Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2141(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0010/2008

Předložené texty :

A6-0010/2008

Rozpravy :

PV 18/02/2008 - 21
CRE 18/02/2008 - 21

Hlasování :

PV 19/02/2008 - 6.16
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0051

Doslovný záznam ze zasedání
Pondělí, 18. února 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

21. Průhlednost ve finančních záležitostech (rozprava)
Zápis
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Dalším bodem je zpráva (A6-0010/2008) pana Pomés Ruize, kterou přednese jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu, o průhlednosti ve finančních záležitostech [2007/2141(INI)].

 
  
MPphoto
 
 

  José Javier Pomés Ruiz, zpravodaj. − (ES) Pane předsedající, Evropský parlament vždy usiloval o realizaci politiky průhlednosti ve vztahu k našim finančním prostředkům, prostředkům EU. Tak tomu je i v době, kdy – snad v důsledku špatného hospodaření – vznikly problémy, které vedly k demisi Komise vedené panem Santerem.

Je třeba říci, že od té doby se věci výrazně zlepšily; tento Parlament prosazuje politiku průhlednosti a Parlament má podporu Komise. Výsledkem tohoto zájmu ze strany Barrosovy Komise je vytvoření pozice místopředsedy pro dosažení tohoto cíle, zastoupené místopředsedou Siimem Kallasem, kterého zde vítám.

Evropští občané musí vědět, co děláme s malým množstvím peněz, které platí EU, co se děje s tímto necelým 1 %; musíme mít větší kontrolu nad prostředky Společenství prostřednictvím viditelnosti. Viditelnost už není pouhá vývěska na radnici nebo na budově financované z regionálních fondů nebo z fondu soudržnosti; musíme jít dále a musíme být schopní stanovit, kde přesně se nacházejí veškeré malé částky, které platí evropští daňoví poplatníci prostřednictvím členských států.

To je podstatou iniciativy transparentnosti, kterou tento Parlament podporuje. Tato zpráva vydaná na základě vlastní iniciativy mluví o dvou věcech. Za prvé, že je třeba udělat ještě o něco více. Rozhodli jsme se v textu uvést, že průhlednost se musí projevit zveřejněním černé listiny a informacemi o tom, které nabídky byly přijaty a které vyloučeny, a že je nutné vytvořit kodex Evropského úřadu pro boj proti podvodům s cílem zaručit presumpci neviny, jak tomu v mnoha případech nebývá. Jinými slovy v rámci EU Evropský parlament má již svůj etický kodex. Nejsme úředníci, jsme politikové; musíme být rovněž průhlední a také již průhlední jsme.

Proto jsem v pozměňovacím návrhu 2 k bodu 22 požadoval, aby iniciativou transparentnosti navrhovaný soupis byl odstraněn, a to zejména proto, že tento Parlament již přijal rozhodnutí o našich finančních zájmech, misích a cestách, ale i proto, že se rovněž domníváme, že je třeba přijmout pravidla pro celou EU. Tento Parlament má vlastní pravidla, ta se však musí zlepšit a pravděpodobně i rozšířit.

V dalším pozměňovacím návrhu navrhuji odstranit odkaz na poslance Evropského parlamentu jako nositele veřejných funkcí; nejsme nositelé veřejných funkcí, jsme politikové. Toto zmatení by mohlo v některých vnitrostátních právních úpravách vést k problémům.

Skrze tuto myšlenku rostoucí průhlednosti, kterou podporujeme, se rovněž pokoušíme upozornit na skutečnost, že členské státy se podílejí na řízení 80 % prostředků, a proto opětovně vyzýváme členské státy, aby předložily vnitrostátní prohlášení o věrohodnosti. To je naléhavě potřebné a na jejich předložení trváme. Tvrdíme, že iniciativa komisaře Kallase musí zahrnovat i vymáhání prostředků Společenství. To nelze pominout: jestliže jsou prostředky použity nesprávně, musíme zjistit, kde se nacházejí, jak mají být vymáhány a kdy budou získány zpět.

Z hlediska průhlednosti jsme dosáhli řady zlepšení, pane komisaři, ale tento Parlament bude usilovat o další.

 
  
MPphoto
 
 

  Siim Kallas, místopředseda Komise. − Pane předsedající, jsem velmi potěšen, že zde dnes mohu hovořit jménem Komise o této klíčové otázce průhlednosti. Musím poděkovat panu Pomés Ruizovi za tuto zprávu vypracovanou z vlastní iniciativy a Výboru pro rozpočtovou kontrolu za jeho cenný příspěvek.

Tato zpráva řeší pět stěžejních oblastí. Zaprvé, zpráva uvádí pokyny ke zveřejňování informací o těch, kdo přijímají finanční prostředky EU na základě grantů a smluv. Snažíme se realizovat podmínky upraveného finančního nařízení o průhlednosti. Tyto požadavky byly začleněny na základě úsilí Parlamentu a vstoupily v platnost v květnu roku 2007.

Pokud jde o přímé řízení, Komise zahájila letos provoz internetových stránek s jediným portálem, který umožňuje přístup ke všem příslušným stránkám jednotlivých generálních ředitelství. I když se snažíme tyto stránky aktualizovat, působí tento portál při vstupu poněkud matoucím a komplikovaným dojmem. Na zlepšení dané situace pracují služby Komise.

Pokud jde o sdílené řízení, je úkolem Komise „ukončit přípravu a dohodnout s členskými státy obecné normy pro tyto informace do dubna 2008“. Cituji zde z návrhu zprávy o plnění pana Jørgensena. Tyto údaje spadají nadále mezi odpovědnosti členských států. Komise přijímá odpovědnost za platné normy a kontrolu, zda členské státy dodržují podmínky finančního nařízení.

Druhou oblastí, kterou zmiňuje pan Pomés Ruiz ve své zprávě, je vymáhání. Ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu jsem v lednu 2008 jednoznačně prohlásil: „Komise nebyla prozatím schopna předložit Parlamentu vyčerpávající obraz našeho úsilí v oblasti vymáhání“. Předložil jsem odhady vymáhaných dlužných finančních prostředků v roce 2006 a popsal zlepšení našeho vlastního systému, takže letos účetnictví ABAC bude zahrnovat podrobnější a celistvější údaje o vymáhaných dlužných finančních prostředcích. Příslušnou metodologii projednáváme s Evropským účetním dvorem.

Informace o vymáhaných dlužných finančních prostředcích by byly neúplné bez spolehlivých údajů ze strany členských států. V oblasti zemědělství je obraz povzbudivý. Zítra Komise přijme akční plán na posílení dozorčí úlohy v oblasti strukturálních fondů, který se mimo jiné zabývá i touto otázkou.

Třetí oblast v této zprávě se týká prohlášení o finančních zájmech a zejména výsledků nezávislé srovnávací studie zahájené v červenci roku 2006 v rámci Evropské iniciativy pro transparentnosti a zveřejněné v roce 2007.

Tato studie dochází k závěru, že většina evropských orgánů je regulována silněji než orgány na vnitrostátní úrovni. Nejkomplexnější etická pravidla ze všech orgánů EU má Komise a Evropská investiční banka.

Přestože zpráva konstatovala, že Komise má relativně dobře rozvinutý systém pro ohlašování střetu zájmů, navrhuje uvážit rozšíření mandátu našeho ad hoc etického výboru s cílem prohloubit jeho poradní úlohu. Vybízím vás k prostudování této studie a vyvození závěrů, které budete považovat pro Evropský parlament za významné.

Čtvrtá oblast, o níž se zmiňuje pan Pomés Ruiz, se týká složení expertních skupin poskytujících poradenství Komisi. Rád bych poděkoval panu Pomés Ruizovi za uznání, které projevil, pokud jde o již vykonanou práci. Vaše doporučení k dalším zlepšením prostudujeme.

Pátá a poslední významná oblast se týká správy v orgánech a institucích. Minulý pátek, 15. února 2008, vypršela lhůta členským státům k předložení výročních shrnutí. Do dnešního poledne jsme obdrželi 22 odpovědí od členských států. Posuzujeme soulad těchto zpráv s povinnostmi v rámci finančního nařízení a budeme vás informovat, jakmile si učiníme jasný obraz a to i o kvalitě předložených zpráv.

Na závěr mohu prohlásit, že bereme průhlednost velmi vážně a že Evropská iniciativa pro transparentnost plní v řadě oblastí uváděných v této zprávě své poslání.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Ingeborg Grässle, jménem skupiny PPE-DE. – (DE) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, iniciativa transparentnosti je pravděpodobně největším úspěchem, kterého Barrosova Komise dosáhla.

Jsem vám vděčná, pane komisaři, za vaše slova a za skutečnost, že chcete harmonizaci zveřejňování informací o příjemcích podpor. To bylo v loňském roce jedno z hlavních témat rozpravy mezi Parlamentem a Komisí. Jak víte, tato sněmovna a skupina PPE-DE vás vždy podporovala v otázce průhlednosti, protože chceme vědět, zda splňujeme své politické cíle prostřednictvím příjemců podpory, jinak řečeno příjemců finančních prostředků. Jedná se výhradně o plnění našich politických cílů a nic jiného a my potřebujeme vědět víc, než co víme v současnosti.

Pane komisaři, pracujete na nových etických pravidlech. Jsme přesvědčeni, že orgány tato pravidla potřebují a samotní komisaři potřebují nový kodex jednání. Dovolte mi však připomenout, abychom se vyhnuli nedorozumění, že není úkolem Komise určovat pravidla Parlamentu. My si stanovujeme pravidla sami. Nejsme veřejní činitelé, na rozdíl od ostatních orgánů EU, i když nepřesné užívání jazyka by mohlo tento dojem vytvářet.

Navrhujeme změnu bodu 22 a ráda bych vás vřele požádala o vaši podporu. Chceme nahradit výčet odkazem na stávající pravidla. Všechny tyto soupisy jsou velmi dobré, my však chceme otevřenou formu slov, která nám umožní rozhodnout se, zda chceme tolik, či snad více, nebo třeba méně kritérií.

Nejsme spokojeni – a to je součástí zprávy – s komplikovanou otázkou vymáhaných dlužných finančních prostředků, které byly vyplaceny nesprávně. Pane komisaři, domnívám se, že to by pro nás mělo být v tomto roce hlavním problémem a hlavním bodem sporu mezi Parlamentem a Komisí. To je oblast, která je vše, jen ne průhledná. Žádám vás, abyste tento problém řešil důrazně. Vymáhání dlužných finančních prostředků nemůže nadále probíhat stejně nahodile, jako tomu bylo v minulosti.

Vítáme akční plán pro strukturální fondy, který má být přijatý tento týden, ten však musí být podepřen důvěryhodností jak pro Parlament, tak pro absolutorium Komise.

Náš zpravodaj, Javier Pomés Ruiz, předložil dobrou a zajímavou zprávu a jsem si jista, že pomocí této zprávy jakožto stanoviska Parlamentu, můžeme Komisi pomoci pokročit dále.

 
  
MPphoto
 
 

  Dan Jørgensen, jménem skupiny PSE. (DA) Pane předsedající, není pochyb, že veřejná rozprava v Evropě se zaměřuje z velké části na skutečnost, že EU trpí nedostatkem demokracie a že tento nedostatek je zapříčiněn zejména nedostatkem dostatečné průhlednosti. To může zejména způsobovat fakt, že existuje velmi malá průhlednost ohledně využívání finančních prostředků, které jsou řízeny z EU, to znamená prostředků, které Evropská unie vyplácí jednotlivým zemím na kvalitní a dobře míněné projekty; a to je problém! Naštěstí je to problém, který se v současnosti řeší. Naštěstí je to problém, o němž je Komise již delší dobu informována a skutečně podniká opatření na jeho řešení, za což si zaslouží chválu. Pane Kallasi, vy osobně si zasloužíte chválu za ohromný příspěvek, kterým jste v této souvislosti pomohl. Existují samozřejmě záležitosti, které je v této souvislosti ještě třeba řešit. To je důvod, proč pan Pomés Ruiz vypracoval zprávu. Podporuji jeho zprávu, která vyzdvihuje řadu kritických oblastí, které musí být přirozeně řešeny. Je zjevné, že dostupné údaje musí být srovnatelné atd., to však není nejdůležitější záležitost, jelikož jsme nyní přijali klíčové rozhodnutí, že je třeba průhlednosti.

Dalším velmi důležitým rozhodnutím, za něž si pan komisař zasluhuje pochvalu, je rozhodnutí zvýšit průhlednost v oblasti expertních skupin. Je jednoduše nepřijatelné, aby v demokratickém systému byly v úřadě lidé, jejichž jména jsou neznámá. Existuje řada demokratických argumentů, proč není možné fungovat tímto způsobem a je to samozřejmě nepřijatelné z hlediska finančního. Dovedu si představit, pane komisaři, že byste potvrdil prohlášení, které jste pronesl v nedávno skončeném slyšení ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu v souvislosti s absolutoriem. V tomto prohlášení jste nás ujistil, že se to bude přirozeně týkat i skupin, které náležejí do postupu projednávání ve výborech. Existuje ovšem řada různých druhů expertních skupin. Některé z těch nejdůležitějších jsou ve skutečnosti ty, které náležejí do postupu projednávání ve výborech. Navíc jste toto schválení pronesl při různých příležitostech ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu. Pane komisaři, nemohl byste to zopakovat zde před celým shromážděním?

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Wojciechowski, jménem skupiny UEN. (PL) Pane předsedající, jménem Skupiny Unie pro Evropu národů, bych rád poděkoval panu Pomés Ruizovi za velmi dobrou zprávu, kterou podporuji jako celek. Průhlednost musí být základním principem fungování Evropské unie. Úvodem bych rád řekl, že za zvláště přínosné považuji oddíly zprávy týkající se lepší informovanosti o příjemcích prostředků Unie a o průhlednějším informování na internetových stránkách Komise. Jsou to významné oblasti. Rovněž bych rád prohlásil, že stejně tak důležité jsou ty části zprávy, které podtrhují význam poskytování a zveřejňování informací o finančních zájmech držitelů veřejných funkcí v evropských orgánech.

Občané Evropské unie musí mít jistotu, že ti, kdo mají na starosti evropské finanční prostředky a kdo dohlížejí na jejich přidělování, jednají nestranně a nikoli s cílem podporovat své soukromé zájmy. Jsem přesvědčen, že bylo správné a vhodné, aby tato problematika byla v této zprávě tak důkladně řešena.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes, jménem skupiny Verts/ALE. – (NL) Pane předsedající, pane komisaři, tato rozprava je ve skutečnosti jakýmsi zahřívacím kolem pro postup udílení absolutoria, které nyní probíhá ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu, stejně jako pro mimořádné slyšení, které je plánováno na příští týden s komisaři Špidlou a Hübnerem. Klíčovou otázkou této rozpravy je bod 41 zprávy pana Pomés Ruize, v němž se Komise naléhavě vyzývá, aby podpořila vnitrostátní prohlášení o věrohodnosti. Pane komisaři, pokud slíbíte, že tato prohlášení podpoříte, boj, který vedeme v postupu absolutoria, nebude bojem Parlamentu proti Komisi, ale bojem za společnou věc: Komise a Parlamentu proti členským státům. To je nejlepší strategie i z hlediska vnitřní strategie Komise. Průhlednost ještě nezajišťuje důvěryhodnost a odpovědnost; na tom se všichni shodneme. Jedním z jejích aspektů je zveřejňování informací o konečných příjemcích finančních prostředků EU.

Podle finančního nařízení je poskytování těchto informací povinné, tyto informace však musí být zpřístupněny, musí být spolehlivé a musí být dále přezkoumatelné. Ve vší úctě, pane komisaři, na vaší internetové stránce byl učiněn pokus, ale k dokonalosti má ještě daleko. Některé soukromé iniciativy plní tento účel lépe.

Tato zpráva pana Pomés Ruize rovněž velmi zřetelně stanoví, co je třeba zlepšit: předkládání, obsah a organizaci informací. Výbor pro rozpočtovou kontrolu požaduje, aby se tak stalo do roku 2009. Mám v úmyslu předložit pozměňovací návrh, který by stanovil změny do roka. Pokud to dokážeme, může nová Komise a nový Parlament začít v roce 2009 s čistým štítem. Žádám své kolegy poslance, aby tento pozměňovací návrh podpořili.

Pane komisaři, mám na vás další dotaz: jak jste pokročil ohledně svého závazku podle bodu 34 zveřejňovat od roku 2008 jména všech členů všech formálních i neformálních skupin? Rovněž se připojuji k otázce, kterou k tomuto tématu položil Dan Jørgensen.

Závěrem mám, pane předsedající, jednu otázku na vás: kdy se rozhodne sekretariát Parlamentu pro úplnou průhlednost a zveřejní jména všech dobrovolných penzijních fondů všech poslanců Parlamentu? Tito lidé jsou přece také příjemci nemalých finančních prostředků EU. Žádám vás, abyste předal tuto zprávu sekretariátu.

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Pokud jde o otázku, kterou položil pan Staes, tuto záležitost již předsednictvo projednává a řešení nalezneme.

 
  
MPphoto
 
 

  Esko Seppänen, jménem skupiny GUE/NGL. – (FI) Pane předsedající, pane komisaři, pane Pomés Ruizi, zpráva je vyčerpávající. Problémové oblasti jsou dobře vysvětleny a nezbývá než přijmout potřebná opatření. V této souvislosti bych rád řekl místopředsedovi Komise panu Kallasovi, že během jeho funkčního období došlo k řadě významných zlepšení v otevřenosti a průhlednosti Evropské unie a že byl v této oblasti velmi aktivní. Dokladem toho je řada nových databází na internetu, problémem však zůstává, jak zpráva rovněž uvádí – a to je třeba říci přímo –, že vyhledávání je stále neuspokojivé. Materiály na vyhledávacích serverech by měly být standardizovány. Jinak řečeno bez správného vyhledávacího postupu vzniká riziko, že získáme mnoho informací, ale jejich množství bude na úkor kvality.

Otázku černé listiny případů, ve kterých byl podvod potvrzen, bude ještě třeba zvážit. V zásadě s tím naše skupina souhlasí a vytvoření listiny podporuje, musíme však zejména zajistit, že bude zaručena ochrana údajů jednotlivců a že se nikdo na tuto listinu nedostane bez řádného důvodu nebo v důsledku chybných postupů.

Dále je tu pak otázka poradního výboru pro normy veřejného života. Je samozřejmě vhodné, aby poslanci Evropského parlamentu, kteří jsou přímo voleni lidmi, měli postup odlišný od postupu, který se vztahuje na státní úředníky, jak už zde uvedla paní Grässleová. Postup pro volené poslance však musí být přinejmenším stejně tak přísný, protože není důvod tvrdit, že etické požadavky na poslance parlamentu by měly být volnější. V řadě zemí jsou zveřejňovány částky vynaložené na volby poslanců Parlamentu z veřejných zdrojů a tímto směrem by se měl vydat i Parlament, aby byla vnitrostátní prohlášení o financování voleb, o reklamních kampaních kandidátů a o jejich financování zařazena do databází Parlamentu, aby se tak stala viditelnými i na úrovni Evropské unie.

Závěrem bych rád řekl, že politické strany a nadace na evropské úrovni nemohou být vyňaty ze všeobecné povinnosti podávat prohlášení o zájmech a zdrojích financování.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren, jménem skupiny IND/DEM. – (SV) Pane předsedající, je pro mě velmi nezvyklé, abych mluvil pochvalně o zprávách, které jsou nám zde předkládány. Toto je však výjimka.

Zpravodaj zde hájí větší průhlednost a to já vřele podporuji. Rád bych však připomněl této sněmovně, že dokud budeme mít věci jako zemědělská politika či strukturální fondy, náš úkol přezkumu bude úkolem nadlidským. Jsme nuceni stále zavádět nová pravidla, více sledování a výsledkem je nesmyslná byrokracie.

Řešením je, jak všichni víme, nechat bohatší země EU přispívat chudším zemím, aniž bychom vedli podrobné rozpravy o tom, jak jsou tyto peníze používány. Větší část procesu přezkumu tak zmizí a to by měl být náš dlouhodobý cíl. Neměli bychom počítat dobytek a pole uložená do klidu a podobné věci. Měli bychom se zaměřit na to, k čemu tu EU je – vnitřní trh.

 
  
MPphoto
 
 

  Esther De Lange (PPE-DE). – (NL) Pane předsedající, ráda bych poděkovala zpravodaji za jeho skvělou zprávu a ještě než se obrátím se žádostí na Radu a na Komisi, ráda bych zmínila několik bodů.

Prvním je skutečnost, že musíme zveřejňovat příjemce finančních prostředků Evropské unie. Sem zejména spadá odvětví zemědělství. S těmito informacemi bychom měli zacházet opatrně a regulérně. Neměla by nastat situace, kdy některé členské státy požadavek zveřejnění dodrží a jiné nikoli. Na internetové stránce Komise je 14 odkazů na vnitrostátní internetové stránky týkající se příjemců zemědělské pomoci, což znamená, že dalších 13 zde chybí. Komise by měla vysvětlit proč. Nejsou snad tyto informace dostupné v elektronické formě nebo členské státy doposud příslušné údaje nedodaly?

Komise by navíc měla uvažovat nad ochranou těch příjemců, jejichž údaje mají být zveřejňovány: řada členských států, včetně mého, se v současnosti potýká například s problémem ochrany před radikálními ochránci zvířat.

Závěrem chci dodat, že je skutečností, že údaje jsou těžko srovnatelné a je zapotřebí většího dohledu ze strany Komise. Vyrozuměla jsem, že pan komisař bude v tomto smyslu zítra iniciovat opatření týkající se strukturálních fondů, což mě těší.

Druhý bod se týká výročních zpráv o činnosti orgánů, kde došlo k určitému zlepšení, je to však citlivé téma.

Nyní k mé žádosti, jež se týká skutečnosti, že 80 % finančních prostředků v Evropě není řízeno centrálně, nýbrž prostřednictvím členských států a ve spolupráci se členskými státy. Musíme jednou pro vždy zlepšit a posílit průhlednost a kontrolu na evropské úrovni, dokud však členské státy nepřevezmou odpovědnost prostřednictvím vnitrostátních prohlášení o věrohodnosti, zajištění vyvážené kontroly bude obtížné. K tangu je třeba dvou.

Můžeme předvést nejoslnivější temperamentní tanec v oblasti rozpočtové kontroly na evropské úrovni, pokud však členské státy nebudou tancovat s námi, nikdy nedosáhneme vítězného výkonu. Žádám proto členské státy, aby přijaly svou odpovědnost, a vyzývám Komisi, aby tento proces podpořila v souvislosti s vnitrostátními prohlášeními jako dobrý dirigent, či chcete-li jako učitel tance: sám byste měl vědět, pane komisaři, že je to zapotřebí. My zde budeme spoléhat na vaši podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Casaca (PSE).(PT) Pane předsedající, musím poděkovat našemu zpravodaji a také panu Kallasovi k této iniciativě. Zároveň však musím říci panu Kallasovi, že bych byl mnohem šťastnější, kdyby se zasadil o potřebná opatření k zajištění toho, aby Evropská komise dodržela ustanovení finančního nařízení, která vstoupila v platnost od 1. ledna 2007, zejména v oblasti uvedení příjemců různých prostředků Evropské unie.

Je znepokojivé, že odpověď Evropské komise na otázku, zda byla IMG legitimně a řádně označena za mezinárodní organizaci, je zcela neuspokojivá. Rád bych věděl, pane komisaři, zda kromě této nové mezinárodní organizace se Evropská komise rozhodla setkat i  s jinými, abychom věděli, kdo má přístup k finančním prostředkům Společenství, aniž by nejprve musel projít výběrovým řízením.

 
  
MPphoto
 
 

  Wiesław Stefan Kuc (UEN). – (PL) Pane předsedající, přidělování prostředků z jednotlivých rozpočtových linií vždy vzbuzuje největší emoce a vyvolá rozpravu. Je zcela pochopitelné, že ti, kdo dostanou finanční prostředky, se radují a ti, kteří je navzdory svým výsledkům nedostanou, vyjadřují kritiku. Pokud však – jak jsme toho byli svědky v nedávném nechvalně známém případu v Polsku – obdrží jeden subjekt finanční prostředky od jedné vlády, aby je pak druhá vláda odebrala, objevují se důvody k obavám.

Jakými zásadami se řídí přidělování finančních prostředků a jaké postupy se na ně vztahují? Jsou přijatá rozhodnutí založena na faktech nebo na přízemní politice? To je důvod, proč bychom se podle zprávy pana Pomés Ruize měli zaměřit nejen na zřetelnost a průhlednost postupů, ale rovněž umožnit společnosti přístup k postupům spojeným s přidělováním finančních prostředků. Zveřejňování informací o příjemcích finančních prostředků Evropské unie je základní podmínkou průhlednosti záměrů Evropské komise a vlády. Proč se tedy některé země tak brání zveřejňování? Skrývají něco? Sem rovněž spadají informace o jednotlivcích ve veřejných funkcích a odbornících v evropských orgánech. Vytvoření společného etického prostoru přinese naší Unii značný užitek.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Stubb (PPE-DE). – Pane předsedající, dovolte mi, abych úvodem poblahopřál zpravodaji, panu Pomés Ruizovi. Nečiním tak pouze proto, že stojí vedle mě a kope mě do kotníku, ale proto, že jeho zpráva je skutečně velmi dobrá.

Když dovolíte, rád bych uvedl tři skutečnosti. Za prvé, domnívám se, že cílem této zprávy je v podstatě zlepšit průhlednost a kontrolní mechanismy. Obvykle tak činíme třemi způsoby. Jedním z nich je průhlednost v oblasti dokumentace: ta je dobře zajištěna ustanovením článku 255 Smlouvy ES; za druhé, průhlednost finančních prostředků, o kterou se přičiňujeme v této zprávě; a za třetí samozřejmě průhlednost setkání.

Smutnou věcí, s níž se v této rozpravě setkávám – ani ne tak uvnitř této sněmovny jako mimo ni –, je skutečnost, že řada anti-Evropanů používá průhlednost velmi populisticky v tom smyslu, že na jedné straně volají po průhlednosti, a ve chvíli, kdy je průhlednost nastolena, začnou kvůli ní na lidi útočit. A z tohoto důvodu pouvažuji tuto rozpravu za poněkud smutnou a domnívám se, že pokud usilujeme o průhlednost, měli bychom být v té věci upřímní a čestní.

Druhý bod se týká vnitrostátních prohlášení. Rád bych se připojil k tomu, co o nich řekla paní De Langeová. To bychom měli stále zdůrazňovat. Domnívám se, že pan Kallas odvádí skvělou práci. I Komise odvádí skvělou práci. Ale 80 % veškerých prostředků utrácejí členské státy. Právě zde potřebujeme důkladnější finanční prohlášení. Jsem si jist, že by se mnou pan Mulder, pokud by zde byl, souhlasil.

Můj poslední bod se týká známého či spíše nechvalně známého bodu 22 této zprávy. Chápu důvody, které k němu vedly, ale domnívám se, že bychom neměli vylévat dítě i s vaničkou. Proto doporučuji odstranit bod 22, abychom tak mohli všichni bez problému hlasovat pro tuto zprávu, vždyť být proti průhlednosti je něco jako být proti míru nebo proti mateřství.

 
  
MPphoto
 
 

  Inés Ayala Sender (PSE). – (ES) Pane předsedající, ráda bych se připojila k blahopřáním zpravodaji, který vypracoval velmi zajímavou zprávu, a samozřejmě děkuji i Komisi zastoupené místopředsedou Kallasem za všechnu její práci, pozitivní dialog i spolupráci s touto sněmovnou.

Ráda bych tu pouze rozvedla některé už zmíněné připomínky, s nimiž většinou souhlasím, a říci, že kromě potřeby těchto informací a průhlednosti musí být i lehce dostupné, spolehlivé a snadno srovnatelné; informace by měly být uspořádány a rozčleněny a měly by být použitelné v praxi, nikoli pouze pro specializované odborníky, ale i pro širší veřejnost.

Pokud jde o finanční prostředky pod sdíleným řízením, potřebujeme, kromě toho, co již bylo řečeno, vyvíjet v tomto ohledu na členské státy tlak a zejména se snažit nalézt nástroje na zlepšení situace u mezinárodních organizací, které jsou často neprůhledné.

Rozhodně vítám představu společného etického prostoru. Tento přepych si Komise může jistě dopřát a mohl by být vyvážen a doporučován na některých celosvětových jednáních jako ukázka osvědčených postupů. Proto zejména vítám studii, kterou provádí Komise o kodexech a normách etického jednání, jež by se následně mohly vztahovat na všechny orgány.

Na závěr blahopřeji zpravodaji a děkuji mu, že přijal můj návrh ohledně kodexu etického jednání pro Evropský úřad pro boj proti podvodům, který je zcela nezbytný: na jedné straně máme odpovědné a viníky, na straně druhé nevinné, které musíme chránit všemi prostředky.

 
  
MPphoto
 
 

  Ville Itälä (PPE-DE). – (FI) Pane předsedající úvodem se chci připojit k těm, kteří blahopřáli a děkovali zpravodaji, panu Pomés Ruizovi, za vynikající zprávu. Zároveň bych rád využil této příležitosti a poděkoval komisaři Kallasovi, který se po léta snaží na tyto otázky upozorňovat.

Účel zprávy je takový, že sotva kdo by mohl s jeho cíli nesouhlasit. Každá forma otevřenosti a průhlednosti, týkající se nesprávného použití finančních prostředků EU, může být jen dobrá. Obecně musí být využití všech přidělených prostředků financovaných z daňových zdrojů otevřené. Daňoví poplatníci musí být vždy přesně a řádně informováni o tom, jak jsou jejich peníze utráceny. Veřejnost musí vždy vědět, kdo jejich peníze utrácí, na co a jak.

Zejména se musíme přidržovat zásady práva přístupu k informacím a průhlednosti tam, kde jsou finanční prostředky nesprávně používány. Podle mého názoru zveřejnění černé listiny podvodných zneužití finančních prostředků EU pomůže předcházet možným případům zneužití, a tak podporovat otevřenost a průhlednost při využívání finančních zdrojů EU. Tento druh sledování samozřejmě komplikuje skutečnost, že systémy se v jednotlivých zemích značně liší a  z toho důvodu je to obtížné.

Jsem přesvědčen, že tato zpráva je důležitým krokem vpřed a že se musíme dohodnout na takovém kompromisu, aby tato zpráva zde byla přijata a aby nebyla zmařena kvůli drobným detailům.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE). – (DE) Pane předsedající, domnívám se, že je to zvláště dobrá rozprava. Chci však varovat před zneužitím průhlednosti. Někteří populisté – ačkoli nejsou dnes v této sněmovně přítomni – zneužívají této rozpravy na veřejném kolbišti, přitom však nerozlišují mezi soukromou sférou a tím, co je ve veřejném zájmu.

Nemáme ztrácet ze zřetele tuto rozpravu o soukromí. Jsme si vědomi, že ochrana údajů má své opodstatnění. Správnou odpovědí Evropského parlamentu pro budoucnost bude nalezení rovnováhy v této věci.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens-Peter Bonde (IND/DEM). – (DA) Pane předsedající, jsem potěšen, že se mohu účastnit dnešní rozpravy. Vzpomínám si, že před lety zde bylo několik idiotů, kteří požadovali průhlednost, nyní se však Parlament skládá ze samých idiotů, kteří se dožadují průhlednosti, pokud jde o předkládání účtů. Navíc máme komisaře, kterého nemůžeme kritizovat; namísto toho jej musíme také pochválit za jeho osobní podíl na tom, že přiměl poněkud liknavější příslušníky Komise k účasti na reformách průhlednosti.

Nebyl jsem však zvolen proto, abych vychvaloval; byl jsem zvolen proto, abych upozorňoval na palčivější stránky této rozpravy. Proto bych se rád zeptal pana Kallase, zda budou v příštím roce výjimky v oblasti zemědělství, jejichž účty nebudou zveřejňovány na internetu a  z nichž nebudeme schopni určit, kdo je příjemcem a čeho, ani odpovídající částky v ostatních oblastech. Budou výjimky, nebo bude každý výdaj zdůvodněn na internetu? A jak tomu bude u pracovních skupin: budou zveřejněna jména všech odborníků?

Na závěr, když jsme v průhlednosti pokročili tak daleko, si říkám, zda by nebylo dobrým nápadem vyslovit omluvu hrdinům jako Dorte Schmidt-Brownové, Hansi-Martinu Tillackovi, Martě Andreasenové a všem těm, kteří byli po celá léta očerňováni, díky nimž jste však vy, pane Kallasi, mohl být ve svých reformách tak úspěšný?

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Pane předsedající, transparentnost a průhlednost jsou základními zásadami života společnosti. Zvláštní odpovědnost za výzvy s tím spojené spočívá na nás, poslancích. My se setkáváme s voliči a je na nás, abychom jim vysvětlovali současnou situaci v Unii a její správě. Nemůžeme jim říci: „To my ne, to Komise.“ Evropští občané očekávají od svých poslanců odpovědi. Pod záminkou průhlednosti až příliš často komplikujeme postupy a zavádíme příliš mnoho požadavků na příjemce. Například trváme na dokumentech, které jsou často zbytečné. Při vytváření průhlednosti musíme definovat úlohy jasně a rozdělit je. Opakuji, že musíme rozdělit úlohy a úkoly mezi členské státy a Evropskou unii.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Zaleski (PPE-DE). – Pane předsedající, rád bych uvedl dvě skutečnosti. Za prvé, pokud chceme sledovat Lisabonskou strategii, musíme vědět, kdo v oblasti vědy dostává peníze a na co. Jsou to skutečně ti nejlepší, nebo existuje nějaký rozdíl mezi privilegovanějšími západními zeměmi a těmi ostatními, novými? Jako akademický pracovník bych řekl, že je zde zapotřebí více spravedlnosti a rovnosti.

Za druhé chci říci, že pokud dáváme peníze – a to poměrně štědře – třetím zemím, které jsou nedostatečně rozvinuté a méně privilegované, byl bych rád, abychom měli nějakou zpětnou vazbu, jak jsou tyto peníze využívány, zejména v rámci takových obecně vymezených programů jako jsou demokratizace a podobně – jejichž výsledky nejsou hmatatelné, ale spočívají ve změně postojů – nebo podnikatelství. O tom, jak jsou tyto peníze využívány v Africe a ve všech zemích AKT, víme jen velmi málo. Dovolím si tvrdit, že o tom potřebujeme vědět víc.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Stubb (PPE-DE). – Pane předsedající, rád bych vyslovil kritickou poznámku ke třem svým předřečníkům. Za prvé bych rád poblahopřál panu Seppänenovi k jeho řeči, protože byl výjimečně umírněný a skoro se přibližuje – téměř – k proevropskému táboru.

Za druhé, pan Bonde: způsob, jímž mluví o průhlednosti, mě vede k přesvědčení, že je federalista. A  v tomto smyslu se domnívám, že i on směřuje správným směrem – i když požadavek zveřejňovat jména všech členů jednotlivých výborů je snad až příliš ctižádostivý!

Má poslední poznámka se týká pana Rübiga. Souhlasím s ním na 100 %: populismus, jehož jsme svědky v rakouských sdělovacích prostředcích z protievropské strany, je prostě ohavný, a byl bych rád, kdyby to přestalo.

Mám ještě jednu otázku na pana zpravodaje, pana Pomés Ruize: pokud by chtěl z této zprávy odstranit jednu věc, která by to byla?

 
  
MPphoto
 
 

  Siim Kallas, místopředseda Komise. − Pane předsedající, rád bych poděkoval váženým poslancům za jejich podporu této akce na podporu průhlednosti, která byla společnou akcí: ve všech oblastech Komise vždy cítila silnou podporu ze strany Parlamentu.

Rád bych řekl dvě věci. První se týká informací, které jsou zveřejňovány o příjemcích. Domnívám se, že to bude úžasná změna. Když jsme spolu s poslanci Parlamentu tuto záležitost v roce 2004 iniciovali, neměli jsme velkou naději na její realizaci. Bylo však přijato politické rozhodnutí, že v roce 2009 už budou a musí být zveřejňovány informace o koncových příjemcích za rok 2008.

Politické rozhodnutí tedy bylo přijato. To je velký pokrok. Nyní je třeba vyřešit technické otázky. To není vůbec jednoduché, protože nyní byly zveřejněny pokyny, jak by tyto informace o konečných příjemcích měly vypadat. Mnozí z vás pochopitelně zmínili otázku funkčních vyhledávacích serverů a to není jednoduchý úkol. Samozřejmě budeme mít portál, který umožní přístup k informacím v členských státech, a to i  k informacím o koncových příjemcích.

Předpokládám, že to bude spojeno s řadou technických problémů, avšak tyto problémy – nic není dokonalé a vše nějaký čas trvá – by rozhodně neměly narušit význam této veliké změny.

Pokud jde o známou otázku vnitrostátních prohlášení, musím znovu připomenout, že se situace za poslední tři roky zásadně změnila. Když jsem poprvé přišel do Rady hovořit o těchto otázkách, bylo to zcela nemyslitelné. Dnes máme výroční shrnutí – už jsme jich obdrželi 22 a v této chvíli už možná i více. Kvalitu budeme posuzovat společně a rozhodně dojde ke zlepšení.

Vycházíme z přesvědčení, že je tu problém sdíleného řízení, a tak musíme sdílet i informace o této práci – jak řídíme strukturální fondy. Toto přesvědčení výrazně převládlo i  v členských státech. Rovněž se budeme snažit podpořit představu komplexnějších vnitrostátních prohlášení s konkrétním obsahem. Víte stejně dobře jako já, že některé členské státy se zdráhají více angažovat, avšak jisté míry jejich účasti jsme už dosáhli.

Pokud jde o peníze v zahraničí, to je jiný problém. Otázka, jak budou tyto informace zveřejňovány, bude pravděpodobně projednávána v rámci Výboru pro rozpočtovou kontrolu. My jsme však partnery v rámci mezinárodní dohody a neřídíme je přímo. Informace o tom, co přímo řídíme, musí být zveřejněny, jsme však partnerem velkého mezinárodního sdružení. To je jistý rozdíl.

Pokud jde o expertní skupiny, jak jsem již řekl ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu, mohu zde pouze zopakovat, že máme povinnost zveřejňovat seznam stálých odborníků. To je otázka definice: kteří odborníci by měli být na tento seznam zahrnuti. O tom se vede rozprava a někteří odborníci, kteří plní důvěrné úkoly při posuzování projektů a osob, by – nejspíš – neměli být viditelní. Existují jisté jemné rozdíly. Závazek však existuje a byl jsem informován, že jsme připraveni zveřejnit rozsáhlý seznam stálých odborníků. Je tu i otázka všech vnitrostátních odborníků, které vysílají členské státy, jež jsou členy některých orgánů, a jejichž jména budou zaslána následně a nikoli předem, avšak přinejmenším je tu závazek, že v tom, kdo nám radí, nebudou velká tajemství.

Na závěr chci reagovat na položenou otázku, že Komise nemá v úmyslu navrhovat Parlamentu, jak by měl nakládat s vlastními pravidly a co by měla obsahovat prohlášení o hospodářských zájmech. Mohou pouze říci dvě věci: tento etický prostor je společný prostor – stane-li se něco na půdě jednoho orgánu, bude to mít rozhodně dopad na všechny ostatní. Všechny tyto problémy musíme samozřejmě řešit na základě zdravého rozumu a nezacházet do absurdních poloh a zbytečných podrobností, nýbrž zabývat se podstatnými otázkami, s cílem zabránit skutečnému střetu zájmů.

 
  
MPphoto
 
 

  José Javier Pomés Ruiz, zpravodaj. − (ES) Pane předsedající, pan Kallas se může cítit spokojen, protože si uvědomuje, že iniciativa transparentnosti je iniciativou, která je ceněná a která je blízká srdcím všech v této sněmovně, a také proto, že nyní zakusil podporu, kterou zde má.

Pane Kallasi, pokud jde o průhlednost, chtěli bychom pokročit ještě dál, a zpráva naznačuje, ve kterých oblastech je pokrok potřebný: vymáhání dlužných částek, expertní skupiny či presumpce neviny. Nicméně vás naléhavě vzývám: musíme se řídit zdravým rozumem a nebrat ohled na populismus některých plátků, jejichž pisatelé se patrně rozhodli vydělávat peníze populistickým zveličováním vážných témat Evropské unie. Rád bych poděkoval Inés Ayalaové za její návrh, aby se těmito otázkami zabýval i Evropský úřad pro boj proti podvodům, i panu Jørgensenovi, Paulu Casacaovi, panu Böschovi, který je zde přítomen, i svým kolegům Ingeborg Grässleové, Alexi Stubbovi atd.

Rád bych řekl, že Alex Stubb se mě rovněž ptal, co bych chtěl odstranit, tak musím říci, že například bych rád odstranil odkaz na činnost manžela/manželky. Vzpomínám si, že největší problém v Evropské unii nezpůsobil manžel ani manželka, avšak něco podobného: mluvím o případu Edithy Cressonové. Myslím tím, že bychom neměli vůči sobě zavádět taková omezení a měli bychom dělat to, co je logické, a nikoli to, co je nelogické. Dokonce i poslanci této sněmovny mají právo na rodinný život a na soukromý život.

Rovněž bych si přál, abychom byli nadále příkladem pro mnohé členské státy v tom, jak EU vynakládá své prostředky lépe a účinněji, s nižšími administrativními náklady a účinněji než některé členské státy. V této přípravné misi, s níž všichni souhlasíme, řada členských států – států, které odmítají vysvětlit, jak utrácejí 80 % finančních prostředků Společenství, a pak se tváří šťastně, když odmítneme schválit účetnictví EU – čímž odůvodňují nižší příspěvky do společného fondu, čímž omezují činnost EU, napadají naše obvinění, že jsou to členské státy, které nevynakládají prostředky správně, a na základě toho odmítají přiznat této sněmovně více než 1 %.

Děkuji vám, pane předsedající, a dovolte mi rovněž popřát panu Kallasovi úspěch při zajišťování cíle, který má tak vřelou podporu Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Rozprava je uzavřena.

Hlasování se uskuteční zítra.

Písemná prohlášení (článek 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), písemně. – (FR) Pomés Ruizova zpráva na druhé straně poměrně správně tvrdí, že je ještě třeba vynaložit značné úsilí, než bude dosaženo průhlednosti ve finančních otázkách. Analýza výroční zprávy o činnosti za rok 2006 Generálního ředitelství pro rozpočet v podstatě určila, co je ještě třeba vykonat k dosažení průhlednosti v účtech EU. Revize prostředků vyčleněných na společnou zemědělskou politiku například ukazuje, že nástroje, které má Komise k dispozici, ne vždy umožňují zaručit přesnost údajů od členských států.

Pokud máme zabránit rozpočtovým chybám, k nimž docházelo v minulosti, musí Komise zlepšit kvalitu dodávaných informací veřejnosti, týkající se příjemců finančních prostředků Společenství, a musí tak učinit bezodkladně formou přijetí řady konkrétních opatření: systematizace informací zveřejňovaných o subjektech, které přijímají finanční prostředky Společenství, vytvoření celkového vyhledávacího serveru, zveřejnění černé listiny podvodníků atd. V zájmu zajištění přísné, účinné a průhledné kontroly prostředků Společenství vyčleněných pro členské státy bude muset Komise v budoucnu převzít politickou odpovědnost za informace, které zveřejňuje.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí