Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2005/0246(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0011/2008

Ingediende teksten :

A6-0011/2008

Debatten :

PV 18/02/2008 - 24
CRE 18/02/2008 - 24

Stemmingen :

PV 19/02/2008 - 6.14
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0049

Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 18 februari 2008 - Straatsburg Uitgave PB

24. Communautair douanewetboek (debat)
Notulen
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. − Aan de orde is de aanbeveling voor de tweede lezing (A6-0011/2008) namens de Commissie interne markt en consumentenbescherming over het gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (gemoderniseerd douanewetboek) (11272/6/2007 - C6-0354/2007 - 2005/0246(COD)) (Rapporteur: Janelly Fourtou).

 
  
MPphoto
 
 

  Janelly Fourtou, rapporteur. – (FR) Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, dames en heren, nu wij aan het einde van drie jaar hard werken zijn gekomen, ben ik zeer verheugd over wat met betrekking tot de belangrijkste punten in dit document is bereikt.

De douane-unie is één van de pijlers van de Europese Unie en een zeer belangrijk element in de werking van de interne markt. Het huidige communautair douanewetboek werd in de jaren tachtig opgesteld en in de jaren negentig goedgekeurd. Het is nu verouderd. Onze douanediensten worden met nieuwe uitdagingen geconfronteerd. In 2007 bedroeg de wereldhandel bijna 16 miljard dollar. Dat is 31 procent van het wereldwijde BBP. De Europese Unie alleen was verantwoordelijk voor twintig procent van het totale volume van de wereldwijde invoer en uitvoer.

De douanediensten zijn verantwoordelijk voor het goede verloop van de handel en voor de controles die daartoe nodig zijn. Ze dienen er ook voor te zorgen dat de veiligheid van de EU-burgers wordt beschermd. Om tot een bevredigend evenwicht te komen, dienen de controlemethoden te worden gemoderniseerd en moet de samenwerking tussen de verschillende diensten en economische operatoren worden versterkt.

Het wetboek moet ook worden aangepast aan andere, radicale veranderingen op het gebied van de internationale handel die het resultaat zijn van de toenemende en onomkeerbare toevlucht tot IT en elektronische gegevensuitwisseling. Een in december door het Parlement goedgekeurd verslag van de heer Heaton-Harris betrof dit bijzondere onderwerp.

De eerste lezing van het gemoderniseerde douanewetboek werd op 12 december 2006 goedgekeurd. Op 25 juni 2007 slaagde het Duitse voorzitterschap erin een politieke overeenkomst te bereiken. Het Parlement keurde in de eerste lezing 51 amendementen op het verslag goed, waarvan 34 belangrijke amendementen geheel of gedeeltelijk in het gemeenschappelijk standpunt van de Raad werden overgenomen.

De belangrijkste geschilpunten waren de status van geautoriseerde marktdeelnemer, het recht als douanevertegenwoordiger op te treden, gecentraliseerde in- en uitklaring en comitologie. De status van geautoriseerde marktdeelnemer, die rechtstreeks verband houdt met de gebeurtenissen van 11 september, werd ingevoerd door de zogenaamde wijziging op het douanewetboek in verband met veiligheid. Doelstelling was operatoren meer mogelijkheden te bieden en om de nieuwe lasten te ondervangen die ze met betrekking tot veiligheid op zich moesten nemen.

Het verheugt mij dat het door het Parlement in eerste lezing ontwikkelde concept is overgenomen. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen twee soorten autorisatie, namelijk douanevereenvoudiging en veiligheid en zekerheid. Deze pragmatische oplossing heeft oog voor de verschillende behoeften van de economische operatoren.

Wat de douanevertegenwoordigers betreft, is er veel beroering in landen waar dat beroep een lange geschiedenis heeft. De Raad heeft de voorstellen van het Parlement niet letterlijk goedgekeurd, maar is wel uitgegaan van de premisse dat douanevertegenwoordigers en geautoriseerde marktdeelnemers op de door ons gewenste manier moeten samenwerken.

De Raad heeft een goed compromis gevonden. Bovendien is deze oplossing aanvaard door verenigingen van douanevertegenwoordigers, al hebben die in bepaalde lidstaten hun monopolie verloren.

Wat de gecentraliseerde in- en uitklaring betreft, is er vernieuwing in die zin dat een nieuw artikel 106 is ingevoegd omdat het logischer en transparenter is als alle bepalingen van het wetboek met betrekking tot dit concept in één enkel artikel worden opgenomen.

Voortaan kunnen alle economische operatoren op het grondgebied van elke lidstaat van gecentraliseerde in- en uitklaring profiteren. In gevallen waarbij verschillende lidstaten betrokken zijn, moeten zij aan de toelatingscriteria voor de status van geautoriseerde economische marktdeelnemer voldoen.

Ten slotte kunnen wij, op alle gebieden waarop dit verslag grote vooruitgang heeft geboekt, zeer tevreden zijn over het feit dat wij de comitologieprocedure naar 44 bepalingen van het gemoderniseerde douanewetboek hebben uitgebreid.

Ik verzoek het Parlement daarom het gemeenschappelijk standpunt van de Raad ongewijzigd te ondersteunen.

 
  
MPphoto
 
 

  László Kovács, lid van de Commissie. − (EN) Mijnheer de Voorzitter, na meer dan twee jaar actief interinstitutioneel werk zijn wij nu zeer dicht bij de voltooiing van de medebeslissingsprocedure inzake dit voorstel. Dat is in het bijzonder zo dankzij de inzet van mevrouw Fourtou en de steun van de leden van de Commissie interne markt en consumentenbescherming.

Het verheugt mij dat het rechtskader voor een toekomstgerichte hervorming van de Europese douane er hopelijk dit jaar nog zal zijn. Het is immers het jaar van de 40e verjaardag van onze douane-unie. Dat is een bijkomende drijfveer voor het werk dat nog voor ons ligt.

De douane-unie wordt meestal als een ‘oude’ pijler van de Gemeenschap voorgesteld. Ze kan echter niet tot een erfenis uit het verleden worden herleid. De douane-unie is vandaag in werking, en doet meer dan de vergaring van eigen middelen verzekeren. Steeds meer zullen douane-administratie, -wetgeving en -procedures de interne markt beveiligen, bijdragen aan consumentenbescherming, de externe aspecten van gemeenschappelijk beleid ondersteunen en bijdragen aan onze internationale handel. Daartoe dient de douanewetgeving zich te ontwikkelen om te antwoorden op grote veranderingen en uitdagingen in en buiten de Unie en om de meest doeltreffende regels en technieken te benutten.

Wat zal de modernisering van de het communautaire douanewetboek inhouden?

In de eerste plaats komen er betere douanereglementen met eenvoudiger en gestroomlijnde regels en procedures die de rechten en plichten van economische operatoren verduidelijken, hun een eenvormiger behandeling garanderen en voor een even hoog niveau van veiligheid en zekerheid zorgen.

In de tweede plaats komt er een stapsgewijze automatisering van alle douaneformaliteiten, met het oog op een geheel papierloze omgeving voor douane en handel. De ontwikkeling daarvan zal worden ondersteund en omkaderd door het e-douane-besluit (nr. 70/2008/EG) van het Parlement en de Raad van 15 januari 2008.

Tot deze wijzigingen behoort interoperabiliteit tussen nationale geautomatiseerde douanesystemen. Ze zullen in het bijzonder de in- en uitklaring mogelijk maken van goederen op de vestigingsplaats van de aangever, onafhankelijk van de plaats waar ze binnen zijn gekomen, buiten zijn gegaan of waar in de Gemeenschap ze vandaan komen. Het gaat om gecentraliseerde in- en uitklaring. Ze zullen ook de uitwisseling in real time mogelijk maken van gegevens tussen douane-autoriteiten, om risicoanalyses uit te voeren en de controle in het kader van het gemeenschappelijk risicobeheer te verbeteren.

Door het voorstel van de Commissie in eerste lezing te ondersteunen, heeft het Parlement de zeer belangrijke bijdrage van dit wetgevingsinitiatief aan de Lissabon-strategie voor groei en werkgelegenheid erkend. Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad van oktober 2007, dat de meeste door het Parlement in eerste lezing goedgekeurde amendementen bevat, wordt door de Commissie als een evenwichtig compromis beschouwd.

De Commissie is daarom verheugd over het verslag van mevrouw Fourtou, dat de goedkeuring van het gemeenschapelijk standpunt zonder wijziging aanbeveelt.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris, namens de PPE-DE-Fractie. – (EN) Mijnheer de Voorzitter, eerst wil ik mevrouw Fourtou danken. Ik bewonder haar inzicht in de details van deze zeer complexe materie.

Zoals ik al eerder heb gezegd, is het gemonderniseerde douanewetboek een uitzonderlijk saai, maar uitermate belangrijk stuk wetgeving van de Commissie. In 1975 stemde het Verenigd Koninkrijk in een referendum dat eigenlijk nu zou moeten worden gehouden, een referendum over het Verdrag van Lissabon, een referendum over toetreding tot deze club. Wij dachten dat we stemden om in een vrijhandelszone te komen. Wat wij kregen, was een douane-unie. Sedert ik hier ben, heb ik hard aan dit specifieke verslag gewerkt. Het douanewetboek aan punt scherpen en het op correcte wijze te moderniseren was het belangrijkste dat wij konden doen tot het helemaal wordt verjongd met een systeem van e-douane, dat de handel en de inning van rechten in de gehele Unie veel eenvoudiger maakt.

Zoals in alle Europese aangelegenheden vordert het echter niet zo snel als sommigen onder ons zouden willen, of vordert het zelfs helemaal niet. Deze tekst omvat nog steeds hinderpalen. Een aantal is ingebakken en zal pas verdwijnen als wij opnieuw beginnen. Wat is een geautoriseerde economische marktdeelnemer? Over welke kwalificatie dienen douane-vertegenwoordigers te beschikken? Kunnen deze in de toekomst worden gebruikt om starters of bestaande ondernemingen die zich in Europa verspreiden, tegen te houden?

Dit gemoderniseerde douanewetboek is een uitstekend en evenwichtig document. Het had echter veel beter kunnen zijn. Helaas moeten wij in het Parlement al te vaak compromissen sluiten. Ik hoop echter dat dit alles voor Europa uiteindelijk een goede zaak zal zijn.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Medina Ortega, namens de PSE-Fractie. – (ES) Mijnheer de Voorzitter, naar mijn mening is het door de Commissie voorgestelde en door het Parlement en de Raad behandelde communautaire douanewetboek een voorbeeldig proces gebleken. Mevrouw Fourtou, de rapporteur, heeft er zeer hard aan gewerkt. Zoals gewoonlijk zijn het Parlement, de Raad en de Commissie het over de definitieve, goed te keuren tekst eens geworden.

Ik ben het met de heer Heaton-Harris eens dat de Europese Unie in de eerste plaats een douane-unie is. Het douanewetboek is daarom voor haar werking van zeer groot belang. De douane-unie werkt echter niet helemaal vrij. De autoriteiten hebben veel invloed, omdat bepaalde goederen en waarden ons allen beïnvloeden. Het gaat om illegale handel en een aantal gevaarlijke vormen daarvan, zoals illegale wapen- en drugshandel, en de controle van kapitaalstromen.

Het is daarom logisch dat het communautaire douanewetboek de normale beperkingen van elk van de lidstaten bevat, en probeert die te harmoniseren. De punten van het debat hier werden naar genoegen opgelost door het tweevoudige concept van douanevertegenwoordigingsrechten en de geautoriseerde economische marktdeelnemer. Het gaat om twee concepten die theoretisch verschillend zijn, maar waar met het oog op harmonisering een gemeenschappelijke basis kan worden gevonden. De goedgekeurde oplossing is goed en geschikt.

De heer Kovács beklemtoonde het concept van gecentraliseerde in- en uitklaring in zoverre de douane-unie één geheel vormt. Het zou natuurlijk geen steek houden als er een verschil zou zijn tussen de verschillende douanefaciliteiten. Dit is een goede en praktische oplossing, die ons in staat zal stellen naar behoren te werken.

Het laatste aspect dat dient te worden vermeld, is de comitologieprocedure. De Commissie en de Raad hebben het belang van de betrokkenheid van het Parlement bij de procedure erkend. De bereikte overeenkomst houdt in dat het aantal bepalingen waarop deze procedure wordt toegepast, met de medewerking van het Parlement, van 28 tot 44 stijgt. Het Parlement kan dus met toenemende doeltreffendheid aan de bepalingen voor het doueanewetboek bijdragen.

Mijnheer de Voorzitter, ten slotte wil ik mevrouw Fourtou danken voor haar werk en de Commissaris voor zijn inspanningen om de voorstellen van het Parlement op te nemen.

 
  
MPphoto
 
 

  Othmar Karas (PPE-DE). – (DE) Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de Commissaris, dames en heren, de Europese Unie is ongetwijfeld veel meer dan louter douane-unie. Wij zullen ze in het debat van vandaag en in het besluit van morgen niet tot een douane-unie herleiden. Het douanebeleid aan de buitengrenzen van de EU is echter een zeer belangrijk element van de activiteiten van de Europese Unie en van een functionerende interne markt.

De ÖVP-Europa-club in het Europees Parlement is verheugd over het voorstel voor een verordening over een gemoderniseerd communautair douanewetboek. Ze is verheugd omdat dit voorstel de douaneprocedures stroomlijnt en de basis vormt voor eenvoudiger en snellere gemeenschappelijke douaneprocedures aan de buitengrenzen. Bovendien betekent het dat nu met de drastische veranderingen in de internationale handel – bijvoorbeeld op het gebied van informatietechnologie en elektronische gegevens – rekening zal worden gehouden. Daarnaast zullen voor douanevertegenwoordigers duidelijk omschreven gemeenschappelijke criteria gelden, die tot meer betrouwbaarheid en professionalisme zullen leiden.

Deze verordening versterkt de samenwerking tussen de lidstaten en de Europese Unie. Ze maakt de Gemeenschap sterker, zoals blijkt uit het feit dat alle amendementen van het Parlement door de Raad werden overgenomen. Naar mijn mening betekent dit eenvoudiger en snellere in- en uitklaring. Dat is goed voor de handel en voor de gehele Europese Unie.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Schwab (PPE-DE). – (DE) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ook ik dank de rapporteur en natuurlijk ook de schaduwrapporteur, die beide waardevol werk in het kader van een zeer technisch dossier hebben geleverd.

Doelstelling van het nieuwe douanewetboek is het bestaande wetboek en de betrokken reglementen door een gemoderniseerd wetboek te vervangen, de huidige douaneprocedures te stroomlijnen en de basis te leggen voor toegankelijke, interoperabele douanesystemen in de gehele Europese Unie. Dat verheugt ons zeer, omdat bedrijven zullen profiteren van de aanpassing aan de huidige ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie en snellere en veiliger verwerking van de toenemende hoeveelheden goederen die de grenzen van de EU oversteken.

Bedrijfsverenigingen en kamers van koophandel hebben van bij de aanvang terecht gewaarschuwd voor de buitensporige bureaucratie in de veiligheidsinitiatieven van de EU, die uit de VS zijn overgewaaid. Via onze onderhandelingen in het Parlement en het intensieve contact met de Commissiediensten hebben wij uiteindelijk een vrij goede en onbureaucratische oplossing gevonden, waarvoor ik dankbaar ben.

Een zeer belangrijk punt voor ondernemingen dat nu wordt verwezenlijkt, is de gecentraliseerde in- en uitklaring via een enkel loket. Wij hebben ook onze eis doorgedrukt van een bevoorrechte status voor ondernemingen die aan de vereiste criteria voldoen. Ik ben daar heel trots op.

Als lid van Zuid-Baden moet ik er echter op wijzen dat, indien niet tijdig voorzorgsmaatregelen worden genomen, het douanewetboek aan de buitengrenzen van de EU grote problemen kan veroorzaken met landen die geen EU-lidstaat zijn. Ik weet dat de Commissie die maatregelen wil nemen. Ik heb het hier over Zwitserland, en ik hoop dat ook de lidstaten in het Gemengd Comité EU-Zwitserland hun rol zullen spelen.

Zwitserland is één van de belangrijkste markten voor EU-goederen. De vier buurlanden van Zwitserland’s in de EU zijn verantwoordelijk voor 41 procent van de uitvoer en 59 procent van de invoer van dat land. Daar is dus actie nodig. Wij mogen niet toestaan dat aan de Zwitserse grenzen kilometerslange files ontstaan ten gevolge van de invoering van het douanewetboek en omdat het Zwitserse in- en uitklaringssysteem licht van dat van de EU verschilt.

Mijnheer Kovács, ik verzoek u dit probleem in overweging te nemen en het als een dringende kwestie onder de aandacht van de lidstaten te brengen. Wij hebben het over een economisch centrum in het hart van Europa dat tengevolge van onze activiteiten niet van de internationale goederenstroom mag worden afgesneden.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik ben ervan overtuigd dat wij het gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake het douanewetboek morgen in de tweede lezing zullen goedkeuren. Het is een succesvolle modernisering van de Europese douanewetgeving. Het opent de deur naar een electronisch, gecentraliseerd, interoperabel en geautomatiseerd douanesysteem. Alle EU-organen zullen bij hun werkzaamheden gebruik kunnen maken van een one-stop shop op het gebied van beheer. De noodzakelijke controles zullen zo doeltreffender worden. Dankzij een ééngemaakt douane-informatieportaal – een enkel loket – zullen ondernemers kunnen communiceren met slechts één douanekantoor in de EU, waar ze gevestigd zijn. Deze regel vereenvoudigt en verenigt terminologie en definities en maakt ze gebruiksvriendelijker. Het is een goed voorbeeld van de mogelijkheid, zelfs in een uitgebreide EU, de bureaucratie te vereenvoudigen en de juridische context voor ondernemers en burgers te verbeteren. Bovendien zal het project tegen 2010 zichzelf hebben betaald. Ik dank mevrouw Fourtou en de heer Newton Dunn, de rapporteurs, de Commissie en de Raad voor hun uitstekende werk van de voorbije drie jaar.

 
  
MPphoto
 
 

  Bill Newton Dunn (ALDE). – (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik heb een opmerking in antwoord op de heer Heaton-Harris, die in 1975 dacht dat Groot-Brittannië tot een vrijhandelszone toetrad. Ik maak mij ernstig zorgen over zijn geheugen, of misschien over zijn opleiding. Groot-Brittannië verliet een Europese vrijhandelszone, de EVA. Wij kozen ervoor die te verlaten om tot de Europese Gemeenschap toe te treden. Mevrouw Thatcher, de leider van de Conservatieven ten tijde van het referendum van 1975 in het VK, zei dat het meer dan een vrijhandelszone was. Dat is heel eenvoudig en heel duidelijk.

Aangezien de heer Heaton-Harris vandaag in het VK een referendum wil over het Verdrag van Lissabon, is hij er duidelijk van overtuigd dat het Britse publiek alle documenten zou lezen om te beslissen hoe het zou stemmen. In 1975 moet dat waar zijn geweest. Het Britse publiek zal in 1975 in de documenten hebben gelezen dat het niet om een vrijhandelszone, maar om een steeds hechtere unie ging. De Europese Unie is een steeds hechtere unie. Mijnheer de Voorzitter, kunnen wij een pilletje krijgen voor het geheugen van de heer Heaton-Harris?

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. − Mijnheer Newton Dunn, ik dank u. Onze avonden in het Europees Parlement zouden zonder deze interessante Britse debatten somber zijn.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik zal weerstaan aan de verleiding mee te doen. Ik dank de rapporteur voor zijn gedetailleerde verslag.

Wij moeten eerlijk zijn: dit is niet waar mensen in hun sociale leven over praten. Het bijwerken van onze douanewetgeving is echter van zeer groot belang voor handel en werkgelegenheid. Dat is waarvoor wij het doen. De idee van gecentraliseerde in- en uitklaring is goed. Laten wij hopen dat het onder de nieuwe regels ook werkt.

Een enkel loket kan de onnodige bureaucratie beperken. Wanneer dat alles in werking is, moeten wij de economische operatoren om feedback vragen en bereid zijn aanpassingen aan te brengen waar er problemen zijn, die hier door andere sprekers naar voren zijn gebracht.

 
  
MPphoto
 
 

  László Kovács, lid van de Commissie. − (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik ben verheugd en trots over het feit dat wij zo ver zijn gekomen. Ik ben het eens met de sprekers die dat een zeer grote prestatie voor de gehele Unie vinden.

In de eerste plaats dank ik u voor uw steun voor de gemoderniseerde douanewet en voor uw belangstelling voor de toekomstige ontwikkelingen. Zoals u weet, zal de goedkeuring en inwerkintreding van het wetboek niet het einde van het verhaal zijn. De toepassing ervan zal immers van de afronding en toepassing van zijn uitvoeringsbepalingen afhankelijk zijn.

Voor de goedkeuring van deze bepalingen zal van de nieuwe regelgevende procedure met toezicht gebruik worden gemaakt. Dat zal het Parlement de mogelijkheid geven na te gaan hoe de Commissie voornemens is met de hulp van het Comité Douanewetboek de algemene bepalingen in het kader van het Wetboek in praktijk te brengen.

Naast deze procedurele vereiste is de Commissie voornemens het Parlement via zijn Commissie interne markt en consumentenbescherming van de staat van de voorbereiding van de ontwerp-uitvoeringsmaatregelen en het tijdschema voor de toepassing van het gemoderniseerde douanewetboek op de hoogte te houden.

Wat het door de heer Schwab naar voren gebrachte probleem van Zwitserland en de Europese Unie betreft, zal op 1 juli 2009 het beveiligingsamendement van het communautair douanewetboek volledig worden toegepast. Alle goederen die de Gemeenschap binnenkomen of verlaten, zullen dus aan pre-arrival of pre-departure-aangifte worden onderworpen. De geautoriseerde marktdeelnemers zullen van de vergemakkelijkingen in het wetboek profiteren.

Wat derde landen betreft, onderhandelen wij momenteel met Zwitserland over de wederzijdse erkenning van controlecentra, de resultaten van controles en de status van geautoriseerde marktdeelnemer. De onderhandelingen zijn aan de gang, en wij verwachten een wederzijds bevredigende oplossing tegen 1 juli 2009.

Ten slotte wil ik u uitnodigen om op 1 juli 2008 aan de viering van de 40e verjaardag van de douane-unie deel te nemen. De douane-unie was de eerste hoeksteen van de interne markt en blijft één van haar belangrijkste onderdelen. Ik kijk uit naar de voortzetting van ons debat over de toekomstige rol van de douane in het kader van de vieringen. Ik dank u nogmaals voor uw steun.

 
  
MPphoto
 
 

  Janelly Fourtou, rapporteur. – (FR) Mijnheer de Voorzitter, ik dank alle sprekers en al wie aan dit verslag heeft meegewerkt.

Aangezien de heer Medina Ortega over illegale handel heeft gesproken, kan ik niet weerstaan aan de drang het over namaak te hebben. Tussen 1998 en 2004 is het aantal arrestaties wegens namaak met 1000 procent gestegen. Daaruit blijkt dat de huidige controlemechanismen dienen te worden bijgewerkt, en dat een nieuwe aanpak moet worden gevonden wat de taken van de douaneambtenaren betreft.

Ik breng hulde aan de professionals zelf, die blijk hebben gegeven van een open geest. Ik wil hun zeggen dat ik hun dankbaarheid verschuldig ben. Dat is ongetwijfeld een antwoord op de bezorgheid van mevrouw McGuinness. Wat de uitvoeringsmaatregelen betreft, zal ik mijn best doen om de dialoog te bevorderen tussen de douane-autoriteiten en de Gemeenschapsinstellingen, waaronder de Commissie, waarmee er steeds voldoende nauwe en productieve samwenwerking was.

Ik verzoek u daarom het gemeenschappelijk standpunt te ondersteunen. Ik dank u voor uw aandacht.

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. − Het debat is gesloten.

De stemming vindt op 19 februari 2008 plaats.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid