Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2130(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0008/2008

Predkladané texty :

A6-0008/2008

Rozpravy :

PV 18/02/2008 - 20
CRE 18/02/2008 - 20

Hlasovanie :

PV 19/02/2008 - 6.13

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0048

Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 18. februára 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

20. SKŽiadosť o ochranu imunity Witolda Tomczaka (rozprava)
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Ďalším bodom je správa (A6-0008/2008) pána Sakalasa v mene Výboru pre právne veci týkajúca sa žiadosti o ochranu imunity Witolda Tomczaka [2007/2130(IMM)].

 
  
MPphoto
 
 

  Aloyzas Sakalas, spravodajca. − Pán predsedajúci, v apríli 2005 pán Tomczak požiadal Európsky parlament o ochranu svojej imunity v trestnom konaní. Parlament sa o rok na to rozhodol neposkytnúť mu túto ochranu.

Dňa 21. mája 2007 pán Tomczak opätovne žiadal Európsky parlament, aby ochránil jeho imunitu. Vo svojej novej žiadosti pán Tomczak uviedol tri nové argumenty súvisiace s tým istým prípadom. Po prvé: Pán Tomczak sa sťažuje, že súd v Ostrówe mu neumožnil nahliadnuť do súdneho spisu. Skúmaním tejto sťažnosti sme zistili, že pán Tomczak mal prístup k spisom počas osobnej návštevy súdu. Dokonca si odkopíroval minimálne jeden z dokumentov v spise.

Po druhé: Pán Tomczak tvrdí, že konanie nie je objektívne, keďže dozerajúci sudca požiadal sudcu rozhodujúceho v prípade, aby rozsudok vyniesol čo najskôr, a to aj bez prítomnosti obvineného. Táto žiadosť však bola vznesená až po tom, čo sa pán Tomczak najmenej 12-krát nedostavil na súdne pojednávanie.

Po tretie: Pán Tomczak tvrdí, že súd v Ostrówe je voči jeho osobe zaujatý. Avšak skutočnosť, ktorú uvádza pán Tomczak, že sudca pojednávajúci jeho prípad žije v tom istom meste ako prokurátor, voči ktorému pán Tomczak v minulosti podal trestné oznámenie, sama o sebe neznamená, že sudca rozhoduje neobjektívne.

Okrem toho pán Tomczak má možnosť obrátiť sa na vyšší súd a podať kasačné odvolanie na poľský najvyšší súd. Argument predložený pánom Tomczakom, ktorý bol od roku 1999 poslancom poľského parlamentu, že jeho poslanecká imunita zostáva formálnou prekážkou trestného konania, by mal byť dôsledne prešetrený poľskými súdmi.

Problematickým právnym dôsledkom je, že podľa poľských zákonov môže pán Tomczak stratiť svoj mandát v tomto parlamente. Táto otázka bola preskúmaná Výborom pre právne veci a predseda výboru vzniesol otázku na ústne zodpovedanie smerom ku Komisii. Otázka bola zodpovedaná dňa 14. januára 2008 komisárom Frattinim, ktorý sa zaviazal, že sa v tejto veci obráti na poľské úrady a vyzve ich, aby poľský zákon nerozlišoval medzi poslancami národného a Európskeho parlamentu.

Po diskusii s Komisiou prijal Výbor pre práve veci rozhodnutie neodporučiť ochranu poslaneckej imunity pána Tomczaka na základe vyššie uvedených dôvodov.

Je zrejmé, že články 8 a 9 Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev sa nevzťahujú na prípad pána Tomczaka. Jeho žiadosť by mala byť prerokúvaná ako žiadosť o rozhodnutie Európskeho parlamentu o vznesení žiadosti na zrušenie trestného konania voči jeho osobe, ako to umožňuje napríklad článok 15 poľskej ústavy.

Podľa bežného postupu by Parlament mohol rozhodnúť, že bude chrániť imunitu svojho poslanca v prípade, ak by existovalo podozrenie, že trestné konanie voči nemu je založené na prenasledovaní pre jeho politické aktivity (fumus persecutionis). Neexistujú žiadne jasné dôkazy o tom, že by k tomu došlo v prípade pána Tomczaka.

Vo svetle uvedených skutočností odporúčam, aby pánovi Tomczakovi nebola poskytnutá ochrana imunity.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, v mene skupiny PSE. – (PL) Pán predsedajúci, hlavným cieľom poslaneckej imunity je ochrana poslanca ako demokraticky zvoleného zástupcu občanov. Zaručuje kolektívnu nezávislosť tejto inštitúcie voči vonkajším tlakom a zaručuje poslancom slobodu prejavu a konania pri vykonávaní svojich parlamentných povinností. Právnym podkladom pre imunitu poslancov Európskeho parlamentu je Protokol o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev z roku 1965. Článok 8 tohto protokolu hovorí, že členovia poslanci Európskeho parlamentu nepodliehajú žiadnej forme vyšetrovania, zadržania alebo súdneho stíhania vo vzťahu k vyjadreným názorom alebo hlasovaniu pri výkone svojich úloh. Podobne článok 9 hovorí, že poslanci Európskeho parlamentu požívajú v priebehu zasadnutia na území ich vlastného štátu imunitu priznanú poslancom ich parlamentu a na území ktoréhokoľvek iného členského štátu imunitu proti zadržaniu a právomoci súdov. Imunita sa obdobne vzťahuje na poslancov Európskeho parlamentu počas ich cesty z miesta a do miesta jeho zasadnutia.

V súvislosti s vyššie uvedeným je potrebné podotknúť, že obvinenia voči pánovi Tomczakovi sa nevzťahujú na vyjadrené názory alebo hlasovanie pri výkone jeho funkcie, pretože v čase predmetných udalostí nebol poslancom Európskeho parlamentu. S ohľadom na tieto skutočnosti neexistuje žiadny právny základ pre udelenie imunity pánovi Tomczakovi. Prípad pán Tomczaka však odhalil nesúlad medzi ustanoveniami o voľbách do poľského Sejmu a voľbách do Európskeho parlamentu v rámci poľskej legislatívy. Rozpor sa týka podmienok, ktoré musia splniť volební kandidáti a okolností, za akých môže byť zvoleným osobám odobraný ich mandát.

Táto záležitosť bola prerokúvaná na osobitnom rokovaní. Svojim vstupom do Únie sa Poľsko zaviazalo dodržiavať právne predpisy EÚ, obzvlášť v prípade ich priamych dôsledkov na vnútornú legislatívu členského štátu. Rada by som využila túto príležitosť a vyzvala na čo najskoršiu harmonizáciu právnych predpisov upravujúcich postavenie poslancov poľského Sejmu a Európskeho parlamentu. Podľa súčasnej právnej úpravy môže poslanec Európskeho parlamentu v dôsledku určitých krokov automaticky stratiť svoj mandát, zatiaľ čo poslanec poľského Sejmu takto potrestaný nie je. <BRK>

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Aleksander Czarnecki, v mene skupiny UEN. – (PL) Pán predsedajúci, prípad pána Tomczaka je príkladom neschopnosti poľského súdneho systému pochopiť, že Poľsko sa stalo členom Európskej únie a zaviazalo sa dodržiavať jej právny systém. Európsky parlament ešte neprijal rozhodnutie vo veci imunity pána Tomczaka, príslušný súd už však dátum pojednávania stanovil na 15. február, teda minulý týždeň.

Tento čin súdu je pohŕdaním Európskym parlamentom a navyše je v rozpore s rokovacím poriadkom Európskeho parlamentu a s poľským trestným zákonníkom, podľa ktorého sa trestné konanie voči poslancovi Parlamentu nemôže začať dovtedy, kým Európsky parlament nerozhodne o otázke imunity. Skutočnosti, ktoré som popísal, vedú k záveru, že v prípade pána Tomczaka máme buď dočinenia s mimoriadne nekompetentným súdom, alebo so zámerom obviniť pána Tomczaka za malý incident, v dôsledku ktorého stratí svoj mandát v Európskom parlamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens-Peter Bonde (IND/DEM). – Pán predseda, vyzývam všetkých poslancov, aby v prípade pána Tomczaka hlasovali proti zbaveniu imunity. Mali sme vo výbore dobrú diskusiu. Všetci sa zhodli, že Poľsko nemôže vytvárať dvojité normy: jednu pre poslancov doma a druhú, oveľa prísnejšiu, pre poslancov Európskeho parlamentu. Zodpovedný komisár, pán Frattini, prisľúbil, že poľskému ministrovi spravodlivosti pošle list, v ktorom bude trvať na rovnakých pravidlách v súvislosti s procesom zbavenia imunity.

Hovoril som s komisárom Frattinim po zasadnutí 14. januára a stretol som sa s ním aj pred dvomi týždňami, kedy mi povedal, že už vydal inštrukcie, aby bol list poslaný. Minulý týždeň som kontaktoval jeho úrad. Povedali mi, že list bol poslaný, a že ešte v ten istý deň dostanem jeho kópiu. Potom mi zrazu z komisárovho úradu volal niekto iný a povedal mi, že list ešte nie je pripravený. Takže neexistuje žiadny list a žiadna odpoveď od poľskej vlády.

Naše pravidlá sú jasné: musíme hlasovať. Preto by som vás chcel vyzvať, aby ste hlasovali proti zbaveniu imunity a žiadam, aby bol prípad vrátený výboru na prípadné prehodnotenie rozhodnutia po tom, čo dostaneme list od komisára Frattiniho a odpoveď z Poľska.

 
  
MPphoto
 
 

  Aloyzas Sakalas, spravodajca. − Pán predsedajúci, myslím, že dôsledky zbavenia imunity nie sú to isté, čo samotné zbavenie imunity. Pán Tomczak bol predvolaný na súd 12-krát. Neprišiel však.

Všetky procesné a vecné otázky týkajúce sa prípadu pána Tomczaka, najmä v súvislosti s údajným hrubým jazykom voči príslušníkom polície, by mali byť vyriešené objektívne v súlade s poľskými zákonmi. Preto by som rád zdôraznil dve veci. Otázku, či bol pán Tomczak imunity zbavený správnym spôsobom na začiatku trestného konania, keď bol poslancom poľského parlamentu, môžu preveriť len príslušné súdne orgány v Poľsku, v tomto prípade oblastný súd v meste Ostrów Wielkopolski. Vždy existuje možnosť odvolania.

Po druhé, možnosť, že pán Tomczak statí svoj mandát v tomto Parlamente, nemôže byť považovaná za motív trestného stíhania, pretože v čase incidentu, dňa 19. júna 2004, pán Tomczak nebol členom Európskeho parlamentu. Zákon platný pre poslancov národného parlamentu neobsahuje ustanovenia o strate imunity v dôsledku trestného konania.

Na základe uvedených skutočností Výbor pre právne veci odporúča, aby Európsky parlament neposkytol pánovi Tomczakovi ochranu poslaneckej imunity.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Rozprava je ukončená.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia