Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2008 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Eπανάληψη της συνόδου
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Αμφισβήτηση της ισχύος της εντολής ενός βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Αίτηση υπεράσπισης βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Προσωρινή Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος (παράταση της εντολής): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Διορθωτικά σε εγκριθέντα κείμενα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Υπογραφή των πράξεων που εγκρίθηκαν με συναπόφαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Ενδεχόμενες καταχρήσεις εξουσίας μεγάλων σουπερμάρκετ που αναπτύσσουν δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (γραπτή δήλωση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Γραπτές δηλώσεις που καταπίπτουν: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Κατάθεση εγγράφων:βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Διάταξη των εργασιών
 19.Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (Άρθρο 144 του Κανονισμού)
 20.Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του Witold Tomczak (συζήτηση)
 21.Διαφάνεια στα δημοσιονομικά θέματα (συζήτηση)
 22.Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας – Καταπολέμηση της απάτης – Ετήσιες εκθέσεις 2005 και 2006 (συζήτηση)
 23.Αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και συνεργασία με την Επιτροπή στην εφαρμογή των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων (συζήτηση)
 24.Κοινοτικός τελωνειακός κώδικας (συζήτηση)
 25.Παράγοντες που ενθαρρύνουν την τρομοκρατία και ευνοούν τη στράτευση τρομοκρατών (συζήτηση)
 26.Στρατηγική της ΕΕ για την παροχή πρόσβασης στην αγορά στις ευρωπαϊκές εταιρείες (συζήτηση)
 27.Αναθεώρηση των μηχανισμών προστασίας του εμπορίου (συζήτηση)
 28.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 29.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (699 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (797 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου