Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Utorok, 19. februára 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

Stratégia EÚ pre strednú Áziu (rozprava)
MPphoto
 
 

  Cem Özdemir, spravodajca. − (DE) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, dámy a páni, v prvom rade mi dovoľte využiť túto príležitosť na to, aby som sa poďakoval tieňovým spravodajcom za ich podporu a hodnotné pripomienky k správe o strednej Ázii. Dovoľte mi využiť túto príležitosť aj na to, aby som sa osobitne poďakoval sekretariátu Výboru pre zahraničné veci a tiež kolegom zo skupiny, na ktorých nesmieme zabudnúť, a bez ktorých by táto správa nikdy nevznikla. Dovoľte mi, aby som niekoľkých menoval: Dag Sourander, Paolo Bergamaschi, Rosemary Opacicová, Andrew Woodcock, Margaret Françoisová a moja spolupracovníčka Rana Aydinová.

Dnes večer budeme o správe o strednej Ázii diskutovať v Európskom parlamente vôbec po prvýkrát. Myslím si, že je to pre Parlament zvláštna chvíľa, pretože odráža dôležitosť, akú v našich vzťahoch pripisujeme regiónu strednej Ázie. Stredná Ázia je pre Európsku úniu čoraz dôležitejším strategickým partnerom. Po rokoch nevšímavosti uznala Európska únia, že je potrebné vypracovať ucelenú stratégiu voči piatim republikám ležiacim v strednej Ázii (Kazachstan, Kirgizská republika, Tadžikistan, Turkménsko a Uzbekistan. Po rozpade Sovietskeho zväzu sa týchto päť republík stalo členmi OBSE, čo, samozrejme, znamená, že sa zaviazali prijať hodnoty, normy a zásady, ktoré v rámci OBSE zdieľame.

Počas nemeckého predsedníctva Rady prijala Európska Rada v dňoch 20. a 21. júna 2007 spoločnú stratégiu pre strednú Áziu. Stratégia ponúka piatim republikám podiel z európskych skúseností a odborných poznatkov z kľúčových oblastí, medzi ktoré patrí dobrá správa, právny štát, proces demokratizácie, ľudské práva a odborný výcvik a vzdelávanie. Medzi spoločné záujmy EÚ a republík strednej Ázie patrí závislosť Európskej únie na vonkajších zdrojoch energie a potreba uplatňovať politiku diverzifikovanej energie, aby bolo možné zabezpečiť bezpečnosť energetických zdrojov. V tomto smere máme spoločné záujmy.

V zásade keď hovoríme o energetických zdrojoch, ide o dve krajiny, Turkménsko a Kazachstan. Napríklad Uzbekistan a Tadžikistan samy majú energetické problémy, čoho sme boli nedávno opäť svedkami. Pokiaľ ide o vodu, je Kirgizská republika energeticky bohatou krajinou, a preto sme ju spomenuli úmyselne. V tejto oblasti sa riadime návrhom Komisie a miestnych veľvyslanectiev zriadiť Akadémiu vody a energie, ktorá by mohla túto otázku skúmať komplexne, aj z hľadiska životného prostredia a udržateľnosti. Je aj v záujme príslušných krajín diverzifikovať svoje energetické trasy, pretože ďalšie zvyšovanie závislosti od Ruska nemôže byť v našom záujme.

Dohody o partnerstve a spolupráci sú dôležitými nástrojmi dvojstrannej spolupráce s týmito štátmi. Dohody uzavreté s Kazachstanom, Kirgizskou republikou a Uzbekistanom už nadobudli platnosť, dohodu s Tadžikistanom zatiaľ neratifikovali všetky členské štáty. Dohoda s Turkménskom zatiaľ nebola uzavretá. Príčiny sú dobre známe. Súvisia s režimom izolácie, ktorý vládol v Ašchabade až do konca roku 2006. Pravdepodobne budem hovoriť za nás všetkých, ak poviem, že dúfame, že v Turkménsku budeme svedkami nového začiatku. Skutočne pevne dúfame, že sa v Turkménsku začnú presadzovať reformy. Momentálne však musíme uznať, že sme od toho ešte ďaleko. Vítame prvé kroky, ktoré boli prijaté smerom k väčšej otvorenosti. Dúfame však, že ide len o začiatok toho, čoho by sme boli radi svedkami.

Táto správa stanovuje jasné ciele a priority pre vzťahy s týmito piatimi republikami. Musíme spojiť regionálny prístup s prístupom zameraným na konkrétne krajiny. Záleží nám na demokracii a na právnom štáte, nezabúdajúc ani na ľudské práva. Chceme, aby boli stanovené jasné méty s vymedzenými ukazovateľmi a cieľmi, aby naši partneri vedeli, s čím majú dočinenia. Dúfame tiež, že Komisia a Rada budú aj naďalej veľmi jasne požadovať prepustenie politických väzňov a nezávislosť médií. Dúfam, že táto správa podnieti vlády jednotlivých republík, aby prijali potrebné opatrenia z hľadiska ľudských práv, najmä že bezpodmienečne a okamžite prepustia všetkých aktivistov za ľudské práva.

Jedno je isté: dlhodobú stabilitu v regióne je možné docieliť len vtedy, ak pôjde ruka v ruke s rozvojom občianskej spoločnosti. Z dlhodobého hľadiska nie je možné dosiahnuť stabilitu bez aktívnej občianskej spoločnosti a bez právneho štátu. Hoci si chceme zabezpečiť energetickú bezpečnosť, nesmieme sa kvôli tomu zahrávať s demokraciou.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia