Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/2268(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0009/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0009/2008

Keskustelut :

PV 18/02/2008 - 22
CRE 18/02/2008 - 22

Äänestykset :

PV 19/02/2008 - 6.17
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0052

Sanatarkat istuntoselostukset
Maanantai 18. helmikuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

22. Yhteisöjen taloudellisten etujen suojaaminen ja petostentorjunta – vuosikertomukset 2005–2006 (keskustelu)
PV
MPphoto
 
 

  Puhemies. (PT) Esityslistalla on seuraavana Francesco Musotton talousarvion valvontavaliokunnan puolesta laatima mietintö (A6-0009/2008) aiheesta ”Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaaminen – Petostentorjunta – Vuosikertomukset 2005–2006” [2006/2268(INI)].

 
  
MPphoto
 
 

  Francesco Musotto, esittelijä. − (IT) Arvoisat puhemies ja komission jäsen, haluan aivan aluksi kiittää komission jäsen Kallasia arvokkaasta yhteistyöstä, jota hän on tehnyt parlamentin kanssa sen työskennellessä asian parissa. Kiitän myös Euroopan petostentorjuntavirastoa ja sen johtajaa Franz-Hermann Brüneria voimakkaasta tuesta ja viraston tekemästä hyvin tärkeästä työstä, joka ei todellakaan ole helppoa. Lisäksi kiitän kaikkia kollegoitani heidän tärkeästä työpanoksestaan sekä kaikkia kansallisia elimiä ja toimielimiä, jotka ovat tehneet kanssamme yhteistyötä tämän työlään asian parissa. Haluan mainita niistä erityisesti Italian Guardia di finanza -valvontaviranomaisen, joka on käsitellyt tätä asiaa erittäin ammattimaisin ottein.

Yhteisön taloudellisten etujen suojaaminen on erittäin tärkeä asia, joka vaikuttaa suoraan jäsenvaltioihin ja niiden kansalaisiin. Siksi tätä aihetta on käsiteltävä täsmällisesti ja määrätietoisesti.

Tämänpäiväisellä päätöslauselmalla pyritään reagoimaan käytännössä huolestuttavaan ilmiöön, yhteisössä tapahtuviin petoksiin. Kerätyt tiedot…

(Puhemies keskeytti puhujan nuhdellakseen jäseniä, jotka aiheuttivat häiriötä.)

Arvoisa puhemies, kiitos. Aiheenamme on avoimuus, mutta myös käytöstapoja kaivataan.

Tämänpäiväisellä päätöslauselmalla pyritään reagoimaan käytännössä huolestuttavaan ilmiöön, yhteisössä tapahtuviin petoksiin. Kerätyt tiedot ovat huolestuttavia: omien varojen, maatalousmenojen ja rakennetoimien aloilla havaittiin vuonna 2006 sääntöjenvastaisuuksia yhteensä 1 143 miljoonan euron verran verrattuna 1 024 miljoonaan euroon edellisenä vuonna. Tilastot paljastavat, että sääntöjenvastaisuuksien määrä on jatkuvassa kasvussa.

Haluan kuitenkin huomauttaa, ettei sääntöjenvastaisuuksien suuri määrä viittaa välttämättä petosten suureen määrään, vaan se voi myös kertoa siitä, että käytössä olevat valvontajärjestelyt ovat tehokkaita ja että jäsenvaltiot ja komissio tekevät tiivistä yhteistyötä. Vuosikertomuksessaan 2006 komissio painottaa aivan oikein tällaisen yhteistyön olevan tärkeää ennaltaehkäisevässä mielessä ja takaisinperintätyön kannalta. Tähän saakka tilastot ovat pohjautuneet hyvin erilaisiin kansallisiin rakenteisiin, joissa käytetään erilaisia hallinto-, oikeus-, valvonta- ja tarkastusjärjestelmiä.

Mielestämme erityisen ikävää on se, etteivät Espanja ja Saksa ole toimittaneet komissiolle sääntöjenvastaisuuksia koskevia tietoja sähköisessä muodossa, vaikka tämä on kaikkien jäsenvaltioiden velvollisuus. Kaikkien maiden on noudatettava samalla tavalla petoksentorjuntaan tähtääviä yhteisön sääntöjä ja velvoitteita. Siksi jäsenvaltioiden ja komission yhteistyön tiivistäminen on hyvin tärkeää yhteisön taloudellisten etujen suojelemiseksi. Nämä edut on nähtävä yhteisinä etuina, jotka menevät yksittäisten valtioiden etujen edelle.

Valvontaviranomaisten ja paikallishallinnon välille tarvitaan lisää synergiaa tietojen koordinoinnin ja tietojen vaihdon alalla. Varojen keskitetty organisointi ja maksaminen edellyttää monimutkaisia täytäntöönpanojärjestelyjä ja lisää rahoituksesta vastaavien viranomaisten ja lopullisten edunsaajien välimatkaa.

Toinen mietinnössä käsitelty keskeinen asia on sääntöjen yksinkertaistaminen. Vuosien 2000–2006 ohjelmakausi itse asiassa osoitti sääntöjen liiallisen monimutkaisuuden lisäävän havaittuja sääntöjenvastaisuuksia.

Lopuksi totean, että vaikka takaisinperintätoimet ovatkin kehittyneet hieman, perintä on edelleen ongelma, joka aiheuttaa yhteisön talousarviolle suunnatonta vahinkoa. Erityisen haitallista on se, että sääntöjenvastaisuudesta ilmoitetaan komissiolle vasta 39 kuukauden kuluttua sen tapahtumisesta, sillä tällainen viivästys vaikeuttaa perintää ja tekee siitä miltei mahdotonta.

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies Mario MAURO

 
  
MPphoto
 
 

  Siim Kallas, komission varapuheenjohtaja. − (EN) Arvoisa puhemies, Francesco Musotton mietinnössä käsitellään kahden vuoden pyrkimyksiä parantaa EU:n taloudellisten etujen suojelua. Terveessä taloushallinnon järjestelmässä on keskityttävä menoihin sekä sääntöjenvastaisuuksien ja erityisesti petosten valvomiseen ja torjumiseen.

Mietinnössä esitetään monia samoja huolenaiheita kuin vastuuvapautta koskevassa mietinnössäkin. Taloudellisten etujen suojelemista pidetään tietenkin terveen taloushallinnon keskeisenä osana, mutta asiaa tarkastellaan eri tavalla.

Kiitän lämpimästi esittelijää, Francesco Musottoa hyvin täsmällisestä mietinnöstä, jossa keskitytään tärkeimpiin asioihin ja kehotetaan komissiota tehostamaan toimiaan eri tavoin.

Haluan kommentoida niistä neljää. Ensimmäinen niistä koskee jäsenvaltioiden tehtävää. Mietinnössä esitetään runsaasti lukuja ja tilastotietoja jäsenvaltioiden sääntöjenvastaisuuksista ja niiden taloudellisista vaikutuksista. Siinä todetaan kainostelematta, että jotkin jäsenvaltiot ovat suoriutuneet tehtävästään paremmin kuin toiset. Korostan jälleen, ettei sääntöjenvastaisuuksien suuri määrä viittaa välttämättä petosten suureen määrään, vaan se voi kertoa myös tehokkaasta ja perusteellisesta valvonnasta.

Esitellessäni komission kertomuksen heinäkuussa korostin, että jäsenvaltioiden on pidettävä huolta siitä, että ne tiedottavat sääntöjenvastaisuuksista virheettömästi, kattavasti ja oikea-aikaisesti. Hyvä tiedonkulku jäsenvaltioiden ja komission välillä on hyvin tärkeää tehokkaan takaisinperinnän ja yhteisen petostentorjunnan kannalta. Monet jäsenvaltiot toimivat jo näin, mutta kehittämisen varaakin on vielä. Komissio, jota parlamentti tukee, ei epäröi muistuttaa jäsenvaltioita niiden vastuusta.

Kannatan täysin mietinnössä esitettyä kehotusta ottaa vuosikertomukset neuvoston esityslistalle ja käsitellä niitä ministerien kesken. EU:n taloushallintajärjestelmä on monimutkainen, sillä vastuu jakautuu jäsenvaltioiden kesken. Kansallisiin tarkastuslausumiin kiinnitetään yhä enemmän huomiota, jolloin vastuu menoista siirtyy jäsenvaltioille. Tämän pitäisi kulkea käsi kädessä sen yhteistyön kanssa, jolla pyritään torjumaan sääntöjenvastaisuuksia ja petoksia.

Mielestäni on erittäin hyvä asia, että mietinnössä keskitytään järjestelmää koskeviin ja yleisiin kysymyksiin eikä niinkään yksittäistapauksiin, joista petostentorjuntavirasto tekee riippumattomia tutkimuksia, kuten hyvin tiedätte.

Komissio on täysin samaa mieltä Euroopan parlamentin kanssa siitä, että sääntöjenvastaisuuksien torjumisesta vastaavia jäsenvaltioiden rakenteita on tarkasteltava lähemmin, että niitä on tuettava ja että yhteistyötä ja tietojenvaihtoa on helpotettava. Asiaa käsitellään vuoden 2008 kertomuksessa. Tämän vuoden kertomuksessaan komissio korostaa riskianalyysia ja riskinhallintaa, poissulkemista koskevia tietokantoja sekä varhaisvaroitus- ja ilmiantotyökaluja. Lisäksi kertomuksessa tarkastellaan toimia, joilla jäsenvaltiot parantavat nostamatta jääneiden tai väärin maksettujen summien perintää, sekä kansallisten lakien mukaisia mekanismeja, jotka koskevat takaisinperintää hyvitysten muodossa. Lisäksi kertomus sisältää tietoa takaisin perityistä summista ja rahoitusoikaisuista erityisesti tilanteissa, joissa maksua ei ole suoritettu yhteisön sääntöjen mukaisesti.

Järjestäytyneen rikollisuuden, kuten mafian, haitallinen vaikutus EU:n taloudellisiin etuihin on esittelijälle hyvin tärkeä aihe. Petostentorjuntavirasto on osallistunut Europolin järjestäytyneen rikollisuuden uhka-arvioraportin (OCTA) laatimiseen. Olen iloinen voidessani kertoa teille, että olen pyytänyt kumpaakin elintä jatkamaan asiaa koskevaa yhteistyötään.

Taloudellisesti merkittävimpiä petoksia ovat arvonlisävero- ja tullipetokset. Valitettavasti juuri tällä alalla myös jäsenvaltioiden välinen yhteistyö on usein vaikeaa. Puhun asiasta hyvin lyhyesti ja viittaan siihen, mitä sanon myöhemmin Newton Dunnin mietinnöstä, ja kiitän Euroopan parlamenttia jatkuvasta tuesta, jota se on antanut korostaessaan, kuinka paljon EU:ssa tehtävästä yhteistyöstä voi olla hyötyä tällä alalla.

Neljäs ja viimeinen huomioni liittyy petostentorjuntavirastoa koskevaan asetukseen. Komissio esitti asiaa koskevan ehdotuksen toukokuussa 2006. Olen edelleen vakuuttunut siitä, että ehdotuksessa otetaan esiin petostentorjuntaviraston toiminnan tehokkuuteen liittyvät keskeisimmät ja tärkeimmät asiat. Niitä ovat tiedonkulku, menettelyihin liittyvät oikeudet ja valitusmekanismi, valvontakomitean rooli sekä yleisemmin hallinto ja vastuuvelvollisuus. Toivon todella, että voimme käynnistää toimielinten väliset keskustelut aivan lähitulevaisuudessa löytääksemme ratkaisuja ja edistyäksemme näissä tärkeissä asioissa.

Francesco Musotton mietinnössä toistetaan parlamentin haluavan, että OLAFin kaikki tutkintavaltuudet kootaan yhteen asetukseen. Poliittisesta näkökulmasta kannatan ajatusta täysin, mutta muodollisesti tehtävästä tulee haastava. Komissio voi toimittaa Euroopan parlamentille sen pyytämän, asiaa koskevan analyysin tämän vuoden toukokuuhun mennessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina, aluekehitysvaliokunnan lausunnon valmistelija. − (CS) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, meillä on edessämme EU:n taloudellisten etujen suojelemista käsittelevä mietintö. Sen alaotsikko ”Petostentorjunta” on jokseenkin harhaanjohtava.

Mietinnön pääpaino ei ole niinkään petoksissa vaan sääntöjenvastaisuuksissa. Siinä missä petoksen katsotaan edellyttävän vilpillistä aikomusta, sääntöjenvastaisuus voi johtua huolimattomuudesta tai virheellisestä kirjanpitotavasta. Arkaluonteisilla aloilla, kuten EU:n taloudellisia suhteita koskevissa asioissa, tällaisia termejä pitäisi käyttää varoen.

Aluekehitysvaliokunnan valmistelijana on mielestäni valitettavaa, että rakennerahastoista rahoitetuissa hankkeissa havaittujen sääntöjenvastaisuuksien määrä on kasvanut. Tämä antaa tietyistä jäsenvaltioista ja niiden sisäisistä valvontamekanismeista kielteisen kuvan. Näiden maiden ongelmat eivät saisi kuitenkaan johtaa siihen, että nykyistä järjestelmää, jossa rakennerahastojen käyttöä valvotaan hajautetusti, tarkistetaan. Vastuukysymys on selvä. Vastuu on henkilökohtainen, ja sellaisena se on myös voitava panna täytäntöön.

Ensimmäinen tarpeellinen askel on se, että yksittäisten jäsenvaltioiden talousvalvonnan mekanismit saatetaan asianmukaiselle tasolle. Seuraavana askeleena on varmistaa aiheettomasti maksettujen summien takaisinperintä. Asia voitaisiin mahdollisesti ratkaista siten, että jos jäsenvaltio vitkastelee sääntöjenvastaisesti maksettujen summien palauttamisen suhteen, säännöllisten maksujen suorittaminen sille keskeytetään.

Riittämättömät valvontamekanismit voivat heikentää luottamusta rakennerahastojärjestelmään ja saada myös koko EU:n näyttäytymään huonossa valossa.

Lisäksi valvonnan on oltava avoimempaa. Haluan siksi kertoa tukevani Euroopan avoimuusaloitetta, jonka mukaan rakennerahastojen tuensaajia koskevat tiedot pitäisi julkaista. Koska puhumme julkisten varojen hallinnoinnista, tällaisen tuen saajille pitäisi asettaa tiettyjä vaatimuksia.

Valvontajärjestelmien arvioinnin parantaminen edellyttää tiiviimpää yhteistyötä tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Tällaista yhteistyötä ei ole tähän saakka tehty. Tilintarkastustuomioistuimen kertomukset ovat toki EU:n toimielimille tylsää luettavaa, mutta sitäkin suuremmalla syyllä niihin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Tämä on joka tapauksessa varmasti parempi vaihtoehto kuin piilottaa pää pensaaseen ja vältellä vastuuta.

 
  
MPphoto
 
 

  Kyösti Virrankoski, maatalousvaliokunnan lausunnon valmistelija. − (FI) Arvoisa puhemies, Francesco Musotto on laatinut OLAFin vuosikertomuksista 2005–2006 hyvän mietinnön ja siitä parhaat kiitokset. Jäsenmaiden ilmoittamat sääntöjenvastaisuudet nousivat 1 143 miljoonaan euroon vuonna 2006. Tästä määrästä maatalouden ohjaus- ja tukirahaston osuus on 87 miljoonaa euroa. Vaikka summa on vain 0,17 prosenttia maatalousmenojen kokonaismäärästä 49,7 miljardista eurosta, siihen on kuitenkin suhtauduttava vakavasti. Näistä sääntöjenvastaisuuksista noin kolmannes oli suoria petoksia.

Jäsenvaltioilla on mahdollisuus uuden asetuksen myötä periä takaisin perusteettomat tuet entistä helpommin. Siksi sekä maatalous- että talousarvion valvontavaliokunta pitävät valitettavana, että näiden tukien takaisinperintä on edelleen vähäistä. Komission tulisikin nopeuttaa takaisinperintää ja sovellettava tarvittaessa korjaustoimenpiteitä. Valiokunnat, sekä maatalousvaliokunta että talousarvion valvontavaliokunta, antavat myös täyden tukensa komissiolle, että se soveltaisi tiukasti maksujen keskeyttämisen mahdollisuutta, ellei komissiolla ole täydellisiä takeita siitä, että edunsaajavaltiolla on luotettava hallinto- ja valvontajärjestelmä.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Ingeborg Grässle, PPE-DE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisat puhemies ja komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, PPE-DE-ryhmä vastaa ensimmäistä kertaa petostentorjuntaa koskevasta mietinnöstä, ja olemme hyvin kiitollisia Francesco Musottolle siitä, että hän on keskittynyt mietinnössään OLAFin työhön ja jäsenvaltioiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Hän on joutunut tekemään kovasti työtä käydessään läpi 630 sivua petostentorjuntaa koskevaa tilastomateriaalia vuosilta 2005–2006. Hänen mietinnössään annetaan tilanteesta varsin moniulotteinen kuva, ja mielestäni meidän on todella ryhdyttävä toimiin tällä alalla. Sääntöjenvastaisuuksien paljastaminen ei näytä olevan jäsenvaltioille kovinkaan tärkeä asia. Tämä ilmenee siinä, ettei komissio ole taaskaan läsnä tässä hyvin tärkeässä keskustelussa, vaikka toisena budjettivallan käyttäjänä sen pitäisi olla huolissaan siitä, mitä tapahtuu veronmaksajien rahoille, joiden hallinnoinnista ja käyttämisestä se vastaa.

Esittelijä kehottaa komissiota käynnistämään rikkomismenettelyt Saksaa ja Espanjaa vastaan. Espanja on toimittanut sääntöjenvastaisuuksia koskevat tiedot vain paperimuodossa. Lisäksi sen toimittamat tiedot ovat äärimmäisen pintapuolisia, kuten rakennerahastoja koskevasta 18. kertomuksesta ilmenee.

Saksa on puolestaan erilainen tapaus. Muihin jäsenvaltioihin verrattuna se on toimittanut tietoja hitaammin, ja se on myös ainut maa, joka ei paljasta nimiä. Kuinka petostentorjuntavirasto voi tehdä työnsä ilman nimiä? Petoksiin syyllistyneet piiloutuvat tietosuojan taakse, sillä, hyvä Jan Březina, on tosiasia, että 15–20 prosenttia sääntöjenvastaisuuksista on taustoiltaan tavalla tai toisella vilpillisiä. Lisäksi Saksa estää petostentorjuntavirastoa tekemästä paikallista tutkintatyötään erityisesti tullirikoksia ja vientitukia koskevissa tapauksissa. Kehotamme komissiota raportoimaan kustakin jäsenvaltiosta ja sen halusta tai haluttomuudesta tehdä yhteistyötä. Tämä pitäisi tehdä ennen OLAFin seuraavan raportin julkaisemista.

Ryhmämme katsoo, että petostentorjuntaviraston oikeusperustan tulevassa uudistuksessa pitäisi pyrkiä ennen kaikkea parantamaan viraston ja jäsenvaltioiden edellytyksiä tehdä keskinäistä yhteistyötä. Haluan kiittää lämpimästi itse petostentorjuntavirastoa ja sen henkilökuntaa, joka tekee hyvin vaikeaa työtä. Mielestäni työn tulos kestää todella tarkastelun. Olen kuitenkin myös vakuuttunut siitä, että tätä työn tulosta voitaisiin parantaa entisestään kehittämällä jäsenvaltioiden kanssa tehtävää yhteistyötä.

 
  
MPphoto
 
 

  Szabolcs Fazakas, PSE-ryhmän puolesta. – (HU) Arvoisat puhemies ja varapuheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, Euroopan parlamentti pitää EU:n taloudellisten etujen suojelua yhtenä tärkeimmistä tehtävistään, sillä kaikkien muiden parlamenttien tavoin sillä on oikeus ja velvollisuus valvoa menoja. Lisäksi EU:ssa leviää jatkuvasti näkemys, jonka mukaan EU:n varoista ei huolehdita kunnolla, joten olemme poliittisessa velassa kansalaisillemme, äänestäjillemme ja veronmaksajillemme.

Täytämme tämän lainsäädännöllisen ja poliittisen velvoitteemme ensisijaisesti vastuuvapausmenettelyssä, minkä lisäksi olemme laatineet säännöllisesti mietintöjä EU:n taloudellisten etujen suojelemisesta ja petostentorjunnasta. Näin tehdessämme emme pyri aiheuttamaan sensaatiota tai skandaalia vaan esittämään tilanteen objektiivisesti ja ratkaisemaan mahdolliset ongelmat.

Haluan käyttää tilaisuutta hyväkseni kiittääkseni kollegaani Francesco Musottoa erinomaisesta mietinnöstä sekä komission varapuheenjohtaja Kallasia ja petostentorjuntaviraston pääjohtaja Brüneria rakentavasta yhteistyöstä, jota he ovat tehneet myös tällä alalla.

Vaikka nämä korkean tason kertomukset otetaan lämpimästi vastaan vuosi toisensa jälkeen, meistä EU:n toimielimissä työskentelevistä tuntuu joskus siltä kuin taistelisimme tuulimyllyjä vastaan, koska neuvosto vastustaa kertomuksissa esitettyjä havaintoja, minkä vuoksi komissio ei ole kyennyt toteuttamaan tarpeellisia toimenpiteitä vuosiin.

Meistä tämän ketjun heikoin lenkki on juuri jäsenvaltioiden asenne, koska muutamat jäsenvaltiot – kuten Saksa, josta Ingeborg Grässle puhui juuri tässä yhteydessä – eivät ole ymmärtäneet, kuinka tärkeää on varmistaa, että EU:n varoja käytetään sääntöjen mukaisesti, että menoja seurataan ja että aiheettomasti maksetut summat peritään takaisin.

Mielestämme on erityisen ikävää, että ”karusellikauppojen” muodossa tapahtuvat arvonlisäveropetokset yleistyvät koko EU:ssa siinä määrin, ettei meillä ole yleisiä lukuja petoksissa liikkuvista summista – tosin joidenkin arvioiden mukaan summat voivat olla jopa 35–40 prosenttia EU:n talousarviosta. Myös tällä alalla on ryhdyttävä määrätietoisiin toimiin sekä eurooppalaisten asioiden hoitamiseksi että kansalaisten luottamuksen lisäämiseksi. Kiitos.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, UEN-ryhmän puolesta. (PL) Arvoisa puhemies, käytän puheenvuoron Unioni kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmän puolesta yhteisön taloudellisten etujen suojelemisesta ja haluan kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin. Ensinnäkin omien varojen alalla havaittuihin sääntöjenvastaisuuksiin liittyvät summat ovat kasvaneet 212 miljoonasta eurosta vuonna 2004 aina 328 miljoonaan euroon vuonna 2005 ja 353 miljoonaan euroon vuonna 2006. Lisäksi on mainittava, että myös rakennetoimien alalla sääntöjenvastaisuudet ovat lisääntyneet 601 miljoonasta eurosta vuonna 2005 aina 703 miljoonaan euroon vuonna 2006.

Toisaalta maatalouden alalla havaittuihin sääntöjenvastaisuuksiin liittyvät summat ovat pienentyneet merkittävästi: vuonna 2006 luku oli 82 miljoonaa euroa, kun taas vuonna 2005 se oli 102 miljoonaa euroa. Tähän on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota, sillä maataloustukia maksetaan usein valtavalle määrälle edunsaajia, ja näiden viljelijöiden on usein suoriuduttava yksin saatujen varojen monimutkaisesta kirjanpidosta.

Kolmanneksi haluan korostaa sitä, että mietinnössä todetaan, että ohjelmien periaatteiden monimutkaisuus ja seuranta- ja valvontamenetelmien tehottomuus ovat yksi suurimmista syistä, jonka vuoksi budjettimenoissa ilmenee sääntöjenvastaisuuksia.

Neljänneksi on huomattava, että mietinnössä vaaditaan varojen myöntämiseen liittyvän avoimuuden lisäämistä.

Tähän avoimuuteen liittyy keskeisesti se, että jäsenvaltiot sitoutuvat julkaisemaan tietoja hankkeista ja yhteisön varojen saajista.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes, Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (NL) Arvoisa puhemies, komission jäsen totesikin jo, että tämä mietintö menee todellakin päällekkäin vastuuvapausmenettelyn kanssa. Myös tässä mielessä tätä keskustelua voidaan pitää alkuverryttelynä ensi viikon kuulemiselle komission jäsen Špidlan ja komission jäsen Hübnerin kanssa. Olemme tietoisia ilmoitettuja sääntöjenvastaisuuksia koskevista luvuista. Ne eivät tietenkään kerro koko tarinaa, mutta ne kertovat meille paljon omien varojen, maatalouden ja rakennerahastojen aloilla ilmoitetuista ongelmista. Mietinnössä todetaan, että ilmoitettujen sääntöjenvastaisuuksien arvo on yhteensä 1,1 miljardia euroa ja että tämä luku on kasvussa. Olemme palanneet vuoden 2002 tasolle, kun taas vuosien 2003, 2004 ja 2005 luvut olivat parempia. Maatalouden alalla tilanne on suhteellisen hyvä.

Ongelma-aloja ovat selvästikin omat varat ja rakennepoliittiset toimet. Omien varojen alalla tapahtuneiden sääntöjenvastaisuuksien arvoksi ilmoitettiin 325 miljoonaa euroa ja rakennepoliittisten toimien alalla 700 miljoonaa euroa. Rakennepoliittisten toimien alalla 84 prosenttia sääntöjenvastaisuuksista tapahtui viidessä jäsenvaltiossa. Jokainen, jota asia kiinnostaa, voi lukea Francesco Musotton mietinnöstä, mistä maista on oikein kyse. Tämä seikka on todella hätkähdyttävä. Lisäksi on muistettava, että ennen vuotta 2006 varoja oli perimättä yhden miljardin euron verran ja että tilintarkastustuomioistuimen mukaan vuonna 2006 rakennerahastojen varoista jäi maksamatta 12 prosenttia. Tämä on siis tausta, jota vasten nykyistä vastuuvapausmenettelyä viedään eteenpäin, ja asia huolestuttaa meitä suuresti. Palaamme asiaan myöhemmin.

Omista varoista voidaan todeta, että savukepetoksia koskevaan ongelmaan puututaan kunnolla. Olemme tehneet sopimuksen Philip Morrisin kanssa. Japan Tobaccon kanssa ollaan tekemässä uutta sopimusta, jonka pitäisi tuottaa paljon rahaa ja vähentää myös salakuljetusta. Omien varojen alalla ehdottomasti suurimman ongelman muodostavat arvonlisäveropetokset eli ”karusellikauppa”. Mietinnössä mainitaan asiaa koskevia lukuja. Tällaisessa kaupassa liikkuu valtavia summia, jopa miljardeja euroja. Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin ylähuoneen teettämässä tutkimuksessa kerrotaan asiasta tarkemmin. Olen iloinen siitä, että parlamentti puuttuu asiaan. Talous- ja raha-asioiden valiokunta on jo järjestänyt kuulemisen, ja talousarvion valvontavaliokunta tekee samoin 4. tai 5. toukokuuta. Toivon, että kykenen esittelijänä laatimaan arvonlisäverokaruselleista yhtä hyvän mietinnön kuin savukepetoksista.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark, IND/DEM-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, tämä mietintö sisältää pitkän luettelon epäonnistumisista. Siinä kerrotaan yksityiskohtaisesti, kuinka ”sääntöjenvastaisuuksiksi” nimitettyjen petosten määrä kasvaa jatkuvasti ja kuinka yritykset torjua sitä epäonnistuvat. Siinä tunnustetaan avoimesti, että omien varojen, maatalousmenojen ja rakennepoliittisten toimien alalla vuonna 2006 tapahtuneiden petosten arvo on yhtensä 1 143 miljoonaa euroa. Vuonna 2003 tämä luku oli 922 miljoonaa euroa, joten petosten arvo on kasvanut neljässä vuodessa 200 miljoonaa euroa.

Muistutan kaikille Euroopan parlamentin jäsenille, etteivät nämä summat ole merkityksettömiä summia vaan veronmaksajien rahaa. EU:n toimintaa rahoittavat sen kansalaiset, myös Yhdistyneen kuningaskunnan ahtaalle ajetut veronmaksajat. He ansaitsevat rahoilleen paremman vastineen. Kaikkien jäsenvaltioiden hallitusten pitäisi jo katsoa tämän riittävän, ja näiden kauhistuttavien lukujen pitäisi olla maani hallitukselle entistäkin painavampi syy pitää kiinni lupauksestaan ja järjestää Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisille kansanäänestys Lissabonin sopimuksesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Arvoisa puhemies, ei ole mikään salaisuus, että EU on pyrkinyt jo vuosien ajan saamaan talousasiansa hallintaan. Myönnämme rahoitusta suuryhtiöille, jotka siirtävät sitten toimintaansa yhdestä jäsenvaltiosta toiseen, kun taas pienet ja keskisuuret yritykset jäävät tyhjin käsin. Näyttää siltä, ettei EU usein edes tiedä, mitä tahoja se rahoittaa ja ketkä vetelevät sen naruja. Edunvalvojien rekisteriä on mielestäni odotettu jo kauan.

Myös lukuisista sääntöjenvastaisuuksista jää kitkerä jälkimaku – etenkin kun niillä on suora yhteys EU:n toimielimiin. Siksi EU antaisikin selvän viestin jäädyttämällä maksut Bulgarialle, kunnes korruptiotapaukset on selvitetty. On myös selvää, että muutamia jäsenvaltioita ei ilmeisesti juuri kiinnosta periä aiheettomasti maksettuja varoja takaisin. Jos 1990-luvun lopulla sattuneiden tapausten käsittely on päättymässä vasta nyt, on ilmeistä, että asiat etenevät EU:ssa aivan liian hitaasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Ville Itälä (PPE-DE).(FI) Arvoisa puhemies, haluan kiittää esittelijä Musottoa. Hän on tehnyt erittäin perusteellista ja hyvää työtä. Tämä mietintö on äärimmäisen tärkeä, ja petosten torjunta on asia, jonka osalta kansalaisten luottamus joko löydetään tai menetetään. Tässä mietinnössä on mielestäni kolme erittäin tärkeää asiaa, jotka tarvitsevat korjausta.

Ensinnäkin maatalousmenojen osalta ei voi olla niin, että muutama maa ei edes ilmoita tietoja. Saksa ja Espanja ovat tältä osin huonoja esimerkkejä, ja Saksa, joka ei ilmoita edes henkilöitä tai yrityksiä, joiden tiedot OLAF välttämättä tarvitsisi voidakseen puuttua näihin asioihin. Tämä on tietenkin asia, jota emme voi sallia, vaan kaikkien jäsenvaltioiden täytyy noudattaa yhteisiä sääntöjä. Jos muutama iso maa näyttää huonoa esimerkkiä, tilanne ei kovin hyvältä näytä.

Toinen tärkeä asia on se, että ilmoittaminen sääntöjen vastaisuudesta voi kestää jopa 39 kuukautta – yli kolme vuotta. Tämä aika on täysin liian pitkä eikä herätä luottamusta siihen, että jäsenvaltiot toimisivat riittävän valppaasti.

Kolmas asia, joka on varsin mielenkiintoinen ja tärkeä, on se, että tällä alalla esiintyy myös erikoistunutta ja järjestäytynyttä rikollisuutta. Tämä on jo niin vakava asia, että on ryhdyttävä kaikkiin toimenpiteisiin tällaisen rikollisuuden karsimiseksi.

Arvoisa puhemies, tämä on todella tärkeä mietintö, ja on ryhdyttävä kaikkiin toimenpiteisiin tilanteen parantamiseksi, jotta saavutetaan kansalaisten luottamus.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Herbert Bösch (PSE).(DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluan kiittää esittelijää vilpittömästi hänen tekemästään työstä. Näin laajaan asiaan perehtyminen ei ole ollut helppo tehtävä, ja voimme mielestäni olla ylpeitä siitä, että Francesco Musotto on tehnyt näin upeaa työtä. Voimme mielestäni todeta näin luottavaisin mielin, sillä tähän mietintöön ei ole esitetty huomiseksi tarkistuksia. Myös tämä on kunniaksi esittelijälle.

Toiseksi totean, ettei toista budjettiviranomaista ilmeisesti kiinnosta millään tavalla selvittää, mitä veronmaksajien rahoille tapahtuu. Neuvosto pakoilee jälleen vastuutaan. Aina puhuessamme siitä, kuinka EU:n veronmaksajien rahat käytetään, ja yrittäessämme löytää ratkaisuja vaikeisiin kysymyksiin neuvosto on yksinkertaisesti poissa. Olemme kuitenkin nähneet, kuinka sääntöjenvastaisuudet ovat vähentyneet vuosien mittaan maatalouspolitiikan alalla, jolla olemme toteuttaneet toimia määrätietoisesti ja kehittäneet järjestelmiä suorien maksujen valvomiseksi, ja tästä pääsen siihen aiheeseen, mitä valiokunnassamme tapahtuu vastuuvapauden suhteen.

Sen sijaan rakennepolitiikan alalla ei ole tehty mitään, vaan olemme vain istuneet kädet ristissä ja seuranneet tapahtumia vuosien ajan, ja siksi tällä alalla luvut ovat jatkaneet kasvuaan. Tämä on ollut selvää vuosien ajan ja käynyt myös toistuvasti ilmi petoskertomuksista vuosien ajan. Komission jäsen Kallas havaitsee vuoden 2006 vastuuvapausmenettelyssä, että tämä on ongelma ja että odotamme hänen ryhtyvän toimiin sen sijaan, että hän istuu kädet ristissä ja seuraa tilannetta.

Arvoisa komission jäsen, pyydän, että sanotte seuraavan asian kaikille niille jäsenvaltioille, jotka käyttäytyvät niin kuin yhdessä laatimamme säännöt eivät koskisi niitä, ja samaa pyytää myös esittelijä meidän kaikkien aiempien puhujien tuella. Pyydän, että vastaatte niille: ”Asia selvä, jäädytämme 10 prosenttia rahoituksestanne. Siitä tehdään varanto, ja saatte rahat toteutettuanne asianmukaiset toimet.” Tämä on hyvin käytännönläheinen pyyntö parlamentilta. Se ei ole toimintasuunnitelma, vaan käytännön teko. Odotamme tätä komissiolta ja olemme varsin tyytyväisiä, jos komissio tekee näin.

Kiitän esittelijää vielä kerran.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – (EN) Arvoisa puhemies, haluan muiden puhujien tavoin kiittää esittelijää tästä hyvin tärkeästä mietinnöstä.

Osallistun tähän keskusteluun, koska siinä käsitellään maataloutta. Muut puhujat ovatkin jo todenneet, että valvonnan ja tarkastusten alalla on tapahtunut edistystä, etenkin maataloustukien osalta, ja lisäksi meillä on nyt avoimuusaloite, jossa ehdotetaan viljelijöiden saamien tukien julkaisemista.

Maatalousyhteisössä elävät kokevat usein, että heitä pidetään syyllisinä, ennen kuin heidän todistetaan olevan syyttömiä. On selvää, ettei kukaan meistä voi eikä halua suvaita petoksia, ja koska EU:n varojen käyttöön liittyy petoksia, yleisöllä on hyvin huono kuva EU:sta ja siitä, kuinka se pitää kirjaa yhteisistä varoista. Jos kansalaiset ymmärtäisivät EU:n talousarviota paremmin, he saattaisivat vaatia meiltä äänekkäämmin tiukempaa suhtautumista petoksiin.

On tärkeää korostaa, että petokset eroavat sääntöjenvastaisuuksista, joista monet havaitaan, koska ne ovat hyvin erilaisia. Emme voi rangaista itseämme sääntöjenvastaisuuksista, mutta yhteisön talousarvioon kohdistuvista petoksista pitäisi langettaa rangaistuksia. Kuten edellinen puhuja totesi, tämä asia koskee jäsenvaltioita, sillä kaikki jäsenvaltiot liittyivät Euroopan unioniin hyvässä uskossa ja ovat keskittäneet resurssinsa tietyillä politiikanaloilla. Siksi meidän on nyt varmistettava, että yhteen kootut varat käytetään asianmukaisesti ja etteivät huijarit pääse käymään kansan kukkarolla.

Petoksiin kevytmielisesti suhtautuvia jäsenvaltioita on rangaistava jollakin tavalla, mutta on hyvin tärkeää, ettei rangaistus kohdistu jäsenvaltioihin, jotka tekevät tällä alalla hyvää työtä. Siksi on tärkeää, että komissio ryhtyy toimiin jäsenvaltiokohtaisesti.

Toistan lopuksi tärkeän asian: viljelijät kokevat hyvin voimakkaasti, että heitä pidetään syyllisinä, ennen kuin heidän syyttömyytensä on todistettu. Emme voi hyväksyä tällaista, ja siksi meidän on tärkeää yrittää saada tilit täsmäämään.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE). – (NL) Arvoisa puhemies, kiitos, että annoitte minulle jälleen puheenvuoron. Kaikki, jotka ovat seuranneet poliittista toimintaani ja lausuntojani, tietävät, että olen kriittinen poliitikko ja että suhtaudun Euroopan unioniin erittäin kriittisesti, mutta olen samalla myös hyvin EU-myönteinen. En voinut siksi olla kiinnittämättä huomiota Derek Roland Clarkin sanoihin. Hän on muuten poistunut salista. Kuten kaikki euroskeptikot Derek Roland Clark viljelee puolitotuuksia, todellisia valheita ja liiallisuuksiin meneviä yksinkertaistuksia. Hän puhui esimerkiksi useiden miljoonien petoksista, vaikka mietinnössä todetaan selvästi, että kyse oli sääntöjenvastaisuuksista. Hän korvaa poikkeuksetta sanan ”sääntöjenvastaisuus” sanalla ”petos”. Se on typerää, sillä mietinnössä ei sanota niin.

Toiseksi hän puhuu niin kuin jokainen kohtaamamme fiasko johtuisi Euroopan unionista. Kehottaisin vain Derek Roland Clarkia lukemaan Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin ylähuoneen mietinnön ”karusellikaupasta”. Siitä hän huomaisi, etteivät hänen kotimaansa viranomaiset ole onnistuneet panemaan pistettä näille arvonlisäveropetoksille. Näiden petosten arvo on vuodessa 3,5–4,5 miljardia puntaa. Se tekee päivässä yli 10 miljoonaa puntaa! Se on selvästi enemmän...

(Puhemies keskeytti puhujan)

 
  
MPphoto
 
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE). – (RO) Arvoisa puhemies, kiitän Francesco Musottoa hänen laatimastaan mietinnöstä. Katson, että monet vuosina 2003–2006 tapahtuneet sääntöjenvastaisuudet johtuivat kuudennessa puiteohjelmassa sovelletun, tietojen esittämistä koskevan säännön muuttamisesta verrattuna esimerkiksi viidenteen puiteohjelmaan. Viidennessä puiteohjelmassa B-osapuolen nimeä ei mainittu ja kaikista viittauksista maahan ja hankkeen takana olevaan henkilöön rangaistiin. Kuudennessa ja seitsemännessä puiteohjelmassa anonymiteetista luovuttiin. Eikö kahdeksannessa puiteohjelmassa ole enää mahdollista käyttää tätä ehdotusten edistynyttä toimittamista koskevaa järjestelmää?

 
  
MPphoto
 
 

  Ingeborg Grässle (PPE-DE). – (DE) Arvoisa puhemies, kiitos uudesta puheenvuorosta. Haluan kiittää Herbert Böschiä paitsi siitä, että hän ylisti esittelijäämme, myös hänen rehtiydestään ja avuliaisuudestaan. Herbert Bösch on työskennellyt petosmietinnön parissa monen vuoden ajan. Nyt tämä kunnia on meillä, ja katson, että yhteisymmärrys asiasta on hieno merkki talousarvion valvontavaliokunnan vahvuudesta.

Olemme keskittäneet kaiken huomiomme jäsenvaltioihin. Haluamme komission tietävän, että haluamme auttaa sitä panemaan pisteen tälle epäselvyydelle. Varojen takaisinperintää koskevia lukuja tarkasteltaessa voidaan huomata, että arviot vaihtelevat suuresti. Siksi tämä keskustelu on osa tämänhetkistä vastuuvapausmenettelyä. Siispä minun on todella kehotettava komissiota kertomaan meille rohkeasti, ellei sillä ole tietoa tietyistä asioista, jotta voimme olla avuksi. Jos puutumme tähän ongelmaan yhdessä, myös onnistumme yhdessä. Esitän vielä kerran suuret kiitokset Herbert Böschille.

 
  
MPphoto
 
 

  Siim Kallas, komission varapuheenjohtaja. − (EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää parlamentin jäseniä huomioista, joita he ovat esittäneet tästä mietinnöstä. Mielestämme mietintö on hyvin täsmällinen ja rakentava. Haluan esittää kaksi huomiota monien puhujien esiin ottamasta asiasta eli siitä, mikä on sääntöjenvastaisuus, mikä on petos ja miten takaisinperintä pitäisi hoitaa.

Voin kertoa, että olemme pitäneet yhden alustavan kokouksen tilintarkastustuomioistuimen asianosaisen henkilökunnan kanssa ja olemme yrittäneet yhtenäistää käsityksiämme siitä, mikä on mitäkin. Tästä on luultavasti apua kaikissa tulevissa keskusteluissamme, joita käymme vastuuvapaudesta, ja tietenkin myös kaikki kolme mietintöä – myös seuraava – liittyvät toisiinsa hyvin tiiviisti.

Olen myös ottanut tämän asian puheeksi neuvoston puheenjohtajan kanssa ja olen kehottanut puheenjohtajavaltiota ottamaan parlamentin mietinnön huomioon menettelyissään, millä tarkoitan sitä, että tästä asiakirjasta keskusteltaisiin Ecofin-neuvostossa. Toivon, että niin todella tehdään. Kun mietinnöstä on äänestetty ja siitä on tullut virallinen asiakirja, yritämme varmasti käynnistää tällaisen keskustelun neuvoston kanssa – myös asiaankuuluvissa alakomiteoissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesco Musotto, esittelijä. − (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluan ensinnäkin kiittää kaikkia kollegoitani heidän kauniista sanoistaan ja erityisesti Herbert Böschiä, jonka aiempaan työhön oma mietintöni perustuu.

Haluan korostaa muutamaa seikkaa, joista tärkein on se, että olemme päässeet yhteisymmärrykseen komission jäsen Kallasin kanssa erityisesti maksuja suoritettaessa sovellettavien sääntelymekanismien luonteesta. Komissio on antanut asiaa koskevan lupauksen. Komission jäsen Kallas korosti tärkeää näkökohtaa: mitä vaikeampi ja monimutkaisempi asiasta tehdään, sitä vaikeammaksi käy sääntöjen ymmärtäminen ja sitä helpompaa ennen kaikkea järjestäytyneen rikollisuuden ja muiden rikollisten on liikkua näillä harmailla alueilla. Siksi järjestelmän yksinkertaistaminen ja ennen kaikkea rahan maksajien ja sen saajien välisen kuilun kurominen umpeen on yksi keino lisätä avoimuutta ja kehittää järjestelmää selvään ja helposti ymmärrettävään suuntaan.

Perintää koskeva ongelma on varsin todellinen. Perintämenettelyt kestävät liian kauan, ja meidän on varmistettava, että petoksentekijöitä voidaan rangaista, ottamalla käyttöön jonkinlainen vakuus tai takaus, jota sovelletaan pankkien kautta. On tärkeää kehittää menetelmiä, joilla turvataan maksusuoritukset sekä ennen kaikkea mahdollistetaan näiden summien perintä ja edistetään, tuetaan ja helpotetaan nopeaa perintää.

Katson, että olemme tehneet merkittävää työtä, mikä on seurausta kaikkien kollegoideni yhteistyöstä, hyvästä tahdosta ja poliittisesta sitoutumisesta. On täysin selvää, että tämä yhteistyö, tämä tahto ja halu kitkeä ilmiö, joka vahingoittaa valtavasti Euroopan yhteisöä, perustuu puhtaasti poliittisiin huolenaiheisiin.

Neuvoston poissaolo ei tietenkään helpota asioita lainkaan: jos neuvoston edustaja olisi ollut läsnä olisimme voineet saada selville, mitä neuvosto ajattelee. Parlamentti on kuitenkin täysin yksimielinen näistä periaatteista, ja katsomme siksi, että olemme onnistuneet saamaan aikaan jotakin myönteistä, mikä luo toivoa tulevaisuuteen.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. − (IT) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan 19. helmikuuta 2008.

Kirjalliset kannanotot (142 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Herczog (PSE), kirjallinen. – (HU) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, kiitän tästä mietinnöstä, jossa kerrotaan paitsi viimeaikaisista edistysaskeleista myös valitettavista puutteista ja pitkäaikaisista veloista.

Tämä mietintö on minulle hyvin tärkeä, sillä Unkarissa on tehty päätös perustaa kansallinen elin torjumaan väärentämistä. Tämä elin hoitaa pääasiassa koordinointitehtäviä Unkarin patenttiviraston, muiden valtiollisten laitosten ja talousalan toimijoiden välillä, ja sillä on myös tehtäviä, jotka liittyvät Euroopan unionia koskeviin tietopalveluihin.

Meidän on valmistauduttava pitkään ja tuloksettomaan taisteluun. Sekä suojattua että yleistä tietoa on nykyisin yhä helpompaa saada. Yhdessä huoneessa näytillä oleva auto voidaan kopioida viereisessä huoneessa viidessä minuutissa. Lopputulos ei ole yhtään huonompi, vaan ainoastaan halvempi, ja meidän on tehtävä päätös siitä, ostammeko silti kalliimman version. Meidän on päätettävä, haluammeko maksaa aivotyöstä, innovaatiosta, vaikka voimme valita myös toisen tuotteen tai palvelun, jonka hinta ei sisällä tämän työn arvoa.

Tämän päätöksen tekeminen edellyttää huomattavaa valistuneisuutta ja sitoutuneisuutta. Emme voi odottaa yksittäisten kansalaisten havaitsevan näitä yhteyksiä ja tekevän arvoperusteisia päätöksiä, elleivät lainsäätäjämme tai hallituksemme kykene tekemään niitä.

EU:n varojen käyttöön liittyvien sääntöjenvastaisuuksien määrää on erittäin tärkeää vähentää hyväksyttävän rajan alapuolelle. Tällaiset petokset saavat koko EU:n näyttämään naurettavalta, kun sen varoja käytetään tavalla, joka on ristiriidassa sen asettamien tavoitteiden kanssa.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö