Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/2268(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0009/2008

Indgivne tekster :

A6-0009/2008

Forhandlinger :

PV 18/02/2008 - 22
CRE 18/02/2008 - 22

Afstemninger :

PV 19/02/2008 - 6.17
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0052

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Mandag den 18. februar 2008 - Strasbourg EUT-udgave

22. Beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser (forhandling)
PV
MPphoto
 
 

  Formanden. − Næste punkt på dagsordenen er betænkning (A6-0009/2008) af Francesco Musotto for Budgetkontroludvalget om beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser - bekæmpelse af svig - årsberetninger for 2005 - 2006 (2006/2268(INI)).

 
  
MPphoto
 
 

  Francesco Musotto, ordfører. - (IT) Hr. formand, mine damer og herrer, hr. kommissær! Først vil jeg gerne takke hr. Kallas for hans værdifulde samarbejde med Parlamentet under dets arbejde. Jeg vil ligeledes gerne takke OLAF, repræsenteret ved OLAF's direktør Franz-Hermann Brüner, for den konstante støtte og for det vigtige arbejde, som OLAF udfører, og som ikke er nemt. Endelig vil jeg gerne takke alle parlamentsmedlemmerne for deres værdifulde bidrag samt alle de nationale organer og institutioner, der har samarbejdet med os om denne vanskelige opgave, og navnlig - tillad mig at sige det - Italiens finanspoliti, Guardia di finanza, der har haft en meget professionel tilgang til dette spørgsmål.

Spørgsmålet om beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser er et yderst vigtigt spørgsmål, der berører os direkte som medlemsstater og som borgere, og derfor skal det tackles med den nødvendige fasthed og beslutsomhed.

Med det forslag til beslutning, vi drøfter i dag, ønsker vi at gøre en konkret indsats for at bekæmpe det bekymrende fænomen, som svig med EU-midler er. De indsamlede data …

(Formanden afbrød taleren for at kalde de parlamentsmedlemmer til orden, der forstyrrede forhandlingen)

Tak, hr. formand! Vi taler om gennemsigtighed, men det er også nødvendigt med almindelig høflighed.

Med det forslag til beslutning, vi drøfter i dag, ønsker vi at gøre en konkret indsats for at bekæmpe det bekymrende fænomen, som svig med EU-midler er. De indsamlede data er bekymrende. Når det gælder egne indtægter, landbrugsudgifter og strukturforanstaltninger, beløb uregelmæssighederne sig i 2006 til 1.143 millioner euro i alt, mens de lå på 1.024 millioner euro året før. Statistikkerne viser, at antallet af uregelmæssigheder hele tiden er stigende.

Jeg vil dog gerne påpege, at et højt antal uregelmæssigheder ikke nødvendigvis er ensbetydende med et højt niveau af svig. Det kan også være et tegn på effektiviteten af kontrolforanstaltningerne og et tæt samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen. I sin årsberetning for 2006 understregede Kommissionen med rette betydningen af dette samarbejde, både når det gælder forebyggelse og tilbagebetaling. Hidtil har de statistiske oplysninger været baseret på meget forskellige nationale organer med forskellige administrative systemer, juridiske systemer og inspektionssystemer.

Det er navnlig uacceptabelt, at Spanien og Tyskland ikke sender Kommissionen informationerne om uregelmæssigheder i elektronisk format, selv om alle medlemsstater har pligt til at gøre dette. Alle lande bør gennemføre EU-bestemmelserne og de forpligtelser, som bekæmpelsen af svig medfører, på samme måde. I den forbindelse er et tættere samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen af afgørende vigtighed for at beskytte Fællesskabernes finansielle interesser. De skal betragtes som fælles interesser, der går forud for de enkelte medlemsstaters interesser.

Det er nødvendigt med en større synergi mellem kontrolorganerne og de lokale myndigheder, hvad angår samordning og udveksling af informationer. At fastholde tilrettelæggelsen og udbetalingen af midler på centralt plan kræver komplekse gennemførelsesmekanismer og øger afstanden mellem de økonomisk ansvarlige og de endelige støttemodtagere.

Et andet vigtigt punkt, som vi kommer ind på i betænkningen, er en forenkling af bestemmelserne. Programmeringsperioden 2000-2006 viste nemlig, at alt for komplicerede regler bidrager til de konstaterede uregelmæssigheder.

Endelig skal det siges, at der er en lille forbedring med hensyn til tilbagebetalingsaktiviteterne. Tilbagebetalingen er dog stadig et problem, der går hårdt ud over fællesskabsbudgettet. Vi mener navnlig, at den periode på 39 måneder, der går, fra uregelmæssighederne er begået, til de bliver anmeldt, er uacceptabel, eftersom denne forsinkelse gør tilbagebetalingen endnu vanskeligere eller ligefrem umulig.

 
  
  

FORSÆDE: Mario MAURO
Næstformand

 
  
MPphoto
 
 

  Siim Kallas, næstformand i Kommissionen. - (EN) Hr. formand! Hr. Musottos betænkning omfatter to års bestræbelser på at forbedre beskyttelsen af EU's finansielle interesser. Et sundt system for finansiel forvaltning skal fokusere på udgifter og kontrol og bekæmpelse af uregelmæssigheder, navnlig svigagtige uregelmæssigheder.

Betænkningen indeholder mange af de samme bekymringer som betænkningen om decharge, hvor beskyttelsen af de finansielle interesser naturligvis bliver betragtet som et centralt element i forsvarlig økonomisk forvaltning, men fokus er anderledes.

Jeg takker ordføreren, hr. Musotto, for en meget målrettet betænkning med fokus på de vigtigste spørgsmål, hvor Kommissionen mange gange opfordres til at intensivere bestræbelserne.

Jeg har fire bemærkninger, og den første drejer sig om medlemsstaternes rolle. I betænkningen er der en masse tal og statistikker over medlemsstaternes uregelmæssigheder og disses finansielle virkning. Der tøves ikke med at påpege, at nogle medlemsstater gør det bedre end andre. Jeg vil endnu en gang understrege, at et stort antal uregelmæssigheder ikke nødvendigvis er ensbetydende med en høj grad af svig, men kan være et tegn på effektive og grundige kontroller.

Da jeg forelagde Kommissionens beretning i juli, understregede jeg, at det var nødvendigt, at medlemsstaterne sørgede for korrekt, fuldstændig og rettidig indgivelse af oplysninger om uregelmæssigheder. En god informationsstrøm mellem medlemsstaterne og Kommissionen er afgørende for effektiv inddrivelse og fælles aktion mod bedragere. Mange af medlemsstaterne lever op til dette, men nogle kan stadig gøre forbedringer. Kommissionen vil med Europa-Parlamentets støtte ikke vige tilbage fra at minde dem om deres ansvar.

Jeg er helt enig i opfordringen i betænkningen til, at Rådet drøfter årsberetningerne på ministerplan. EU's system for finansiel forvaltning er komplekst, fordi ansvaret deles med medlemsstaterne. Det øgede fokus på de nationale erklæringer, hvorved ansvaret for udgifterne pålægges medlemsstaterne, bør ledsages af samarbejde om håndtering af uregelmæssigheder og bekæmpelse af svig.

Jeg er meget tilfreds med, at der i betænkningen sættes fokus på systemiske og generelle problemer og ikke på individuelle sager, som OLAF som bekendt kan undersøge uvildigt.

Kommissionen er helt enig med Europa-Parlamentet i nødvendigheden af en mere dybtgående analyse af strukturerne i medlemsstater, der er involveret i bekæmpelsen af uregelmæssigheder, og i nødvendigheden af at støtte dem og fremme samarbejde og udveksling af oplysninger. Det vil komme med i 2008-beretningen. I dette års beretning fra Kommissionen fremhæves spørgsmålene om risikoanalyse og risikostyring, databaser med oplysninger om udelukkelse og varslings-/meddelerordninger. Desuden undersøges de foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet for at forbedre inddrivelsen af beløb, der ikke er blevet indbetalt, eller uberettiget udbetalte beløb samt mekanismerne for inddrivelse ved modregning i national ret. Beretningen indeholder også oplysninger om inddrevne beløb og finansielle korrektioner, navnlig når en udbetaling ikke har fundet sted i overensstemmelse med fællesskabsbestemmelserne.

Den organiserede kriminalitets, f.eks. mafiaens, betydning for undergravelsen af EU's finansielle interesser ligger ordføreren stærkt på sinde. OLAF har bidraget til den vurdering af truslen fra organiseret kriminalitet, som Europol har foretaget. Det glæder mig at meddele, at jeg har bedt de to organer om at fortsætte samarbejdet på dette område.

De store penge vedrører moms- og toldsvig. Det er desværre et område, hvor samarbejdet med medlemsstaterne ofte er vanskeligt. Jeg vil fatte mig i korthed og henvise til det, jeg vil sige om Newton Dunn-betænkningen, og jeg takker Europa-Parlamentet for dets vedvarende støtte, når det understreger, hvor vigtigt samarbejde på EU-plan er på dette område.

Min fjerde og sidste bemærkning drejer sig om revisionen af OLAF-forordningen. Kommissionen stillede et forslag om dette i maj 2006. Jeg er stadig overbevist om, at det rejser de vigtigste spørgsmål om OLAF's effektive funktion, nemlig informationsstrømmen, processuelle rettigheder og klageinstansen, overvågningsudvalgets rolle og styring og ansvar i almindelighed. Jeg håber stærkt, at vi kan indlede interinstitutionelle drøftelser, så vi om meget kort tid kan finde løsninger og gøre fremskridt på disse vigtige områder.

I Musotto-betænkningen gentages ønsket om at samle lovgivning om bekæmpelse af svig. Set ud fra et politisk synspunkt støtter jeg dette fuldt ud, men teknisk set vil det være en meget vanskelig opgave. Kommissionen kan fremsende den efterlyste analyse til Europa-Parlamentet i maj i år.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina, ordfører for udtalelsen fra Regionaludviklingsudvalget. - (CS) Hr. formand, mine damer og herrer! Vi behandler en betænkning om beskyttelse af EU's finansielle interesser med den noget fejlagtige undertitel "bekæmpelse af svig".

Betænkningens fokus er ikke svig som sådan, men snarere uregelmæssigheder. Mens svig forudsætter ond hensigt, kan en uregelmæssighed skyldes uagtsomhed eller ukorrekt regnskabsmæssig praksis. På følsomme områder som finansielle forbindelser inden for EU bør en sådan sprogbrug anvendes med forsigtighed.

Som ordfører for Regionaludviklingsudvalget beklager jeg det øgede antal uregelmæssigheder, der er konstateret i projekter finansieret gennem strukturfondene. Det giver et negativt billede af visse medlemsstater og deres interne kontrolmekanismer. Disse landes vanskeligheder bør imidlertid ikke give anledning til en revurdering af det eksisterende system med decentrale kontroller, som styrer anvendelsen af strukturfondene. Ansvaret er indlysende. Det er individuelt, og som sådan skal det også kunne håndhæves.

Det første nødvendige skridt er, at de enkelte medlemsstater sørger for, at deres mekanismer for finansiel kontrol når op på et passende niveau. Det næste skridt er at sikre, at uretmæssigt udbetalte beløb tilbagebetales. Det kan ske ved at standse de regelmæssige udbetalinger til medlemsstater, der tøver med at tilbagebetale beløb, der er udbetalt under uregelmæssige omstændigheder.

Ufuldkomne kontrolmekanismer kan svække tilliden til strukturfondssystemet og kaste et dårligt lys over EU som helhed.

Desuden må vi have kontroller med større åbenhed og gennemsigtighed. Derfor støtter jeg det europæiske åbenhedsinitiativ, hvorefter der vil blive offentliggjort oplysninger om modtagere af støtte fra strukturfondene. Eftersom der er tale om forvaltning af offentlige midler, bør der stilles visse krav til modtagere af denne støtte.

En forudsætning for bedre vurdering af kontrolsystemer er tættere samarbejde med Revisionsretten. Det har hidtil været mangelfuldt. Selv om det er rigtigt, at beretningerne fra Revisionsretten er kedelig læsning for de europæiske institutioner, bør det være en endnu større grund til at lægge mere vægt på dem, og det er langt at foretrække frem for at stikke hovedet i busken og forflygtige ansvaret.

 
  
MPphoto
 
 

  Kyösti Virrankoski, ordfører for udtalelsen fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. - (FI) Hr. formand! Hr. Musotto har udarbejdet en fremragende betænkning om årsberetningerne for 2005-2006 fra Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig, og det takker jeg mange gange for. Antallet af uregelmæssigheder indberettet af medlemsstaterne steg i 2006 til det, der svarer til 1,143 milliarder euro. Heraf tegner Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget sig for et beløb på 87 millioner euro. Selv om dette blot er 0,17 % af de samlede landbrugsudgifter på 49,7 milliarder euro, skal det tages alvorligt. Ca. en tredjedel af disse uregelmæssigheder var tilfælde af direkte svig.

Med den nye forordning kan medlemsstaterne inddrive uberettigede udbetalinger lettere end før. Det er grunden til, at Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og Budgetkontroludvalget mener, at det er beklageligt, at beløbet for inddrivelse af denne støtte forbliver lavt. Kommissionen bør øge indsatsen for at inddrive beløbene og om nødvendigt træffe korrigerende foranstaltninger. De to udvalg forsikrer også Kommissionen om deres fulde støtte til den strenge anvendelse af muligheden for at standse udbetalinger, hvis Kommissionen ikke har en fuldstændig garanti for, at administrationen og kontrolsystemerne i den medlemsstat, der modtager midler, er pålidelige.

(Bifald)

 
  
MPphoto
 
 

  Ingeborg Gräßle, for PPE-DE-Gruppen. - (DE) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! PPE-DE-Gruppen har for første gang ansvaret for bedrageribetænkningen, og vi takker hr. Musotto, fordi han i sin betænkning har fokuseret på OLAF's arbejde og samarbejdet med medlemsstaterne. Han har været flittig: 630 sider statistik - materiale vedrørende bekæmpelse af svig fra 2005 og 2006. Hans konklusion er meget blandet, og jeg mener, vi er nødt til at gribe ind. Medlemsstaterne lægger ikke tilstrækkelig vægt på at opklare uregelmæssigheder. Det ser man i dag også på, at Rådet endnu en gang ikke er til stede under en meget vigtig forhandling, selv om det jo også for Rådet som budgetmyndighedens anden del handler om de penge, som det er med til at forvalte og bruge på skatteydernes vegne.

Ordføreren foreslår, at der skal tages formelle skridt over for Tyskland og Spanien på grund af overtrædelse af EU-lovgivningen. Spanien fremsender kun oplysninger om uregelmæssigheder i papirform. Desuden er disse oplysninger især om uregelmæssigheder meget mangelfulde, som det også fremgår af den 18. rapport om strukturfondene.

Tyskland er et ganske særligt tilfælde. Tyskland skal bruge længere tid på anmeldelsen end de andre medlemsstater, og det er det eneste EU-land, som melder uregelmæssighederne uden navn. Hvordan skal OLAF kunne gøre sit arbejde uden at kende navnene? Databeskyttelsen kan her være et skjul for bedragere, for 15-20 % af uregelmæssighederne, hr. Březina, drejer sig trods alt om svig. Tyskland hindrer også OLAF's efterforskning på stedet, f.eks. når det handler om toldovertrædelser og eksportrestitutioner. Vi opfordrer Kommissionen til at orientere os om hver enkelt medlemsstat og dens vilje eller uvilje til at samarbejde, senest i forbindelse med den næste regelmæssige OLAF-rapport.

Efter vores gruppes mening skal den forestående reform af retsgrundlaget for OLAF især bruges til at forbedre OLAF's arbejdsbetingelser i forhold til medlemsstaterne. Jeg vil gerne varmt takke OLAF selv og medarbejderne, som arbejder inden for et meget vanskeligt område. Jeg mener, at OLAF virkelig kan være stolt af sine resultater. Jeg er imidlertid også overbevist om, at disse resultater kunne blive endnu bedre, hvis samarbejdet med medlemsstaterne blev forbedret.

 
  
MPphoto
 
 

  Szabolcs Fazakas, for PSE-Gruppen. - (HU) Hr. formand, hr. næstformand, mine damer og herrer! Europa-Parlamentet betragter beskyttelsen af EU's finansielle interesser som en af sine vigtigste opgaver, fordi det i lighed med alle andre parlamenter har ret og pligt til at overvåge udgifterne. Desuden er det en stadig mere udbredt opfattelse i Europa, at EU-midlerne ikke kontrolleres tilstrækkeligt, så vi har også en politisk forpligtelse over for offentligheden, vores vælgere og skatteyderne i den henseende.

Vi overholder primært denne lovgivningsmæssige og politiske forpligtelse gennem dechargeproceduren, men derudover har vi med jævne mellemrum udarbejdet betænkninger om beskyttelsen af EU's finansielle interesser og bekæmpelse af svig. Målet er ikke at skabe sensation eller forårsage en skandale, men at fremstille situationen objektivt og at løse eventuelle problemer.

Jeg vil benytte lejligheden til at lykønske hr. Musotto med denne strålende betænkning og til at takke Kommissionens næstformand hr. Kallas og OLAF's generaldirektør, hr. Brüner, for deres konstruktive samarbejde også på dette område.

Selv om disse beretninger på højt plan hilses velkommen år efter år, føler vi i de europæiske institutioner af og til, at vi kæmper mod vejrmøller, fordi beretningernes konklusioner møder modstand i Rådet med det resultat, at Kommissionen ikke har kunnet iværksætte de nødvendige foranstaltninger i årevis.

Vi mener, at det svageste led er medlemsstaternes holdninger, eftersom visse medlemsstater - fru Grässle har lige nævnt Tyskland i denne forbindelse - ikke erkender, hvor vigtigt det er at sikre, at EU-midler bruges i overensstemmelse med reglerne, at udgifterne underkastes kontrol, og at uretmæssigt udbetalte beløb inddrives.

Vi finder det særlig beklageligt, at momssvig i form af karruseltransaktioner bliver stadig mere udbredt over hele Europa i et sådant omfang, at vi ikke har noget samlet tal for de beløb, det drejer sig om, selv om det skønnes at være ca. 35-40 % af EU's budget. Det er på tide at skride beslutsomt ind også på dette område, både af hensyn til forvaltningen af de europæiske anliggender og af hensyn til offentligheden.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, for UEN-Gruppen. - (PL) Hr. formand! Jeg tager ordet på vegne af UEN-Gruppen i denne forhandling om beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser og vil gerne gøre opmærksom på følgende forhold: For det første er der sket en betydelig stigning i beløbet berørt af uregelmæssigheder vedrørende egne indtægter - 328 millioner euro i 2005 og 353 millioner i 2006 mod 212 millioner euro i 2004. Udgifterne til strukturforanstaltninger er også steget: 703 millioner i 2006 mod 601 millioner i 2005.

Beløbet berørt af uregelmæssigheder vedrørende landbrugsudgifterne er for det andet faldet markant: 82 millioner euro i 2006 mod 102 millioner i 2005. Man skal være særlig opmærksom på denne nedgang, eftersom landbrugsudgifterne omfatter et enormt antal modtagere, landmænd, der ofte selv må klare den komplicerede opgørelse af de modtagne finansielle midler.

Man bør for det tredje være opmærksom på betænkningens konstatering af, at de komplicerede regler og ineffektive kontrol- og overvågningsmetoder er en af de vigtigste årsager til, at uregelmæssighederne opstår i budgetudgifterne.

Kravet om mere gennemsigtighed i forbindelse med midlernes fordeling skal for det fjerde fremhæves.

Et vigtigt element i denne gennemsigtighed udgøres af medlemsstaternes forpligtelse til at offentliggøre informationer om projekter og modtagere af midler, der stammer fra alle EU's fonde.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes, for Verts/ALE-Gruppen. - (NL) Hr. formand! Kommissæren sagde også, at betænkningen faktisk har en berøringsflade med dechargeproceduren. Også i den forstand er denne forhandling en opvarmning til høringen i næste uge af kommissærerne Špidla og Hübner. Vi kender tallene om de indberettede uregelmæssigheder. De siger selvfølgelig ikke alt, men dog meget om de problemer, som der rapporteres om på de politiske områder vedrørende de egne indtægter, landbruget og strukturfondene. Ifølge betænkningen vedrører uregelmæssighederne et samlet beløb på 1,1 milliarder euro, og der er en stigende tendens. Vi er tilbage på niveauet i 2002, efter bedre tal i 2003, 2004 og 2005. Landbruget klarer sig forholdsvis godt.

Problemsektorerne er klart de egne indtægter og strukturfondene. De egne indtægter tegnede sig for indberettede uregelmæssigheder på 325 millioner euro, strukturfondene for 700 millioner. Inden for disse strukturfonde tegnede fem medlemsstater sig for 84 % af de indberettede uregelmæssigheder. Interesserede kan i hr. Musottos betænkning læse, hvilke lande det er. Det er virkelig temmelig ejendommeligt. I den forbindelse må man tænke på, at der i perioden inden 2006 var endnu 1 milliard euro, som stadig skulle inddrives, og at også Revisionsretten siger, at 12 % af strukturfondsmidlerne i 2006 ikke skulle have været udbetalt. Inden for disse rammer finder den nuværende dechargeprocedure sted, og det bekymrer os i høj grad. Det vender vi tilbage til.

Hvad angår de egne indtægter, gribes problemet med cigaretsvig korrekt an. Vi havde aftalen med Philip Morris. Der er en ny aftale med Japan Tobacco, som vil resultere i mange penge, og som også vil sikre mindre smugling. Det største problem, hvad angår de egne indtægter, udgør momskarrusellerne. Tallene nævnes, og det drejer sig om gigantiske beløb, som løber op i milliarder af euro. En undersøgelse foretaget af det britiske Overhus understreger dette yderligere. Jeg er glad for, at Parlamentet griber dette problem an. Økonomi- og Valutaudvalget har allerede tilrettelagt en høring, og Budgetkontroludvalget gør det samme den 4. og 5. maj. Jeg håber, at jeg som ordfører kan fremlægge en lige så god betænkning om disse momskarruseller som min betænkning om cigaretsvig.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark, for IND/DEM-Gruppen. - (EN) Hr. formand! Denne betænkning er en lang fortegnelse over fiaskoer. Den illustrerer grafisk, hvordan omfanget af svig, der betegnes som uregelmæssigheder, stiger støt, og at forsøgene på at bekæmpe det mislykkes. Det indrømmes åbent, at sviget i 2006 på området for egne indtægter - landbrugsudgifter og medlemsstaternes strukturforanstaltninger - beløb sig til 1,143 milliarder euro. Det var 922 millioner euro i 2003, så på bare fire år er sviget steget med over 200 millioner euro.

Jeg vil minde alle i Parlamentet om, at der ikke er tale om ligegyldige pengebeløb, men om skatteydernes penge. EU finansieres af dets borgere, deriblandt hårdt pressede skatteydere i Det Forenede Kongerige. De fortjener at få mere for pengene end dette. Samtlige medlemsstaters regeringer burde have sagt stop allerede, og disse rystende tal giver endnu større grund til, at den britiske regering indfrier sit erklærede tilsagn om at give den britiske befolkning en folkeafstemning om Lissabontraktaten.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI). - (DE) Hr. formand! Som bekendt har EU kæmpet i årevis for at få finanserne under kontrol. Vi giver støtte til store virksomheder, som flytter fra en medlemsstat til en anden, mens små og mellemstore virksomheder må gå tomhændet bort. I mange tilfælde ser det slet ikke ud til, at EU ved, hvad man egentlig støtter og hvem der øver indflydelse. Her mener jeg, at det er på høje tid at få oprettet et register over lobbyister.

De mange uregelmæssigheder giver også en dårlig smag i munden, især når de har direkte forbindelse til EU's institutioner. I denne forbindelse er det et vigtigt signal, at man har indefrosset EU-støtten til Bulgarien, indtil korruptionsaffærerne er opklaret. Desuden er nogle medlemsstater åbenbart ikke særlig interesserede i at opkræve penge, som er udbetalt med urette. Hvis man først nu er ved at afslutte sager, som stammer fra 1990'erne, så maler EU's møller ganske enkelt for langsomt.

 
  
MPphoto
 
 

  Ville Itälä (PPE-DE). - (FI) Hr. formand! Jeg takker ordføreren, hr. Musotto. Han har udført et meget grundigt og fremragende stykke arbejde. Denne betænkning har afgørende betydning, og offentlighedens tillid til os afhænger af, om vi er i stand til at bekæmpe svig. Jeg mener, at denne betænkning indeholder tre meget vigtige problemer, som skal løses.

For det første er det uacceptabelt, at visse lande ikke engang giver oplysninger om landbrugsudgifter. Tyskland og Spanien er skoleeksempler på dette, og Tyskland giver ikke engang de oplysninger om enkeltpersoner og virksomheder, som Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig helt klart må have for at kunne behandle disse sager. Det er selvfølgelig noget, vi ikke kan tillade: Alle medlemsstater skal overholde reglerne. Hvis nogle få store lande tilsidesætter reglerne, ser det ikke særlig lyst ud.

Det andet problem er, at indberetningen af uregelmæssigheder kan tage op til 39 måneder - over tre år. Det er alt for lang tid og rejser tvivl om, hvorvidt medlemsstaterne er agtpågivende nok.

Det tredje problem, som er meget interessant og vigtigt, er, at specialiseret og organiseret kriminalitet også finder sted på dette område. Det er nu så alvorligt, at alle foranstaltninger skal træffes for at bekæmpe denne form for kriminalitet.

Dette er en meget vigtig betænkning, og der skal gøres alt for at forbedre situationen og dermed opnå offentlighedens tillid.

(Bifald)

 
  
MPphoto
 
 

  Herbert Bösch (PSE). - (DE) Hr. formand, mine damer og herrer! Hjerteligt tillykke til ordføreren. Det er ikke så let at gå ind i et så omfattende emne som ny, og jeg synes, vi kan være stolte af, at hr. Musotto har klaret opgaven så fremragende. Det kan vi sige allerede i dag, da der jo heller ikke er nogen ændringsforslag til denne betænkning i morgen. Det er også en fjer i hatten for ordføreren.

For det andet er den ene del af budgetmyndigheden åbenbart slet ikke interesseret i, hvad der sker med skatteydernes penge. Rådet unddrager sig endnu en gang sit ansvar. Det er simpelthen ikke til stede, når vi skal diskutere anvendelsen af europæiske skattemidler og forsøge at finde løsninger på problematiske situationer. Men vi har set - og dermed er jeg også fremme ved spørgsmålet om, hvad der skal ske med dechargerne i vores udvalg - at på landbrugsområdet, hvor man har handlet beslutsomt og udviklet systemer til at få de direkte udgifter under kontrol, er den dårlige forvaltning aftaget.

Vi ser, at på det strukturpolitiske område, hvor man ikke har gjort noget, hvor man i årevis bare har set til, er tallene for opadgående. At vi, hr. kommissær Kallas, har et problem med dechargen for 2006 på dette område og forventer af Dem, at De gør noget og ikke bare bliver ved med passivt at se til, det har aftegnet sig i årevis, det har været gentaget i bedrageribetænkningerne i årevis.

Derfor så jeg gerne - og det siger ordføreren også, med fuld støtte fra alle talere indtil videre - at De sagde til de stater, der bare lader, som om de regler, vi har udviklet i fællesskab, ikke gælder for dem: O.k., vi lægger 10 % af jeres midler på is. Vi laver en reserve, og I får pengene, når I gjort, hvad I skulle. Det er et helt konkret krav fra Parlamentet. Dvs. handling, ikke handlingsplaner. Det forventer vi af Kommissionen, så er vi meget tilfredse med Dem.

Endnu en gang tillykke til ordføreren.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). - (EN) Hr. formand! Jeg vil ligesom de øvrige talere lykønske ordføreren med denne meget betydningsfulde betænkning.

Jeg tager del i denne debat på grund af den vægt, der lægges på landbrug. Andre talere har sagt, at kontrollerne og inspektionerne er blevet bedre, navnlig hvad angår penge udbetalt til landbrugere, og nu er der åbenhedsinitiativet om offentliggørelse af, hvad landbrugerne modtager.

En af vanskelighederne for medlemmerne af landbrugssamfundet er, at de meget ofte føler, at de er skyldige, indtil det modsatte er bevist. Ingen af os hverken kan eller vil naturligvis tolerere svig, og fordi der forekommer svig i EU's budget, er der en meget ringe offentlig indsigt i EU og i, hvordan det gør regnskab for de indsamlede penge. Hvis offentligheden forstod det europæiske budget bedre, ville den måske kræve lidt mere højlydt, at vi slår hårdere ned på svig.

Det er vigtigt at understrege forskellen mellem svig og uregelmæssigheder, som der er konstateret mange af, for de er meget anderledes. Vi kan ikke straffe os selv for uregelmæssigheder, men vi bør straffe svig mod fællesskabsbudgettet. Det er et problem, der angår medlemsstaterne - som den foregående taler sagde - for samtlige medlemsstater tiltrådte EU i god tro og har samlede midler inden for visse politikker, og det er vores opgave at sikre, at de penge, vi har samlet, anvendes fornuftigt, og at der ikke begås svig mod Fællesskabets finanser.

Medlemsstater, som tager let på svig, skal straffes på en eller anden måde, men det er meget vigtigt, at de medlemsstater, der optræder korrekt på dette område, ikke straffes. Derfor er det vigtigt, at Kommissionen skrider ind på medlemsstatsplan.

Til sidst vil jeg gentage det meget vigtige faktum, at der nu på landbrugsområdet er en meget stærk følelse blandt landbrugerne af, at de til tider er skyldige, indtil det modsatte er bevist. Det er uacceptabelt, og derfor må vi sørge for at skabe den rette balance.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE). - (NL) Hr. formand! Tak fordi De har givet mig ordet igen. Den, som følger mig i mit politiske mandat og mine erklæringer, ved, at jeg er en kritisk politiker, og at jeg også er meget kritisk over for EU, men at jeg alligevel er stærk tilhænger af Europa. Jeg kan derfor ikke ignorere hr. Clarks ord. I mellemtiden har han forladt salen. Hr. Clark anvender som alle euroskeptikere altid halve sandheder, hele løgne og en masse overforenklinger. I sin tale nævnte han f.eks. svig for flere millioner euro, selv om der i betænkningen klart står, at det drejer sig om uregelmæssigheder. Han erstatter altså konstant ordet uregelmæssigheder med ordet svig. Det er utilbørligt, for det står der ikke i betænkningen.

For det andet taler han, som om alle de ulykker, der rammer os, kommer fra EU. Jeg vil bede hr. Clark om at læse rapporten fra det britiske Overhus om momskarrusellerne. Så vil han se, at det ikke lykkes hans egne myndigheder at sætte en stopper for dette momssvig. Det drejer sig om svig på 3,5-4,5 milliarder pund om året. Det er mere end 10 millioner pund om dagen! Det er betydeligt mere ...

(Formanden afbrød taleren)

 
  
MPphoto
 
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE). - (RO) Hr. formand! Jeg lykønsker hr. Musotto med betænkningen. Jeg mener, at mange uregelmæssigheder i perioden 2003-2006 var støttet af en ændring af præsentationsreglen under sjette rammeprogram sammenlignet med f.eks. femte rammeprogram. Under femte rammeprogram var B-parten anonym, og enhver henvisning til landet og til personen bag projektet blev straffet. Under sjette og syvende rammeprogram forsvandt anonymiteten. Er det under ottende rammeprogram muligt ikke længere at benytte dette system med avanceret indgivelse af projekter?

 
  
MPphoto
 
 

  Ingeborg Gräßle (PPE-DE). - (DE) Hr. formand! Mange tak, fordi De har givet mig lejlighed til at tage ordet igen. Jeg vil gerne takke hr. Bösch, ikke kun for takken til vores ordfører, men også for hans fairness og hjælp. Hr. Bösch har jo arbejdet med bedrageribetænkningen i mange år. Nu har vi den ære, og jeg tror, at det var og er et ganske stærkt signal fra Budgetkontroludvalget, at vi står samlet frem her.

Vi har fokuseret hele sagen på medlemsstaterne. Kommissionen bør også tage det budskab med, at vi gerne vil hjælpe den med at fjerne dens uklarheder i forhold til medlemsstaterne. Når man ser på tallene for opkrævning, har man med mange forskellige meninger at gøre. Derfor har vi jo også denne diskussion i den løbende dechargeprocedure. Derfor vil jeg virkelig bede Kommissionen om at have modet til at sige det, hvis der er noget, man ikke ved, så vi kan hjælpe. Hvis vi arbejder sammen om dette spørgsmål, tror jeg også, at det vil lykkes for os i fællesskab. Endnu en gang hjertelig tak til hr. Bösch.

 
  
MPphoto
 
 

  Siim Kallas, næstformand i Kommissionen. - (EN) Hr. formand! Jeg takker medlemmerne for deres bemærkninger om denne betænkning. Vi mener, at betænkningen er meget målrettet og konstruktiv. Jeg har kun to bemærkninger om et spørgsmål, som mange af Dem har rejst, nemlig hvad er uregelmæssighed, hvad er svig, og hvilken tilgang bør man have til inddrivelse?

Jeg kan oplyse, at vi har haft et indledende møde med de relevante personer i Revisionsretten, hvor vi forsøgte at blive enige om opfattelsen af, hvad der er hvad. Det vil sandsynligvis også hjælpe i alle vores fremtidige debatter om decharge, og de tre beretninger - herunder den kommende - er naturligvis meget tæt forbundne.

For det andet har jeg rejst spørgsmålet over for Rådets formandskab og bedt det om at behandle denne betænkning under dets møder, altså at drøfte dette dokument inden for rammerne af Økofin. Det gør det forhåbentlig. Vi vil efter afstemningen om denne betænkning, når den bliver et officielt dokument, bestemt også forsøge at indlede denne debat i Rådet, også i de relevante underudvalg.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesco Musotto, ordfører. - (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Først vil jeg gerne takke alle parlamentsmedlemmerne for deres ord, og jeg vil navnlig gerne takke hr. Bösch, hvis tidligere arbejde udgjorde grundlaget for min betænkning.

Der er nogle punkter, jeg gerne vil understrege. Det drejer sig navnlig om enigheden med kommissær Kallas, ikke mindst med hensyn til noget, som Kommissionen har forpligtet sig til, nemlig en forenkling af de lovgivningsmekanismer, som bevillingen af finansielle midler er underlagt. Han understregede et vigtigt aspekt: Jo flere vanskeligheder der er, og jo flere komplikationer der er, jo sværere bliver det at forstå disse bestemmelser, og jo lettere kan navnlig den organiserede kriminalitet og alle former for ulovlighed bevæge sig ind i denne gråzone. Derfor er en forenkling - og en kortere afstand mellem dem, der udbetaler disse beløb, og dem, der modtager dem - en anden måde at skabe klarhed, gennemsigtighed og en lettere forståelse af hele systemet på.

Problemet med tilbagebetalingen er et reelt problem. Der går alt for lang tid, og vi skal sørge for, at vi er i stand til at straffe dem, der snyder EU, ved hjælp af en form for kaution eller sikkerhed, der stilles gennem bankerne. Det er vigtigt, at vi sørger for nogle metoder til at sikre udbetalingen og navnlig til at lette, forbedre og fremme tilbagebetalingens hurtighed.

Jeg tror, at vi har udført et vigtigt stykke arbejde, og det har vi takket være alle parlamentsmedlemmernes samarbejde, velvilje og politiske indsats. Der er ingen tvivl om, at dette samarbejde, denne velvilje og dette ønske om at bremse dette fænomen, der er yderst skadeligt for EU, udelukkende har politiske årsager.

Rådets fravær gør naturligvis ikke tingene lettere, eftersom vi med Rådets tilstedeværelse også havde fået mulighed for at vide, hvad Rådet mener. Parlamentet er dog helt enigt om disse principper, og vi mener således, at vi har gjort en positiv indsats, der giver os håb for fremtiden.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Forhandlingen er afsluttet. Afstemningen finder sted den 19. februar 2008.

Skriftlig erklæring (artikel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Herczog (PSE), skriftlig. - (HU) Jeg lykønsker med denne betænkning, som ikke bare fremhæver den seneste tids succeser, men også nogle beklagelige mangler og langvarige udeståender.

Betænkningen er meget aktuel for mig, for i Ungarn er det blevet besluttet at oprette et nationalt organ for bekæmpelse af forfalskning. Dette organ skal primært have en koordinerende funktion, hvor det sammenkæder det ungarske patentkontor, andre regeringsorganer og økonomiske aktører, herunder funktioner forbundet med EU-relaterede datatjenester.

Vi må forberede os på en lang og sej kamp. Viden bliver - uanset om den er beskyttet eller offentligt tilgængelig - mere og mere tilgængelig. En bil, der udstilles i et lokale, kan i løbet af fem minutter kopieres i lokalet ved siden af. Resultatet bliver ikke dårligere, bare billigere. Det er op til os at beslutte, om vi vil købe den dyrere vare alligevel. Vi må beslutte, om vi er villige til at betale for det intellektuelle resultat, innovationen, selv om vi har mulighed for at vælge det sekundære produkt eller den sekundære tjenesteydelse, som ikke har nogen merværdi.

Det kræver stor bevidsthed og et stort engagement. Vi kan ikke forvente, at de enkelte borgere kan overskue disse forbindelser og træffe beslutninger baseret på værdier, hvis lovgiverne eller regeringerne ikke er i stand til at gøre det.

Det er særlig vigtigt at nedbringe antallet af uregelmæssigheder forbundet med anvendelsen af EU-midler til under den acceptable fejlprocent: Svig af denne art får EU som helhed til at virke latterligt, når EU-midler anvendes på en måde, der er i strid med EU's erklærede mål.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik