Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/0206(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A6-0021/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 19/02/2008 - 6.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0045

Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 19. února 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

7. Vysvětlení hlasování
Zápis
  

Ústní vysvětlení hlasování.

 
  
  

– Zpráva: Bill Newton Dunn (A6-0488/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Pane předsedo, pozemní i mořské hranice se rozšířením posunuly, celníci dnes mají další úkoly, nejen kontrolu cel, ale i boj proti padělkům, proti praní špinavých peněz, drogám, obcházení antidumpingu či zdravotních opatření na ochranu spotřebitele. Proto jsem velmi uvítala a podpořila návrh Komise, který umožní vyšší stupeň koordinace institucí členských států včetně úzké součinnosti s Europolem, Frontexem, Interpolem či Světovou celní organizací. Žádáme však také, aby instituce třetích zemí, které tak budou získávat obchodní a osobní údaje od členských států, zajistily stejné standardy ochrany dat jako má Evropská unie. Děkuji poslancům, že dnes podpořili tyto návrhy našeho výboru v plném znění. Děkuji také zpravodajům za pečlivou práci.

 
  
  

– Zpráva: Francesco Musotto (A6-0009/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). – (NL) Pane předsedající, hlasoval jsem pro zprávu pana Musotta, protože otevřeně hovoří o mnoha aspektech podvodů a opatřeních na boj proti nim. A mám pocit déja vu, když slyším, jak se zpráva zmiňuje o špatně vyplacených milionech nebo nárokovaných nezpůsobilých výdajích. Stačí si například vzpomenout na stovky milionů eur z evropských fondů, které již zmizely v bezedné jámě zkorumpovaného valonského státu ovládaného socialisty. Státu, v němž byla řada státních úředníků zapojena do skandálů, které se v některých případech týkaly zneužívání finančních prostředků. Když zpráva popisuje, jak nedůsledná je kontrola Komise, automaticky si vybavím slova svého valonského kolegy pana Depreze z počátku měsíce o tom, že za špatné projekty nemůže pouze valonský region, ale také Komise, protože tyto projekty schvaluje.

 
  
  

– Zpráva: Gérard Deprez (A6-0015/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Pane předsedající, původně předložená zpráva byla dobrá, neboť stanovila jasně definovaná opatření na podporu boje proti terorismu, např. kroky nezbytné ke zlepšení prevence, užší policejní spolupráci, intenzivnější výměnu údajů a pomoc obětem terorismu.

Dnešní hlasování však zprávu zcela změnilo. Byly odstraněny klíčové složky zprávy. Džihádští teroristé už náhle nejsou považováni za nebezpečné. Do zprávy byly naopak hlasováním zařazeny jiné – nepřijatelné – postoje, a proto jsem byl nucen stejně jako většina sněmovny hlasovat proti. Původního návrhu je škoda, protože by bývalo bylo dobré, kdybychom pro boj proti terorismu a k zajištění vyšší bezpečnosti měli k dispozici lepší politické a technické nástroje.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) Pane předsedající, není třeba zdůrazňovat, že jsem hlasoval proti zprávě pana Depreze, protože zásadně nesouhlasím s představou, že džihádský terorismus je vlastně jen důsledkem diskriminace a sociální izolace, kterou muslimové v Evropě údajně trpí. Abych byl upřímný, znám poměrně dost vlastních lidí, lidí, kteří nejsou přistěhovalci, jsou však v muslimských čtvrtích našich velkoměst sociálně izolováni, přesto se však v žádném případě neuchylují k terorismu. K této zprávě tedy pouze podotýkám mea culpa. Možná je politicky správné vinit proradnou Evropu, nicméně v žádném případě to není „správné“ v pravém smyslu tohoto slova. Kdy konečně Parlament pochopí, že islámský teror nijak nesouvisí s diskriminací nebo sociálním vyloučením, ale že pramení přímo z představ, které o světě chová islám samotný?

 
  
  

– Zpráva: Ignasi Guadans Cambó (A6-0002/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Pane předsedo, myslím, že diskutujeme-li o obchodu mezi různými regiony, měli bychom uznat, že mezi sebou neobchodují země, ale lidé a podniky. Jednou z chyb této konkrétní zprávy bylo, že neuznala významné překážky obchodu, které stojí v cestě podnikatelům z EU, kteří chtějí obchodovat se třetími zeměmi.

Proto si vážím toho, že mohu ohlásit kampaň, jež je vedena napříč stranami včetně nevládních organizací, organizací občanské společnosti i aktivistů samotných, nazývá se Kampaň za volný obchod (Real Trade Campaign) a má pět hlavních cílů: zrušit zemědělská dovozní cla; zrušit zemědělské dotace, liberalizovat pravidla týkající se země původu; klást větší důraz na podporu obchodu; a podněcovat země s nízkými příjmy, aby postupně snižovaly vzájemné obchodní překážky s nadějí, že se při obchodování stanou součástí světového společenství a že s námi jednou budou obchodovat intenzivněji. Tato zpráva je nevyvážená, neboť neuznává, že z pohledu EU takovéto překážky existují, a proto jsem hlasoval proti.

 
  
  

Písemné vysvětlení hlasování.

 
  
  

– Zpráva: Jan Andersson (A6-0012/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. (PT) Nejprve musím konstatovat, že náš hlas proti této zprávě je protestem proti odložení vstupu v platnost směrnice o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, směrnice, která byla přijata v roce 2004 a stanoví limitní hodnoty expozice pracovníků elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím a opatření pro prevenci, informovanost a odbornou přípravu. Evropská komise nyní předkládá návrh nové směrnice, přičemž jediným cílem je o čtyři roky odložit provedení uvedené směrnice.

Je skutečně podivné, že Evropská komise takovýto návrh na odložení předkládá. Zdůvodňuje to tím, že lékařská obec dala najevo obavy spojené s provedením směrnice a že již byly zadány různé studie. Je škoda, že obdobné obavy, jaké panují v souvislosti s dopadem této směrnice, nepanují také u jiných právních nástrojů a politickým směrnic, které se snaží liberalizovat veřejné statky a služby a deregulovat pracovní vztahy a práva pracovníků. Teprve jsou-li práva a zdraví pracovníků chráněny, žádá Evropská komise o další studie, aby odložila provádění. To je nepřijatelné.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. Vítám zprávu o expozici pracovníků rizikům plynoucím z fyzikálních činitelů. Důsledky, které by provedení směrnice z roku 2004, jež stanoví minimální bezpečnostní normy pro osoby používající fyzikální činitele, mohla mít pro rozvoj a používání zařízení pro zobrazování magnetickou rezonancí v lékařství, ukazují, že doporučení ve zprávě jsou rozumná a logická. Vznikají nové studie, které zpochybňují základ, z něj doporučení obsažená ve směrnici vycházejí, a proto musíme vyčlenit dostatek času na to, aby byly tyto nové informace a směrnice podrobeny analýze. Proto podporuji výzvu k odložení konečného data lhůty – 30. dubna 2008 – o čtyři roky a tuto zprávu jsem svým hlasováním podpořil.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE), písemně. − (SK) Rád bych zdůraznil, že požadavek na zvýšení bezpečnosti a ochrany pracovníků vychází především z posouzení rizik. Posuzování rizik patří mezi základní povinnosti zaměstnavatele, jestliže jeho zaměstnanci pracují v prostředí, v němž jsou vystavení činitelům ohrožujícím jejich zdraví.

Pokud se při posouzení rizik prokáže možné riziko, je třeba provést opatření, která je buď odstraní, nebo co nejvíce sníží. Považuji za důležité, aby byla tato opatření prováděna především u zdroje. Mezi další opatření patří například volba jiného pracovního postupu, technická opatření na snížení emisí, změna uspořádání pracoviště a pracovních míst, omezení délky a intenzity expozice, dostupnost vhodných osobních ochranných pracovních pomůcek apod.

Souhlasím s názorem, že zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům lékařskou péči v případě, že výsledky posouzení poukazují na konkrétní ohrožení zdraví. Součástí zdravotní péče jsou preventivní lékařské prohlídky, jejichž cílem je včas určit začínající změny zdravotního stavu a předcházet zhoršení zdravotního stavu v důsledku vystavení elektromagnetickým polím. Podle výsledků je možné posouzení rizik přezkoumat a přijmout dodatečná opatření.

Závěrem bych poznamenal, že jako lékař oceňuji, že směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/40/ES stanoví referenční a mezní hodnoty jednotlivých složek elektromagnetických polí a také požadavky na ochranu zdraví zaměstnanců, kteří jsou při práci vystaveni elektromagnetickým polím.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), písemně. – (FR) Umělé elektromagnetické vlny mají významný dopad na zdraví evropských občanů, a především na zdraví pracovníků, a je třeba chránit je před elektromagnetickými poli, stejně jako jsou již chráněni dvěma směrnicemi EU, které stanoví limitní hodnoty pro vystavení hluku a vibracím.

Elektrická pole vyzařovaná rádiovými přijímači a elektrickými spotřebiči, dále různými telefonními přístroji – přenosnými vysílači a telefony, pevnými telefony a wi-fi mobilními telefony – v žádném případě nejsou neškodná.

K tomuto zjištění došla nedávno zpráva BioInitiative a její závěry jsou nesporné. Rizika zahrnují rakovinu, Alzheimerovu chorobu a nervové potíže způsobené chronickým či nadměrným vystavením elektromagnetickým vlnám. Jde o zdravotní riziko, které nedávno zdůraznila také Evropská agentura pro životní prostředí.

Proto podporuji zprávu předsedy výboru pana Jana Anderssona, která se snaží chránit zdraví pracovníků a zároveň brát ohled na obavy lékařské obce ohledně slučitelnosti právních předpisů Společenství s technologiemi zobrazování magnetickou rezonancí (MRI). Zobrazování MRI představuje pro některé pacienty důležitý lékařský postup a podle mého názoru by v tomto případě měla být učiněna výjimka, místo abychom o další čtyři roky odložili uplatnění celé směrnice!

 
  
  

– Zpráva: Hans-Peter Mayer (A6-0016/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. (PT) Ačkoli jde o proces kodifikace, který nijak nemění stávající právní předpisy, je třeba položit si základní otázku, zda pro věci, jako jsou traktory a další motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, potřebujeme soubor směrnic Společenství, jak vyplývá z kodifikovaného znění některých zpráv, které byly dnes v Parlamentu předloženy k hlasování.

Jsem přesvědčena, že v této oblasti jsou právní předpisy Společenství nadbytečné. Obecné právní předpisy pro motorová vozidla, které se vztahují na obecné aspekty, by pravděpodobně byly dostačující, aniž by bylo nutné, jak se děje nyní, tvořit směrnice týkající se každé z jednotlivých oblastí zvlášť, např. v těchto případech: potlačení vysokofrekvenčního rušení kolových zemědělských a lesnických traktorů (elektromagnetická kompatibilita), hladina akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů vnímaná řidičem, svítilny zadních registračních tabulek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel.

Hlasem ve prospěch kodifikace se podle mého názoru na této skutečnosti nic nezmění.

 
  
  

– Zpráva: Francesco Speroni (A6-0020/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), písemně. − (PL) Zprávu, o níž se jedná, naprosto podporuji, neboť bude velmi přínosná z hlediska zjednodušení a řádného uspořádání právních předpisů Společenství. To je zejména důležité pro rozvoj občanské společnosti, neboť průhlednost a dostupnost evropských právních předpisů poskytuje jednotlivým občanům nové příležitosti, jak využít konkrétní nároky.

Tohoto cíle nelze dosáhnout, dokud bude existovat velký počet opakovaně pozměňovaných nařízení, která je třeba konzultovat částečně s původními legislativními akty a částečně s akty pozměňujícími, a aby bylo možné určit, která pravidla jsou platná, je třeba pracně srovnávat mnoho různých právních nástrojů. Často měněná nařízení je třeba kodifikovat, aby byly právní předpisy Společenství jasnější a srozumitelnější.

Proto má kodifikace nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí moji plnou podporu.

 
  
  

– Zpráva: Francesco Speroni (A6-0021/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström a Asa Westlund (PSE), písemně. (SV) My, švédští sociální demokraté, jsme při hlasování podpořili kodifikaci této zprávy, neboť je důležitou součástí úsilí o zvýšení jasnosti a průhlednosti právních předpisů Společenství. Zpráva nezahrnuje žádné podstatné změny, ale spojuje velký počet různých směrnic do uceleného textu. Toto zjednodušení samozřejmě podporujeme. Je však třeba zdůraznit, že náš hlas pro neznamená, že jsme s formulací tohoto právního předpisu spokojeni. Rádi bychom, aby se v budoucnu zvýšila minimální daň z tabáku a aby byl regulační systém skutečně zjednodušen. Kromě toho je důležité zaručit, že míry zdanění různých druhů tabáku nemají žádný vliv na hospodářskou soutěž.

 
  
  

– Zpráva: Janelly Fourtou (A6-0011/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. (PT) Toto nařízení nahrazuje nařízení (EHS) č. 2913/92, kterým byl vydán Celní kodex Společenství. Důvodem jsou změny, jež byly od té doby zavedeny.

Celní kodex Společenství (CKS) byl vydán nařízením (EHS) č. 2913/92. I na svou dobu to byl dlouhý a technicky složitý dokument, jenž upravoval celní problematiku Společenství.

Odborníci diskutovali o každém konkrétním aspektu CKS v určité oblasti a otázky CKS byly řešeny v příslušných výborech.

Ve světě, v němž obchod ovládají převážně velké nadnárodní společnosti, by měl tento navrhovaný kodex odrážet zájmy těchto společností a těmto společnostem sloužit, a měl by tudíž snížit dobu přepravy zboží a zjednodušit celní postupy.

Jinou otázkou je, zda byla také přijata opatření na boj proti celním podvodům.

Zdá se, že zjednodušení bylo upřednostněno na úkor boje proti podvodům. Kromě toho není náhodou, že dokumenty Společenství a/nebo jejich překlady často používají termín „usnadnění“ spíše než „zjednodušení“. Toto podřeknutí nám odhaluje spoustu skutečností.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písemně. − (SK) Padělání a pašování zboží se v dnešní době provádí způsoby, jejichž odhalení vyžaduje integrovaný přístup k řešení nových úkolů celních orgánů a zároveň vysokou odbornost pracovníků celních správ.

EU je společnou celní unií, proto patří Celní kodex Společenství mezi nejdůležitější nástroje. Modernizace celního kodexu znamená, že bude zcela přepracováno původní znění, jež bylo přijato v roce 1992, a to podle požadavků elektronického celního a obchodního prostředí.

Co nám modernizace Celního kodexu Společenství přinese? V první řadě budou modernizovány kontrolní mechanismy, čímž bude zabezpečena elektronická výměna údajů a interoperabilita celních systémů. Budou zjednodušeny celní předpisy a administrativní postupy, jak z hlediska celních orgánů, tak z hlediska hospodářských subjektů. Novinkou je centralizovaný celní postup, který posílí spolupráci členských států a Evropské unie. Jednodušší, rychlejší a především centralizovaný celní postup v rámci jednoho kontaktního místa má velkou šanci snížit byrokracii.

Po třech letech intenzivní institucionální práce můžeme s hrdostí přiznat Evropskému parlamentu významný úspěch při modernizaci celního odvětví. Při této příležitosti bych ráda vysoce ocenila náročnou práci celníků, bez nichž by nebylo možné si ochranu vnějších hranic Unie vůbec představit.

Jsem přesvědčena, že jsem dnes připravili praktický dárek ke čtyřicátému výročí naší celní unie, které si připomeneme 1. července 2008. Jsem ráda, že jsem k modernizaci celního kodexu mohla svým hlasem přispět.

 
  
  

– Zpráva: Bill Newton Dunn (A6-0488/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, rád bych vyjádřil podporu zprávě pana Dunna. Cílem tohoto návrhu je uvést stávající nařízení (ES) č. 515/97 do souladu s novými pravomocemi Společenství v oblasti celní spolupráce, zesílit spolupráci a výměnu údajů mezi členskými státy a mezi členskými státy a Komisí. Uvedené nařízení představuje právní základ pro žádosti o pomoc, které si příslušné orgány vyměňují, aby bojovaly proti nesrovnalostem a podvodům.

Navzdory dobrým výsledkům, jichž bylo dosud dosaženo, existuje řada důvodů k pozměnění textu a tyto důvody souvisejí zejména se změnami institucionálního kontextu a s rovnováhou. Cílem je tudíž prohloubit koordinaci na úrovni Společenství s ohledem na nové nástroje stanovené evropskými právními předpisy a zároveň mít na paměti, že v době, kdy bylo nařízení (ES) č. 515/97 přijato, Smlouva články o celní spolupráci (články 135 a 280) neobsahovala.

 
  
  

– Zpráva: José Javier Pomés Ruiz (A6-0010/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, vítám zprávu pana Pomése Ruize, jelikož představuje další opatření, díky němuž budou evropské instituce odpovědnější a průhlednější, a je navrženo tak, aby všichni občané měli možnost důkladně kontrolovat využívání finančních prostředků EU, a tudíž posiluje základní principy našeho demokratického systému.

Parlamentní iniciativa výslovně požaduje, aby byli zveřejněni příjemci finančních prostředků EU, a to bez ohledu na to, zda jde o granty, smlouvy, zemědělské či strukturální výdaje nebo jiné typy financování. Evropská komise se rovněž žádá, aby posoudila proveditelnost „informačního systému“ pro širokou veřejnost, který by byl schopen poskytovat kompletní informace o dovozech a o jednotlivých příjemcích finančních prostředků EU.

Rovněž stanoví etické zásady pro osoby zastávající veřejné funkce a černou listinu podvodníků, obsahuje ustanovení o zveřejňování jmen lobbistů a všech odborníků, kteří Komisi pomáhají, a proto by zpráva pana Ruize měla umožnit, aby vznikl účinný a transparentní systém sledování a řízení efektivního využívání finančních prostředků EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písemně. − (PL) Podporuji tuto iniciativu, neboť usiluje o transparentnost výdajů z rozpočtu EU. Je nutné, aby zdroje informací o výdajích byly transparentní, a především musejí být uspořádány praktickým způsobem. Často slýchávám, jak si polští podnikatelé stěžují, že přístup k příslušným zdrojům informací je příliš spletitý, a proto je pro uživatele obtížné tyto informace srovnávat, hodnotit a vyvozovat z nich závěry pro vlastní projekty.

Nedostatek transparentních informací o výdajích z rozpočtu EU je příčinou mnoha nespravedlností. V nových členských státech, včetně Polska, v nichž mají potenciální příjemci poměrně malé zkušenosti s čerpáním finančních prostředků EU, mohou být zřetelně prezentované informace nadmíru užitečné.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. (PT) Až na jeden či dva aspekty, které vzbuzují menší znepokojení, jsme přesvědčeni, že je zpráva jako celek důvodem k řadě velmi důležitých a aktuálních otázek.

Po tzv. Evropské iniciativě pro transparentnost, kterou Komise zahájila v listopadu 2005, zpráva znovu potvrzuje, že je nutné zavést plně funkční systém informací pro veřejnost, např. o konečných příjemcích podpory ze strukturálních fondů.

Zpráva navrhuje, že by různí příjemci mohli čerpat finanční prostředky EU z různých programů či odvětví činnosti EU, a tudíž uznává, že by bylo poučné, kdybychom dokázali identifikovat všechny částky vyplacené jednotlivým příjemcům ve všech odvětvích – takovéto informace by podle pracovníků měly nedocenitelnou hodnotu např. při přemisťování společnosti.

Zpráva se rovněž zabývá dalšími důležitými aspekty, např. prohlášením o finančních zájmech osob zastávajících veřejné funkce v orgánech EU, a navrhuje, aby byly přijaty normy a aby bylo zveřejněno složení „odborných skupin“ (formálních i neformálních), které se Komise rozhodne zřídit, aby jí pomáhaly při jejích – především legislativních – iniciativách.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písemně. − Hlasoval jsem pro pozměňovací návrhy mé skupiny ke zprávě pana Pomése Ruize a všechny tyto návrhy byly přijaty. Je důležité, aby bylo členství v odborných skupinách zřízených Komisí přiměřeně vyvážené a aby byl proces výběru těchto skupin zcela otevřený a transparentní. Nezbývá než doufat, že Komise dnešní věnuje výzvě této instituce pozornost.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), písemně. − (PL) Pan Pomés Ruiz správně tvrdí, že transparentnost závisí na tom, zda jsou informace o příjemcích snadno dostupné a spolehlivé, a klade důraz na další výzkum, srovnávání a posuzování.

Souhlasím s požadavkem, aby Komise doslova zveřejnila adresy internetových stránek, jež obsahují informace o příjemcích finančních prostředků EU, které EU přímo a centrálně spravuje a které jsou obsaženy ve všech dokumentech souvisejících s rozpočtem EU a/nebo projekty a programy, za které odpovídá.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. Vítám zprávu o transparentnosti ve finančních záležitostech. Jakékoli zlepšení kvality a dostupnosti informací, zejména o zemědělské politice a strukturálních fondech (ukázalo se, že je pro veřejnost obtížné tyto informace získat) jsou krokem k tomu, aby EU začala plnit své demokratické povinnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) Tato zpráva je krok správným směrem, snaží se vnést světlo do džungle finančních podpor a usnadnit běžným lidem přístup, nebo jim aspoň pomoci pochopit značně nesrozumitelné procesy. Je však třeba dbát na to, abychom zaručili, že v takovýchto případech nejsou jedinými příjemci informací z těchto databází velice dobře placení lobbisté, ale že tyto informace umožní i malým a středním podnikům a běžným lidem, aby prostřednictvím jednoduchého a logického postupu získali granty a jiné formy podpory, o něž mají zájem.

Pokud jde o etický kodex institucí, je tato zpráva dozajista vítána. Subjekt zmocněný k udělování veřejných finančních prostředků musí být mimo jakékoli podezření, byť by jediným smyslem bylo zachování důvěry občanů v orgány veřejné správy. Je však nutné, abychom byli opatrní, jelikož kontrola nesmí instituci a její členy zcela odzbrojit. V rámci omezení spojených s ochranou údajů je však takovéto opatření, tedy začlenění určitého etického kodexu, nepochybně vítáno.

Je dozajista třeba se více zabývat sestavením „černé listiny“ z hlediska prostředků k jejímu provedení, neboť toto je další oblast, pro kterou má ochrana údajů velký význam.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písemně. (PT) Od lidí, kteří spravují veřejné finanční prostředky, se očekává a požaduje, aby je spravovali nanejvýš uvážlivě, aby při předkládání výsledků prováděných činností byli co nejpřísnější a aby za všech okolností jednali transparentně. Daňoví poplatníci – protože ti nakonec financují veškeré veřejné zdroje – mají právo (které musejí uplatňovat) vědět, kdo a jakým způsobem utrácí finanční prostředky, které na zájmy EU poskytli. Proto jsem tuto zprávu při hlasování podpořil, neboť je také podpořena sdělením Evropské komise, které obsahuje řadu návrhů, s nimiž v převážné většině souhlasíme. Nakonec bych chtěl dodat, že jsem přesvědčen, že se zásady a pravidla, která se vztahují na finanční prostředky Společenství, zejména na ty, jež jsou spravovány přímo evropskými institucemi, musejí rovněž obdobě vztahovat na ostatní veřejné finanční prostředky, jmenovitě na finanční prostředky Společenství, které jsou spravovány členskými státy.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písemně. − (PL) Hlasuji pro zprávu pana Pomése Ruize o transparentnosti ve finančních záležitostech.

Pan zpravodaj se zabývá řadou velice důležitých otázek, které se týkají správy finančních prostředků EU, např. odhalování informací o příjemcích finanční pomoci EU, prohlášení o finančních zájmech osob, které zastávají veřejné funkce v orgánech EU, způsobu řízení jednotlivých orgánů a výročních zpráv o jejich činnosti.

Musíme se snažit neustále zjednodušovat postupy správy finančních prostředků EU a kontroly výdajů, přičemž je třeba klást zvláštní důraz na úlohu Evropského parlamentu coby instituce, která uděluje absolutorium v souvislosti s plněním rozpočtu. Musíme zaručit, že jsou naše finanční prostředky využívány transparentně a že je vedeno přesné účetnictví týkající se finančních zdrojů.

 
  
  

– Zpráva: Francesco Musotto (A6-0009/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. (PT) Boj proti podvodům a zneužívání veřejných finančních prostředků, v tomto případě prostředků Společenství, musí být pro každý členský stát prioritou. Proto je nezbytné, aby měl každý členský stát k dispozici lidské i materiální zdroje nutné k tomu, aby mohl tuto funkci řádně plnit.

Nutno zdůraznit, že zároveň s opětovným potvrzením odpovědnosti členských států za ochranu svých veřejných zájmů – jak činí tato zpráva – jsou prosazovány politiky, které členským státům upírají nebo znehodnocují funkce, které by jim měly náležet, zejména tím, že ruší vládní útvary, neustále diskvalifikují a opomíjejí jejich pracovníky a možnost využívat k plnění některých těchto funkcí také soukromé společnosti. Podle našeho názoru by zpráva měla také přezkoumat, jak převod funkcí veřejné služby na soukromé podniky ovlivní správu veřejných finančních prostředků.

Také je třeba posoudit rozsah, v němž přílišná složitost a nepřiměřenost pravidel a zpoždění při udělování finančních prostředků přispívají ke zjištěným nesrovnalostem.

Zpráva se však místo toho zaměřuje především na potrestání, konkrétně navrhuje, aby se přistoupilo k řízení za porušení předpisů a aby byly členským státům pozastaveny průběžné platby.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písemně. − Zprávu pana Musotta o boji proti podvodům jsem podpořil. Nepatřičné vynakládání a špatná správa finančních prostředků Společenství jsou jevy, které se pravidelně objevují v tisku a ve sdělovacích prostředcích EU. Je důležité, aby byly podvody potírány účinně a v tomto směru hrají spolu s různými subjekty EU důležitou roli členské státy.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, zprávu našeho váženého kolegy pana Francesca Musotta při hlasování podpořím. Obě zprávy zdůrazňují skutečnost, že je třeba věnovat více pozornosti určitým zemím, které poněkud zaostávají, pokud jde o poskytování informací v elektronické podobě a dodržování norem pro systémy řízení a sledování. Souhlasím s panem zpravodajem v tom, že je třeba věnovat obzvláštní pozornost rozvoji činností na boj proti podvodům ve Společenství, k nimž dochází v zemích, jejichž systémy sledování zjevně nejsou dostatečně účinné a v některých případech jen slabě vyhovují evropským normám. Podle mého názoru má pečlivé sledování výdajů Společenství zásadní význam. Dokonce ještě důležitější je boj proti nesprávným platbám vzhledem k tomu, že peníze evropských daňových poplatníků musejí být použity k dalšímu zvyšování životní úrovně.

 
  
  

– Zpráva: Gérard Deprez (A6-0015/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström a Asa Westlund (PSE), písemně. − (SV) My, švédští sociální demokraté, jsme při hlasování podpořili zprávu pana Depreze o tom, jak by Unie a členské státy měly postupovat, aby zamezily podpoře terorismu a růstu počtu nových teroristů. Je třeba, aby EU vzala tyto aspekty při boji proti terorismu v úvahu a aby zlepšila své znalosti příčin teroristických činů a radikalizace, neboť tyto znalosti jsou v současnosti omezené. K této problematice je však nutno přistupovat za přísného dodržování lidských práv a základních svobod a způsobem, který odpovídá otevřené, demokratické a spravedlivé společnosti. Žádným způsobem nesmějí být omezena ústavní práva, např. svoboda tisku, svoboda projevu a sdružování.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE) , písemně. Zprávu pana Depreze o faktorech, které přispívají k podpoře terorismu a k náboru teroristů, podpořím. Chtěl bych nicméně zdůraznit dvě věci. Zaprvé jde o otázku „Nelson Mandela“. Musíme rozlišovat mezi těmi, kdo bojují proti útlaku a krutým autoritářským režimům, jako je např. apartheid v Jižní Africe, a nihilismem teroristů z 11. září. Nikdy bych nesouhlasil s útoky v Rivonii, stejně tak bych však nepodpořil vydání Nelsona Mandely, pokud by býval utekl do Evropy, do Jižní Afriky, kde byl odsouzen k trestu smrti.

Zadruhé, Západ musí uznat, že naše jednání i pasivita na Středním východě, v Palestině a v dalších oblastech příležitostně podněcuje nevraživost a teroristické činy vůči nám samým. Někdy jsme sami sobě nejhoršími nepřáteli.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písemně.(FR) V zprávě pana Depreze mě znepokojily dvě věci. Zaprvé v ní chyběla jakákoli zmínka o tom, co je hlavní příčinou teroristické hrozby pro Evropu, tedy konkrétně o neřízeném přílivu skupin přistěhovalců, kteří vůbec netouží po integraci či asimilaci, ale naopak se v takzvaných hostitelských společnostech snaží žít podle vlastních zákonů a těmto společnostem tyto zákony vnutit.

Druhou příčinou znepokojení je rozdělení viny: podle vás se Evropa nikdy nemůže dostatečně vzdát své vlastní podstaty, svých národních identit a své společné civilizace. Nikdy nemůže dostatečně zradit své hodnoty ve jménu tolerance a takzvaného „práva na odlišnost“. Nikdy nemůže dostatečně diskriminovat své vlastní občany ve prospěch cizích státních příslušníků, kultur nebo civilizací, které žijí na jejím území. Nakonec nese Evropa sama vinu za to, co se v ní děje. A přesto byli lidé odpovědní za teroristické útoky v Londýně britskými občany, v Británii se narodili a chodili do práce, za kterou by mnoho lidí bylo vděčných. Nebyli vyloučeni; nebyli obětmi. A přesto byli povoláni do zbraně!

Faktem je, že multikulturní, kastovní společnosti, po nichž tak upřímně toužíte, jsou ze své povahy společnostmi náchylnými k mnohonásobnému střetu. Popíráním skutečnosti jen podněcujeme nenávist a pohrdání.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. (PT) Ačkoli zpráva obsahuje aspekty, kterých si vážíme a které mimo jiné vzhledem ke zhoršující se světové situaci považujeme za kladné, neurčuje ani neodsuzuje skutečné cíle a důsledky „boje proti terorismu“, zejména jakožto faktoru, který již sám o sobě terorismus podporuje a podněcuje.

Zpráva se odvolává, byť podmínečně, na základní nutnost diplomatického a mírového řešení sporů po celém světě, ačkoli nezmiňuje, že mezi hlavní faktory, které podněcují terorismus, patří spirála násilí živená militarizací mezinárodních vztahů, útoky na nezávislost států a svrchovanost národů, státní terorismus, porušování základních svobod, práv a záruk, bezuzdné kapitalistické vykořisťování, nelidské šíření nerovnosti a bezpráví a fakt, že miliony lidských bytostí žijí v zoufalých podmínkách – např. v Afghánistánu, Iráku nebo Palestině.

Jsme přesvědčeni, že k důkladné analýze terorismu – ve všech jeho podobách včetně státního terorismu – bude třeba jej zasadit do politického kontextu, a tak odkrýt jeho základní příčiny a politiky, z nichž vzešel, jako např. „boj proti terorismu“, který vedou Spojené státy a jejich spojenci.

Proto jsme se hlasování zdrželi.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert (Verts/ALE), písemně. − Dnešním pozměňovacím návrhům, podle nichž by radikalizace měla být vnímána pouze v přímém vztahu k násilí a občanské svobody by měly mít svrchovaný význam, jsem vyjádřil podporu. Druhý bod není nutno opakovat – sami sebe popisujeme jako Unii založenou na lidských právech a občanských svobodách. Většina návrhů v této zprávě je ale ve skutečnosti politikou EU, a proto mě udivuje, že potřebujeme ještě další zprávu.

Proti závěrečné zprávě jsem hlasoval nikoli proto, že podporuji stanovisko skupiny PPE nebo úzkoprsou domácí španělskou debatu, která tak často kalí rozpravy této sněmovny o boji proti terorismu, ale proto, že jsme se rozhodli, že zvážíme zařazení odůvodnění terorismu do protiteroristického balíčku. Může to vypadat jako maličkost, ale my již víme, že akademická svoboda, politická diskuse a činnosti brzdící radikalizaci jsou omezeny obavami, které tyto právní předpisy vzbuzují. Mladí muslimové se mi přiznali, že se bojí hovořit o otázkách Palestiny či Iráku, aby snad jejich kritika či vysvětlení pocitů a postojů nebyly chápány jako ospravedlňování či glorifikace a oni neskončili u soudu. Parlament mohl odhlasovat odstranění tohoto odstavce, ale rozhodl se opačně.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), písemně. – (FR) Tato zpráva o potírání terorismu je další v nekonečné řadě textů, které opěvují lidská práva a boj proti diskriminaci. Přesto nelze popřít, že přehnaný strach z možného porušení základních svobod – především svobody projevu a svobody vyznání – v podstatě rozleptává zdroje, které k boji proti terorismu potřebujeme.

Dnes již musí být jasné, že se Evropský parlament více zajímá o ochranu práv všech barev pleti a o to, aby jednal politicky korektně, než o bezpečnost občanů Evropské unie.

A tak se stalo, že ačkoli tato zpráva pojednává o faktorech, které podporují terorismus, není v ní jediná zmínka o mešitách, přestože, jak víme, nejsou ničím jiným než náborovými středisky pro budoucí islámské teroristy. Stejně tak zpráva nezmiňuje francouzské, belgické, nizozemské ani dánské imámy, kteří efektivně verbují islámskou mládež do svaté války proti nevěřícím.

Hlavně abychom se nikoho nedotkli, abychom nezranili náboženský jemnocit, abychom nikoho nediskriminovali: to je sotva účinný recept na to, abychom mohli čelit čím dál větší hrozbě islámského terorismu. Nikoli, výsledky těchto snah jsou právě opačné.

 
  
MPphoto
 
 

  Roselyne Lefrançois (PSE), písemně. – (FR) Tato zpráva je výsledkem rozsáhlých pozměňovacích návrhů předložených členy skupin PSE, Verts/ALE, GUE/NGL a ALDE ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Z textu, který původně poměrně hanebně ocejchoval islám a muslimy, dokázala pokroková středo-levá většina vytvořit vyvážený dokument, který poukazuje na celou řadu faktorů (hospodářských, sociálních atd.), které podporují terorismus, a zároveň potvrzuje nezbytnost dodržování základních práv a zdůrazňuje, jak důležitý je boj proti diskriminaci a podpora rovných příležitostí, zejména v oblasti vzdělání, odborné přípravy a zaměstnanosti.

Zpráva nicméně obsahuje dva nebo tři body, které považuji za pochybné, zejména odkazy na „umírněný islám“ a na „sledování všech lokalit, v nichž je šířena propaganda, která má lidi přesvědčit, aby spáchali teroristický čin“.

Ačkoli tedy nedokážu zprávu podpořit z celého srdce, její zamítnutí by znamenalo vzdát se pravici a zahodit mnohaměsíční práci do odpadkového koše.

Podle mého názoru je tedy nejrozumnější zdržet se hlasování a toto jednání vysvětlit.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. Tato zpráva se snažila vymezit soubor evropských norem a zásad pro boj proti terorismu. Opozice pravice vůči zprávě znamená, že pomoc obětem, označení podpory teroristické činnosti za trestný čin ve všech členských státech a podněcování politického dialogu nebudou součástí ucelené evropské strategie boje proti terorismu. Hlasoval jsem ve prospěch zprávy a lituji, že nebylo dosaženo dohody ve věcech, o nichž se člověk domnívá, že se zpravidla těší široké podpoře.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) Boj proti terorismu bude pro toto století tou nejdůležitější výzvou. Rozhodná akce proti mašinérii propagandy je proto jen malým krokem ve snaze zabránit šíření terorismu mezi autonomními islámskými subkulturami, které v Evropě existují.

Musíme si přiznat, že evropský terorismus je čistě islámský a že radikální muslimové jsou vůči integračním opatřením zcela imunní. Radikalizace je v Evropě na pochodu a vypadá to, jako by politická seskupení tuto skutečnost do jisté míry popírala.

Proto je strategický přístup k boji proti terorismu nezbytný a má samozřejmě také zásadní význam z hlediska zaručení, že Evropa, její lidé a kultury přežijí. Úsilí by mělo začínat u mladých lidí, tito lidé však musejí prokázat určitý stupeň ochoty podílet se na tomto přístupu.

V Evropě samozřejmě nesmějí být popřena lidská práva – k čemuž, jak víme, dochází v některých případech ve Spojených státech. Bude však důležité, abychom byli vůči terorismu tvrdí.

S jakýmkoli nezákonným obsahem, který bude v nových sdělovacích prostředcích zaznamenán, musí být samozřejmě naloženo jako s nezákonným prohlášením a jeho autoři musejí být stíháni a potrestáni.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písemně. (PT) Největším nebezpečím skrytým v rozpravě o terorismu a jeho příčinách je, přikloníme-li se k některé ze dvou krajních možností: na jedné straně se budeme snažit vše pochopit, nabýt dojmu, že vše je přijatelné a vše lze zdůvodnit; na druhé straně budeme zarytě odmítat uznat rozmanité skutečnosti, čímž do věci vneseme zmatek a vše budeme seskupovat podle stejných konceptů a norem. Obě krajní možnosti jsou coby analýza nebezpečné, protože nejsou přesné, neumožňují dojít k platným závěrům a policii, zákonodárce a veřejnost nutí dělat chyby. Kromě toho jsou hrozbou z hlediska pochopení skutečného stavu, jehož je terorismus nedílnou a pevnou součástí. Musíme se s touto výzvou vyrovnat: Pochopit skutečnost v její pravé podobě, spíše než se jí obávat nebo si ji přikrášlovat; a následně se zabývat jak vzdálenými, tak bezprostředními příčinami terorismu a nikdy nezapomínat, že s terorismem nelze souhlasit nikdy a za žádných okolností. A že to nejsou oběti (ať skutečné, nebo potenciální), kdo je povinen chápat a ospravedlňovat zločiny agresorů. Z těchto důvodů jsem hlasoval proti této zprávě.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE), písemně. – (FR) Nejlepším prostředkem boje proti terorismu je prevence, nikoli celoplošné sledování evropských občanů. Důležité tedy je napadat základní příčiny terorismu.

Jev násilné radikalizace přestane existovat, jakmile odstraníme nerovnosti a nespravedlnost na vnitrostátní i světové úrovni.

Hlasování o této zprávě jsem se zdržela, protože při boji proti terorismu se nemůžeme zaměřit na jedno jediné náboženství. Terorismus není o náboženství, ačkoli se mnozí lidé uchylují k tomu, co nazývají vírou, aby zdůvodnili zabíjení. Jediným způsobem, jak zastavit násilnou radikalizaci, bude posílit laický étos naší společnosti a otevřeně se zapojit do mezikulturního dialogu se všemi zúčastněnými stranami, zejména se zástupci občanské společnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), písemně. − (SV) Terorismus je jev, který přesahuje hranice, a je nutné proti němu rázně zakročit společnými silami. Boj proti terorismu však vždy musí být veden zákonnými a přiměřenými prostředky. Je třeba rozhodně odsoudit lety CIA do Evropy, mučení, předstírané popravy a mučení vodou, k němuž se nyní CIA přiznala, a také vytvoření zvláštních tajných vězení. V této oblasti by EU měla jednat mnohem rozhodněji než dosud.

Jedna věc je však pro mě zcela jasná: jsou to naše hodnoty, a ty musejí tvořit základ našich společných právních předpisů. Rovněž musíme zajistit, aby právní předpisy Společenství neoslabovaly či neodsouvaly do pozadí důležité zásady včetně svobody projevu.

Zpráva hovoří o tom, že do rámcového rozhodnutí bude začleněn nový koncept: „zdůvodnění terorismu“. To považuji za nešťastné. Nikoli snad proto, že by nebylo dobré zaručit, aby všechny členské státy měly k dispozici kvalitní zákony proti podněcování k terorismu, ale proto, že je obtížné, ne-li nemožné, vytvořit definici, kterou by bylo možné uplatňovat jednotně a jejíž výklad by nepůsobil ožehavé potíže. Na jedné straně stojí důležitý úkol nalézt způsoby, jak proti terorismu bojovat a chránit lidské životy. Na straně druhé stojí svoboda projevu a snaha zachovat v Evropě vysokou úroveň právní jistoty. Jde o to nalézt správnou rovnováhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN), písemně. − (PL) Nemohu zprávu pana Depreze a její návrh doporučení Evropského parlamentu Radě podpořit v bodech, které se týkající faktorů podporujících terorismus a nábor teroristů.

Zpráva obhajuje nesprávné priority boje proti terorismu. Návrh se zaměřuje zejména na opatření v oblasti sociální politiky. Tento přístup boj proti terorismu neusnadní, neboť k němu je nutné také zlepšit hraniční kontroly a koordinaci agentur odpovědných za trestné stíhání.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), písemně. − Parlamentní levice rozmělnila klíčové, nepopiratelné poselství původního znění této zprávy, v němž se uvádělo, že „terorismus (zejména džihádský) je dnes nejvážnější hrozbou pro bezpečnost občanů Unie“. Zpráva zcela opomíjí jakýkoli odkaz na nejdůležitější faktory, které podněcují nábor teroristů, jmenovitě nekontrolované přistěhovalectví a, zcela jistě ve Spojeném království, široce rozšířenou neúctu ke křesťanství a nedostatek pozitivního vnímání naší vlastní historie a kultury.

Není překvapivé, že noví přistěhovalci nevědí, s čím by se měli ztotožnit. Zpráva neobsahuje žádnou zmínku o tom, že lze terorismus považovat za úspěšný, ani o legitimizaci a odměňování teroristů, např. bývalých vůdců IRA. Proto jsem hlasoval proti zprávě a přispěl k tomu, že byla Parlamentem zamítnuta.

 
  
  

– Zpráva: Ignasi Guardans Cambó (A6-0002/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. (PT) Tato zpráva, kterou Parlament vytvořil z vlastního iniciativy, je opravdovým skladištěm cílů a podnětů týkajících se liberalizace světového obchodu – ať se zbožím, službami či kapitálem, v jejichž čele stojí Evropská unie a Evropská komise, která je podle nového návrhu Smlouvy v oblasti společné obchodní politiky prakticky všemocná a podle tohoto návrhu spadá společná obchodní politika pod výlučnou pravomoc EU.

Otevření trhů je dogma. K odstranění všech překážek obchodu, zejména v rozvinutých a nově vznikajících ekonomikách, již dochází. Cílem je otevření trhů, a to pokud možno podle vzoru jednotného trhu EU.

Vzhledem k tomu, že zpráva považuje stávající systém Světové obchodní organizace za nedostatečně regulovaný a závazný, obhajuje v oblasti obchodu „evropský model správy věcí veřejných“, ať již uzavíráním dohod o volném obchodu, nebo důrazem na uzavření současného kola jednání WTO – za tímto účelem vyzývá k vytvoření synergií s hlavními obchodními partnery EU (např. USA, Kanadou a Japonskem).

Pro příklad si stačí přečíst, jak zpráva nabádá země, které nejsou členy EU, aby ve vztahu k evropským společnostem zrušily omezení zahraničního vlastnictví. Hlavním cílem je hospodářská nadřazenost.

Proto jsme hlasovali proti této zprávě.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. Vítám zprávu pana Guardanse Cambóa o strategii EU pro zpřístupnění trhu evropským společnostem. Lisabonskou agendu by měly podpořit zásady zlepšeného vzájemného přístupu, intenzivnější podpora malých a středních podniků a zesílený přístup na vnitřní trh. Podporuji především změny, které rozlišují mezi přístupem k trhům vyspělých zemí a vznikajících ekonomik na jedné straně a trhům nejméně rozvinutých a rozvojových zemí na straně druhé.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písemně. (PT) Ačkoli je vnitřní trh Evropské unie obrovský, světový trh, otevřený v důsledku globalizace, je ještě větší a dynamičtější. Proto musí být přístup evropských společností na tento trh, zejména v rychle rostoucích nově vzniklých ekonomikách, přednostním zájmem jak veřejným, tak soukromým. Přestože je pravda, že nám nenáleží, abychom v oblasti soukromých iniciativ prováděli výběr, nebo v horším případě rozhodovali o prioritách, v oblasti iniciativ veřejných musíme ještě ujít dlouhý kus cesty. Na jedné straně si musíme být vědomi toho, že pokud chceme – a to my chceme – získat větší přístup na mezinárodní trhy, je nutné také otevřít trhy vlastní. Na straně druhé je důležité zaměřit se na schopnost evropských společností vyrovnat se s rostoucí ekonomickou efektivitou a konkurenceschopností společností z těchto zemí, což znamená, že se musíme bez váhání soustředit na konkurenceschopnost a inovaci našich vlastních společností, které mohou prosperovat pouze ve svobodném, otevřeném a transparentním prostředí.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), písemně. − (RO) Zpráva pana Guardanse Cambóa se zabývá strategií Evropské unie, která má evropským společnostem usnadnit přístup na trh. V první polovině loňského roku předložila Evropská komise sdělení o nezbytnosti silnějšího partnerství, pokud mají evropští vývozci získat přístup na trh.

Opatření navržená Komisí zahrnují restrukturalizaci elektronického systému Společenství, který přibližně ve 100 zemích poskytuje informace a služby v oblasti přístupu na trh, zajišťuje vyšší transparentnost a informační kampaň, zejména pro malé a střední podniky, zaměřenou na služby Společenství, které jsou evropským dovozcům k dispozici.

Lituji však, že byly při hlasování zamítnuty některé pozměňovací návrhy skupiny Strany Evropských socialistů, které se týkají zadávání veřejných zakázek a hospodářské soutěže.

Jsem přesvědčena, že je nutné vymezit partnerství mezi Komisí, členskými státy a evropskými společnostmi, aby se těmto společnostem usnadnil přístup na trhy ve třetích zemích, zároveň však musíme zaručit, že jsou na těchto trzích respektovány evropské zásady a hodnoty: pracovní právo, ochrana životního prostředí, dodržování práv duševního vlastnictví a lidských práv.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí