Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0803(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0507/2007

Indgivne tekster :

A6-0507/2007

Forhandlinger :

PV 31/01/2008 - 5
CRE 31/01/2008 - 5

Afstemninger :

PV 31/01/2008 - 8.5
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0028

Forhandlinger
Torsdag den 31. januar 2008 - Bruxelles EUT-udgave

5. Samarbejde mellem medlemsstaternes særlige indsatsenheder (forhandling)
PV
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er betænking af Armando França for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om Republikken Østrigs initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om forbedring af samarbejdet mellem EU-medlemsstaternes særlige indsatsenheder i krisesituationer (15437/2006 - C6-0058/2007 - 2007/0803(CNS)) (A6-0507/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Armando França, ordfører. - (PT) Hr. formand! Det gamle Europas ansigt har ændret sig. I dag står EU med 27 medlemsstater og næsten 500 millioner indbyggere over for komplekse og spændende udfordringer, hvilket kræver, at vi får et stadig bredere verdenssyn og er meget opmærksomme på spørgsmål som bevarelse af freden, sikkerheden, stabiliteten, friheden og demokratiudøvelsen. Det kræver, som Victor Hugo så klogt sagde, at vi ved, hvor meget af fremtiden vi kan bringe ind i nutiden som hemmeligheden bag god regeringsførelse. Udfordringen i forbindelse med personers og ejendommes sikkerhed inden for EU er derfor betænkningens store dimension eller udfordring, og spørgsmålet er meget tilstedeværende i europæernes dagligdag. Jeg taler især om sikkerheden, i dag og i morgen, hver eneste dag, på vejene, på arbejdspladsen, i fritiden og i hjemmet, på jorden, til havs og i luften. Det er sikkerheden inden for vores fælles område, der, uden at være blevet påtvunget, sikrer og styrker friheden i forbindelse med en afbalanceret sameksistens.

Frihed er en hjørnesten, en grundlæggende værdi for EU, og sikkerheden er et afgørende instrument for velfælden, stabiliteten og sikringen af frihedsrettighederne. Friheden som værdi og sikkerheden som instrument er væsentlige for det europæiske projekt. Østrigs initiativ, som blev overtaget af det portugisiske formandskab, og som gav anledning til Rådets afgørelse, forudser en forbedring af samarbejdet mellem EU-medlemsstaternes særlige indsatsenheder i krisesituationer. Det er et godt og nødvendigt initiativ. Initiativet supplerer desuden Prümaftalen, eftersom den kun fastsætter et samarbejde i tilfælde af naturkatastrofer eller alvorlige ulykker. I min betænkning stiller jeg 11 ændringsforslag i anledning af nævnte afgørelse, som desuden fastsætter en generel minimumsramme for samarbejdsmuligheder i tilfælde af menneskeskabte kriser, flykapring, terroristangreb osv., kort sagt i menneskeskabte krisesituationer, der udgør en alvorlig og direkte fysisk trussel mod personer, ejendom, infrastrukturer eller institutioner.

I forslaget er samarbejde om uddannelse, træning og indsættelse af de særlige indsatsenheder altid en mulighed, og det er op til medlemsstaten at afgøre, hvorvidt den vil anmode om samarbejde, idet den skal angive den ønskede form for samarbejde. Det er vigtigt at understrege, at effektiviteten og hurtigheden af indsatserne altid vil afhænge af graden af forberedelse, koordination, sammenkobling og forekomst af ensartede metoder med hensyn til indsatsenhedernes "modus operandi", hvorfor jeg på den ene side foreslår muligheden for at gennemføre fælles uddannelse og øvelser og på den anden side, at uddannelsen og øvelserne bliver finansieret af EU-budgettet i henhold til artikel 30, 32 og 34 i EU-traktaten. Efter vores opfattelse er det også vigtigt, at reglerne om det civile og strafferetlige ansvar i tilfælde af fælles aktioner bliver det samme som i Prümaftalen.

Hr. formand, mine damer og herrer! Rådets afgørelse er meget vigtig. Det er en fælles løsning på problemer og trusler, der er ens for alle medlemsstaterne. Det er en løsning, der understreger det helt nødvendige samarbejde i forbindelse med beredskabet og reaktionerne på de menneskeskabte kriser, som aldrig kan forudses, men som altid er mulige. Endelig vil jeg gerne fremhæve og takke for det institutionelle og tekniske samarbejde, der er blevet mig til del, og fremhæve ændringsforslagene fra hr. Díaz de Mera, hr. Demetriou og fru Iotova, der har forbedret og beriget mit forslag til betænkning.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, næstformand i Kommissionen. - (EN) Hr. formand! Jeg har støttet dette østrigske initiativ, meget fint relanceret af det portugisiske formandskab, helt fra begyndelsen.

Jeg er fuldstændig overbevist om, at praktisk og operationelt samarbejde mellem særlige indsatsenheder i EU er meget vigtigt for at håndtere den truende situation.

Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til ordføreren, hr. França, for det fremragende stykke arbejde, han har lavet i denne sag, og også til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender under et for de meget nyttige ændringer, som er indeholdt i denne betænkning.

Jeg er glad for de ændringer, som er foreslået af Parlamentet, og som har til hensigt at forbedre initiativet. Jeg vil bare lige nævne ændringerne for at sikre mig, at der ikke er overlapninger i forhold til Prümaftalen eller spørgsmål, som relaterer til finpudsning af ansvarsbestemmelserne eller til redefinering og præcisering af begrebet "krisesituationer" eller en ændring med henvisning til muligheden for at opnå finansiering af fælles projekter.

Man må huske på, at særlige indsatsenheder for nuværende opererer under ATLAS-netværket. De udfører fælles træning og øvelse, og vi finansierer sådanne projekter. Vi har finansieret sådanne aktiviteter på vores budget siden 2006, og mit forslag for 2008 er, at vi øger beløbet til ATLAS til 900.000 euro.

Til slut vil jeg gerne gentage min støtte til denne betænkning, og jeg håber virkelig på hurtige fremskridt i denne sag og en hurtig godkendelse, også fra Rådet.

 
  
MPphoto
 
 

  Mihael Brejc, for PPE-DE-Gruppen. - (SL) Hr. formand! Denne beslutning vedrørende samarbejdet mellem EU-medlemsstaternes særlige indsatsenheder i krisesituationer er ét af mange dokumenter, som bør bidrage til at forøge medlemsstaternes beredskab og evne til at reagere hensigtsmæssigt i krisesituationer som f.eks. terrorhandlinger. Handling i krisesituationer og i kampen mod terrorisme er en kompliceret opgave, der kræver et godt samarbejde mellem alle medlemsstaterne.

Der er foretaget meget indtil nu med hensyn til at etablere et politisk og lovmæssigt grundlag og træffe praktiske, forebyggende foranstaltninger. Vi har imidlertid ikke i tilstrækkeligt omfang tacklet terrorismens årsager og rødder. Derfor gentager jeg mit forslag om, at Rådet og Kommissionen skal være mere opmærksomme på terrorismens rødder og årsager. De første skridt, der er taget på området for udveksling af informationer, har også været gode, men utilstrækkelige. Indtil nu har vanskelighederne ligget i de betydelige, formelle hindringer, som ville opstå, hvis en medlemsstat bad en anden medlemsstat om hjælp i en krisesituation, f.eks. under terrorangreb.

For at kunne handle mere effektivt i krisesituationer er det nødvendigt for myndighederne i medlemsstaterne at samarbejde med hinanden. Især er det nødvendigt for deres særlige enheder at kende og samarbejde med hinanden. Denne beslutning åbner mulighed for samarbejde i tilfælde af de alvorligste former for terrorhandlinger, dvs. i virkelige krisesituationer. Den gør, at en stat kan yde hjælp via sine særlige enheder, når den bliver bedt om det. Dette vil på ingen måde true den anden stats suverænitet, der vil simpelthen være tale om hjælp. Dette er vigtigt, ikke kun på grund af praktiske forhold, men også fordi det forstærker en af de grundlæggende værdier i EU - solidaritet. Min gruppe støtter denne beslutning, og vi håber, et kæmpestort flertal vil stemme for den. Jeg vil gerne takke ordføreren, hr. França, for hans flotte arbejde.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski, for UEN-Gruppen. - (PL) Hr. formand! I forbindelse med forhandlingen om Republikken Østrigs forslag til en lovgivningsmæssig beslutning, der omhandler vedtagelse af Rådets afgørelse om forbedring af samarbejdet mellem EU-medlemsstaternes særlige indsatsenheder i krisesituationer, er det nødvendigt at huske på, at ingen medlemsstater disponerer over alle de fornødne midler, ressourcer eller den fornødne, store tekniske viden til effektivt at kunne reagere på alle farer eller store krisesituationer. Det er af altafgørende betydning, at enhver stat har mulighed for at henvende sig til en anden medlemsstat med en anmodning om bistand. Det er først og fremmest utrolig vigtigt i kampen mod terror, organiseret kriminalitet, kriminalitet på tværs af grænserne samt ved katastrofer og alvorlige ulykker.

Jeg håber også - hvilket man skal være opmærksom på - at Parlamentets ændringer indfører en konkret garanti mod, at disse forenklede bestemmelser om samarbejde ulovligt overføres analogt til samarbejdet med tredjelandes myndigheder, som det hedder i forslaget, så misbrug ikke finder sted ved f.eks. tvivlsomme interventioner. Disse interventioner må heller ikke krænke medlemsstaternes rettigheder.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis, for GUE/NGL-Gruppen. - (EL) Hr. formand! Det østrigske initiativ og Kommissionens rapport tager sigte på en yderligere styrkelse af samarbejdet mellem EU-medlemsstaternes særlige udrykningsmoduler og på at gennemføre fælles aktioner på hver enkelt medlemsstats område, angiveligt for at imødegå eventuelle terrorangreb. Disse aktioner indgår allerede i Prümtraktaten, som giver disse politistyrker fuld og uindskrænket magt til at intervenere og gennemføre forfølgelsesaktioner på en anden medlemsstats område. Også med brug af våben.

EU har igennem flere år opbygget en stemning med terrorhysteri, usikkerhed og frygt for en usynlig fjende, og de grundlæggende personlige rettigheder og demokratiske friheder begrænses drastisk under påskud af, at fjenden skal bekæmpes.

Hvem er så EU's fjende? Terrorismen, har vi hørt i alle disse år, men i virkeligheden forsøger EU at beskytte sin politik og sit økonomiske og politiske system mod arbejdstagernes skepsis. Det indrømmer betænkningen selv. Alt, hvad der siges om terrorisme osv., er teorier. Den legitimerer interventioner og fælles politiaktioner, også på blot en mistanke om kriminelle handlinger, som der står, eller mistanke om trusler mod ejendom, der tilhører statslige infrastrukturer eller organisationer, eller om ikke nærmere definerede kriminelle handlinger. Det er netop med tilsigtet vage formuleringer som denne, at man kan retfærdiggøre en intervention og tilmed slå ned på traditionelle former for folkelige bevægelser og protester, f.eks. symbolske besættelser af veje og offentlige bygninger, store strejker og strejkemøder.

Vi tror, at dette er målet, og derfor er vi uenige. Vi er imod initiativet og stemmer imod det og betænkningen, og vi opfordrer befolkningerne til at beskytte deres personlige og demokratiske rettigheder.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI). - (DE) Hr. formand! Specialister, der kan varetage opgaver med høj sikkerhedsrisiko, yder uden tvivl et værdifuldt bidrag til sikkerheden - det er vi enige om! Ligeledes, at det tilsigtede bedre samarbejde er en fordel i tilfælde af en terrortrussel. Men i forhold til den stigende kriminalitetsrate er den aktuelle udvikling dog i mange henseender betænkelig. Politistationer nedlægges, specialenheder reduceres, mens vi i stigende grad skal bekæmpe stadig mere skrupelløse kriminelle bander, der gnider sig i hænderne, hver gang en ny grænse åbnes. I denne situation ønsker EU stadig, at det i videst mulige omfang nægtes den myndige borger at beskytte sig med våben, og EU har med forfejlede visioner om multikulturelle samfund bidraget til et multikriminelt samfund med en stigende grad af "No-Go-Areas" og tiltagende vold.

Det er selvfølgelig vigtigt at være rustet mod en terroraktion, men bekæmpelsen af kriminelle handlinger må ikke lide herunder. Det skal efter min mening være slut med den galskab, at politifolk overføres til terrorenheder, og at fungerende specialenheder opløses, kun for at kunne danne nye specialenheder andetsteds - eksempelvis mod ungdomsbander!

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). - (DE) Hr. formand, hr. kommissær! I modsætning til de forrige talere hilser jeg dette initiativ velkomment med talemåden "gode ting tager tid!". Det gør jeg, fordi det østrigske initiativ rækker tilbage til et initiativ fra stats- og regeringscheferne fra 2004 og stiller spørgsmål om, hvordan man i tilfælde af et terrorangreb optimalt kan bistå alle medlemsstater med specialenheder. Dette har altså intet at gøre med det, den tidligere taler nævnte, og jeg forstår heller ikke GUE/NGL-Gruppen, der ganske enkelt afviser et sådant initiativ med gensidig bistand med brug af specialenheder.

Vi ved, at ingen medlemsstat rent faktisk er i stand til at beskytte sig mod alle tænkelige forhold, og derfor har Parlamentet med dette initiativ også forsøgt at finde en måde, hvorpå man i et sådant særligt tilfælde netop optimalt, og frem for alt hurtigt, kan yde bistand på tværs af grænserne, nemlig i tilfælde af terrorangreb, gidseltagninger eller bortførelser.

Jeg hilser især de ekstra forslag stillet af Parlamentet velkomne, fordi det gør situationen lettere, når det fastslås, hvem der i sidste ende bærer omkostningerne, nemlig det medlemsland, der beder om hjælp, eller når det fastlægges, hvilke regler politifolk arbejder efter, når de handler i en anden medlemsstat. Her drejer det sig bl.a. om regler for anholdelse. Jeg finder det fornuftigt, at der også finder fælles undervisning sted for at føre disse specialenheder sammen og for også rent faktisk at optimere indsatsen, hvis den skulle blive påkrævet. Min tak til ordføreren. PPE-DE-Gruppen støtter dette initiativ.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Jeg kan kun give ordet til de kolleger, der ikke har haft ordet tidligere i forhandlingen, og jeg kan ikke se, at der er nogle af dem, som ikke har haft ordet under forhandlingen, som har bedt mig om ordet.

Jeg har desuden fået at vide, at hr. Frattini ikke ønsker at tale på vegne af Kommissionen. Vi giver derfor ordet til ordføreren, hr. França, i to minutter til afslutning af forhandlingen.

 
  
MPphoto
 
 

  Armando França, ordfører. - (PT) Hr. formand! Jeg vil begynde med at takke for hr. Frattini og de øvrige kollegers henvisninger til mit arbejde, til betænkningen og til mit udvalg, fordi de udtrykte deres støtte til betænkningen, og for Østrigs initiativ samt Rådets og det portugisiske formandskabs afgørelse om at gå videre.

Jeg vil gerne understrege et aspekt, som efter min mening er meget vigtigt. Inden for dette område er sikkerheden, det vil jeg gerne gentage, et instrument og ikke en værdi, det er et instrument til fordel for friheden og for en effektiv og konkret udøvelse af EU-borgernes frihedsrettigheder. Et andet ikke mindre vigtigt aspekt er, at afgørelsen ikke støtter en hvilken som helst indsats, som det er blevet sagt her. Afgørelsen vil fremme et fundamentalt aspekt ved EU's opbygning, nemlig på den ene side samarbejdet mellem medlemsstaterne og på den anden side samarbejdet om uddannelse, fælles øvelser og forebyggelse. Det er kun, når medlemsstaterne anmoder hinanden om det, at der er mulighed for at agere i konkrete krisesituationer, og det er naturligvis de respektive medlemsstater, der skal foretage denne vurdering.

Mit forslag om støtte fra EU-budgettet bør efter min mening først og fremmest rettes mod at stimulere og fremme samarbejdet inden for dette område ud over, naturligvis, en vis finansiel støtte til de medlemsstater, der har brug for det.

Endelig vil jeg gerne sige, at det er vigtigt, at det bliver gennemført og anvendt hurtigt, for hver eneste dag kan der opstå krisesituationer, der truer vores sikkerhed og dermed vores frihed i EU-medlemsstaterne, og som underminerer tilliden hos alle de 500 millioner borgere i EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Til lykke med Deres fremragende betænkning, hr. França.

Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted kl. 11.00.

Skriftlig erklæring (artikel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Mikko (PSE), skriftlig. - (EN) Vi har sammen arbejdet hen mod at minimere nødvendigheden af særlige indsatsenheder. Uanset hvor gode enhederne og deres samarbejde er, er det bedre med en smule forebyggelse end en grundig behandling.

Jeg er overbevist om, at visheden om koordineret og effektiv handling et langt stykke hen ad vejen vil betyde, at gidseltagere, terrorister og desperate kriminelle vil tænke sig om en ekstra gang.

Det betyder, at der ikke skulle være nogen unødvendige hindringer, ingen incitamenter til at udsætte vores sikkerhed for fare af hensyn til procedureregler.

Jeg tror på, at det nuværende tilsigtede netværk af bilaterale aftaler vil imødese vores behov tilstrækkeligt. Kun nære naboer kan garantere en hurtig reaktion, hvilket oftest kommer sammen med behovet for særlig indsats.

Vi har imidlertid behov for gennemsigtighed og en vis konsekvens for ordningerne i hele EU i det tilfælde, hvor adskillige medlemslande angribes på samme tid, hvilket er sandsynligt med cyberangreb.

Denne betænkning er en del af en kompleks ligning, hvis resultat kan ændre sig, efterhånden som nye data sættes ind. Vi bør ikke anse den nuværende ordning for en permanent ordning. Vi må være klar til at udvikle dette samarbejde til en fællesskabspolitik.

Tillykke til ordføreren.

 
  
  

(Mødet udsat kl. 10.50 og genoptaget kl. 11.00)

 
  
  

FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING
Formand

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Mine damer og herrer! I går lod Martin Schulz en bemærkning falde, som var rettet mod et medlem her i salen, mod hr. Martin, og som havde et ganske særligt indhold. Indholdet af denne erklæring kan ikke accepteres af formanden. Jeg afviser indholdet og påtaler indholdet af denne erklæring.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik