Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2130(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0008/2008

Předložené texty :

A6-0008/2008

Rozpravy :

PV 18/02/2008 - 20
CRE 18/02/2008 - 20

Hlasování :

PV 19/02/2008 - 6.13

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0048

Doslovný záznam ze zasedání
Pondělí, 18. února 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

20. Žádost o ochranu parlamentní imunity pana Witolda Tomczaka (rozprava)
Zápis
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Dalším bodem je zpráva (A6-0008/2008) pana Sakalase, kterou přednese jménem Výboru pro právní záležitosti, k žádosti o ochranu parlamentní imunity a výsad pana Witolda Tomczaka [2007/2130(IMM)].

 
  
MPphoto
 
 

  Aloyzas Sakalas, zpravodaj. − Pane předsedající, v dubnu 2005 pan Tomczak požádal Evropský parlament o ochranu své imunity v trestním řízení, Parlament se však o rok později rozhodl, že jeho imunitu chránit nebude.

21. května 2007 pan Tomczak opět požádal Evropský parlament o ochranu své imunity. V této nové žádosti pan Tomczak předložil tři nové důvody týkající se stejného případu. První důvod: pan Tomczak si stěžuje, že soud v Ostrówu mu odepřel přístup ke spisům. Po prozkoumání jeho stížnosti však bylo zjištěno, že panu Tomczakovi byl umožněn přístup ke spisům, když soud osobně navštívil. Dokonce si nejméně jeden z dokumentů ofotil.

Druhý důvod: pan Tomczak tvrdí, že řízení není objektivní, neboť dozorem pověřený soudce požádal předsedajícího soudce, aby vynesl rozsudek co nejdříve a to i bez přítomnosti obžalovaného. Tato žádost však byla vydána poté, co se pan Tomczak nedostavil k jednání soudu 12krát.

Třetí důvod: pan Tomczak tvrdí, že soud v Ostrówu je proti jeho osobě zaujatý. Avšak skutečnost, kterou uvádí pan Tomczak, že soudce, který v jeho případu předsedá, žije ve stejném městě jako žalobce, proti němuž pan Tomczak již dříve vznesl obvinění, samo o sobě nebrání soudci, aby jednal nestranně.

Navíc měl pan Tomczak možnost se odvolat k vyššímu soudu a vznést kasační stížnost k polskému nejvyššímu soudu. Tvrzení, které předkládá pan Tomczak, který byl v roce 1999 poslancem polského parlamentu, že totiž jeho vnitrostátní parlamentní imunita představuje nadále formální překážku trestního stíhání, musí důkladně zvážit polské soudní orgány.

Problematický právní důsledek, že podle polského práva může pan Tomczak přijít o své křeslo v tomto Parlamentu, vzal Výbor pro právní záležitosti na vědomí a jeho předseda předložil ústní otázku Komisi. Tato otázka byla zodpovězena 14. ledna 2008 komisařem Frattinim, který slíbil, že osloví polské orgány s cílem zajistit, aby polské právo nerozlišovalo mezi poslanci Evropského parlamentu a vnitrostátními poslanci.

Po rozpravě s Komisí přijal Výbor pro právní záležitosti rozhodnutí nedoporučit ochranu parlamentní imunity pana Tomczaka z výše uvedených důvodů.

Je zřejmé, že články 8 a 9 Protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství se nevztahují na případ pana Tomczaka. S jeho žádostí je třeba nakládat jako s žádostí o rozhodnutí Evropského parlamentu, které by požadovalo zastavení proti němu vedeného řízení, jak je to např. možné podle článku 105 polské ústavy.

Parlament podle zavedené praxe může rozhodnout o ochraně imunity jednoho ze svých poslanců, pokud existuje podezření, že obžaloba je založena na záměru ovlivnit poslancovu politickou činnost (fumus persecutionis). Není jednoznačný doklad, že by tomu tak bylo v případě pana Tomczaka.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem nedoporučuji, aby byla imunita pana Tomczaka chráněna.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, jménem skupiny PSE . – (PL) Pane předsedající, hlavním účelem parlamentní imunity je ochrana samotného parlamentu jako demokraticky zvoleného zastupitelského orgánu. Zajišťuje kolektivní nezávislost tohoto orgánu vůči vnějším tlakům a zaručuje poslancům svobodu slova a jednání při plnění jejich parlamentních povinností. Právní základ imunity poslanců Evropského parlamentu je stanoven v Protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství z roku 1965. Článek 8 tohoto protokolu stanoví, že poslanci Evropského parlamentu nesmějí být vyšetřováni, zadrženi ani nijak stíháni pro své názory či hlasování během výkonu své funkce. Podobně i článek 9 stanoví, že v průběhu zasedání Evropského parlamentu požívají jeho členové na území vlastního státu stejné imunity, jaká se přiznává členům parlamentu vlastního státu, a že na území žádného z členských států nemohou být zadrženi ani soudně stíháni. Touto imunitou jsou chráněni rovněž během cesty na místo zasedání Evropského parlamentu a při návratu z něj.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem je třeba konstatovat, že obvinění vznesená proti panu Tomczakovi nesouvisejí s názory či hlasováním během výkonu funkce, protože v době, kdy mělo k dotčeným událostem dojít, nebyl poslancem Evropského parlamentu. Vzhledem k těmto okolnostem proto neexistuje právní základ pro udělení parlamentní imunity panu Tomczakovi. Případ pana Tomczaka však upozornil na nedostatečnou důslednost v ustanoveních ohledně voleb do polského Sejmu a Evropského parlamentu v Polsku a ohledně podmínek, které musí kandidáti splňovat pro volby, a okolností, za nichž mohou po svém zvolení být jednotlivci zbaveni svého mandátu.

Tato záležitost byla projednávána na zvláštním zasedání a při svém vstupu do Evropské unie se Polsko zavázalo k dodržování platné právní úpravy EU, jmenovitě v oblastech, které mají přímý dopad na vnitrostátní právní úpravy členských států. Ráda bych využila této příležitosti a vyzvala, aby byla co nejdříve přijata právní úprava harmonizující postavení poslanců polského Sejmu a Evropského parlamentu. V současné době může poslanec Evropského parlamentu v důsledku určitých činů automaticky přijít o svůj mandát, zatímco poslanec polského Sejmu nemůže být za stejné činy nijak postižen.

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Aleksander Czarnecki, jménem skupiny UEN. – (PL) Pane předsedající, případ pana Tomczaka je dokladem skutečnosti, že polský soudní systém nevzal na vědomí, že jakmile se Polsko stalo členem Evropské unie, zavázalo se k dodržování zde platné právní úpravy. Evropský parlament ještě nepřijal rozhodnutí ve věci imunity pana Tomczaka, příslušný soud však stanovil datum zasedání na 15. února, tedy na minulý týden.

Nejenže se tento akt ze strany soudu rovná pohrdání Evropským parlamentem, ale navíc porušuje jednací řád Evropského parlamentu i polský trestní zákoník, podle něhož nesmí být proti žádnému poslanci Evropského parlamentu zahájeno trestní řízení, dokud Evropský parlament nerozhodl o jeho imunitě. Situace, kterou jsem načrtl, ukazuje, že v případě pana Tomczaka máme co do činění buďto s výjimečně nezpůsobilým soudem, nebo se soudem, který má zájem obvinit pana Tomczaka z drobného skutku, což by v jeho případě znamenalo ztrátu poslaneckého mandátu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens-Peter Bonde (IND/DEM). – Pane předsedající, naléhavě žádám všechny poslance, aby hlasovali proti zbavení imunity v případě pana Tomczaka. Již jsme o tom vedli ve sněmovně důkladnou rozpravu. Všichni se shodli na tom, že nemůžeme dovolit, aby Polsko uplatňovalo dvojí normy: jedny pro domácí poslance a druhé – mnohem přísnější – na poslance Evropského parlamentu zde. Odpovědný komisař pan Frattini slíbil, že pošle dopis polskému ministru spravedlnosti, v němž bude požadovat, aby byla zavedena stejná pravidla pro zrušení imunity.

Hovořil jsem s komisařem Frattinim po setkání 14. ledna a opět jsem se s ním sešel před dvěma týdny, kdy mi sdělil, že pověřil služby odesláním dopisu. Minulý týden jsem kontaktoval jeho kancelář. Potvrdili mi, že dopis byl již odeslán a že týž den obdržím jeho kopii. Pak mi náhle někdo zavolal z kanceláře komisaře Frattiniho a pověděl mi, že dopis ještě odeslán nebyl. Dopis tedy nebyl doposud odeslán a nemáme odpověď z polské strany.

Náš řád je jasný: musíme hlasovat. Žádám vás proto, abyste hlasovali proti odstranění imunity a požadovali, aby byl tento případ vrácen výboru k případnému novému rozhodnutí, které bude přijato poté, kdy bude odeslán dopis komisaře Frattiniho a kdy obdržíme odpověď z Polska.

 
  
MPphoto
 
 

  Aloyzas Sakalas, zpravodaj. − Pane předsedající, domnívám se, že důsledky vyplývající ze zbavení imunity nejsou totéž jako zbavení imunity. Pan Tomczak se měl již 12krát dostavit k soudu, kam byl předvolán, ale neučinil tak.

Veškeré procedurální otázky i otázky týkající se podstaty případu pana Tomczaka, a zejména otázky údajných urážlivých výroků na adresu policistů, by měly objektivně vyřešit polské soudní orgány. Rád bych proto zdůraznil dva body. Otázka, zda byl pan Tomczak zbaven řádně imunity na počátku řízení, kdy byl poslancem Evropského parlamentu, je otázkou, kterou mohou ověřit pouze příslušné soudní orgány v Polsku, v tomto případě okresní soud ve městě Ostrów Wielkopolski. Existuje tu možnost odvolání.

Za druhé možnost, že pan Tomczak přijde o svůj mandát v tomto Parlamentu, nelze považovat za motiv vznesení obžaloby, neboť v době, kdy k události došlo, 19. června 2004, nebyl pan Tomczak poslancem Evropského parlamentu a zákon, který se vztahuje na vnitrostátní poslance, neobsahuje ustanovení s těmito důsledky.

Na základě výše uvedených skutečností nedoporučuje Výbor pro právní záležitosti Evropskému parlamentu, aby chránil parlamentní imunitu pana Tomczaka.

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Rozprava je uzavřena.

Hlasování se uskuteční zítra.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí