: ”Hurra! Demokrati, subsidiaritet och civilkurage fungerar.” Här infinner sig dock en annan fråga. Hur kan det ens hända att det slovakiska miljöministeriet stöder och rekommenderar ett sådant kraftverk? För mig framstår det som om vissa länder fortfarande har kvar många fria koldioxidkvoter från kommissionen. Jag uppmanar därför kommissionen att se över gurnderna för de koldioxidkvoter som tilldelas Slovakien, för om det är så att den slovakiska regeringen bråkar sin hjärna över ett gigantiskt koleldat kraftverk med gammal teknik år 2008, då betyder det att unionens incitamentsystem inte fungerar. Tack.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Gaľa (PPE-DE). – (SK) I sin rapport som offentliggjordes den 17 januari 2008 hävdar Europeiska gruppen av regleringsmyndigheter att sedan Europaparlamentet och rådet antog direktivet om roaming i allmänna mobilnät i gemenskapen så har taxorna för roamingsamtal sjunkit, och operatörerna har inte försökt kompensera sina förluster genom att öka taxorna för andra typer av samtal.

När det gäller roamingsamtal konstaterades också att EU:s mobila nätverk kan överdebitera med så mycket som 20 procent på grund av samtalstaxorna: roamingsamtalen betalas per minut. Jag uppskattar de insatser som görs av kommissionsledamot Viviane Reding, som har aviserat att kommissionen ska titta på hur situationen kan lösas.

Enligt min mening är det grundläggande att mobiloperatörerna erbjuder konsumenterna roamingsamtal som betalas per sekund, precis som de gör på nationell nivå. Jag rekommenderar också att det dokument som utarbetas även ska täcka SMS-kostnader och roamingdatatjänster.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE).(EN) Herr talman! I december fattade kommissionen ett beslut om att import av brasilianskt nötkött endast skulle vara tillåtet från godkända inläggningar, och tanken var att en förteckning på omkring 300 godkända jordbruk skulle läggas fram den 1 februari, på grundval av tidigare inspektioner av kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor.

Förvirringen är stor efter ett uttalande av kommissionsledamot Markos Kyprianou i dag om att ett förbud skulle införas nu på fredag eftersom de brasilianska myndigheterna lagt fram en förteckning på 2 600 jordbruk, vilket gav upphov till stora tvivel. Mer tid krävs för att kontrollera dessa. Men kommissionsledamoten sa också – och jag citerar – ”det finns för tillfället ingen godkänd förteckning … men detta kan förstås ändras under de närmsta dagarna”.

Så kommer det att bli ett förbud eller ej? Kommer de omkring 300 anläggningar som inspekterats av kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor att föras in på en förteckning, i väntan på inspektioner av de övriga? Varför kom det inget pressmeddelande i dag från någon källa hos Marko Kyprianou? Våra konsumenter och jordbrukare förtjänar ett förtydligande.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE).(EN) Herr talman! Får jag rikta parlamentets uppmärksamhet mot en mycket viktig rapport som kommissionen offentliggjorde i går om livet för över en miljon EU-medborgare som bor på institutioner? Det handlar om funktionshindrade personer och slutsatserna är inte någon trevlig läsning. Livskvaliteten inom dessa institutioner varierar kraftigt och värdigheten för de människor som lever där garanteras inte alltid.

Institutionsvård är ofta av oacceptabelt dålig kvalitet. Får jag be er här i parlamentet att läsa rapporten om ert eget land, för detta kan få oss alla att vakna. Jag vet att läget i Bulgarien nyligen uppmärksammades i medierna och vi är många som är bekymrade över detta, vi skulle kunna göra förbättringar även i mitt eget land.

Det handlar inte bara om pengar. Tjänster i samhället är inte dyrare än institutionsvård om vi tar hänsyn till de boendes behov och livskvalitet.

Till sist vill jag nämna Delta Centre som jag besökte i Carlow i Irland i förra veckan. Det är ett föredöme för goda metoder för vuxna funktionshindrade, som kan bo ute i samhället och besöka detta center.

 
  
MPphoto
 
 

  Mihaela Popa (PPE-DE). – (RO) Herr talman! Den romska frågan rör hela Europeiska unionen, inte endast Rumänien. Unionen har tillhandahållit omfattande medel för att se till att lika möjligheter främjas. Medel har öronmärkts för att minska romernas segregation, men problemen kvarstår. Jag anser att användningen av dessa EU-medel bör kontrolleras, framför allt bör de EU-finansierade projektens bärkraft granskas.

Mentaliteter är svåra att förändra. Utbildning spelar dock en viktig roll för att förändra dem. Jag menar därför att det krävs ytterligare finansiering för interkulturell utbildning, kulturella och artistiska aktiviteter, idrottsevenemang, ”andra chansen-utbildningar”, hälsovårdsutbildning osv., för att integrera romerna i alla europeiska samhällen. Jag skulle vilja upprepa kravet på att kontrollera dessa program, särskilt deras bärkraft.

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Detta avslutade tiden för anföranden på en minut, som blev lite längre än vanligt. Jag tror det var den längsta tiden för enminutsinlägg i parlamentets historia. Men en dag måste det hända.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy