Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/2268(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0009/2008

Predkladané texty :

A6-0009/2008

Rozpravy :

PV 18/02/2008 - 22
CRE 18/02/2008 - 22

Hlasovanie :

PV 19/02/2008 - 6.17
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0052

Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 18. februára 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

22. SKOchrana finančných záujmov Spoločenstva – Boj proti podvodom – Výročné správy 2005 – 2006 (rozprava)
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Ďalším bodom je správa (A6-0009/2008) pána Musotta v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu o ochrane finančných záujmov Spoločenstva – boj proti podvodom – výročné správy 2005 a 2006 [2006/2268(INI)].

 
  
MPphoto
 
 

  Francesco Musotto, spravodajca. - (IT) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, chcel by som začať poďakovaním pánovi Kallasovi za jeho cennú spoluprácu s Parlamentom počas jeho práce. Rovnako som vďačný OLAF-u, v osobe jeho riaditeľa Franza-Hermanna Brünera, za jeho veľkorysú podporu a dôležitú prácu, ktorá nie je jednoduchá. Nakoniec by som chcel poďakovať všetkým svojim kolegom za ich užitočné príspevky, ako aj všetkým národným orgánom a inštitúciám, ktoré s nami spolupracovali na tejto náročnej úlohe a najmä, ak smiem, talianskej Guardia di finanza za jej vysoko profesionálny prístup v tejto oblasti.

Ochrana finančných záujmov Spoločenstva je predmetom veľkého významu, ktorý nás ovplyvňuje priamo ako štáty a ako občanov, a preto sa ňou musíme zaoberať so všetkou prísnosťou a odhodlaním.

Dnešné uznesenie by malo byť praktickou reakciou na alarmujúci jav podvodov v rámci Spoločenstva. Zozbierané údaje...

(Predsedajúci prerušil rečníka, aby napomenul niektorých poslancov, ktorí vyrušovali)

Ďakujem, pán predsedajúci. Hovoríme o transparentnosti a potrebná je tiež obyčajná zdvorilosť.

Dnešné uznesenie by malo byť praktickou reakciou na alarmujúci jav podvodov v rámci Spoločenstva. Zozbierané údaje sú znepokojujúce: v oblasti vlastných zdrojov, poľnohospodárskych výdavkov a štrukturálnej činnosti, nezrovnalosti oznámené v roku 2006 v celkovej sume 1,143 miliardy EUR v porovnaní s 1,024 miliardy EUR v predchádzajúcom roku. Štatistiky odhaľujú stále sa zvyšujúci počet nezrovnalostí.

Avšak rád by som zdôraznil, že veľký počet nezrovnalostí nevyhnutne neznamená vysokú úroveň podvodov. Môže tiež ukazovať, že existujúce kontrolné opatrenia sú účinné a že existuje úzka spolupráca medzi členskými štátmi a Komisiou. Komisia vo svojej výročnej správe na rok 2006 právom zdôrazňovala dôležitosť takejto spolupráce s cieľom predchádzať a vymáhať finančné prostriedky. Doteraz sa štatistiky spoliehali na veľmi rôznorodé národné štruktúry s rozdielnymi administratívnymi, súdnymi, dozornými a kontrolnými systémami.

Považujeme za obzvlášť neprijateľné, ak Španielsko a Nemecko nepostupujú Komisii informácie o nezrovnalostiach v elektronickej podobe napriek tomu, že všetky členské štáty sú povinné to urobiť. Predpisy Spoločenstva a povinnosti vyplývajúce z boja proti podvodom musia byť zavedené rovnakým spôsobom vo všetkých krajinách. K tomu je potrebná užšia spolupráca medzi členskými štátmi a Komisiou, aby boli ochránené finančné záujmy Spoločenstva, ktoré musia byť vnímané ako spoločné záujmy presahujúce záujmy jednotlivých štátov.

Je potrebná väčšia súčinnosť medzi dozornými orgánmi a miestnymi správami z hľadiska koordinácie a výmeny informácií. Centrálna organizácia a vyplácanie prostriedkov vyžaduje súhrnné opatrenia na zavádzanie a zväčšuje vzdialenosti medzi finančnými orgánmi a konečnými príjemcami.

Zjednodušenie pravidiel je ďalším základným bodom, ktorý bol spomenutý v správe. Programovacie obdobie na roky 2000 až 2006 naozaj ukázalo, že príliš komplikované predpisy prispeli k odhaleniu nezrovnalostí.

Na záver, napriek miernemu zlepšeniu vo vymáhaní neoprávnených prostriedkov, je vymáhanie stále problém, ktorý spôsobuje škody rozpočtu Spoločenstva. Najmä obdobie 39 mesiacov medzi spôsobením nezrovnalosti a jej oznámením Komisii je neprijateľné, nakoľko také zdržanie robí vymáhanie zložitejším, ak nie nemožným.

 
  
  

PREDSEDÁ: MARIO MAURO
podpredseda

 
  
MPphoto
 
 

  Siim Kallas , podpredseda Komisie. Vážený pán predsedajúci, správa pána Musotta zahŕňa dvojročné snahy o zlepšenie ochrany finančných záujmov Európskej únie. Zdravý systém finančného riadenia sa má zameriavať na výdavky, kontrolu a boj proti nezrovnalostiam, zvlášť tým, ktoré sú spáchané s podvodným úmyslom.

Správa obsahuje mnoho rovnakých obáv ako správa o absolutóriu, pričom ochrana finančných záujmov je samozrejme vnímaná ako kľúčový prvok zdravého finančného riadenia, ale zameranie je iné.

Rád by som srdečne poďakoval spravodajcovi, pánovi Musottovi za veľmi cielenú správu, ktorá sa zameriava na hlavné otázky a viackrát vyzýva Komisiu na zvýšenie úsilia.

Dovoľte mi vyjadriť sa k štyrom z nich. Po prvé, úloha členských štátov: Správa využíva množstvo údajov a štatistík o nezrovnalostiach v členských štátoch a ich finančnom dopade. Neváha poukázať, že niektoré členské štáty pracujú lepšie ako iné. Ešte raz by som zdôraznil, že vysoký počet nezrovnalostí neznamená nevyhnutne vysokú úroveň podvodov, ale môže byť dobrým ukazovateľom účinnej a dôkladnej kontroly.

Keď som v júli predstavil správu Komisie, zdôraznil som potrebu, aby členské štáty zabezpečili správne, úplné a včasné oznamovanie údajov o nezrovnalostiach. Dobrý tok informácií medzi členskými štátmi a Komisiou je nevyhnutný pre účinné vymáhanie a jednotný postup proti podvodníkom. Mnohé z nich to robia, ale u niektorých existuje stále priestor na zlepšenie. Komisia s podporou Európskeho parlamentu sa nebude vyhýbať pripomínaniu ich zodpovedností.

Plne súhlasím s výzvou vyjadrenou v správe, aby sa Rada venovala výročným správam a posudzovala ich na ministerskej úrovni. Systém finančného riadenia EÚ je komplexný, pretože zodpovednosť je zdieľaná s členskými štátmi. Zvýšené zameranie na národné vyhlásenia, ktoré presúva zodpovednosť za výdavky na členské štáty, by malo ísť ruka v ruke so spoluprácou pri riešení nezrovnalostí a bojom proti podvodom.

Veľmi vítam zameranie správy na systémové a všeobecné otázky a nie na individuálne prípady, pri ktorých, ako viete, je OLAF nezávislý vo svojom vyšetrovaní.

Komisia plne súhlasí s Európskym parlamentom, že je potrebné hlbšie analyzovať štruktúry existujúce v členských štátoch zodpovedné za boj proti nezrovnalostiam, podporovať ich a uľahčiť spoluprácu a výmenu informácií. Týmto sa bude zaoberať správa v roku 2008. Tohtoročná správa Komisie zdôrazňuje témy analýzy a riadenia rizík, databázy vylúčených a nástrojov včasného varovania. Navyše správa skúma kroky členských štátov na zlepšenie vymáhania dlžných alebo nesprávne vyplatených súm, ako aj mechanizmy národného práva na vymáhanie prostredníctvom zápočtov. Správa tiež obsahuje informácie o vrátených sumách a finančných opravách, zvlášť keď platby neboli uskutočnené v súlade s predpismi Spoločenstva.

Úloha organizovaného zločinu, ako je mafia, v podkopávaní finančných záujmov EÚ, je srdcovou záležitosťou spravodajcu. OLAF prispel k hodnoteniu hrozieb organizovaného zločinu (OCTA), ktoré vytvoril Europol. Som šťastný, že môžem oznámiť, že som požiadal obidva orgány, aby pokračovali v spolupráci v tejto veci.

Daň z pridanej hodnoty a colné podvody sú oblasti, kde sa jedná o veľké peniaze. Bohužiaľ je to oblasť, kde je spolupráca s členskými štátmi často zložitá. Budem veľmi stručný a odvolám sa na to, čo poviem o správe Newtona Dunna a poďakujem Európskemu parlamentu za jeho súčasnú podporu pri zdôrazňovaní užitočnosti, ktorú môže priniesť spolupráca v tejto oblasti na úrovni EÚ.

Moja štvrtá a posledná poznámka bude o zmene pravidiel OLAF-u. Komisia v tejto súvislosti predložila návrh v máji 2006. Som presvedčený, že otvára hlavné dôležité otázky týkajúce sa efektívneho fungovania úradu pre boj proti podvodom, a to menovite tok informácií, procesné práva a mechanizmus sťažností, úloha dozorného výboru a všeobecnejšie riadenie a zodpovednosť. Veľmi dúfam, že vo veľmi blízkej budúcnosti môžeme zahájiť medziinštitucionálnu diskusiu o hľadaní riešení a pokročiť v týchto dôležitých bodoch.

Správa pána Musotta znovu pripomína túžbu po zoskupení právnych predpisov proti podvodom. Z politického hľadiska to plne podporujem, ale technicky to bude neľahká úloha. Komisia bude pripravená postúpiť požadovanú analýzu Európskemu parlamentu do mája tohto roku.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina, spravodajca Výboru pre regionálny rozvoj požiadaného o stanovisko. (CS) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, máme pred sebou správu o ochrane finančných záujmov EÚ s trochu nejasným podtitulom: Boj proti podvodom.

Skutočným zameraním správy nie je podvod ako taký, ale skôr nezrovnalosti. Zatiaľ čo podvod predpokladá zlý úmysel, nezrovnalosť môže vyplynúť z nedbanlivosti alebo nesprávnych účtovných postupov. V chúlostivých oblastiach ako sú finančné vzťahy v rámci EÚ, by takáto terminológia mala byť používaná opatrne.

Ako spravodajcu Výboru pre regionálny rozvoj ma mrzí nárast v počte zistených nezrovnalostí  v projektoch financovaných zo štrukturálnych fondov. Vrhá to zlé svetlo na niektoré členské štáty a ich vnútorné kontrolné mechanizmy. Avšak problémy týchto krajín sa nesmú stať dôvodom na prehodnotenie existujúceho systému decentralizovanej kontroly, ktorým sa riadi využívanie štrukturálnych fondov. Zodpovednosť je jasná; je individuálna a ako taká musí byť vynútiteľná.

Dosiahnutie zodpovedajúcej úrovne finančných kontrolných mechanizmov v jednotlivých členských štátoch je prvým nevyhnutným krokom. Nasledujúcim krokom je zabezpečiť vymáhanie neoprávnene vyplatených súm. Možným spôsobom by mohlo byť pozastavenie pravidelných platieb tým členským štátom, ktoré otáľajú s vrátením čiastok vyplatených za protiprávnych okolností.

Existencia nedokonalých kontrolných mechanizmov má potenciál podkopať dôveru k systému štrukturálnych fondov a mohla by vrhnúť zlé svetlo na EÚ ako celok.

Okrem toho potrebujeme kontroly s väčšou otvorenosťou a transparentnosťou. Preto by som rád vyjadril svoju podporu Európskej iniciatíve za transparentnosť, podľa ktorej by boli informácie o príjemcoch pomoci zo štrukturálnych fondov zverejňované. Keďže hovoríme o riadení verejných prostriedkov, na príjemcov takejto pomoci by mali byť kladené určité požiadavky.

Nevyhnutnou podmienkou lepšieho posúdenia kontrolných systémov je užšia spolupráca s Dvorom audítorov, ktorá dodnes chýba. Zatiaľ čo je pravdou, že správy z Dvora audítorov predstavujú pre európske inštitúcie zdĺhavé čítanie, malo by to byť len ďalším dôvodom, aby sa im venovalo viac pozornosti. A určite je to vhodnejšie ako schovávať hlavu do piesku a vyhýbať sa zodpovednosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Kyösti Virrankoski, spravodajca Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka požiadaného o stanovisko. (FI) Vážený pán predsedajúci, Francesco Musotto vypracoval výbornú správu o výročných správach Európskeho úradu pre boj proti podvodom za roky 2005 - 2006 a ja by som mu chcel za toto vyjadriť moju najúprimnejšiu vďaku. Počet nezrovnalostí oznámených členskými štátmi vzrástol v roku 2006 na ekvivalent rovnajúci sa 1,143 miliardy EUR. Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond z toho predstavuje čiastku 87 miliónov EUR. Aj keď je to len 0,17 % z celkových poľnohospodárskych výdavkov vo výške 49,7 miliardy EUR, napriek tomu sa na to treba pozerať vážne. Približne tretina týchto nezrovnalostí boli prípady priamych podvodov.

S novými nariadeniami budú členské štáty schopné vymáhať neoprávnené platby ľahšie ako doteraz. Preto Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Výbor pre kontrolu rozpočtu považujú za poľutovaniahodné, že úroveň vymáhania tejto pomoci zostáva nízka. Komisia by mala urýchliť proces vymáhania, a ak je to potrebné uplatniť nápravné opatrenia. Obidva výbory tiež uisťujú Komisiu o ich plnej podpore pri prísnom uplatňovaní možnosti pozastavenia platieb, ak Komisia nemá úplné záruky, že členský štát, ktorý je príjemcom prostriedkov, má spoľahlivý systém riadenia a kontroly.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Ingeborg Grässle, v mene skupiny PPE-DE. (DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, skupina EPP-ED je zodpovedná za správu o boji proti podvodom po prvý krát a sme veľmi vďační pánovi Musottovi za to, že sa vo svojej správe zameral na prácu OLAF-u a spoluprácu s členskými štátmi. Musel pracovať veľmi tvrdo, pričom sa musel popasovať so šesťstotridsiatimi stranami štatistického materiálu o boji proti podvodom z rokov 2005 a 2006 . Jeho správa odhaľuje veľmi zmiešaný obraz a domnievam sa, že tu naozaj musíme zakročiť. Nezdá sa, že by odhaľovanie nezrovnalostí bolo pre členské štáty veľmi dôležitou otázkou. Je to zjavné zo skutočnosti, že už zasa sa Rada nezúčastňuje tejto veľmi dôležitej rozpravy napriek tomu, že ako druhá zložka rozpočtového orgánu by sa mala zaujímať o to, čo sa deje s peniazmi daňových poplatníkov, za ktorých riadenie a vyplácanie je zodpovedná.

Spravodajca navrhuje prijať formálne opatrenia proti Nemecku a Španielsku za ich porušovanie práva EÚ. Španielsko poskytuje o nezrovnalostiach len informácie v papierovej forme. Navyše tieto informácie sú mimoriadne neúplné, ako je zjavné z 18. správy o štrukturálnych fondoch.

Nemecko je veľmi špecifický prípad. Poskytovanie informácií mu trvá dlhšie ako ostatným členským štátom a je to jediná krajina, ktorá nezverejňuje mená. Ako môže OLAF robiť svoju prácu bez mien? Podvodníci sa tu schovávajú za ochranu údajov. Skutočnosť je, pán Březina, že 15 až 20 % nezrovnalostí má nejaké podvodné pozadie. Nemecko tiež kladie prekážky OLAF-u pri vyšetrovacej práci na miestnej úrovni, zvlášť v prípadoch colných trestných činov a vývozných náhrad. Žiadame Komisiu, aby informovala o každom členskom štáte a o jeho ochote alebo neochote spolupracovať, a aby tak urobila v termíne do predloženia ďalšej správy OLAF-u.

Z pohľadu našej skupiny pripravovaná reforma právneho základu OLAF-u musí byť využitá v prvom rade na zlepšenie pracovných podmienok pri spolupráci OLAF-u s členskými štátmi. Rada by som vyjadrila moje úprimné poďakovanie samotnému OLAF-u a jeho pracovníkom, ktorí pracujú vo veľmi náročnej oblasti. Myslím si, že výsledky naozaj odolajú kritickému pohľadu. Avšak som tiež presvedčená, že tieto výsledky by sa dali zlepšiť prostredníctvom lepšej spolupráce s členskými štátmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Szabolcs Fazakas, v mene skupiny PSE. (HU) Vážený pán predsedajúci, pán podpredseda, dámy a páni, Európsky parlament považuje ochranu finančných záujmov Európskej únie za jednu zo svojich najdôležitejších úloh, nakoľko tak ako všetky parlamenty má právo a povinnosť sledovať výdavky. Okrem toho názor, že na prostriedky EÚ sa nedohliada primerane je v Európe čoraz rozšírenejší. Takže v tomto ohľade máme tiež politický dlh voči verejnosti, našim voličom a daňovým poplatníkom.

Túto legislatívnu a politickú povinnosť sme uskutočnili hlavne prostredníctvom udeľovania absolutória, ale okrem toho sme predkladali pravidelné správy o ochrane finančných záujmov EÚ a boji proti podvodom. Našim cieľom pritom nie je vytvárať senzácie alebo spôsobiť škandál, ale objektívne ukázať situáciu a vyriešiť akékoľvek problémy.

Rád by som využil túto príležitosť a zagratuloval môjmu kolegovi poslancovi, pánovi Musottovi za túto výbornú správu a vyjadril svoju vďaku podpredsedovi Komisie pánovi Kallasovi a generálnemu riaditeľovi OLAF-u, pánovi Brünerovi za konštruktívnu spoluprácu, ktorú prejavili tiež v tejto oblasti.

Napriek tomu, že tieto správy na vysokej úrovni sú vítané každý rok s veľkou vďakou, my v Európskych inštitúciách sa niekedy cítime ako keby sme bojovali s veternými mlynmi, nakoľko zistenia z týchto správ sa stretávajú s odporom časti Rady, čoho výsledkom je, že Komisia nebola schopná už roky prijať potrebné opatrenia.

Domnievame sa, že najslabším ohnivkom je postoj členských štátov, nakoľko niektoré členské štáty – naša poslanecká kolegyňa pani Grässleová práve teraz v tejto súvislosti hovorila o Nemecku – nie sú schopné rozpoznať, že je veľmi dôležité zabezpečiť, aby sa prostriedky EÚ čerpali v súlade s pravidlami, aby výdavky boli podrobené kontrole, a aby sa všetky neoprávnene vyplatené čiastky vrátili.

Považujeme za zvlášť poľutovaniahodné, že podvody s daňou z pridanej hodnoty vo forme „kolotočových“ transakcií sa stávajú čoraz rozšírenejšie po celej Európe do takej miery, že nemáme žiadne celkové čísla o čiastke, o ktorú sa jedná, hoci niektoré odhady hovoria, že by to mohlo byť asi 35 – 40 % rozpočtu EÚ. Je čas podniknúť tiež v tejto súvislosti rázne kroky v záujme riadenia európskych záležitostí, ako aj v záujme verejnej mienky. Veľmi pekne vám ďakujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, v mene skupiny UEN.(PL) Vážený pán predsedajúci, keďže vystupujem v mene skupiny Únie za Európu národov ohľadne ochrany finančných záujmov Spoločenstiev, rád by som upriamil pozornosť na nasledovné otázky. Po prvé, bol zaznamenaný podstatný nárast súm ovplyvnených nezrovnalosťami v oblasti vlastných zdrojov. Suma 325 miliónov EUR v roku 2005 a 353 miliónov EUR v roku 2006, v porovnaní s 212 miliónmi v roku 2004. Tiež by som mal spomenúť nárast nezrovnalostí v oblasti štrukturálnych činností: 703 miliónov EUR v roku 2006, v porovnaní s 601 miliónmi v roku 2005.

Po druhé, bolo zaznamenané výrazné zníženie súm ovplyvnených nezrovnalosťami v oblasti poľnohospodárstva. Suma v roku 2006 bola 82 miliónov EUR, v porovnaní so 102 miliónmi EUR v roku 2005. Toto zníženie si zaslúži osobitnú poznámku, pretože výdavky na poľnohospodárstvo veľmi často zahrňujú obrovské množstvo príjemcov – farmárov – ktorí často sami musia zvládnuť zložité postupy účtovníctva pre prijaté prostriedky.

Po tretie, rád by som zdôraznil konštatovanie zo správy, že jedny z hlavných príčin vzniku nezrovnalostí v rozpočtových výdavkoch sú zložité programové zásady a neúčinné metódy sledovania a kontroly.

Po štvrté, pozornosť by tiež mala byť venovaná požiadavke väčšej transparentnosti pri udeľovaní prostriedkov.

Dôležitou črtou tejto transparentnosti je záväzok členských štátov zverejňovať informácie o projektoch a príjemcoch prostriedkov pochádzajúcich zo všetkých fondov Spoločenstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes, v mene skupiny Verts/ALE. (NL) Vážený pán predsedajúci, pán komisár povedal to isté: táto správa sa naozaj prekrýva s udeľovaním absolutória. V tomto zmysle je tiež táto rozprava rozcvičkou pred budúcotýždňovým vypočutím s komisárom Špidlom a komisárkou Hübnerovou. Poznáme čísla o nahlásených nezrovnalostiach. Nepovedia nám samozrejme celý príbeh, ale povedia nám veľa o hlásených problémoch v oblastiach politiky vlastných zdrojov, poľnohospodárstva a štrukturálnych fondov. Správa spomína ohlásené nezrovnalosti v celkovej hodnote 1,1 miliardy EUR a trend je stúpajúci. Vrátili sme sa späť na úroveň z roku 2002 po lepších číslach v rokoch 2003, 2004 a 2005. Poľnohospodárstvu sa darí pomerne dobre.

Problémovými oblasťami sú jednoznačne vlastné zdroje a štrukturálne fondy: vlastné zdroje predstavovali z hlásených nezrovnalostí 325 miliónov EUR a štrukturálne fondy 700 miliónov EUR. V rámci štrukturálnych fondov päť členských štátov predstavovalo 84 % ohlásených nezrovnalostí. Každý, kto má záujem, si môže prečítať v správe pána Musotta, ktoré sú to krajiny. Je to skutočne pozoruhodné. Treba mať tiež na pamäti, že ďalšia 1 miliarda EUR z obdobia pred rokom 2006 sa ešte stále vymáha a Dvor audítorov hovorí, že 12 % štrukturálnych fondov v roku 2006 nemohlo byť vyplatených. Toto sú súvislosti, v ktorých prebieha súčasné udeľovanie absolutória a pre nás sú dôvodom na veľké znepokojenie. Vrátime sa k tomu.

Čo sa týka vlastných zdrojov, problém cigaretových podvodov sa riadne rieši. Mali sme dohodu so spoločnosťou Philip Morris. Máme novú dohodu s Japan Tabacco, ktorá by mala priniesť veľa peňazí a tiež viesť k zníženiu pašovania. Hlavnou problémovou oblasťou vlastných zdrojov sú „kolotočové“ transakcie s daňou z pridanej hodnoty. Čísla sú citované: týka sa to obrovských súm, ktoré sa šplhajú do miliárd eur. Vyšetrovanie britskej Snemovne lordov to ďalej zvýrazňuje. Som rád, že Parlament to rieši. Výbor pre hospodárske a menové veci už zorganizoval vypočutie a Výbor pre kontrolu rozpočtu urobí to isté 4. alebo 5. mája. Dúfam, že ja osobne ako spravodajca budem schopný vypracovať o kolotočoch s DPH takú dobrú správu, ako bola moja správa o cigaretových podvodoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark, v mene skupiny IND/DEM. - Vážený pán predsedajúci, táto správa je dlhým zoznamom zlyhaní. Graficky ukazuje ako suma podvodov opísaných ako „nezrovnalosti“, stále rastie a pokusy riešiť tento problém zlyhávajú. Otvorene priznáva, že podvody v roku 2006 v oblastiach vlastných zdrojov – v poľnohospodárskych výdavkoch a štrukturálnych činnostiach členských štátov – dosiahli 1,143 miliardy EUR. V roku 2003 to bolo 922 miliónov EUR, takže len za štyri roky podvody vzrástli o viac ako 200 miliónov EUR.

Každému v tejto inštitúcií by som pripomenul, že toto nie sú bezvýznamné sumy peňazí, ale peniaze daňových poplatníkov. EÚ je financovaná svojimi občanmi, vrátane preťažených daňových poplatníkov v Spojenom kráľovstve. Za svoje peniaze si zaslúžia niečo lepšie. Vlády všetkých členských štátov by už mali povedať „dosť“, a tieto otrasné čísla poskytujú len ďalší dôvod, prečo by vláda mojej krajiny mala ctiť svoj manifestačný záväzok a dať britským ľuďom možnosť hlasovať o Lisabonskej zmluve v referende.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI). Vážený pán predsedajúci, nie je žiadnym tajomstvom, že Európska únia už roky bojuje o to, aby dostala svoje financie pod kontrolu. Financujeme veľké spoločnosti, ktoré sa potom presunú z jedného členského štátu do druhého, zatiaľ čo malé a stredné podniky odchádzajú s prázdnymi rukami. Naozaj často sa zdá, že EÚ nevie koho v skutočnosti financuje a kto ťahá za jej nitky. Podľa môjho názoru tu už dávno mal byť register lobistov.

Početné nezrovnalosti tiež zanechávajú trpkú pachuť, zvlášť ak majú priame spojenie s inštitúciami EÚ. V tejto súvislosti zmrazenie financovania EÚ Bulharsku až do objasnenia prípadov korupcie, vysiela dôležitý signál. Je tu tiež skutočnosť, že niektoré členské štáty majú očividne malý záujem na vymáhaní prostriedkov, ktoré boli vyplatené nesprávne. Ak sa len teraz uzatvárajú prípady z deväťdesiatych rokov, zjavne sa v EÚ veci hýbu príliš pomaly.

 
  
MPphoto
 
 

  Ville Itälä (PPE-DE). (FI) Vážený pán predsedajúci, chcem poďakovať spravodajcovi, pánovi Musottovi. Urobil dôkladnú a výbornú prácu. Táto správa je nesmierne dôležitá a boj proti podvodom je niečo, na čom buď získate alebo stratíte dôveru verejnosti. Myslím si, že existujú tri veľmi dôležité problémy, ktoré obsahuje táto správa a ktoré musia byť vyriešené.

V prvom rade je neprijateľné, že niektoré krajiny neposkytujú informácie o poľnohospodárskych výdavkoch. Nemecko a Španielsko sú vynikajúcim príkladom. Nemecko neposkytuje údaje ani o jednotlivcoch a spoločnostiach, ktoré by Európsky úrad boja proti podvodom určite potreboval na to, aby bol schopný riešiť tieto záležitosti. Toto je samozrejme niečo, čo nemôžeme povoliť: všetky členské štáty musia dodržiavať pravidlá. Ak niekoľko veľkých krajín ide zlým príkladom, situácia nevyzerá veľmi dobre.

Druhá otázka je, že oznámenia o nezrovnalostiach môžu trvať až 39 mesiacov – viac ako tri roky. Je to veľmi dlho a nevzbudzuje to dôveru v myšlienku, že členské štáty sú dostatočne opatrné.

Tretia otázka, ktorá je veľmi zaujímavá a dôležitá, je, že v tejto oblasti sa tiež vyskytuje špecializovaný a organizovaný zločin. Teraz je to také dôležité, že musia byť urobené všetky opatrenia na to, aby sme obmedzili takéto zločiny.

Je to veľmi dôležitá správa a musíme vynaložiť všetku snahu na zlepšenie tejto situácie, aby sme získali dôveru verejnosti.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Herbert Bösch (PSE). (DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, rád by som úprimne zagratuloval spravodajcovi. Nie je to ľahká úloha prísť ako nový k takémuto komplexnému spisu a myslím, že môžeme byť pyšný, že pán Musotto urobil takú skvelú prácu. Myslím, že dnes to môžeme povedať s istotou, keďže na zajtra nie sú k tejto správe žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. To je tiež pocta spravodajcovi.

Po druhé, jeden z rozpočtových orgánov očividne nemá akýkoľvek záujem zistiť, čo sa deje s peniazmi daňových poplatníkov. Rada sa zasa vyhýba zodpovednosti. Vždy, keď hovoríme o tom, ako sa utrácajú peniaze európskych daňových poplatníkov a pokúšame sa hľadať riešenia neľahkých otázok, Rada sa jednoducho nezúčastní. Avšak videli sme - a to ma privádza k otázke, čo sa stane s udeľovaním absolutórií v našom výbore - že po celé roky sa v oblasti poľnohospodárskej politiky znížil počet nezrovnalostí tam, kde sme boli v našej činnosti odhodlaní a vyvinuli sme systémy kontroly priamych platieb.

Na druhej strane v štrukturálnej politike, kde sa neurobilo nič a kde sme roky nečinne sedeli a prizerali sa vývoju udalostí, čísla rástli a rástli. Roky to bolo zjavné a roky sa to opakovane uvádzalo v správach o podvodoch. Z udeľovania absolutória v roku 2006 komisár Kallas uvidí, že toto je problém a očakávame od neho, že bude konať a nie len nečinne sedieť a prizerať sa.

Preto by som chcel, pán komisár, aby ste to povedali tým členským štátom, ktoré sa správajú tak, akoby pre nich neplatili pravidlá, ktoré sme všetci vytvorili. A je to tiež to, čo hovorí spravodajca s plnou podporou všetkých predchádzajúcich rečníkov: Chceme aby ste povedali „dobre, zmrazíme 10 % vašich prostriedkov. Bude to predstavovať rezervu a môžete ich získať, keď prijmete primerané opatrenia“. Toto je veľmi praktická požiadavka Parlamentu. Nie je to plán činnosti, je to praktické opatrenie. Toto je to, čo očakávame od Komisie a potom budeme veľmi spokojní.

Ešte raz, gratulujem spravodajcovi.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). - Vážený pán predsedajúci, tak ako ostatní rečníci by som chcela zagratulovať spravodajcovi k tejto veľmi dôležitej správe.

K účasti v tejto rozprave ma podnietilo zameranie na poľnohospodárstvo. Ostatní rečníci povedali, že nastalo zlepšenie v kontrole a inšpekciách, najmä pokiaľ ide o peniaze poskytnuté farmárom. A teraz je tu iniciatíva za transparentnosť, aby sa zverejňovalo, čo farmári dostávajú.

Jednou z ťažkostí pre tých, ktorí sú vo farmárskej komunite, je to, že veľmi často veria, že sú vinní, až kým sa nedokáže ich nevina. Samozrejme nikto z nás nemôže alebo nebude prehliadať podvody. A pretože v Európskom rozpočte sú podvody, verejnosť veľmi zle vníma Európsku úniu a to, ako vyúčtováva vyzbierané peniaze. Ak by verejnosť rozumela európskemu rozpočtu lepšie, mohla by sa dožadovať trochu hlasnejšie, aby sme boli tvrdší voči podvodom.

Je dôležité zdôrazniť rozdiel medzi podvodmi a nezrovnalosťami, z ktorých mnohé sú objavené, pretože sú veľmi rozdielne. Nemôžeme trestať samých seba za nezrovnalosti, ale mali by sme trestať podvody voči rozpočtu Spoločenstva. Toto je otázka týkajúca sa členských štátov – tak, ako povedal posledný rečník – pretože všetky členské štáty vstúpili do Európskej únie v dobrej viere a združili prostriedky do určitých stratégií. A je na nás, aby sme zaistili, že peniaze, ktoré sme združili sú použité dobre, a že tu nie sú žiadne podvody voči peňaženke verejnosti.

Členské štáty, ktoré majú málo podvodov a mierny prístup musia byť nejakým spôsobom potrestané, ale je veľmi dôležité, aby neboli trestané členské štáty, ktoré si v tejto oblasti vedú dobre. Je preto dôležité, aby Komisia podnikla kroky na úrovni členských štátov.

Skončím zopakovaním veľmi dôležitého bodu, že medzi tými, ktorí farmárčia teraz existuje veľmi silný pocit, že sú vinní, kým sa nedokáže ich nevina. Toto je neprijateľné, a preto musíme byť opatrní aby sme dosiahli vyvážený stav.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE). – (NL) Pán predsedajúci, ďakujem, že ste mi opäť dali slovo. Každý, kto sleduje moju činnosť v tejto politickej funkcii a moje vyhlásenia, vie, že som politik s kritickými názormi. Som veľmi kritický aj v súvislosti s Európskou úniou, no zároveň som silne proeurópsky orientovaný. Z uvedeného dôvodu nemôžem prehliadnuť slová pána Clarka, ktorý medzičasom opustil rokovaciu sálu. Pán Clark, rovnako ako všetci euroskeptici, často hovorí polopravdy, lži a príliš zjednodušuje skutočnosti. Vo svojom vystúpení sa napríklad zmienil o podvodoch vo výške niekoľkých miliónov eur. V správe sa však jasne uvádza, že ide o nezrovnalosti. Pravidelne zamieňa pojem nezrovnalosť pojmom podvod. Jeho vyhlásenia sú v rozpore s textom správy a jeho prístup považujem za značne obmedzený.

Ďalšia vec. Vyjadruje sa, akoby za každý nezdar, ktorý nás postihne, mohla Európska únia. Rád by som požiadal pána Clarka, aby si prečítal správu Snemovne lordov britského Parlamentu o podvodoch s DPH typu kolotoča. Zistí, že ani úradom v jeho vlastnej krajine sa nepodarilo zabrániť takýmto podvodom s DPH. Máme na mysli podvody vo výške 3,5 až 4,5 miliardy GBP ročne. A to je viac ako 10 miliónov GBP denne! Podstatne viac ...

(Predsedajúci prerušil rečníka)

 
  
MPphoto
 
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE). – (RO) Blahoželám pánovi Musottovi k jeho správe. Mám dojem, že výskyt veľkého množstva nezrovnalostí z obdobia rokov 2003-2006 mal vyústiť napríklad do zmeny prezentácie rámcového programu 6, v porovnaní s rámcovým programom 5. V rámcovom programe 5 bola v návrhoch projektov časť B anonymná a pri akejkoľvek zmienke o krajine alebo osobe angažovanej v projekte bola uložená pokuta. V rámcových programoch 6 a 7 sa už s anonymitou nestretávame. Je možné, aby sme sa v rámcovom programe 8 neuchyľovali k tomuto systému zložitého predkladania projektov?

 
  
MPphoto
 
 

  Ingeborg Grässle (PPE-DE). – (DE) Vážený pán predsedajúci, ďakujem za príležitosť znova prehovoriť. Rada by som poďakovala pánovi Böschovi za uznanie, ktoré vyjadril vo vzťahu k nášmu spravodajcovi, ale aj za jeho férový prístup a pomoc. Pán Bösch sa správou o podvodoch zaoberá už veľa rokov. Teraz máme tú česť my a myslím si, že skutočnosť, že sme v tejto veci dosiahli súhlasné stanovisko, je znakom autority Výboru pre kontrolu rozpočtu.

Plne sme sa zamerali na členské štáty. Komisia by mala spolu so správou vziať na vedomie aj odkaz, že máme v úmysle napomôcť ukončenie tohto obdobia nejasností. Ak sa pozrieme na údaje týkajúce sa vymáhania finančných prostriedkov, vidíme, že ide o veľmi rôznorodú škálu názorov. A práve z uvedeného dôvodu je táto diskusia súčasťou prebiehajúceho postupu udeľovania absolutória. Preto by som chcela Komisiu vyzvať, aby v prípade nedostatku informácií neváhala o ne požiadať. Sme pripravení pomôcť. Myslím si, že ak tento problém vyriešime spolu, bude spoločným dielom aj náš úspech. Ešte raz vrelá vďaka, pán Bösch.

 
  
MPphoto
 
 

  Siim Kallas, podpredseda Komisie. Vážený pán predsedajúci, rád by som sa poďakoval váženým pánom poslancom za ich poznámky k tejto správe. Považujeme ju za veľmi adresnú a konštruktívnu. K otázke, na ktorú ste viacerí upozornili, mám len dve pripomienky, a to, čo znamená nezrovnalosť a čo podvod a ako pristupovať k vymáhaniu prostriedkov.

Môžem povedať, že na pôde Dvora audítorov sa uskutočnilo predbežné stretnutie s príslušnými odborníkmi, na ktorom sme sa snažili o harmonizáciu vysvetlenia týchto pojmov. Uvedená skutočnosť bude pravdepodobne užitočná aj v budúcich rozpravách o udeľovaní absolutória, a samozrejme, všetky tri správy, vrátane nasledujúcej, navzájom veľmi úzko súvisia.

Po druhé, otvoril som túto otázku s predsedníctvom Rady a požiadal ho, aby sa počas svojho rokovania zaoberalo touto správou Parlamentu. Mám tým na mysli diskusiu o nej v rámci rady Ecofin. Dúfam, že sa tak stane. S určitosťou môžem konštatovať, že po hlasovaní o tejto správe, po tom, čo sa stane oficiálnym dokumentom, pokúsime sa v Rade iniciovať diskusiu o nej na úrovni príslušných podvýborov.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesco Musotto, spravodajca. (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, dovoľte mi v úvode poďakovať všetkým mojim kolegom za ich srdečné slová. Moja vďaka patrí najmä pánovi Böschovi, ktorého predošlá práca sa stala základom mojej správy.

Rád by som podčiarkol niekoľko bodov. Najdôležitejším z nich je zhoda názorov s pánom komisárom Kallasom, najmä čo sa týka charakteru regulačných mechanizmov riadiacich vyplácanie finančných prostriedkov. Komisia sa v tejto súvislosti prijala záväzok. Pán Kallas poukázal na jedno veľmi dôležité hľadisko. Čím viac ťažkostí a komplikácií sa objavuje, tým zložitejšie je chápanie pravidiel a nejasnosti vytvárajú viac príležitostí predovšetkým pre organizovaný zločin a pre všetky formy nelegálnej činnosti. Z uvedeného dôvodu je preklenutie priepasti medzi vyplácateľmi finančných prostriedkov a príjemcami ďalším spôsobom dosiahnutia zreteľnosti, transparentnosti a zjednodušenia chápania celého systému.

Problém vymáhania prostriedkov je skutočne závažný. Postupy sú príliš zdĺhavé a možnosť potrestať tých, ktorí podvádzajú Európske spoločenstvo, je nutné zaistiť formou istej záruky alebo garancie, ktorá sa uplatní prostredníctvom bánk. Je nevyhnutné navrhnúť spôsoby vyplácania, najmä však spôsoby vymáhania týchto finančných prostriedkov, to znamená pomoci, zdokonalenia a urýchlenia ich vymáhania.

Som presvedčený, že vďaka spolupráci, dobrej vôli a politickej angažovanosti mojich kolegov máme za sebou podstatný kus práce. Nemožno pochybovať o tom, že spomínaná spolupráca, ochota a odhodlanie eliminovať tento jav, ktorý je pre Európske spoločenstvo veľmi škodlivý, je motivovaná výhradne politickými záujmami.

Samozrejme, že neúčasť Rady záležitosť neuľahčila. Prítomnosť jej zástupcu by nám bola umožnila oboznámiť sa s jej názorom. Stanovisko Parlamentu v súvislosti s týmito zásadami je však jednotné a jednomyseľné, a preto veríme, že sme urobili čosi pozitívne, čosi, čo nám poskytne nádej do budúcnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci . Rozprava je ukončená.

Hlasovanie sa uskutoční 19. februára 2008.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Herczog (PSE), písomne. – (HU) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, rada by som zablahoželala k tejto správe, v ktorej sa vyzdvihujú nielen nedávne úspechy, ale aj niektoré poľutovaniahodné nedostatky a dlhodobo nesplnené záväzky.

Pre mňa je správa nanajvýš aktuálna, nakoľko v Maďarsku sa rozhodlo o zriadení národného orgánu boja proti falšovaniu. Tento orgán bude mať v prvom rade funkciu koordinátora, tvoriaceho spojovací článok medzi maďarským patentovým úradom a ďalšími vládnymi agentúrami a subjektmi v oblasti hospodárstva, ako aj funkcie súvisiace s dátovými službami týkajúcimi sa Európskej únie.

Musíme sa pripraviť na dlhý a zbytočný boj. Znalosti, či už chránené, alebo verejne dostupné, sú čím ďalej dostupnejšie. Vezmite si napríklad auto vystavené v jednej predajni. V priebehu piatich minút môže stáť v susednej predajni rovnaké auto. Nebude nekvalitnejšie, len lacnejšie, a je len na nás, či sa aj napriek tomu rozhodneme kúpiť si drahší tovar. Závisí od nás, či si želáme platiť za výsledky intelektuálneho úsilia a inováciu aj napriek tomu, že máme na výber aj druhotriedny tovar alebo službu bez tejto pridanej hodnoty.

Uskutočnenie podobného výberu si vyžaduje značné povedomie a zainteresovanosť. Nemožno očakávať, že jednotliví občania budú schopní rozlišovať tieto súvislosti, a že budú uskutočňovať výber na základe hodnôt, keďže to nedokážu ani naši zákonodarcovia alebo vlády.

Obzvlášť dôležitým cieľom je zníženie množstva nezrovnalostí v súvislosti s využívaním fondov EÚ na najnižšiu možnú mieru výskytu chýb. Takéto podvody zosmiešňujú Európsku úniu ako celok, najmä v prípadoch, keď sú prostriedky použité v rozpore s cieľmi, ktoré si EÚ stanovila.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia