Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0803(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0507/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0507/2007

Keskustelut :

PV 31/01/2008 - 5
CRE 31/01/2008 - 5

Äänestykset :

PV 31/01/2008 - 8.5
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0028

Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 31. tammikuuta 2008 - Bryssel EUVL-painos

5. Jäsenvaltioiden erityistoimintayksiköiden välinen yhteistyö (keskustelu)
PV
MPphoto
 
 

  Puhemies. (ES) Esityslistalla on seuraavana keskustelu Armando Françan kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta laatimasta mietinnöstä Itävallan tasavallan aloitteesta neuvoston päätökseksi yhteistyön parantamisesta kriisitilanteissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden erityistoimintayksiköiden välillä (15437/2006 – C6-0058/2007 – 2007/0803(CNS)) (A6-0507/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Armando França , esittelijä. – (PT) Vanhan Euroopan kasvot ovat muuttuneet. Nykyään Euroopan unioni, jossa on 27 jäsenvaltiota ja melkein 500 miljoonaa asukasta, kohtaa vaikeita ja stimuloivia haasteita, minkä vuoksi meidän on omaksuttava aina vain laajempi maailmankatsomus sekä asenne ollaksemme valppaita sellaisissa asioissa kuin rauhanturvaaminen, turvallisuus, vakaus, vapaus sekä demokratian toteuttaminen. Kuten Victor Hugo viisaudessaan totesi, meidän pitää tietää, minkä verran tulevaisuutta voi tuoda nykyisyyteen, mikä on hyvän hallinnon salaisuus. Tämä onkin mietintöni tarkoitus ja suurin haaste – haaste, joka liittyy ihmisten ja omaisuuden turvaamiseen EU:n alueella – ja se on myös läsnä eurooppalaisten jokapäiväisessä elämässä. Puhun erityisesti turvallisuudesta tänään ja huomenna, päivittäin; kaduilla, työssä, vapaa-ajalla sekä kotona, maalla, merellä ja ilmassa. Yhteisen elintilamme turvallisuus takaa sanelematta vapaudet ja vahvistaa niitä tasapainoisessa yhteiskunnassa.

Vapaus on kulmakivi, unionin perusarvo, turvallisuus on hyvinvoinnin työkalu, joka luo vakautta ja takaa vapauden. Vapaus arvona ja turvallisuus työkaluna ovat olennaisia Eurooppa-hankkeessa. Itävallan aloite, jonka Portugali puheenjohtajakaudellaan otti hoitaakseen ja josta neuvosto teki päätöksen, parantaa EU:n erityistoimintayksiköiden välistä yhteistyötä kriisitilanteissa. Kyse on hyvästä ja tarpeellisesta aloitteesta. Aloite täydentää myös Prümin sopimusta, jossa määrätään ainoastaan yhteistyöstä luonnonkatastrofien tai suuronnettomuuksien yhteydessä. Mietintöni käsittää 11 tarkistusta päätösehdotukseen, joka luo myös yleiset vähimmäispuitteet mahdolliselle yhteistyölle ihmisen aiheuttamissa kriiseissä, kaappauksissa, terrorismitilanteissa jne., eli ihmisen aiheuttamissa kriisitilanteissa, jotka muodostavat vakavan välittömän uhan henkilöille, omaisuudelle, infrastruktuureille tai instituutioille.

Ehdotus mahdollistaa yhteistyön erityistoimintayksiköiden koulutuksessa, valmistautumisessa ja toimissa, ja jäsenvaltio voi pyytää tai olla pyytämättä yhteistyötä sekä ilmoittaa, millaista tukea tarvitsee. Toimien tehokkuus ja täsmällisyys riippuu aina valmistautumisen, koordinoinnin ja yhteyksien tasosta sekä yhtenäisten metodien esiintymisestä toimintayksiköiden toimintatavoissa. Tämän vuoksi ehdotan ensinnäkin mahdollisuutta järjestää yhteistä koulutusta ja yhteisiä harjoituksia ja toiseksi koulutuksen ja harjoitusten rahoittamista EU:n talousarviosta Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 30, 32 ja 34 artiklan mukaisesti. Huomautan myös, että ymmärtääksemme yhteisten toimien yhteydessä sovellettavien siviili- ja rikosoikeudellista vastuuta koskevien sääntöjen on oltava samat kuin Prüm-päätöksessä.

Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, tämä neuvoston päätös on hyvin tärkeä. Se tarjoaa yhteisen ratkaisun yhteisiin ongelmiin ja uhkiin, jotka koskevat kaikkia jäsenvaltioita. Se tarjoaa ratkaisun, joka pitää arvossa tärkeää yhteistyötä valmistauduttaessa ja reagoitaessa ihmisen aiheuttamiin kriisitilanteisiin, jotka ovat aina vaikeasti ennustettavissa, mutta mahdollisia. Lopuksi haluaisin esittää kiitokset saamastani institutionaalisesta ja teknisestä tuesta sekä kiinnittää huomiota jäsenten Díaz de Meran, Demetrioun ja Iotovan esittämiin tarkistuksiin, jotka ovat parantaneet ja rikastaneet mietintöluonnostani.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, komission varapuheenjohtaja. (EN) Arvoisa puhemies, olen alusta asti tukenut tätä Itävallan ehdotusta, jonka Portugali puheenjohtajakaudellaan otti uudelleen esiin.

Uskon vahvasti, että käytännöllinen ja operatiivinen yhteistyö EU:n erityistoimintayksiköiden välillä on hyvin tärkeää uhkaavan tilanteen hallitsemisessa.

Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää Françaa erinomaisesta työstä tässä asiassa ja koko kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa erittäin hyödyllisistä tarkistuksista, jotka ovat mukana mietinnössä.

Olen tyytyväinen parlamentin tekemiin tarkistuksiin, joilla pyritään parantamaan aloitetta. Haluaisin mainita tarkistukset, joilla varmistetaan, ettei synny päällekkäisyyksiä Prüm-päätöksen kanssa, tarkistukset, jotka liittyvät vastuusäännösten hienosäätöön tai ”kriisitilanteen” määritelmän tarkentamiseen ja selventämiseen, sekä tarkistuksen, jossa viitataan mahdollisuuteen saada rahoitusta yhteisille hankkeille.

Olisi muistettava, että tällä hetkellä erityistoimintayksiköt toimivat Atlas-verkoston alaisuudessa. Ne järjestävät yhteisiä harjoituksia, joita rahoitamme. Olemme rahoittaneet kyseistä toimintaa yhteisön talousarviosta vuodesta 2006 lähtien, ja ehdotan, että nostamme vuonna 2008 Atlas-verkoston rahoituksen 900 000 euroon.

Lopuksi toistan tukevani tätä mietintöä ja toivon, että asia etenee nopeasti ja että se hyväksytään pikaisesti myös neuvostossa.

 
  
MPphoto
 
 

  Mihael Brejc, PPE-DE-ryhmän puolesta. (SL) Tämä jäsenvaltioiden erityistoimintayksiköiden yhteistyötä kriisitilanteissa koskeva päätös on yksi niistä monista asiakirjoista, joiden tulisi parantaa jäsenvaltioiden valmiutta ja kykyä reagoida asianmukaisesti kriisitilanteisiin, kuten terrori-iskuihin. Toiminta kriisitilanteissa ja terrorismin torjunnassa on hyvin vaativa tehtävä, joka edellyttää hyvää yhteistyötä kaikkien jäsenvaltioiden välillä.

Paljon on jo tehty luomalla poliittinen ja oikeudellinen perusta sekä toteuttamalla ehkäiseviä käytännön toimia. Emme ole kuitenkaan puuttuneet riittävästi terrorismin syihin ja juuriin. Tämän vuoksi toistan ehdotukseni siitä, että neuvosto ja komissio kiinnittäisivät enemmän huomiota terrorismin juuriin ja syihin. Ensiaskeleet tiedonvaihdossa ovat myös olleet hyviä, mutta riittämättömiä. Tähän saakka vaikeuksia ovat aiheuttaneet huomattavat muodolliset ongelmat, joita syntyisi, jos jokin jäsenvaltio pyytäisi kriisitilanteessa, vaikkapa terrori-iskun yhteydessä, toiselta jäsenvaltiolta apua.

Toimien tehostamiseksi kriisitilanteissa jäsenvaltioiden viranomaisten on tehtävä keskenään yhteistyötä. Jäsenvaltioiden erityistoimintayksiköiden on tunnettava toisensa ja tehtävä yhteistyötä keskenään. Tämä päätös laajentaa mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä hyvin vakavien terroritekojen yhteydessä, eli todellisissa kriisitilanteissa. Se antaa jäsenvaltiolle mahdollisuuden antaa pyydettäessä apua erityistoimintayksiköidensä välityksellä. Tämä ei millään tavalla uhkaa toisen jäsenvaltion itsemääräämisoikeutta, se vain tukee sitä. Päätös on tärkeä käytännön olosuhteiden vuoksi, mutta myös siksi, että se vahvistaa yhtä Euroopan unionin perusarvoista – yhteisvastuuta. Ryhmäni tukee päätöstä, ja toivomme sen saavan laajan kannatuksen äänestyksessä. Haluaisin kiittää esittelijä Françaa hienosta työstä.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogus³aw Rogalski , UEN-ryhmän puolesta. – (PL) Arvoisa puhemies, keskusteltaessa lainsäädäntöpäätöslauselmaesityksestä, joka koskee Itävallan tasavallan aloitetta neuvoston päätökseksi yhteistyön parantamisesta kriisitilanteissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden erityistoimintayksiköiden välillä, on pidettävä mielessä, ettei millään yksittäisellä jäsenvaltiolla ole käytettävissään riittäviä välineitä, voimavaroja tai asiantuntemusta hallitakseen tehokkaasti kaikkia mahdollisia laaja-alaisia uhkia tai erityistoimia edellyttäviä kriisitilanteita. Näin ollen on erittäin tärkeää, että jäsenvaltiolla on mahdollisuus pyytää apua toiselta jäsenvaltiolta. Tämä on erityisen tärkeää etenkin terrorismin, järjestäytyneen rikollisuuden ja rajatylittävän rikollisuuden torjunnassa sekä katastrofien ja vakavien onnettomuuksien yhteydessä.

Toivon myös, ja tämä täytyy muistaa, että parlamentin tarkistuksella torjutaan näiden yhteistyötä koskevien yksinkertaistettujen sääntöjen luvaton ulottaminen (”vastaavuuden” perusteella) kolmansien maiden viranomaisten kanssa toteutettaviin toimenpiteisiin, jotta voidaan estää väärinkäytökset esimerkiksi epäilyttävissä toimissa ja jotta nämä toimet eivät loukkaa jäsenvaltioiden oikeuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis , GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (EL) Arvoisa puhemies, Itävallan aloitteen ja komission kertomuksen tavoite on vahvistaa edelleen EU:n jäsenvaltioiden erityistoimintayksiköiden välistä yhteistyötä sekä yhteisten operaatioiden järjestämistä kaikissa jäsenvaltioissa. Väitteen mukaan tavoitteena on terrori-iskujen torjuminen. Nämä operaatiot ovat jo mukana Prümin sopimuksessa, jonka mukaan poliisiviranomaiset voivat täysin vapaasti puuttua tilanteeseen ja järjestää takaa-ajoja kaikkien jäsenvaltioiden alueella jopa aseita käyttäen.

Euroopan unioni on nyt joitakin vuosia luonut kasvualustaa ”terrorismihysterialle”, turvattomuudelle sekä näkymättömän vihollisen pelolle. Perusoikeuksia ja demokraattisia vapauksia rajoitetaan radikaalisti, väitteen mukaan kyseisen vihollisen torjumiseksi.

Mutta kuka tämä Euroopan unionin vihollinen oikeastaan on? Olemme kuulleet terrorismista niin monta vuotta. Tosiasiassa Euroopan unioni pyrkii suojaamaan politiikkaansa ja taloudellista ja poliittista järjestelmäänsä työntekijöiden vastustukselta. Jopa mietinnössä tunnustetaan tämä. Kaikki mitä siinä sanotaan terrorismista ja muusta sellaisesta on teoreettista: se laillistaa toimet ja poliisiyhteistyön jopa, niin siinä sanotaan, tilanteissa, joissa vain epäillään mahdollista terroritekoa, valtion infrastruktuuriin tai organisaatioon kuuluvaan omaisuuteen kohdistuvaa uhkaa tai yksilöimättömiä rikoksia. Juuri tätä hyvin epämääräistä sanamuotoa voidaan käyttää operaation perustelemisessa. Sillä voidaan jopa kukistaa perinteiset joukkoliikehdinnät tai protestit, kuten symboliset teiden ja julkisten rakennusten valtaukset, suurlakot ja lakkokokousten järjestäminen.

Mielestämme mietinnön tavoite on tämä, joten emme tue sitä. Me vastustamme sitä. Äänestämme aloitetta ja mietintöä vastaan, ja kehotamme kansalaisia puolustamaan demokraattisia oikeuksiaan sekä yksilönoikeuksiaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Arvoisa puhemies, asiantuntijoiden mahdollisuus toteuttaa toimia vaarojen lisääntyessä tuo arvokkaan lisän turvallisuuteen – tästä olemme yhtä mieltä! Samoin suunniteltu ja parempi yhteistyö on etu terrorismiuhan yhteydessä. Nykykehitys on tietyiltä osin hälyttävää, erityisesti rikollisuuden lisääntymisen takia. Poliisiasemia suljetaan ja erityisyksiköiden määrää vähennetään, vaikka samalla meidän on aiempaa enemmän kyettävä torjumaan yhä häikäilemättömämpiä rikollisjoukkoja, jotka hierovat tyytyväisinä käsiään yhteen aina, kun jokin uusi raja avataan. Tässä tilanteessa EU haluaa hankaloittaa mahdollisimman paljon vastuuntuntoisten kansalaisten oikeutta puolustaa itseään aseellisesti, ja se on luonut virheellisillä monikulttuurisilla näkemyksillään monirikollisen yhteiskunnan, jossa on vaarallisia alueita, sekä lisännyt taipumusta väkivaltaan.

On luonnollisesti tärkeää, ettei rikollisen toiminnan torjunta kärsi varauduttaessa terroritekoon. Mielestäni meidän on lopetettava järjetön poliisivoimien kanavoimien terrorismintorjuntayksiköihin sekä toimivien erityisyksiköiden lakkauttaminen vain sen takia, että voidaan perustaa uusia erityisyksiköitä – esimerkiksi nuorisojengien torjumiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, toisin kuin edelliset puhujat, olen tyytyväinen tähän aloitteeseen ja totean esipuheen tapaan: ”Hyvät asiat vievät aikaa!” Tämä siksi, että Itävallan aloite juontuu valtioiden ja hallitusten päämiesten vuonna 2004 tekemästä aloitteesta, joka koskee sitä, miten erityisyksiköt voivat parhaiten auttaa jäsenvaltioita terrorismi-iskun yhteydessä. Se ei näin ollen millään tavalla liity edellisen puhujan esiin tuomaan asiaan, enkä myöskään ymmärrä Euroopan yhtynyttä vasemmistoa / Pohjoismaiden vihreää vasemmistoa, joka torjuu aloitteen vastavuoroisesta avusta erityisyksiköitä käyttämällä.

Tiedämme, ettei yksikään jäsenvaltio voi tosiasiassa jatkuvasti olla suojassa kaikilta mahdollisilta tapahtumilta. Parlamentti on tällä aloitteella siten pyrkinyt myös löytämään keinoja, joilla varmistetaan paras mahdollinen, ja ennen kaikkea mahdollisimman nopea, rajatylittävä apu tällaisissa erityistilanteissa, erityisesti terrori-iskujen, panttivangiksi ottamisen ja kaappauksen yhteydessä.

Olen erityisen tyytyväinen parlamentin esittämiin lisäyksiin, koska ne helpottavat päättämistä esimerkiksi siitä, kenen pitäisi vastata kuluista operaation päättyessä, nimittäin apua pyytävän jäsenvaltion, tai siitä, mitä asetusta tulee soveltaa, jos virkamiehet toteuttavat toimia jonkin toisen jäsenvaltion alueella. Tämä koskee myös vastuukysymyksistä annettuja asetuksia. Olen tyytyväinen siihen, että myös yhteisten harjoituskurssien avulla voidaan yhdistää erityisyksiköitä, mikä auttaa niiden käyttämistä tarvittaessa. Onnittelen esittelijää. Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä tukee tätä aloitetta.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. (ES) Voin antaa puheaikaa vain ”catch the eye” -menettelyn mukaisesti niille jäsenille, jotka eivät ole vielä puhuneet tämän keskustelun aikana, enkä näe kenenkään sellaisen pyytävän puheenvuoroa, joka ei olisi vielä puhunut.

Komission jäsen Frattini on lisäksi ilmoittanut, ettei aio puhua komission puolesta. Näin ollen annamme esittelijä Françalle kaksi minuuttia puheaikaa keskustelun päättämiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Armando França , esittelijä. – (PT) Ensiksikin haluaisin kiittää työhöni, mietintööni sekä valiokuntani jäseniin liittyvistä huomautuksista komission jäsentä Frattinia sekä muita jäseniä, jotka ilmaisivat tukensa mietinnölle ja Itävallan aloitteelle sekä neuvoston ja puheenjohtajavaltio Portugalin päätökselle jatkaa sitä.

Haluaisin korostaa yhtä mielestäni hyvin tärkeää asiaa. Tällä alalla turvallisuus – toistan – turvallisuus on työkalu. Se ei ole arvo, vaan se on työkalu vapauden ja etenkin EU:n kansalaisten perusoikeuksien toteuttamiseksi tehokkaasti ja myönteisellä tavalla. Toinen mielestäni yhtä tärkeä asia on se, että tämä päätös ei suosi mitään toimia, niin kuin täällä sanottiin. Tällä päätöksellä edistetään EU:n yhdentymisen perusolemusta eli jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, ja sillä edistetään myös yhteistyötä yhteisen koulutuksen ja yhteisharjoitusten ja siten myös ennaltaehkäisyn alalla. Toimet ovat mahdollisia yksittäisissä kriisitilanteissa vain silloin, kun jäsenvaltiot pyytävät apua toisiltaan, ja asianosaisten jäsenvaltioiden on tietenkin arvioitava tilanne.

Ehdotin myös tukea EU:n talousarviosta lähinnä alalla tehtävän yhteistyön vauhdittamiseksi ja edistämiseksi sekä rahallisen tuen antamiseksi sitä tarvitseville jäsenvaltioille.

Lopuksi haluaisin sanoa, että sen täytäntöönpano, toteuttaminen ja jouduttaminen on tärkeää, koska turvallisuuttamme ja vapauksiamme uhkaava kriisitilanne jossakin EU:n jäsenvaltiossa voi syntyä minä hetkenä tai päivänä tahansa ja horjuttaa EU:n 500 miljoonan kansalaisen luottamusta.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. (ES) Onnittelut jäsenelle Françalle erinomaisesta mietinnöstä.

Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan klo 11.00.

Kirjalliset kannanotot (142 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Mikko (PSE) , kirjallinen.(EN) Olemme työskennelleet yhdessä minimoidaksemme tarpeen turvautua erityistoimintayksiköihin. Vaikka yksiköt ja niiden välinen yhteistyö ovat hyviä, hitunen ennaltaehkäisyä on aina parempi vaihtoehto kuin mittavat hoitotoimenpiteet.

Uskon, että varmuus koordinoidusta ja voimakkaasta vastareaktiosta saa panttivankien ottajat, terroristit tai epätoivoiset rikolliset ajattelemaan kahdesti.

Tämä tarkoittaa sitä, ettei pitäisi olla mitään tarpeettomia esteitä tai kannustimia turvallisuutemme vaarantamiseksi menettelysääntöjen takia.

Mielestäni on mahdollista, että suunnitteilla oleva kahdenvälisten sopimusten verkosto sopii tarpeisiimme. Vain läheiset naapurit voivat taata nopean toiminnan, mikä yleensä kulkee rinnan erityistoimintaa koskevan tarpeen kanssa.

Toisaalta jos useaan jäsenvaltioon hyökätään samanaikaisesti, mikä on aivan mahdollista tietoverkkoihin kohdistuvissa hyökkäyksissä, tarvitsemme avoimuutta ja tiettyä johdonmukaisuutta eri puolilla Euroopan unionia omaksuttujen järjestelyjen välillä.

Tämä mietintö on osa monimutkaista yhtälöä, jonka tulos voi muuttua saadessamme uutta tietoa. Me emme saa katsoa vallitsevaa järjestelyä pysyväksi. Meidän pitää olla valmiita kehittämään tätä yhteistyötä yhteisön politiikaksi.

Onnittelen esittelijää.

 
  
  

(Istunto keskeytettiin klo 10.50 ja sitä jatkettiin klo 11.00.)

 
  
  

Puhetta johti

puhemies Hans-Gert PÖTTERING

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. (DE) Hyvät naiset ja herrat, Martin Schulz esitti eilen täysistunnossa eräästä toisesta jäsenestä – Hans-Peter Martinista – huomion, jonka sisältö oli hyvin erikoinen. Puhemies ei näin ollen voi hyväksyä tämän lausunnon sisältöä. Hylkään kyseisen sisällön ja poistan sen lausunnosta.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö