Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/2092(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0015/2008

Předložené texty :

A6-0015/2008

Rozpravy :

PV 18/02/2008 - 25
CRE 18/02/2008 - 25

Hlasování :

PV 19/02/2008 - 6.18
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


Doslovný záznam ze zasedání
Pondělí, 18. února 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

25. Faktory, které podporují terorismus a nábor nových teroristů (rozprava)
Zápis
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Dalším bodem je zpráva (A6-0015/2008) pana Gérarda Depreze jménem Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a návrh doporučení Evropského parlamentu Radě ohledně faktorů, které podporují terorismus a nábor nových teroristů (2006/2092(INI)).

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez, zpravodaj. – (FR) Pane předsedající, zpráva, kterou mám tu čest zde dnes jménem Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci představit, má své kořeny v návrhu, který na konci roku 2005 předložil náš kolega pan Duquesque, jemuž bych se chtěl při této příležitosti poklonit.

Také bych rád vyzdvihl, jak obrovské množství práce na této zprávě odvedl můj kolega pan Mayor Oreja, který se z důvodů, jež zde nemohu uvést, rozhodl po hlasování ve výboru své jméno stáhnout.

Pokud jde o obsah zprávy, která byla Parlamentu předložena, jsem přesvědčen, že jej lze shrnout tím, že velký počet bodů, které obsahuje, seskupíme kolem čtyř hlavních témat.

Prvním tématem je závažnost a trvalost ohrožení. Nelze popírat, že terorismus obecně, a džihádský terorismus především, představuje v současné době nejvážnější ohrožení bezpečnosti občanů Evropské unie. Krvavé útoky v Madridu v roce 2004 a  v Londýně v roce 2005, a nesmíme zapomenout na všechny pokusy, které byly od té doby zmařeny, jsou důkazem neutuchající a závažné povahy této hrozby. Z toho vyplývá – a zpráva je v tomto bodě poměrně empatická – že boj proti terorismu musí zůstat jednou z priorit Evropské unie a jejích členských států.

Nicméně, a to je druhým tématem zprávy, tento odhodlaný boj proti terorismu musí být veden určitým způsobem. Existují zásadní principy, jimiž je třeba se řídit, jinak pokřivíme základní hodnoty, kterými se naše společnosti řídí. Při boji proti terorismu je třeba svědomitě respektovat lidská práva a základní svobody, zejména svobodu vyznání a právo na spravedlivé soudní řízení.

Zároveň, a to se týká zejména džihádského terorismu, je důležité jasně rozlišovat mezi kulturami a náboženstvím na jedné straně, a terorismem na straně druhé. Převážná většina muslimů, a zde je třeba zdůraznit, že právě oni jsou hlavními oběťmi terorismu v Iráku, Afghánistánu a Pákistánu, nemá s extremisty naprosto nic společného; a právě proti extremistům, kteří překrucují náboženství, jež údajně vyznávají, musíme bojovat.

Opírajíc se o zásadu, že nenávist a frustrace jsou dva faktory, které pohánějí radikalizaci, zpráva členským státům připomíná, že prioritními politikami, které je třeba provést, aby byly v naší společnosti prosazeny umírněnost, tolerance a dobré vztahy, jsou boj proti všem formám diskriminace, a zejména opatření, která usilují o integraci menšin.

Třetí téma se týká opatření, jejichž konkrétním cílem je prevence teroristických činností. Ačkoli mají členské státy v této oblasti k dispozici dlouhý seznam doporučení, zdůrazňuje zpráva nutnost vyšší ostražitosti, pokud jde o propagaci terorismu, zejména prostřednictvím internetu a  v místech, kde se konají kázání, a obecně prostřednictvím audiovizuálních prostředků.

Čtvrtým tématem jsou represivní opatření. V této souvislosti je třeba nad jiné vyzdvihnout jedno opatření, neboť to dozajista nebude trpět nedostatkem polemiky. Je obsaženo v odstavci 10 zprávy a navrhuje, aby bylo do definice teroristických činů zařazeno také ospravedlňování terorismu. A  i když si nejsem zcela jist, že je slovo „ospravedlnění“ v této souvislosti tím pravým – osobně se domnívám, že francouzština by dala přednost slovu „chvála“ či „apologie“ terorismu, a že by nebylo lepší toto slovo změnit, jsem zvědavý, jak bude tato sněmovna zítra reagovat na poněkud choulostivý bod, který tkví v samém jádru diskuse, a to na otázku, kudy natáhnout dělicí čáru mezi bezpečností, základními právy a svobodou projevu.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, místopředseda Komise. Pane předsedající, radikalizace vedoucí k násilí je stěžejní otázkou politiky Komise v oblasti boje proti terorismu, a proto vítám fakt, že je zde dnes tato zpráva projednávána a že se zabývá zcela zásadními otázkami. Rovněž oceňuji pokrok při spolupráci jednotlivých institucí ve věci uznání obrovské výzvy, jíž čelíme při vývoji ucelené politiky EU, díky které budeme moci radikalizaci předcházet, přerušit ji nebo zvrátit.

Po řadě iniciativ, k nimž od doby, kdy jsem v září 2005 předložil k této problematice první sdělení, došlo, bude letos v červenci Radě a Parlamentu předloženo sdělení, v němž budou identifikovány osvědčené postupy členských států a obsažena konkrétní doporučení ohledně dalšího vývoje. Podotýkám, že v tomto smyslu obsahuje zpráva doporučení Komisi.

Během posledních tří let jsme obětovali mnoho času a zdrojů, abychom tomuto jevu, jeho vývoji, projevům a dynamice porozuměli. Zadali jsme čtyři samostatné srovnávací studie, které jsou v současnosti dokončovány. Všem členským státům jsme rozeslali dotazník a nyní analyzujeme obdržené odpovědi. Uspořádali jsme konferenci o úloze vzdělání při prevenci radikalizace, na níž se sešli učitelé, vedoucí náboženští představitelé a tvůrci politiky, aby formulovali nové myšlenky.

V současnosti připravujeme návrh sdělení. První tři studie, o spouštěcích faktorech a narativních a mobilizačních taktikách, mají být schváleny následující měsíc. Čtvrtá studie se týká angažovanosti občanské společnosti (osvědčené postupy) a pravděpodobně bude zveřejněna v době přijetí sdělení, tedy v červenci. Její hlavní výsledky budou v této etapě již do sdělení začleněny. Probíhá analýza dotazníků, které byly rozeslány členským státům, a její výsledky se ve sdělení rovněž odrazí.

Proto můžeme nyní formulovat politiku s mnohem hlubší znalostí celé problematiky. Naše sdělení se zaměří na důležité otázky jako narativní techniky používané násilnými radikály a radikalizace ve vězeních a na dalších citlivých místech. Rovněž budeme hovořit o úloze vzdělání a o zapojení se občanské společnosti do boje proti radikalizaci.

Členové si jsou jistě vědomi, že jde-li o podněcování k terorismu, předložili jsme pozměňovací návrh k rámcovému rozhodnutí o boji proti terorismu, které je součástí „teroristického balíčku“, jenž byl předložen loni v listopadu. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je začlenit do rámcového rozhodnutí trestné činy podobné těm, na které se vztahuje Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu: veřejnou provokaci, nábor a přípravu teroristů – a to i prostřednictvím internetu – a zejména internetové návody, jak doma vyrábět výbušniny.

Komise je pevně odhodlána poskytovat podporu obětem terorismu. Od roku 2004 jsem prokázali naši podporu prostřednictvím finanční pomoci při řadě projektů, jejichž cílem bylo pomoci sdružením obětí terorismu a posílit solidaritu mezi evropskými občany. Plánujeme, že v roce 2008 zřídíme Evropskou síť sdružení obětí terorismu, aby na evropské úrovni zastupovala zájmy obětí terorismu a posílila solidaritu evropských občanů s oběťmi terorismu.

Na závěr třeba říci, že abychom dokázali čelit terorismu na evropské úrovni, je naprosto nezbytné provádět politiku globální prevence faktorů, které vedou k radikalizaci a náboru nových teroristů, abychom prozkoumali hluboké kořeny terorismu a zároveň se nikdy nedopustili toho, abychom terorismus ospravedlňovali. Džihádský terorismu zůstává největší hrozbou pro demokratické společnosti i pro miliony poctivých muslimů v EU i v mnoha dalších částech světa.

 
  
MPphoto
 
 

  Manfred Weber, jménem skupiny PPE-DE. – (DE) Pane předsedající, pane místopředsedo, dámy a pánové, myslím, že je smutné, že se terorismem musíme už zase zabývat. Radikalizace a terorismus do Evropy nepatří. Evropa, kterou budujeme, je Evropa tolerantní, a proto je vždy smutné, když se k této problematice musíme vracet.

Máme mnoho společného. Terorismus je uznáván za nejzávažnější ohrožení. Musí být zastaven nábor nových teroristů. Musíme respektovat základní práva. Dialog je klíčem k toleranci. Musíme být obzvláště ostražití, co se internetu týče, zejména vezmeme-li v úvahu jeho význam pro komunikaci.

V naší zahraniční politice přikládáme terorismu obzvláštní význam. K boji proti terorismu a radikalizaci potřebujeme, aby jednotlivé služby byly lépe provázány sítěmi. Obzvláště bych chtěl poděkovat panu místopředsedovi Komise za návrhy a shrnutí, které zde předložil.

Moje skupina tudíž velmi lituje, že podaná ruka našeho zpravodaje, pana Mayora Oreji, nebyla přijata a že jsme na konci tohoto procesu nedokázali nalézt kompromis. Skupina PPE-DE tudíž pro zítřejší hlasování definovala řadu klíčových bodů: budou-li například předloženy návrhy na vypuštění částí, které uvádějí, že porušování práv jednotlivců a právního státu vedou k terorismu; budou-li předloženy návrhy na vypuštění částí, které podrobují školy a náboženská centra zvláštnímu dozoru; a budou-li předloženy návrhy na vypuštění odkazů na džihádský teror.

Chceme-li čelit určité hrozbě, musíme vědět, odkud pochází. Proto musíme džihádský teror označit za klíčovou výzvu a tento fakt ve zprávě uvést. Bude-li vypuštěn, nebudeme moci tuto zprávu při hlasování podpořit. Nepodpoříme žádné další oslabení zprávy. Proto doufám, že při zítřejším hlasování budeme moci dosáhnout dobrých výsledků.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Fava, jménem skupiny PSE. (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, rád bych kolegům poděkoval a hned na počátku zdůraznil, že jsme byli, upřímně řečeno, přinuceni pracovat na zprávě, která byla již od začátku špatná, na různé strany vysílala různá poselství a obsahovala vratké návrhy. Jsem přesvědčen, že Výbor pro občanské svobody odvedl vynikající práci, neboť se mu podařilo vrátit této zprávě smysluplný a hmatatelný politický profil.

Na výchozím bodě jsme se samozřejmě všichni shodli. Násilná radikalizace jednotlivců a skupin v posledních letech odhalila jednu z největších slabin našeho právního systému a byla tvrdým útokem na naše demokratické instituce. Je důležité proti tomuto jevu bojovat. V tomto smyslu nabízí akce Evropské unie přidanou hodnotu, neboť je harmonizovaná, protože pokud shromáždíme naše nástroje, bude v jejich celku každý jednotlivý nástroj mít své vlastní nedílné slabiny.

To však pro nás představuje novou výzvu, která si žádá vyvážené úsilí bez toho, abychom propadli přirozenému lidskému pokušení – které je od doby, kdy jsme byli svědky útoků z 11. září, nevyhnutelné – zobecňovat jevy, budovat z Evropy pevnost nebo odsouvat na vedlejší kolej prioritu, která je jádrem celého procesu integrace EU, tedy ochranu základních práv.

Proto se domníváme, že je důležité vydat se třemi směry, které zpráva zmiňuje. Prvním krokem je respektování základních práv a právního státu, zejména, jak řekl pan Frattini, svobody vyznání a svobody projevu. Nebudou-li tato práva zaručena, bude odsouzena k nezdaru i samotná představa Evropy i integrační proces, který je v první řadě založen na základních právech evropských občanů.

Je třeba, abychom posílili soudní spolupráci a udeřili na radikální, násilné a organizované skupiny extremistů. Je třeba, abychom na evropské úrovni plně harmonizovali teroristické činy, a  k návrhu Výboru pro občanské svobody by měla být doplněna harmonizace promíjení trestné činnosti. Samozřejmě se také musíme zaměřit na důkladnou prevenci: musíme napadat příčiny a faktory – jichž je celá řada a je zbytečné předstírat opak –, které vedou k radikalizaci různých skupin obyvatelstva v našich společnostech. To znamená, že je třeba rozšířit občanská práva, práva aktivního občanství, jinými slovy formu občanství, které je tvořeno povinnostmi a účastí na politickém životě, jakož i dialog s náboženskými hnutími.

Jak prohlásil pan místopředseda, musíme také chránit a bojovat za miliony – desítky milionů evropských občanů, kteří vyznávají jiné náboženství než my, jakož i za muslimské občany mimo Společenství, kteří se v životě vždy řídili pravidly naší demokracie a dodržovali naše zákony, za což si zasluhují naši úctu.

Je třeba, abychom rozvíjeli dialog, který bude dokládat alianci civilizací, a nikoli jejich střet. „Aliance civilizací“ – už končím, pane předsedající – není pojem, který jsme si vypůjčili z politické polemiky; je to termín korunovaný Radou bezpečnosti OSN. Vyjadřuje důležitou odpovědnost a pevné odhodlání této sněmovny a našich komunit. Jsem přesvědčen, že je velice důležité, aby byl tento pojem v zítřejším usnesení zachován.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignasi Guardans Cambó, jménem skupiny ALDE. – (ES) Pane předsedající, domnívám se, že zpráva je vyvážená, krajně důležitá a zabývá se problematikou, která je nám všem dnes až příliš známá.

Nelze pochybovat o tom, že terorismus je politickým jevem a všichni jsme si vědomi, že má politický rozměr. Příčiny terorismu, či spíše důvody, které některé lidi vedou k tomu, aby se stali teroristy, jsou však zcela jiné. Jaime Mayor Oreja je vymezil ve své první zprávě, a to zprvu velmi sporným způsobem, ale po mnoha setkáních a mnoha změnách dosáhl výsledků, které jsou naprosto přijatelné i pro jeho vlastní skupinu.

Rád bych před touto sněmovnou dosvědčil, stejně jako se svědčí před soudem, že není pravda, že byla nabídnutá ruka Jaimea Mayora Oreji odmítnuta. Dosvědčil bych to i pod přísahou, kdyby to Parlament požadoval. Není to pravda. Důvody, proč jsou této zprávě nyní stavěny různé překážky, zná nejlépe Evropská lidová strana a její skupina. Mohu dosvědčit, že během setkání v kanceláři pana Mayora Oreji jsme z 99 % souhlasili se vším, o čem budeme zítra hlasovat. Nikdo nemůže tvrdit, že některé body byly zamítnuty nebo že byla zamítnuta nabídka, protože by se jednalo čistě a jednoduše o nepochopení skutečnosti.

Postoj, který Partido Popular zítra zaujme, zůstává tajemstvím, a nepochybně tak bude oslabeno společné politické poselství, které se snažíme předat. Tento postoj je podle mého názoru politováníhodný. Domnívám se, že pokud někdo tvrdí, že problémem je, že z jedné části je nutné slovo „džihád“ vypustit, ačkoli se následně objeví na třech jiných místech a poté znovu v bodě odůvodnění H, a že je džihádský terorismus hlavním druhem terorismu, jemuž čelíme, snaží se nalézt výmluvy, které nejsou věrohodné.

V každém případě tato zpráva hovoří o svobodě, náboženské svobodě, svobodě myšlení a dokonce svobodě odmítnout sociální model, ale jasně zdůrazňuje, že Evropa nemůže dovolit, aby pod rouškou náboženství docházelo k podněcování k násilí, k nenávisti nebo ke zničení samotných pilířů, na nichž společnost stojí.

Stát je oprávněn použít na vlastní ochranu a ochranu svých občanů určité nástroje. V podstatě může toto právo plně uplatňovat v policejní a soudní oblasti a zároveň vést dialog, podporovat účast a usilovat o plnou integraci lidí, z nichž se mohou jednoho dne stát takoví fanatici, že zaútočí na svoji vlastní společnost, na společnost, do které se začlenili, nebo jednoduše na svoji vlastní společnost, protože v mnoha případech se tito lidé mezi námi narodili.

Je otázkou, a moje skupina o tomto tématu hodně diskutovala, do jaké míry jsou, či nejsou platné právní předpisy dostačující; pojmy jako apologie a ospravedlňování teroristických činů jsou pro některé lidi nezbytné, jiní je odmítají jakožto možné nadbytečné omezení svobody projevu. Moje skupina zaujala tento postoj: nezacházet ve změnách zákona ještě dále a pojem apologie zamítnout.

V každém případě již končím, pane předsedající, a tuto zprávu vítám. Doufám, že Evropská lidová strana znovu zváží podporu, kterou by mohla tomuto obsahu poskytnout. Coby ukazatel cesty ke globální politice vítám politiku Komise, v jejímž rámci policejní síly v celé Evropě úzce spolupracují a jsou přijímána opatření, jejichž výsledky respektují práva občanů.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki, jménem skupiny UEN. (PL) Pane předsedající, podobně jako Ernest Hemingway bych řekl: „Neptej se, komu zvoní teroristická hrana – zvoní tobě“. Po útocích ve Španělsku před čtyřmi lety a  v Anglii před třemi lety má toto poselství svůj význam. Kdyby si Oriana Fallaciová, krajanka pana komisaře Frattiniho, mohla přečíst dokument, o němž dnes diskutujeme, byla by s největší pravděpodobností otřesena. Paní Fallaciová byla vynikající italská intelektuálka a byla známá jako nekompromisní a kontroverzní osoba. Byla přesvědčena, že islámští teroristé jsou v postatě ztělesněním islámu a jeho samotnou podstatou.

Evropský parlament může mít na věc samozřejmě odlišný názor. Stojí však za to zamyslet se nad tím, proč jsou muslimští teroristé schopni získat tak rozsáhlou podporu mezi mladými Araby, kteří se narodili v členských státech Evropské unie.

Prohlášení o tom, že válka proti teroru nadále zůstane prioritou Evropské unie, plně podporuji. Je velice důležité, abychom se soustředili na teroristickou propagandu na internetu. K tomu bych dodal, že k propagaci radikálního islámu může být použito i satelitní televizní vysílání v arabštině.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Georgiou, jménem skupiny IND/DEM. (EL) Pane předsedající, čas běží. Musím vám nicméně sdělit, že zprávu vnímám příznivě, neboť se podle mého názoru omezuje především na odhalování na jedné straně, a na potlačování na straně druhé.

Chtěl bych zdůraznit, že bychom se měli zabývat převedším náborem teroristů.

Oblast na našem prahu, Blízký východ, je jakousi akademií produkující teroristy. Proč? Za 60 let se Evropa nepokusila problémy v této oblasti vyřešit a ani jsme k tomu neměli žádný důvod.

Dnes vzniká podobná situace a jsem rád, že mi bylo uděleno slovo právě dnes, den po vyhlášení nezávislosti Kosova.

Víme, že už zítra může v oblasti znovu dojít k nečekaným událostem. Co když se zítra Srbové v Mitrovici rozhodnout postavit na odpor nebo, chcete-li, dát najevo svoji nespokojenost? Označíme je za teroristy?

Musíme zkoumat důvody, proč se stále objevují noví teroristé, kteří jsou ochotni napadnout náš evropský systém, jenž je nepodporuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI). – Pane předsedající, zastupuji v této sněmovně Severní Irsko, které, jak každý ví, je již po desetiletí zmítáno krutým terorismem. Vzhledem k této zkušenosti bych při této rozpravě rád zmínil dva body.

Zaprvé, s terorismem se nelze usmířit, terorismus je třeba porazit. Začněte s teroristy diskutovat, udělte teroristům ve vězení zvláštní status a nakonec je předčasně propusťte na svobodu, a brzy skončíte stejně jako Severní Irsko: se zatvrzelými teroristy v samém jádru vlády. Usmíření jen zvyšuje chuť – neukojitelnou chuť – teroristů.

Druhý bod, který chci vyzdvihnout, zní: zatímco zneužívání státní moci je špatné, naivní víra, jež z této zprávy čiší, že zahrneme-li teroristy takzvanými „lidskými právy“, podaří se nám je neutralizovat, ve skutečnosti jen jejich věc podpoří, neboť tito lidé každé takové právo obratně využijí a zneužijí ve vlastní prospěch a zároveň budou svým obětem upírat právo nejzákladnější, tedy právo na život.

Vzhledem k extrémním projevům jejich vražedné strategie je někdy při obraně společnosti nutné zvolit mezi neomezenými právy teroristů a právy nevinných lidí. Za takovýchto okolností dám bez váhání přednost právu společnosti na vlastní obranu před domnělými lidskými právy teroristů. Bitva proti terorismu je bitvou dobra proti zlu, a bude-li to nutné, budou práva teroristů pro naši společnost až na druhém místě.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE).(PT) Pane předsedající, pane místopředsedo Komise, dámy a pánové, nemohu začít jinak, než že znovu zopakuji, že neutuchající boj proti terorismu je třeba vést v mezích zákona, při respektování právního státu a bez porušování základních práv. Nejsem si jist, zda, jak tvrdí zpráva, je terorismus hlavní hrozbou pro bezpečnost občanů Unie, ale souhlasím s panem Deprezem, že definitivně patří mezi hrozby nejzávažnější. Jsem přesvědčen, že budeme-li tuto hrozbu podceňovat, nedokážeme jí účinně čelit a nebudeme moci zvýšit bezpečnost našich občanů. Proto budu hlasovat proti navrženým pozměňovacím návrhům.

Terorismus se nedotýká pouze občanů zemí, v nichž k teroristickým útokům došlo, ale bezpečnosti všech. Terorismus šíří strach a hrozbu násilí. Terorismus je iracionální projev fanatismu, který zcela opomíjí hodnotu života a lidskou důstojnost. Unie i pan komisař Frattini považují boj proti terorismu za vrcholnou prioritu. Potřebujeme vytvořit globální strategii, která nám umožní rozložit teroristické sítě. Tato strategie musí uznávat význam prevence i význam boje proti náboru teroristů a všem faktorům, které podporují násilnou radikalizaci.

Je důležité analyzovat a pochopit důvody, příčiny a procesy, které vedou k radikalizaci a terorismu, a to zejména u mladých lidí žijících v našich členských státech. Proces integrace rozhodně nebyl bezchybný. Souhlasím s tím, že je třeba v mezích zákona a  s ohledem na svobodu projevu zabránit teroristické propagandě, která nabádá k teroristickým činům.

Na závěr mi nezbývá než souhlasit s panem Mayorem, že evropská iniciativa v této oblasti nemůže a nesmí sloužit jako platforma k prosazování národních volebních strategií.

 
  
MPphoto
 
 

  Inger Segelström (PSE).(SV) Pane předsedající, dovolte mi na začátek poděkovat panu Deprezovi za zprávu a za tolik potřebnou diskusi o terorismu. Rovněž se domnívám, že přichází ve správnou chvíli, neboť nyní probíhá Evropský rok mezikulturního dialogu.

Navzdory tomu si myslím, že zpráva dostatečně nevysvětluje důvody, proč se lidé, zejména mladí muži, stávají teroristy nebo jsou přilákáni k tomu, aby jimi stali a postavili sebe samé mimo demokratickou společnost. Podíváme-li se kolem sebe, nemůžeme si nevšimnout chudoby a zjevných nespravedlností. Až příliš mnoha mladým lidem nejsme schopni nabídnout odbornou přípravu, zaměstnání, bydlení či naději v budoucnost. Tato skutečnost je živnou půdou fanatismu a vede mladé lidi k tomu, aby se snažili zabezpečit vlastní skupině či vlastním lidem více práv. Analýzu tohoto jevu zpráva postrádá.

Naléhavě vás žádám, abyste hlasovali zejména pro pozměňovací návrh 12, jelikož v současné době se teroristická propaganda šíří především po internetu, což většina z nás nevidí ani nemůže kontrolovat. Jde o generační otázku a musíme prohloubit a zlepšit naše znalosti o náboru teroristů a naše schopnosti, jak tomuto náboru předcházet. Jinak pozměňovací návrhy skupiny PSE podporuji.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Alvaro (ALDE). – (DE) Pane předsedající, panu Deprezovi i panu Guardansi Cambóovi děkuji za připomínky. Podle mého názoru se ve velké míře shodují se stanoviskem naší skupiny.

Název zprávy zní: „Faktory, které podporují terorismus a nábor teroristů“. Jiní řečníci zde zcela oprávněně uvítali fakt, že o této problematice diskutujeme. Nediskutujeme o ní však poprvé. Evropský parlament a Unie diskutovaly o kazatelích nenávisti a přijaly preventivní opatření, aby zastavili tok finančních prostředků do teroristických organizací. Tato opatření jsou zcela jistě užitečná.

Podle mého názoru se zpráva v tomto ohledu vydává správným směrem. Myslím si, že by bylo mírným nadhodnocováním celé problematiky, pokud bychom internet považovali za kořeny všeho zla či za bezpečný přístav. Nepochybně vytváří prostor, v němž se odrážejí sociální trendy stejně jako ve skutečném životě, nevěřím však, že bychom měli veškeré naše úsilí zaměřit na to, abychom terorismus z internetu jednou a provždy vytlačili. To se nám jednoduše nemůže podařit.

Otázkou tedy je, co můžeme udělat místo toho? Hovořili jsme o audiovizuálních službách a  v této souvislosti vyvstává otázka, proč Evropská unie neučiní žádné opatření, jestliže některé kanály na území EU vysílají nenávistné programy, které se zaměřují přímo na děti?

V jednom z programů Hizballáhu například figura převlečená za Mickey Mouse – v jakékoli podobě – útočí na židovské osadníky. Účelem je poučit malé palestinské děti o vlastní historii. V tomto případě ani jeden členský stát nezakročil, aby problém ukončil. Místo toho se do věci vložila společnost Walt Disney, aby hájila svá práva na Mickeyho, a na konci cyklu byl Mickey Mouse židovským osadníkem zavražděn.

A takovýto pořad byl vysílán na území Evropy! Proč Hizballáh dosud není na seznamu EU teroristických organizací? O této problematice jsme před chvílí vedli zajímavou diskusi s Dickem Martym. Domnívám se, že obecně potřebujeme více stavebních kvádrů, abychom terorismus udrželi na uzdě. K tomu bude zcela jistě nutné vykořenit terorismus v příslušných zemích, např. tím, že vytvoříme zdravotnické systémy, infrastrukturu a systémy vzdělávání. Zajištění těchto služeb bychom neměli ponechávat na teroristických organizacích, jako jsou Hamás v pásmu Gazy nebo Hizballáh, protože tato útočiště ve společnosti jsou právě místy, kde takovéto organizace získávají své podpůrce.

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: PAN BIELAN
Místopředseda

 
  
MPphoto
 
 

  Bárbara Dührkop Dührkop (PSE). – (ES) Pane předsedající, náš dnešní návrh doporučení Radě a Komisi má přispět k úsilí institucí a občanské společnosti o odstranění faktorů, které podporují terorismus a nábor nových teroristů.

Pane Frattini, jeho cesta do této sněmovny byla dlouhá a trnitá, ale nelze pochybovat o tom, že zítra bude jistě o čem hlasovat. Návrh se zabývá bojem proti islámskému extremismu, což je pro EU nový jev a  k tomu, aby mu mohla čelit, potřebuje určitou dávku rozvahy a prostředků.

Lze jej nicméně snadno extrapolovat na jakýkoli případ terorismu, k němuž může ve změti patriotismu a nacionalismu dojít. Proto bychom Radu chtěli požádat, aby apologii v rámcovém rozhodnutí o boji proti terorismu označila za zločin. Bylo by záhodno rozšířit harmonizaci toho zločinu na 27 členských států, ačkoli je přitom třeba vždy, opakuji vždy respektovat svobodu projevu.

Potlačení a prevence radikalizace musí probíhat současně. Chceme-li předejít radikalizaci, musíme 13 milionům muslimů, kteří žijí v EU, poskytnout možnost vzdělání a integrace a přestat tuto skupinu, která představuje 3,5 % obyvatelstva, cejchovat. Pokud jde o vnější vztahy EU, vyzýváme k dialogu, nikoli ke střetu civilizací. Právě z toho důvodu používáme pojem „aliance civilizací“ přijatý OSN, a nerozumíme emotivní reakci některých členů.

Tento rok je Evropským rokem mezikulturního dialogu. Nehodláme se podílet na překrucování náboženství: musíme podporovat sociální účast a dialog. To jsou některé důležité body doporučení. Jsou návrhy doporučení tak destruktivní, že je řečník nemohl vystát?

Pane Webere, musím poznamenat, že když pan Mayor Oreja nevysvětlil Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, proč hlasoval proti zprávě a následně ji zamítl, prokázal nedostatek parlamentní slušnosti. Jeho posedlost ustavičnou opozicí vůči Parlamentu na národní úrovni nám do velké míry odhaluje postoj předešlého řečníka k demokracii. Tento postoj nám bude k pramalému užitku, hodláme-li rozvíjet demokracii, a tato sněmovna funguje na základě shody, nikoli úzkoprsých gest.

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford (ALDE). – Pane předsedající, jsem přesvědčena, že jde o dobrou zprávu a téměř zcela se ztotožňuji s poznámkami mého pana předsedy a politického kolegy pana Depreze. Avšak nesouhlasím s ním a  s řadou dalších, pokud jde o vlastní rozsah antiteroristických zákonů.

Nedomnívám se, že nám jakkoli pomůže, budeme-li kriminalizovat oslavování či apologii terorismu. Podle mého názoru je problematický i pojem „ospravedlňování“. Jak o tom již dříve mnoho z nás hovořilo s Dickem Martym v souvislosti s černými listinami teroristů a zmrazením finančních prostředků, zákony musí být spravedlivé a efektivní, mají-li zůstat důvěryhodné a udržitelné a zachovat si veřejnou podporu. Vážně hrozí, že pokud trestní právo podle návrhu rozšíříme za hranice akcí a záměrů do říše domněnek, komentářů a dokonce fantazie, vytvoříme tím myšlenkové zločiny.

To by mohlo mít mrazivý dopad na svobodu slova. Když tvrdím, že chápu, proč Kurdové v Turecku pociťují hněv a odcizení kvůli útlaku své kultury, jazyka a identity a kvůli potlačování jejich politických aspirací, znamená to, že ospravedlňuji pumové útoky PKK?

Sotva se v této sněmovně najde člověk – i když pár jich zde bohužel sedí – který by neoslavoval Nelsona Mandelu. Africký národní kongres však spáchal v boji proti vysoce represivnímu státu apartheidu řadu teroristických činů. Existují lidé, z nichž jsou dnes státníci, v naší sněmovně byli ctěnými hosty, v minulosti však bojovali za svobodu.

Jsem tedy pouze zmatený liberál, jehož jedinou starostí je svoboda slova? Nejsem, protože zákon musí být účinný. Již se nám podařilo kriminalizovat podněcování k terorismu. To nám poskytuje široký prostor, abychom se zaměřili na chování a proslovy, jejichž cílem je podněcovat k teroristickým trestným činům.

Druhý nejvyšší soud Spojeného království, Odvolací soud, minulý týden anuloval vinu pěti mužů za držení džihádských materiálů, a to právě proto, že nebyly k dispozici žádné důkazy, že tito muži měli v úmyslu podněcovat k terorismu. Původní uznání viny v tomto případě vzbudilo odpor lidí – zejména mladých muslimů – kteří chtěli diskutovat a hovořit o zahraničních politice Evropy a Spojených států a tuto politiku kritizovat. Takto si v boji proti radikalizaci nepomůžeme. Tyto případy ale také díky svému neúspěchu ponechaly zákon ve zmatcích a nepořádku, z čehož mohou teroristé těžit ve svůj prospěch.

Dbejme na to, abychom odsuzovali pouze za podněcování. Nenechme se zlákat glorifikací ani apologií.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Marinus Wiersma (PSE). – (NL) Pane předsedající, i já bych rád ocenil zprávu, která před námi leží, a také slova pana komisaře a jeho úmysly. Lidé v mé zemi, Nizozemsku, v současnosti věnují radikalizaci a jejím tragickým důsledkům velkou pozornost. My sami v Nizozemsku jsme byli svědky odporné vraždy holandského televizního producenta, kterou spáchali mladí lidé z těchto radikalizovaných kruhů. Hovoříme pouze o malých skupinách, ale jejich činy mohou mít dalekosáhlé důsledky. Je velmi důležité, abychom spolupracovali a aby bylo učiněno vše pro odhalení a izolování skupin a mladých jednotlivých, kteří mohou páchat teroristické útoky.

Jak již ale zmínili mnozí přede mnou, velmi důležitá je také prevence radikalizace. Cílem je udržet skupinu, která se může uchýlit k násilí, co nejmenší. Stejně tak radikalizace pokaždé nekončí násilím. Je v každém případě špatné, cítí-li se mladí lidé zcela odtržení od společnosti a nechtějí-li s ní již mít nic společného. Podle naší zkušenosti je to mimo jiné způsobeno tím, že se politika v oblasti bránění radikalizace zaměřuje na místní orgány. Samozřejmě je také důležité zamýšlet se nad tím, co lze učinit ve vězeních a co lze na obecnější rovině učinit ve sféře vzdělání, abychom zabránili zneužívání internetu. Přesto však celá věc spočívá především na místních orgánech, které jsou schopny v komunitách aktivně čelit radikalizaci a sledovat mladé lidi, kteří k ní mají sklony. Domnívám se, že Evropská unie, a pan komisař především, mohou významně přispět ke shromáždění zkušeností z různých měst. Minulý týden naše skupina pracovně navštívila Rotterdam, město, které se intenzivně snaží bránit radikalizaci a oslovit skupiny, které k ní mají sklony.

Je také důležité, abychom se v naší zemi zapojili do širšího dialogu s muslimskými komunitami. Někteří mladí lidé, jichž se to týká, pocházejí z velkých komunit, a pokud tyto velké skupiny izolujeme, nikdy se nám tuto malou skupinu oslovit nepodaří. Je proto důležité vstoupit do dialogu s předpokladem, že převážná většina muslimských komunit, které žijí v naší společnosti, nechce mít s perverzním výkladem své víry nic společného, a že i letos, v roce kulturního dialogu, se na tomto dialogu bude i naše skupina intenzivně podílet.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE). – (SV) Pane předsedající, pane komisaři, děkuji vám. Je třeba, aby EU dala jasně najevo, že boj proti terorismu je, a to jak symbolicky, tak prakticky, projevem solidarity. Je třeba vyčlenit více zdrojů na to, aby Europol mohl spolupracovat s našimi vnitrostátními bezpečnostními útvary a aby dosahoval výsledků. To se zejména ukázalo při nedávných nepokojích poté, co bylo opět rozdmýcháno nepřátelství kvůli karikaturám proroka Mohameda.

Jak zde již bylo řečeno, boj proti terorismu musí být vždy veden zákonnými a přiměřenými prostředky. Je třeba rozhodně odsoudit lety CIA do Evropy, mučení, předstírané popravy a mučení vodou, k němuž se nyní CIA přiznala, a také vytvoření zvláštních tajných vězení. V těchto případech, pane Frattini, měla EU jednat mnohem rozhodněji.

Je dobře, že zpráva zaujímá obsáhlejší přístup a zabývá se faktory, které přispívají ke zvýšené podpoře a obnovenému náboru do skupin, které odmítají naše modely společnosti a uchylují se k násilí a sektářství.

Skutečnost, že pachatelé ukrutných zločinů, jichž jsme byli v posledních letech svědky, se narodili nebo vyrostli v Evropě, znamená nepříjemné probuzení, které nás nabádá, abychom se na naši vlastní společnost dívali kritičtěji. Je třeba vést dialog a upřímnou diskusi o naší integrační a vízové politice. V této souvislosti se nemůžeme a nesmíme vyhýbat těžkým otázkám. Jedna věc je však pro mě zcela jasná. Základem našich společných právních předpisů by mělo být naše myšlení. Současné diskuse o zákoně šaríja v Británii ukazuje, že dobré úmysly mohou být často spíše na překážku.

Rovněž musíme zajistit, aby právní předpisy Společenství neoslabovaly či neodsouvaly do pozadí důležité ústavní zásady, například pokud jde o svobodu projevu. Zpráva hovoří o tom, že do rámcového rozhodnutí bude začleněn nový koncept: „ospravedlňování terorismu“. To považuji za nešťastné. Nikoli snad proto, že by nebylo dobré zaručit, aby všechny členské státy měly k dispozici kvalitní zákony proti podněcování k terorismu, ale proto, že je obtížně, ne-li nemožné, vytvořit definici, kterou by bylo možné uplatňovat jednotně a jejíž výklad by nepůsobil ožehavé potíže. Na jedné straně stojí důležitý úkol nalézt způsoby, jak bojovat proti terorismu a chránit lidské životy. Na straně druhé stojí zásada svobody projevu a snaha zachovat v Evropě vysokou úroveň právní jistoty. Jde o to nalézt správnou rovnováhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Pane předsedající, pane komisaři, až fanatici ukončí životy nevinných lidí a vykonají pumové útoky na demokratické společnosti, bude již příliš pozdě. Pokud jde o prevenci, nesmíme tudíž, slovy pana komisaře Frattiniho, šetřit silami. Dialog, coby klíč k toleranci, musí být středem naší pozornosti. Je však také nutné zlepšit policejní spolupráci a výměnu údajů; měly by být samozřejmě zesíleny všechny nástroje, které lze použít jak v Evropské unii, tak jinde.

Zejména vítám skutečnost, že pan komisař přikládá velký význam pomoci obětem. Nejde pouze o toleranci, ale také o praktická opatření. Rád bych zdůraznil, že je nutné, aby kazatelé nenávisti byli sledováni: jde o naprostou nezbytnost. Na základě informací je pak také třeba jednat. Oslavování terorismu není přípustné za žádných okolností, a tudíž musíme vůči zločinům páchaným na naší společnosti uplatňovat strategii nulové tolerance.

Myslím si, že je nanejvýš politováníhodné, že je otázka, o níž se v této sněmovně vždy diskutovalo velmi vážně, v souvislosti s touto zprávou znovu tak silně ohrožena národní polemikou.

 
  
MPphoto
 
 

  Manfred Weber (PPE-DE). – (DE) Pane předsedající, kolegové ze skupiny ALDE se mě ptali, jak hodlá skupina PPE-DE hlasovat. Znovu chci tedy prohlásit, že skupina PPE-DE z 95 % obsah této zprávy podporuje. Rád bych také poznamenal, že považuji za smutný fakt, že jak zástupce skupiny ALDE, tak zástupce skupiny PSE, můj španělský kolega, dnes skupinu PPE-DE napadali. Je velmi politováníhodné, že nám domácí problémy brání v tom, abychom v tomto Parlamentu nalezli společnou řeč.

Každého, kdo má zájem na tom, aby tato sněmovna jako celek zítra učinila závažné rozhodnutí, žádám, aby při hlasování podpořil pozměňovací návrhy skupiny PPE-DE. V návrhu neměníme nic podstatného, jenom se snažíme odstranit z něj aspekty domácí politiky. Každý, kdo chce přijmout nabízenou ruku skupiny PPE-DE, tak může zítra učinit.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Alvaro (ALDE). – (DE) Pane předsedající, jsem potěšen, že jste nám znovu poskytl slovo, neboť při jiné rozpravě tomu tak nebylo. Ačkoli se s panem Pirkerem ne vždy shodneme – často se přeme, a to s velkým potěšením a zápalem – má nicméně úplnou pravdu v tom, že by tyto rozpravy neměly být zneužívány k řešení národních zájmů. V takových případech je vše narušeno a tyto situace jednoduše vyúsťují ve falešné kompromisy.

Jsem si jist, že španělští kolegové zde ve sněmovně odpoví jinak. Z vlastní zkušeností však vím, že tento druh záležitosti bývá do národní diskuse vtažen velmi často. Už mě také docela unavuje, že – a to nikoli poprvé – nás skupiny PPE-DE a PSE v těchto otázkách využívají jako tenisový míček. Jsem nicméně potěšen, že se liberálové zhostili role zprostředkovatele a dosud tuto výzvu plní.

Náš kolega ze Severního Irska zde již bohužel není. To je k zlosti, protože řekl něco, co se mi zdá až neuvěřitelné: prohlásil, že teroristé nemají stejná základní lidská práva jako kdokoli jiný. To je nicméně přesně to, co nás od teroristů odlišuje: že lidská práva považujeme za všeobecná. Nikdy bychom neměli budit dojem, že by tato sněmovna vůbec kdy mohla tento názor změnit.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignasi Guardans Cambó (ALDE). – Pane předsedající, vzhledem k významu této rozpravy bych rád položil skupině PPE-DE jeden dotaz. Bylo zde zmíněno, že pokud by skupina PPE-DE měla zprávu podpořit, odstranila by z ní veškeré body týkající se vnitřní španělské politiky a o totéž by požádala i ostatní skupiny. Chtěl bych se zástupce skupiny PPE-DE zeptat, které z pozměňovacích návrhů, jež uvedená skupina uvedla, souvisejí se španělskou politikou. Bylo by velice zajímavé to zjistit, a pak by bylo možné zveřejnit, které pozměňovací návrhy skupiny PPE-DE se týkají vnitřní politiky. Chtějí snad vypustit odkaz na Organizaci Spojených národů v pozměňovacím návrhu 1? Chtějí skutečně vypustit odkaz na Organizaci Spojených národů? Je toto španělská vnitřní politika? Je třeba jednat soudržně. Jediná osoba, která se snaží zapojit do věci vnitrostátní politiku, je pan Mayor Oreja, který neměl ani tolik slušnosti, aby se na toto dílčí zasedání dostavil.

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford (ALDE). – Pane předsedající, byla bych nesmírně vděčná, kdyby mi někdo z těch, kteří podporují pozměňovací návrhy, podle nichž by mělo být kriminalizováno oslavování, laskavě odpověděl na body, které jsem zmínila, tedy zaprvé že se obávám mrazivého dopadu na svobodu slova, a zadruhé že nevím, jak je lze uplatnit v praxi.

Jaká je spojitost mezi tím, je-li určitý teroristický čin oslavován a další teroristický čin spáchán? Zdá se mi, že dochází k právní potížím, jak minulý týden zjistil Odvolací soud Spojeného království, protože neexistuje žádná přímá vazba mezi oslavováním a novými teroristickými činy, která naopak zjevně existuje v případech, kdy dochází k podněcování nebo přinejmenším k povzbuzování k teroristickým činům. Pokud „oslavujete“ teroristický čin, jaká je pak přímá spojitost mezi tímto oslavováním a faktem, že někdo spáchá další teroristický čin?

Pokud nemůžete tuto vazbu dokázat, riskujete, že před soudem ztratíte vážnost a skončíte v mnohem horším postavení, než jste byli na začátku. Byla bych velice vděčná, kdyby mě kdokoli, kdo skutečně podporuje kriminalizaci oslavování či apologie, mohl poučit, protože toto je něco, čemu zcela nerozumím.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, místopředseda Komise. (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, i já jsem přesvědčen, že dnešní rozprava má velký politický význam. Rovněž se domnívám, že musíme společně nalézt široce sdílené politické řešení, které bude tvořit jádro zprávy a bude přijatelné pro celé lidstvo nebo přinejmenším alespoň pro převážnou většinu parlamentních skupin.

Nepochybuji, že se dnešní teroristé snaží nastolit jakousi novou formu globální diktatury. Minulé století bylo poznamenáno řadou mocných diktátorských režimů, ale tato diktatura je založena na porušování toho nevýsostnějšího práva, práva na život. Kromě toho je evidentní, že tato strategie se spolu s násilím a nenávistí bohužel stala strategií globální.

Proto musí naše reakce spočívat nikoli pouze ve spolupráci policejních sil a informačních služeb, ale také v politické reakci, která odvrátí a odstraní příčiny terorismu. Jsem přesvědčen, a mnozí z vás to zdůrazňují, že prevence znamená vymýtit nenávist a odstranit její příčiny, aniž by přitom kdy bylo ospravedlňováno násilí, jelikož právě sklouznutí k ospravedlňování je pro nás jedním z největším rizik. Nenávist musíme vymýtit, aniž bychom přitom ospravedlňovali násilí.

Kdosi zde hovořil o střetu civilizací. Osobně se myslím, že tato teorie není zcela promyšlená. Jsem přesvědčen, že ke střetu civilizací již dochází. Jsem přesvědčen, že v islámském světě se odehrává vnitřní konflikt, tedy konflikt mezi menšinou, která si přisvojuje náboženské poselství, a převážnou většinou muslimů, kteří, jak se domnívám, jsou zcela mírumilovní a chtějí žít v duchu míru a tolerance. Máme-li politicky reagovat, dámy a pánové, pak máme podle mého názoru jedinou možnost, tedy posílit reformní, mírumilovný islám proti oné menšině, která není ani reformní, ani mírumilovná.

Všechna tato opatření jsou politická, nikoli policejní nebo bezpečnostní. Zmínil jsem se o právech obětí a domnívám se, že je třeba se této problematice více věnovat. Musí být více brána v úvahu práva obětí, abychom obětem mohli poskytnout praktickou pomoc, což znamená – a to tom jsem nezvratně přesvědčen – nejen pomoc finanční, ale v mnoha případech také pomoc obětem či jejich pozůstalým nebo příbuzným obětí útoků a vražd při opětovné integraci do společnosti poté, co utrpěli hrozné trauma. Oběti mají kromě toho právo na to, aby poté, co přežily útok či ztratily příbuzné nebo milovanou osobu, nezůstaly samy.

Kdosi prohlásil, že musíme porozumět příčinám terorismu. To si často říkám i já a souhlasím s tím, jsem ale přesvědčen, že teroristické skupiny, organizace a metody nesmějí být naší snahou porozumět jim jakkoli legitimizovány. Porozumění je jedna věc, poskytnutí legitimity je věc druhá: a mezi nimi je zcela zásadní rozdíl.

Rád bych zmínil poslední bod. Evropská unie by podle mého názoru zaujala ve světě významné politické postavení, kdyby se nám podařilo něco, co se ještě nikomu nepodařilo. A to přimět Organizaci Spojených národů, aby konečně přijala mezinárodní úmluvu o definici terorismu. Tato definice dosud neexistuje, což je v zemích mimo Evropu příčinou mnoha potíží. Evropa má svoji vlastní definici terorismu, ale jak víte, některé členské země ve valném shromáždění OSN dosud nesouhlasí ani s podstatou, ani s postupem dosažení úmluvy OSN o terorismu.

Domnívám se, že je-li Evropa v této věci skutečně jednotná, mohla by se pokusit o něco podobného, jako se nám podařilo v souvislosti s moratoriem na trest smrti: přimět Spojené národy, aby zaujaly postoj k důležitému a konsolidovanému evropskému stanovisku, čímž dodají reakci na terorismus globální legitimitu. Je-li terorismus globálním jevem, musí být naše odpověď naprosto jednoznačná a stejně globální.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez, zpravodaj. – (FR) Pane předsedající, rád bych na závěr této rozpravy učinil tři poznámky.

Zaprvé, když posloucháme pana komisaře a  s ním většinu přispěvatelů, nelze si nevšimnout, že pokud jde o analýzu jevu, závažnost hrozby a rovnováhu, kterou je třeba nastolit mezi opatřeními na prevenci a opatřeními na potlačení terorismu, všichni se ve velké míře shodujeme, co se týče akční stránky celé problematiky: v tom, co je třeba analyzovat, čemu je třeba předcházet a co je třeba potlačit.

Zadruhé, bohužel mám pocit, že jde-li o určité body, které jsou nad jiné symbolické, nedokážeme zítra dosáhnout nezbytné shody, čehož lituji, protože poté, co jsem prostudoval seznam pozměňovacích návrhů, jsem nabyl dojmu, že většina rozdílů má povahu spíše symbolickou, nikoli podstatnou. Problém spočívá v tom, že tyto symbolické střety zájmů by bylo možné zmírnit, kdyby se strany odhodlaly učinit určité gesto, tato schopnost však není vždy tou nejvýraznější vlastností politických skupin, jež tento Parlament tvoří.

Za třetí, mám pár připomínek, které jsou určeny některým členům přítomným v této sněmovně – a pan Alvaro se mnou jistě souhlasí – a týkají se mého kolegy z Irska, jenž se domnívá, že při boji proti terorismu není třeba respektovat lidská práva. Myslím si, že tento postoj představuje pro hodnoty, na nichž je naše společnost založena, riziko, a to velmi závažné. Existuje jeden vedoucí představitel státu, jednou jsem jej slyšel hovořit v televizi, vedoucí představitel evropského státu, který prohlásil, že na teroristy, a to až do posledního z nich, je třeba vzít nůž. A právě tento režim nyní jedem zabíjí své oponenty, dopouští, aby byli vražděni novináři, a pořádá volby, které jsou možná svobodné, ale možná i zfalšované. Zahrávat si při boji s terorismem s lidskými právy znamená stavět naše demokratické společnosti na hranu propasti.

Paní Ludfordová nám také položila přímý dotaz týkající se problematiky apologie terorismu. Nejsem schopen poskytnout jí příliš hlubokomyslnou odpověď, jednoduše bych řekl, že jsem zpravodaj Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, jehož postoje jsou paní Ludfordové známy, a že když jsem zde prezentoval své názory, vycházel jsem z odstavce 10 zprávy, kterou výbor přijal, v němž se poměrně jasně říká, že výbor, a tudíž i Parlament, vyzývá k otevřené diskusi o takových a takových změnách rámcového rozhodnutí, jimiž bylo do oblasti působnosti rozhodnutí začleněno i ospravedlňování terorismu atd.

Nešlo tedy o žádnou naléhavou prosbu, jen jsem vyjádřil, na čem se Výbor pro občanské svobody dohodl. Paní Ludfordové nicméně odpovím přímo. Hovořím-li o apologii terorismu, mám na mysli podněcování a jsem přesvědčen, že takovéto podněcování k terorismu je trestným činem.

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Rozprava je skončena.

Hlasování se bude konat v úterý 19. února 2008.

Písemná prohlášení (článek 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), písemně. – (SV) Boj proti terorismu musí být veden výlučně způsobem, který odpovídá otevřené, demokratické a spravedlivé společnosti. Je zcela nezbytné, abychom hrozbám pro otevřenou společnost čelili metodami otevřené společnosti.

Musíme udržovat rovnováhu mezi naším jednáním a opatřeními, jimiž chráníme lidská práva a právní stát a nesmíme se uchylovat k opatřením, která by mohla ohrozit osobní integritu.

Proto jsem se rozhodla hlasovat proti návrhu pana Depreze na doporučení Radě o faktorech, které podporují terorismus a nábor teroristů.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE) , písemně. – (RO) Vzhledem k tomu, že boj proti terorismu je jevem stále častějším, je třeba při tomto boji zdokonalit spolupráci orgánů EU.

Jsem přesvědčena, že se z terorismu stal úhlavní nepřítel evropských hodnot, světové stability a míru. Vzpomeneme-li si na události z 11. září 2001 nebo na události, k nimž došlo před několika lety v Madridu, máme před sebou dokonalý obraz hrůzy, strachu a utrpení.

Evropské instituce již od té doby dávno měly vytvořit strategii, která by nám umožnila tento jev poznat, omezit jej a odstranit. Je nezbytné, abychom se touto problematikou začali co nejdůkladněji zabývat. Abychom odhalili příčiny terorismu, zjistili, co rozdmýchává krutost teroristů a vede je k tomu, aby se ve jménu mučednictví vzdali života, čí mučedníci to vlastně jsou, jak probíhá nábor teroristů, kdo jej financuje a jakým způsobem můžeme zasáhnout, abychom tento jev zmírnili.

Z toho důvodu by se evropské instituce měly snažit tuto strategii vypracovat, abychom mohli všechny tyto věci zjistit a  v zájmu EU kontrolovat

Takto dá EU celému světu najevo, že je jednotná a silná.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí