Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2106(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0003/2008

Predkladané texty :

A6-0003/2008

Rozpravy :

PV 30/01/2008 - 22
CRE 30/01/2008 - 22

Hlasovanie :

PV 31/01/2008 - 8.10
CRE 31/01/2008 - 8.10
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0033

Rozpravy
Streda, 30. januára 2008 - Brusel Verzia Úradného vestníka

22. Akčný plán pre energetickú účinnosť: využitie potenciálu (rozprava)
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. - Ďalším bodom rokovania je správa Fiony Hallovej, v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, o Akčnom pláne Komisie pre energetickú účinnosť: Využitie potenciálu (2007/2106(INI)) (A6-0003/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Fiona Hall, spravodajkyňa. Pán predsedajúci, rada by som začala tým, že sa chcem veľmi pekne poďakovať tieňovým spravodajcom za ich dobrú spoluprácu na tejto správe.

Energetická účinnosť je životne dôležitá pre znižovanie emisií CO2, zvyšovanie bezpečnosti zásob a podporu hospodárskej účinnosti. V októbri 2006 Komisia vypracovala akčný plán pre energetickú účinnosť, v ktorom navrhuje 20 % zlepšenie energetickej účinnosti do roku 2020 a vytýčenie 10 prioritných oblastí pre uskutočnenie opatrení. Tieto oblasti siahali od zariadení po budovy a dopravu a obsahovali finančné stimuly, zvýšenie informovanosti o energetickej účinnosti a mnoho ďalších informácií. Štátni predstavitelia EÚ podporili akčný plán Komisie v marci minulého roku a energetická účinnosť sa dostala na titulky v tlači, pretože kancelárka Merkelová vyhlásila, že obyčajné nehospodárne žiarovky by mali byť zakázané.

Teraz je na rade Parlament, aby zhodnotil akčný plán. Verím, že naša správa vyšle silný signál o tom, ako poslanci Európskeho parlamentu zmýšľajú v otázke energetickej účinnosti. Prvý signál, ktorý táto správa vysiela je, že niektoré návrhy Komisie nezachádzajú dostatočne ďaleko. Chcela by som uviesť tri príklady. Po prvé, návrh preskúmať smernicu o energetickej hospodárnosti budov: Komisia navrhuje minimálne výkonnostné požiadavky pre budovy a pre súčasti budov, čo je dobré. Budovy sú kľúčom pre zníženie energetického dopytu. Vyše 40 % energie, ktorú využívame, sa spotrebúva v budovách a 75 % budov, ktoré dnes stoja, tu bude ešte aj v roku 2050, preto potrebujeme vyriešiť energetickú účinnosť v už postavených budovách rovnako, ako v novostavbách. Nemali by sme však len znižovať hranicu 1 000 m2 v smernici o energetickej hospodárnosti budov, mali by sme sa jej zbaviť úplne a uplatniť smernicu pre všetky budovy, ktoré vyžadujú vykurovanie a chladenie, nezávisle od ich veľkosti. Potrebujeme tiež predložiť lehotu pre stanovenie štandardu na pasívny dom (budova s veľmi nízkou energetickou náročnosťou) a na bytové a nebytové budovy po celej Európe. Nestačí mať tento bod vytýčený ako strednodobý cieľ.

Po druhé, v súvislosti so zariadeniami, správa Parlamentu privítala návrh na zavedenie minimálnych požiadaviek na energetickú prevádzku spojený s dynamickým systémom energetického označovania, aby sa udržal krok s technologickým pokrokom. V našej správe sa však Komisia vyzýva, aby predložila požiadavku na jednowattový výkon pre pohotovostný režim, a aby vykonala analýzu potenciálnych energetických úspor, ktoré by sa dosiahli, ak by sa pohotovostný režim úplne odstránil. V našej správe sa Komisia tiež vyzýva, aby vypracovala harmonogram pre úplné stiahnutie z trhu niektorých energeticky náročných zariadení, akými sú napríklad záhradné ohrievače.

Po pretie, správa požaduje viac pomoci pre malé podniky, ktoré sú obzvlášť ovplyvnené rastúcimi cenami pohonných hmôt a potrebujú energetickú účinnosť. Bohužiaľ schémy národného financovania a financovania zo strany EÚ sú príliš zložité. Ak ste veľká spoločnosť, potom je to v poriadku, ale ak ste mikropodnikom s niekoľkými zamestnancami, potom nemáte prístup ku komplexným programom. K malým podnikom by sa malo pristupovať ako k domácnostiam a mali by sa im ponúknuť jednoduché plány a finančné prostriedky vopred.

Takže toto je prvý odkaz správy: že potrebujeme zájsť o trochu ďalej. Druhým odkazom je to, že nastalo zlyhanie zo strany Komisie, ako aj zo strany národných vlád, pri vykonávaní jestvujúcich právnych predpisov v oblasti energetickej účinnosti. Akčný plán Komisie ušetriť 20 % do roku 2020 nie je osamoteným plánom. Vo veľkej miere stavia na predchádzajúcich právnych predpisoch, pričom vykonávanie týchto právnych predpisov bolo zahanbujúce. Smernicu o energetickej hospodárnosti budov transponovala do vlastných právnych predpisov len hŕstka členských štátov. Šesť mesiacov po lehote, ktorá bola 30. júna, tretina členských štátov ešte stále nepredložila svoje národné akčné plány pre energetickú účinnosť. Komisia nezabezpečila všetkých dodatočných 20 pracovníkov, o ktorých tvrdila, že sú potrební na splnenie záväzkov pre energetickú účinnosť a z tohto dôvodu sa harmonogram pre akčný plán nedodržal.

Chcela by som sa však Komisii poďakovať za veľmi pozitívnu a konštruktívnu reakciu na kritiku, ktorá je obsiahnutá v tejto správe a predovšetkým za výmenu listov medzi komisárom Piebalgsom a pani Niebler, ktorá pomohla Parlamentu získať aktuálny prehľad o situácii.

 
  
MPphoto
 
 

  Andris Piebalgs, člen komisie. Pán predsedajúci, chcel by som sa veľmi pekne poďakovať pani Hallovej za veľmi aktuálnu a dôležitú správu.

Jednoznačne sústreďujeme svoje sily nielen na realizáciu súčasných právnych predpisov, ale aj na odovzdanie našej agendy akčných plánov energetickej účinnosti. Chcel by som tiež spomenúť, že sa nám v tejto oblasti podarilo dosiahnuť udržateľný úspech. Tento týždeň sme odštartovali dohovor starostov, na ktorom sa zúčastňuje viac ako sto miest. V kolégiách sme prijali smernicu o obnoviteľnej energii, ktorá nepriamo posilňuje energetickú účinnosť. Prijali sme návrh na zníženie emisií CO2 v sektore neobchodujúcom s emisnými kvótami. Prijali sme návrh týkajúci sa emisií z automobilov. Mohol by som vymenovať ďalšie veľmi vážne opatrenia, v ktorých Komisia splnila svoje záväzky. A svoje záväzky sme si neplnili len v otázke právnych predpisov. Týždeň udržateľnej energie je dobrým príkladom toho, ako politika Komisie v oblasti propagovania energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov energie prináša úspech.

Myslím si, že by sme mali posilniť vykonávanie predpisov. Komisia začala riešiť 59 prípadov porušenia práv za nedodržanie včasného vykonania predpisov. V súčasnosti prebieha riešenie 42 prípadov porušenia práv.

Komisia bude pokračovať v práci ohľadom tejto záležitosti, a taktiež skontroluje súlad všetkých právnych predpisov.

Európska komisia sa v tejto veci plne angažuje. Myslím si, že súčasný legislatívny návrh o systéme obchodovania s emisnými kvótami, o sektore neobchodujúcom s emisnými kvótami a o obnoviteľných zdrojoch energie jednoznačne spôsobí, že členské štáty budú klásť väčší dôraz na energetickú účinnosť.

V súvislosti s akčnými plánmi energetickej účinnosti sme mali tak trochu vlažný štart. Napísal som ministrom, aby som im pripomenul ich povinnosť oznámiť a pripraviť kvalitatívne plány a v súčasnosti tak urobilo už 21 z 27 členských štátov. Vypracovali sme predbežnú analýzu akčných plánov energetickej účinnosti, ktoré tvoria súčasť balíka a ktoré sú niekedy trochu zatienené legislatívnymi snahami. Som presvedčený, že je správne, že v tomto úsilí pokračujeme.

Otázka, ktorú spomenula pani Hallová, týkajúca sa rekodifikácie smernice o energetickej hospodárnosti budov, sa nachádza v tohtoročnom pracovnom pláne. V súčasnosti sa nachádzame v posledných fázach definovania energetickej prevádzky v zariadeniach. Taktiež pozmeníme smernicu o označovaní. V skutočnosti plníme všetky požiadavky, ktoré na nás kládol Európsky parlament.

Som však presvedčený, že táto smernica ponúka tiež veľmi dobré usmernenia pre Komisiu, pretože je veľmi konkrétna. Dalo by sa povedať, že v niektorých prípadoch sa veci majú lepšie a v niektorých horšie. Myslím si, že tomu skutočne venujeme pozornosť, ale mohli by sme tak urobiť v ešte väčšej miere. Svoje záväzky však jednoznačne splníme. Táto správa nezostane na polici, ale budeme ju používať ako pracovný dokument. Budeme Parlament neustále informovať o tom, ako postupujeme v oblasti energetickej účinnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Evangelia Tzampazi (PSE) , spravodajkyňa stanoviska Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. - (EL) Pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, správa je kompletná a koherentnéňá. V stanovisku Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín sme zdôraznili dôležité otázky. Podľa všeobecnej mienky predstavuje zlepšenie energetickej účinnosti ten najrýchlejší, najvhodnejší a najhospodárnejší spôsob, ako znížiť emisie skleníkových plynov a zlepšiť energetickú účinnosť. Mali by sme podporovať výskum a ekologickú inováciu prostredníctvom vývoja energeticky účinných technológií. Zároveň by sme však nemali ignorovať potrebu zmeny v spotrebiteľských návykoch. Zdôraznili sme potenciálnu úlohu verejného sektora pri dosahovaní európskych cieľov uprednostnením energeticky účinných výrobkov a služieb.

Rada by som poukázala na to, že ako európski občania môžeme všetci prispieť k tomuto úsiliu. Jednak pri plánovaní politík, no rovnako aj pri vykonávaní existujúcich právnych predpisov v podobe rozhodnutí, ktoré robíme v našom každodennom živote.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle, v mene skupiny PPE-DE. – Pán predsedajúci, súhlasím s pani Hallovou, keď vo svojej správe upozorňuje, že energetická účinnosť je nákladovo najúčinnejší a okamžite dostupný nástroj v boji za obmedzenie emisií skleníkových plynov.

Áno, Komisia má pravdu, keď vo svojom akčnom pláne o energetickej účinnosti tvrdí, že viac ako čokoľvek iné je potrebná práve politická vôľa a angažovanosť na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, ak sa majú tieto ciele splniť.

Celá správa je oprávnene kritická voči Komisii ako aj voči členským štátom za to, že nerobia viac pre vykonávanie jestvujúcej legislatívy v oblasti energetickej účinnosti. Tento tlak zapríčinil, že komisár zvýšil počet svojich pracovníkov pre oblasť energetickej účinnosti, a ak som správne porozumela, vytvoril špeciálnu jednotku, ktorá bude nadväzovať na plán energetickej účinnosti, zdôrazňujúc tým prioritu, ktorú Komisia konečne prisudzuje energetickej účinnosti s cieľom prispieť k zníženiu našich emisií CO2 a pomôcť vyriešiť kritickú problematiku klimatických zmien.

Správa Parlamentu však ukazuje, že pokrok členských štátov v odovzdávaní svojich národných plánov pre energetickú účinnosť je stále žalostne pomalý a chcela by som požiadať Komisiu, aby pokračovala vo svojom nátlaku na tieto štáty.

Dokonca aj na Bali bola Európa kritizovaná za to, že nekladieme dostatočný dôraz na oblasť energetickej účinnosti, a tiež za naše úsilie v oblasti znižovania našich emisií CO2. Potrebujeme zmes legislatívnych a trhovo orientovaných odpovedí. Napríklad, ak by osvetlenie v EÚ prešlo na nové technológie, dosiahli by sa tým obrovské úspory energie. Ušetrilo by sa tým päťdesiat miliónov barelov ropy a emisie CO2 by sa znížili o 28 miliónov ton ročne.

V tomto roku očakávame, že Komisia zreviduje smernicu o označovaní energetickej účinnosti, keďže súčasná schéma od A po G pre domáce spotrebiče neposkytuje žiadny dodatočný priestor pre zvýšenie energetickej účinnosti a hoci je pre spotrebiteľov veľmi prehľadná a prístupná, spôsobuje v súčasnosti trhové problémy produktom, ktoré sú v skutočnosti energeticky efektívnejšie, nakoľko už dosiahla svoj limit. Mnohé spotrebiče sa zaraďujú do kategórií A+ alebo A++, ktoré dokonca ani neexistujú. Na druhej strane, v súčasnosti v EÚ existuje 188 miliónov domácich spotrebičov, ktoré majú viac ako 10 rokov, a ktoré sú až hrozivo energeticky náročné.

Ďakujem pani Hallovej za jej rozsiahlu správu a odporúčam ju do pozornosti svojim kolegom.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Gierek, v mene skupiny PSE. - (PL) Pán predsedajúci, pán komisár, správa pani Hallovej, ktorú by som chcel pochváliť za jej komplexný prístup, upozorňuje na významné oneskorenie zo strany členských štátov a Komisie pri vykonávaní existujúcich právnych predpisov v tejto oblasti.

Účinné využívanie primárnej energie závisí od zlepšenia účinnosti jej premeny na elektrickú energiu, od zavedenia noriem pre minimálnu koncovú spotrebu energie, od rozsiahlej modernizácie tepelnoizolačných vlastností budov, od rozsiahleho zavedenia kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie odstránením administratívnych prekážok a od zníženia energetických strát pri prenose energie a strát vznikajúcich ako dôsledok trenia.

Správa taktiež upozorňuje na globálny charakter problému a na potrebu zníženia emisií skleníkových plynov. Bývanie tvorí približne 40 % z celkovej spotreby energie. Modernizácia tepelnoizolačných vlastností by pomohla znížiť tento podiel minimálne na polovicu, t.j. 20 % z celkovej spotrebovanej energie. Okrem toho by zavedenie kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie spoločne so znížením energetických strát pri prenose dokázalo zdvojnásobiť energetickú účinnosť. Ak by sme to všetko spočítali, potom by sme mohli potenciálne úspory primárnej energie, ktoré sa dajú dosiahnuť použitím známych technológií, konkrétne tepelnoizolačnej modernizácie a kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie, odhadovať približne na úrovni 25 % až 30 %, pri súčasnom rovnakom znížení emisií CO2.

Paradoxom však je, že realizácia týchto plánov môže byť zabrzdená nariadeniami Európskej komisie, konkrétne prísnymi emisnými normami pre emisie CO2, čo môže v prípade starších elektrární a teplární, ktoré potrebujú podstúpiť modernizáciu, zvýšiť výrobné náklady a tým pádom znížiť možnosti pre investície do modernizácie.

Ďalším aspektom globálneho charakteru tohto problému je potreba vypracovania spoločných noriem pre trvalo udržateľné životné prostredie, ktoré by sa dali použiť v rámci EÚ, aj v jej partnerských krajinách. To je podmienkou prospešnej spoluprácu a zároveň spravodlivej konkurencie na svetových trhoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Jorgo Chatzimarkakis, v mene skupiny ALDE. - (DE) Pán predsedajúci, rád by som začal tým, že sa chcem poďakovať a zablahoželať svojej kolegyni, pani Fione Hallovej, ktorá prišla so správnou odpoveďou na veľmi dôležitú a základnú iniciatívu Komisie. Musím pochváliť komisára Piebalgsa, ktorý sa postavil na čelo tých, ktorí sa angažujú v oblasti energetickej účinnosti, pretože energetická účinnosť je nepochybne jedným z hlavných zdrojov sebestačnosti v oblasti dodávok energie. Je to tiež zdroj inovácií, pretože ak urobíme všetko, čo navrhujeme v správe, potom sa dostaneme – dokonca aj vo svetovom meradle – na čelo pretekov v inováciách a plnení cieľov lisabonského procesu.

Aj napriek tomu som však bol zaskočený neprimeranou kritikou životného štýlu obyvateľstva v niektorých častiach správy. Dovoľte mi uviesť jeden príklad: v bode 16 sa otvorene hovorí, že Komisia by mala stiahnuť určité zariadenia z trhu. Konkrétne je tu zmienka o záhradných ohrievačoch alebo tzv. Heizpilze, teda „vyhrievacích hubách“, ako im hovoria ľudia v Nemecku. Hystéria v súvislosti s klimatickými zmenami niekedy vytlačí do popredia skutočné totalitné rysy!

Len nedávno sa nám podarilo násilne vysťahovať fajčiarov z kaviarní. Myslím si, že to bol správny krok, a nemám voči nemu žiadne výhrady. Mnohí majitelia podnikov však teraz veľmi prezieravo umiestnili vonku pred svoje podniky tieto vykurovacie telesá. Vyvinula sa nová kultúra. Ľudia začali tráviť svoje voľné večery vonku, kde je dovolené fajčiť. A tu sa zrazu objavia európski politici, teda nás niekoľko tu v sále, a chcú 490 miliónom ľudí nariadiť, ako by mali alebo nemali tráviť svoj voľný čas. Znovu sa snažíme meniť životný štýl. Myslím si, že naši obyvatelia to už dlho nebudú tolerovať.

Ciele zamerané na ochranu podnebia by skutočne mali mať veľkú dôležitosť. Mali by sme si však položiť otázku, či je správne riadiť detaily v životnom štýle ľudí. Alebo chceme zakázať ohrievače patia počas vianočných trhov, ktoré poznáme z Nemecka a – áno, Claude – z Luxemburska a rovnako aj z Belgicka a Rakúska? Urobíme rozumne, keď nezabudneme na našich obyvateľov a nebudeme zasahovať do takej príjemnej spoločenskej oblasti, akou sú osobné životy ľudí.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski, v mene skupiny UEN. - (PL) Pán predsedajúci, pán komisár, až do dnešného dňa spôsobuje homo sapiens vážne škody na životnom prostredí, ktorého je on sám najdôležitejšou súčasťou. Veľký podiel na tom má aj používanie energie. Preto je správa pani Hallovej o racionálnom využívaní energie veľmi vítaná.

Zvlášť oceňujem fakt, že správa hovorí o požiadavkách, ktoré je potrebné splniť v súvislosti s budovami. Najvyššie štandardy pre energetickú účinnosť a tepelnoizolačné vlastnosti sa však nesmú vzťahovať len na nové budovy, ale aj na zrenovované stavby.

Ďalším krokom je použitie osvetlenia založeného na technológii LED, ktorá je energeticky účinná a má dlhú trvácnosť. Mnohé domáce elektrické spotrebiče by tiež mohli počas svojho používania spotrebovať oveľa menej energie. Je potrebné zabrániť mrhaniu energiou, ku ktorému dochádza, keď sú prístroje ponechané v pohotovostnom režime.

Som za daňové stimuly pre racionálne využívanie energie. Vzdelávanie verejnosti v energetických otázkach je tiež veľmi dôležité a malo by začať už od detstva. Toto sú veci, ktoré potrebujeme urobiť, ak chceme, aby mala naša planéta budúcnosť.

 
  
  

PREDSEDÁ: RODI KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Turmes, v mene skupiny Verts/ALE. - Pani predsedajúca, správa pani Hallovej je zvonením na poplach. Nachádzame sa uprostred týždňa trvalo udržateľnej energie, a nech je táto udalosť akokoľvek pozitívna, nemala by odvracať pozornosť od skutočnosti, že to, čo sa podarilo za posledné dva alebo tri roky dosiahnuťv oblasti energetickej účinnosti, predovšetkým zo strany jednotlivých vládnych kabinetov, je obrovským sklamaním. Nulové vykonávanie právnych predpisov, zasielanie akčných plánov energetickej účinnosti, ktoré nie sú akčnými plánmi, ale len hromadou údajov – to je absurdné!

Chcel by som apelovať na hrdosť predsedov vlád. No tak, páni premiéri! Prišli ste do Bruselu v marci, rok po historickom samite, na ktorom ste práve vy, predsedovia vlád, vystupovali s prejavmi o tom, že energetická účinnosť je najdôležitejšou prioritou. Potom sem prídete o rok neskôr s tým, že ste ako vlády nedosiahli takmer nič!

Myslím, že by sme všetci mali spojiť svoje sily, aby sme prinútili vlády, pohnúť sa dopredu. Komisia tiež musí schváliť a vyvinúť novú iniciatívu v súvislosti s kombinovaným tepelným a energetickým režimom a so spôsobom označovania úspor elektrickej energie.

Nakoniec, čo sa týka môjho dobrého priateľa Schatziho:

v mene skupiny Verts/ALE.Jediný z nás, kto je tu padnutý na hlavu, si ty, pretože vianočné trhy existovali už dávno predtým, než sa objavili záhradné ohrievače. Domnievam sa, že je absolútne v súlade s právomocami Parlamentu, aby si aspoň položil otázku v súvislosti s našou nedôslednosťou v oblasti klimatickým zmien. Toto nie je záležitosť, ktorá sa týka zasahovania do životného štýlu ľudí. Ide o vyvíjanie tlaku na miesto poranenia, a to je presne to, čo tento Parlament potrebuje urobiť, ak chce ranu vyliečiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren, v mene skupiny IND/DEM. - (SV) Pani predsedajúca, v EÚ existuje všeobecná dohoda o potrebe zníženia skleníkových plynov s cieľom zastaviť klimatické zmeny, nesmie to však vyústiť do byrokratickej spoločnosti bez slobody a dynamiky.

Môžeme aplikovať dve základné zásady: musíme stanoviť emisné ciele pre každú krajinu a potom ponechať na jednotlivých krajinách, aby dosiahli tieto ciele v prostredí slobodnej hospodárskej súťaže. Musíme tiež zaviesť emisné náklady stanovením dostatočne vysokej sadzby za emisné kvóty. Tým dosiahneme, že sa emisie automaticky začnú brať do úvahy pri miliardách ekonomických rozhodnutí, ktoré sa každý deň prijímajú v domácnostiach a podnikoch. Domácnosti sa potom samé rozhodnú pre energeticky úsporné žiarovky, automobilky budú vyrábať dopravné prostriedky s nízkou spotrebou paliva, stavebné firmy budú budovať pasívne domy a výrobcovia energie budú vyrábať energiu s nízkymi emisiami. V takom prípade sa oplatí uskutočňovať výskum a vývoj v tejto oblasti.

EÚ však nesmie zaviesť zákazy a podrobné nariadenia. Z toho dôvodu musíme povedať „nie“ v súvislosti s ohrievačmi patia a hovoríme „nie“ daňovým úľavám za búranie budov a verejnému financovaniu energetických úspor.

 
  
MPphoto
 
 

  Anni Podimata (PSE). - (EL) Pani predsedajúca, pán komisár, chcela by som najprv zablahoželať spravodajkyni, pani Hallovej, k jej odvážnemu a holistickému prístupu k otázke energetickej účinnosti, ktorý presahuje návrhy Európskej komisie.

Vzhľadom na súčasnú energetickú situáciu predstavuje energetická účinnosť ten najefektívnejší nástroj v boji proti klimatickým zmenám, pretože systém obchodovania s emisiami skleníkových plynov ešte nepriniesol žiadané výsledky.

Čo sa týka energetickej účinnosti, je potrebné klásť dôraz na sektor stavebníctva, ktorý je zodpovedný za spotrebu viac ako 40 % všetkej energie. V Grécku spotrebúva stavebný sektor približne jednu tretinu všetkých energetických zdrojov a podieľa sa 40 % na emisiách oxidu uhličitého. V každom prípade, Grécko do svojho vnútroštátneho práva doteraz nezakomponovalo smernicu o energetickej hospodárnosti budov, pričom len nedávno bolo v tejto súvislosti napomenuté Európskym súdnym dvorom a dostalo sa tiež na zoznam desiatich krajín, ktoré ešte nemajú vytvorený akčný plán pre energetickú účinnosť. Aj keď je harmonizácia vnútroštátnych právnych predpisov s právnymi predpismi Spoločenstva veľmi dôležitá, nie je to jediná vec, ktorú je potrebné urobiť, ak chceme dosiahnuť požadované ciele. Som veľmi rada, že Komisia zdôraznila, že EÚ musí v čo najvyššej možnej miere trvať na súdržnejšej realizácii energetických cieľov zo strany všetkých členských štátov.

Opatrenia a stimuly, ktoré sú navrhované v správe, napríklad prístup k financovaniu energetickej účinnosti prostredníctvom štrukturálnych fondov, zvýšenie minimálnej percentuálnej hodnoty vyčlenenej v rámci štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, daňové stimuly a, predovšetkým, zníženie DPH pre energeticky účinné domy a malé a stredné podniky, môžu byť na tento účel veľmi nápomocné.

Cieľ pre oblasť klimatických zmien nie je možné dosiahnuť v izolácii, ale jedine spoločným úsilím všetkých členských štátov. Ak chceme, aby bola EÚ aj naďalej na čele tohto úsilia a viedla dôrazné rokovania s ostatnými štátmi, musíme si ako prioritu stanoviť zmenšenie rozdielu medzi krajinami, ktoré zohrávajú vedúcu úlohu, a tými, ktoré zostávajú pozadu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jerzy Buzek (PPE-DE) - (PL) Pán komisár, blahoželám vám k uskutočneným opatreniam. Najväčším súčasným problémom Európy je používanie energie a jej vplyv na podnebie. V súčasnosti je tento problém pre Európu dôležitejší než produkcia potravín, tým si môžeme byť istí. Po dôkladnej kontrole som zistil, že všetkých posledných osem predsedníctiev Rady si ho stanovilo ako svoju prioritu, niektoré dokonca ako prioritu číslo jeden. Ak sú však energetické otázky také dôležité, potom musia dostať aj zodpovedajúce finančné prostriedky. V opačnom prípade budeme naďalej len vypúšťať prázdne reči, ktoré nebudeme mať čím podložiť

Všetci vieme, koľko pridanej hodnoty dokážeme vytvoriť, ak budeme všetci v Európskej únii ťahať za jeden koniec. Ak sa podelíme o svoje skúsenosti, zvolíme najlepšie riešenia a skombinujeme ich, môžeme si byť istí dosiahnutím významného pokroku. Otázka znie teda takto: sme pripravení použiť spoločné európske finančné prostriedky na výskum, technológie, inovácie a vývoj v energetickom sektore?

Energetická účinnosť, o ktorej hovoríme – účelnosť a úspory – je ešte dôležitejšia než obnoviteľná energia alebo čisté uhlie. Napriek tomu sa z celkového rozpočtu tisíc miliárd eur vyčlenilo počas posledných siedmych rokov iba niekoľko sto miliónov na spoločné európske programy výskumu a vývoja.

Vyzývam pána komisára, Európsku komisiu a Európsku radu, aby prehodnotili túto záležitosť a zvolili cestu rýchleho technologického rozvoja pred zavedením veľmi prísnych emisných noriem.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimir Urutchev (PPE-DE) - Dnes v tejto snemovni znova diskutujeme o dôležitých energetických otázkach, čo je len dôkazom toho, že riešenie energetických problémov a ich vzájomnej súvislosti s klimatickými zmenami je jednou z najvyšších priorít pre európske inštitúcie. Vynikajúca a komplexná správa od pani Hallovej je toho ďalším dôkazom.

Energetická účinnosť je jednoznačne jedným z oporných stĺpov, ktoré budú dlhodobo podopierať našu energetickú politiku. Európski obyvatelia si uvedomujú svoju úlohu a úlohu energetickej účinnosti v súvislosti s dosahovaním cieľov stabilizácie podnebia a budúcnosti s vyššou energetickou bezpečnosťou. Preto vyzývam Komisiu, aby využila súčasnú podporu zo strany verejnosti a priaznivú politickú situáciu na vyvíjanie väčšej iniciatívy a využitie všetkých mechanizmov na ovplyvňovanie správania, aby zabezpečila dosiahnutie ambicióznych 20-percentných cieľov, aby mohol každý európsky občan pocítiť výhody, ktoré energetická účinnosť prináša.

Ak je naším konečným cieľom záchrana našej planéty pred katastrofickými klimatickými zmenami pri súčasnom zachovaní energeticky zabezpečenej a konkurencieschopnej Európy na svetových trhoch, mala by sa náležitá pozornosť venovať aj zvyšným 80 % energie. Týchto 80 % zahŕňa aj jadrovú energiu, ktorá sa v súčasnosti podceňuje a je naďalej, už dve desaťročia, zatieňovaná obavami a dogmou. Potrebujeme spojiť všetok náš um a zdravý rozum, aby sme tieto obavy a dogmy prekonali a mohli začať diskutovať o jadrovej energii otvorene a zrozumiteľne ako o podnikaní a príležitosti, ktorú si ľudstvo a Európa nesmú nechať ujsť. My všetci v tejto snemovni máme politickú zodpovednosť, aby sa tak stalo.

 
  
MPphoto
 
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE-DE). - (NL) Som veľmi rád, že mi bolo umožnené prehovoriť využitím postupu „catch-the-eye“. Diskusia o správe pani Hallovej nám jednoznačne ukázala, že musíme postupovať rýchlejšie. Existuje toľko príležitostí pre energetickú účinnosť. My v Holandsku to nazývame „ovocím, ktoré visí nízko nad zemou“. Ak sa chopíme týchto príležitostí, potom sa nám veľmi rýchlo podarí dosiahnuť ciele, ktoré sme si stanovili a ktoré sme viackrát zopakovali na Bali a neskôr znovu potvrdili v balíku Komisie z 23. januára. Pán Piebalgs pri tom zohral veľmi dôležitú úlohu.

Vo Výbore pre regionálnu politiku sme si všimli, a pán Buzek to tu už spomenul, že v období do roku 2006 nebol žiadny problém uprednostniť energetiku a energetickú účinnosť v rámci cieľov štrukturálnych fondov, no v skutočnosti sa na túto oblasť použilo len 1,16 % finančných prostriedkov. Pani Hübnerová minulý týždeň v diskusii s Výborom pre regionálnu politiku vyhlásila, že sa spomenuté nariadenie bude revidovať a že tieto otázky dostanú v programoch na roky 2007 až 2013 vyššiu prioritu. Mojím záverom teda je, že by sme mali napredovať rýchlejšie a že by sme mali lepšie využívať existujúce nástroje na európskej úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Andris Piebalgs, člen Komisie. Pani predsedajúca, chcel by som sa poďakovať poslancom Parlamentu za veľmi dôležitú diskusiu. Ako som už povedal, je želaním Komisie plniť akčný plán energetickej účinnosti. Viem, že či občas prajete, aby sme napredovali rýchlejšie, ale existujú určité kroky, ktoré by sme mali taktiež podniknúť – lepšia regulácia, verejná konzultácia a hodnotenie vplyvu. Všetko to určitý čas trvá. Domnievam sa, že je potrebná diskusia o regulácii a stimuloch. Myslím si, že by mali byť obidva tieto nástroje v rovnováhe, ale obidva by sa mali použiť.

Dnes som sa stretol s ministrom z Čiernej Hory. Majú vypracovanú vynikajúcu energetickú stratégiu do roku 2025, ale nabádal som ho, aby postupoval tvrdo v otázke regulácie, pretože ide o krajinu, ktorá zaznamená obrovský nárast v počte budov. Neodradia investorov, ak budú mať extrémne tvrdé požiadavky týkajúce sa okamžitej reintegrácie obnoviteľných energií. Úžitok z toho budú mať všetky normy aj samotná krajina. V opačnom prípade budú musieť daňoví poplatníci zaplatiť za dodatočné dodávky energie.

Preto sa domnievam, že potrebujeme byť ambiciózni. Stanovili sme si nové usmernenia pre otázku rozpočtu. Musíme vyvinúť oveľa väčšie úsilie, aby sme stanovili, kedy je potrebné použiť štátnu pomoc pre nové technológie, energetickú účinnosť a obnoviteľné zdroje energie. Pracujeme aj na medzinárodnej platforme pre energetickú účinnosť, ktorá by mohla vytvoriť synergický efekt na medzinárodnej úrovni. Rozpočtová právomoc však nespočíva len na Komisii, ale aj na Parlamente.

Som veľmi povďačný za prácu, ktorú pán Buzek vykonal pre siedmy rámcový program. Myslím si, že ešte stále máme značné prostriedky. To je tiež súčasťou vašej dobre odvedenej práce a práce tohto Parlamentu. Navýšenie rozpočtu alebo prerozdelenia predstavuje oveľa komplexnejšiu otázku, na ktorú Vám nedokážem odpovedať. Nevadili by mi dodatočné finančné prostriedky v rozpočte môjho kolegu, pána Potočnika, alebo v rozpočte pre vonkajšie vzťahy, ale je potrebné sa na tieto záležitosti spoločne pozrieť v diskusii o rozpočte.

Preto si myslím, že je to vynikajúca správa. Nie je vždy veľmi ohľaduplná vo vzťahu ku Komisii, ale toto nie je o ohľaduplnosti. Hovoríme tu o energetickej účinnosti a ambície na strane Komisie budú určite tiež veľmi vysoké.

 
  
MPphoto
 
 

  Fiona Hall, spravodajkyňa. Pani predsedajúca, chcela by som sa poďakovať kolegom za ich pozitívne a povzbudzujúce komentáre a chcela by som znova povedať, že oceňujem fakt, že sa Komisia v reakcii na kritiku zo strany Parlamentu správa veľmi konštruktívne.

Chcela by som sa dotknúť dvoch bodov. Po prvé, domnievam sa, že je skutočne veľká škoda, že sa Komisiou vypracovanému hodnoteniu akčných plánov energetickej účinnosti, ktoré vyšlo spolu s energetickým balíkom minulý týždeň, nevenovalo viac pozornosti, pretože išlo o veľmi znepokojujúco pesimistické hodnotenie. Je zrejmé, že národné vlády stále nie sú dostatočne ambiciózne vo svojich akčných plánoch. Nehľadia dopredu na 20 % cieľ a, ak budem citovať Komisiu, v prípade určitých členských štátov existuje „značná priepasť medzi politickými záväzkami v otázke energetickej účinnosti ... a prijatými opatreniami“. Myslím si, že je to znepokojujúce.

Po druhé, fakt, že v súčasnosti máme smernicu o podpore obnoviteľných zdrojov energie a v rámci nej určité ciele, znamená, že energetická účinnosť nebola nikdy dôležitejšia. Ak máme skutočne dosiahnuť záväzný 20 % cieľ v rámci celej EÚ, potom musíme udržať energetický dopyt pod kontrolou. Dosiahnuť 20 % cieľ môžeme len vtedy, ak sa 100 % z celkového množstva používanej energie zníži, a nie že pripustíme, aby sa ešte zvýšilo.

Preto dúfam, že táto správa skutočne znamená nový začiatok, a že znamená začiatok uzatvárania priepasti medzi politickou rétorikou o energetickej účinnosti a jej skutočným vykonávaním v praxi.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. - Rozprava je ukončená.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra, vo štvrtok, 31. januára 2008.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE), písomne. - (RO) Vítam návrh tejto správy a globálny prístup z hľadiska tém a geografie, ktorý navrhuje pre energetickú účinnosť v Európskej únii.

Je dôležité, aby sme dnes hovorili o akčnom pláne a o jeho podrobnostiach. To bude dôkazom toho, že robíme v tomto smere konkrétne kroky.

Ako spravodajkyňa pre regionálnu spoluprácu pre oblasť Čierneho mora by som chcela zdôrazniť dôležitosť energetickej účinnosti v tomto regióne pre úspešné dosiahnutie cieľa energetickej bezpečnosti a zníženia závislosti na energetických zdrojoch.

Oceňujem tiež medzinárodný prístup k tejto téme a preskúmanie globálnych problémov. V tejto súvislosti ma potešilo, že si Európsky parlament uvedomuje, že Rusko v budúcnosti nebude schopné plniť vnútorné a zmluvné požiadavky na dodávky plynu, a že v tomto ohľade vyjadril svoje znepokojenie.

To nás nabáda znovu zopakovať európskym inštitúciám dôležitosť dvoch hlavných zámerov: nahrádzať energie dovážané do EÚ vo väčšej miere inými zdrojmi (teda hľadať účinné spôsoby na zabezpečenie bezpečnosti dodávok) a potreba podporovať energetickú reformu v oblasti Čierneho mora a v susedných štátoch EÚ s perspektívou vytvorenia transparentného a trvalo udržateľného energetického sektora.

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), písomne. – Akčný plán si dáva za cieľ 20 % účinnosť do roku 2020; je to ambiciózny, ale potrebný plán. Na druhej strane, je zbytočné vytyčovať si ciele, ak neexistuje vôľa pre ich naplnenie. Napríklad, z 21 opatrení, ktoré sa podľa plánu mali ukončiť v roku 2007, boli úplne dokončené len tri. To je smutný rekord. Je pravda, že mnohé ďalšie opatrenia sú vo fáze ukončenia, ale napriek tomu percento, ktoré hovorí, že menej než 15 % projektov bolo ukončených, predstavuje číslo, na ktoré nemôžeme byť hrdí.

Musím bohužiaľ povedať, že v mojej krajine, na Malte, sa k tejto otázke nepristúpilo seriózne. Od ostrova, na ktorom existuje nadbytok slnečného svetla a vetra, by sa dalo očakávať, že tieto dva živly naplno využije.

Čo sa týka solárnej energie, len veľmi malé množstvo súkromných, komerčných a verejných budov využíva túto alternatívnu energiu.

Veterná energia bola v minulosti populárnejšia v poľnohospodárskych oblastiach. Vláda zamýšľa vybudovať pobrežné veterné farmy a neberie pritom do úvahy, že táto technológia nie je pre maltské hlboké vody dostupná. A nielen to, ale veľkej stavebnej spoločnosti, ktorá čakala na povolenie postaviť štyri veterné mlyny vyrábajúce energiu, oznámila, že jej nevydá povolenie z estetických dôvodov.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE-DE), písomne. - (HU) Zlepšenie energetickej účinnosti je tým najzreteľnejším riešením problému zníženia emisií škodlivých látok. Spoločné kroky v tejto oblasti môžu tiež reálnou mierou prispieť k odstráneniu európskej závislosti na energetických dodávkach.

Pravdepodobne najväčšia príležitosť na úspory energie sa nachádza v hospodárnosti priemyselných a obytných budov. Platí to zvlášť pre nové členské štáty Únie. Socialistické zariadenia ťažkého priemyslu a vežiaky, ktoré sú domovom pre státisíce ľudí a sú pre región také charakteristické, sa stali symbolom mrhania energiou. To, že Európska komisia vo svojom akčnom pláne pripustila špecifickú situáciu v bývalých socialistických krajinách, a že si otázku podpory energetickej účinnosti v nových členských štátoch stanovila ako svoju prioritu, je veľmi vítaným vývojom.

Domnievame sa, že je veľká škoda, že niektoré členské štáty neplnia svoje prísľuby pri zavádzaní právnych predpisov pre energetickú účinnosť. Napríklad maďarská vláda, aj keď vyslovuje falošné prísľuby o opatreniach na ochranu podnebia, už niekoľko mesiacov odkladá prijatie národného akčného plánu pre energetickú účinnosť.

Zároveň je potešujúce, že niektoré komunity využívajú ponúkané príležitosti aj napriek existujúcej situácii. Dobrým príkladom je program, ktorý odštartoval v Óbude, jednej z najväčších mestských štvrtí v Budapešti, na základe ktorého sa s prispením pomoci Spoločenstva zrekonštruuje veľký počet vežiakov.

Sme presvedčení, že Európa je schopná hrať vedúcu úlohu v otázke energetickej účinnosti. Je to aj jej prioritným záujmom. Najúčinnejšie využívanie energie znamená aj účinnejšie hospodárstvo, nové pracovné miesta, lepšiu konkurencieschopnosť a, v neposlednom rade, aj životné prostredie vhodnejšie pre život.

 
  
MPphoto
 
 

  Gábor Harangozó (PSE), písomne. - Najprv by som chcel povedať, že som privítal správu z vlastnej iniciatívy pani Hallovej. V skutočnosti táto správa prichádza v čase, keď by všetky iniciatívy zamerané na posilnenie konkrétnych opatrení pre vyššiu energetickú účinnosť, mali byť vrelo privítané. Energetická účinnosť predstavuje skutočne najefektívnejší cieľ, poskytujúci už teraz dostupné technologické nástroje, ktoré sa môžu skutočne a rýchlo chopiť výziev globálneho otepľovania a obmedzených fosílnych zdrojov. Spoločne sa angažujeme za zníženie spotreby energie a je nevyhnutné, aby sme naše ciele dosahovali podľa plánu. Je samozrejmé, že tento plán bude vyžadovať obrovské náklady a ekonomické obete. Tieto náklady a obete budú predstavovať obzvlášť náročný problém pre tie krajiny, ktoré majú najmenší rozpočet a menej rozvinuté hospodárstvo. Je veľmi dôležité, aby ciele v oblasti energetickej účinnosti nezhoršili situáciu v najslabších ekonomikách a odvetviach v najchudobnejších členských štátoch. Preto sú na tento účel potrebné prechodné opatrenia, ktoré by počas vykonávania danej legislatívy podporili najviac zraniteľné sektory a krajiny, a predišli tak zlyhaniam trhu. Z dlhodobej perspektívy samozrejme existuje skutočne obrovský, nákladovo účinný potenciál zachovania energie; prísnejšia politika v oblasti energetickej účinnosti by s najväčšou pravdepodobnosťou bola prínosom pre trh práce v Európskej únii.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) , písomne. - (FI) Existuje zrejme len veľmi málo rozhodnutí, ktoré by mali svojimi účinkami taký ďalekosiahly dopad a ktoré by si navzájom tak odporovali, ako je to v prípade trojbodového plánu Rady pre politiku v oblasti klímy, ktorý bol vyhlásený na jar v roku 2007: zníženie emisií o 20 %, úspory energie vo výške 20 % a podiel obnoviteľných energií na úrovni 20 %, to všetko do roku 2020. V poradí tretí spomenutý záväzný cieľ však, bohužiaľ, vytvára riziko ešte rýchlejších klimatických zmien. Dovtedy, kým si neuvedomíme toto riziko, bude možné akýkoľvek prospech pre podnebie získať len z prvých dvoch uvedených cieľov.

Šetrenie energie zamerané na zlepšenie energetickej účinnosti je, samozrejme, jedným z najúčinnejších nástrojov v boji proti klimatickým zmenám. O tejto otázke existuje v Parlamente široký konsenzus, rovnako ako v prípade tejto správy. Chcela by som pani Hallovej poďakovať za to, že tento stav umožnila vytvoriť.

Chvályhodné na tejto správe je to, že ukazuje, že porozumela rozsahu problému aj možnostiam riešenia, ktoré ponúka: naliehavá potreba energetickej účinnosti musí preniknúť celou spoločnosťou. Musí sa zahrnúť do všetkých plánov a aktivít na všetkých úrovniach. Zámery energetickej účinnosti a pravidlá, ktoré sa na ňu vzťahujú, sa musia rovnakým dielom uplatniť na zariadenia, budovy, výrobu a prenos energie, dopravu a spotrebiteľské návyky.

Musíme začať konať okamžite. Preto je veľmi smutné, že Parlament musí pripomínať Komisii, že v tejto oblasti už existujú zavedené právne predpisy. Doposiaľ bola miera realizácie potrebných právnych predpisov v rámci členských štátov veľmi neuspokojivá. Preto by Komisia mala obrátiť svoju pozornosť týmto smerom.

Zlepšenie energetickej účinnosti spočíva v úsilí, pričom sa najlepšie výsledky v súvislosti s podnebím dosahujú v zodpovedajúcich trhových podmienkach. Príkladom toho sú rozličné systémy normalizácie. Musíme sa vyvarovať nepružných právnych predpisov: ak sa najlepšia dostupná technológia nachádza pod jarmom režimu, ktorý vládne systémom cukru a biča, potom bude vynaložené úsilie prinášať úspech. Chúlostivé zásahy zákonodarcu do spôsobov a prostriedkov však budú mať za následok jedine vyčerpanie príslušných organizácií.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN), písomne. - (PL) Pani predsedajúca, pán komisár, aj keď súhlasím s hlavnými argumentmi pani spravodajkyne Hallovej, chcel by som v tejto diskusii o racionálnom používaní energie upozorniť na niektoré otázky, ktoré majú pre nové členské štáty osobitnú dôležitosť.

1. Na to, aby sa zmenšila medzera medzi novými členskými štátmi a rozvinutými štátmi v EÚ, sa musia nové členské štáty rozvíjať dva alebo trikrát rýchlejšie než rozvinuté štáty, t.j. ich ročný rast HDP musí byť minimálne na úrovni 6 %. Takáto miera rastu však bude znamenať výrazné zvýšenie emisií CO2, čo je fakt, ktorý nebol zohľadnený pri návrhoch predložených Európskou komisiou v jej nedávnom balíku pre energetiku a klimatické zmeny.

2. Návrhy Komisie sú očividne zamerané na obmedzenie používania uhlia, pričom toto opatrenie zasiahne prevažne ekonomiky, ako je tá poľská, v ktorých je výroba energie založená prevažne na spaľovaní rozličných druhov uhlia.

3. Návrh, aby energetický priemysel musel od roku 2013 kupovať všetky svoje emisné kvóty CO2 prostredníctvom aukcie, spôsobí obrovský nárast cien energie, ktorý mimoriadne bolestivo pocítia domáce hospodárstva. Už v súčasnosti, keď poľský energetický priemysel kupuje necelých 10 % svojich emisných kvót prostredníctvom aukcie, sa cena za elektrickú energiu v roku 2007 zvýšila o 15 % a počas najbližších niekoľkých rokov porastie ešte o ďalších 20 % až 30 %.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), písomne. Táto správa o energetickej účinnosti prišla, vzhľadom na naše obavy týkajúce sa klimatických zmien a potrebu čeliť obmedzeným energetickým zásobám fosílnych palív, v správny čas.

Ale zabrániť plytvaniu energiou predstavuje pozitívny krok aj z čisto sebeckého pohľadu – zlepšením energetickej účinnosti by sa mali znížiť náklady pre domácnosti a podniky.

Mnoho jednotlivcov si uvedomuje potrebu používania energie uvedomelejším spôsobom. Mnohí z nich už vedia, že televízia v pohotovostnom režime spotrebuje 45 % elektrickej energie, ktorú spotrebuje zapnutá televízia, a že elektrické zariadenia v pohotovostnom režime spotrebujú 10 % všetkej energie spotrebovanej v domácnostiach EÚ, a tiež že nabíjačky telefónov, ktoré sa po ich nabití nevytiahnu z elektrických zásuviek, ďalej spotrebúvajú energiu, z ktorej sa až 95 % premrhá.

A hoci každý z nás môže prerušiť tok elektrického prúdu smerujúci do elektrických zariadení, nebolo by oveľa účinnejšie, keby výrobcovia navrhovali zariadenia s prihliadnutím na odstránenie plytvania s energiou?

Kombinácia nového vývoja vo výrobe a zvýšenej informovanosti medzi spotrebiteľmi prinesie výsledky. Priemysel však potrebuje stimuly k tomu, aby pri vývoji nových produktov bral ohľad na energetickú účinnosť, a verejnosť potrebuje pozitívne odkazy, ktoré by ju poučili o rozsahu energetických úspor, ktoré sa dajú dosiahnuť v domácnostiach alebo kanceláriách.

 
  
MPphoto
 
 

  Péter Olajos (PPE-DE), písomne. - (HU) Ako spravodajca EĽS-ED pre Zelenú knihu o energetickej účinnosti (Menej znamená viac) vo Výbore pre životné prostredie vítam opakované a zvýšené úsilie Komisie v tejto oblasti.

Zároveň musím vyjadriť svoje sklamanie nad skutočnosťou, že kým Európska komisia spoločne s Parlamentom vyvíja značné úsilie na vytvorenie konsenzuálnych pravidiel a prípravu vykonateľných plánov, postoj členských štátov k ich realizácii je v mnohých prípadoch nedostatočný.

Niektoré členské štáty sa oneskorili s termínom prípravy akčných plánov o mesiace, niektoré dokonca ešte dlhšie. Do dnešného dňa, napríklad, ešte sedem krajín nepredložilo svoje akčné plány, napriek tomu, že od stanoveného termínu už uplynulo 7 mesiacov.

Toto však nie je jediný problém. V súvislosti s týmito plánmi neexistuje dostatočná sociálna dohoda a pripravené plány sú často veľmi anemické a v mnohých prípadoch neodzrkadľujú realistický harmonogram a systém nástrojov na dosiahnutie spoločných cieľov.

V dôsledku toho môžeme celkom na rovinu povedať, že mnohé členské štáty sa otázke energetickej účinnosti, hospodárnosti a konečnému cieľu v podobe takzvanej „nízko-uhlíkovej spoločnosti“ doteraz venovali len formou falošných prísľubov. Aké sú teda reálne šance, že sa nám v budúcnosti podarí dosiahnuť hospodárstvo, domácnosti a dopravu s nulovými emisiami oxidu uhličitého?

Bolo by dobré, keby Komisia, ako ochranca právnych predpisov Únie, z času na čas pripravila súhrnné analýzy a hodnotenia, ktoré by sa týkali kvality predložených národných plánov a rozsahu, v akom ich členské štáty vykonávajú.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski (UEN), písomne. – V prvom rade by som chcel povedať, že som privítal správu z vlastnej iniciatívy od pani Hallovej. V skutočnosti táto správa prichádza v čase, keď by všetky iniciatívy zamerané na posilnenie konkrétnych opatrení pre vyššiu energetickú účinnosť mali byť vrelo privítané. Energetická účinnosť predstavuje skutočne najefektívnejší cieľ, poskytujúci už teraz dostupné technologické nástroje, ktoré sa môžu skutočne a rýchlo chopiť výziev globálneho otepľovania a obmedzených fosílnych zdrojov. Spoločne sa angažujeme za zníženie spotreby energie a je nevyhnutné, aby sme naše ciele dosahovali podľa plánu. Je samozrejmé, že tento plán bude vyžadovať obrovské náklady a ekonomické obete. Tieto náklady a obete budú predstavovať obzvlášť náročný problém pre tie krajiny, ktoré majú najmenší rozpočet a menej rozvinuté hospodárstvo. Je veľmi dôležité, aby ciele v oblasti energetickej účinnosti nezhoršili situáciu v najslabších ekonomikách a odvetviach v najchudobnejších členských štátoch. Preto sú na tento účel potrebné prechodné opatrenia, ktoré by počas vykonávania danej legislatívy podporili najviac zraniteľné sektory a krajiny, a predišli tak zlyhaniam trhu. Z dlhodobej perspektívy samozrejme existuje skutočne obrovský, nákladovo účinný potenciál zachovania energie; prísnejšia politika v oblasti energetickej účinnosti by s najväčšou pravdepodobnosťou bola prínosom pre trh práce v Európskej únii.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE), písomne. – Najprv by som chcel zablahoželať pani Hallovej ku skutočne komplexnej správe, ktorej cieľom je zlepšenie energetickej účinnosti a výzva členským štátom, ktoré sú veľmi pozadu s vykonávaním jestvujúcej legislatívy, aby podnikli všetky potrebné opatrenia.

Po druhé, som veľmi rád, že táto správa poukázala nielen na spôsoby, ako môžu šetriť energiou priemyselní spotrebitelia, ale taktiež drobní spotrebitelia – obzvlášť formou zvyšovania informovanosti spotrebiteľov a poskytovaním spoľahlivých informácií o možnostiach, ktoré sú najviac ohľaduplné voči životnému prostrediu. Je potrebné poznamenať, že spotreba domácností tvorí 40 % z celkovej spotreby energie. Je preto individuálnou zodpovednosťou každého z nás prispieť k čo najvyššej energetickej účinnosti.

Po tretie, spotreba energie sa neustále zvyšuje, rovnako ako výdavky na energiu. Je preto len prejavom zdravého rozumu presadiť opatrenia v oblasti energetickej účinnosti, aby sme získali optimálne využitie výrobných prostriedkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), písomne. – Pán predseda, chcem zablahoželať pani Hallovej k tejto správe, ktorá obsahuje množstvo jasných, praktických a dosiahnuteľných odporúčaní na podporu energetickej účinnosti. Uprostred súčasného zmätku v tvorbe a bezpečnosti dodávok riskujeme, že stratíme pohľad na skutočnosť, že zmeny v normách budov a zariadení, ako aj spôsob, akým používame energiu, nám samy osebe prinesú veľké množstvo energetickej kapacity. Veľmi rád podporím túto správu a vyslovujem nádej, že bude znamenať začiatok viacerých opatrení v tomto smere.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia