Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/2092(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0015/2008

Predkladané texty :

A6-0015/2008

Rozpravy :

PV 18/02/2008 - 25
CRE 18/02/2008 - 25

Hlasovanie :

PV 19/02/2008 - 6.18
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 18. februára 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

25. Faktory podporujúce terorizmus a nábor teroristov (rozprava)
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predsedajúci . Ďalším bodom programu je správa (A6-0015/2008) pána Gérarda Depreza v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci s návrhom odporúčania Európskeho parlamentu pre Radu o faktoroch podporujúcich terorizmus a nábor teroristov (2006/2092(INI)).

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez, spravodajca. – (FR) Vážený pán predsedajúci, v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci mám dnes česť predstaviť vám správu, ktorá vychádza z návrhu, predloženého našim kolegom, pánom Duquesne, koncom roka 2005. Rád by som mu vzdal hold za jeho prácu.

Rád by som tiež zdôraznil skutočnosť, že prevažnú časť práce na tejto správe vykonal náš kolega, pán Mayor Oreja, ktorý sa na základe hlasovania vo výbore z dôvodov, ku ktorým sa na tomto mieste nebudem vyjadrovať, rozhodol stiahnuť zo správy svoje meno.

Čo sa týka obsahu správy, ktorá bola predložená Parlamentu, verím, že ho po rozčlenení jeho mnohých prvkov možno zhrnúť do približne štyroch hlavných tém.

Prvou z nich je závažnosť a trvalosť hrozby. Skutočnosť, že terorizmus vo všeobecnosti a najmä džíhádistický terorizmus je jednou z najzávažnejších hrozieb pre bezpečnosť občanov Európskej únie, je nesporná. Krvavé útoky na Madrid v roku 2004 a na Londýn v roku 2005, ako aj ďalšie neskoršie neúspešné pokusy, svedčia o trvalom a závažnom charaktere týchto hrozieb. Z uvedených informácií vyplýva, že je potrebné, aby boj proti terorizmu aj naďalej ostal jednou z priorít Európskej únie a jej členských štátov. V tomto zmysle je naša správa veľmi naliehavá.

Rezolútny boj proti terorizmu však musíme viesť istým spôsobom, čo je druhou témou správy. Aby sme nedeformovali základné hodnoty našich spoločností, musíme rešpektovať isté hlavné zásady. Boj proti terorizmu sa musí viesť za prísneho dodržiavania ľudských práv a základných hodnôt, a to najmä slobody náboženského vyznania a práva na spravodlivý proces.

Rovnako dôležité je, najmä pokiaľ ide o džihádistický terorizmus, rozlišovať medzi kultúrami a náboženskými vyznaniami na jednej strane a terorizmom na strane druhej. Prevažná časť moslimov, a tu nesmieme zabúdať na skutočnosť, že najmä oni sú obeťami terorizmu v Iraku, Afganistane a Pakistane, nemá nič spoločné s extrémistami. Práve extrémistické skupiny sú tými, ktorí deformujú náboženstvo, ktoré hlásajú, tými, proti ktorým musíme bojovať.

Nakoniec, v správe sa členským štátom, vychádzajúc zo zásady, že nenávisť a frustrácia sú dva činitele radikalizácie, pripomína, že boj proti všetkým formám diskriminácie, a predovšetkým opatrenia s cieľom integrovať menšiny, predstavujú prioritné politiky, ktoré sú zavádzané s cieľom podporovať v našej spoločnosti harmóniu, toleranciu a dobré vzťahy.

Tretia téma súvisí s opatreniami s konkrétnym cieľom zabrániť činnosti teroristov. Táto oblasť zahŕňa dlhý zoznam odporúčaní pre členské štáty. V správe sa preto zdôrazňuje potreba zvýšeného dohľadu nad teroristickou propagandou, najmä prostredníctvom internetu, na modlitebných miestach a prostredníctvom audiovizuálnych médií vo všeobecnosti.

Štvrtá téma sa týka represívnych opatrení. V tejto súvislosti je treba zdôrazniť jednu činnosť, ktorá bude určite príčinou dostatočnej miery kontroverznosti. Zmienka o nej sa nachádza v odseku 10 správy, v ktorom sa navrhuje rozšírenie rozsahu definovania teroristických činov o ospravedlňovanie terorizmu Nie som si istý, či termín „ospravedlňovanie“ je v tomto zmysle primeraný a či by nebolo potrebné zmeniť ho. Osobne zastávam názor, že vo francúzštine by bolo vhodnejšie používať termín „chvála“ alebo „obhajoba“ terorizmu. Zaujíma ma, ako bude zajtra Parlament reagovať na túto, do istej miery chúlostivú otázku, ktorá patrí k podstate rozpravy, a na to, čo sa týka stanovenia hraníc medzi bezpečnosťou, základnými právami a slobodou prejavu.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, podpredseda Komisie. Vážený pán predsedajúci, zameranie sa na radikalizáciu k násilným formám správania je podstatou politiky Komisie v oblasti boja proti terorizmu. Preto vítam dnešnú správu a dôležité otázky, ktoré sa v nej riešia. Vítam aj pokrok v medziinštitucionálnej spolupráci v rámci tohto obrovského problému, ktorému čelíme pri rozvíjaní ucelenej politiky s cieľom predchádzať, prerušovať alebo zastaviť procesy radikalizácie.

Po sérii iniciatív v priebehu posledných rokov, ktoré sa začali mojim prvým oznámením týkajúcim sa tejto problematiky zo septembra 2005, bude Rade a Parlamentu v júli tohto roku predložené ďalšie oznámenie, ktoré bude obsahovať osvedčené postupy v členských štátoch, a konkrétne odporúčania v súvislosti s ďalšou činnosťou. Vidím, že správa obsahuje odporúčanie pre Komisiu, týkajúce sa spomínaných otázok.

Počas uplynulých troch rokov sme venovali čas a prostriedky na zlepšenie porozumenia tomuto javu, tendenciám v súvislostí s ním a na zlepšenie pochopenia jeho prejavov a dynamiky. Požiadali sme o vypracovanie štyroch nezávislých porovnávacích štúdií, ktoré sa v súčasnosti ukončujú. Do všetkých členských štátov sme rozposlali dotazníky a momentálne analyzujeme odpovede, ktoré sme dostali. Zorganizovali sme konferenciu o úlohe vzdelávania pri predchádzaní radikalizácii. Zúčastnili sa na nej pedagógovia, náboženskí vodcovia a politici, ktorí spoločne hľadali nové riešenia problémov v tejto oblasti.

V súčasnom období pripravujeme návrh oznámenia.

Prvé tri štúdie, o spúšťacích faktoroch naratívnych a mobilizačných technikách budú schválené na budúci mesiac.

Štvrtá o zapojení občianskej spoločnosti (osvedčené postupy) bude pravdepodobne publikovaná v júli, v čase prijatia oznámenia. Najdôležitejšie výsledky štúdie už budú jeho súčasťou. Súčasťou oznámenia bude aj práve prebiehajúca analýza dotazníka, ktorý bol rozposlaný členským štátom.

Našu politiku môžeme vďaka týmto krokom formulovať na základe oveľa dôkladnejšieho pochopenia problému. Oznámenie Komisie sa bude zaoberať dôležitými otázkami ako naratívne techniky,ktoré používajú násilní radikáli a radikalizácia v prostredí väzníc a na iných zraniteľných miestach. Zmienime sa aj o úlohe vzdelávania a zapojenia občianskej spoločnosti do boja proti radikalizácii.

Poslanci asi majú vedomosť o tom, že sme na základe podnetu predložili návrh na zmenu a doplnenie rámcového rozhodnutia o boji proti terorizmu, ktoré je súčasťou „teroristického balíka“ z novembra minulého roku. Cieľom tohto nástroja je začleniť do rámcového rozhodnutia trestné činy príbuzné tým, ktoré sú už upravené v Dohovore Rady Európy o predchádzaní terorizmu. Ide o podnecovanie verejnosti k spáchaniu teroristického činu, nábor osôb na terorizmus a výcvik na terorizmus, vrátane použitia internetu na tieto účely, a o šírenie návodov na výrobu domácich výbušnín prostredníctvom internetu.

Komisia pociťuje silný záväzok v súvislosti s podporou obetí terorizmu. Od roku 2004 sme prostredníctvom finančnej pomoci podporili viaceré projekty, cieľom ktorých bolo pomôcť združeniam obetí terorizmu a podporovať solidaritu medzi európskymi občanmi. V roku 2008 počítame s vytvorením európskej siete združení obetí terorizmu s cieľom zastupovať záujmy obetí na európskej úrovni a posliniť solidaritu európskych občanov s obeťami terorizmu.

Nakoniec, ak sa chceme vysporiadať s teroristickými hrozbami na európskej úrovni, je nevyhnutné zaviesť globálnu preventívnu politiku zameranú na faktory vedúce k radikalizácii a náboru teroristov s cieľom podrobne preskúmať príčiny týchto javov a zároveň v žiadnom prípade neospravedlňovať správanie teroristov. Džihádistický terorizmus naďalej predstavuje najväčšiu hrozbu pre demokratické spoločnosti, vrátane tisícok miliónov bezúhonných moslimov v EÚ a v mnohých iných častiach sveta.

 
  
MPphoto
 
 

  Manfred Weber, v mene skupiny PPE-DE. (DE) Vážený pán predsedajúci, pán podpredseda, dámy a páni, myslím že je zarmucujúce, že sa musí konať ďalšia rozprava o terorizme. Radikalizácia a terorizmus k Európe nepatria. Európa, ktorú budujeme, je Európou tolerancie, preto sú diskusie o tejto otázke vždy zarmucujúce.

Je veľa toho, čo nás spája. Za najväčšiu hrozbu považujeme terorizmus. Máme potrebu zastaviť nábor teroristov. Musíme rešpektovať základné práva. Kľúčom k tolerancii je pre nás dialóg. Musíme si uvedomovať úlohu internetu, najmä jeho dôležitosť v oblasti komunikácie.

Z hľadiska našej zahraničnej politiky sú otázky boja proti terorizmu obzvlášť dôležité . V Európe potrebujeme prepracovanejšiu sieť služieb na boj proti radikalizácii a terorizmu. Veľmi rád by som za dnešné návrhy a zhrnutie problematiky poďakoval pánovi podpredsedovi Komisie.

Moju skupinu preto mrzí, že ruka, ktorú podal náš spravodajca, pán Mayor Oreja nebola prijatá, a že sme na konci tohto procesu nedosiahli kompromis. Z uvedeného dôvodu má skupina PPE-DE k zajtrajšiemu hlasovaniu o tomto návrhu niekoľko kľúčových pripomienok. Ide napríklad o návrhy na odstránenie, v ktorých sa uvádza, že porušovanie práv jednotlivcov a zásad právneho štátu vedú k terorizmu, alebo návrhy na odstránenie, ktoré požadujú osobitný dohľad nad miestami ako sú školy a náboženské centrá a návrhy na odstránenie zmienok o džihádistickom terorizme.

Ak chceme bojovať proti nejakej hrozbe, musíme poznať jej pôvod. Z uvedeného dôvodu je potrebné stanoviť džihádistický terorizmus ako kľúčovú výzvu a uviesť túto skutočnosť v správe. V prípade, že sa v nej neobjaví, nebudeme môcť hlasovať v jej prospech. V súvislosti so správou už nepodporíme žiadne ústupky. Preto dúfam, že zajtrajšie hlasovanie dopadne dobre.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Fava, v mene skupiny PSE. (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, rád by som poďakoval svojim kolegom a hneď v úvode otvorene poznamenal, že sme sa zaviazali pracovať na správe, ktorej počiatky neboli najšťastnejšie, ktorá vyslala zmiešané signály, a ktorá obsahovala nedostatočne podložené návrhy. Verím, že Výbor pre občianske slobody vykonal v súvislosti s obnovením zmysluplného hmatateľného politického profilu tejto správy značný kus práce.

Na základnom predpoklade sme sa samozrejme zhodli všetci. Násilná radikalizácia jednotlivcov a skupín v posledných rokoch je dôkazom jednej z najzávažnejších slabín nášho právneho systému a predstavuje jeden z najvýraznejších tlakov na naše demokratické inštitúcie. Boj proti tomuto javu je nevyhnutný. Činnosť Európskej únie predstavuje v tomto zmysle pridanú hodnotu. Únia zabezpečuje harmonizáciu. Za predpokladu, že spojíme naše nástroje, výsledkom bude rad nástrojov, ktoré budú mať ako jednotlivé isté slabé miesta.

Máme však pred sebou novú výzvu, ktorá si vyžaduje vyvážené úsilie bez toho, aby sme podľahli prirodzenej ľudskej slabosti – nevyhnutne vyvolanej udalosťami z 11. septembra – zovšeobecňovať či budovať pevnosť Európu, a bez toho, aby sme sa vzdali priority, ktorá je základom procesu európskej integrácie, teda ochrany základných práv,

Na základe uvedených skutočností veríme, že je nutné vybrať sa troma smermi, ktoré vytýčila správa. V prvom rade musíme dodržiavať základné práva a zásady právneho štátu, ako poznamenal pán Frattini, slobodu náboženského vyznania a slobodu prejavu. Ak nebudú zaručené tieto práva, myšlienka Európy neuspeje a úspešný nebude ani proces integrácie, predpokladom ktorého sú predovšetkým základné práva európskych občanov.

Musíme posilniť súdnu spoluprácu s cieľom zasahovať proti radikálnym násilným okrajovým organizovaným skupinám. V oblasti teroristických zločinov potrebujeme úplnú harmonizáciu na európskej úrovni. Do návrhu Výboru pre občianske slobody by mala byť doplnená aj požiadavka na harmonizáciu v oblasti ospravedlňovania trestnej činnosti. Samozrejme potrebujeme aj dôkladné preventívne činnosti: Musíme bojovať proti príčinám a okolnostiam, ktoré vedú k radikalizácii rozličných skupín obyvateľstva v rámci našich spoločností. Podobných okolností a príčin je veľké množstvo a nemá zmysel predstierať, že to tak nie je. Spomínaná činnosť zahŕňa rozšírenie občianskych práv, zintenzívnenie aktívneho občianstva, inými slovami, občianstva, ktoré pozostáva z povinností a účasti v politickom živote, ako aj z dialógu s náboženskými hnutiami.

Ako poznamenal pán podpredseda, musíme aj ochraňovať a bojovať za milióny, desiatky miliónov európskych občanov, ktorí vyznávajú inú vieru, a za moslimov, ktorí síce nie sú občanmi Spoločenstva, žijú však podľa zásad našej demokracie a v súlade s našimi zákonmi. Týchto občanov musíme plne rešpektovať.

Nakoniec, musíme rozvíjať dialóg, ktorý skutočne predstavuje alianciu a nie stret civilizácií. Aliancia civilizácií, a tým aj skončím, pán predsedajúci, nie je termínom, ktorý sme si požičali z nejakej politickej polemiky, je to termín, ktorý sa prvýkrát použil v Bezpečnostnej rade OSN. Vystihuje hlavnú povinnosť a pevný záväzok tohto Parlamentu a našich spoločenstiev. Verím, že je nevyhnutné tento termín v zajtrajšom uznesení zachovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignasi Guardans Cambó, v mene skupiny ALDE. – (ES) Mám pocit, pán predsedajúci, že odhliadnuc od svojho súčasného formátu je správa vyvážená, čo považujem za veľmi dôležité, a zaoberá sa otázkou, ktorá je nám všetkým v súčasnom období veľmi dobre známa.

Niet pochýb, že terorizmus je jav, ktorý vyžaduje policajný dohľad a všetci si uvedomujeme, že má policajný rozmer. Skryté príčiny terorizmu, alebo lepšie povedané, príčiny, ktoré vedú určitých ľudí k tomu, aby sa stali teroristami, sa však nachádzajú mimo tohto rozmeru. Jaime Mayor Oreja objasnil túto skutočnosť vo svojej prvej správe. Zo začiatku mala veľmi diskutabilný charakter, avšak po množstve stretnutí a pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch sa dopracoval k výsledku, ktorý bol plne prijateľný aj pre jeho vlastnú skupinu.

Rád by som podal svedectvo pred týmto Parlamentom, tak ako sa podáva svedectvo pred súdom. Skutočnosť, že ruka, ktorú podal, bola odmietnutá, je nepravdivá. Keby to bolo v Parlamente prípustné, dosvedčil by som túto skutočnosť aj pod prísahou. Nie je to pravda. Príčiny súčasných úskalí v súvislosti s touto správou najlepšie pozná Európska ľudová strana a jej skupina. Môžem dosvedčiť, že sme sa s pánom Mayorom Orejom viackrát stretli v jeho úrade a zhodli sme na 99 % toho, o čom sa zajtra bude hlasovať. Nie je možné, aby argumentovali tým, že isté body alebo návrh boli zamietnuté, nakoľko ide jednoducho a jasne o mylný výklad pravdy.

Stanovisko, ktoré zajtra Partido Popular prijme, preto zostáva záhadou a táto skutočnosť bezpochyby oslabí spoločný politický odkaz, ktorý si želáme vyslať. Rád by som vyjadril poľutovanie nad ich postojom. Podľa mňa tvrdenie, že problémom je potreba odstrániť slovo „džihádistický“ v jednom odseku, keď sa nachádza v ďalších troch nasledujúcich a potom znova v odôvodnení H, v ktorom sa uvádza, že džihádizmus je nepochybne hlavným druhom terorizmu, ktorým sa zaoberáme, je výhovorkou, ktorá neobstojí.

Správa je v každom prípade prejavom slobody, slobody náboženského vyznania, myslenia, dokonca aj slobody odmietnuť istý sociálny model. Dáva sa v nej však jasne najavo skutočnosť, že Európa nemôže prijať podnecovanie násilia, podnecovanie nenávisti či deštrukcie základných pilierov spoločnosti pod rúškom náboženstva.

Štát má nárok na použitie nástrojov na svoju ochranu, nástrojov na ochranu svojich občanov. V skutočnosti môže toto právo plne vykonávať prostredníctvom polície a súdnictva a zároveň udržiavať dialóg, zainteresovanosť a smerovať k plnej integrácii ľudí, ktorí sa jedného dňa môžu stať sa fanatikmi útočiacimi na vlastnú spoločnosť, spoločnosť, do ktorej sa integrovali, alebo vlastne na svoju spoločnosť, pretože vo viacerých prípadoch sa títo ľudia v našej spoločnosti už narodili.

Je diskutabilné, do akej miery postačuje alebo nepostačuje platná legislatíva a moja skupina už o týchto otázkach rokovala. Pojmy ako ospravedlňovanie teroristických činov niektorí považujú za potrebné, iní ich odmietajú ako možné prílišné obmedzenie slobody prejavu. Stanovisko mojej skupiny teda znie: neupravovať ďalej právne predpisy a zamietnuť pojem obhajoba terorizmu.

V každom prípade pán predsedajúci, a tým aj ukončím svoj príspevok, túto správu vítam. Dúfam, že Európska ľudová strana prehodnotí svoje stanovisko a pouvažuje o jej podpore. Vítam aj politiku Komisie, ktorá má vo vzťahu ku globálnej politike charakter usmernenia, a na základe ktorej má mať činnosť policajných síl formu úzkej spolupráce v rámci celej Európy. Prijali sa opatrenia, ktorých výsledkom nebudú len slová, ale dodržiavanie práv všetkých ľudí bez výnimky.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki , v mene skupiny UEN. (PL) Vážený pán predsedajúci, budem parafrázovať Ernesta Hemingwaya: „Nepýtajte sa komu zvoní do hrobu zvon terorizmu, zvoní vám.“ Po útokoch v Španielsku spred štyroch rokov a útokov na Londýn spred troch je tento odkaz na mieste. Keby mala Oriana Fallaciová, krajanka pána komisára Frattiniho, možnosť čítať dokument, o ktorom tu rokujeme, bola by veľmi pravdepodobne šokovaná. Pani Fallaciová bola významná talianska intelektuálka, ktorá sa preslávila svojou nekompromisnosťou a rozporuplnosťou. Bola presvedčená, že islamskí teroristi sú predstaviteľmi islamu ako takého, že sú jeho podstatou.

Európsky parlament má zjavne na túto otázku iný názor. Za úvahu však stojí otázka, akým spôsobom dokážu moslimskí teroristi získať takú veľkú podporu v kruhoch mladých ľudí arabského pôvodu, ktorí sa narodili v členských štátoch Európskej únie.

Plne podporujem vyhlásenia, že boj proti teroru naďalej zostane jednou z priorít Európskej únie. Je veľmi dôležité zamerať sa na teroristickú propagandu šírenú prostredníctvom internetu. A dodal by som, že aj satelitné stanice, ktoré vysielajú v arabskom jazyku, sa môžu použiť na propagovanie radikálneho islamu.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Georgiou, v mene skupiny IND/DEM. (EL) Vážený pán predsedajúci, je správny čas. Musím však poznamenať, že správu som prijal priaznivo, nakoľko som pochopil, že sa obmedzuje najmä na odhaľovanie na jednej strane a na potláčanie na strane druhej.

Rád by som zdôraznil skutočnosť, že v prvom rade by sme sa mali zaoberať otázkou náboru teroristov.

Naši susedia na Strednom Východe majú takpovediac akadémiu na výchovu teroristov. Prečo je to tak? Za 60 rokov sme sa v Európe nepokúsili vyriešiť ich problém, a nemali sme ani príčinu riešiť ho.

V súčasnosti sa vyvíja podobná situácia a ja som rád, že som dostal slovo práve dnes, deň po vyhlásení nezávislosti Kosova.

Viete, že je možné, že sa tam znova odohrá niečo neočakávané. Čo v prípade, ak zajtra mitrovickí Srbi začnú klásť odpor, alebo ak to chcete počuť inak, prejavovať nespokojnosť? Nazveme ich teroristami?

Musíme preskúmať príčiny počiatku konania teroristov s úmyslom zaútočiť na náš európsky systém, ktorý ich nepodporuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI) – Vážený pán predsedajúci, v tomto Parlamente zastupujem Severné Írsko, oblasť, ktorá, ako všetci vieme, po desaťročia znášala tvrdý terorizmus. Na základe tejto skúsenosti sa v dnešnej rozprave vyjadrím k dvom otázkam.

Po prvé, terorizmu za žiadnych okolností nemožno ustupovať, dá sa len poraziť. Začnite s terorizmom vyjednávať, udeľte väzneným teroristom osobitné postavenie a napokon im umožnite skoré prepustenie a zakrátko skončíte tak, ako Severné Írsko, so zaťatými teroristami priamo vo vláde. Ustupovanie len povzbudzuje chuť, nenásytnosť teroristov.

Druhá otázka, ku ktorej sa chcem vyjadriť, je nasledovná. Keďže zneužívanie moci štátu je nesprávne, naivná predstava, akú vidím v správe, že priznávanie takzvaných „ľudských práv“ týchto ľudí zmierni, v skutočnosti len podporí ich vec, nakoľko kvalifikovane využívajú a zneužívajú každé takéto právo vo svoj prospech a zároveň sústavne svojim obetiam odpierajú ich najzákladnejšie právo, právo na život.

Ochrana spoločnosti pred neprijateľnými prejavmi ich vražednej stratégie si v niektorých prípadoch vyžaduje výber medzi bezmedznými právami teroristov a právami nevinných. A v takom prípade dám pred údajnými právami teroristov bez ťažkostí prednosť právu spoločnosti na svoju obranu. Boj proti terorizmu je bojom dobra a zla. A v prípade potreby je právo teroristu vo vzťahu k právu spoločnosti druhoradé.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE).(PT) Vážený pán predsedajúci, pán podpredseda Komisie, dámy a páni, musím začať zopakovaním skutočnosti, že neoblomný boj proti terorizmu musí prebiehať v súlade so zákonom a zásadami právneho štátu a bez porušovania základných práv. Nie som si istý či, ako sa uvádza v správe, terorizmus predstavuje najvážnejšiu hrozbu pre občanov Únie, súhlasím však s pánom Deprezom, že je jednoznačne jednou z najvážnejších. Som presvedčený, že ak túto hrozbu podceníme, nebudeme schopní účinne jej čeliť a zvyšovať tak bezpečnosť našich občanov.

Z uvedeného dôvodu budem hlasovať proti pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.

Terorizmus nemá vplyv len na občanov krajín, ktoré znášali útoky, ohrozuje aj bezpečnosť všetkých ostatných. Šíri strach a hrozbu teroru. Terorizmus je iracionálnym prejavom fanatizmu, ktorý ignoruje hodnotu života a ľudskú dôstojnosť. Únia a aj komisár Frattini označili boj proti terorizmu za svoju najvyššiu prioritu. Potrebujeme globálnu stratégiu, ktorá by bola schopná pretrhnúť teroristické siete. Táto stratégia si musí uvedomovať význam prevencie, vrátane boja proti náboru teroristov a všetkých okolností, ktoré napomáhajú násilnú radikalizáciu.

Dôležitá je analýza a pochopenie príčin, motívov a procesov, ktoré vedú k radikalizácii a terorizmu, a to najmä u mladých ľudí žijúcich v našich členských štátoch. Určite nimi sú neúspechy v rámci procesov integrácie. Súhlasím so skutočnosťou, že z hľadiska zákona a s ohľadom na slobodu prejavu je potrebné zabrániť teroristickej propagande, ktorej cieľom je podnecovanie teroristických činov.

Záverom by som rád vyjadril súhlas s pánom Mayorom v tom, že európska iniciatíva v tejto oblasti sa nemôže a nesmie použiť ako platforma na podporu národných volebných stratégií.

 
  
MPphoto
 
 

  Inger Segelström (PSE). (SV) Vážený pán predsedajúci, v úvode by som rada poďakovala pánovi Deprezovi za správu a veľmi potrebnú diskusiu o terorizme. Aj ja zastávam názor, že k nej došlo v správnom čase, keďže práve prebieha Európsky rok medzikultúrneho dialógu.

Myslím si však, že v správe nie je dostatočným spôsobom objasnená príčina toho, prečo sa ľudia, najmä mladí ľudia stávajú alebo dajú zlákať na terorizmus a dostávajú sa za hranice demokratickej spoločnosti. Ak sa pozrieme okolo seba, nemôžme ignorovať očividnú chudobu a nespravodlivosť. Existuje veľa mladých ľudí, ktorým nemôžme poskytnúť odbornú prípravu, zamestnanie, bývanie či nádej do budúcnsti. Uvedená skutočnosť je semeniskom fanatizmu a formuje konanie mladých ľudí smerujúce k zabezpečeniu väčšieho množstva práv pre vlastnú skupinu či ľudí. A práve analýza tejto skutočnosti v správe chýba.

Vyzývam vás, aby ste hlasovali najmä v prospech pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 12, pretože teroristická propaganda sa v súčasnom období šíri najmä prostredníctvom internetu, a len niekoľkí z nás majú možnosť túto jej formu pozorovať či kontrolovať. Ide o generačnú otázku a našou úlohou je rozšíriť a zdokonaliť svoje vedomosti o nábore teroristov a zlepšiť sa v predchádzaní tomuto javu. Vo zvyšných prípadoch podporujem pozmeňujúce a doplňujúce návrhy skupiny PSE.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Alvaro (ALDE). – (DE) Vážený pán predsedajúci, chcem sa poďakovať pánom Deprezovi a Guardansovi Cambóovi za ich pripomienky. Myslím si, že ich postoj je do veľkej miery v súlade so stanoviskom našej skupiny.

Názov správy znie Faktory podporujúce terorizmus a nábor teroristov. Ostatní rečníci privítali skutočnosť, že rokujeme o tejto otázke a ich konanie považujem za správne. Nediskutujeme o nej však prvýkrát. Európsky parlament a Únia ako celok sa už zaoberali kazateľmi nenávisti a prijali preventívne opatrenia s cieľom prerušiť tok finančných prostriedkov pre teroristické organizácie. Uvedené opatrenia sú rozhodne prospešné.

Podľa mňa z tohto hľadiska správa do značnej miery trafila do čierneho. Myslím, že by bolo trocha prehnané považovať internet či už za koreň všetkého zla alebo za oázu bezpečia. Bez pochyby predstavuje priestor, ktorý odráža tendencie spoločnosti rovnako ako skutočný život a neverím, že by sme mohli sústrediť všetku svoju snahu na to, aby sme ho raz a navždy utlmili. To sa nám jednoducho nepodarí.

Otázka však znie, čo iné môžeme urobiť? Hovorili sme o audiovizuálnych mediálnych službách, v súvislosti s ktorými vyvstáva otázka, prečo Európska únia nezasiahne v prípade, ak isté stanice vysielajú na území EÚ nenávistné programy určené priamo deťom.

Napríklad v jednom z programov hnutia Hizballáh, postavička podobná Myšiakovi Mikimu, útočila na židovských obyvateľov. Jeho zámerom je oboznámiť malé palestínske deti s vlastnou históriou. V tomto prípade však žiadny členský štát nezasiahol s cieľom vyriešiť tento problém. Namiesto toho, spoločnosť Walt Disney uplatnila svoje práva na Myšiaka Mikiho a na konci seriálu jeden zo židovských obyvateľov Mikiho usmrtil.

A toto sa vysielalo na európskom území! Z akého dôvodu sa hnutie Hizballáh doteraz nenachádza na zozname teroristických organizácií EÚ? S Dickom Martym sme mali zaujímavú diskusiu na túto tému. Verím, že na vystavanie múra, ktorý nás ochráni pred terorizmom ako takým, budeme potrebovať ešte mnoho tehál. Nepochybne k nim patrí odstránenie podstaty terorizmu v príslušných krajinách, napríklad vytváraním systémov zdravotnej starostlivosti, infraštruktúry a vzdelávacích systémov. Nemali by sme poskytovanie týchto služieb nechávať na organizácie ako Hamas v pásme Gazy alebo Hizballáh, pretože podobné útočiská predstavujú v rámci spoločnosti práve tie miesta, kde uvedené organizácie uskutočňujú nábory svojich prívržencov.

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN BIELAN
Podpredseda

 
  
MPphoto
 
 

  Bárbara Dührkop Dührkop (PSE). – (ES) Vážený pán predsedajúci, zámerom nášho dnešného návrhu odporúčania pre Radu a Komisiu je prispieť k snahám inštitúcií a občianskej spoločnosti s cieľom odstrániť faktory podporujúce terorizmus a nábor teroristov.

Pán Frattini, proces predloženia tohto dokumentu Parlamentu bol zdĺhavý a namáhavý, ale bez pochyby sa oplatilo podstúpiť ho a dostať sa až ku konečnému výsledku hlasovania, ktorý budeme mať zajtra. Návrh sa zameriava na boj proti islamistickému extrémizmu predstavujúcemu v rámci EÚ nový jav, ktorý si vyžaduje istú mieru úvah a prostriedkov odporu.

Možno ho však jednoducho prirovnať k iným prípadom terorizmu, ktoré sú vyvolané patriotizmom a národnou príslušnosťou. Z uvedeného dôvodu by sme chceli požiadať Radu, aby vo svojom rámcovom rozhodnutí o boji proti terorizmu vymedzila obhajobu terorizmu ako trestný čin. Bolo by žiaduce uplatniť harmonizáciu v súvislosti s týmto trestným činom vo všetkých 27 členských štátoch, hoci v každom prípade, opakujem, v každom prípade s veľmi dôsledným ohľadom na slobodu prejavu.

Potláčanie a predchádzanie radikalizácii musia fungovať súčasne. Ak chceme radikalizácii predísť, musíme 13 miliónom moslimov, ktorí žijú v EÚ poskytnúť vzdelanie a integrovať ich a zbaviť týchto 3,5% obyvateľov stigmy. Z hľadiska vonkajších vzťahov EÚ žiadame o dialóg civilizácií a nie o ich konflikt. Z uvedeného dôvodu sa odvolávame „alianciu civilizácií“, ktorú prijala OSN a nerozumieme zásadnému odmietaniu tohto pojmu istými poslancami.

Tento rok je Európskym rokom medzikultúrneho dialógu. Naším zámerom nie je ani v najmenšom napomáhať prekrúcanie náboženstva, musíme podporovať sociálnu účasť a dialóg. Práve oni predstavujú niektoré z výsledkov odporúčania. Sú pripomienky uvedené v odporúčaní také deštruktívne, že sa s nimi rečník jednoducho nebol schopný vysporiadať?

Pán Weber, musím poznamenať, že pán Mayor Oreja preukázal Parlamentu nedostatok úcty tým, že nepodal Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vysvetlenie skutočnosti, že hlasoval proti, a tým, že následne správu odmietol. Posadnutosť presviedčaním Parlamentu o systematickej opozícii na národnej úrovni hovorí veľa o demokratickom postoji predošlého rečníka. Podobný postoj nám nepomôže, ak chceme zaznamenať vývoj z hľadiska demokracie a pre tento Parlament má význam konsenzus a nie úzkoprsé pózy.

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford (ALDE). – Vážený pán predsedajúci, verím, že správa je spracovaná kvalitne a takmer úplne súhlasím s pripomienkami môjho predsedu a politického kolegu, pána Depreza. nesúhlasím však s ním ani s ostatnými v súvislosti so správnym rozsahom protiteroristických zákonov.

Neverím, že je prospešné trestať oslavovanie alebo obhajobu terorizmu. Myslím si, že aj termín „ospravedlňovanie“ je problematický. Mnohí z nás už skôr diskutovali s Dickom Martym o otázkach čiernych listín podozrivých z terorizmu a zmrazení aktív. Ak má byť zákon spoľahlivý a udržateľný, a ak má mať podporu verejnosti, musí byť primeraný a účinný. Existuje nesmierne riziko, že rozšírenie rozsahu trestného práva v súlade s návrhom, nad rámec činov a zámerov, o oblasť názorov, výkladu či dokonca fantázií, predstavuje nebezpečenstvo vzniku myšlienkového zločinu.

Opísaná skutočnosť by mohla mať na slobodu prejavu tlmiaci účinok. Ak sa vyjadrím, že chápem, že Kurdi v Turecku pociťovali hnev a nespokojnosť v súvislosti s utláčaním ich kultúry, jazyka a identity a s popieraním ich politických ambícií, znamená to, že ospravedlňujem bombardovanie PKK?

V tomto Parlamente by sme asi ťažko našli človeka, alebo, snáď bohužiaľ len pár jednotlivcov, ktorý by nemal obrovskú úctu voči Nelsonovi Mandelovi. ANC však spáchal teroristické činy v čase boja proti skutočne represívnemu štátu apartheidu. Sú to ľudia, dnes už štátnici, ktorí navštívili tento Parlament, a ktorí majú za sebou minulosť bojovníkov za slobodu.

Som teda len zmätenou liberálkou, ktorú zaujíma iba sloboda prejvu? Nie, pretože zákony musia byť účinné. Už sa nám podarilo primeraným spôsobom trestať podnecovanie k teroristickým činom. Ustanovenia ohľadne podnecovania terorizmu poskytujú široký priestor na boj proti správaniu a prejavu, ktorého cieľom je navádzanie na teroristický čin.

Minulý týždeň druhý najvyšší súd Spojeného kráľovstva, Odvolací súd, anuloval odsúdenie piatich mužov, ktorí prechovávali džihádistické materiály, z dôvodu nedostatočných dôkazov úmyslu podporovať terorizmus. Pôvodný rozsudok v tomto prípade podnietil hnev tých, a boli medzi nimi najmä mladí moslimovia, ktorí chceli diskutovať, prerokúvať a kritizovať zahraničné politiky Európy a Spojených štátov. V boji proti radikalizmu to nepomôže. Tieto prípady však prehrou súdov uvádzajú právo do stavu zmätku a nesúladu, do situácie, ktorá je pre teroristov výhodná.

Ostaňme pri trestoch v súvislosti s podnecovaním. Nedostaňme sa k oslavovaniu a obhajobe.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Marinus Wiersma (PSE). – (NL) Vážený pán predsedajúci, aj ja by som rád vyjadril svoje uznanie v súvislosti so správou, ktorú máme pred sebou ako aj uznanie pánovi komisárovi za jeho slová a za to, čo má v úmysle robiť. Aj v mojej krajine, Holandsku, venujeme veľkú pozornosť radikalizácii a jej tragickým následkom. V Holandsku sme boli svedkami brutálnej vraždy televízneho producenta, ktorú spáchali mladí ľudia, členovia týchto radikalizovaných kruhov. Hovoríme len o úzkej skupine, jej činy však môžu mať závažné následky. Veľmi dôležité je, že pracujeme spoločne a dôležité je aj to, že vyvíjame maximálne úsilie s cieľom vypátrať a izolovať skupiny a jednotlivcov, mladých ľudí, ktorí môžu uskutočniť teroristické útoky.

Ako sa však dnes vyjadrili ostatní, zásadnú dôležitosť má aj predchádzanie radikalizácii. Podstatné je udržiavať skupinu, ktorá môže spáchať násilné činy v čo najmenšom počte. Navyše, radikalizácia nemusí vždy vyústiť do násilia. V každom prípade je však negatívnym javom, keď sa mladí ľudia cítia izolovaní od spoločnosti a nechcú s ňou mať nič spoločné. Z vlastných skúseností vieme, že boj proti radikalizácii sa zameriava na miestne orgány. Samozrejme, že je dôležité zaoberať sa tým, čo možno urobiť vo väzeniach, a vo všeobecnejšej rovine, v oblasti vzdelávania, sa venovať tomu, čo možno urobiť v oblasti predchádzania zneužívania internetu. Tými, ktorí sú schopní vyvíjať v spoločenstvách aktivitu s cieľom riešiť prípady radikalizácie a vypátrať mladých ľudí, ktorí sú na ňu náchylní, sú však stále miestne orgány. Myslím, že Európska únia a najmä pán komisár môžu zohrať dôležitú úlohu pri zozbieraní skúseností z rozličných miest. Naša skupina sa minulý týždeň zúčastnila na pracovnej návšteve Rotterdamu, mesta, v ktorom sa v súvislosti s bojom proti radikalizácii a s jej predchádzaním, ako aj v súvislosti s pátraním po skupinách, ktoré sú náchylné na túto činnosť, robí veľa.

Veľmi dôležitý krok predstavuje aj nadviazanie rozsiahlejšieho dialógu s moslimskými spoločenstvami, ktoré žijú v našich krajinách. Niektorí mladí ľudia, ktorých sa naša problematika týka, pochádzajú práve z týchto veľkých spoločenstiev. A ak izolujeme veľkú skupinu, nikdy sa nám nepodarí vypátrať malú. Práve z uvedeného dôvodu je dôležité začať dialóg s predpokladom, že veľká väčšina moslimských spoločenstiev, ktoré žijú v našej spoločnosti, nechce mať nič spoločné s prekrútenou interpretáciou svojho náboženstva. Do tohto rozsiahleho dialógu investujeme počas tohto roka, roka kultúrneho dialógu, s mojou skupinou veľa síl.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE). – (SV) Ďakujem, pán predsedajúci, pán komisár. EÚ musí dať jasne najavo, že boj proti terorizmu je symbolickým, ale aj praktickým preukázaním solidarity. Na umožnenie spolupráce Europolu a našich národných bezpečnostných služieb a na dosiahnutie výsledkov je potrebných viac prostriedkov. Príkladom je najmä nedávny rozruch, ktorý nasledoval po opätovnom rozpútaní rozporu v súvislosti s karikatúrami Mohameda.

Ako tu už odznelo, boj proti terorizmu je vždy potrebné viesť legálnym a primeraným spôsobom. Je potrebné kategoricky odsúdiť nálety CIA v Európe, mučenie, predstierané popravy a topenie vodou, ku ktorému sa v súčasnosti CIA priznáva, ako aj zriadenie špeciálnych tajných väzníc. Pán Frattini, v takýchto prípadoch mala EÚ zakročiť tvrdšie.

Je pozitívne, že v správe je zvolený širší prístup, a že sa zaoberá okolnosťami, ktoré prispievajú k zvýšenej podpore a opakovanému náboru do skupín, odmietajúcich náš model spoločnosti v prospech násilia a náboženského fanatizmu.

Skutočnosť, že páchatelia hrozných násilných činov, ktoré sme zaznamenali v priebehu posledných rokov, sa narodili alebo vyrástli v Európe, je pre nás prenikavým znamením, aby sme sa prebrali. Znamením, ktoré nás núti, aby sme sa pozerali na vlastné spoločnosti kritickejším pohľadom. Je potrebné nadviazať dialóg a otvorenú diskusiu na tému našej integračnej a vízovej politiky. V tomto prípade si nemôžeme a nesmieme dovoliť vyhýbať sa problematickým otázkam. Čo sa týka mňa, samozrejmosťou je jedna vec. Je ňou naše uvažovanie o základe našich spoločných právnych predpisov. Súčasná rozprava o islamskom práve šaría v Británii je dôkazom, že dobrý zámer môže byť často skôr prekážkou ako pomocou.

Musíme tiež zaručiť, aby právne predpisy Spoločenstva neohrozovali alebo nezabúdali na dôležité ústavné zásady, napríklad na tie, ktoré upravujú slobodu prejavu. V správe sa uvádza nový pojem v rámcovom rozhodnutí: „ospravedlňovanie terorizmu“. Myslím si, že nie je najšťastnejší. Nie z dôvodu, že by to nebola dobrá myšlienka s cieľom zaručiť, aby všetky štáty mali kvalitné zákony proti podnecovaniu. Príčinou je problematickosť, snáď až nemožnosť vytvoriť definíciu, ktorá by sa mohla uplatňovať jednotne, a ktorá by pri interpretácii neviedla k tŕnistým problémom. Na jednej strane máme splniť dôležitú úlohu – navrhnúť spôsoby boja proti terorizmu a záchrany životov. Na druhej strane tu však je zásada slobody prejavu a záujem udržať v Európe vysoký stupeň právnej istoty. Je to otázka nájdenia správnej rovnováhy.

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, keď fanatici uhasia nevinné životy a vykonajú bombové útoky na naše demokratické spoločnosti, bude už neskoro. Z tohto hľadiska nie je zbytočná žiadna snaha, najmä, ako sa vyjadril pán komisár Frattini, pokiaľ ide o predchádzanie. V popredí nášho záujmu musí byť dialóg, ktorý je kľúčom k tolerancii. Potrebujeme však aj kvalitnejšiu policajnú spoluprácu a výmenu údajov, vlastne mali by sa posilniť všetky nástroje, ktoré je možné použiť v rámci Európskej únie i mimo nej.

Vítam najmä skutočnosť, že pán komisár upriamil pozornosť na dôležitosť pomoci obetiam. Nejde len o toleranciu, ale aj o praktické opatrenia. Dovoľte mi zdôrazniť potrebu dohľadu nad kazateľmi nenávisti. Považujem ju za nutnosť. Po získaní informácií je však potrebné aj konať. Oslavovanie terorizmu nie je prijateľné v žiadnom prípade, a preto je potrebná v súvislosti so zločinmi proti našej spoločnosti stratégia nulovej tolerancie.

Za veľmi poľutovaniahodnú považujem skutočnosť, že v súvislosti s otázkou, ktorá v tomto Parlamente vždy predstavovala dôležitú tému diskusií, sa v spojitosti s touto správou znova strhla obrovská národná polemika.

 
  
MPphoto
 
 

  Manfred Weber (PPE-DE). – (DE) Vážený pán predsedajúci, kolegovia poslanci zo skupiny ALDE ma požiadali o stanovisko skupiny PPE-DE v súvislosti s hlasovaním. Dovoľte mi znova zopakovať, že skupina PPE-DE podporuje 95 % obsahu tejto správy. Dovoľte mi zdôrazniť, že považujem za veľmi zarmucujúcu skutočnosť, že zástupcovia skupiny ALDE a zástupca skupiny PSE a španielski kolegovia dnes vzniesli kritiku na skupinu PPE-DE. Je poľutovaniahodné, že domáce problémy nám bránia nájsť spoločné stanovisko tu, v Parlamente.

Ktokoľvek, kto má záujem o to, aby zajtra Parlament ako celok dospel k dôležitému rozhodnutiu, by mal hlasovať za pozmeňujúce a doplňujúce návrhy PPE-DE. Nemeníme nič z podstaty návrhu, len odstraňujeme hľadisko vnútroštátnych politík. Každý, kto chce prijať ruku, ktorú podáva skupina PPE-DE, má zajtra možnosť urobiť tak.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Alvaro (ALDE). – (DE) Vážený pán predsedajúci, som veľmi rád, že ste nám poskytli možnosť opäť vystúpiť. V inej rozprave nám poskytnutá nebola. S pánom Pirkerom nemáme vždy rovnaké názory, často diskutujeme, ale s veľkou radosťou a oduševnene. Aj napriek našim názorovým nezhodám má však podľa mňa pravdu v tom, že podobné rozpravy by sa nemali zneužívať na riešenie národných problémov. Je to škodlivé a jednoducho to vedie k núteným kompromisom.

Som si istý, že náš španielski kolegovia tu v Parlamente budú mať odlišný názor. Z vlastnej skúsenosti jednoducho viem, že podobné situácie sa veľmi často zvrtnú na rozpravy o národných otázkach. Začína ma unavovať aj skutočnosť, že nás v súvislosti s týmito záležitosťami už neraz použili ako pingpongovú loptičku medzi skupinami PPE-DE a PSE. Teší ma však, že liberáli sú schopní zohrať úlohu prostredníka, a že sú stále ochotní prijímať výzvy.

Náš kolega zo Severného Írska už žiaľ nie je prítomný. Táto skutočnosť ma dosť poburuje, nakoľko povedal čosi, čo považujem za neuveriteľné. Povedal, že teroristi nemajú rovnaké základné ľudské práva ako všetci ostatní. Avšak faktom, ktorý nás odlišuje od teroristov, je práve to, že ľudské práva považujeme za univerzálne. V žiadnom prípade by sme nemali budiť dojem, že tento Parlament by mohol mať aj iný názor.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignasi Guardans Cambó (ALDE). – Vážený pán predsedajúci, vzhľadom na dôležitosť tejto rozpravy by som rád položil skupine PPE-DE otázku. Nastolil sa problém, že v prípade podpory správy by skupina PPE-DE stiahla, a požiadala o stiahnutie aj ostatné skupiny, akýkoľvek prvok, ktorý by súvisel s vnútroštátnou politikou Španielska. Rád by som sa opýtal zástupcu skupiny PPE-DE, ktorý ich predložený pozmeňujúci a doplňujúci návrh súvisí s politikou Španielska. Veľmi by ma zaujímala táto skutočnosť a potom by bolo možné zverejniť, ktorý z pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov PPE-DE sa týka vnútornej politiky. Majú v úmysle odstrániť odkaz na Organizáciu spojených národov v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 1? Chcú odstrániť zmienku o Organizácii spojených národov? To je tá španielska vnútorná politika? Je potrebné konať konzistentne. Jediným človekom, ktorý sa snaží vnášať sem vnútroštátnu politiku, je pán Mayor Oreja, ktorý nemá ani tú slušnosť, aby sa zúčastnil tejto schôdze.

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford (ALDE). – Vážený pán predsedajúci, bola by som nesmierne vďačná, keby bol niekto, kto je zástancom pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, na základe ktorých sa má trestať oslavovanie terorizmu, taký milý a pokúsil sa objasniť mi otázky, ktoré som otvorila. V prvom rade sa obávam odrádzajúceho účinku na slobodu prejavu a v druhom rade, neviem, akým spôsobom by mali začať fungovať.

Ako spolu súvisí oslavovanie teroristického činu a uskutočnenie iného teroristického činu? Zdá sa mi, že máme právne problémy, ktoré sa prejavili aj minulý týždeň na Odvolacom súde Spojeného kráľovstva, nakoľko neexistuje priama spojitosť medzi oslavovaním teroristického činu a ďalším činom. Uvedená spojitosť zjavne existuje, pokiaľ ide prinajmenšom o podnecovanie alebo podporovanie. Ak len „oslavujete“ teroristický čin, aká je potom priama súvislosť medzi týmto a ďalším činom?

Ak nedokážete nájsť túto súvislosť, podstupujete riziko, že neuspejete v súdnych pojednávaniach a skončíte v oveľa horšej pozícii než, v akej ste začínali. Veľmi by som ocenila, aby ma mohol niekto, kto skutočne podporuje trestanie oslavovania alebo obhajoby, snáď poučiť, pretože tejto záležitosti úplne nerozumiem.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, podpredseda Komisie. (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, aj ja verím, že táto večerná rozprava má značný politický význam. Verím aj, že musíme spoločne navrhnúť politické riešenie, s ktorým bude súhlasiť väčšina z nás, a ktoré bude predmetom správy prijateľnej pre celé ľudstvo, alebo aspoň pre veľkú väčšinu parlamentných skupín.

Nepochybujem, že dnešní teroristi sa snažia zaviesť novú formu celosvetovej diktatúry. V minulom storočí sme mali skúsenosti s vplyvnými diktatúrami, táto je však založená na porušovaní najdôležitejšieho základného práva, konkrétne práva na život. Navyše je zrejmé, že uvedená stratégia spoločne s násilím a nenávisťou, žiaľ, nadobudla globálny charakter.

Z uvedených dôvodov sa naša reakcia nemôže obmedziť len na spoluprácu policajných síl a informačných služieb, musí obsahovať aj politické opatrenia s cieľom predísť a odstrániť príčiny vedúce k terorizmu. Verím, a zdôraznili to aj viacerí z vás, že predchádzanie znamená vykorenenie nenávisti a odstránenie príčin jej vzniku. Nesmieme pripustiť ani ospravedlňovanie násilia, pretože najväčšie riziko, ktoré nám hrozí je práve začať ospravedlňovať násilie. Musíme vykoreniť nenávisť bez toho, aby sme ospravedlňovali násilie.

Niekto z nás hovoril o konflikte civilizácií. Podľa mňa táto teória nie je zďaleka uspokojivá. Ja osobne nie som presvedčený, že prebieha stret civilizácií. Som presvedčený, že prebieha konflikt v rámci islamského sveta, teda konflikt medzi menšinou, ktorá zneužíva náboženský odkaz a prevažnou väčšinou moslimov, ktorí, verím, sú úplne mierumilovní a chcú žiť v duchu mieru a tolerancie. Ak máme prijať politické opatrenia, dámy a páni, myslím, že jedinou možnosťou je podporiť reformný, mierumilovný islam v porovnaní s menšinou, ktorá nie je ani reformná, ani mierumilovná.

Uvedené politické opatrenia nie sú ani policajné ani bezpečnostné. Spomínal som práva obetí a verím, že v tejto oblasti je potrebná zvýšená činnosť. Musíme im venovať väčšiu pozornosť ako v minulosti s cieľom poskytnúť im praktickú pomoc, ktorá, verte, o tom som presvedčený, neznamená len pomoc finančnú, ale v mnohých prípadoch podporu im samotným, alebo tým, čo prežili, príbuzným obetí útokov a vrážd. Podporu s cieľom pomôcť im po hroznej traume, ktorú prekonali, znovu sa integrovať do spoločnosti Ďalším právom obetí je neostať po prežití útoku alebo po strate príbuzného alebo milovanej osoby osamotený.

Ktosi uviedol, že je potrebné pochopiť príčiny terorizmu. Súhlasím, a uvedenú skutočnosť som potvrdil, verím však, že naším pokusom pochopiť príčiny terorizmu nesmieme umožniť legitímnosť teroristických skupín, organizácií a metód. Pochopiť je jedna vec, uznať legitímnosť druhá. Rozdiel medzi nimi je zásadný.

Rád by som sa vrátil ešte k jednému a poslednému bodu. Európska únia by mohla v rámci svetovej politike zohrávať dôležitú úlohu, ak by sa je darilo dosahovať ciele, ktoré ešte neboli dosiahnuté. Mohli by sme napríklad primäť Organizáciu spojených národov k tomu, aby konečne prijala medzinárodný dohovor o definícii terorizmu. Podobná definícia stále neexistuje a táto skutočnosť je príčinou množstva ťažkostí mimo Európy. Európa má vlastnú definíciu terorizmu, ako však viete, niektoré členské krajiny Valného zhromaždenia OSN ešte neschválili ani obsah ani postup dohovoru OSN o terorizme.

Verím, že ak bude Európa v tejto oblasti vystupovať skutočne ako jeden celok, mohli by sme dosiahnuť niečo podobné ako v prípade moratória na trest smrti, donútiť Organizáciu spojených národov zaujať postoj k dôležitému, jednotnému európskemu stanovisku, a zaručiť tak celosvetovým opatreniam proti terorizmu celosvetovú legitímnosť. Ak je terorizmus celosvetovou záležitosťou, naše opatrenia musia byť absolútne jednoznačné a rovnako celosvetové.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez, spravodajca. – (FR) Vážený pán predsedajúci, na záver tejto rozpravy by som rád uviedol tri pripomienky.

V prvom rade, keď počúvame pána komisára a väčšinu rečníkov, prvou vecou, ktorá nás z hľadiska analýzy tohto javu, závažnosti hrozby a z hľadiska rovnováhy, ktorú je potrebné dosiahnuť medzi opatreniami s cieľom predchádzať a opatreniami s cieľom potlačiť terorizmus skutočne zaujme, je stanovisko, ktoré je v rámci diskusie o výkonnej stránke týchto otázok do veľkej miery spoločné. Otázky sa týkajú javov, ktoré je potrebné analyzovať, ktorým je potrebné predchádzať, a ktoré musíme potláčať.

V druhom rade, a žiaľbohu, mám pocit, že pokiaľ ide o isté prvky, ktoré sú symbolickejšie ako čokoľvek iné, zajtra nebudeme schopní dosiahnuť potrebný konsenzus. Som sklamaný, pretože po preskúmaní zoznamu pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov mám pocit, že väčšina rozdielov v stanoviskách má skôr symbolický ako predmetný charakter. Problém je v tom, že spomínané symbolické konflikty záujmu je možné zmierniť za predpokladu, že politické strany by sa rozhodli spraviť gesto, a to nemožno v každom prípade považovať za charakteristickú črtu politických skupín tohto Parlamentu.

Po tretie, mám pár pripomienok, ktoré by som rád adresoval niektorým prítomným poslancom, najmä, a rovnaký pocit má aj pán Alvaro, môjmu kolegovi, pánovi poslancovi z Írska, ktorý považuje rešpektovanie ľudských práv v boji proti terorizmu za nepotrebné. Tento postoj považujem z hľadiska hodnôt, na ktorých je naša spoločnosť založená, za riskantný. Raz som počul v televízii vystúpenie najvyššieho predstaviteľa jedného štátu, európskeho štátu. Vyjadril sa, že by vzal na teroristov nôž, na všetkých do jedného. Režim tohto štátu používa proti svojim protivníkom jed, umožňuje, aby boli jeho novinári vraždení a uskutočňuje voľby, ktoré môžu byť slobodné, ale aj sfalšované. Zahrávanie sa s ľudskými právami v boji proti terorizmu predstavuje pre naše demokratické spoločnosti riziko neprijateľného úpadku.

Priamo od pani Ludfordovej sme dostali aj otázku týkajúcu sa problému obhajoby terorizmu. Nemám možnosť odpovedať jej veľmi podrobne, ale v krátkosti by som povedal, že som spravodajcom Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, podmienky pozná, a že keď som dnes predniesol svoje stanoviská, založil som ich na odseku 10 správy, ktorú prijal výbor. V tomto odseku sa jasne uvádza, pani Ludfordová, že výbor, a teda aj Parlament požaduje otvorenú diskusiu o zmene a doplnení toho a toho rámcového rozhodnutia s cieľom zahrnúť do jeho pôsobnosti ospravedlňovanie terorizmu, a tak ďalej.

Z uvedených dôvodov som nežiadal, jednoducho som reprodukoval to, čo schválil Výbor pre občianske slobody. Odpoviem jej však priamo. Keď hovorím o obhajobe terorizmu, obhajoba znamená podnecovanie, a verím, že podnecovanie je trestným činom.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci . Rozprava je ukončená.

Hlasovanie sa uskutoční v utorok.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), písomne. – (SV) Proti terorizmu musíme bojovať len spôsobom hodným otvorenej, demokratickej a spravodlivej spoločnosti. Je absolútne nevyhnutné, aby otvorená spoločnosť čelila hrozbám metódami, ktoré sú pre ňu prirodzené.

Musíme vyvážiť naše kroky a opatrenia, ktoré prijmeme s dodržiavaním ľudských práv a zásadami právneho štátu a nesmieme sa uchýliť k opatreniam, ktoré ohrozujú osobnú integritu.

Z uvedených dôvodov som sa rozhodla hlasovať proti návrhu pána Depreza na odporúčanie pre Radu o faktoroch podporujúcich terorizmus a nábor teroristov.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE), písomne. (RO) Vzhľadom na nárast terorizmu je potrebné zlepšiť spoluprácu medzi inštitúciami EÚ v oblasti boja proti tomuto javu.

Verím, že terorizmus sa stal hlavným nepriateľom európskych hodnôt, globálnej stability a mieru. Ak si spomenieme na udalosti z 11. septembra 2001, či udalosti z Madridu spred niekoľkých rokov, dostaneme dokonalý obraz hrôzy, strachu a utrpenia.

Európske inštitúcie mali už odvtedy vyvinúť stratégiu s cieľom oboznámiť sa s týmto javom, zmierniť a odstrániť ho. V uvedenej súvislosti je potrebné začať sa čo najpodrobnejšie zaoberať nasledujúcimi oblasťami, poukázať na jeho príčiny, na to, prečo sú teroristi takí zúriví a prečo sú schopní obetovať svoje životy, aby sa stali mučeníkmi, mučeníkmi koho vlastne sú, akým spôsobom sa vykonáva ich nábor, kto ich financuje a akým spôsobom môžeme zasiahnuť, aby sme tomuto javu zabránili.

Európske inštitúcie by sa mali zaoberať vypracovaním tejto stratégie s cieľom zistiť odpovede na spomínané otázky a vo vlastnom záujme EÚ nad nimi získať kontrolu.

Takto EÚ vyšle celému svetu signál jednoty a sily.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia