Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/0290(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A6-0488/2007

Arutelud :

PV 18/02/2008 - 23
CRE 18/02/2008 - 23

Hääletused :

PV 19/02/2008 - 6.15
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0050

Istungi stenogramm
Teisipäev, 19. veebruar 2008 - Strasbourg EÜT väljaanne

7. Selgitused hääletuse kohta
Protokoll
  

Suulised selgitused hääletuse kohta.

 
  
  

- Raport: Bill Newton Dunn (A6-0488/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Hr president, laienemisega on nihutatud maa- ja merepiire, misläbi tolliametnike töö on kasvanud lihtsast tollimaksude kontrollimisest võitluseks võltsimise, rahapesu ja uimastite ning dumpinguvastastest tollimaksudest või tarbijaid kaitsvatest tervishoiumeetmetest kõrvalehoidumise vastu. Seetõttu olen tervitanud ja toetanud komisjoni ettepanekut, mis võimaldab suuremat kooskõlatamist liikmesriikide asutuste vahel, sealhulgas tihedat koostööd Europoli, Frontexi, Interpoli ja Maailma Tolliorganisatsiooniga. Me paluksime ka, et kolmandate riikide ametivõime, kes saavad liikmesriikidelt äri- ja isikuandmeid, kohustataks tagama ELis kehtivatele samaväärsete andmekaitsenormide kohaldamise. Ma tänan parlamendiliikmeid meie fraktsiooni ettepanekute täieliku toetamise eest täna. Samuti soovin tänada raportööre nende piinlikult täpse töö eest.

 
  
  

- Raport: Francesco Musotto (A6-0009/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). – (NL) Hr president, ma hääletasin Musotto raporti poolt, kuna sellest ei kardeta ausalt rääkida pettuste ja pettustevastaste meetmete paljudest tahkudest. Ja kui raportis mainitakse, miljonitesse ulatuvaid ebaõigesti makstud summasid ja deklareeritud abikõlbmatuid kulutusi, haarab mind tunne, et olen seda juba kuulnud. Näiteks, mõelge Euroopa fondide sadadele miljonitele eurodele, mis on juba haihtunud korrumpeerunud sotsialistide valitsetava Valloonia põhjatusse sügavikku. Piirkonda, kus paljud ametnikud on sattunud skandaalidesse, mõningatel juhtudel raha ebaseadusliku omandamise tõttu. Kui raportis räägitakse komisjoni kontrollimeetmete nõrkusest, meenuvad mulle iseenesest minu valloonlasest kolleegi, hr Deprezi sõnad, kes rääkis kuu alguses halbadest projektidest, mis ei ole mitte ainult Valloonia süü, vaid ka komisjoni süü, sest viimane kiidab neid projekte heaks.

 
  
  

- Raport: Gérard Deprez (A6-0015/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE).(DE) Hr president, algselt esitatud raport oli hea, sest sellega nähti ette selgepiirilised meetmed terrorismivastase võitluse toetamiseks, nagu vajalikud sammud ennetamise parendamiseks, politseikoostöö tihendamiseks, andmevahetuse suurendamiseks ning terrorismiohvrite abistamiseks.

Tänased hääletused on aga raportit täielikult muutnud. Raporti võtmepunktid on maha hääletatud. Näiteks, džihaadi terroriste ei peeta enam ühtäkki ohtlikeks. Raportisse on sisse hääletatud muid seisukohti – vastuvõetamatuid seisukohti – mille tulemusena ma pidin hääletama selle vastu, nagu on teinud ka enamik sellest parlamendist. Esialgsest kavandist on kahju, sest oleks olnud hea saada parem komplekt poliitilisi ja tehnilisi vahendeid, millega võidelda terrorismi vastu ja suurendada turvalisust.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Hr president, on ütlematagi selge, et ma hääletasin Deprezi raporti vastu, kuna ma põhimõtteliselt ei nõustu arusaamaga, et džihaadi terrorism on tegelikult vaid diskrimineerimise ja ühiskonnast eraldatuse, mille all moslemid Euroopas väidetavalt kannatavad, tulemus. Kui aus olla, siis ma tean üsna palju oma rahvusest inimesi, kes ei ole sisserändajad, kes tõepoolest kannatavad ühiskonnast eraldatuse all meie suurlinnade moslemipiirkondades, kuid kes ei otsi abi terrorismist, üldsegi mitte. Nii et ma ei kavatse seda süüdistust omaks võtta. Võib-olla on poliitiliselt õige panna süü reetlikule Euroopale, kuid see ei ole “õige” selle sõna tõelises tähenduses, kohe kindlasti mitte. Millal see parlament ükskord mõistab, et islamistlikul terrorismil ei ole mingit pistmist diskrimineerimise ega sotsiaalse tõrjutusega, vaid et see tuleneb otseselt islamistlikest maailmavaadetest?

 
  
  

- Raport: Ignasi Guadans Cambó (A6-0002/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Hr president, minu arvates peame me piirkondade omavahelisest kaubandusest rääkides tunnistama, et mitte riigid ei kauple üksteisega, vaid inimesed ja ettevõtted. Üks selle raporti vigadest oli, et selles ei võetud arvesse märkimisväärseid kaubandustõkkeid, mis seisavad kolmandate riikide ettevõtjate teel, kes soovivad ELiga kaubelda.

Seepärast on mul hea meel teatada parteiülesest kampaaniast nimega Tõelise Kaubanduse Kampaania, mis hõlmab VVOsid ja kodanikuorganisatsioone ning osalejaid ühiskonna alustasandilt ja millel on viis põhieesmärki: kaotada põllumajandusalased impordimaksud, kaotada põllumajandustoetused, liberaliseerida päritoluriiki käsitlevad eeskirjad, panna rohkem rõhku kaubanduse toetamisele ning ergutada madala sissetulekuga riike järk-järgult vähendama oma kaubandustõkkeid üksteise vahel lootuses, et nad saavad maailmaühiskonna osaks, mis puudutab kaubandust, ja lõpptulemusena kauplevad meiega rohkem. See raport ei olnud tasakaalustatud, kuna selles ei tunnistatud nende tõkete olemasolu ELi vaatenurgast, mistõttu ma hääletasin selle vastu.

 
  
  

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

 
  
  

- Raport: Jan Andersson (A6-0012/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) Esmalt pean ma ütlema, et meie vastuhääl on töötajate tervishoiu ja ohutuse direktiivi – direktiivi, mis kõnealusel juhul võeti vastu 2004. aastal ja milles sätestatakse piirnormid töötajate kokkupuutele elektri-, magnet- ja elektromagnetväljadega ning ennetus-, teavitus- ja koolitusmeetmed – jõustumise edasilükkamise vastane protest. Euroopa Komisjon pakub nüüd välja uut direktiivi, mille ainsaks eesmärgiks on mainitud direktiivi ülevõtmise edasilükkamine nelja aasta võrra.

On tõesti imelik, et Euroopa Komisjon esitab ettepaneku selle edasilükkamiseks. Põhjenduseks toob komisjon, et meditsiiniringkonnad on teatanud oma murest direktiivi rakendamise suhtes ja et nüüd on tellitud mitmesuguseid uuringuid. On kahetsusväärne, et samalaadset muret kui selle direktiivi mõju suhtes ei näidata üles mõju suhtes, mida avalavad muud õiguslikud vahendid ja poliitilised suunised, millega püütakse liberaliseerida avalikke hüvesid ja teenuseid ning vähendada töösuhete ja töötajate õigustega seotud piiranguid. Alles siis, kui töötajate õigused ja tervis on kaitstud, ei nõua Euroopa Komisjon rohkem uuringuid rakendamise edasilükkamiseks. See on vastuvõetamatu.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjalikult. Ma tervitan raportit töötajate kokkupuute kohta füüsilistest mõjuritest tulenevate riskidega. 2004. aasta direktiivi, milles piiritletakse füüsiliste mõjurite käitlejatele vähimad ohutusnormid, ülevõtmise võimalikud tagajärjed magnetresonantstomograafia (MRT) arengule ja kasutamisele meditsiinis muudavad raportis esitatud soovitused mõistlikuks ja loogiliseks. Kuna on ilmunud uusi uuringuid, mis seavad kahtluse alla direktiivi soovituste alused, peame võimaldama aega sellise uue teabe ja direktiivi analüüsimiseks. Seetõttu toetan ma üleskutset lükata tähtpäeva 30. aprill 2008 edasi nelja aasta võrra, kusjuures me oleme hääletanud selle aruande poolt.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE), kirjalikult. − (SK) Sooviksin rõhutada, et vajadus töötajate töötervishoiu ja -ohutuse parendamise järele põhineb ennekõike riskihinnangul. Juhul, kui töötajad töötavad keskkonnas, kus nad puuutvad kokku mõjuritega, mis ohustavat tervist, on riskide hindamine üks tööandja põhikohustusi.

Kui riskihinnang viitab võimalikule riskile, on vaja võtta meetmeid kas riski kõrvaldamiseks või minimeerimiseks. Minu arvates on tähtis rakendada neid meetmeid juba eos. Muud meetmed, mida saab võtta, on näiteks erinevate töövõtete valiku pakkumine, tehnilised meetmed heidete vähendamiseks, tööpaikade ümberkujundamine, kokkupuute kestuse ja intensiivsuse piiramine, sobivate isikukaitsevahenditega varustamine jne.

Ma nõustun, et kui töötaja arstlik läbivaatus näitab, et on olemas teatav terviserisk, on tööandja kohustus tagada selliste töötajate tervishoid. Ennetavad arstlikud läbivaatused on osa tervishoiupaketist: nende eesmärk on varajases järgus tuvastada muutused tervises ja vältida elektromagnetväljadega kokkupuutumisest tingitud tervisekahjustusi. Sõltuvalt tulemustest, võidakse riskihinnang üle vaadata ja rakendada täiendavaid meetmeid.

Lõpetuseks sooviksin öelda, et arstina on mul hea meel, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2004/40/EÜ sätestatakse iga elektromagnetvälja lähteväärtuste ja kokkupuute piirnormide kehtestamisega seotud nõuded ning töö käigus elektromagnetväljadega kokku puutuvate töötajate tervise ja ohutuse kaitsmise nõuded.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), kirjalikult. (FR) Tehislikel elektromagnetlainetel on oluline mõju Euroopa kodanike tervisele ja eeskätt töötajate omale, keda tuleb kaitsta elektromagnetväljade eest samamoodi, nagu neid juba kaitstakse kahe ELi direktiiviga, milles sätestatakse piirnormid kokkupuutele müra ja vibratsiooniga.

Nii raadiotest kui ka elektroonikaseadmetest ning mitmesugustest telefonsideseadmetest – kaasaskantavad saatjad ja telefonid, paiksete tugijaamadega ja WiFi-mobiilid – lähtuvad elektromagnetväljad ei ole mingil juhul kahjutud!

Sellele järeldusele jõuti hiljutises BioInitiative’i raportis ja selle raporti järeldused on vaieldamatud: riskide hulka kuuluvad erinevad vähivormid, Alzheimeri tõbi ja närvihaigused, mis on tingitud pidevast või ülemäärasest kokkupuutest elektromagnetlainetega. See on terviserisk, mille Euroopa Keskkonnaagentuur on hiljuti esile tõstnud.

Seepärast hääletasin ma komisjoni esimehe Jan Anderssoni raporti poolt, millega püütakse kaitsta töötajate tervist, võttes samas arvesse meditsiiniringkondade muret ühenduse õiguse ja magnetresonantstomograafia (MRT) omavahelise kokkusobivuse üle. MRT on teatavatele haigetele hädavajalik meditsiiniline protseduur ja minu arvates oleks tulnud selle suhtes kehtestada erand, selle asemel et lükata kogu direktiivi rakendamist edasi nelja aasta võrra!

 
  
  

- Raport: Hans-Peter Mayer (A6-0016/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) Kuigi see kodifitseerimismenetlus ei muuda olemasolevaid õigusnorme mingil viisil, on tõstatatud põhiküsimuseks vajadus ühenduse direktiivide järele, mis käsitlevad mitmesuguseid traktorite ja muude mootorsõidukite ning nende haagistega seotud küsimusi, nagu ilmneb mitme täna parlamendis hääletusele pandud raporti kodifitseeritud versioonist.

See on valdkond, kus minu arvates on ühenduse õigusnormid liigsed. Tõenäoliselt piisaks mootorsõidukeid käsitlevatest üldistest õigusaktidest, mis käsitlevad üldisi tahke, ilma et oleks vaja reprodutseerida iga kõnealust valdkonda käsitlevat direktiivi, nagu praegu tehakse, näiteks: põllu- või metsamajanduslike traktorite tekitatud raadiohäirete summutamine (elektromagnetiline ühilduvus); põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite müra tase, mida juht tajub; mootorsõidukite ja nende haagiste tagumised numbritulelaternad.

Kodifikatsiooni poolt hääletamine ei muuda seda arvamust mitte kuidagi.

 
  
  

- Raport: Francesco Speroni (A6-0020/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), kirjalikult. − (PL) Ma toetan täielikult arutlusel olevat raportit, mis etendab tähtsat rolli ühenduse õiguse lihtsustamisel ja korrastamisel. See on eriti tähtis kodanikuühiskonna arengule, kuna Euroopa õigusnormide läbipaistvus ja kättesaadavus annab igale kodanikule võimaluse teatavaid õigusi kasutada.

Seda eesmärki ei ole võimalik saavutada niikaua kui suur hulk korduvalt muudetavaid määrusi jääb hajutatuks ning osaliselt tuleb tutvuda algse õigusaktiga ja osaliselt hilisemate muutmissätetega – see on ülesanne, mis eeldab kehtivate eeskirjade kindlakstegemiseks paljude erinevate õigusaktide töömahukat võrdlemist. Sagedasti muudetavad määrused tuleb kodifitseerida, et ühenduse õigus oleks selge ja arusaadav.

Seetõttu toetan täielikult nõukogu 7. mai 1990. aasta määruse (EMÜ) nr 1210/90 (Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta) kodifitseerimist.

 
  
  

- Raport: Francesco Speroni (A6-0021/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström ja Åsa Westlund (PSE), kirjalikult. − (SV) Meie, Rootsi sotsiaaldemokraadid, hääletasime selle kodifitseeritud raporti poolt, mis on tähtis osa tööst ühenduse õiguse selguse ja läbipaistvuse suurendamisel. Raport ei hõlma sisu muutmist, vaid koondab hulga erinevaid direktiive ühtseks sidusaks tekstiks. Loomulikult pooldame sellist lihtsustamist. Siiski tuleks rõhutada, et meie poolthääl ei tähenda, et me oleme rahul praeguste õigusnormide sõnastusega. Me soovime tulevikus näha tubakamaksude alammäärade suurendamist ja õigusliku raamistiku tõelist lihtsustamist. Lisaks sellele on oluline tagada, et erinevat tüüpi tubaka maksumäärad ei mõjutaks konkurentsi.

 
  
  

- Raport: Janelly Fourtou (A6-0011/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) See määrus asendab määruse (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestati ühenduse tolliseadustik. Esitatud põhjendused on muudatused, mis on vahepeal sisse viidud.

Ühenduse tolliseadustik kehtestati määrusega (EMÜ) nr 2913/92. Tollal oli see juba pikk ja tehniliselt keerukas dokument, millega reguleeriti ühenduse tolliküsimusi.

Tolliseadustiku iga tahku arutasid vastava valdkonna asjatundjad ning tolliseadustikuga seotud küsimusi käsitles asjaomane komitee/komisjon.

Maailmas, kus kaubandust valitsevad suured rahvusvahelised ettevõtted, peaks see seadustiku eelnõu peegeldama ja teenima nende ettevõtete huve, lühendades kaupade transpordiaega ja lihtsustades tollimenetlusi.

See, kas koos kõnealuse lihtsustamisega kehtestati ka tollipettustega võitlemise meetmed, on omaette küsimus.

Tundub, et lihtsustamist on soodustatud pettuste vastu võitlemise arvelt. Pealegi ei ole see mingi kokkusattumus, et ühenduse dokumendid ja/või nende tõlked viitavad sageli pigem “hõlbustamisele” kui lihtsustamisele. See sõnavääratus on paljuütlev.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), kirjalikult. − (SK) Võltsimisel ja salakaubaveol kasutatakse tänapäeval võtteid, mille avastamiseks on vaja terviklikku lähenemisviisi tollivõimude ees seisvate uute ülesannete lahendamisele; samuti peavad tolliametnikud olema erialaselt koolitatud.

EL on tolliliit, mistõttu on ühenduse tolliseadustik üks selle tähtsamaid dokumente. Ühenduse tolliseadustiku nüüdisajastamine tähendab 1992. aastal jõustunud algse dokumendi täielikku läbivaatamist kooskõlas e-tolli ja e-kaubanduse keskkonna nõuetega.

Mida toob ühenduse tolliseadustiku nüüdisajastamine endaga kaasa? Ennekõike tänapäevastatakse kontrollimehhanismid, mille tulemuseks on elektrooniline andmevahetus ja koostalitlusvõimelised tollisüsteemid. See lihtsustab tollieeskirju ja haldusmenetlusi nii tollivõimude kui ka ettevõtjate jaoks. Uueks asjaks on tsentraliseeritud tollivormistus: see tugevdab liikmesriikide ja Euroopa Liidu vahelist koostööd. Lihtsam, kiirem ja ennekõike tsentraliseeritud tollivormistus ühes kohas võib suuresti vähendada bürokraatiat.

Pärast kolme aastat tihedat institutsioonilist tööd võime uhkusega kirjutada Euroopa Parlamendi arvele olulised edusammud tolli nüüdisajastamisel. Ma sooviksin kasutada seda võimalust, et jagada kiidusõnu tolliametnike tehtud raske töö eest, milleta oleks liidu välispiiride kaitsmine mõeldamatu.

Usun, et oleme täna valmistanud asjaliku kingituse meie tolliliidu 40. aastapäevaks, mida tähistatakse 1. juulil 2008. Mul on hea meel, et sain oma hääle abil anda panuse ühenduse tolliseadustiku nüüdisajastamisse.

 
  
  

- Raport: Bill Newton Dunn (A6-0488/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjalikult. (IT) Hr president, daamid ja härrad, ma sooviksin toetada Dunni raportit. Ettepaneku mõte on viia praegune määrus (EÜ) nr 515/97 kooskõlla ühenduse uute volitustega tollikoostöö vallas, tugevdades koostööd ja teabevahetust liikmesriikide vahel ning liikmesriikide ja komisjoni vahel. See määrus loob õigusliku aluse pädevate asutuste vahelistele abistamistaotlustele, et võidelda eeskirjade eiramise ja pettuste vastu.

Hoolimata seni saavutatud headest tulemustest, on mitmesuguseid põhjuseid teksti muutmiseks, mis on seotud eeskätt muutustega institutsionaalses raamistikus ja tasakaalus. Seetõttu on eesmärgiks süvendada koordinatsiooni ühenduse tasandil, arvestades Euroopa õigusnormidega ettenähtud uusi vahendeid ja pidades silmas, et määruse (EÜ) nr 515/97 vastuvõtmise ajal ei sisaldanud asutamisleping veel artiklit tollikoostöö kohta (artiklid 135 ja 280).

 
  
  

- Raport: José Javier Pomés Ruiz (A6-0010/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjalikult. (IT) Hr president, daamid ja härrad, ma tervitan Pomés Ruizi esitatud raportit, kuna see kujutab endast täiendavat meedet Euroopa institutsioonide vastutuse ja läbipaistvuse suurendamiseks ja on mõeldud selleks, et kõik kodanikud saaksid lähemalt vaadelda ja jälgida ELi raha kasutamisega seotud otsuste tegemist, tugevdades seeläbi meie demokraatliku süsteemi aluspõhimõtteid.

Parlamendi algatusega kutsutakse selgesõnaliselt üles avalikustama ELi raha lõppsaajad, olgu siis tegu toetuste, lepingute, põllumajanduslike või struktuuriliste kulutuste või muud liiki rahastamisega. EÜ on ka palunud uurida, kas on võimalik luua üldsuse „teavitamissüsteem“, mis sisaldaks kõiki andmeid nii impordi kohta kui ka ELi keeruka rahastamistöö raames iga toetusesaaja kohta.

Kuna see sätestab ka eetikanormid avalike võimu kandjatele ning petturite musta nimekirja ja näeb ette lobistide ja kõikide komisjoni abistavate ekspertide nimede avalikustamise, peaks Ruizi raport võimaldama luua tõhusa ja läbipaistva süsteemi ELi raha haldamise ja tegeliku kasutamise jälgimiseks.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), kirjalikult. − (PL) Ma toetan seda algatust, mille eesmärk on saavutada läbipaistvus ELi eelarveliste kulutuste osas. Kulutusi käsitleva teabe allikad peavad olema läbipaistvad ja ennekõike peavad need olema praktiliselt üles ehitatud. Kuulen Poola ettevõtjatelt sageli märkusi, et juurdepääs asjakohastele teabeallikatele on väga hajutatud, mis raskendab kasutajatel võrdlemist ja hindamist ning õigete järelduste tegemist oma projektide suhtes.

Läbipaistvuse puudumine ELi eelarveliste kulutuste osas põhjustab palju ülekohut. Uutes liikmesriikides, sealhulgas Poolas, kus võimalikel toetusesaajatel on suhteliselt vähe kogemusi ELi rahastamise saamisel, võib selgelt esitatud teave olla suureks abiks.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) Kui välja arvata paar punkti, mis annavad veidi põhjust muretsemiseks, arvame me, et tervikuna tõstatab raport hulga väga tähtsaid ja teemakohaseid küsimusi.

Novembris 2005 komisjoni käivitatud niinimetatud Euroopa läbipaistvuse algatuse järgselt kinnitatakse raportis vajadust seada sisse täiesti toimiv süsteem üldsuse teavitamiseks näiteks mitmesuguste struktuurivahendite lõppsaajate kohta.

Raportis oletatakse, et erinevad toetusesaajad võivad saada ELi raha mitme programmi või ELi tegevusvaldkonna raames, ja seetõttu tõdetakse, et oleks kasulik tuvastada kõik summad, mis teatavale toetusesaajale on makstud erinevates valdkondades, kusjuures selline teave on tööliste sõnul hindamatu väärtusega näiteks ettevõtte ümberpaigutamisel.

Raportis käsitletakse ka muid tähtsaid punkte, nagu ELi institutsioonides avaliku võimu kandjate finantshuvide deklareerimine, soovitades vastu võtta standardid ja avalikustada (ametlike või mitteametlike) "ekspertrühmade", mille komisjon otsustab luua enda abistamiseks enda algatuste, eeskätt seadusandlike algatuste osas, koosseisud.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjalikult. − Ma hääletasin Pomés Ruizi raporti muudatuste poolt, mille minu fraktsioon välja pakkus ja mis kõik ka vastu võeti. On tähtis, et komisjoni ekspertrühmade koosseis oleks õiglaselt tasakaalustatud ja et sellistesse rühmadesse liikmete valimine oleks täiesti avatud ja läbipaistev. Tuleb loota, et komisjon võtab kuulda selle institutsiooni tänast üleskutset.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusùaw Liberadzki (PSE), kirjalikult. − (PL) Pomés Ruiz väidab õigustatult, et läbipaistvus sõltub sellest, kas toetusesaajaid käsitlev teave on hõlpsasti kättesaadav ja usaldusväärne ning võimaldab edasist uurimist, võrdlemist ja hindamist.

Ma nõustun nõudmisega, et komisjon peaks kõikides dokumentides, mis on seotud ELi eelarve ja/või komisjoni vastutusel olevate projektide ja programmidega, selgesõnaliselt märkima nende võrgulehtede aadressid, mis sisaldavad teavet ELi rahaliste vahendite, mida komisjon haldab vahetult ja tsentraalselt, saajate kohta.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjalikult. − Ma tervitan raportit finantsasjade läbipaistvuse kohta. Iga samm teabe, eeskätt põllumajanduspoliitikat ja tõukefonde käsitleva teabe (mis on osutunud üldsusele raskesti kättesaadavaks) kvaliteedi ja kättesaadavuse parendamiseks on edasiminek liikumisel oma demokraatlikke kohustusi täitva ELi poole.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjalikult. (DE) See on samm õiges suunas, mille eesmärk on tuua veidi selgust toetusterägastikku ja hõlbustada tavainimeste juurdepääsu või vähemasti anda neile mingi ettekujutus suuresti läbipaistmatutest protsessidest. Siiski tuleb tagada, et käesoleval juhul ei oleks kõrgelt tasustatud lobistid ainsad, kes sellistest andmekogudest kasu lõikavad, vaid et need andmekogud võimaldaksid ka VKEdel ja tavainimestel hõlpsasti järgitavate ja loogiliste protsesside kaudu saada toetusi ja muus vormis abi, mis neid huvitab.

Mis puutub institutsioonide eetikakoodeksisse, siis on see kindlasti teretulnud. Riikliku rahastamise määramise volitustega organ peab olema väljaspool igasugust kahtlust, kas või ainult seepärast, et inimesed usaldaksid riiklikke haldusasutusi. Siiski tuleb olla ettevaatlik, sest kontrolli ei tohi laiendada sedavõrd, et institutsioon ja selle liikmed oleksid täiesti paljastatud, luues läbipaistvaid inimesi. Andmekaitse piires on selline korraldus, nimelt teatava eetikakoodeksi kehtestamine, kahtlemata teretulnud.

„Musta nimekirja“ sisseseadmine eeldab kindlasti põhjalikumat arutelu rakendusvahendite üle, kuna see on veel üks valdkond, kus andmekaitsel on võtmeroll.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjalikult. (PT) Inimestelt, kes haldavad riiklikke vahendeid, eeldatakse ja nõutakse äärmist mõistuspärasust nende haldamisel, äärmist täpsust teostatud tegevuse tulemuste esitamisel ja täielikku läbipaistvust. Maksumaksjatel, kuna nad on lõppude lõpuks kõikide riiklike vahendite allikas, on õigus (mida nad peavad teostama) teada, kes ja kuidas kulutab ELi huvide teostamiseks eraldatud vahendeid. Seetõttu hääletasin selle raporti poolt, mida toetab Euroopa Komisjoni teatis, milles esitatakse hulk ettepanekuid, millest enamikuga ma nõustun. Pean vajalikuks vaid lisada, et minu arvates peavad ühenduse rahaliste vahendite, eeskätt Euroopa institutsioonide vahetult hallatavate vahendite suhtes kehtivad põhimõtted ja eeskirjad vajalike kohandustega kehtima ka muude riiklike vahendite suhtes, nimelt liikmesriikide hallatavate ühenduse vahendite suhtes.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), kirjalikult. − (PL) Ma hääletan Pomés Ruizi raporti poolt, milles käsitletakse finantsasjade läbipaistvust.

Raportöör käsitleb mitmeid väga tähtsaid küsimusi seoses ELi raha haldamisega, nagu ELi raha lõppsaajaid käsitleva teabe avalikustamine, ELi institutsioonides avaliku võimu kandjate finantshuvide deklareerimine ning institutsioonide sisene haldus ja nende iga-aastased tegevusaruanded.

Me peame püüdma saavutada ELi raha haldamise ja kulutuste kontrollimise menetluste pideva täiustumise, pidades eeskätt silmas Euroopa Parlamendi kui eelarve täitmisele heakskiitu andva institutsiooni rolli. Me peame panustama läbipaistvusse ja finantsvahendite täpsesse arvestusse.

 
  
  

- Raport: Francesco Musotto (A6-0009/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) Võitlus pettuste ja riiklike vahendite, käesoleval juhul ühenduse vahendite, ebaseadusliku omandamise vastu peab olema igas liikmesriigis tähtsal kohal. Seetõttu on hädavajalik, et igal riigil oleksid olemas selle ülesande nõuetekohaseks täitmiseks vajalikud inimvarud ja ainelised vahendid.

Tuleb rõhutada, et samal ajal, kui kinnitatakse liikmesriikide vastutust avalike huvide kaitsmise eest, nagu selles raportis, soodustatakse tegevuspõhimõtteid, millega alaväärtustatakse ja võetakse liikmesriikidelt ära ülesandeid, mis peaksid kuuluma neile, eeskätt valitsusasutuste sulgemise, nende töötajate pideva kõlbmatuks tunnistamise ja koondamise ning mõningate selliste ülesannete täitmiseks eraettevõtete kasutamise teel. Meie arvates tuleks raportis uurida ka avalike teenuste osutamise eraettevõtetele üleandmise mõju riiklike vahendite haldamisele.

Samuti tuleb hinnata seda, mil määral aitavad eeskirjade liigne keerukus ja ebapiisavus ning viivitused vahendite määramisel kaasa tuvastatud õigusrikkumistele.

Selle asemel keskendutakse raportis peaasjalikult karistamisele, nimelt pakkudes välja rikkumismenetlused ja liikmesriikidele tehtavate vahemaksete peatamise.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjalikult. − Ma toetasin Musotto raportit pettustevastase võitluse kohta. Ühenduse raha väär kulutamine ja väär haldamine on teema, mis on ajakirjanduses alatihti päevakorral kogu ELis. Tõhus võitlus pettuste vastu on hädavajalik ja selles suhtes on liikmesriikidel mitmesuguste ELi institutsioonide kõrval ülitähtis roll.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjalikult. (IT) Hr president, daamid ja härrad, ma hääletan meie lugupeetud kolleegi, Francesco Musotto raporti poolt. Mõlemas raportis osutatakse, et suuremat tähelepanu tuleks pöörata teatavatele riikidele, kes on elektroonilisel kujul teabe andmise ning haldus- ja järelevalvesüsteemide rakendamisel maha jäänud. Ma nõustun raportööriga, kes on rõhutanud, et on tähtis pöörata erilist tähelepanu selliste meetmete väljatöötamisele, mille eesmärk on võidelda pettuste vastu ühenduse tasandil, millega on seotud riigid, kellel ilmselgelt puuduvad järelevalvesüsteemid, mis oleksid piisavalt tõhusad ja mis mõningatel juhtudel ühtivad Euroopa standarditega vaid vähesel määral. Minu arvates on ühenduse kulutuste hoolikas jälgimine esmatähtis. Ebaõigete maksete vastane võitlus on isegi tähtsam, pidades silmas, et Euroopa maksumaksjate makstud raha tuleb kasutada selleks, et elatustaset veelgi parandada.

 
  
  

- Raport: Gérard Deprez (A6-0015/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström ja Åsa Westlund (PSE), kirjalikult. − (SV) Meie, Rootsi sotsiaaldemokraadid, hääletasime Deprezi raporti poolt, mis käsitleb seda, mida liit ja liikmesriigid peaksid edaspidi tegema, et ohjeldada terrorismi toetamist ja terroristide värbamise kasvu. EL peab neid tahke kaaluma oma terrorismivastases võitluses ja täiustama oma hetkel piiratud teadmisi terroriaktide põhjuste ja radikaliseerumise põhjuste vallas. Kuid seejuures tuleb rangelt austada inimõigusi ja põhivabadusi ning toimida viisil, mis on avatud, demokraatlikule ja õiglasele ühiskonnale kohane. Põhiseaduslikke õigusi, nagu ajakirjandus-, sõna- ja ühinemisvabadus, ei tohi mingil viisil piirata.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), kirjalikult. − Ma toetan hr Deprezi aruannet tegurite kohta, mis soodustavad terrorismi toetamist ja terroristide värbamist. Siiski soovin välja tuua kaks punkti. Esiteks, soovin tõstatada „Nelson Mandela“ küsimuse. Me peame vahet tegema neil, kes võitlevad rõhumise ja paheliste autoritaarsete režiimide vastu, nagu apartheidi-režiim Lõuna-Aafrika Vabariigis, ning 11. septembri pommitajate nihilismi vastu. Ma ei oleks toetanud Rivonia pommitamist, kuid samuti ei oleks ma, kui Nelson Mandela oleks põgenenud Euroopasse, toetanud tema väljaandmist Lõuna-Aafrika Vabariigile, kus teda ootas surmanuhtlus.

Teiseks, lääs peab tunnistama, et juhuti aitab meie tegevus või tegevusetus Lähis-Idas, Palestiinas ja mujal kaasa kasvavale vaenulikkusele ja terrorismile meie vastu. Mõnikord võime me ise olla endi suurimad vaenlased.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjalikult. – (FR) Kaks asja Deprezi terrorismialases raportis häirisid mind. Esiteks, ei mainitud kordagi seda, mis on Euroopas terrorismiohu peapõhjuseks, nimelt selliste rändrühmade ohjeldamatu sissevool, kes ei soovigi lõimuda ega samastuda, vaid kes vastupidi püüavad elada oma seaduste järgi oma niinimetatud võõrustajaühiskondades ja kes tõepoolest püüavad neid seadusi kõnealustes ühiskondades kehtestada.

Teine häiriv asi oli süü osaksandmine: teie sõnul ei suuda Euroopa kunagi piisavalt lahti öelda oma olemusest, oma rahvuslikest identiteetidest ja oma ühisest tsivilisatsioonist. Euroopa ei suuda kunagi piisavalt ohverdada oma väärtushinnanguid sallivuse ja niinimetatud „erinemisõiguse“ nimel. Euroopa ei suuda kunagi piisavalt kõrvale tõrjuda enda inimesi oma territooriumil elavate võõrrahvuste, -kultuuride või -tsivilisatsioonide kasuks. Lõppude lõpuks tuleb Euroopat süüdistada selle eest, mis temaga juhtub. Samas olid Londoni terrorirünnakute eest vastutajad Suurbritannia kodanikud ja seal sündinud ning neil olid sellised töökohad, mida paljud inimesed oleksid ihanud! Nad ei olnud tõrjutud ega ohvrid. Siiski haarasid nad relvad!

Tõsiasi on see, et multikultuursed, lahterdatud ühiskonnad, mille poole te nii tõsimeelselt püüdlete, on oma olemuselt ühiskonnad, mis on altid paljudele lahkhelidele. Ning tegelikkuse eitamisega me vaid toidame vihkamist ja halvakspanu.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) Kuigi raport sisaldab tahke, mida me väärtustame ja käsitleme positiivsena, pidades muu hulgas silmas ülemaailmse olukorra halvenemist, ei määratle see ega mõista hukka „terrorismivastase võitluse“ tegelikke eesmärke ja tagajärgi, eeskätt terrorismi ennast soodustava ja ergutava tegurina.

Raport osutab, ehkki tinglikult, tülide diplomaatilise ja rahumeelse lahendamise hädavajalikkusele kogu maailmas, olgugi et selles ei märgita, et terrorismi soodustavate põhitegurite hulka kuulub vägivallaspiraal, mida toidavad rahvusvaheliste suhete militariseerimine, rünnakud riikide iseseisvuse ja rahvaste enesemääramisõiguse vastu, riiklik terrorism, põhivabaduste, -õiguste ja -tagatiste rikkumine, ohjeldamatu kapitalistlik ärakasutamine, ebavõrdsuse ja ebaõigluse ebainimlik laienemine ning miljonite inimeste elamine meeleheitlikes oludes, nagu Afganistanis, Iraagis või Palestiinas.

Me usume, et terrorismi – kõigi selle vormide, sealhulgas riikliku terrorismi – põhjalikuks analüüsimiseks on tuleb see asetada poliitilisse konteksti, tuvastades seeläbi terrorismi algpõhjused ja terrorismi põhjustava poliitika, nagu „terrorismivastane võitlus“, mida peavad Ameerika Ühendriigid ja tema liitlased.

Seetõttu jätame hääletamata.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert (Verts/ALE), kirjalikult. − Ma toetasin tänaseid muudatusi, milles mainiti, et radikaliseerumist tuleks vaadelda vaid selge seosena vägivallaga ja et kodanikuvabadused peavad olema esmatähtsad. Viimane ei tohiks vajada kordamist – me kirjeldame ennast kui inimõigustel ja kodanikuvabadustel põhinevat liitu. Tõepoolest, enamik selles raportis sisalduvatest ettepanekutest on juba osa ELi poliitikast, mistõttu tekib mul küsimus, et miks on veel ühte raportit vaja.

Ma hääletasin lõpliku raporti vastu, mitte seepärast, et ma toetaksin PPE seisukohta või kitsapiirilist Hispaania sisearutelu, mis nii sageli mürgitab selles parlamendis meie arutelusid terrorismivastase võitluse üle, vaid seepärast, et me oleme otsustanud kaaluda terrorismi õigustamise lülitamist meie terrorismivastasesse paketti. See võib tunduda pisiasjana, kuid me juba teame, et selliste õigusaktide tekitatud kartused piiravad akadeemilist vabadust, poliitilist arutelu ja radikaliseerumisvastast tööd. Noorem moslemid on mulle rääkinud, et nad kardavad arutada selliseid küsimusi, nagu Palestiina või Iraak, sest nende kriitikat ja oma tunnete väljaütlemist võidakse tõlgendada õigustamise või ülistamisena ning nad võivad sattuda kohtusse. Parlament oleks võinud selle punkti välja hääletada, kuid otsustas seda mitte teha.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), kirjalikult. (FR) See raport terrorismi väljajuurimise kohta kuulub lõputusse sarja tekstidest, milles ülistatakse inimõigusi ja diskrimineerimisvastast võitlust. Siiski on tõsiasi, et liigne ettevaatlikkus põhivabaduste, eeskätt sõna- ja usuvabaduse võimalike rikkumiste suhtes tegelikult õõnestab vahendeid, mida me vajame terrorismiga võitlemiseks.

Nüüdseks peaks olema ilmne, et Euroopa Parlament muretseb pigem iga värvilise õiguste kaitsmise ja poliitiliselt korrektsuse tagamise kui Euroopa Liidu kodanike turvalisuse pärast.

Seepärast ei sisalda see raport, mis käsitleb terrorismi toetamist soodustavaid tegureid, mitte ainsatki viidet mošeedele, kuigi, nagu me teame, ei ole need midagi muud kui tulevate islami terroristide värbamiskeskused. Samuti ei sisalda see ainsatki viidet Prantsuse, Belgia, Madalmaade või Taani imaamidele, kes tegelikult värbavad džihaadlikult meelestatud islami noori.

Ärgem vapustagem kedagi, ärgem ärritagem usuliselt tundlikke kohti, ärgem diskrimineerigem: vaevalt et see kujutab endast tõhusat retsepti üha kasvava islami terrorismi ohuga võitlemiseks. Tegelikult kujutab see endast hoopis vastupidist.

 
  
MPphoto
 
 

  Roselyne Lefrançois (PSE), kirjalikult. (FR) See raport peegeldab fraktsioonide PSE, Verts/ALE, GUE/NGL ja ALDE liikmete sisulist muudatustööd kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjonis. Tekstist, mis algselt teotas islamit ja moslemeid üsna häbiväärsel viisil, suutis edumeelne, vasak-tsentristlik enamus vormida tasakaalustatud dokumendi, milles tuuakse esile hulk tegureid (majanduslikud, sotsiaalsed jne), mis soodustavad terrorismi toetamist, kinnitades vajadust austada põhiõigusi ja rõhutades diskrimineerimise vastu võitlemise ja võrdsete võimaluste edendamise tähtsust, eriti hariduse, koolituse ja tööhõive vallas.

Raportis on siiski kaks-kolm punkti, mis on minu arvates küsitavad, nimelt viited „mõõdukale islamile“ ja „kõikide kohtade jälgimisele, kus levitatakse propagandat, mille eesmärk on veenda inimesi panema toime terroriakte“.

Kuigi ma ei saa raportit täiel rinnal toetada, tähendaks selle tagasilükkamine aga allaandmist parempoolsetele ja kuudepikkuste jõupingutuste saatmist prügikorvi.

Seepärast on minu arvates parim lahendus jätta hääletamata ja esitada selgitus sellise teguviisi põhjuste kohta.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjalikult. − Selles raportis püüti piiritleda hulk terrorismivastase võitlusega seotud Euroopa õigusnorme ja põhimõtteid. Parempoolsete vastuseis raportile tähendab, et ohvrite abistamine, terrorismi lugemine kuriteoks kõikides liikmesriikides ja poliitilise dialoogi ergutamine ei saa sidusa üleeuroopalise terrorismivastase strateegia osaks. Ma hääletasin raporti poolt ja mul on kahju, et ei saavutatud kokkulepet küsimuses, mida keegi tunneb, kuigi harilikult valitseb sellistes küsimustes laiaulatuslik üksmeel.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjalikult. (DE) Terrorismivastasest võitlusest kujuneb selle sajandi väljakutse. Otsustav tegevus propaganda masinavärgi vastu on seetõttu esimene väike samm püüdlusest piirata terrorismi levikut iseseisvates islami allkultuurides, mida esineb kõikjal Euroopas.

Me peame silmitsi seisma tõsiasjaga, et terrorism on Euroopas puhtalt islamlikku laadi ja et radikaliseerunud moslemid on lõimimismeetmete suhtes täiesti vastuvõtmatud. Radikaliseerumine on Euroopas täies hoos ning poliitilised rühmad tunduvad neid küsimusi sageli teataval määral eitavat.

Seetõttu on strateegiline lähenemisviis terrorismivastasele võitlusele vajalik ja tõepoolest määrav Euroopa ning selle rahvaste ja kultuuride püsimajäämise tagamisel. Alustada tuleks noortest, kuid nad peavad ka teataval määral üles näitama tahet täita oma osa.

Kõikide inimõiguste tühistamist, mida, nagu me teame, juba harrastatakse mõningatel juhtudel Ameerika Ühendriikides, ei tohi Euroopas kindlasti toimuda. Siiski on hädavajalik suhtuda terrorismi karmilt.

Igasugust ebaseaduslikku sisu, mis leidub uues meedias, tuleb loomulikult käsitleda samamoodi kui mis tahes muud ebaseaduslikku avaldust ning selle autorid tuleb vastutusele võtta ja neid karistada.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjalikult. (PT) Üks suurimaid ohte terrorismi ja selle põhjuste arutamisel on langeda emba-kumba äärmusse: üks äärmus on kõike mõista püüdes tekkiv ettekujutus, et kõik muutub lubatavaks ja õigustatuks, ja teine on erinevate tegelikkuste tunnistamisest keeldumine, mis muudab kõik segaseks ja mille puhul liigitatakse kõik samade arusaamade ja mõõdupuude järgi. Mõlemad äärmused on analüüsimisel ohtlikud, sest oma ebaõigsuse tõttu ei võimalda need teha paikapidavaid järeldusi ning viivad politsei, seadusandjad ja üldsuse eksiteele. Lisaks sellele ohustavad need tegeliku olukorra mõistmist, mis vankumatult kätkeb terrorismi. Meie ees seisev väljakutse on järgmine: suuta mõista tegelikkust täpselt sellisena, nagu see on, mitte sellisena, nagu me pelgame või soovime selle olevat; ja seejärel tegeleda nii selle kaugemate kui ka lähemate põhjustega, samas alati meeles pidades, et terrorismi ei saa lubada ega õigustada ühelgi tingimusel. Ja et mitte ohvrid (olgu tegelikud või võimalikud) ei ole need, kes peavad mõistma ja põhjendama ründajate kuritegusid. Eeltoodust lähtuvalt hääletasin ma selle raporti vastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE), kirjalikult. (FR) Parim viis terrorismiga võitlemiseks on ennetamine, mitte Euroopa kodanike lausjälgimine. Seega on tähtis tegeleda terrorismi algpõhjustega.

Vägivaldse radikaliseerumise nähtus lakkab, kui me tegeleme ebavõrdsuse ja ebaõiglusega nii riigi kui ka maailma tasandil.

Ma jätsin selle raporti suhtes hääletamata, sest ma arvan, et terrorismivastase võitluse käigus ei saa me näpuga näidata ühele kindlale usundile. Terrorism ei ole seotud usuga, olgugi et mõned inimesed otsivad tapmise õigustamiseks põhjendusi oma niinimetatud usutunnistusest. Ainus viis vägivaldse radikaliseerumisega võitlemiseks on tugevdada ilmalikku kõlbelist elulaadi meie ühiskondades ja osaledes avatult kultuuridevahelises dialoogis kõikide huvirühmadega, eelkõige kodanikuühiskonna esindajatega.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), kirjalikult. − (SV) Terrorism on piiriülene nähtus ning selle vastu tuleb võidelda ühiselt ja jõuliselt. Siiski tuleb terrorismivastast võitlust alati pidada seaduslike ja võrdeliste vahenditega. LKA lennud Euroopas, piinamine, mõnitavad hukkamised ja seliliseotuna uputamine, mida LKA praeguste väidete kohaselt ei toimunud, ning salajaste erivanglate loomine tuleb jõuliselt hukka mõista. Siinkohal oleks EL pidanud tegutsema palju otsustavamalt.

Kuid minu jaoks on üks asi endastmõistetav: meie ühiste õigusnormide aluseks peavad olema meie väärtushinnangud. Me peame ka tagama, et ühenduse õigus ei ohustaks ega lükkaks kõrvale tähtsaid põhimõtteid, sealhulgas sõnavabaduse põhimõtet.

Raportis räägitakse uue mõiste lülitamisest raamotsusesse: „terrorismi õigustamine“. Minu arvates oleks see kahetsusväärne. Mitte seetõttu, et heade kihutusvastaste seaduste olemasolu tagamine kõikides liikmesriikides ei oleks hea mõte, vaid seetõttu, et on raske, kui mitte võimatu, leppida kokku määratluses, mida kohaldataks ühetaoliselt ja mis ei põhjustaks keerukaid tõlgendamisprobleeme. Ühel pool seisab tähtis ülesanne töötada välja viise terrorismi vastu võitlemiseks ja päästa elusid. Teisel aga sõnavabaduse põhimõte ja soov säilitada Euroopas õiguskindluse kõrge tase. Küsimus on õige tasakaalu leidmises.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymañski (UEN), kirjalikult. − (PL) Ma ei saa toetada Deprezi raportit ja selles sisalduvat ettepanekut esitada nõukogule Euroopa Parlamendi soovitus terrorismi toetamist ja terroristide värbamist soodustavate tegurite kohta.

Raport kaitseb terrorismivastases võitluses valesid prioriteete. Ettepanek keskendub eelkõige sotsiaalpoliitilistele meetmetele. See lähenemisviis ei hõlbusta terrorismivastast võitlust, mis eeldab ka tõhusamat piirikontrolli ja koordineerimist prokuratuuride vahel.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), kirjalikult. − Parlamendi vasakpoolsed lahjendasid selle raporti vastuvaieldamatu võtmesõnumi, mis sisaldus selle algtekstis, mis ütles, et „terrorism (eriti džihaadi terrorism) on tänapäeval kõige tõsisem oht liidu kodanike turvalisusele“. Raportist jäetakse täielikult välja igasugused viited põhiteguritele, mis soodustavad terroristide värbamist, nimelt ohjeldamatu sisseränne ja Ühendkuningriigi puhul kindlasti laialtlevinud lugupidamatus ristiusu suhtes ning positiivse arusaama laialdane puudumine meie oma ajaloost ja kultuurist.

Ei ole siis üllatav, et uustulnukad leiavad vähe pidepunkte, millega samastuda. Raportis ei mainita terrorismi eduka leviku põhjuseid ega selliste terroristide, nagu mitteametliku IRA endised juhid, õigekstembeldamist ja autasustamist. Seetõttu hääletasin raporti vastu ja aitasin kaasa selle tagasilükkamisele parlamendis.

 
  
  

- Raport: Ignasi Guardans Cambó (A6-0002/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) See Euroopa Parlamendi omaalgatuslik raport lausa kubiseb eesmärkidest ja algatustest maailmakaubanduse liberaliseerimiseks – olgu siis tegu kaupade, teenuste või kapitaliga – mida juhivad EL ja Euroopa Komisjon, peaaegu kõikvõimas organ ühises kaubanduspoliitikas uue lepingu eelnõu kohaselt, millega antakse see valdkond ELi ainupädevusse.

Juhtmõtteks on turgude avamine. Tegevussuunaks on kõikide kaubandustõkete kaotamine, eeskätt suhetes arenenud ja arengumaadega. Eesmärk on turgude avamine, võimalusel ELi ühtse turu eeskujul.

Kuna raportis peetakse kehtivat WTO süsteemi ebapiisavalt reguleerivaks ja kohustavaks, toetatakse kaubanduse puhul „Euroopa valitsemismudelit“, kas siis sõlmides vabakaubanduskokkuleppeid või rõhutades WTO läbirääkimiste käimasoleva vooru lõpuleviimist, mille jaoks kutsutakse üles looma sünergiat ELi peamiste kaubanduspartneritega (nagu Ameerika Ühendriigid, Kanada ja Jaapan).

Näiteks, vaadake, kuidas raportis kannustatakse ELi väliseid riike kaotama Euroopa ettevõtetele kehtivaid välisomanduse piiranguid… Eesmärk on majanduslik valitsemine.

Seetõttu hääletame raporti vastu.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjalikult. − Ma tervitan Guardans Cambó raportit ELi strateegia kohta, mis käsitleb turulepääsu võimaldamist Euroopa ettevõtetele. Parema vastastikuse juurdepääsu, VKEde parema toetamise ja siseturu parema juurdepääsetavuse põhimõtted peaksid aitama toetada Lissaboni tegevuskava. Eelkõige toetan ma muudatusi, mis käsitlevad ühelt poolt arenenud turgudele ja arengumaade turgudele pääsu eristamist ning teiselt poolt arenenud maade ja vähimarenenud maade eristamist.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjalikult. (PT) Ehkki Euroopa siseturg on tohutu, on globaliseerumise tõttu avanenud maailmaturg veelgi suurem ja dünaamilisem. Euroopa ettevõtete pääs sellele turule, eelkõige kiirelt kasvavate arengumaade turgudele peab seetõttu olema nii avalikus kui ka erasektoris kesksel kohal. Kuigi on tõsi, et eraalgatuste vallas ei sõltu valikute tegemine või, mis veelgi hullem, rõhuasetuste määramine meist, on meil riiklike algatuste vallas siiski veel palju arenguruumi. Ühelt poolt peame me olema teadvustama vajadust avada oma turud, kui me soovime – ja me tõepoolest soovime – saavutada suuremat juurdepääsu rahvusvahelistele turgudele. Teiselt poolt on hädavajalik keskenduda Euroopa ettevõtete võimele seista vastu nende riikide ettevõtete kasvavale majanduslikule tõhususele ja konkurentsivõimele, mis tähendab, et me peame kõhklematult keskenduma meie endi ettevõtete konkurentsivõimele ja uuenduslikkusele, mis saab toimuda ainult vabas, avatud ja läbipaistvas keskkonnas.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Þicãu (PSE), kirjalikult. − (RO) Guardans Cambó raportis viidatakse Euroopa Liidu strateegiale, mis hõlbustab Euroopa ettevõtete turulepääsu. Eelmise aasta esimesel poolel esitas Euroopa Komisjon teatise tugevama partnerluse kohta, et saavutada Euroopa eksportijate pääs turule.

Komisjon väljapakutud meetmed hõlmavad ühenduse arvutisüsteemi, mis pakub turulepääsuks vajalikku teavet ja teenuseid ligikaudu 100 riigis, ümberkujundamist, suuremat läbipaistvust ning Euroopa eksportijatele osutatavate ühenduse teenuste alast teavituskampaaniat, eriti väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Siiski pean kahetsusväärseks, et mõned Euroopa sotsialistide fraktsiooni esitatud muudatused, mis käsitlesid riigihankeid ja konkurentsi, ei pandud hääletusele.

Minu arvates on vaja määratleda komisjoni, liikmesriikide ja Euroopa ettevõtete vaheline partnerlus, et hõlbustada viimatinimetatute pääsu kolmandatele turgudele, kuid samal ajal peame me tagama nendel turgudel Euroopa põhimõtete ja väärtushinnangute järgimise tööõiguse, keskkonnakaitse ning intellektuaalomandi ja inimõiguste kaitse vallas.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika