Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 18. februára 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

19. Jednominútové vystúpenia (článok 144)
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predseda. − Ďalším bodom rokovania sú jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papastamkos (PPE-DE). – (EL) Pán predseda, nie je žiadnym tajomstvom, že cieľ pre biopalivá bol stanovený na 10 % všetkých obnoviteľných zdrojov energie.

Mám dojem, že komisári pre energetiku, životné prostredie, priemysel a poľnohospodárstvo majú na túto vec rozdielne názory. Aby som ušetril čas, nebudem uvádzať informácie zo súkromných rozhovorov. Napriek tomu, ako sa môže stať, že štyria komisári majú štyri rozdielne názory?

Pán predseda, dámy a páni, aký odkaz mám odovzdať gréckym farmárom, ktorý zmenili alebo chcú zmeniť zloženie pestovaných plodín na výrobu biopalív prvej generácie po tom, čo bola reštrukturalizovaná SOT s cukrom?

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Mircea Paşcu (PSE). – (RO) V súvislosti s blížiacim sa festivalom, ktorý pripravuje Európsky parlament ako súčasť roku interkultúrneho dialógu, boli všetky krajiny oslovené, aby vyrobili jeden film na túto tému. Pokiaľ viem, prvotný návrh Rumunska nebol prijatý s odôvodnením, že nezodpovedá téme. Avšak film, ktorý bol nakoniec vybratý, konkrétne California Dreaming, má ešte väčšie nedostatky.

Prvým je, že téme zodpovedá ešte menej ako pôvodný návrh a napriek tomu, že bol otváracím filmom festivalu v Cannes, mystifikuje realitu a mení obraz mojej krajiny. Zatiaľ čo všetky ostatné filmy predstavujú tému interkultúrneho dialógu na osobnej, ľudskej úrovni, film California Dreaming rozpráva vymyslený príbeh amerického transportu cez Rumunsko, ktorý zastavia miestne úrady a končí občianskou vojnou.

Navyše, film je poznačený vulgárnym jazykom a scénami explicitného sexu a násilia, čo je v rámci festivalu výnimkou. Neverím, že ide o hodnoty interkultúrneho dialógu. Ale najväčším nedostatkom je, že film si údajne nevybrala rumunská strana, ale štátni úradníci Európskej únie.

Ak je to skutočne pravda, ide o vážny problém, kedy sa apolitický koncept, akým je interkultúrny dialóg, z neznámych dôvodov zámerne politizuje a je poškodzovaný obraz členského štátu Európskej únie. V tejto súvislosti Európsky parlament žiadam, aby túto záležitosť preskúmal.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignasi Guardans Cambó (ALDE). Pán predseda, transparentnosť musí byť jedným z hlavných princípov fungovania inštitúcií EÚ: týka sa to aj tohto Parlamentu a ešte viac Európskej komisie, pretože hoci jej vyšší predstavitelia majú obrovskú moc, nepodliehajú takmer nijakej politickej kontrole.

Preto by som v tejto snemovni chcel odsúdiť praktiky Komisie, ktorá na politické uznesenia tohto Parlamentu odpovedá prostredníctvom mechanizmov podobných tým, ktoré používalo politbyro alebo kremlinológovia analyzujúci dokumenty. Môžem spomenúť konkrétny príklad, aj keď ide len o jeden z mnohých, zápisnice z 13. decembra 2007, v ktorej sa pod názvom „Opatrenia prijaté v súvislosti s uzneseniami Parlamentu,“ hovorí, že Komisia v súvislosti s uznesením Parlamentu vydala a distribuovala svoje oznámenie.

Pán predseda, hoci text bol publikovaný na webovej stránke pod číslom SP/207/5401 v angličtine a francúzštine a nie vo všetkých oficiálnych jazykoch Spoločenstva, trvalo mi tri týždne než som ho našiel za pomoci asistentov a iných predstaviteľov Parlamentu. Bez transparentnosti nemôže existovať demokracia a v tomto prípade sa prejavuje pokrytectvo vo vyjadreniach Komisie, ktorá tvrdí, že svoje rozhodnutia konzultuje s Parlamentom a následne pochová svoje dokumenty a odpovede na webe bez toho, aby o nich informovala verejnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Tadeusz Masiel (UEN). – (PL) Pán predseda, diskusia o geneticky modifikovaných organizmoch sa v posledných týždňoch dostala do popredia záujmu. Poľskí farmári by mohli znížiť výrobné náklady zavedením GMO, ale nechcú to urobiť. Chcú tým chrániť európskych spotrebiteľov a zabezpečiť, aby poľské poľnohospodársko-potravinárske výrobky boli zdravé a dobré na jedenie.

Bohužiaľ, poľskí farmári sú viazaní predpismi Únie. Každý členský štát Únie by sa mal rozhodnúť sám za seba, či chce na svojom území zaviesť geneticky modifikované organizmy. S ohľadom na to, že európski daňoví poplatníci prispievajú na podporu poľnohospodárstva podstatnou čiastkou, poľnohospodárske výrobky by mali byť zdravé, vhodné na jedenie a nemali by spotrebiteľom prinášať žiadne prekvapenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Turmes (Verts/ALE). – Pán predseda, túto stredu bude Parlament rokovať o Lisabonskej zmluve a občania budú našu rozpravu o inštitucionálnych otázkach pozorne sledovať. Avšak ešte viac ich bude zaujímať, ako sa európske inštitúcie vyrovnajú s praktickými otázkami tvorby európskej politiky. Jednými z najdôležitejších oblastí sú otázky transparentnosti a lobizmu.

Európska komisia urobila dobrý krok, keď pred tromi rokmi zaviedla tzv. iniciatívu za transparentnosť. Teraz sme sa však dozvedeli, že Komisia plánuje zaviesť register, ktorý nebude obsahovať mená lobistov ani žiadne zmysluplné informácie o tom, koľko peňazí sa míňa na lobistické aktivity.

Varujem predsedu Komisie, pána Barrosa, a varujem aj pána Kallasa, aby nepodkopávali dôveru Európy v iniciatívu za transparentnosť, ale aby Komisia vytvorila zmysluplný register.

To je to, čo občania potrebujú, aby mohli veriť procesom tvorby politík a rozhodovania v Bruseli.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Strož (GUE/NGL). – (CS) Pôvodne som chcel hovoriť na úplne inú tému. Okolnosti ma však vedú k tomu, aby som sa vyjadril k mimoriadne závažnej udalosti. Je ňou vyhlásenie nezávislosti Kosova zo strany albánskych separatistov.

Som presvedčený, že tento krok, ktorý je v rozpore s medzinárodným právom, bude mať tragické následky s dopadom na celú Európu. Obzvlášť tragické je, že EÚ sa chystá podporiť tento separatistický čin vykonaný na úkor tak ťažko skúšaného suverénneho štátu, akým je Srbsko. Je to zásadne neprijateľné.

Celý scenár tohto separatistického činu mi až príliš pripomína udalosti, ku ktorým došlo v mojej rodnej krajine, Československu, v roku 1938. Vtedy nasledoval po separatistickom kroku nemeckých nacionalistov taktiež podporovaných západnými mocnosťami najväčší vojnový konflikt, aký kedy ľudstvo zažilo. Ako je známe, história sa opakuje buď ako fraška, alebo ako tragédia.

Nepripustime ani jedno z toho. Vyzývam preto, postavme sa proti tomuto separatistickému kroku a nepripustime porušenie suverenity Srbska.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI). – (BG) Pán predseda, vážení kolegovia, beriem si slovo, aby som sa vyjadril o obrovskom sociálnom, hospodárskom, enviromentálnom a morálnom probléme, ktorý bulharskú spoločnosť eroduje už 18 rokov. Namiesto riešenia sa z neho stáva sa zhubný nádor s nepredvídateľnými následkami.

Hovorím o metalurgickom závode Kremikovtzi, ktorý by mal mať kľúčový význam pre bulharské hospodárstvo. Bohužiaľ, v priebehu posledných pätnástich rokov sa miesto vytvárania príjmov do rozpočtu stal skazou celej spoločnosti. Je zneužívaný na súkromné zisky istých mafiánskych skupín a ako zdroj na plnenie pokladní politických strán. To všetko sa dialo pod ochranou niekoľkých vlád za sebou vrátane súčasnej.

Je to znepokojujúce najmä v súvislosti s momentálnou krízou v závode Kremikovtzi, keďže závod sa nachádza na pokraji bankrotu a desiatke tisíc jeho zamestnancov a ich rodinám hrozí strata živobytia. Je to priamy dôsledok aktivít ľudí spojených s kriminálnym prostredím, ako aj s vládnucimi kruhmi.

Ide o bývalých riaditeľov Valentina Zacharieva a generálneho prokurátora Nikolu Filčeva, ako aj bývalého šéfa špeciálnych policajných jednotiek (tzv. „baretov“) Filka Slavova. Ich mená sú spojené nielen s manažmentom podniku Kremikovtzi, ale zároveň s najtemnejšími stránkami prechodu Bulharska k demokracii vrátane zavraždenia vojenského prokurátora Nikolaja Koleva.

Zdá sa, že títo ľudia mali a naďalej majú ochranu súdnej moci a vlády. Naďalej cítia, že stoja nad zákonom. Som presvedčený, že je neprípustné, aby členský štát...

(Predseda prerušil rečníka)

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE). Pán predseda, vážení kolegovia, začiatkom februára vydala Európska komisia priebežnú správu o pokroku Rumunska v oblasti reformy súdnictva. Záverečná správa má vyjsť tento rok v júni a má určiť, či bude alebo nebude uplatnená ochranná doložka. Myslím, že k tomu nedôjde, pretože inštitúcie, ktoré boli kritizované za svoje zaostávanie, by mali byť v rámci uvedeného obdobia schopné odstrániť problémy v štyroch monitorovaných oblastiach.

Uplatnenie ochrannej doložky by znamenalo, že rozhodnutia rumunských súdov nebudú v Európskej únii akceptované, čo by malo negatívny dopad na občanov a účastníkov súdnych konaní, ktorí nemôžu za to, že zodpovedné inštitúcie, teda vláda a parlament, nie sú schopné plniť svoje záväzky. Zavedenie ochrannej doložky by nemalo byť namierené voči rumunským občanom. Je normálne, aby za svoje chyby platili tí, ktorí si neplnia svoje záväzky a nie rumunskí občania.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE). – (HU) Pán predseda, 13. februára sa austrálsky premiér Kevin Rudd v mene svojej vlády formálne ospravedlnil pôvodnému obyvateľstvu Austrálie, aborigénom, za príkoria, ktoré im austrálska vláda za dve storočia spôsobila. Toto gesto hovorí samo za seba a pre nás v Európe ja nanajvýš aktuálne.

Viac ako 60 rokov od tragických udalostí, ktoré sa odohrali po druhej svetovej vojne, existuje v Európe krajina, z ktorej bolo vyhnaných 3 milióny ľudí – vašich ľudí, pán predseda – a ďalšieho pol milióna bolo obratých o občianstvo, ľudské práva a majetok. Do dnešného dňa sa im nikto neospravedlnil.

Európa nie je vybudovaná na nacionalizme a konfrontácii, ale na ospravedlnení a odpustení, na politike zmierenia. Namiesto určovania kolektívnej viny a hľadania obetných baránkov by bolo dobré, aby predstavitelia členského štátu Európskej únie a Európy dodržali svoj záväzok bezpodmienečne ctiť základné európske hodnoty, rešpektovať jeden druhého, ospravedlniť sa a chrániť ľudské a menšinové práva. Ďakujem veľmi pekne.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). – Pán predseda, budúcu sobotu, 24. februára, budú Estónci oslavovať 90. výročie zrodenia svojej nezávislej štátnosti. Napriek tomu, že ide o relatívne mladý štát, Estónsko je súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva a zdieľaných európskych hodnôt od 13. storočia. Napriek tomu zvláštnou črtou uplynulých 90 rokov od vyhlásenia nezávislosti, ktorú zdieľame s našimi susedmi Lotyšmi a Litovcami je, že slobode sme sa kvôli cudzej okupácii mohli tešiť len 39 rokov. Preto by som rád pripomenul jednu dôležitú skutočnosť: presne pred 25 rokmi Európsky parlament, ako prvá európska inštitúcia, odpovedal na výzvu 45 bojovníkov za slobodu z Litvy, Lotyšska a Estónska, a prijal uznesenie na podporu myšlienky obnovenia suverenity v týchto troch okupovaných baltických štátoch. Rád by som poďakoval všetkým bývalým a súčasným poslancom Európskeho parlamentu, ktorí odvážne vyjadrovali svoju solidaritu s tromi baltickými národmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE). – Pán predseda, počas prípravy na olympijské hry v Pekingu sa pozornosť medzinárodnej komunity sústredí na porušovanie ľudských práv. Nesmieme však zabudnúť, že trpia aj iné živočíšne druhy, najmä tigre. Dramatický pokles počtu tigrov spôsobuje obrovský dopyt po výrobkoch pochádzajúcich z tigrov, a to najmä z Číny.

Príčinou hroziaceho vyhynutia tigrov je nezákonné pytliactvo v Indii. Dokonca aj v prírodných rezerváciách dochádza k prípadom, kedy pytliaci zastrelia správcov, aby ulovili tigre. Úlovok potom nelegálne prevážajú cez hranice do Číny. Odhaduje sa, že každý deň zabijú jedného tigra. Takýmto tempom tigre vyhynú v priebehu ďalších piatich rokov.

Vítam minulotýždňovú správu o tom, že indická vláda sa chystá vytvoriť osem nových rezervácií na ochranu svojej zmenšujúcej sa populácie tigrov. Bude však trvať päť rokov, kým budú nové rezervácie vybudované, pričom za posledných päť rokov poklesol počet tigrov o 50 %. Ak Európska únia a medzinárodné spoločenstvo nepodniknú rýchle kroky s cieľom znížiť dopyt, obmedziť nezákonné pytliactvo a obchodovanie, a zmeniť postoj Číny k výrobkom pochádzajúcim z tigrov, nové rezervácie nepomôžu.

V závere preto vyjadrujem nádej, že ma podporíte v rámci dňa zvýšenia informovanosti o ochrane tigrov.

(Predseda prerušil rečníčku)

 
  
MPphoto
 
 

  Viktória Mohácsi (ALDE). (HU) Ďakujem vám, pán predseda. Dámy a páni, nehanebné rasistické vyjadrenia pána Berlusconiho z minulého týždňa, v ktorých vyzýval na nulovú toleranciu voči Rómom, nelegálnym migrantom a zločincom, sú šokujúce a neprijateľné.

Vo svojom vyjadrení zo včera, pán Francesco Storace, ktorý kandiduje na funkciu primátora hlavného mesta Talianska, hovoril o „denomádizovaní“ Ríma, čím dal jasne najavo, že Rómovia do večného mesta nepatria. Je vôbec možné, aby sa takéto vyjadrenia objavili 18 dní po tom, čo Európsky parlament prijal uznesenie o Európskej rómskej stratégii?

Rád by som poslancov z Talianska vyzval, aby svojim kolegom doma vysvetlili, prečo sme toto uznesenie prijali, aké ciele (ktoré sme formulovali spoločne) obsahuje, a prečo je zneužívanie Rómov v 21. storočí neprípustné. Otvorený list, ktorý som uverejnil v súvislosti s týmito protirómskymi vyjadreniami podpísalo celkom 72 rómskych mimovládnych organizácií, z toho 33 v Taliansku, 12 v Maďarsku, 4 v Rumunsku, 3 v Turecku, 2 v Moldavsku a 2 vo Francúzsku. Ďakujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Hanna Foltyn-Kubicka (UEN). – (PL) Pán predseda, pán Alexander Milinkiewicz, vodca opozície v Bielorusku, bol dnes v Minsku opäť zadržaný. Pán Milinkiewicz je laureátom Sacharovovej ceny. Európsky parlament mu túto cenu udelil v roku 2006. Zadržaná bola aj pani Olga Kazulinová. Je to manželka pána Alexandra Kazulina, významného oponenta pána Lukašenka.

Pán Milinkiewicz sa zúčastnil demonštrácie, ktorú zorganizovali súkromní podnikatelia na protest proti novým pravidlám, ktoré zvyšujú daňové zaťaženie a sťažujú zamestnávanie pracovníkov, čím obmedzujú slobodu podnikania. Nebola to prvá demonštrácia, ktorou táto sociálna skupina prejavila svoju nespokojnosť. Organizátori pochodu boli zadržaní a vypočúvaní spolu s pánom Milinkiewiczom a pani Kazulinovou, ktorá sa na pochode nezúčastnila. Koľkokrát sa Európa pasívne prizerala, ako je laureát jej ceny väznený? Koľkokrát boli ľudské práva beztrestne porušované tesne za východnými hranicami Únie?

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Gacek (PPE-DE). – (PL) Pán predseda, minulý týždeň poľské médiá priniesli príbeh Karolíny, mladého dievčaťa, ktorej zničil život jej bývalý priateľ. Bez jej vedomia či súhlasu, priateľ nahrával ich spoločné intímne zážitky na video a po tom, čo sa ich vzťah skončil, uverejnil nahrávky na internete. Karolínina rodina a priatelia dostali e-maily s pornografickým materiálom. Keďže Karolína nie je maloletá, nie je chránená poľskými zákonmi a páchateľ ostáva nepotrestaný. Poľské úrady sa zaviazali v čo najkratšom možnom čase zmeniť zákony, aby ochránili osoby, ktorých súkromie a dôstojnosť boli takýmto spôsobom narušené. Internet však prekračuje národné hranice a v Únii neexistujú právne predpisy na odstrašenie potenciálnych páchateľov a potrestanie tých, ktorí páchajú takéto činy.

Vyzývam Komisiu a členské štáty, aby bojovali proti takémuto správaniu, ktoré sa dá prirovnať k znásilneniu cez internet.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE). – (DE) Pán predseda, dámy a páni, príliš veľa útulkov pre zvieratá v Európe slúži iba na jeden účel: zbaviť sa zatúlaných mačiek a psov. Samo o sebe to znie kruto, ale skutočná krutosť je v metódach, ktoré sa na to používajú, pretože zahŕňajú každú možnú formu barbarstva, od otrávenia po vyhladovanie a ubitie k smrti. Najhoršie na celej situácii je, že tieto ukrutnosti sa nedejú ďaleko od nás vo vzdialených krajinách, ale ako mi zanietení aktivisti v Rakúsku povedali, dochádza k nim priamo na našom prahu. Podobné prípady týrania zvierat boli prednedávnom odhalené napríklad v Českej republike.

Znepokojujúce je tiež stručné a výstižné vyjadrenie Komisie o tom, že ochrana domácich zvierat stále spadá do jurisdikcie členských štátov. Zdá sa, že Komisia veľmi často koná, keď sa to od nej neočakáva, a na druhej strane robí príliš málo, keď je to potrebné. Táto situácia sa musí zmeniť, pretože vnútorná kompetencia členských štátov neznamená, že EÚ by sa od problémov mala úplne dištancovať.

Preto vyzývam poslancov, aby neprechádzali otázku útulkov na zabíjanie zvierat vo svojich krajinách mlčaním. Taktiež vyzývam Komisiu a Radu, aby odsúdili tieto kruté činy.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE). – Pán predseda, som vážne znepokojený mylnou predstavou, ktorú moja kolegyňa, Sahra Wagenknecht, uviedla vo svojom rozhovore s ruskou tlačovou agentúrou Regnum 7. februára tohto roka. Obvinila estónsku vládu z nerešpektovania ľudských práv, a Európsku úniu zo zakrývania tzv. „bronzovej noci“ a súdnych procesov, ktoré v Estónsku nasledovali.

Môžem vás ubezpečiť, že prebiehajúce súdne procesy s ľuďmi, ktorí tieto výtržnosti organizovali, pokračujú v súlade so zásadami právneho štátu a pri rešpektovaní ľudských práv. Rád by som tiež svojej kolegyni pripomenul, že jednou z úloh štátu je strážiť nenarušiteľnosť súkromného vlastníca.

Ničenie v Tallinne minulý rok nemalo nič spoločné so slobodou slova a právom demonštrovať. Boli spáchané trestné činy a štát bol povinný zasiahnuť. Ospravedlňovanie zločinu politika nezušľachťuje, a názory Sahry Wagenknecht, našťastie nezdieľa celá politická ľavica.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski (UEN). – (PL) Pán predseda, parlament v Kosove včera vyhlásil nezávislosť. Srbsko tak druhý krát v histórii stratilo kolísku svojho národa. Rád by som parlamentu pripomenul, že prvýkrát ukradli Srbsku túto provinciu Turci v stredoveku. V našej dobe, za podpory členských štátov Únie a nášho vlastného mlčania, Srbsko znovu utrpelo stratu svojho územia, ktoré je mu tak drahé. Dámy a páni, kosovské vyhlásenie nezávislosti je porušením medzinárodného práva o celistvosti a nedotknuteľnosti hraníc a krajín. Kosovské vyhlásenie nezávislosti otvára Pandorinu skrinku, v dôsledku čoho môže dôjsť k posilneniu extrémizmu a nacionalizmu a nárastu extrémistických aktivít v Európe a mimo nej. Beztak už musíme riešiť, medzi inými, podobné požiadavky v Osetsku, Náhornom Karabachu a Baskicku. Je to veľmi nepremyslený krok, najmä s ohľadom na jeden konkrétny členský štát, ktorým je Cyprus. Akým spôsobom by mala táto krajina reagovať? Cyprus sa snaží o znovuzjednotenie, zatiaľ čo my podporujeme takéto separatistické hnutia. Nemali by sme schváliť nezávislosť Kosova, pretože predstavuje hrozbu voči bezpečnosti v Európe a predovšetkým hrozbu voči vnútornej bezpečnosti Srbska.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Horáček (Verts/ALE). – (DE) Pán predseda, v Rusku sa začiatkom marca budú konať prezidentské voľby, všetko však nasvedčuje tomu, že neprinesú pozitívny výsledok. Čo týmto voľbám predchádzalo? Dochádzalo k systematickému potláčaniu a umlčovaniu opozície, všeobecnému obmedzovaniu slobody slova a mareniu prípravy volieb.

Dovoľte mi uviesť aspoň jeden príklad: Ruského opozičného politika Garryho Kasparova, ktorý je ostrým kritikom Kremlinu, minulý týždeň opäť zadržala polícia na základe absolútne nelegitímnych dôvodov. Čo sa stane počas volieb? Voľby neprebehnú transparentným spôsobom, keďže Rusko zabránilo monitorovaniu volieb zo strany OBSE. Čo sa stane po voľbách? Je veľmi nepravdepodobné, že sa za vlády Dimitrija Medvedeva dosadeného Putinom zmení situácia v oblasti ľudských práv. EÚ musí v tejto veci konať. Ruskí občania by v tejto situácii nemali ostať bez pomoci.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Zsolt László Becsey (PPE-DE). (HU) Pán predseda, nezávislosť Kosova prináša na Balkáne zásadnú zmenu. Tento krok, hoci bolestivý, sa zdá byť ďalším nevyhnutným krokom na ceste k usporiadaniu situácie na Balkáne.

Čo sa týka budúcnosti Kosova, potrebujeme riešenie, ktoré zaistí ochranu kolektívnych a individuálnych práv autochtónnej srbskej menšiny, a zabezpečí, aby naďalej žili ako komunita v historickom mieste zrodu svojho národa. Ak sa však niektorí rozhodnú opustiť Kosovo, mali by sme im zabrániť, aby sa usádzali v oblastiach obývaných inými etnickými skupinami, ako napríklad v južných regiónoch obývaných Albáncami alebo v severných oblastiach obývaných Maďarmi. Masový prílev tohto druhu by mal za následok vznik nových konfliktov medzi Srbmi, ktorí sú súčasným vývojom pochopiteľne podráždení, a týmito menšinami.

Odvrátením tohto rizika by sme umožnili vytvorenie nového usporiadania, ktoré by sa opieralo o dlhodobé a nielen povrchné riešenie vzťahov medzi Belehradom a Novým Sadom a medzi autochtónnymi menšinami vo Vojvodine a štátom. Napomohli by sme aj prelomenie patovej situácie v Bosne a vytvorenie fungujúceho bosnianskeho štátu. Žiaduce kroky ako tento by posilnili systém menšinových práv a tolerancie, ktorý sa teraz zavádza v Kosove. Ďakujem, pán predseda.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE). Pán predseda, rád by som upozornil na znepokojenie odborových zväzov v mnohých členských štátoch nad rozhodnutím Európskeho súdneho dvora v prípade Laval. Komisia by mala čo najskôr zverejniť svoj názor na to, akým spôsobom toto rozhodnutie ovplyvní pracovné vzťahy a systém kolektívneho vyjednávania v jednotlivých členských štátoch. Viem, že dopady tohto rozhodnutia vo Švédsku sú zásadné, ale v Írsku sú napríklad oveľa menšie. Je potrebné vykonať konkrétne kroky na vyjasnenie skutočnosti, že EÚ nepostihuje sociálny damping.

Obzvlášť dôležité je, aby Komisia a členské štáty podnikli konkrétne kroky pre to, aby sa katastrofické predpovede euroskeptikov nestali všeobecne rozšíreným pohľadom na tieto otázky. Je treba riešiť skutočné obavy a prostredníctvom legislatívnych iniciatív v európskom a národných parlamentoch odstrániť všetky diery v systéme umožňujúce bezohľadné zneužívanie pracovníkov. Vyzývam vás, pán predseda, aby ste túto otázku tlmočili komisárovi Špidlovi a komisárovi McCreevymu, ktorí majú obaja zodpovednosť v tejto oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sógor (PPE-DE). – (HU) Ďakujem vám, pán predseda. Vo svojom predchádzajúcom príspevku som uviedol, že tu môžem hovoriť svojou rodnou rečou, avšak doma tak urobiť nemôžem. Pod „tu“ samozrejme rozumiem Európsky parlament a pod „doma“ mám celkom zjavne na mysli slovenský národný parlament.

Mimo parlamentu samozrejme môžeme používať svoj rodný jazyk a môžeme ho dokonca používať v niektorých inštitúciách vyššieho vzdelávania, avšak je to v oveľa menšom rozsahu, než na aký by sme mali mať nárok podľa podielu maďarsky hovoriaceho obyvateľstva na celkovej populácii. Z celkového podielu 6,4 % etnických Maďarov v rámci obyvateľstva, sú len 4 % zastúpené vo vyššom vzdelávaní a len 1,6 % študuje vo svojom rodnom jazyku. Po prvýkrát za posledných 50 rokov sa maďarsky hovoriace deti Čángóov žijúcich vo východných častiach Rumunska môžu opäť učiť v maďarčine, aj keď len v niektorých dedinách a ak vôbec, tak len mimo školy.

Napriek tomu, vyjadrenie komisára Orbana o tzv. „druhom materskom jazyku“ je povzbudivé. Sme presvedčení, že odteraz budú majoritné etnické skupiny v európskych krajinách klásť dôraz nielen na výučbu úradného jazyka, ale aj na zabezpečenie toho, aby iné skupiny, s ktorými spolunažívajú, mali možnosť zachovať si svoj materský jazyk a učiť sa ho na všetkých úrovniach vo svojich vlastných vzdelávacích inštitúciách, a tiež aby mohli svoj materinský jazyk používať vo verejnej správe, na súdoch a v legislatíve.

Rok 2008 je rokom medzikultúrneho dialógu. Nech naplní naše očakávania. Ďakujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE). – (BG) Pán predseda, všetky krajiny sa potýkajú s problémom výchovy detí v znevýhodnenom prostredí. Práva detí a ich ochrana si vyžadujú integrovanú politiku.

Zníženie počtu detí žijúcich v inštitucionálnej starostlivosti je krásnym cieľom, ale vo všetkých krajinách budú vždy deti, o ktoré sa musí postarať spoločnosť, pretože nemajú rodičov alebo sú sociálne znevýhodnené z iných dôvodov. Viac než ostentatívne preukazovanie moci, ktoré ponižuje ich dôstojnosť, potrebujeme solidaritu s týmito deťmi a krajinami.

Vyzývam Európsku komisiu, aby vytvorila špeciálne programy pre deti v znevýhodnenej situácii s ohľadom na to, čo jednotlivé členské štáty dosiahli a s cieľom zabrániť poškodeniu svojho dobrého mena.

Nemalo by sa podporovať šírenie neobjektívnych informácií, ako je tomu v prípade domova v Bulharsku. Takéto informácie poškodzujú povesť mojej krajiny a nemajú pozitívny vplyv na spoločnú európsku politiku.

Potrebujeme programy na produktívne vzdelávanie detí bez ohľadu na spôsob a miesto, kde sú vzdelávané; prevenciu zneužívania detskej práce a predchádzanie aktivít, ktoré majú negatívny dopad na ich správanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE). – (EL) Pán predseda, rada by som vám pripomenula, že dňa 13. decembra 2006 plenárne zasadnutie Spojených národov schválilo Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Ratifikácia tohto dohovoru prebieha od marca 2007, dodnes ho však ratifikovalo len 16 štátov, z ktorých dva sú členskými štátmi EÚ.

Myslím si, že vzhľadom na politiku EÚ smerujúcu k podpore osôb so zdravotným postihnutím v kultúre a ľudskej dôstojnosti, by mali dohovor ratifikovať všetky členské štáty. Spolu 50 článkov dohovoru podrobne popisuje práva osôb so špeciálnymi potrebami vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti (zdravotníctvo, spravodlivosť, rodina) a vyzýva ich na to, aby sa spolupodieľali na rozhodovacích procesoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Magor Imre Csibi (ALDE). – (RO) Príslušnosť k EÚ poskytuje občanom súbor práv a slobôd na celom území EÚ. Z tohto dôvodu sa členské štáty podpisom Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva zaviazali zakázať akúkoľvek formu diskriminácie.

Napriek tomu som pred niekoľkými dňami dostal informáciu o prípade rumunského občana, ktorému neumožnili prenajať si auto v Bruseli z dôvodu jeho rumunskej národnosti. Odmietnutie zamestnanca požičovne sa zakladalo iba na internom pravidle danej prevádzky. V uplynulých dňoch som sa od viacerých občanov svojej krajiny dozvedel o mnohých ďalších prípadoch diskriminácie na základe rumunskej národnosti.

Vážení kolegovia, je našou povinnosťou, ako zástupcov viac ako 490 miliónov Európanov, aby sme volali na poplach. Prostredníctvom aktívneho dialógu so svojimi spoluobčanmi dokážeme prispieť k tomu, aby sa takéto prípady v budúcnosti nestávali. Považujem za povinnosť Európskej únie, ako demokratického útvaru, aby podporovala dodržiavanie práv všetkých občanov Únie tým, že pripraví európske vzdelávacie a informačné programy na boj proti diskriminácii.

Taktiež žiadam Európsku komisiu, aby preverila, či členské štáty dodržiavajú záväzky, ku ktorým sa zaviazali formou zmlúv ohľadne diskriminácie založenej na národnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL). – (CS) Vo svojom príspevku ste hovorili, že je nevyhnutné zabezpečiť, aby medzinárodný protektorát Kosovo podľa uznesenia 1244 a medzinárodného práva zostal aj naďalej súčasťou Srbska. Neviem, ako to súvisí s vyhlásením nezávislosti Kosova, s ktorým zrejme súhlasíte. Máte tiež pravdu v tom, že je našou povinnosťou zabezpečiť, aby sa Kosovo opäť stalo multietnickým a demokratickým.

Jednostranné vyhlásenie nezávislosti je bezprecedentným porušením medzinárodného práva. Je neuveriteľné, že okupačné mocnosti do dnešného dňa neurobili nič preto, aby sa niekoľko stoviek tisíc obyvateľov tohto územia z ôsmych národov, ktorí boli s tichým súhlasom okupantov vyhnaní, opäť vrátili. Dnes namiesto vytvorenia týchto podmienok súhlasíte s jednostranným vyhlásením druhého albánskeho štátu. Pán predseda, neprekáža vám, že hospodárstvo tohto štátu je podľa všetkého založené distribúcii ópia po Európe?

Poslanecká snemovňa parlamentu Českej republiky a iné parlamenty žiadajú o riešenie tejto otázky prostredníctvom rokovaní na základe medzinárodného práva. Uvedomte si, že neexistujú jednorazové riešenia, ktoré ste tu spomínali. Akékoľvek rozhodnutie vytvára precedent. Nepripusťme porušenie suverenity Srbska.

 
  
MPphoto
 
 

  Predseda. − Pán Kohlíček, môžem vám odporučiť, aby ste si moje vyjadrenie ešte raz prečítali. Myslím, že to pomôže vyjasniť akékoľvek nedorozumenia.

 
  
MPphoto
 
 

  László Tőkés (NI). (HU) Pán predseda, rád by som zablahoželal albánskemu obyvateľstvu v Kosove k dosiahnutiu nezávislosti, a chcel by som vzdať hold spomienke albánskeho vodcu Ibrahima Rugovu.

Plány usporiadania nedávnej tragickej minulosti regiónu bývalej Juhoslávie, ktoré boli vypracované počas uplynulých 15 rokov, sa zakladali na zásadách samourčenia národov, autonómie a zdieľania moci. Realizácia Ahtisaariho plánu, posledného z radu návrhov, ku ktorým patria Carringtonov plán, Daytonská dohoda, rokovania v Rambouillet a Ohridská dohoda, ukazuje, že nás čaká ešte dlhá cesta, kým budeme môcť povedať, že vzťahy medzi rôznymi etnickými skupinami a národnými spoločenstvami v tomto regióne sú vysporiadané. Ukazuje však tiež, že v budúcnosti dokážeme nájsť riešenie akejkoľvek krízy prostredníctvom medzinárodnej spolupráce.

V tomto zmysle nám kosovské vyrovnanie prináša príklad a precedens. Sme presvedčení, že s pomocou Európskej únie dosiahneme úspešné zavŕšenie mierovej snahy etnických a sikulských Maďarov v Rumunsku o územnú autonómiu.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE). – (SK) Dňa 25. februára 1948 sa komunisti pučom dostali k moci a vybudovali v našej krajine totalitný režim. K tomuto však viedli udalosti odohrávajúce sa u nás od roku 1946. V demokratickom prostredí obnoveného štátu sa Československo postupne stávalo neslobodným. To je mimoriadne závažné. Nielen porážka nacizmu, ale aj porážka komunizmus patria k dedičstvu zjednotenej a mierovej Európy. Vďaka tomu tu dnes môžu sedieť zástupcovia desiatich členských štátov.

Chcem upozorniť na tri veci. Rehabilitáciu symbolov komunizmu a nacizmu treba odsudzovať rovnako. Na komunizmus a nacizmus treba pozerať rovnako, najmä kvôli obetiam, za ktoré nesú zodpovednosť. Komunistická, ako aj nacistická totalita boli nastolené v demokratických štátoch zneužitím demokracie. To je dôvod k ostražitosti aj dnes v Európskej únii. Aj obete komunizmu by si v tejto sále zaslúžili minútu ticha.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioannis Gklavakis (PPE-DE). – (EL) Pán predseda, podľa ustanovení SOT s tabakom budú prostriedky, ktoré pestovatelia momentálne dostávajú ako priame dotácie z piliera 1, od roku 2009 presunuté do piliera 2, ktorý pracuje so štrukturálnymi opatreniami.

V mojej krajine, Grécku, tabak pestujú v poloúrodných oblastiach farmári, ktorí nemajú iné možnosti. Ak sa pestovanie tabaku zastaví, niektoré oblasti sa ocitnú v sociálne, hospodársky a environmentálne zložitej situácii.

Taktiež som si všimol, že cieľom je pestovanie tabaku, nie fajčenie. Ak prestaneme pestovať tabak v rovnakom čase ako fajčiť, mali by sme sa na tom zhodnúť všetci a podľa toho by sme mali aj konať. Bohužiaľ, nie je tomu tak. Európsky tabakový priemysel bude cigarety naďalej vyrábať, tabak však bude dodávaný z tretích krajín.

Preto by sme mali využiť revíziu Spoločnej poľnohospodárskej politiky na to, aby sme túto neprávosť napravili. Musíme preukázať, že EÚ je miestom rovnosti, spravodlivosti a solidarity. Preto žiadam, aby bol po roku 2009 zachovaný súčasný režim, a aby pestovatelia tabaku naďalej...

(Predseda prerušil rečníka)

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). – (RO) Dňa 4. februára 2008 rumunský parlament ratifikoval Reformnú zmluvu o Európskej únii. Vítame tento krok rumunského parlamentu.

Reformná zmluva potvrdzuje zásady rovnosti občanov, dáva právnu silu Charte základných práv Európskej únie, zavádza kontrolu subsidiarity národnými parlamentmi, uznáva univerzálny prístup k službám všeobecného hospodárskeho záujmu, zdôrazňuje dôležitosť energetickej bezpečnosti. posilňuje ducha solidarity medzi členskými štátmi v tejto oblasti a zavádza opatrenia na boj proti klimatickým zmenám.

Zavedenie pojmu územnej súdržnosti a jeho uznanie ako cieľa prináša výborom Európskeho parlamentu, ktoré majú dôležitú úlohu pri tvorbe štrukturálnych a kohéznych politík, potrebu väčšej aktivity po ratifikácii zmluvy.

Z pohľadu Výboru pre dopravu a cestovný ruch, reformná zmluva legalizuje postup spolurozhodovania, ktorý sa už používa v oblastiach námornej a leteckej navigácie, a poskytuje Európskemu parlamentu právny základ pre návrhy podporných opatrení na upevnenie identity sektora cestovného trhu.

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN DOS SANTOS
Podpredseda

 
  
MPphoto
 
 

  Péter Olajos (PPE-DE). – (HU) Ďakujem vám, pán predsedajúci. Toto je neviem koľký krát, čo v tomto parlamente hovorím o znečisťovaní rieky Raba, ktoré prebieha už sedem rokov. Od zodpovedných rakúskych orgánov sme dostali niekoľko sľubov a rakúske a maďarské úrady skutočne navrhli plán riešenia. Európska únia tento proces pozorne sledovala, a výbor na ochranu rieky, ktorý uvedené krajiny zriadili, sa pravidelne stretáva – posledné stretnutie bolo tento týždeň.

Zdá sa, že politici sa snažia urobiť svoj kus práce, problémom však je, že rieka medzitým vymiera. Navyše nevymiera len na maďarskej, ale aj na rakúskej strane. K dnešnému dňu vymrelo už jedenásť druhov rýb a ďalších trinásť je vážne ohrozených. Greenpeace vykonal opakované kontroly vzoriek vody a zistil, že rakúske továrne nezákonne kontaminujú vodu niekoľkonásobne prekračujúc povolené množstvá. Na rieke je teraz viac peny ako kedykoľvek predtým.

Rieka, o ktorej hovorím, nie je stoka, pán predseda, ale oblasť Natura 2000, skutočná riečna mokraď. Ľudia, ktorí tu žijú, majú pocit, že buď nie sú dobré právne predpisy EÚ, alebo sa dostatočne nedbá na ich dodržiavanie. Myslím, že tento Parlament sa musí touto otázkou zaoberať dovtedy, kým sa raz a navždy nevyrieši. Ďakujem. Ja sám sa ňou určite zaoberať budem. <BRK>

 
  
MPphoto
 
 

  Iuliu Winkler (PPE-DE). – (RO) Pán predsedajúci, vážení kolegovia, finančné nástroje kohéznej politiky Európskej únie majú zásadný význam pre zníženie rozdielov medzi regiónmi v Európe.

Pre najmladšie členské štáty EÚ predstavujú finančné prostriedky alokované prostredníctvom kohéznej politiky kľúčový príspevok k zabezpečeniu budúceho vývoja menej rozvinutých regiónov. Úroveň čerpania týchto prostriedkov novými členskými štátmi sa postupne zvyšuje. Únia musí prispôsobiť zdroje prideľované prostredníctvom nástrojov kohéznej politiky situácii rozšírenej Európy.

Po pristúpení Rumunska a Bulharska vznikla požiadavka na zaručenie zvýšenia finančných zdrojov na kohéznu politiku po roku 2013. Zvýšenie objemu prostriedkov v kohéznom fonde je logickým dôsledkom nedávneho rozšírenia Únie. Potvrdí súdržnosť politiky Únie v oblasti podpory menej rozvinutých regiónov a bude silným politickým signálom pre nové členské štáty. <BRK>

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Gaľa (PPE-DE). – (SK) V uplynulom období sme veľa diskutovali o energetickej účinnosti a v praxi sa ukazuje, že súčasné označovanie domácich spotrebičov, ktoré informuje spotrebiteľov o energetickej náročnosti, nemá správnu výpovednú hodnotu. Väčšina predávaných spotrebičov sa nachádza v kategórii A, tým sa stráca jasný signál o energetickej úspore spotrebiča a pre výrobcu mizne motivácia vyrábať spotrebiče so zníženou spotrebou energie.

Ak chceme spotrebiteľov a výrobcov motivovať, je potrebné upraviť triedenie domácich spotrebičov do nových energetických tried. Pôvodné triedenie totiž funguje od roku 1994. Vyzývam preto Európsku komisiu, aby urýchlila prípravu nového systému označovania spotrebičov štítkami a tiež pripravované zaradenie ďalších spotrebičov do tohto systému.

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke (PPE-DE). – Pán predsedajúci, rád by som otvoril otázku platieb farmárom zo Schémy ochrany vidieckeho životného prostredia. V uplynulých 14 rokoch, sa platby zo schémy realizovali veľmi skoro po tom, čo bola odovzdaná dokumentácia na Komisiu alebo na írske ministerstvo poľnohospodárstva. Dozvedel som sa, že platby teraz budú oneskorené, ako sa to už stalo v prípade viac ako 6 000 farmárov. Taktiež je známe, že toto číslo sa v najbližších mesiacoch zvýši na viac než 60 000.

Problémom je, že farmári si v spolupráci s bankami naplánovali svoje finančné záležitosti na obdobie 12 mesiacov a v dôsledku tejto zmeny mnoho z nich teraz nebude schopných uhradiť svoje záväzky voči bankám.

Chcel by som požiadať, aby moje poznámky k tomuto problému boli pretlmočené komisárovi a aby sme sa v tejto oblasti vrátili k starému postupu, ktorý sa používal 14 rokov.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI). (FR) Pán predsedajúci, medzinárodné právo je v tejto otázke celkom jasné. V súvislosti s otázkou Kosova: štát existuje vtedy, keď má: po prvé obyvateľstvo, po druhé územie, po tretie verejné služby. V Kosove nie sú žiadne verejné služby, o tom sa Komisia môže priamo na mieste presvedčiť. Jediné existujúce služby prevádzkuje mafia.

Štát je suverénny vtedy, keď má plné rozhodovacie právomoci. Dôkazom je, ako nám povedal predseda parlamentu, že rozhodovacie právomoci Kosova sú v situácii suverenity pod medzinárodným dohľadom.

Štát je suverénny vtedy, keď je jeho autorita nezávislá, po grécky autonomos, teda, keď môže rozhodovať sám za seba o tom, čo bude robiť. V Kosove rozhodujú NATO a Spojené štáty.

Štát je suverénnym vtedy, keď je jeho autorita výlučná. Na území Kosova však pôsobia rôzne sily, nie iba jedna.

Štát je suverénnym vtedy, keď dodržiava zásadu uti possidetis, nedotknuteľnosti hraníc.

Inými slovami, Kosovo v zmysle medzinárodného práva nespĺňa žiadne z kritérií suverénneho štátu. A prečo? Pretože po tom, čo sme založili kriminálne a gangsterské štáty, teraz vytvárame laboratórne štáty, kde Európska komisia prostredníctvom rozbíjania štátov testuje a vynalieza federalizmus.

 
  
MPphoto
 
 

  Ján Hudacký (PPE-DE). – (SK) Včerajšie vyhlásenie nezávislosti Kosova zrejme je a bude nebezpečným precedensom pre vývoj vo viacerých krajinách a regiónoch sveta. Tento akt je o to otáznejší, že sa odohral za výdatnej politickej a diplomatickej podpory USA a väčšiny veľkých krajín Európskej únie, pričom od začiatku vlastne bolo jasné, že sa porušuje medzinárodné právo.

Rozhodne lepším riešením pre Balkán by bola intenzívnejšia demokratizácia pomerov v Srbsku za pomoci Európskej únie, čo by následne vytváralo priaznivejšie ovzdušie pre konsolidáciu vzťahov medzi Srbmi a albánskou menšinou na spoločnom území. Aj keď by to bola zrejme dlhodobá záležitosť. Je naivné si tiež myslieť, že týmto precedensom rozšírené právo menšín o územnú autonómiu nebude aj pre samotné členské štáty Európskej únie v blízkej budúcnosti neriešiteľným problémom.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE). – Pán predsedajúci, mohla by som podporiť svojho kolegu a vyzvať Komisiu, aby si počas najbližších mesiacov nezačínala hádky s rôznymi írskymi úradmi? Máme totiž pred sebou jedno pomerne dôležité rozhodnutie. Je naozaj treba, aby som nahlas hovorila o tom, čo sa od Írov vyžaduje v súvislosti s Lisabonskou zmluvou?

Chcem predovšetkým vyjadriť svoje výhrady k spôsobu, akým sa predstavitelia Únie pustili do systému platieb v rámci schémy ochrany vidieckeho životného prostredia. Počas takmer 14 rokov írske ministerstvo poľnohospodárstva – so súhlasom Komisie – plánovalo platby v rámci schémy pre tisícky farmárov a ich rodiny. Minulý mesiac sa Komisia rozhodla, že platby nemôžu byť uhradené teraz, ale až na konci roka. Prosím, nezačínajte hádky s írskymi farmármi ani inými odvetviami v Írsku, najmä nie tento rok, a dajte im peniaze, na ktoré majú nárok v súlade s postupom, ktorý sa používa už 14 rokov. Teraz nie je čas na hádky. Prosím, vypočujte nás. <BRK>

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Týmto uzatváram tento bod rokovania. <BRK>

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia