Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/2268(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0009/2008

Předložené texty :

A6-0009/2008

Rozpravy :

PV 18/02/2008 - 22
CRE 18/02/2008 - 22

Hlasování :

PV 19/02/2008 - 6.17
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0052

Doslovný záznam ze zasedání
Pondělí, 18. února 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

22. Ochrana finančních zájmů Společenství – Boj proti podvodům – Výroční zpráva 2005–2006 (rozprava)
Zápis
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Dalším bodem je zpráva (A6-0009/2008) pana Musotta, kterou přednese jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu, o ochraně finančních zájmů Společenství – boj proti podvodům – výroční zprávy za rok 2005 a 2006 [2006/2268(INI)].

 
  
MPphoto
 
 

  Francesco Musotto, zpravodaj. − (IT) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, rád bych na úvod poděkoval panu Kallasovi za jeho cennou spolupráci s Parlamentem během jeho práce. Jsem rovněž vděčný Evropskému úřadu pro boj proti podvodům, v osobě jeho ředitele Franze-Hermanna Brünera, za jeho velkorysou podporu a nezbytnou a nesnadnou práci, kterou vykonává. Konečně bych rád poděkoval i všem svým kolegům za jejich užitečnou pomoc, stejně jako vnitrostátním orgánům a institucím, které s námi spolupracovaly na tomto obtížném úkolu, zejména – dovolíte-li – italskému úřadu Guardia di finanza, jehož přístup v této oblasti byl vysoce profesionální.

Ochrana finančních zájmů Společenství je věcí zásadního významu, která se nás přímo dotýká jako států i jako občanů; musí být proto řešena se vší důsledností a rozhodností.

Cílem dnešního usnesení je praktická reakce na jev podvodů v rámci Společenství. Získané údaje…

(Předsedající řečníka přerušil, aby napomenul některé poslance, kteří rušili)

Děkuji vám, pane předsedající. Mluvíme o potřebě průhlednosti, ale je zapotřebí i prostá slušnost.

Cílem dnešního usnesení je praktická reakce na jev podvodů v rámci Společenství. Získané údaje jsou varující: v oblasti vlastních zdrojů, zemědělských výdajů a strukturálních opatření dosáhly nesrovnalosti v roce 2006 částky 1 143 milionů EUR ve srovnání s 1 024 miliony EUR v předchozím roce. Statistiky ukazují stále rostoucí počet nesrovnalostí.

Rád bych však zdůraznil, že vyšší počet nesrovnalostí nemusí nutně znamenat větší výskyt podvodů; může se pouze jednat o doklad toho, že přijatá kontrolní opatření jsou účinná a že existuje úzká spolupráce mezi členskými státy a Komisí. Ve své výroční zprávě za rok 2006 Komise správně zdůrazňuje význam této spolupráce z preventivních důvodů a pro vymáhání. Doposud statistiky vycházely z velmi odlišných vnitrostátních struktur s odlišnými administrativními, soudními, dozorčími a kontrolními systémy.

Zejména považujme za nepřijatelné, že Španělsko a Německo nepředložily informace o nesrovnalostech Komisi v elektronické podobě, ačkoli všechny členské státy jsou touto povinností vázány. Předpisy Společenství pro boj proti podvodům a z nich vyplývající povinnosti musí realizovat všechny země stejně. Proto je nezbytná užší spolupráce mezi členskými státy a Komisí při ochraně finančních zájmů Společenství, jež musí být vnímána jako společný zájem přesahující všechny jednotlivé státy.

Je potřebná větší součinnost mezi dozorčími orgány a orgány místní samosprávy v oblasti koordinace a výměny informací. Zachování organizace a vyplácení finančních prostředků na centrální úrovni vyžaduje komplexní prováděcí opatření a zvětšuje vzdálenost mezi finančními orgány a konečnými příjemci.

Dalším základním bodem, kterého se zpráva dotýká, je zjednodušení předpisů. Během programového období 2000–2006 se ve skutečnosti ukázalo, že příliš složitá pravidla přispívala ke zjištěným nesrovnalostem.

Na závěr, navzdory jistému zlepšení ve vymáhání dlužných finančních prostředků je vymáhání stále problémem, který způsobuje značné škody rozpočtu Společenství. Především je nepřijatelná lhůta 39 měsíců od spáchání nesrovnalosti do doby, než je oznámena Komisi, jelikož toto zpoždění činí vymáhání složitým, ne-li nemožným.

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: MARIO MAURO
Místopředseda

 
  
MPphoto
 
 

  Siim Kallas, místopředseda Komise. − Pane předsedající, zpráva pana Musotty zahrnuje dva roky snah o zlepšení ochrany finančních zájmů Evropské unie. Spolehlivý systém finančního řízení se musí zaměřovat na výdaje a kontrolu i na boj proti nesrovnalostem, zejména na jednání spáchané s úmyslem podvodu.

Tato zpráva obsahuje mnohá společná témata jako zprávu o udělení absolutoria, přičemž ochrana finančních zájmů je přirozeně vnímána jako základní prvek spolehlivého finančního řízení, jejich zaměření je však rozdílné.

Rád bych vřele poděkoval zpravodaji, panu Musottovi, za jeho velmi cílevědomou zprávu, v níž se zaměřuje na hlavní otázky a mnohokrát vyzývá Komisi, aby posílila své snahy.

Dovolte, abych se zmínil o čtyřech z nich. Za prvé, úloha členských států: zpráva využívá množství údajů a statistik nesrovnalostí ze strany členských států a jejich finančního dopadu. Neváhá zdůraznit, že některé členské státy mají lepší výsledky než jiné. Rád bych ještě jednou zdůraznil, že vyšší počet nesrovnalostí nemusí nutně znamenat větší výskyt podvodů, může se jednat o dobrý ukazatel účinných a důkladných kontrol.

Když jsem v červenci předkládal zprávu Komisi, zdůrazňoval jsem potřebu, aby členské státy zajistily správné, úplné a včasné sdělování údajů o nesrovnalostech. Řádný tok informací mezi členskými státy a Komisí je nezbytný pro účinné vymáhání a společnou akci proti podvodníkům. Mnohé státy tak činí, některé se však ještě mohou zlepšit. Komise se za podpory Evropského parlamentu nebude zdráhat jim připomínat jejich povinnosti.

Plně se ztotožňuji s výzvou Radě, kterou zpráva obsahuje, aby projednávala výroční zprávy na ministerské úrovni. Systém finančního řízení EU je složitý, protože odpovědnost se dělí mezi členské státy. Zvýšená pozornost soustředěná na vnitrostátní prohlášení, jež přisuzuje odpovědnost za výdaje členským státům, by měla být doprovázena spoluprací při odhalování nesrovnalostí a podvodů.

Vítám skutečnost, že se tato zpráva soustřeďuje na systémové a obecné otázky a nikoli na jednotlivé případy, které jak víte, vyšetřuje nezávisle Evropský úřad pro boj proti podvodům.

Komise se plně ztotožňuje s Evropským parlamentem v otázce potřeby hlubší analýzy stávajících struktur v členských státech, které jsou odpovědné za boj proti nesrovnalostem, jejich podporu a usnadnění jejich spolupráce a výměny informací. Tomu se bude věnovat zpráva za rok 2008. Letošní zpráva Komise zdůrazňuje témata analýzy rizik a řízení rizik, databáze vyloučených projektů a nástroje včasného varování či nahlašování. Zpráva navíc zkoumá opatření přijatá členskými státy na zlepšení vymáhání dlužných částek, které nebyly vybrány nebo byly chybně zaplaceny, stejně jako mechanismy vnitrostátního práva na vymáhání formou kompenzací. Zpráva rovněž obsahuje údaje o vybraných částkách a finančních nápravných prostředcích, zejména v případech, kdy platba nebyla provedena v souladu s předpisy Společenství.

Úloha organizovaného zločinu, jako jsou mafie, v ohrožování finančních zájmů EU je záležitostí, která je zpravodaji velmi blízká. Evropský úřad pro boj proti podvodům přispěl do zprávy o posouzení hrozeb ze strany organizovaného zločinu OCTA (Organised Crime Threat Assessment), kterou vypracoval Europol. S potěšením vám oznamuji, že jsem požádal oba orgány, aby pokračovaly ve spolupráci v těchto otázkách.

Množství peněz se rovněž ztrácí v podvodech s daní z přidané hodnoty a v celních podvodech. To je však bohužel oblast, kde bývá spolupráce členských států často obtížná. Budu stručný a řeknu totéž, co uvedu ke zprávě Newtona Dunna, a poděkuji Evropskému parlamentu za jeho pokračující podporu při zdůrazňování užitečnosti spolupráce na úrovni EU.

Moje čtvrtá a poslední poznámka se týká revize nařízení o Evropském úřadu pro boj proti podvodům. Komise předložila v této souvislosti návrh v květnu 2006. Jsem stále přesvědčen, že uvádí nejdůležitější otázky, týkající se účinného fungování úřadu pro boj proti podvodům, konkrétně toku informací, procedurálních práv, mechanismu pro podávání stížností, úlohy dozorčího výboru a obecněji správy a odpovědnosti. Doufám, že budeme moci zahájit interinstitucionální rozpravu o tom, jak v co nejbližší budoucnosti nalézt řešení a dosáhnout pokroku v těchto důležitých oblastech.

Musottova zpráva znovu opakuje touhu spojit právní úpravu proti podvodům. Z politického hlediska to plně podporuji, technicky však půjde o velmi náročný úkol. Komise bude připravena předložit požadovanou analýzu Evropskému parlamentu v květnu tohoto roku.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina, Navrhovatel Výboru pro regionální rozvoj. − Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, zabýváme se zprávou o ochraně finančních zájmů Společenství s poněkud zavádějícím dovětkem – boj proti podvodům.

To co se má ve skutečnosti na mysli totiž nejsou v pravém slova smyslu podvody, ale spíše nesrovnalosti. Zatímco podvod předpokládá zlý úmysl, nesrovnalost může být i dílem nedbalosti a špatného účetního postupu. V takto citlivých oblastech jako finanční vztahy ve Společenství bychom měli zacházet s pojmy obezřetně.

Jako zpravodaje ve Výboru pro regionální rozvoj mě mrzí nárůst počtu nesrovnalostí zjištěných u projektů financovaných ze strukturálních fondů. Není to dobrá vizitka některých členských zemí a jejich vnitřních kontrolních mechanismů. Problémy na straně těchto států by však rozhodně neměly být důvodem k přehodnocení stávajícího systému decentralizované kontroly čerpání ze strukturálních fondů. Odpovědnost je zde zřejmá, je individuální a musí být rovněž vymahatelná.

Dosažení odpovídající úrovně mechanismů finanční kontroly členských států je první krok, který je třeba učinit. Druhým krokem je zajištění zpětného získání nesprávně vyplacených finančních prostředků. Jedním z možných postupů je pozastavení průběžných plateb členské zemi, která otálí s navrácením prostředků stižených nesrovnalostí.

Existence děravých kontrolních mechanizmů by mola oslabit důvěru v celý systém čerpání ze strukturálních fondů a mohla by vrhnout špatné světlo na Evropskou unii jako takovou.

To co dále potřebujeme, je vyšší otevřenost a průhlednost kontrol. Vyjadřuji proto podporu evropské iniciativě pro transparentnost, v rámci níž by měly být zveřejňovány informace o příjemcích podpory ze strukturálních fondů. Jedná se o nakládání s veřejnými zdroji a  s tím by měly být spojeny určité nároky kladené na příjemce těchto podpor.

Důležitým předpokladem lepšího hodnocení kontrolních systémů je užší spolupráce s Účetním dvorem, která zatím pokulhává. Je jasné, že zprávy Účetního dvora nejsou pro evropské instituce mnohdy příjemným čtením, ale o to větší pozornost by jim měla být věnována. Nejhorší by bylo strkat hlavu do písku a vyhýbat se odpovědnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Kyösti Virrankoski, navrhovatel Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova. − (FI) Pane předsedající, Francesco Musotto vypracoval skvělou zprávu k výroční zprávě Evropského úřadu pro boj proti podvodům za léta 2005-2006, a rád bych mu za to co nejupřímněji poděkoval. Počet nesrovnalostí zaznamenaných členskými státy vzrostl v roce 2006 až na 1 143 milionů EUR. Z toho 87 milionů EUR připadá na Evropský zemědělský orientační a záruční fond. I když se jedná pouze o 0,17 % celkových výdajů na zemědělství – 49,7 miliard EUR –, je třeba přistupovat k tomuto údaji s vážností. Přibližně třetinu z těchto nesrovnalostí tvoří případy přímého podvodu.

S pomocí nového nařízení budou členské státy moci vymáhat neoprávněně vyplacené podpory snadněji než předtím. Z tohoto důvodu Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova a Výbor pro rozpočtovou kontrolu považují za politováníhodné, že míra zpět získaných částek této podpory zůstává malá. Komise by měla urychlit proces vymáhání a  v případě potřeby uplatnit nápravná opatření. Oba výbory rovněž ujišťují Komisi o své plné podpoře v důsledném uplatňování možnosti pozastavení plateb v případě, kdy Komise nemá plné záruky, že členský stát, který je příjemcem finančních prostředků, má spolehlivé systémy řízení a kontroly.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Ingeborg Grässle, jménem skupiny PPE-DE Group. – (DE) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, skupina PPE-DE je poprvé odpovědná za zprávu proti podvodům, a jsme velmi vděční panu Musottovi za to, že se ve své zprávě zaměřil na práci Evropského úřadu pro boj proti podvodům a spolupráci s členskými státy. Musel se propracovat 630 stranami statistického materiálu z let 2005 a 2006 o boji proti podvodům. Jeho přehled ukazuje velmi smíšený obraz, a já jsem přesvědčena, že zde musíme skutečně podniknout určité kroky. Odhalování nesrovnalostí nepovažují patrně členské státy za zvláště důležité. To je zjevné už ze skutečnosti, že Rada se opět této vrcholně důležité rozpravy neúčastní navzdory tomu, že jako druhé rameno rozpočtového orgánu by se měla zabývat tím, co se děje s penězi daňových poplatníků, za jejichž řízení a vyplácení je odpovědná.

Zpravodaj navrhuje, aby byly podniknuty formální kroky proti Německu a Španělsku pro porušení právní úpravy EU. Španělsko poskytuje informace o nesrovnalostech pouze v listinné podobě. Tyto informace jsou navíc velmi povšechné, jak je zjevné z 18. zprávy o strukturálních fondech.

Německo je velmi zvláštní případ. Trvá mu déle než ostatním členským státům, než poskytne informace, a je to jediná země, která nezveřejňuje jména. Jak může Evropský úřad pro boj proti podvodům konat svou práci beze jmen? Zde se za ochranou osobních údajů skrývají podvodníci, neboť je skutečností, pane Březino, že 15 % až 20 % nesrovnalostí má nějaké podvodné pozadí. Německo rovněž klade překážky Evropskému úřadu pro boj proti podvodům při vyšetřování na místní úrovni, zejména v případě celních deliktů a vývozních refundací. Vyzýváme Komisi, aby informovala o všech členských státech a jejich ochotě či neochotě spolupracovat, a to do doby, než bude předložena příští zpráva Evropského úřadu pro boj proti podvodům.

Z pohledu naší skupiny musí být využit právní základ nadcházející reformy Evropského úřadu pro boj proti podvodům především ke zlepšení pracovních podmínek ve spolupráci Evropského úřadu pro boj proti podvodům s členskými státy. Ráda bych vyjádřila vřelé díky samotnému Evropskému úřadu pro boj proti podvodům a pracovníkům, kteří pracují ve velmi složité oblasti. Jsem však rovněž přesvědčena, že by tyto výsledky mohly být lepší díky kvalitnější spolupráci s členskými státy.

 
  
MPphoto
 
 

  Szabolcs Fazakas, jménem skupiny PSE. – (HU) Pane předsedající, pane místopředsedo, dámy a pánové, Evropský parlament považuje ochranu finančních zájmů Evropské unie za jeden ze svých hlavních úkolů a stejně jako všechny parlamenty má právo a povinnost sledovat výdaje. Navíc se v Evropě šíří názor, že finanční prostředky EU nejsou dostatečně sledovány, máme proto v tomto smyslu i politický dluh vůči veřejnosti, vůči našim voličům a daňovým poplatníkům.

V praxi tuto právní úpravu a politické závazky realizujeme prostřednictvím postupu udílení absolutoria, ale kromě toho pravidelně vypracováváme zprávy o ochraně finančních zájmů EU a boji proti podvodům. Naším cílem není vyvolávat rozruch ani pohoršení, ale objektivně ukázat situaci a vyřešit případné problémy.

Rád bych využil této příležitosti a pogratuloval svému kolegovi poslanci, panu Musottovi, za tuto skvělou zprávu a vyjádřil vděčnost místopředsedovi Komise, panu Kallasovi, a také generálnímu řediteli Evropského úřadu pro boj proti podvodům, panu Brünerovi, za konstruktivní spolupráci, kterou projevili v této oblasti.

Navzdory tomu, že tyto zprávy na vysoké úrovni jsou každoročně vítány s velkým uznáním, máme my v evropských orgánech někdy pocit, jako bychom bojovali s větrnými mlýny, neboť zjištění těchto zpráv se setkávají s odporem ze strany Rady, v důsledku čehož Komise není po léta schopna přijmout nezbytná opatření.

Jsme přesvědčeni, že nejslabším článkem je přístup členských států, neboť některé členské státy – naše kolegyně poslankyně, paní Grässleová, právě mluvila v této souvislosti o Německu – si neuvědomují, jak je důležité, aby byly finanční prostředky EU vynakládány v souladu s pravidly, aby výdaje podléhaly přezkumu a aby byly neoprávněně vyplacené částky vymáhány zpět.

Považujme za zvláště politováníhodné, že se v Evropě rozmáhají podvody s DPH ve formě tzv. „kolotočových obchodů“; nemáme sice přesná čísla o částkách, v nichž se tyto podvody odehrávají, některé odhady však tvrdí, že se může jednat až o 35-40 % rozpočtu EU. Je čas podniknout i  v této oblasti rozhodná opatření, a to jak v zájmu řízení evropských záležitostí, tak v zájmu veřejného mínění. Děkuji vám.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, jménem skupiny UEN . (PL) Pane předsedající, ve svém vystoupení jménem skupiny Unie pro Evropu národů ohledně finančních zájmů Společenství bych rád upozornil na tyto otázky. Za prvé, došlo k významnému nárůstu prostředků dotčených nesrovnalostmi v oblasti vlastních zdrojů, 328 milionů EUR v roce 2005 a 353 milionů EUR v roce 2006 ve srovnání s 212 miliony EUR v roce 2004. Rovněž bych měl zmínit nárůst nesrovnalostí v oblasti strukturálních akcí: 703 milionů EUR v roce 2006 ve srovnání s 601 milionem EUR v roce 2005.

Za druhé, došlo k výraznému snížení prostředků dotčených nesrovnalostmi v oblasti zemědělství. V roce 2006 se jednalo o 82 milionů EUR ve srovnání se 102 miliony EUR v roce 2005. Toto snížení si zaslouží zvláštní pozornost, protože výdaje v zemědělství jsou často spojeny s velkým množstvím příjemců – zemědělců – kteří se často musí sami vypořádávat se složitými postupy spojenými se získanými finančními prostředky.

Za třetí, bych rád vyzdvihl tvrzení ze zprávy, že jedním z hlavních důvodů vzniku nesrovnalostí u rozpočtových výdajů jsou složité programové zásady a neúčinné metody kontroly a sledování.

Za čtvrté, je třeba upozornit i na výzvu k větší průhlednosti při přidělování finančních prostředků.

Důležitým rysem této průhlednosti je závazek členských států zveřejňovat informace o projektech a příjemcích, kteří přijímají finanční prostředky z fondů Společenství.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes, jménem skupiny Verts/ALE. – (NL) Pane předsedající, pan komisař řekl totéž: tato zpráva se ve skutečnosti překrývá s postupem udělování absolutoria. I  v tomto smyslu je tato rozprava přípravou na slyšení s komisaři Špidlou a Hübnerem. Známe počty hlášených nesrovnalostí. Ty samozřejmě neukazují celý obraz, říkají nám však mnohé o problémech v oblastech politik vlastních zdrojů, zemědělství a strukturálních fondů. Zpráva se zmiňuje o ohlášených nesrovnalostech v hodnotě 1,1 miliard EUR a trend je rostoucí. Jsme zpět na úrovni roku 2002, po období zlepšujících se údajů v letech 2003, 2004 a 2005. Zemědělství je na tom relativně dobře.

Problémová odvětví jsou odvětí vlastních zdrojů a strukturálních fondů: mezi ohlášenými nesrovnalostmi dosahují vlastní zdroje 325 milionů EUR a strukturální fondy 700 milionů EUR. V rámci strukturálních fondů dosahuje pět členských států 84 % hlášených nesrovnalostí. Koho to zajímá, dočte se, o které země se jedná, ve zprávě pana Musotta. To je pozoruhodné. Rovněž nesmíme zapomínat, že další 1 miliarda EUR z období před rokem 2006 má být ještě vymáhána a že Účetní dvůr tvrdí, že 12 % strukturálních fondů v roce 2006 nemůže být vyplaceno. V tomto kontextu se odehrává současný postup udílení absolutoria a to nás velmi znepokojuje. Ještě se k tomu vrátíme.

Pokud jde o vlastní zdroje, problém podvodů s cigaretami je řádně řešen. Podepsali jsme smlouvu s Philipem Morrisem, máme novou smlouvu s Japan Tobacco, jež by měly vynést mnoho peněz a rovněž omezí pašování. Hlavní problémovou oblastí mezi vlastními zdroji jsou kolotočové obchody s DPH. Z uváděných čísel vyplývá, že se jedná o ohromné částky dosahující miliardy eur. Jedno šetření britské sněmovny lordů to dále rozvádí. Jsem potěšen, že Parlament se touto otázkou zabývá. Hospodářský a měnový výbor již uspořádal slyšení a Výbor pro rozpočtovou kontrolu je uspořádá 4. a 5. května. Doufám, že jako zpravodaj budu schopen vypracovat stejně dobrou zprávu o DPH kolotočích, jako byla moje zpráva s cigaretovými podvody.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark, jménem skupiny IND/DEM. – Pane předsedající, tato zpráva je dlouhým soupisem chyb. Názorně popisuje rostoucí počet podvodů – popisovaných jako „nesrovnalosti“ a jak selhávají pokusy o jejich řešení. Otevřeně připouští, že podvody v roce 2006 v oblasti vlastních zdrojů – zemědělských výdajů a strukturálních akcí členských států – dosáhly výše 1 143 milionů EUR. V roce 2003 to bylo 922 milionů EUR, takže za pouhé čtyři roky se jedná o nárůst počtu podvodů o 200 milionů EUR.

Rád bych připomněl všem v tomto orgánu, že se nejedná o bezvýznamné částky, ale o peníze daňových poplatníků. EU je tvořena svými občany, včetně přetížených daňových poplatníků ve Spojeném království. Za své peníze si zasluhují více. Vlády všech členských států by již měly říci „dost“ a tyto otřesné údaje by se měly stát jen dalším údajem, proč by se vláda mé země měla dodržet svého závazku umožnit obyvatelům Británie referendum o Lisabonské smlouvě.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Pane předsedající, není žádným tajemstvím, že Evropská unie se již léta snaží dostat své finance pod kontrolu. Financujeme velké společnosti, které se pak přemísťují z jednoho členského státu do druhého, zatímco malé a střední podniky odcházejí s prázdnýma rukama. EU ve skutečnosti působí dojmem, že neví, koho financuje, a kdo tahá za nitky. Podle mého názoru už měl dávno existovat registr lobbistů.

Hořkou pachuť rovněž zanechává množství nesrovnalostí, zejména pokud mají přímou souvislost s orgány EU. Zmrazení finančních prostředků z EU pro Bulharsko do vyřešení případů korupce vysílá v této souvislosti významný signál. Rovněž je tu skutečnost, že některé členské státy nemají zjevně velký zájem na vymáhání finančních prostředků, které byly vyplaceny neoprávněně. Jestliže byly teprve nyní uzavřeny případy z 90. let, pak se patrně záležitosti v EU řeší příliš pomalu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ville Itälä (PPE-DE).(FI) Pane předsedající, rád bych poděkoval zpravodaji, panu Musottovi. Vykonal důkladnou a skvělou práci. Tato zpráva je životně důležitá a boj proti podvodům je něco, na čem závisí trvání či ztráta důvěry veřejnosti. Domnívám se, že tato zpráva obsahuje tři velmi důležité problémy, které musí být napraveny.

Za prvé, je nepřípustné, že některé země ani nepodávají informace o výdajích v zemědělství. Jako příklad může sloužit Německo a Španělsko, přičemž Německo neposkytuje ani údaje o jednotlivcích a společnostech, které potřebuje Evropský úřad pro boj proti podvodům v zájmu vyřešení těchto záležitostí. To rozhodně nemůžeme připustit: všechny členské státy musí dodržovat předpisy. Pokud dávají velké země špatný příklad, není to dobrá situace.

Druhým problémem je, že oznamování nesrovnalostí může trvat až 39 měsíců – více než tři roky. To je příliš dlouhá doba, která nevyvolává důvěru v to, že členské státy jednají s dostatečnou ostražitostí.

Třetím problémem, který je velmi zajímavý a důležitý, je, že se v této oblasti objevuje i specializovaný a organizovaný zločin. Tato situace je natolik vážná, že je třeba přijmout veškerá opatření k zabránění tohoto druhu zločinnosti.

Je to velmi důležitá zpráva a musí být přijata veškerá opatření na zlepšení situace na získání veřejné důvěry.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Herbert Bösch (PSE). – (DE) Pane předsedající, dámy a pánové, rád bych vyslovil upřímné blahopřání zpravodaji. Není pro nováčka jednoduché zpracovat tak vyčerpávající materiál a myslím, že můžeme být hrdí, že pan Musotto vykonal tak skvělou práci. Myslím, že to dnes můžeme prohlásit s důvěrou, vzhledem k tomu, že na zítřek nejsou plánovány žádné pozměňovací návrhy k této zprávě. I to je projev úcty vůči panu zpravodaji.

Za druhé, jeden z rozpočtových orgánů nemá zjevně vůbec žádný zájem zjistit, co se děje s penězi daňových poplatníků. Rada se opět vyhýbá své odpovědnosti. Kdykoli začneme mluvit o tom, jak jsou vynakládány peníze daňových poplatníků, a snažíme se nalézt řešení složitých otázek, Rada se jednoduše vytratí. Jsme však svědky toho – a tím se dostávám k otázce, jak v našem výboru projdou absolutoria –, že v oblasti zemědělské politiky, kde jsme byli rozhodní a vytvářeli systémy kontroly přímých plateb, se po léta snižuje počet případů nesrovnalostí.

Ve strukturální politice, kde naproti tomu nebylo podniknuto nic a kde jsme po léta seděli se založenýma rukama, se čísla stále zvyšují. Tato skutečnost je už několik let patrná a po léta se objevuje ve zprávách o podvodech. Pan komisař Kallas nalezne v absolutoriu za rok 2006, že tato skutečnost představuje problém, a očekáváme, že podnikne potřebná opatření a že nebude sedět se založenýma rukama.

Proto bych rád, abyste vy, pane komisaři, řekl těm členským státům, které se chovají, jako by se na ně nevztahovala pravidla, která jsme společně vytvořili – což říká i zpravodaj s plnou podporou všech předřečníků: chceme, abyste řekl: „Zmrazíme 10 % vašeho financování. Vytvoří se tak rezerva a své prostředky obdržíte, jakmile přijmete příslušná opatření“. Je to velmi praktický požadavek ze strany Parlamentu. Není to akční plán; je to praktická akce. Toto od Komise očekáváme a pak budeme spokojeni.

Ještě jednou blahopřeji zpravodaji.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Pane předsedající, podobně jako ostatní bych ráda poblahopřála zpravodaji k jeho velmi důležité zprávě.

Jsem nucena vstoupit do této rozpravy, protože se týká zemědělství. Ostatní řečníci mluvili o zlepšení kontroly a dohledu, zejména pokud jde o peníze pro zemědělce, a nyní je tu iniciativa transparentnosti požadující zveřejnění částek, které zemědělci dostávají.

Jedním z problémů zemědělců je, že jsou často považováni za viníky, dokud neprokážou nevinu. Nikdo z nás nemůže a nebude pochopitelně přivírat oči nad podvody a vzhledem k existenci podvodů v rozpočtu EU jsou Evropská unie a způsob, jímž jsou vybírány peníze, v očích veřejnosti vnímány velmi špatně. Pokud by veřejnost rozuměla lépe evropskému rozpočtu, mohla by se důrazněji dožadovat tvrdšího postupu proti podvodům.

Je důležité vidět rozdíl mezi podvodem a nesrovnalostmi, z nichž mnohé jsou odhaleny, neboť je mezi nimi rozdíl. Nemůžeme se trestat za nesrovnalosti, měli bychom však stíhat podvody proti rozpočtu Společenství. Tato otázka zahrnuje členské státy – jak uvedl můj předřečník – protože všechny členské státy přistoupily k Evropské unii v dobré víře a shromáždily finanční prostředky v určitých politikách, a je na nás, abychom zajistili, že peníze, které jsme shromáždili, budou vynaloženy dobře a že nebude docházet k podvodům proti veřejným prostředkům.

Členské státy, které jsou vůči podvodům nevšímavé a zaujímají shovívavý přístup, musí být nějakým způsobem potrestány, je však důležité, aby nebyly trestány ty členské státy, které jsou v této oblasti aktivní. Proto je důležité, aby Komise přijala opatření na úrovni členských států.

Na závěr bych ráda zopakovala jednu velmi důležitou skutečnost, že mezi zemědělci převládá nyní velmi silný dojem, že jsou někdy viníky, pokud neprokážou nevinu. To je nepřijatelné a my musíme nyní usilovat o vyváženost.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE). – (NL) Pane předsedající, děkuji vám, že jste mi dovolil opět promluvit. Každý, kdo sleduje mou politickou dráhu a má prohlášení, ví, že jsem kritický politik a že jsem velmi kritický vůči Evropské unii, ale přitom jsem zásadně proevropský. Nemohu proto pomíjet slova pana Clarka, který mezitím opustil sál. Pan Clark, podobně jako všichni euroskeptici, užívá velmi často polopravdy, naprosté lži a množství zjednodušení. Ve svém projevu mluvil například o podvodech v hodnotě několika milionů eur, zatímco zpráva jasně říká, že se jedná o nesrovnalosti. Neustále zaměňuje „podvody“ za „nesrovnalosti“. To je hloupost, protože to je něco jiného, než o čem mluví zpráva.

Za druhé, mluví jako kdyby veškerá neštěstí, která nás potkávají, pocházela z Evropské unie. Rád bych požádal pana Clarka, aby si přečetl zprávu britské sněmovny lordů o kolotočích s DPH. Pak uvidí, že ani jeho vlastní orgány nedokázaly zastavit tento druh podvodů s DPH. Mluvíme o podvodech ve výši 3,5 až 4,5 miliard GBP ročně. To je více než 10 milionů GBP denně! To je podstatně více, než ...

(Předsedající řečníka přerušil)

 
  
MPphoto
 
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE). – (RO) Blahopřeji ke zprávě pana Musotta. Domnívám se, že mnohé z nesrovnalostí z let 2003-2006 podpoří změnu pravidla o předkládání rámcového programu 6 například ve srovnání s rámcem 5. V rámci 5 byla strana B anonymní a jakýkoli odkaz na zemi či osoby za tímto projektem byl pokutován. Z rámců 6 a 7 se tato anonymita vytratila. V rámci 8 už není možné vracet se k tomuto systému předběžného předkládání projektů?

 
  
MPphoto
 
 

  Ingeborg Grässle (PPE-DE). – (DE) Pane předsedající, děkuji vám za možnost znovu promluvit. Ráda bych poděkovala panu Böschovi, nejen za jeho chválu našeho zpravodaje, ale i za jeho čestnost a za jeho pomoc. Pan Bösch se mnoho let věnoval zprávám o podvodech. Nyní máme tu čest, a domnívám se, že je to znamení síly Výboru pro rozpočtovou kontrolu, spolu souhlasit.

Zaměřili jsme plnou pozornost na členské státy. Komise by si rovněž měla odnést poselství, že chceme tento nedostatek jasnosti odstranit. Pokud se podíváme na čísla o vymáhání dlužných finančních prostředků, zjistíme, že máme co činit s velmi širokým spektrem názorů. To je důvod, proč vedeme tuto rozpravu v rámci současného udílení absolutoria. Proto musím opravdu požádat Komisi, aby se nám nebála sdělit, pokud nebude něco vědět, abychom mohli pomoci. Domnívám se, že pokud budeme tyto věci řešit společně, společně uspějeme. Znovu vyjadřuji velké díky panu Böschovi.

 
  
MPphoto
 
 

  Siim Kallas, místopředseda Komise. − Pane předsedající, rád bych poděkoval váženým poslancům za jejich připomínky k této zprávě. Považujeme tuto zprávu za velmi cílevědomou a konstruktivní. Mám jen dvě poznámky k otázkám, které mnozí z vás vznesli – co je nesrovnalost, co podvod a jak řešit vymáhání?

Mohu říci, že jsme měli jedno předběžné setkání s příslušnými pracovníky Účetního dvora a snažili jsme se sjednotit naše chápání toho, co je co. To bude pravděpodobně pomoc v našich budoucích rozpravách o absolutoriu a všechny tři zprávy jsou samozřejmě – včetně té příští – vzájemně velmi úzce provázané.

Za druhé jsem předložil tuto otázku předsednictví Rady a požádal jsem je, aby zvážili tuto parlamentní zprávu na jednání, čímž mám na mysli projednání tohoto dokumentu na jednání Ecofinu. Doufám, že tak učiní. Po hlasování o této zprávě, kdy se tento dokument stane oficiálním dokumentem, se pokusíme otevřít tuto rozpravu v Radě, a to i na úrovni příslušných podvýborů.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesco Musotto, zpravodaj. − (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych úvodem poděkoval svým kolegům za jejich vřelá slova a zejména panu Böschovi, jehož dřívější práce položila základy mé zprávy.

Rád bych vyzdvihl několik bodů, přičemž tím hlavním je společný postoj s komisařem Kallasem, zejména pokud jde o povahu regulačních mechanismů, jimiž se řídí vyplácení finančních prostředků. K tomu se Komise zavázala. Jedním důležitým hlediskem, které pan Kallas zdůraznil, je, že čím více překážek a složitostí, tím obtížnější se stává pochopení pravidel a tím snadnější má zejména organizovaný zločin a všechny druhy nezákonné činnosti přístup do této šedé zóny. Dalším krokem k dosažení zřetelnosti a průhlednosti a usnadnění chápání celého systému je zjednodušení přiblížení mezi těmi, kdo vyplácejí finanční prostředky, a mezi příjemci.

Problém vymáhání je skutečný problém. Postupy jsou příliš dlouhé a možnost trestat ty, kdo podvádějí Evropské společenství, musí být zajištěna ve formě nějaké bezpečnostní záruky prostřednictvím bank. Je zapotřebí vypracovat metody zajištění plateb a zejména možnosti jejich vymáhání, a tedy pomáhat, zlepšovat a usnadňovat rychlost vymáhání.

Jsem přesvědčen, že díky spolupráci, dobré vůli a politické oddanosti všech mých kolegů jsme odvedli důležitou práci. Nemůže být pochyb, že tato spolupráce, vůle a touha vymýtit jev, který tolik škodí Evropskému společenství, je motivován výhradně politickým zájmem.

Nepřítomnost Rady záležitost nijak neurychlila; přítomnost jejího zástupce by nám umožnila zjistit, jaký je postoj Rady. Parlament je však v těchto otázkách zcela jednotný a jednoznačný, a domníváme se proto, že jsme vykonali něco pozitivního, co představuje naději do budoucna.

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Rozprava je ukončena.

Hlasování se uskuteční 19. února 2008.

Písemná prohlášení (článek 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Herczog (PSE), písemně.(HU) Pane předsedající, dámy a pánové, gratuluji k této zprávě, která vyzdvihuje nejen úspěchy, ale i některé politováníhodné nedostatky a dlouhodobé dluhy.

Podle mě je tato zpráva velmi aktuální, protože v Maďarsku bylo přijato rozhodnutí o založení vnitrostátního úřadu v boji proti padělkům. Tento orgán bude mít zejména koordinační funkci a bude spojovat maďarský patentový úřad, ostatní vládní agentury a další hospodářské subjekty, včetně funkcí souvisejících se službami poskytování údajů v rámci Evropské unie.

Musíme se připravit na dlouhý a úporný boj. Znalosti – ať už chráněné nebo ve veřejném vlastnictví – se stávají stále přístupnějšími. Vůz vystavený v jedné místnosti může být ve vedlejší místnosti během 5 minut okopírován. Výsledek nebude o nic horší, pouze levnější: je na nás, abychom se rozhodli, zda si přesto koupíme dražší výrobek. Musíme se rozhodnout, zda chceme platit za výsledky duševní práce, inovaci, i tehdy, kdy máme možnost si zvolit druhotný produkt či službu, které nemají žádnou přidanou hodnotu.

To vyžaduje značnou uvědomělost a oddanost. Nemůžeme očekávat od jednotlivých občanů, že budou vnímat tyto souvislosti a rozhodovat se na základě hodnot, pokud totéž nebudou činit naši zákonodárci a naše vlády.

Je zvláště důležité omezit počet nesrovnalostí souvisejících s fondy EU pod přípustnou hranici četnosti chyb: tento druh podvodů zesměšňuje Evropskou unii jako celek, když jsou finanční prostředky EU používány způsobem, který odporuje deklarovanému cíli EU.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí