Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2141(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0010/2008

Predkladané texty :

A6-0010/2008

Rozpravy :

PV 18/02/2008 - 21
CRE 18/02/2008 - 21

Hlasovanie :

PV 19/02/2008 - 6.16
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0051

Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 18. februára 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

21. Transparentnosť v oblasti financií (rozprava)
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Ďalším bodom je správa (A6-0010/2008) pána Pomésa Ruiza v mene Výboru pre rozpočtovú kontrolu o transparentnosti v oblasti financií.

 
  
MPphoto
 
 

  José Javier Pomés Ruiz, spravodajca. − (ES) Pán predsedajúci, Európsky parlament si vždy kládol za cieľ realizovať politiku transparentnosti v oblasti našich rozpočtových prostriedkov, teda prostriedkov Európskej únie. Tak tomu bolo aj v prípade problémov, ktoré vznikli pravdepodobne v dôsledku zlého hospodárenia, a ktoré prinútili odstúpiť Komisiu vedenú pánom Santerom.

Treba povedať, že odvtedy došlo k značnému pokroku. Tento Parlament presadil politiku transparentnosti, a Komisia ho v tom podporila. Záujem o túto problematiku zo strany Komisie pána Barrosa vyústil do vytvorenia takého významného postu, akým je podpredsedníctvo Komisie, ktoré by malo napomôcť dosiahnutie uvedených cieľov, a ktoré tu dnes zastupuje pán podpredseda Siim Kallas, ktorého týmto vítam.

Európski občania by mali vedieť, čo robíme s tým malým množstvom peňazí, ktoré odvádzajú do rozpočtu EÚ. Mali by vedieť, čo robíme s tým drobným jedným percentom, a preto musíme mať lepšiu kontrolu nad finančnými prostriedkami Spoločenstva, a to aj prostredníctvom lepšej viditeľnosti. Viditeľnosť by sa nemala prejavovať len ako tabuľa vyvesená na mestskom úrade alebo na stavbe financovanej z regionálnych fondov či Kohézneho fondu. Musíme ísť oveľa ďalej a musíme byť schopní zistiť, kde sa nachádza to malé množstvo peňazí, ktorým prispievajú európski daňoví poplatníci prostredníctvom členských štátov.

To je cieľom Iniciatívy za transparentnosť, ktorú tento Parlament bezvýhradne podporuje. Správa z vlastnej iniciatívy, ktorú predkladáme, hovorí o dvoch základných veciach. Prvou je, že musíme urobiť ešte viac. V texte uvádzame, že transparentnosť sa musí prejavovať zverejňovaním čiernych listín a informácií o tom, ktorí uchádzači boli schválení, a ktorí vyradení. OLAF by mal mať vytvorený etický kódex, ktorý bude zaručovať prezumpciu neviny, čo bolo v minulosti častým problémom. Inými slovami, Európsky parlament má v rámci EÚ svoj vlastný etický kódex. Nie sme úradníci, sme politici a musíme byť transparentní, a takí už aj sme.

Preto v doplňujúcom a pozmeňujúcom návrhu číslo 2 ohľadne odseku 22 žiadam, aby bol odstránený zoznam navrhovaný Iniciatívou za transparentnosť nielen preto, že tento Parlament už urobil rozhodnutia týkajúce sa našich finančných záujmov, misií a ciest, ale najmä preto, že chceme, aby existovali pravidlá pre celú Európsku úniu. Tento Parlament má svoje vlastné pravidlá, ale musíme ich zlepšiť a pravdepodobne ísť ešte ďalej.

Predkladám aj ďalší doplňujúci a pozmeňujúci návrh, ktorým odstraňujem zmienku o poslancoch zastávajúcich verejné funkcie, pretože my sme politici a nie verejní činitelia. Táto zámena môže viesť k problémom v niektorých národných legislatívach.

Prostredníctvom myšlienky zvyšovania transparentnosti, ktorú podporujeme, chceme tiež upriamiť pozornosť na skutočnosť, že členské štáty sa podieľajú na riadení 80 % celkových prostriedkov a preto opätovne vyzývame členské štáty, aby predložili vyhlásenia o vierohodnosti. Je to naliehavé a potrebné a trváme na tom, že tento krok sa musí urobiť. Tvrdíme, že iniciatíva predložená pánom komisárom Kallasom musí obsahovať postupy na spätné vymáhanie prostriedkov Spoločenstva. Nemôžeme to vylúčiť: ak došlo k zneužitiu našich prostriedkov, musíme vedieť, kde sú a ako a kedy ich môžeme získať naspäť.

Pán komisár, v oblasti transparentnosti sme dosiahli mnohé zlepšenia, ale tento Parlament sa bude snažiť urobiť ešte viac.

 
  
MPphoto
 
 

  Siim Kallas, podpredseda Komisie. − Pán predsedajúci, som veľmi rád, že tu dnes môžem byť a hovoriť v mene Komisie o kľúčovej otázke transparentnosti. Musím poďakovať pánovi Pomésovi Ruizovi za vypracovanie tejto správy z vlastnej iniciatívy a ďakujem aj Výboru pre kontrolu rozpočtu za jeho cenný prínos.

V správe sa rozoberá päť základných otázok: po prvé, správa upravuje zverejňovanie informácií o prijímateľoch finančných prostriedkov EÚ prostredníctvom grantov a verejných zákazok. Pracujeme na zavedení upraveného nariadenia o rozpočtových pravidlách v oblasti transparentnosti. Tieto ustanovenia boli prijaté vďaka úsiliu Parlamentu a vstúpili do platnosti v máji 2007.

V oblasti priameho riadenia Komisia minulý rok zriadila webovú stránku, ktorá slúži ako unikátny portál poskytujúci prístup ku všetkým súvisiacim stránkam jednotlivých generálnych riaditeľstiev. Napriek tomu, že tieto stránky pravidelne aktualizujeme, portál je ako vstupná brána stále pomerne mätúci a zložitý. Útvary Komisie pracujú na jeho skvalitnení.

V oblasti zdieľaného hospodárenia je úlohou Komisie „ukončiť prípravu a dohodnúť s členskými štátmi spoločné normy pre tieto súbory informácií do apríla 2008.“ Citujem z návrhu správy o absolutóriu od spravodajcu pána Jrgensena. Zodpovednosť za tieto informácie zostane členským štátom. Komisia preberá zodpovednosť za platné normy a kontrolu, že členské štáty dodržiavajú ustanovenia nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Druhou oblasťou správy pána Pomésa Ruiza je otázka vymáhania prostriedkov. Vo Výbore pre kontrolu rozpočtu som v januári 2008 povedal, že „Komisia dodnes nebola schopná poskytnúť Parlamentu celkový obraz o všetkých prebiehajúcich procesoch vymáhania prostriedkov.“ Uviedol som odhad vymáhaných súm z roku 2006 a oznámil som vylepšenie našich vlastných systémov, vďaka čomu bude účtovný systém ABAC od tohto roku obsahovať podrobnejšie a úplné informácie o vymáhaných prostriedkoch. V spolupráci s Európskym dvorom audítorov diskutujeme o možnostiach, ako to urobiť.

Informácie o vymáhaných prostriedkoch by však neboli úplné bez spoľahlivých vstupov zo strany členských štátov. Čo sa týka poľnohospodárstva, obraz je povzbudivý. Zajtra Komisia prijme akčný plán na posilnenie svojej dozornej úlohy v oblasti štrukturálnych fondov, ktorý bude okrem iného obsahovať aj tieto otázky.

Tretí okruh tejto správy sa vzťahuje na vyhlásenie o finančných záujmoch a najmä na výsledky nezávislej porovnávacej štúdie vypracovanej v rámci európskej iniciatívy za transparentnosť, ktorá sa začala realizovať v júli 2006 a bola zverejnená v roku 2007.

Štúdia uvádza, že väčšina európskych inštitúcií je kontrolovaných prísnejšie ako inštitúcie na národnej úrovni. Komisia a Európska investičná banka majú najobsiahlejšie etické pravidlá spomedzi všetkých inštitúcií EÚ.

Hoci štúdia uvádza, že Komisia má relatívne dobre rozvinutý systém oznamovania konfliktu záujmov, navrhuje, aby sa uvažovalo nad rozšírením mandátu nášho ad hoc etického výboru o širšiu poadnú úlohu. Odporúčam vám, aby ste si štúdiu prečítali a vyvodili z nej závery relevantné pre Európsky parlament. 

Štvrtá téma, ktorú otvára pán Pomés Ruiz vo svojej správe, sa týka zloženia expertných skupín, ktoré vykonávajú poradenstvo pre Komisiu. Rád by som pánovi Ruizovi poďakoval za ocenenie práce, ktorú sme v tejto oblasti doteraz urobili. Preštudujeme si vaše odporúčania na ďalšie zlepšenia.

Piatou a poslednou oblasťou správy sú otázky správy vecí verejných v rámci inštitúcií. Uplynulý piatok, 15. február 2008, bol pre členské štáty konečným termínom na zaslanie „ročných vyhlásení.“ Do obeda dnešného dňa sme od členských štátov dostali 22 odpovedí. Vyhodnocujeme súlad týchto správ s povinnosťami, ktoré stanovuje nariadenie o rozpočtových pravidlách, a keď budeme mať jasný obraz, okrem iného aj o kvalite prijatých správ, budeme vás informovať.

V závere môžem vyhlásiť, že otázkam transparentnosti prikladáme veľký význam, a že európska iniciatíva za transparentnosť prispieva k pokroku v mnohých otázkach, ktoré otvára predložená správa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ingeborg Grässle, v mene skupiny PPE-DE. - (DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, iniciatíva týkajúca sa transparentnosti je pravdepodobne najväčším úspechom, ktorý dosiahla Komisia vedená pánom Barrosom.

Som vám vďačná, pán komisár, za vaše slová a za skutočnosť, že chcete dosiahnuť harmonizáciu zverejňovania informácií o príjemcoch dotácií. Minulý rok to bol hlavný bod diskusie medzi Parlamentom a Komisiou. Ako viete, tento Parlament a skupina PPE-DE stála vždy pri vás v súvislosti s otázkou transparentnosti, pretože chceme vedieť, či napĺňame naše politické ciele prostredníctvom príjemcov dotácií. Je to o napĺňaní našich politických cieľov, o ničom inom. Potrebujeme vedieť viac, ako vieme v súčasnosti.

Pán komisár, pracujete na nových etických pravidlách. Veríme, že inštitúcie tieto pravidlá potrebujú a samotní komisári potrebujú nový kódex správania. Avšak aby sme sa vyhli nedorozumeniam, rada by som vám pripomenula, že nie je úlohou Komisie stanoviť pravidlá pre Parlament. My si stanovujeme pravidlá sami. Nie sme verejní činitelia, ani členovia iných inštitúcií EÚ, hoci nepresné použitie jazyka by mohlo vytvoriť túto predstavu.

Máme doplňujúci a pozmeňujúci návrh k odseku 22 a rada by som vás vrelo požiadala o podporu. Chceme nahradiť zoznam s odkazom na platné pravidlá. Zoznamy sú veľmi kvalitne spracované, ale požadujeme otvorené formulácie, ktoré nám umožnia rozhodnúť sa, či chceme toľko, alebo prípadne viac, či menej kritérií.

Nie sme spokojní so zložitou otázkou vymáhania finančných prostriedkov, ktoré boli nesprávne vyplatené. Táto pripomienka je obsiahnutá v správe. Pán komisár, myslím, že to bude pre nás hlavná otázka v tomto roku a hlavný bod konfliktu medzi Parlamentom a Komisiou. Je to oblasť, ktorá nie je transparentná. Chcela by som vás požiadať, aby ste tento problém riešili dôsledne. Vymáhanie nemôže pokračovať rovnakým náhodným spôsobom ako v minulosti.

Vítame akčný plán pre štrukturálne fondy z tohto týždňa, ale plán musí byť podporený vierohodnosťou Parlamentu ako aj vierohodnosťou činnosti Komisie.

Náš spravodajca, pán Javier Pomés Ruiz, pripravil kvalitnú a zaujímavú správu, a som si istá, že touto správou ako názorom Parlamentu, pomôžeme Komisii urobiť ďalší pokrok.

 
  
MPphoto
 
 

  Dan Jørgensen, v mene skupiny PSE. - (DA) Vážený pán predsedajúci, niet pochýb, že verejná rozprava v Európe sa zameriava vo veľkej miere na skutočnosť, že v EÚ je deficit demokracie a že tento deficit je spôsobený nedostatkom dostatočnej transparentnosti. Môže to byť spôsobené najmä tým, že spôsob využitia finančných zdrojov riadených EÚ, čiže finančných zdrojov, ktoré EÚ rozdeľuje jednotlivým krajinám na kvalitné, dobre zamerané projekty, bol málo transparentný. A to je problém! Našťastie je to problém, ktorý sa v súčasnosti rieši. Našťastie je to problém, ktorý Komisia dávno rozpoznala a momentálne uskutočňuje kroky, aby ho vyriešila. Za toto úsilie si Komisia zaslúži veľké uznanie. Pán Kallas, vy osobne si zaslúžite veľké uznanie za váš obrovský prínos v súvislosti s touto problematikou. Sú samozrejme otázky, ktoré je potrebné vyriešiť. Preto pán Pomés Ruiz vypracoval správu. Podporujem jeho správu, ktorá poukazuje na mnoho kritických bodov, ktorými je prirodzene nevyhnutné sa zaoberať. Je zrejmé, že dostupné údaje by mali byť porovnateľné, ale to je menej dôležitá otázka, nakoľko sme teraz prijali kľúčové rozhodnutie o tom, že by samozrejme bolo potrebné dosiahnuť transparentnosť.

Ďalšie veľmi dôležité rozhodnutie, za ktoré si Komisia zaslúži uznanie, je rozhodnutie zaviesť väčšiu transparentnosť v súvislosti s „expertnými skupinami.“ Jednoducho je neprijateľné, ak „demokratický“ systém zamestnáva ľudí, ktorých mená sú neznáme. Existuje veľa druhov demokratických dôvodov, prečo nemôžete fungovať týmto spôsobom. Je to samozrejme neprijateľné aj z finančného hľadiska. Viem si dobre predstaviť, pán komisár, že by ste mohli potvrdiť vaše vyhlásenie z nedávno skončeného vypočutia vo Výbore pre kontrolu rozpočtu v súvislosti s plnením záväzkov. V tomto vyhlásení ste nás uistili, že sa to prirodzene bude vzťahovať aj na skupiny, ktoré sú zahrnuté v rámci postupu komitológie. Existuje samozrejme veľa rôznych druhov expertných skupín. Niektoré najdôležitejšie skupiny sú v skutočnosti zahrnuté v rámci postupu komitológie. Vy ste navyše ten postup schválili v niekoľkých prípadoch vo Výbore pre kontrolu rozpočtu. Pán komisár, nemohli by ste to zopakovať pred celým zhromaždením?

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Wojciechowski, v mene skupiny UEN. - (PL) Vážený pán predsedajúci, v mene skupiny Únie za Európu národov by som rád poďakoval pánovi Pomésovi Ruizovi za veľmi dobrú správu, ktorú podporujem ako celok. Transparentnosť musí byť základným princípom fungovania Európskej únie. Rád by som začal tvrdením, že považujem časti správy, týkajúce sa kvalitnejších informácií o príjemcoch finančných zdrojov Únie a transparentnejších informácií na internetových stránkach Komisie za obzvlášť hodnotné. Sú to dôležité otázky. Rád by som tiež poznamenal, že tie časti správy, ktoré zdôrazňujú dôležitosť odhalených a poskytnutých informácií o finančných záujmoch zamestnancov verejného úradu v Európskych inštitúciách, sú rovnako dôležité.

Obyvatelia Európskej únie si musia byť istí, že tí, ktorí narábajú s finančnými prostriedkami Únie a tí, ktorí dohliadajú na ich prerozdelenie, konajú nestranne a nie s cieľom podporovať svoje súkromné záujmy. Verím, že bolo správne a vhodné, ak sa správa v takom rozsahu venovala tejto otázke.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes, v mene skupiny Verts/ALE. – (NL) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, táto rozprava je skutočne rozcvičkou pred procesom udeľovania absolutória, ktoré sa v súčasnosti koná vo Výbore pre kontrolu rozpočtu a pred mimoriadnym vypočutím, ktoré by sme sa mali zúčastniť budúci týždeň s komisárom Špidlom a komisárkou Hübnerovou. Kľúčová otázka tejto rozpravy je odsek 41 správy pána Pomésa Ruiza, v ktorom sa Komisia vyzýva, aby podporila zverejnenie Národných vyhlásení o poistení. Pán komisár, ak sľúbite podporu v tejto záležitosti, boj, ktorý vedieme pri postupe udeľovania absolutória nebude boj Parlamentu proti Komisii ale spoločný boj Komisie a Parlamentu proti členským štátom. Je to najlepšia stratégia aj pre vnútornú súdržnosť Komisie. Transparentnosť skutočne zaručuje vierohodnosť a zodpovednosť. Každý s tým súhlasí. Jedným z aspektov je zverejňovanie informácií o konečných príjemcoch finančných prostriedkoch z EÚ.

Z nariadenia o rozpočtových pravidlách vyplýva povinnosť poskytovať informácie o príjemcoch, pričom informácie musia byť sprístupnené, spoľahlivé a vhodné pre ďalší výskum. Každopádne, pán komisár, vidieť snahy na vašej internetovej stránke, ale je pred vami ešte dlhá cesta. Niektoré súkromné iniciatívy tieto snahy skutočne vylepšujú.

Správa pána Pomésa Ruiza tiež veľmi jasne stanovuje, čo musí byť zlepšené: prezentácia, obsah a organizácia informácií. Výbor pre kontrolu rozpočtu požaduje, aby toto úsilie bolo ukončené pred rokom 2009. Chcem predložiť pozmeňujúci a doplňujúci návrh, aby to bolo ukončené o rok skôr. Ak sa nám to podarí, tak nová Komisia a nový Parlament budú schopné začať s čistým štítom v roku 2009. Žiadam mojich kolegov poslancov, aby podporili tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh.

Pán komisár, mám na vás ďalšiu otázku: aký je stav záležitostí, týkajúcich sa vášho prísľubu stanoveného v odseku 34, že zverejníte mená všetkých členov oficiálnych aj neoficiálnych skupín od roku 2008? Schvaľujem aj otázku, ktorú položil pán Dan Jřrgensen v súvislosti s touto témou.

Na záver, pán predseda, mám otázku na vás: kedy sa sekretariát Parlamentu rozhodne

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Čo sa týka otázky pána Staesa, diskutovali sme o nej v predsedníctve a nájdeme riešenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Esko Seppänen, v mene skupiny GUE/NGL. – (FI) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, správa pána Pomésa Ruiza je obsiahla. Problematické oblasti sú dobre stanovené a vyžadujú si potrebné opatrenia. V tejto súvislosti by som rád odkázal podpredsedovi Komisie, pánovi Kallasovi, že v priebehu jeho funkčného obdobia sa veľa zlepšilo, najmä v otvorenosti a transparentnosti Únie. V tejto oblasti bol veľmi aktívny. Dôkazom sú mnohé nové databázy na internete. Avšak problém uvedený aj v správe je, že vyhľadávacie postupy sú stále neuspokojivé. Musíme to napraviť. V tomto prípade musí byť materiál vo vyhľadávačoch štandardizovaný. Inými slovami, ak neexistuje vhodný vyhľadávací proces, je nebezpečenstvo, že bude prístupných veľa informácií, ale ich prebytok ovplyvní kvalitu.

Je potrebné zvážiť otázku čiernej listiny dokázaných podvodov. V podstate naša skupina schvaľuje takúto listinu, ale musíme najmä zabezpečiť, aby ochrana osobných údajov jednotlivcov bola zaručená, a aby nikto nebol zaradený na čiernu listinu bezdôvodne alebo v dôsledku chybných postupov.

Následne vyvstáva otázka Poradného výboru pre normy vo verejnom živote. Pre členov Európskeho parlamentu, ktorí sú volení priamo ľuďmi, je samozrejme dobré zachovávať iný postup než v prípade štátnych úradníkov, ako už povedala pani Grässle. Postup pre volených poslancov musí byť minimálne rovnako prísny, pretože neexistuje žiadny dôvod pre presadzovanie toho, aby boli etické požiadavky pre poslancov Parlamentu voľnejšie. Je verejne známe, že v mnohých krajinách stáli v pozadí voľby poslancov parlamentu peniaze. Bolo by správne, ak by Parlament v tomto smere podnikol kroky, aby vnútroštátne vyhlásenia o financovaní volieb, kampani kandidátov a jej financovaní boli zahrnuté v databázach Parlamentu a takto dostupné tiež na úrovni Európskej únie.

Na záver chcem povedať, že európske politické strany a nadácie nemôžu byť oslobodené od všeobecnej povinnosti oznamovať svoje záujmy a zdroje financií.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren, v mene skupiny IND/DEM. - (SV) Vážený pán predsedajúci, je pre mňa neobvyklé reagovať priaznivo na správy, ktoré sú nám predkladané. Avšak táto správa je výnimka.

Spravodajca presadzoval väčšiu transparentnosť a ja to vrelo podporujem. Rád by som pripomenul Parlamentu, že pokiaľ máme poľnohospodársku politiku a štrukturálne fondy, výkon našej kontrolnej úlohy bude vyžadovať nadľudské úsilie. Sme nútení neustále zavádzať nové pravidlá, viac monitorovať a skončíme pri nezmyselnej byrokracii.

Ako všetci vieme, riešenie spočíva v tom, aby bohatšie štáty EÚ dávali peniaze chudobnejším štátom bez podrobnej diskusie o tom, na čo budú tieto peniaze použité. Hlavná časť procesu kontroly sa vytratí, a to musí byť dlhodobý cieľ. Nemuseli by sme počítať kravy a nehovoriť o poliach a podobných záležitostiach. Mali by sme sa sústrediť na to, prečo existuje EÚ, na vnútorný trh.

 
  
MPphoto
 
 

  Esther De Lange (PPE-DE). - (NL) Vážený pán predsedajúci, tiež by som rada poďakovala spravodajcovi za jeho výbornú správu a rada by som spomenula niekoľko bodov, predtým než sa obrátim na Radu a Komisiu.

Prvým bodom je, že musíme zverejniť príjemcov finančnej podpory z Európskej únie. Týka sa to hlavne poľnohospodárskeho sektoru. Mali by sme s touto informáciou zaobchádzať opatrne a spravodlivo. Nemôžeme dospieť do  situácie, kedy niektoré členské štáty dodržiavajú požiadavku zverejnenia a iné ju nedodržiavajú. Na internetovej stránke sú odkazy na 14 národných internetových stránok, týkajúcich sa príjemcov poľnohospodárskej podpory. To znamená, že chýba ďalších 13. Možno by Komisia mohla vysvetliť, prečo je to tak. Nie sú tieto informácie dostupné v elektronickom formáte, alebo členské štáty ešte nedodali číselné údaje?

Okrem toho by mala Komisia myslieť na ochranu tých príjemcov, ktorých údaje majú byť zverejnené: napríklad na ochranu pred radikálnymi aktivistami za práva zvierat, problém, ktorý musia v súčasnosti riešiť niektoré členské štáty, vrátane mojej krajiny.

Na záver, v skutočnosti je zložité porovnať údaje, a tak potrebujeme dôkladnejšie usmernenie zo strany Komisie. Zo slov pána komisára usudzujem, že zajtra preberie iniciatívu v tejto otázke v súvislosti so štrukturálnymi fondami. Rada to počujem.

Moja druhá pripomienka sa týka výročných správ o činnosti inštitúcií, v ktorých nastali nejaké zlepšenia. To je však citlivá otázka.

Pokiaľ ide o moju výzvu, ktorá sa týka toho, že 80 % finančných prostriedkov v Európe nie je riadených centrálne, ale prostredníctvom členských štátov alebo v spolupráci s členskými štátmi. Mohli by sme zlepšiť a sprísniť transparentnosť a kontrolu na európskej úrovni raz a navždy, ale pokiaľ členské štáty neprevezmú zodpovednosť pomocou národných vyhlásení o poistení, vyvážená kontrola bude naďalej zložitá. Na tango sú potrební dvaja.

Môžeme tancovať najoslňujúcejší oduševnený tanec cez pole rozpočtovej kontroly na európskej úrovni, ale pokiaľ členské štáty netancujú spolu, nebude to nikdy víťazné predstavenie. Preto vyzývam členské štáty, aby prijali zodpovednosť a vyzývam Komisiu, aby podporila tento proces v súvislosti s národnými vyhláseniami, ako dobrý vodca alebo učiteľ tanca. Mali by ste to vedieť sám, pán komisár. My na tejto strane by sme radi rátali s vašou pomocou.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Casaca (PSE). - (PT) Vážený pán predsedajúci, musím zablahoželať nášmu spravodajcovi a tiež pánovi Kallasovi k tejto iniciatíve. Avšak zároveň musím povedať pánovi Kallasovi, že by som bol oveľa šťastnejší, keby podnikol kroky potrebné na zabezpečenie toho, aby Európska komisia dodržiavala rozpočtové pravidlá, ktoré vstúpili do platnosti 1. januára 2007, hlavne pravidlá, týkajúce sa stanovenia konečných príjemcov rôznych prostriedkov Spoločenstva.

Odpoveď Európskej komisie na otázku, či IMG bola zákonne a riadne ustanovená ako medzinárodná organizácia, je úplne neuspokojivá a vyvoláva veľké obavy. Rád by som vedel, pán komisár, či sa okrem tejto novej medzinárodnej organizácie Európska komisia rozhodla stretnúť aj s inými organizáciami, aby sme mohli zistiť, kto má prístup k finančným prostriedkom Spoločenstva bez účasti vo výberovom konaní.

 
  
MPphoto
 
 

  Wiesław Stefan Kuc (UEN). - (PL) Vážený pán predsedajúci, prideľovanie finančných prostriedkov z rôznych rozpočtových položiek vždy vyvolá najsilnejšie emócie a diskusie. Je úplne pochopiteľné, že tí, ktorým sú pridelené financie by sa mali tešiť a tí, ktorým neboli pridelené napriek ich kvalite, by mali vyjadriť svoju kritiku. Avšak, ak právnická osoba získa finančné prostriedky od jednej vlády, pričom jej ich iná zoberie, ako pri nedávnom známom prípade v Poľsku, vynorí sa veľa obáv.

Podľa akých zásad prebieha prideľovanie finančných prostriedkov a aké postupy sú uplatňované? Rozhoduje sa na základe faktov alebo na politickom základe? Preto podľa správy pána Pomésa Ruiza by sme sa mali sústrediť nielen na prehľadnosť a transparentnosť postupov, ale aj umožniť spoločnosti zhodnotiť aktivity, ktoré viedli k udeleniu finančných prostriedkov. Zverejnenie informácií o príjemcoch finančných prostriedkov z Únie je základnou podmienkou transparentnosti zámerov Európskej komisie a vlády. Prečo sú teda niektoré krajiny proti zverejneniu? Majú čo skrývať? Tiež sa to týka jednotlivcov v štátnej funkcii a odborníkov v Európskych inštitúciách. Naša Únia by mala veľký prospech z vytvorenia spoločného etického priestoru.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Stubb (PPE-DE). - Vážený pán predsedajúci, rád by som začal blahoželaním spravodajcovi, pánovi Pomésovi Ruizovi. Nerobím to len preto, lebo stojí vedľa mňa a kope ma do členku, ale preto, lebo si myslím, že jeho správa je skutočne veľmi dobrá.

Rád by som sa vyjadril k trom otázkam , ak dovolíte. Po prvé, myslím si, že cieľom tejto správy je v podstate zlepšiť transparentnosť a kontrolu. Zvyčajne sa to robí troma spôsobmi. Jeden je transparentnosť z hľadiska dokumentácie: tento spôsob je pomerne zreteľne ustanovený v článku 255 Zmluvy o ES. Po druhé, transparentnosť financií, čo robíme  v tejto správe a po tretie, samozrejme, transparentnosť stretnutí.

Smutným momentom, ktorý pozorujem v rámci tejto rozpravy – nie tak veľmi vo vnútri, ale mimo Parlamentu – je, že existuje veľa antieurópanov, ktorí používajú transparentnosť veľmi populistickým spôsobom v tom zmysle, že na jednej strane vyžadujú transparentnosť, a keď je transparentnosť preukázaná, začínajú za to postihovať ľudí. V tomto ohľade považujem túto rozpravu za trochu smutnú a myslím si, že keď budeme transparentní, mali by sme byť úprimní a priami.

Druhý bod sú národné vyhlásenia. Rád by som podporil to, čo povedala o vyhláseniach pani De Lange. Mali by sme to stále zdôrazňovať. Myslím si, že pán Kallas robí veľmi dobrú prácu. Komisia robí veľmi dobrú prácu. Ale v skutočnosti 80 % všetkých finančných prostriedkov míňajú členské štáty. To je oblasť, v ktorej potrebujeme vynaložiť trocha viac úsilia vo finančných vyhláseniach. Som si istý, že pán Mulder by so mnou súhlasil, keby tu bol.

Záverečnú poznámku mám k slávnemu, resp. neslávne známemu odseku 22 tejto správy. Viem, odkiaľ pochádza, ale myslím, že by sme nemali vyliať dieťa aj s vaničkou. Preto navrhujem, aby sme vyškrtli odsek 22, aby sme všetci mohli jednoducho hlasovať za túto správu, pretože byť proti transparentnosti je do istej miery ako byť proti mieru a materstvu.

 
  
MPphoto
 
 

  Inés Ayala Sender (PSE). - (ES) Vážený pán predsedajúci, rada by som sa pridala k blahoželaniam spravodajcovi, ktorý vypracoval mimoriadne zaujímavú správu a samozrejme by som tiež rada poďakovala Komisii zastupovanej podpredsedom Kallasom za jej prácu, pozitívny dialóg a spoluprácu s Parlamentom.

Rada by som sa iba trochu venovala  uvedeným poznámkam . S väčšinou z nich súhlasím a tvrdím, že okrem reálnej potreby tejto informácie a transparentnosti, musí byť správa ľahko prístupná, vierohodná a ľahko porovnateľná. Informácie by mali byť usporiadané, dôverné a využiteľné v praxi nie len pre najväčších odborníkov ale aj všeobecne pre verejnosť.

Čo sa týka zdieľanej správy finančných prostriedkov a toho, čo už bolo povedané, potrebujeme v tejto súvislosti vyvinúť na členské štáty tlak, a najmä sa pokúsiť nájsť nástroje na zlepšenie situácie s medzinárodnými organizáciami, ktorá sa často zdá byť neprehľadná.

Určite vítam myšlienku vytvorenia spoločného etického priestoru. Je to prepych, ktorý si Komisia môže dovoliť a mohol by byť vyvážaný alebo navrhovaný v určitých globálnych vyjednávaniach ako dobrý príklad. Preto obzvlášť vítam štúdiu Komisie o etických kódexoch a normách, ktoré môžu byť následne použiteľné pre každú inštitúciu.

V závere blahoželám spravodajcovi a ďakujem mu za prijatie mojej žiadosti týkajúcej sa etického kódexu pre OLAF, ktorý je rozhodne nevyhnutný: na jednej strane máme zodpovedné a previnilé strany a na druhej nevinné strany, ktoré musíme brániť všetkými prostriedkami.

 
  
MPphoto
 
 

  Ville Itälä (PPE-DE). - (FI) Vážený pán predsedajúci, v prvom rade sa chcem pridať k tým, ktorí blahoželali a poďakovali spravodajcovi, pánovi Pomésovi Ruizovi za absolútne vynikajúcu správu. Zároveň by som rád využil túto príležitosť, aby som poďakoval pánovi komisárovi Kallasovi, ktorý v priebehu rokov usilovne pracoval, aby podporoval tieto otázky.

Myšlienka tejto správy je taká, že s jej cieľmi môže ťažko niekto nesúhlasiť. Akákoľvek forma otvorenosti a transparentnosti, týkajúca sa zneužívania fondov EÚ môže byť len prospešná. Vo všeobecnosti použitie prostriedkov z daňových výnosov musí byť otvorené. Daňový poplatník musí vždy presne vedieť, na čo sú používané jeho peniaze. Verejnosť musí vždy vedieť, kto a na čo míňa peniaze a koľko sa míňa.

Musíme najmä dodržiavať princíp práva na prístup a transparentnosť, keď sú tieto prostriedky zneužívané. Podľa môjho názoru zverejnenie čiernej listiny podvodných čerpaní prostriedkov z EÚ by tiež pomohlo predchádzať možným prípadom zneužitia, a tak podporovalo otvorenosť a transparentnosť vo využití zdrojov EÚ. Tento spôsob sledovania samozrejme predstavuje výzvu tým, že systémy v rôznych krajinách sa veľmi líšia, a preto je to zložité.

Verím, že správa je dôležitým krokom vpred. Musíme nájsť spoločnú dohodu tak, aby správa mohla byť prijatá a nie vyhodená kvôli niekoľkým malým detailom.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE). (DE) Vážený pán predsedajúci, myslím si, že je to zvlášť dobrá rozprava. Rád by som však varoval pred zneužitím transparentnosti. Niektorí populisti, hoci nie sú dnes v tomto parlamente, zneužívajú túto rozpravu na verejných fórach a pritom nerozlišujú medzi súkromnou sférou a tým, čo je primerané vo verejnom záujme.

Nemôžeme spustiť zo zreteľa túto rozpravu o súkromí. Sme si vedomí, že existuje opodstatnenie na ochranu údajov. Nájdenie rovnováhy je správnou odpoveďou Európskeho parlamentu do budúcnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens-Peter Bonde (IND/DEM). - (DE) Vážený pán predsedajúci, je radosť zúčastniť sa na dnešnej rozprave. Spomínam si, že pred pár rokmi niekoľko idiotov požadovalo transparentnosť, ale teraz Parlament pozostáva len z idiotov, ktorí trvajú na transparentnosti týkajúcej sa predkladania účtov. Okrem toho máme komisára, ktorého nemôžeme kritizovať. Namiesto toho ho musíme chváliť za jeho osobný prínos k zahrnutiu lenivejších častí Komisie do reforiem transparentnosti.

Nebol som však zvolený, aby som ponúkol uznanie. Bol som zvolený, aby som zdôraznil chúlostivejšie stránky rozpravy. Preto by som sa rád spýtal pána Kallasa, či budúci rok budú výnimky v oblasti poľnohospodárstva, pri ktorých nebudú úplne zverejnené účty na internete, a pri ktorých nebudeme schopní vidieť, kto získal čo a príslušné sumy v iných oblastiach. Budú výnimky, alebo budú všetky výdavky vyúčtované na internete? A čo pracovné skupiny: budú uvedené mená všetkých odborníkov?

Na záver, teraz, keď sme pokročili tak ďaleko v transparentnosti, nebolo by tiež vhodné ospravedlniť sa hrdinom Dorte Schmidtovej-Brownovej, Hansovi-Martinovi Tillackovi, Marte Andreasenovej a všetkým tým, ktorí boli celé roky ohováraní, ale ktorí boli príčinou, že vy, pán Kallas, ste boli schopný dosiahnuť taký úspech s vašou reformou?

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). (PL) Vážený pán predsedajúci, zrozumiteľnosť a transparentnosť sú základnými princípmi života v spoločnosti. Osobitná zodpovednosť za náročné úlohy spojené s tým je na nás, poslancoch. My sme tí, ktorí sa stretávajú s voličmi a je našou povinnosťou vysvetliť im súčasnú situáciu v Únii

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Zaleski (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, chcem poznamenať dve veci. V prvom rade, ak chceme dodržiavať Lisabonskú stratégiu, musíme vedieť, kto v oblasti vedy dostáva peniaze a za čo. Je skutočne najlepší, alebo existujú nejaké rozdelenia medzi privilegovanejšími západnými štátmi a ostatnými, novými štátmi? Ja, ako akademik, by som požadoval viac spravodlivosti a rovnosti.

Druhá poznámka sa týka toho, keď rozdeľujeme peniaze veľmi štedro tretím krajinám, rozvojovým a menej privilegovaným, rád by som dostal nejakú spätnú väzbu na to, ako boli tie peniaze využité, najmä v rámci „mäkkých“ programov ako demokratizácia alebo podobných programov, ktorých výsledky nie sú hmatateľné, ako zmena myslenia alebo podnikanie. Vieme málo o tom, ako sú tie peniaze využité v Afrike a vo všetkých krajinách AKT. Skutočne by som požadoval, aby sme o týchto otázkach mali viac informácií.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Stubb (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, rád by som nesúhlasil s troma rečníkmi. Po prvé, rád by som zablahoželal pánovi Seppänenovi k jeho prejavu, pretože bol mimoriadne rozumný a pomaly sa posúva takmer smerom k pro-európskemu táboru.

Po druhé, pán Bonde: spôsob, akým hovorí o transparentnosti, ma presviedča o tom, že je federalista. Takže v tom zmysle sa domnievam, že aj on sa posúva presne správny smerom, aj keď požiadavkou zverejniť mená všetkých ľudí, ktorí sedia vo výboroch komitológie, to trocha preháňa!

Moja posledná pripomienka sa týka pána Rübiga. Súhlasím s ním na 100 %. Druh populizmu, ktorý vidíme v rakúskych médiách na strane tých, čo sú proti Európe, je jednoducho odporný a skutočne by som toho nerád videl viac.

Mám ešte jednu otázku pre spravodajcu, pána Pomésa Ruiza. Ak by bola nejaká časť tejto správy, ktorú by chcel vynechať, ktorá by to bola?

 
  
MPphoto
 
 

  Siim Kallas , podpredseda Komisie. Vážený pán predsedajúci, rád by som veľmi pekne poďakoval cteným poslancom za ich podporu pre toto úsilie v súvislosti s transparentnosťou, ktorá bola našou spoločnou aktivitou. Komisia vždy cítila silnú podporu Parlamentu vo všetkých otázkach.

Chcem povedať dve veci. Prvá sa týka dostupných informácií o konečných príjemcoch. Považujem to za úžasnú zmenu. Keď sme spolu s niektorými poslancami Parlamentu začali túto iniciatívu v roku 2004, nedúfali sme, že bude uskutočnená. Ale bolo prijaté politické rozhodnutie a rok 2009 je posledný rok, v ktorom musia byť uverejnené informácie o konečných príjemcoch v roku 2008.

Čiže z politického hľadiska bolo rozhodnutie prijaté. To je veľký krok vpred. Teraz zostáva vyriešiť technickú stránku. Nie je to vôbec jednoduché, pretože boli vydané usmernenia o  tom, ako majú tieto informácie o konečných príjemcoch vyzerať. Ale samozrejme mnohí z vás nastolili otázku funkčných vyhľadávačov, a to skutočne nie je ľahká úloha. Samozrejme budeme mať portál, prostredníctvom ktorého bude možný prístup k informáciám v členských štátoch a k informáciám o konečných príjemcoch.

Očakávam veľa technických problémov. Nič nie je dokonalé a všetko trvá istý čas. Ale technické problémy by rozhodne nemali narušiť dôležitosť tejto veľkej zmeny.

Čo sa týka známych národných vyhlásení, musím znova povedať, že situácia sa za posledné tri roky úplne zmenila. Keď som prvýkrát vystúpil v Rade s cieľom prediskutovať tieto otázky, národné vyhlásenia vôbec neprichádzali do úvahy. Dnes máme ročné súhrny. Doteraz sme dostali 22 a možno aj viac. Spolu zhodnotíme kvalitu a určite nastane zlepšenie.

Čiže chápeme, že máme spoločné problémy riadenia a musíme si vymieňať informácie o práci, o tom, ako riadime štrukturálne fondy. Toto povedomie sa v členských štátoch ohromne zvýšilo. Tiež sa pokúsime naplniť predstavu komplexnejších národných vyhlásení s osobitnou podstatou. Viete tak ako ja, že niektoré členské štáty ešte stále nie sú ochotné zvýšiť mieru svojej angažovanosti, ale my už do určitej miery angažovaní sme.

Čo sa týka medzinárodných finančných prostriedkov, je to iná otázka. Otázka, ako by mali byť tieto informácie sprístupnené bude pravdepodobne tiež diskutovaná v rámci COCOBU. Predsa len sme partneri v medzinárodných dohodách a neriadime ich priamo. Informácie o tom, čo riadime priamo, musia byť sprístupnené, ale sme partneri vo veľmi veľkých medzinárodných združeniach. To je trocha rozdielne.

Čo sa týka expertných skupín, môžem zopakovať svoje slová, ktoré som povedal na pôde COCOBU, že sme sa zaviazali zverejniť zoznam stálych odborníkov. Je naozaj otázkou definície, akí odborníci by mali byť zahrnutí v tomto zozname. Je to úvaha a niektorí odborníci, ktorí vykonávajú určité dôverné úlohy hodnotenia projektov a ľudí, by asi nemali byť až takí transparentní. Existujú isté drobné rozdiely. Avšak záväzok bol prijatý a podľa mojich informácií sme pripravení zverejniť dlhý zoznam stálych odborníkov. Ešte vyvstáva otázka všetkých národných odborníkov, ktorých vysielajú členské štáty zastúpené v niektorých orgánoch. Ich mená budú známe neskôr, nie predtým, ale existuje prinajmenšom záväzok, že by nemalo byť veľké tajomstvo, kto nám radí.

Môj posledný bod v súvislosti s nastolenou otázkou spočíva v tom, že Komisia nemá v úmysle navrhnúť, ako by mal Parlament zaobchádzať so svojimi vlastnými pravidlami a čo by mali vyhlásenia ekonomických záujmov obsahovať. Môžem povedať len dve veci: Tento etický priestor je spoločný. Ak sa niečo stane v jednej inštitúcii, určite to bude mať okamžitý dopad na iné inštitúcie. Samozrejme musíme odpovedať na tieto otázky na základe zdravého rozumu a nezachádzať do absurdností a zbytočných detailov, ale odpovedať len na dôležité otázky, aby sme sa vyhli skutočným konfliktom záujmov.

 
  
MPphoto
 
 

  José Javier Pomés Ruiz, spravodajca. (ES) Vážený pán predsedajúci, pán Kallas sa môže cítiť potešený, pretože si uvedomuje, že iniciatíva týkajúca sa transparentnosti je veľmi oceňovaná a blízka srdcu celého Parlamentu, a pretože momentálne tu má podporu.

Pán Kallas, chceli by sme sa posunúť ďalej v súvislosti s transparentnosťou a v správe sme naznačili niektoré oblasti, v ktorých by sa malo pokročiť: vymáhanie neoprávnene vyplatených súm, expertné skupiny alebo prezumpcia neviny. Napriek tomu vás vyzývam: táto iniciatíva musí prebiehať v rámci zdravého rozumu, bez populizmu určitých prvkov bulvárnej tlače, ktorá, ako sa zdá, zarába na svojich populistických zveličovaniach vážnych tém v Európskej únii. Rád by som poďakoval Inés Ayalaovej za jej návrh, aby sa OLAF tiež zaujímal o tieto záležitosti. Ďakujem aj pánovi Jřrgensenovi, Paulovi Casacaovi, pánovi Böschovi, ktorý je prítomný a mojim kolegom, pani Ingeborg Grässleovej, Alexovi Stubbovi, atď.

Rád by som povedal, že aj pán Alex Stubb sa ma pýtal, čo by som vynechal. Musím povedať, že napríklad by som vynechal odkaz na činnosť partnera. Pamätám si, že najväčší problém v Európskej únii bol zapríčinený nie partnerom, ale niečím podobným: Mám na mysli prípad Edith Cressonovej. Týmto mám na mysli, že by sme v našom prípade nemali uplatňovať také obmedzenia a mali by sme postupovať logicky. Skutočne aj poslanci Parlamentu majú právo na rodinný a súkromný život.

Tiež by som chcel povedať, že budeme naďalej príkladom pre mnohé členské štáty v tom, ako EÚ využíva svoje finančné zdroje lepšie a účinnejšie s nízkymi administratívnymi nákladmi a oveľa účinnejšie ako niektoré členské štáty. V tejto predbežnej misii, s ktorou všetci súhlasíme, niektoré členské štáty, štáty, ktoré odmietajú vysvetliť ako čerpajú 80 % prostriedkov Spoločenstva a potom sa usmievajú, keď odmietneme schváliť účty EÚ, to využívajú na zdôvodnenie poskytovania nižšej sumy peňazí do spoločného fondu, obmedzovanie činnosti EÚ, pričom zneužívajú naše obvinenia, že členské štáty nesprávne čerpajú a využívajú túto skutočnosť, aby odmietli poskytnúť tomuto Parlamentu viac ako 1 %.

Ďakujem, pán predsedajúci a tiež by som rád zaželal pánovi Kallasovi všetko dobré pri plnení cieľa, ktorý Parlament tak horlivo podporuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Rozprava je ukončená.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), písomne. - (FR) Na druhej strane, správa Pomésa Ruiza celkom správne obsahuje stanovisko, že ešte stále musí byť vynaložené obrovské úsilie, aby sme dosiahli transparentnosť vo finančných otázkach. Analýza výročnej správy o činnosti GR pre rozpočet za rok 2006 v skutočnosti ukázala, čo je stále nevyhnutné vykonať pred dosiahnutím transparentnosti v účtoch EÚ. Z preskúmania prostriedkov určených na spoločnú poľnohospodársku politiku napríklad vyplýva, že nástroje, ktoré má Komisia k dispozícii nie vždy umožňujú zaručiť presnosť údajov poskytovaných členskými štátmi.

Ak sa chceme vyhnúť rozpočtovým chybám z minulosti, Komisia musí zvýšiť kvalitu informácií poskytovaných verejnosti o príjemcoch prostriedkov Spoločenstva a musí to urobiť bezodkladne prijatím mnohých konkrétnych opatrení: racionalizáciou zverejnených informácií o príjemcoch prostriedkov Spoločenstva, vytvorením všeobecného vyhľadávača, zverejnením čiernej listiny podvodníkov atď. Komisia by mala v budúcnosti prijať politickú zodpovednosť za zverejnené informácie, aby zabezpečila prísnu, účinnú a transparentnú kontrolu prostriedkov Spoločenstva pridelených členským štátom.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia