Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2112(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0495/2007

Predkladané texty :

A6-0495/2007

Rozpravy :

PV 30/01/2008 - 23
CRE 30/01/2008 - 23

Hlasovanie :

PV 31/01/2008 - 8.11
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0034

Rozpravy
Streda, 30. januára 2008 - Brusel Verzia Úradného vestníka

23. Politika zníženia množstva nežiaducich vedľajších úlovkov a odstraňovania odpadu v rámci európskeho rybného hospodárstva (rozprava)
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. - Ďalším bodom rokovania je správa pána Carla Schlytera v mene Výboru pre rybné hospodárstvo o politike zameranej na zníženie neželaných vedľajších úlovkov a elimináciu odhadzovania v európskych rybných hospodárstvách (2007/2112(ÉÍÉ)) (Á6-0495/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter, spravodajca. (SV) Pani predsedajúca, som povďačný tieňovému spravodajcovi za pomoc, vďaka ktorej sme dospeli ku kvalitnej správe. Chcel by som sa poďakovať aj pánovi komisárovi Borgovi za to, že konečne – konečne! – navrhol významné opatrenia, ktoré sa zaoberajú problémom odhadzovania a neželaných vedľajších úlovkov.

Súčasná politika rybného hospodárstva spôsobuje vyprázdňovanie svetových oceánov, pustoší morské dno, ničí ekosystémy a zapríčiňuje kolaps rybej populácie. Dokonca aj morské vtáky hynú v dôsledku našej súčasnej politiky pre oblasť rybného hospodárstva. Ak by sa takáto deštrukcia diala na pevnine, ak by sme sa k našim lesom správali rovnako, ako sa teraz správame k oceánom, potom by sme tu mali vzbúrencov protestujúcich v uliciach. Ničenie oceánov sa však deje mimo dohľadu a v tichosti. Kniha od Rachel Carson s názvom Silent Spring (Tichá jar) mala v roku 1962 veľmi silný ohlas a prebudila v mnohých ľuďoch väčšiu starostlivosť o životné prostredie a ochranu prírody. Teraz sa nachádzame v časoch „tichého mora“. Zhodou okolností vydala minulý rok novinárka Isabella Lövin knihu s rovnakým názvom. Preto vdýchnime trochu života do boja na záchranu budúcich generácií rýb a rybárov.

Návrhy Komisie budú skutočne znamenať koniec systému kvót a detailnej regulácie, ktorý v podstate v praxi nabádal rybárov, aby vyprázdnili moria a potom do nich nahádzali naspäť mŕtve ryby, ktoré im neprinášali zisky, a pod vplyvom ktorého sa vývoj rybárskej výstroje zameriaval predovšetkým na získanie čoraz väčších a väčších úlovkov z morí. Rybári v EÚ, ktorí čelia hrozbe, že budú musieť svoje lode naplniť nevýnosnými rybami, dostávajú stimuly na vykonávanie selektívnejšieho rybolovu.

Úspešná politika však potrebuje cukor rovnako ako bič. Mohli by sme, napríklad, povoliť viac dní na mori pre lode, ktoré sú vybavené selektívnym rybárskym výstrojom, prípadne by sme im mohli povoliť vstup do oblastí, ktoré sú uzatvorené pre lode bez selektívnej rybárskej výstroje.

Je dôležité, aby sa pre každý typ rybného hospodárstva stanovili ročné ciele na zníženie vedľajších úlovkov a odhadzovania a aby sa viedol dialóg so zainteresovanými stranami, ktorý by zabezpečil dosiahnutie tých najlepších výsledkov. Ako pozitívny príklad v tomto smere môžeme uviesť Biskajský záliv, Kattegat a Skagerrak. V týchto oblastiach používali francúzski a švédski rybári s veľkým úspechom triediace siete pri lovení nórskeho morského raka. Tieto siete v praxi úplne eliminovali vedľajšie úlovky.

Poskytnutím väčšej slobody a zodpovednosti pre rybárske flotily by sme možno pomohli zabezpečiť rast spolupráce medzi výskumnou komunitou a rybármi, ktorá by mohla viesť k pozitívnemu vývoju. Toto opatrenie však ide ruka v ruke so získavaním lepších údajov o tom, aké ryby sa lovia. Potrebujeme preskúmať systémy, ktoré používajú elektronické lodné denníky, prípadne videosledovanie, aby sme zistili, či by sa nám podarilo vymyslieť dobré riešenie na zachovanie osobnej integrity.

Ďalším dôležitým aspektom je otázka, čo urobíme s rybami, ktoré budú vyložené na pevninu vo forme vedľajších úlovkov, keď bude platiť zákaz odhadzovania. Je dôležité, aby sme ich mohli nejakým spôsobom použiť. Zároveň je však dôležité, aby úroveň kompenzácie za tieto vedľajšie úlovky bola taká nízka, že by nevytvárala stimuly na ich úmyselné lovenie.

Dúfam a verím, že Komisia rýchlo dokončí návrh, ktorý by bolo možné realizovať. Ten by sa následne stal dôležitým nástrojom v boji proti nadmernému rybolovu a pri dosahovaní trvalo udržateľného rybného hospodárstva. To však, samozrejme, nestačí. Potrebujeme tiež všeobecné zníženie rybolovu v oblastiach, v ktorých v súčasnosti sa nachádzajú ohrozené druhy rýb. O tom však snáď budeme mať možnosť diskutovať niekedy nabudúce.

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, člen Komisie. Pani predsedajúca, najprv by som sa chcel poďakovať spravodajcovi a všetkým členom Výboru pre rybné hospodárstvo za ich vynikajúcu prácu.

Všetci zdieľame názor, že odhadzovanie rýb je, prinajmenšom, zbytočné mrhanie s dobrými prírodnými a hospodárskymi zdrojmi a je potrebné ho zastaviť. Každá rybárska oblasť je však iná a vyžaduje si riešenia šité na mieru. Z tohto dôvodu sme zvolili prístup založený na výsledkoch, to znamená, že si vytýčime ciele na zníženie odhadzovaného množstva za určité obdobie a následne ponecháme na dotyčných rybároch, aby sami rozhodli, ako dané ciele dosiahnuť – tieto opatrenia môžu zahŕňať zväčšenie veľkosti ôk sietí, použitie selektívnejšieho rybárskeho vybavenia, uzatvorenie oblasti v reálnom čase, priestorové zmeny aktivity alebo akékoľvek ďalšie možné opatrenia či ich vzájomné kombinácie.

Teraz by som chcel obrátiť pozornosť konkrétne na danú správu. Čo sa týka akčných plánov Spoločenstva pre morské vtáky a žraloky, môžem vám oznámiť, že akčný plán pre žraloky už prebieha, a čo sa týka akčného plánu pre morské vtáky, moja administratíva zhromažďuje informácie a vedecké poznatky s výhľadom na ukončenie daného plánu do konca roka 2009.

Osobitne súhlasím s tým, že politika odhadzovania by sa nemala vnímať ako izolované opatrenie, ale ako súčasť všeobecného prístupu priblížiť sa k splneniu cieľa maximálneho udržateľného výnosu. Taktiež sa zhodujeme v otázke osobitného prístupu k jednotlivým prípadom a vo veci dôležitosti účasti a konzultácií zo strany všetkých sektorov na všetkých úrovniach. Na tomto mieste sa chcem so záujmom zmieniť o vašom návrhu otestovať nové použitia monitorovacích praktík pre odhadzovanie, ako sa to udialo v niektorých tretích krajinách.

Okrem toho musíme zabezpečiť, aby sa skutočné zníženie odhadzovania stimulovalo odmenami. Musia byť preto starostlivo zhodnotené, aby nemali opačný účinok. V skutočnosti majú členské štáty už teraz možnosti na uprednostňovanie čistejšieho rybného hospodárstva prostredníctvom prideľovania kvót. Vzhľadom na to zastávam názor, že stimuly by mali sprevádzať rozličné fázy vykonávania, aby sa stimulovala zmena v správaní, až kým sa nedosiahne konečný cieľ.

Čo sa týka realizácie politiky, vo všeobecnosti súhlasím s vašimi návrhmi, avšak s odlišným zameraním. Mali by sme si stanoviť cieľ zákazu odhadzovania v rybnom hospodárstve, kdekoľvek sa to dá uskutočniť, už od úplného začiatku, a nie ako opatrenie, ku ktorému sa budeme upínať ako k poslednej možnosti, ako to navrhujete vy. Na tomto mieste musím objasniť, že v niektorých prípadoch môže byť cieľom znížiť odhadzovanie na čo najnižšiu možnú mieru.

Takže kde sa v tomto procese nachádzame? Na základe odbornej rady, ktorú čoskoro očakávame, vyberieme v priebehu tohto roka rybné hospodárstva, v ktorých sa budú uplatňovať osobitné právne predpisy a zároveň vypracujeme plán s časovým harmonogramom pre následné návrhy, zahrňujúce časom všetky európske rybné hospodárstva.

Na základe decembrového rozhodnutia Rady sa členské štáty súčasne pokúsia znížiť odhadzovanie pri rybolove síhov v Severnom mori tak, aby sa znížila miera odhadzovania síhov o 30 %. V prípade tresky sa Nórsko zaviazalo znížiť odhadzovanie na menej než 10 %. Ďalšie činnosti zahŕňajú návrh na technické opatrenia v Atlantiku, návrh revidovaného plánu na obnovu populácie tresky, revíziu kontrolných predpisov a niekoľkých štúdií a hodnotenie vplyvu pre legislatívne návrhy.

Nakoniec by som chcel vyjadriť svoj súhlas s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi č. 1, 3, 5, 6, 8 a 10 až 12. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy č. 2 a 7 sú si podobné a dokážem si predstaviť, že by som s nimi po menších úpravách súhlasil. Pri pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu č. 9 je potrebné premýšľať opatrne, pretože tieto techniky vyžadujú ďalší výskum. Existujú však problémy spojené s vysokými nákladmi a spoľahlivosťou.

Nakoniec chcem povedať, že nemôžem podporiť pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 4 ako taký. V súvislosti s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi č. 13, 14 a 15 potrebujem ešte popremýšľať, keďže celá otázka, týkajúca sa vhodných stimulov pre rybárov, ktoré by ich mali motivovať na prijatie efektívnej politiky odhadzovania, potrebuje ešte ďalšie preskúmanie a hodnotenie ešte predtým, než sa prijme konečné stanovisko.

Rád by som zakončil tým, že ešte raz zopakujem naliehavú potrebu legislatívnych opatrení pre tento súbor a že sa teším na vašu pokračujúcu spoluprácu pri vývoji tejto politiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle, v mene skupiny PPE-DE. – Pani predsedajúca, odhadzovaním alebo vyhadzovaním rýb do európskych vôd sa zahubí vyše jeden milión ton rýb ročne, predovšetkým v rybárskych oblastiach s viacerými druhmi rýb. Celosvetovo sa podľa Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo vyhodia každoročne naspäť do mora milióny ton neželaných vedľajších úlovkov. Táto skutočnosť má veľmi negatívny vplyv na hospodárenie budúcich rybných hospodárstiev a na zdravie morských ekosystémov. Ide o nemorálne, neetické a absolútne neudržateľné praktiky, ktoré sú priamo zapríčinené spoločnou politikou rybného hospodárstva, ktorá trestá rybárov za vyloženie vedľajšieho úlovku, čím ich v podstate núti ho odhadzovať – tých rybárov, ktorí sa zúfalo snažia zarobiť si na živobytie, pričom musia čeliť neustále sa zmenšujúcim zásobám populácie rýb.

Našim konečným cieľom musí byť zníženie týchto neželaných vedľajších úlovkov a faktické odstránenie odhadzovania prostredníctvom zákazu odhadzovania, spoločne so stimulmi, ktoré zaručia, že všetok neželaný vedľajší úlovok sa bude musieť vyložiť. Ale ako a kedy sa dopracujeme k takému zákazu, by malo byť otázkou pre všetky zainteresované strany vrátane Komisie, regionálnych poradných rád, rybárov, vedeckých odborníkov, národných vlád a mimovládnych organizácií, a ak to bude potrebné, tak aj každého jednotlivého rybného hospodárstva. Je potrebné vyhnúť sa negatívnej špirále mikroriadenia a zásadne pozmeniť politiku rybného hospodárstva, keďže ju otázka odhadzovania vážne spochybňuje. Vyriešenie problému s odhadzovaním je prospešné pre všetky zainteresované strany, predovšetkým pre rybárov. Príklady Nórska a Írska nám ukazujú, že je možné zaviesť zákazy.

Som veľmi potešená, že sa v správe zdôrazňuje, že rybári a ďalšie zainteresované strany potrebujú prijať záväzok a zodpovednosť za politiku vedúcu k odstráneniu odhadzovania. Môžu sa pritom použiť nové spôsoby monitorovania rybárskych lodí, ako napríklad elektronický lodný denník a použitie priemyselných kamier na obvode rybárskych lodí, ktoré ako prvé zaviedli Kanada a Nový Zéland Jediný spôsob, ako úspešne dosiahnuť realizáciu akéhokoľvek prípadného zákazu odhadzovania, bude viesť od zaangažovania rybárov po monitorovanie a reguláciu, a predovšetkým cez stabilný tlak na zabezpečenie spravodlivých podmienok pre všetkých. Ďakujem spravodajcovi za spoluprácu a za túto objektívnu správu, ktorú odporúčam do pozornosti Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler, v mene skupiny PSE. – Pani predsedajúca, odhadzovanie je hrozné plytvanie. Každoročne sa vyhadzujú obrovské množstvá rýb v rámci európskych rybných hospodárstiev a vo svete: sedem až osem miliónov ton. Nerobiť nič v otázke znižovania odhadzovania nie je voľba, a v súčasnosti pred nami leží správa pána Schlytera ako odpoveď z vlastnej iniciatívy na oznámenie Komisie z roku 2007.

Oznámenie Komisie je, napriek oneskoreným opatreniam, vítané, a Komisia sa v súčasnosti snaží rýchlo začleňovať určité aspekty do nového nariadenia pre technické opatrenia na rok 2008.

V ideálnom svete by sme mohli prikročiť priamo k úplnému a okamžitému zákazu odhadzovania. Skutočnosť je však zložitejšia. Správa pána Schlytera si uvedomuje zložitosť riešenia problému odhadzovania rýb a ja skutočne vítam jej logický prístup.

Zdôrazňujú sa v nej praktické aspekty vrátane nákladov na riešenie odhadzovania a toho, čo urobiť s neželaným vedľajším úlovkom, ktorý bol vyložený na pevninu, tiež vrátane nákladov na zavedenie selektívnejšieho náradia, dôsledkov vyplývajúcich z režimu celkových povolených výlovov a kvót, ak dôjde k zákazu odhadzovania, a potreby poskytnutia stimulov pre rybárov, aby lovili ryby udržateľnejším spôsobom. Pripúšťa, že neexistuje univerzálne riešenie, ktoré bude fungovať v celom Spoločenstve, pretože príčiny odhadzovania, ako aj opatrenia potrebné na ich redukciu, sú rozdielne pre každé rybné hospodárstvo.

Amnestia na odhadzovanie nie je riešením, pretože, namiesto toho, aby motivovala rybárov loviť ryby udržateľnejším spôsobom, môže vytvoriť trh s odhodenými úlovkami. Vzhľadom na úroveň nadmerného rybolovu a obavy týkajúce sa problematiky rybích zásob vrátane tresky a tuniaka modroplutvého, ešte stále potrebujeme dobré riadenie existujúcich zásob rýb.

V správe sa taktiež nastoľuje otázka odhadzovania v širšom kontexte problému vedľajších úlovkov morských vtákov a žralokov a požaduje významná škála pilotných projektov pre odhadzovanie, ktoré by boli geograficky rozložené.

Žiadam svojich kolegov, aby podporili túto správu, ktorá je významným prínosom pre riešenie hanebnej otázky odhadzovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Elspeth Attwooll, v mene skupiny ALDE. – Pani predsedajúca, skupina ALDE s radosťou privítala obsah správy pána Schlytera, ktorú je potrebné pochváliť za jej citlivý, no napriek tomu vysoko praktický prístup.

Verejnosť takmer nemôže uveriť tomu, ako je vôbec možné, že pripustíme, aby sa ulovené ryby hádzali mŕtve naspäť do mora. Rybári si tiež robia starosti v súvislosti s faktom, že k takýmto opatreniam sú, do určitej miery, donucovaní, keďže súčasná kombinácia zákonov a technických možností spôsobuje, že niektoré ryby nie sú na palube žiadané. Niekedy je to z toho dôvodu, že majú nedostatočnú ekonomickú hodnotu. Musíme vynaložiť včasné a koncentrované úsilie, aby sme predišli takémuto odhadzovaniu, ktoré je výsledkom pokusov prekračovať prípustné úlovky. Domnievam sa, že už teraz existuje menšie pokušenie vykonávať tieto praktiky v tých rybných hospodárstvach, kde je zavedený obmedzený počet dní strávených na mori.

V niektorých prípadoch je však odhadzovanie výsledkom podmienok, ktoré my sami diktujeme, napríklad minimálna veľkosť pri vykládke, obmedzenia a kvóty. Samozrejme, ak to so zachovaním morského prostredia myslíme vážne, potom potrebujeme celkové povolené výlovy. Podľa môjho názoru sa však potrebujeme vážne zamyslieť nad metódami, ktoré uplatňujeme, aby sme rybolov udržali v rámci limitov, ktoré sú danými celkovými povolenými výlovmi stanovené, aby sme, okrem iného, stanovili, do akej miery existuje prepojenie medzi zavedením kvót a problémom odhadzovania, predovšetkým tam, kde sa to týka zmiešaných rybných hospodárstiev.

Táto skutočnosť, ako aj prijatie opatrení navrhovaných v správe, musí byť samozrejme uskutočnené pri plnej angažovanosti zainteresovaných strán. Bez toho nemôžeme dúfať v úspech. Odvetvie nám už teraz ukazuje cestu. Som obzvlášť hrdá na Škótov za ich dobrovoľný systém uzatvorenia oblastí v reálnom čase. Potrebujeme správne stimuly pre pozitívne opatrenia tohto druhu, pretože pred nami je ešte veľa práce. Dúfam, že Parlament vysloví plnú podporu tejto správe a že Komisia a Rada uskutočnia v daných záležitostiach potrebné kroky spôsobom navrhovaným v správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain, v mene skupiny UEN. - (GA) Pani predsedajúca, chcel by som povedať, že podporujem túto správu. Domnievam sa, že spravodajca vypracoval praktický a komplexný prístup k problému odhadzovania v rybnom hospodárstve. Táto záležitosť však nie je jednoduchá a všetci rozmýšľame o nových metódach, ktoré by sa mali použiť.

Je čas prestať o tejto otázke toľko diskutovať a začať konať. Správa obsahuje množstvo praktických odporúčaní, ktoré by sa dali uviesť do praxe. Nerobiť nič si už jednoducho ďalej nemôžeme dovoliť. Musíme konať dovtedy, kým bude odhadzovanie v rybnom hospodárstve spôsobovať problémy.

Chcel by som tiež požiadať Komisiu, aby zabezpečila, že drobným rybárom nevzniknú žiadne ďalšie náklady v dôsledku prijatých opatrení na vyriešenie problému odhadzovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton, v mene Verts/ALE. – Pani predsedajúca, spoločná politika rybného hospodárstva bola obrovským zlyhaním. Zlyhala v oblasti zachovania populácie rýb, zlyhala v oblasti zachovania našich komunít závislých na rybolove, a zlyhala pri získavaní dôveryhodnosti a podpory verejnosti.

Jedným z hlavných dôvodov je škandál odhadzovania. Systém kvót spoločnej politiky rybného hospodárstva je sám osebe príčinou odhadzovania. Neberie do úvahy množstvo ulovených rýb, berie do úvahy len množstvo rýb, ktoré boli vyložené na pevninu.

Tým chcem povedať, že otvorene vítam správu od pána Schlytera. Obzvlášť súhlasím so zásadou pozitívnych stimulov, na základe ktorej sa odmeňujú tí rybári, ktorí obmedzia alebo eliminujú odhadzovanie.

Súhlasím aj s tým, že rozličné typy rybného hospodárstva si vyžadujú odlišné opatrenia šité na mieru. Už dlho je najväčším nedostatkom spoločnej politiky rybného hospodárstva skutočnosť, že je príliš centralizovaná a nepružná. Chcel by som dať do pozornosti bod 15, ktorý víta dobrovoľný systém uzatvorenia oblastí v reálnom čase, ktorý zaviedlo Škótsko, a ktorý je vynikajúcim príkladom iniciatívy, ktorá by mala byť podnecovaná a stimulovaná spoločnou politikou rybného hospodárstva aspoň dovtedy, kým nám slúži ako riadiace opatrenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Wise, v mene skupiny IND/DEM. – Pani predsedajúca, odhadzovanie je len jedným z aspektov nočnej mory, ktorou je spoločná politika rybného hospodárstva. EÚ svojou zle premyslenou politikou ničí živobytia v rozvojových krajinách po celom svete. Export rýb je z obchodného hľadiska pre rozvojový svet oveľa dôležitejší než iné komodity, akými sú napríklad ryža, káva a čaj.

Napríklad v Mauritánii tvorí rybolovný priemysel 50 % celkového exportu krajiny, čo predstavuje 15 % z jej HDP. A potom, ako zničila mauritánske vody, chce Komisia teraz zrušiť dohodu. Už si nemyslí, že tieto, teraz už sterilné, vody majú cenu 86 miliónov EUR ročne. Toto verejné spochybnenie zmluvy v oblasti rybného hospodárstva malo zostať tajomstvom. A doteraz ním aj bolo. Domnievam sa, že africký ľud by mal vedieť o špinavých a hanebných plánoch EÚ. Ide o kolonializmus vo svojej najpodlejšej podobe a ja obviňujem tieto inštitúcie z rasizmu a vykorisťovania zraniteľných spoločenstiev. Neimperialistické impérium predsedu Barrosa nie je také dobrotivé, ako by chcel, aby sme si mysleli. Preto, ak chcete napredovať, zbavte sa Giscarda a zahoďte Lisabonskú zmluvu a spoločnú politiku rybného hospodárstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI) – Pani predsedajúca, škandál s odhadzovaním si EÚ spôsobila sama. V zmiešaných rybných hospodárstvach sa zavádzajú neprijateľné kvóty a obmedzenia; a zakázané zásoby rýb, ktoré nevyhnutne tvoria súčasť úlovku, sa potom ako dôsledok hádžu naspäť do mora – mŕtve. A toto všetko sa deje v tom istom čase, keď v mnohých častiach sveta prevláda hlad.

EÚ roky zalamovala rukami nad týmto problémom, no, úprimne povedané, neurobila nič pre to, aby ho zastavila. Ryby, o ktorých je reč, by podľa môjho názoru mali byť vyložené na pevninu a následne predané za fixné ceny, ktoré by mali byť dostatočne nízke na to, aby odradili úmyselné lovenie, no dostatočne vysoké, aby sa rybárom tieto ryby vyplatilo vyložiť na pevninu.

Je tiež rozumné a správne, aby sme odmeňovali používanie selektívnejšieho rybárskeho vybavenia. Zásadne však odmietam akýkoľvek hromadný zákaz odhadzovania, ktorý by znamenal len ďalší nástroj, ktorý by spôsobil, že ešte viac rybárov príde o prácu.

Už roky uvažujeme nad touto otázkou. Teraz je čas na to, aby sme v tejto záležitosti konečne aj niečo podnikli.

 
  
MPphoto
 
 

  Carmen Fraga Estévez (PPE-DE) - (ES) Pani predsedajúca, vo všeobecnosti podporujem správu pána spravodajcu, ktorá vyjadruje naše dlhodobé znepokojenie nad nepružnosťou spoločnej politiky rybného hospodárstva pri riešení problémov, ktoré sú zakotvené v systémoch správy rybolovu, pričom odhadzovanie je iba ďalším z nich.

Osobitne podporujem odseky, ktoré sa prihovárajú za riešenie otázky zníženia a neskoršej eliminácie neželaných vedľajších úlovkov a odhadzovania použitím individuálneho prístupu k jednotlivým rybným hospodárstvám, a ktoré tvrdia, že zákazy by sa mali uplatniť až vtedy, keď sme sa presvedčili, že k nim neexistuje žiadna alternatíva, podobne ako to tvrdí Rada a všetky regionálne konzultačné výbory.

Už jednoducho nebolo možné prijať ďalšie opatrenie a zaviesť celoplošný zákaz odhadzovania v rámci systému správy, ktorý k tejto činnosti v podstate vyzýva prostredníctvom svojho rigidného systému celkových povolených výlovov a platných kvót, ako aj nedostatkom vhodných technických opatrení, ktoré by vytvorili základné predpoklady na zabránenie vedľajším úlovkom a na ktorých revíziu a prispôsobenie na podmienky v Atlantiku sme roky čakali.

Čo však nemôžem prijať, pani predsedajúca, je pozmeňujúci a doplňujúci návrh č.10, ktorý by umožnil vytvorenie paralelného trhu rybného hospodárstva založeného na odhadzovaných rybách, a ktorý by bol tým pádom nezákonný. Domnievam sa, že by sme sa mali pevne pridŕžať zásady nulovej komercializácie odhadzovania, ktorá je uvedená v odseku 32 správy, podobne ako to robia krajiny, ktoré majú v tejto oblasti bohatú históriu, napríklad Nórsko.

Stimuly na zabránenie odhadzovaniu musia byť iného charakteru, napríklad stimuly zamerané na zníženie odhadzovania na minimum použitím selektívnejšej výstroje. Pre nedospelú rybu je oveľa lepšie, ak bude ďalej žiť v mori a vyrastie do dospelého veku, v ktorom môže slúžiť ako potrava pre ľudí alebo iné ryby, ako keby bola odhodená alebo by sa stala predmetom rokovania o produkcii rybej múčky.

 
  
MPphoto
 
 

  Stavros Arnaoutakis (PSE). - (EL) Pani predsedajúca, najprv by som chcel vyjadriť svoju spokojnosť s návrhom správy o odhadzovaní rýb a zdôrazniť, že ide o jeden z najdôležitejších problémov v európskych a medzinárodných rybných hospodárstvách.

Dovoľte mi vysloviť niekoľko pripomienok k správe. Domnievam sa, že okrem navrhovaných opatrení sa musí tiež realizovať spoločná politika na konečnú elimináciu odhadzovania. Táto politika by mala vzniknúť na základe štúdie problému vo všetkých krajinách EÚ, ktoré sa venujú rybolovu. Mala by zahŕňať všetky národné štúdie a globálny výskum.

Ak sa chce Európska únia vysporiadať s týmto problémom radikálnym spôsobom, potom musí okamžite financovať štúdiu zameranú na rybárske vybavenie, typy rybolovu a druhy úlovku. Taktiež musí vypracovaním štúdie poveriť špecializované výskumné inštitúty. Toto EÚ umožní, aby mohla v členských štátoch centrálne, prostredníctvom nariadení, zaviesť najlepšie a najúčinnejšie riešenia. Ak sa to tak neuskutoční, obávam sa, že sa o tomto probléme bude len uvažovať a neskôr sa založí do zásuvky, pričom medzitým sa celá populácia rýb úplne zdevastuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Morillon (ALDE). - (FR) Pani predsedajúca, aj ja by som chcel vyjadriť svoju veľkú podporu prístupu, ktorý navrhuje pán spravodajca, a ktorý je zameraný na nápravu oprávnene kritizovaného mrhania zdrojmi pri súčasných praktikách pri odhadzovaní.

Počas prípravy svojej správy bol pán Schlyter zvedavý na dopady, ktoré by mohlo mať okamžité zavedenie zákazu odhadzovania, na – v prvom rade – krehkú finančnú rovnováhu medzi ľuďmi pracujúcimi v tomto sektore a – v druhom rade – na monitorovanie jeho realizácie zo strany členských štátov a Komisie, ktoré by boli nútené obmedziť používanie metód pre dohľad, ktoré nie sú v súlade s prísnou rozpočtovou politikou, ktorá sa od nich vyžaduje.

Z toho dôvodu považoval za vhodnejšie navrhnúť postupné zavedenie súboru opatrení, ktoré by povzbudili rybárov, aby sami zmenili metódy rybolovu a výstroj. Tejto prístup plne schvaľuje aj Komisia.

 
  
MPphoto
 
 

  Struan Stevenson (PPE-DE). - (nepočuteľne) ... je spočiatku, domnievam sa, veľmi ambiciózny. Mohol by som tiež zablahoželať pánovi Schlyterovi a pani Doyleovej k ohromnému množstvu práce, ktorú obaja do tejto správy vložili?

Veľmi rád podporím pani Doyleovú v jej politike týkajúcej sa vyloženia všetkých vedľajších úlovkov na pevninu, v ktorej budú rybári nútení vyložiť na pevninu všetko, čo ulovia. Táto politika má mnohé výhody. Vedci získajú oveľa lepší obraz o tom, aké druhy rýb sa lovia a kde sa lovia, čo umožní vypracovať kvalitnejšie plány na ich zachovanie a obnovu. Taktiež, v prípade, že sa na pevninu vyložia ryby podpriemernej veľkosti, môžu inšpektori rybného hospodárstva okamžite prikázať dočasné uzavretie konkrétneho loviska rýb, aby tým predišli ďalším tlakom na nedospelé populácie rýb.

Podľa tejto politiky sa ryby nedosahujúce predpísanú veľkosť a ostatné druhy, ktoré by za bežných okolností boli odhodené, budú môcť predať do spracovateľského sektora, ktorý zúfalo potrebuje suroviny na zásobovanie odvetví s rybím mäsom a rybím olejom. Prostredníctvom regionálneho kompenzačného fondu sa im vyplatí symbolická suma, povedzme 50 EUR za tonu, ktorá nie je dostatočne vysoká na to, aby obrátila pozornosť na tento druh rýb a vytvorila preň čierny trh, ktorého sa obáva pani Fraga Estévez, no je dostatočne vysoká na to, aby zabránila tomu, že ryby budú odhodené mŕtve späť do vody.

Celý tento proces by sa mohol kontrolovať prostredníctvom odolných priemyselných kamier, ktoré by sa pripevnili na každú rybársku loď. V priemyselnom odvetví, ktoré je už teraz obmedzené limitmi pre počet dní, ktoré môžu rybári stráviť na mori, považujú rybári drahocenný čas, ktorý by museli stráviť lovením a triedením rýb, ktoré nemajú žiadnu komerčnú hodnotu, za stratený. Preto si myslím, že rybári tento návrh podporia.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Miguélez Ramos (PSE).. - (ES) Dámy a páni, chcela by som sa poďakovať pánovi Schlyterovi za jeho prácu. Som mimoriadne rada, že niektoré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré som predložila, boli zakomponované do textu správy, ktorá je predmetom dnešnej diskusie.

Konkrétne mám na mysli pozmeňujúce a doplňujúce návrhy hovoriace o tom, že odhadzovanie nesúvisí len s používaním konkrétneho typu rybárskej výbavy, ale je ovplyvňované aj charakterom daného rybného hospodárstva, ako je to v prípade európskych rybných hospodárstiev, ktoré majú takmer všetky charakter hospodárstva s rozmanitými druhmi rýb. Riziko odhadzovania je v nich vyššie. Z toho dôvodu musí byť každé opatrenie, ktoré sa prijme, zamerané na konkrétny prípad.

Vďaka mojim pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom je zo správy tiež zrejmé, že odhadzovanie zapríčiňuje celý rad faktorov, vrátane prehnaného úsilia počas rybolovu a súčasného systému celkových povolených výlovov, ktorý požaduje, aby ryby, pre ktoré neexistujú žiadne kvóty, boli odhodené. Z toho dôvodu je potrebné vykonať opatrenia, ktoré by zabránili povinnému odhadzovaniu rýb, ktoré majú požadované rozmery a ktoré sú nevyhnutnou súčasťou úlovku, len preto, že pre ne neexistujú žiadne kvóty.

Vzhľadom na to by som chcela pána Schlytera varovať, aby postupoval opatrne, pretože po kritike, ktorú vo svojom prejave adresoval rybárom a nesebeckej starodávnej tradícii rybolovu, si už nie som istá čo tu ešte vôbec robíme a či pán Schlyter plánuje pripraviť o prácu pána komisára, členov Výboru pre rybné hospodárstvo aj rybárov. (To bol vtip, pani predsedajúca).

 
  
MPphoto
 
 

  Neil Parish (PPE-DE) – Pani predsedajúca, chcel by som sa pánovi Schlyterovi veľmi pekne poďakovať za jeho správu. Myslím si, že je vynikajúca. Rád by som tiež poďakoval komisárovi za body, ktoré uviedol na začiatku, na základe ktorých smeruje k zákazu odhadzovania, pretože som si istý, že pán komisár si je plne vedomý, že ja, ako aj ostatní poslanci tohto Parlamentu, sme ho už mnohokrát počuli hovoriť o zákaze odhadzovania a myslím, že je najvyšší čas ho skutočne zaviesť.

Domnievam sa tiež, že v konečnom dôsledku je z dlhodobého hľadiska pre rybárov lepšie, ak dokážeme ochrániť rybiu populáciu, pretože musíme mať udržateľné rybné hospodárstvo. Odborné poradenstvo, z ktorého vychádzame, môže byť samozrejme často chybné. Z tohto dôvodu nám vyloženie celého úlovku a vedľajšieho úlovku na pevninu umožní podrobne daný úlovok preskúmať, čo nám poskytne oveľa presnejšiu predstavu o tom, čo sa v mori nachádza. Domnievam sa tiež, že niektoré praktiky, ako napríklad výlov dvojitými vlečnými sieťami a iné, ktoré produkujú obrovské množstvá vedľajšieho úlovku, nám opäť len potvrdia situáciu, ktorá momentálne panuje. Pri vykladaní vedľajšieho úlovku na pevninu sa samozrejme zvýraznia určité problémy súvisiace s lovom delfínov, žralokov, sviňúch a mnohých ďalších druhov. Takže ak by sa nám podarilo poskytnúť dostatok stimulov na vykladanie vedľajších úlovkov na pevninu, a zároveň by sa tým nezvyšovala miera vedľajších úlovkov, potom sa domnievam, že je to cesta dopredu. Preto vítam komisárovu podporu tejto správy, vítam samotnú správu a všetci z nás by ju mali podporiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, člen Komisie. Pani predsedajúca, najprv by som chcel poďakovať poslancom za ich zaujímavé komentáre, ktoré len dokazujú, že zdieľame rovnaký cieľ, a to odstrániť túto hroznú prax.

Ako som už povedal, náš návrh bude postupný, ale účinný. Reálne povedané, zákaz odhadzovania jednoducho nie je možné zaviesť zo dňa na deň. Avšak, ako povedal jeden z mojich predrečníkov, nečinnosť nie je voľba. Verím, že, okrem stimulovania a vyzývania členských štátov, aby zaviedli pilotné projekty, prostredníctvom ktorých by sme mohli dosiahnuť znižovanie odhadzovania, alebo dokonca zákaz odhadzovania, v priebehu tohto roka určite prídeme s tromi legislatívnymi návrhmi na znižovanie odhadzovania pre konkrétne rybné hospodárstva.

Chvályhodným príkladom je príklad Škótska, ktorý bol v decembri prijatý Radou.

Čo sa týka poznámky, ktorá bola vyslovená v súvislosti s pozitívnymi stimulmi, súhlasím s tým, že tieto stimuly sú dôležité, potrebujeme však nájsť ich správnu kombináciu a správnu úroveň, pretože v opačnom prípade by mohli byť kontraproduktívne a nastala by situácia, v ktorej by sme v podstate podporovali väčšie úlovky, hoci by sme ich z hľadiska udržateľnosti najradšej znížili, aby sme dosiahli úrovne maximálne udržateľného výnosu.

Chcel by som tiež zdôrazniť, že úplne súhlasím s tým, že naše návrhy musia byť šité na mieru pre konkrétne rybné hospodárstva, a ako som už povedal, musia obsahovať zabudované stimuly a podporovať zmenu správania, ktorú si rybári budú musieť osvojiť.

V skutočnosti sme už v našich celkovo povolených výlovoch a regulácii kvót prijali stimuly pre rybárov na používanie selektívnejších metód, ktorými sa vyhnú odhadzovaniu.

V úplne prvej intervencii a v ďalších, ktoré po nej nasledovali, sa hovorilo o tom, že odhadzovanie je spôsobené spoločnou politikou rybného hospodárstva. Chcel by som poznamenať, že toto tvrdenie nie je úplne správne, pretože príčiny pre odhadzovanie môžu vzniknúť v dôsledku prekračovania prípustných úlovkov rybármi s cieľom získať vyššiu kvalitu rýb, čo sa deje nezávisle od kvót, a tiež v dôsledku lovenia nedospelej rybej populácie, čo sa tiež uskutočňuje nezávisle od kvót. Platí to len pre prípady, keď dochádza k prekročeniu kvóty na úlovok a aj v týchto prípadoch je to na zváženie, pretože ak ide o čisté rybné hospodárstvo a dochádza k prekročeniu kvóty, potom je daná kvóta zavedená z dôvodu udržateľnosti.

V skutočnosti problém odhadzovania, zapríčinený celkovými povolenými výlovmi a reguláciou kvót, existuje pri zmiešaných výlovoch, kde je pre určitý typ úlovku zavedená nízka kvóta z dôvodu jeho udržateľnosti, a kde sú cieľom úlovku iné druhy rýb.

Toto sú aspekty, ktoré by sme radi pomenovali, aby sme zaviedli selektívnejšie rybárske vybavenie, také, aby sa výlovy stali ešte čistejšími – čo je jedna z metód, pomocou ktorej by sa mohlo odhadzovanie účinne zredukovať.

Chcel by som tiež zdôrazniť, že podľa odhadov Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo, sa odhodené množstvo v rámci vôd Spoločenstva pohybuje vo výške približne jeden milión ton. Celosvetovo je to približne osem miliónov ton. Ide pritom o veľmi konzervatívne odhady. Keď vezmeme do úvahy, že systém, ktorý riadime, produkuje menej než jednu desatinu všetkých odhodení – ak vezmeme do úvahy celkové povolené výlovy a kvóty – domnievam sa, že, okrem systému riadeného spoločnou politikou rybného hospodárstva, existuje množstvo ďalších rozličných faktorov, ktoré prispievajú k odhadzovaniu.

Z tohto dôvodu aktívne vyhľadávame cesty a spôsoby, ako zlepšiť riadenie, aby celkové povolené výlovy a kvóty fungovali spôsobom, v ktorom je odhadzovanie zredukované na absolútne minimum alebo dokonca úplne zakázané.

Nakoniec, čo sa týka poznámky, ktorá bola spomenutá v súvislosti s Mauritániou, chcel by som povedať, že sme s Mauritániou práve podpísali nové memorandum o porozumení, ktoré povedie k novému protokolu, ktorý pre Mauritániu zaručí rovnaké množstvá, aké má zaručené v súčasnom protokole, ale ktorý bude ešte realistickejšie odrážať skutočné možnosti rybolovu.

To znamená, že Mauritánii budeme platiť prostredníctvom rozvojových fondov, aby sme pomohli posilniť jej infraštruktúru v oblasti rybolovu ako aj jej hospodárstvo ako také, a týmto spôsobom sa zaručí, že Mauritánia dostane plnú sumu. Sumy, ktoré platíme za ryby, tak budú odzrkadľovať skutočné množstvá, ktoré je možné v mauritánskych vodách uloviť.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter, spravodajca. (SV) Ďakujem Vám, pani predsedajúca. Áno, pán komisár, očividne existuje mnoho dôvodov prečo dochádza k odhadzovaniu rýb. Napriek tomu si však myslím, že naša politika pre oblasť rybného hospodárstva situáciu ešte zhoršila.

Chcel by som sa vás na niečo opýtať. Nie je mi celkom jasné, prečo ste proti pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu č. 4, lebo tento návrh je zameraný rovnakým smerom, akým sa chcete uberať aj vy. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh znamená, že realizácia zákazu odhadzovania by sa uskutočnila až potom, čo by boli použité iné negatívne stimuly. Aj keď sa pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 4 schváli, začneme od rovnakej premisy, konkrétne, že máme politiku zameranú na zákaz odhadzovania, ale jej realizácia závisí od podmienok v každom jednotlivom rybnom hospodárstve. Preto naozaj nerozumiem, prečo ste povedali, že ste proti pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu č. 4. O tom si však možno ešte budeme môcť pohovoriť neskôr.

Skutočnosť, že sme aj napriek všetkému dospeli k určitému konsenzu, ma napĺňa optimizmom. Rozprával som sa s oboma skupinami – s výskumnými pracovníkmi aj s rybármi. Dospeli sme k dobrému konsenzu v otázke toho, čo je potrebné urobiť. Komisia a Parlament ťahajú za rovnaký koniec a pridávajú sa k nám aj rybári a environmentálne organizácie. To mi dodáva určitý optimizmus. Možno budú všetky zainteresované strany spolupracovať, a my skutočne dospejeme k výsledku.

Pre pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 10 bolo vyžiadané hlasovanie po častiach. Z toho dôvodu bude možné zohľadniť to, o čom hovorila pani Fraga Estévezová, ak sa nám podarí hlasovať za prvú časť a proti druhej časti.

Ďakujem vám a chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili rozpravy a podieľali sa na práci. Bolo mi potešením pracovať na tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. - Rozprava je ukončená.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra, vo štvrtok, 31. januára 2008.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Golik (PSE), písomne. - (PL) Dámy a páni, množstvo odhadzovaných rýb, ktoré pán spravodajca odhaduje až na jednu štvrtinu celkových úlovkov, predstavuje vážny environmentálny a ekonomický problém, voči ktorému nesmieme byť ľahostajní. Rozsah tohto javu naznačuje obrovské mrhanie zdrojmi a vážne škody na biologickej rozmanitosti, ktoré sú zapríčinené nezodpovednými zásahmi zo strany človeka.

Vŕtanie sa v pravidlách nám nepomôže dosiahnuť požadované výsledky. Situácia si vyžaduje oveľa ďalekosiahlejšie opatrenia – úplnú zmenu prístupu a myslenia v tejto otázke. Musíme jednoznačne definovať naše zámery, prijať potrebné koherentné nástroje pre spoločnú politiku rybného hospodárstva a zabezpečiť potrebné financovanie. Musíme zabrániť podobnej situácii, akú tu máme v súčasnosti, kedy sa jednoducho ignorujú vedľajšie účinky určitých právnych nástrojov. Zavedenie maximálnych povolených výlovov alebo minimálnych veľkostí rýb, ktoré môžu byť vyložené na pevninu (obzvlášť v prípade zmiešaných úlovkov), sú príkladmi takýchto nástrojov, pretože zapríčiňujú odhadzovanie.

Úplne súhlasím s názorom pána spravodajcu, že našu stratégiu zameranú na zníženie odhadzovania by mali z veľkej časti tvoriť stimuly pre rybárov, aby sa snažili nájsť nové a inovatívne riešenia v oblasti metód a výstroja pre rybolov. Mali by sme viac využiť ich skúsenosti a rovnako aj vedomosti vedeckej komunity.

Chcel by som zdôrazniť, že účinná informačná kampaň bude mať nesmierny význam pre úspech tejto stratégie . Ak sa nám nepodarí vysvetliť rybárskemu priemyslu fundamentálny význam eliminácie nadmerného odhadzovania a ak sa nám nepodarí získať všeobecnú podporu zo strany rybárov, potom je táto stratégia odsúdená na neúspech.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia