Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0206(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0021/2008

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 19/02/2008 - 6.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0045

Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 19. helmikuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

7. Äänestysselitykset
Pöytäkirja
  

Suulliset äänestysselitykset.

 
  
  

- Mietintö: Bill Newton Dunn (A6-0488/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Arvoisa puhemies, maa- ja vesirajamme ovat siirtyneet laajentumisen myötä, ja tullivirkailijoiden työ on muuttunut yksinkertaisista tullitarkastuksista taisteluksi väärennöksiä, rahanpesua, huumeita, polkumyynnin vastaisten tai kuluttajien terveyttä suojelevien toimien kiertämistä vastaan. Tästä syystä kannatan komission ehdotusta, joka mahdollistaa paremman yhteistyön jäsenvaltioiden elimien välillä, mukaan lukien tiiviin yhteistyön Europolin, Frontexin, Interpolin ja Maailman tullijärjestön kanssa. Ehdotamme myös, että kolmansien maiden viranomaiset, jotka saavat jäsenvaltioilta taloudellisia ja henkilötietoja, velvoitetaan takaamaan EU:n tietojensuojan tasoa vastaava suoja. Kiitän parlamentin jäseniä ryhmämme ehdotuksien kannattamisesta tänään. Haluan kiittää myös esittelijöitä heidän huolellisesta työstään.

 
  
  

- Mietintö: Francesco Musotto (A6-0009/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). – (NL) Arvoisa puhemies, äänestin Mussoton mietinnön puolesta, koska siinä ei arastella puhua suoraan petoksen eri muodoista ja niitä vastaan taistelemisen keinoista. Ja minulle tuli déja vu tunne, kun mietinnössä mainittiin väärin perustein maksetut miljoonat ja perusteettomasti vastaanotetut tuet. Ajatellaan esimerkiksi niitä satoja miljoonia euroja, jotka EU:n rahakirstuista ovat jo kadonneet korruptoituneen ja sosialistien hallinnoiman vallonien valtion pohjattomaan kaivoon. Valtiossa lukuisat virkamiehet ovat olleet osallisina häväistysjutuissa, joissakin tapauksissa varojen kavalluksissa. Kun mietinnössä puhutaan komission valvonnasta, muistan automaattisesti vallonikollegani Gérard Deprez'n sanat, kun hän puhui kuun alussa huonoista hankkeista, jotka eivät ole ainoastaan vallonien syytä, vaan myös komission, koska se hyväksyy nämä hankkeet.

 
  
  

- Mietintö: Gérard Deprez (A6-0015/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Arvoisa puhemies, mietintö, joka alunperin esiteltiin, oli hyvä, koska siihen sisältyi terrorismin vastaista taistelua tukevat selkeät toimenpiteet, kuten tarpeelliset toimet estämisen parantamiseksi, tiiviimpi poliisiyhteistyö, enemmän tietojen vaihtoa ja terrorismin uhreille annettava tuki.

Tämänpäiväiset äänestykset ovat kuitenkin muuttaneet mietinnön täysin. Mietinnön olennaisimmat osat on jätetty pois. Jihadistiterroristeja esimerkiksi ei yhtäkkiä enää pidetäkään vaarallisina. Muita näkemyksiä – näkemyksiä, joita on mahdoton hyväksyä – on lisätty mietintöön äänestyksellä, ja tämän seurauksena minun oli äänestettävä sitä vastaan, kuten teki parlamentin enemmistökin. Tämä on sääli alkuperäisen luonnoksen kannalta, koska olisi ollut hyvä saada parempia poliittisia ja teknisiä välineitä terrorismin vastaiseen taisteluun ja turvallisuuden parantamiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Arvoisa puhemies, ei tarvitse edes mainita, että äänestin Deprez’n mietintöä vastaan, koska olen perustavasti eri mieltä siitä, että jihadistiterrorismi olisi vain seuraus syrjinnästä ja sosiaalisesta eristäytyneisyydestä, joista Euroopan muslimien oletetaan kärsivän. Rehellisesti sanottuna tunnen aika monta oman kansani edustajaa, melkoisen joukon ihmisiä, jotka eivät kuulu maahanmuuttajien porukkaan ja jotka todella kärsivät sosiaalisesta eristäytyneisyydestä muslimien asuinalueilla suurkaupungeissamme, mutta jotka silti eivät ryhdy terroristeiksi, kaukana siitä. Eli tästä asiasta en sano mea culpa. Voi ehkä olla poliittisesti korrektia syyttää kavalaa Eurooppaa, mutta sanan oikeassa merkityksessä se olisi kaikkea muuta kuin korrektia. Milloin taivaan tähden parlamentti aikoo ymmärtää, että islamistiterrorismilla ei ole mitään tekemistä syrjinnän tai sosiaalisen syrjäytymisen kanssa, vaan se syntyy islaminuskon maailmankuvasta.

 
  
  

- Mietintö: Ignasi Guadans Cambó (A6-0002/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – (EN) Arvoisa puhemies, kun puhumme toistensa kanssa kauppaa käyvistä alueista, meidän on tunnistettava, että kauppaa eivät tee maat, vaan ihmiset ja yritykset. Yksi tämän mietinnön virheistä oli, että siinä ei havaittu niitä huomattavia kaupan esteitä, jotka ovat sellaisten kolmansien maiden yrittäjien tiellä, jotka haluavat käydä kauppaa EU:n kanssa.

Minulla onkin ilo ilmoittaa, että on aloitettu puolueiden välinen oikean kaupan kampanja (Real Trade Campaign), johon osallistuu kansalaisjärjestöjä sekä ruohonjuuritason aktivisteja, ja jolla on viisi päätavoitetta: poistaa maataloustuotteiden tuontitullit; poistaa maataloustuet; lieventää alkuperämerkintää koskevia säännöksiä; painottaa kaupalle annettavaa tukea; ja rohkaista matalan tulotason maita vähentämään kaupan esteitä toistensa välillä, jotta niistä voisi tulla osa maailman kauppayhteisöä, ja että ne siten voisivat tehdä enemmän kauppaa meidän kanssamme. Tämä mietintö ei ollut tasapainoinen, koska siinä ei tunnistettu tällaisten esteiden olemassaoloa EU:n näkökulmasta, ja siksi äänestin sitä vastaan.

 
  
  

Kirjalliset äänestysselitykset

 
  
  

- Mietintö: Jan Andersson (A6-0012/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. - (PT) Ensimmäiseksi minun on sanottava, että äänestäessämme mietintöä vastaan vastustamme sitä, että työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta koskevan direktiivin voimaantulo lykkääntyy. Tämä direktiivi annettiin vuonna 2004 ja siinä määrätään työperäisistä altistusrajoista sähkö- ja magneettikentille ja sähkömagneettisille kentille sekä ehkäisyä, tiedotusta ja koulutusta koskevista toimista. Komissio ehdottaa nyt uutta direktiiviä, jonka ainoana tarkoituksena on lykätä tämän direktiivin täytäntöönpanoa neljällä vuodella.

On todella outoa, että komissio jättää tällaisen lykkäysehdotuksen. Sen oikeutukseksi ilmoitetaan lääketieteellisen yhteisön huoli direktiivin täytäntöönpanosta ja useat juuri tilatut tutkimukset. On sääli, että samanlaista huolta ei ilmene tämän direktiivin niiden oikeudellisten välineiden ja poliittisten suuntaviivojen osalta, joiden tarkoituksena on vapauttaa julkiset hyödykkeet ja palvelut ja työsuhteiden ja työntekijöiden oikeuksien säännöstely. Ainoastaan työntekijöiden oikeuksien ja terveyden ollessa kyseessä Euroopan komissio tilaa lisätutkimuksia lykätäkseen täytäntöönpanoa. Tätä ei voi hyväksyä.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Olen tyytyväinen mietintöön, joka koskee työntekijöiden altistumista fysikaalisista tekijöistä aiheutuville riskeille. Vuonna 2004 annetussa direktiivissä säädetään fysikaalisten tekijöiden kanssa toimivien vähimmäisturvallisuusnormien pääpiirteistä, ja ne seuraukset, jotka direktiivin täytäntöönpanosta voisivat aiheutua magneettiresonanssikuvauksen käytölle lääketieteessä tekevät mietinnön sisältämistä ehdotuksista järkeviä ja loogisia. Koska uudet tutkimukset asettavat kyseenalaiseksi sen perustan, jolle tämän direktiivin suositukset pohjautuvat, meidän on annettava lisäaikaa tämän uuden tiedon, ja direktiivin, erittelyyn. Kannatan siksi ehdotusta lykätä neljällä vuodella määräaikaa, joksi oli asetettu 30. huhtikuuta 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE), kirjallinen. − (SK) Haluaisin korostaa, että vaatimus parantaa työntekijöiden työterveyttä ja työturvallisuutta perustuu ennen kaikkea riskienarvioinnille. Sellaisissa tapauksissa, joissa työntekijät työskentelevät ympäristössä, jossa he altistuvat terveysriskin aiheuttaville tekijöille, on riskienarviointi yksi työnantajan tärkeimmistä velvollisuuksista.

Jos riskienarviointi paljastaa, että vaaran mahdollisuus on olemassa, on tarpeen suorittaa toimenpiteitä joko vaaran poistamiseksi tai sen mahdollisimman tehokkaaksi pienentämiseksi. Mielestäni on tärkeätä panna täytäntöön nämä toimenpiteet ongelmien alkulähteessä. Muita mahdollisia toimia ovat esimerkiksi erilaisten työtapojen mahdollistaminen, tekniset toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi, työpaikan ja -asemien kehittäminen, altistumisen keston ja voimakkuuden rajoittaminen ja riittävän henkilökohtaisen suojavarustuksen tarjoaminen ja niin edelleen.

Jos työntekijän terveystarkastuksessa ilmenee, että kyseessä on erityinen terveysriski, on työantajan velvollisuus huolehtia tällaisten työntekijöiden terveydenhoidosta. Ennalta ehkäisevät terveystarkastukset ovat osa terveydenhuoltopakettia: niiden avulla on tarkoitus tunnistaa aikaisessa vaiheessa henkilön terveydentilassa tapahtuvat muutokset, jotka aiheutuvat altistumisesta sähkömagneettisille kentille. Tuloksista riippuen voidaan tarkistaa riskienarviointi ja ryhtyä lisätoimenpiteisiin.

Yhteenvetona haluaisin sanoa, että lääkärinä olen tyytyväinen siihen, että parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2004/40/EY annetaan vaatimukset yksittäisiä sähkömagneettisia kenttiä koskevien vaikutusrajojen ja altistumista koskevien rajojen säätämisestä, sekä vaatimukset sellaisten työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi, jotka altistuvat työssään sähkömagneettisille kentille.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), kirjallinen. - (FR) Keinotekoisilla sähkömagneettisilla aalloilla on huomattava vaikutus Euroopan kansalaisten terveyteen ja ennen kaikkea työntekijöiden terveyteen, Työntekijöitä on suojeltava sähkömagneettiselta säteilyltä, samoin kuin heitä jo suojellaan kahdella EU:n direktiivillä, jotka asettavat raja-arvot melulle ja tärinälle altistumiselle.

Radioiden, sähkölaitteiden ja eri puhelinlaitteiden, kuten kannettavien lähettimien ja puhelinten, kiinteiden ja langattomia lähiverkkoja käyttävien matkapuhelinten, aiheuttamat kentät eivät ole todellakaan harmittomia!

Tämä paljastui hiljattain tehdyssä BioIniative-selonteossa, ja siinä tehdyt päätelmät ovat kiistattomia: jatkuvan tai liiallisen sähkömagneettisille aalloille altistumisen riskeihin kuuluvat syövän eri muodot, Alzheimerin tauti ja hermostolliset ongelmat. Tämä on terveysriski, jota Euroopan ympäristökeskus on hiljattain korostanut.

Tästä syystä äänestin valiokunnan puheenjohtajan Jan Andessonin laatiman mietinnön puolesta. Mietinnössä pyritään turvaamaan työntekijöiden terveys, ja samalla ottamaan huomioon lääketieteellisen yhteisön huoli, joka koskee yhteisön lainsäädännön yhteensopivuutta magneettiresonanssikuvausteknologian (MRI) kanssa. Magneettiresonanssikuvaus on olennainen lääketieteellinen menetelmä joidenkin potilaiden hoidossa, ja mielestäni sen osalta olisi pitänyt tehdä poikkeus sen sijaan, että koko direktiiviä lykätään neljällä vuodella!

 
  
  

- Mietintö: Hans-Peter Mayer (A6-0016/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Vaikka tämä onkin kodifiointimenettely, joka ei muuta nykyistä lainsäädäntöä millään tavoin, taustalla on tarve saada sarja yhteisön direktiivejä, jotka koskevat traktoreihin, muihin moottoriajoneuvoihin ja niiden perävaunuihin liittyviä kysymyksiä, kuten on nähtävissä useiden mietintöjen, joista parlamentti tänään äänesti, kodifioidusta toisinnosta.

Uskon yhteisön lainsäädännön olevan kohtuuton tällä alalla. Moottoriajoneuvoja koskeva yleinen lainsäädäntö luultavasti riittäisi ilman, että tuotetaan jokaista alaa koskevia direktiivejä, kuten nyt tapahtuu ja mistä esimerkkeinä voidaan mainita seuraavat: maatalous- ja metsätraktoreiden aiheuttamien radiohäiriöiden poistaminen (sähkömagneettinen yhteensopivuus); pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden kuljettajalle kantautuvan äänen taso; moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen takarekisterikilven valaisimet.

Äänestäminen tämän kodifikaation puolesta ei muuta millään tavoin tätä mielipidettä.

 
  
  

- Mietintö: Francesco Speroni (A6-0020/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), kirjallinen. − (PL) Tuen täysin kyseessä olevaa mietintöä, jolla on tärkeä osuus yhteisön lainsäädännön yksinkertaistamisessa ja järjestämisessä. Tämä on erittäin tärkeätä kansalaisyhteiskunnan kehitykselle, koska unionin lainsäädännön avoimuus ja esteetön saavutettavuus tarjoaa yksityiselle kansalaiselle uusia mahdollisuuksia hyötyä määrätyistä oikeuksista.

Tavoitetta ei voida saavuttaa niin kauan, kuin lukuisia useasti tarkistettuja säädöksiä on hajallaan, ja ne on etsittävä sekä alkuperäisistä säädöksistä että myöhemmistä tarkistuksista – tehtävä, joka vaatii usean eri oikeudellisen välineen vertaamista voimassa olevien säädösten selvittämiseksi. Usein tarkistettavat säädökset on kodifioitava yhteisön lainsäädännön selkeyttämiseksi ja järkevöittämiseksi.

Kannatan täysin Euroopan ympäristökeskuksesta ja ympäristöä koskevasta Euroopan tieto- ja seurantaverkostosta 7. toukokuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen N:o 1210/90/EY kodifioimista.

 
  
  

– Mietintö: Francesco Speroni (A6-0021/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström ja Åsa Westlund (PSE), kirjallinen. − (SV) Me ruotsalaiset sosialidemokraatit äänestimme tämän kodifiointimietinnön puolesta. Se on tärkeä osa pyrkimystä tehdä yhteisön lainsäädännöstä selvempää ja avoimempaa. Mietintöön ei sisälly mitään sisältömuutoksia, vaan se yhdistää useita eri direktiivejä johdonmukaiseksi tekstiksi. Olemme tietenkin tällaisen yksinkertaistamisen kannalla. On kuitenkin korostettava, että puoltava äänemme ei tarkoita, että olemme tyytyväisiä nykyisen lainsäädännön muotoon. Me haluamme, että tulevaisuudessa tupakkaveron vähimmäismäärää nostetaan ja että sääntelyjärjestelmää todella yksinkertaistetaan. Lisäksi on tärkeätä varmistaa, että erityyppisten tupakkavalmisteiden verotus on kilpailun kannalta neutraali.

 
  
  

- Mietintö: Janelly Fourtou (A6-0011/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Tämä asetus korvaa asetuksen (ETY) N:o 2913/92, jolla perustettiin yhteisön tullikoodeksi. Perusteluiksi esitetään tehdyt tarkistukset.

Yhteisön tullikoodeksi perustettiin asetuksella (ETY) N:o 2913/92. Tuohon aikaan se oli jo pitkä ja teknisesti monimutkainen asiakirja, joka säänteli yhteisön tulliasioita.

Asianomaisen alan erityisasiantuntijat keskustelivat tullikoodeksin jokaisesta erityiskysymyksestä, ja tullikoodeksia käsiteltiin asiaankuuluvassa valiokunnassa.

Maailmassa, jossa kauppaa hallitsevat monikansalliset yritykset, tämän koodeksiluonnoksen olisi heijastettava ja palveltava näiden monikansallisten yritysten etuja ja siis autettava lyhentämään tavaroiden kuljetusaikoja ja yksinkertaistamaan tullimenettelyitä.

Onkin jo toinen kysymys, hyväksyttiinkö samalla tullipetoksien estämiseen tähtääviä toimenpiteitä tämän yksinkertaistamisen lisäksi.

Näyttää siltä, että yksinkertaistamista on suosittu petosten estämisen kustannuksella. Lisäksi ei ole sattumaa, että yhteisön asiakirjoissa ja/tai niiden käännöksissä viitataan usein ”helpottamiseen” yksinkertaistamisen sijaan. Tämä on paljastava lipsahdus.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), kirjallinen. − (SK) Väärennöshankkeissa ja tavaroiden salakuljetustoiminnassa käytetään nykyään sellaisia keinoja, että niiden havaitsemiseen tarvitaan tulliviranomaisten kohtaamien uusien haasteiden ratkaisemista koskeva kokonaisvaltainen lähestymistapa. Tulliviranomaisten on myös oltava koulutettuja virkamiehiä.

EU on tulliliitto, ja siksi yhteisön tullikoodeksi on yksi unionin tärkeimmistä välineistä. Yhteisön tullikoodeksin uudistaminen tarkoittaa alkuperäisen, vuonna 1992 voimaan tulleen asiakirjan perinpohjaista tarkistamista ja sähköisen tulli- ja kauppaympäristön huomioonottamista tarkistuksessa.

Mitä tullikoodeksin uudistamisesta seuraa? Tärkeintä on, että valvontajärjestelmät päivitetään ja luodaan sähköinen tietojenvaihtojärjestelmä ja yhteentoimivat tullijärjestelmät. Tullisääntöjä ja hallintomenettelyitä yksinkertaistetaan sekä tulliviranomaisten että taloudellisten toimijoiden osalta. Keskitetty tullaus on uusi mahdollisuus: se vahvistaa yhteistyötä jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin välillä. Tullaus on yksinkertaisempaa ja nopeampaa, ja mikä tärkeintä yhdessä paikassa tehtävä keskitetty tullaus mahdollistaa byrokratian vähentämisen.

Kolmen vuoden intensiivisen institutionaalisen työn jälkeen voimme katsoa Euroopan parlamentin menestyneen erinomaisesti tullin uudistamisessa. Haluaisin käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni kehuakseni tulliviranomaisten tekemää vaikeaa työtä, jota ilman unionin ulkoisten rajojen suojeleminen olisi mahdotonta.

Uskon, että tänään valmistelimme käytännöllisen lahjan tulliliittomme 40. syntymäpäiväksi, jota juhlitaan 1. heinäkuuta 2008. Olen iloinen siitä, että antamalla ääneni sain osallistua yhteisön tullikoodeksin uudistamiseen.

 
  
  

- Mietintö: Bill Newton Dunn (A6-0488/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. (IT) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, kannatan Bill Newton Dunnin esittelemää mietintöä. Ehdotuksen tarkoitus on mukauttaa nykyinen asetus (EY) N:o 515/97 yhteisön uusiin tulliyhteistyöhön liittyviin valtuuksiin ja lisätä yhteistyötä ja tietojen vaihtoa jäsenvaltioiden kesken sekä jäsenvaltioiden ja komission välillä. Tämä asetus tarjoaa oikeudellisen perustan toimivaltaisten viranomaisten toisilleen esittämille virka-apupyynnöille sääntöjenvastaisuuksien ja petosten torjumiseksi.

Huolimatta hyvistä tuloksista, jotka on saavutettu tähän mennessä, on tekstin tarkistamiseen useita syitä, jotka liittyvät erityisesti muutoksiin toimielinten suhteissa ja tasapainossa. Tarkoituksena on siten syventää yhteistyötä yhteisön tasolla unionin lainsäädännön tarjoamien uusien välineiden puitteissa pitäen mielessä, että silloin, kun asetus (EY) N:o 515/97 annettiin, yhteisön perustamissopimukseen ei vielä sisältynyt tulliyhteistyötä koskevaa artiklaa (135 ja 280 artiklat).

 
  
  

- Mietintö: José Javier Pomés Ruiz (A6-0010/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjallinen. (IT) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, olen tyytyväinen mietintöön, jonka José Javier Pomés Ruiz esitteli. Mietintö on uusi toimenpide, jonka avulla unionin toimielimistä tehdään avoimempia ja vastuullisempia. Se on myös suunniteltu siten, että kansalaisten harjoittamaa valvontaa EU:n varojen käyttöön liittyvän päätöksenteon osalta helpotetaan. Mietintö siis vahvistaa demokraattisen järjestelmämme perusperiaatteita.

Parlamentin aloitteessa pyydetään selvästi julkaisemaan EU:n varojen vastaanottajat riippumatta siitä, ovatko he saaneet apurahoja, sopimuksia, maatalous- tai rakennerahoitusta tai muuta rahoitusta. EY:tä pyydetään myös arvioimaan mahdollisuutta perustaa sellainen suurelle yleisölle tarkoitettu ”tietojärjestelmä”, jossa voitaisiin ilmoittaa yksityiskohtaiset tiedot maahantuonnista ja EU:n monimutkaisen rahoitusjärjestelmän yksittäisistä vastaanottajista.

Ruizin mietinnössä asetetaan eettiset normit julkisille virkamiehille ja ”musta lista” petoksista kiinnijääneiden tietojen julkaisemiseksi ja säädetään edunvalvojien ja kaikkien komissiota avustavien asiantuntijoiden nimien julkaisemisesta. Siten Ruizin esittelemän mietinnön pitäisi mahdollistaa sellaisen tehokkaan ja avoimen järjestelmän luominen, jolla valvotaan EU:n varojen hallinnointia ja tehokasta käyttöä.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), kirjallinen. − (PL) Kannatan tätä aloitetta, jolla pyritään EU:n talousarviomenoja koskevaan avoimuuteen. Menoihin liittyvien tietolähteiden on oltava avoimia, ja ennen kaikkea niiden on oltava käytännöllisesti järjestettyjä. Kuulen usein puolalaisilta yrittäjiltä huomautuksia siitä, että asiaankuuluvat tietolähteet ovat hyvin hajanaisesti saatavilla, minkä vuoksi käyttäjien on vaikea vertailla, arvioida ja tehdä oikeita johtopäätöksiä omien hankkeidensa osalta.

EU:n talousarvioon liittyvä avoimuuden puute johtaa moniin epäoikeudenmukaisuuksiin. Uusissa jäsenvaltioissa, mukaan lukien Puolassa, joissa mahdollisilla vastaanottajilla on suhteellisen vähän kokemusta EU:n rahoituksen hakemisesta, selkeä tiedotus olisi todellakin hyödyksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Lukuun ottamatta paria seikkaa, jotka antavat hieman syytä huoleen, uskomme, että kokonaisuutena mietinnössä otetaan esiin useita tärkeitä ja ajankohtaisia aiheita.

Komission marraskuussa 2005 alulle panemaan niin kutsuttuun Euroopan avoimuusaloitteeseen pohjautuen mietinnössä vahvistetaan tarve saada käyttöön yleisölle tarkoitettu tiedotusjärjestelmä, jossa olisi saatavilla tiedot muun muassa eri rakennerahastoista rahoitusta vastaanottaneista tahoista.

Mietinnössä esitetään, että eri edunsaajat saattavat ottaa vastaan EU:n varoja useista EU:n ohjelmista tai toiminta-aloilta, ja siksi ehdotetaan, että olisi voitava selvittää kaikki rahoitus, joka yksittäiselle edunsaajalle on myönnetty kautta järjestelmän – tällainen tieto olisi erittäin arvokasta esimerkiksi työntekijöille yhtiöiden siirtyessä muualle.

Mietinnössä käsitellään myös muita tärkeitä aiheita, kuten EU:n toimielinten viranhaltijoiden taloudellisten etujen ilmoittamista, minkä osalta ehdotetaan hyväksyttäviksi normeja. Myös muodollisten tai epämuodollisten ”asiantuntijaryhmien”, joita komissio perustaa auttamaan erityisesti lainsäädännöllisissä aloitteissa, kokoonpano pitäisi julkaista.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjallinen. − (EN) Äänestin kaikkien niiden tarkistusten puolesta, jotka oma ryhmäni teki Poméz Ruizin esittelemään mietintöön ja jotka kaikki hyväksyttiin. On tärkeätä, että komission asiantuntijaryhmien jäsenyys on oikeudenmukaisesti jakautunut ja että tällaisten ryhmien valintamenettely on täysin avoin. Toivottavasti komissio ottaa huomioon tämän toimielimen tänään tekemän kehotuksen.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), kirjallinen. − (PL) José Javier Pomés Ruiz on oikeassa väittäessään, että seurattavuus riippuu siitä, ovatko edunsaajia koskevat tiedot helposti saatavilla, luotettavia, ja käytettävissä tutkimukseen, vertailuihin ja arviointeihin.

Yhdyn vaatimukseen siitä, että komission pitäisi yksiselitteisesti ilmoittaa sellaisten Internet-sivustojen osoitteet, joilla on tietoja edunsaajista, jotka ovat ottaneet vastaan sellaista EU:n rahoitusta, jota komissio suoraan ja keskitetysti hallinnoi kaikissa asiakirjoissa, jotka liittyvät EU:n talousarvioon ja/tai hankkeisiin ja ohjelmiin, jotka ovat komission vastuulla.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Olen tyytyväinen talousasioiden seurattavuutta koskevaan mietintöön. Mikä tahansa toimi, jolla parannetaan tiedon laatua ja saatavuutta, on myönteinen askel kohti EU:n demokraattisten velvoitteiden täyttämistä. Tämä pätee erityisesti maatalouspolitiikkaan ja rakennerahastoihin liittyvään tietoon, joka on osoittautunut yleisölle vaikeaksi hankkia.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. (DE) Tämä mietintö on askel oikeaan suuntaan: se on suunniteltu tuomaan valoa apuviidakkoon ja edistämään tavallisten ihmisten pääsyä sinne, tai ainakin antamaan heille jonkinlaista ymmärrystä pääosin vaikeaselkoisista menettelyistä. On kuitenkin huolehdittava, että korkeapalkkaiset edunvalvojat eivät ole ainoita, jotka hyötyvät tässä tilanteessa näistä tietokannoista, vaan että myös pk-yrityksillä ja tavallisilla ihmisillä on helppo ja looginen pääsy heitä kiinnostaviin avustuksiin ja muihin tukimuotoihin liittyvien tietojen hankkimiseksi.

Toimielinten eettinen normisto on tietenkin toivottava. Elimen, jolla on valtuudet myöntää julkista rahoitusta, on oltava täysin epäilyjen yläpuolella, jos ei muuten, niin ihmisten virkavaltaan kohtaan tunteman luottamuksen vuoksi. Meidän on kuitenkin oltava huolellisia, koska valvontaa ei voida ulottaa kaikkialle siten, että toimielin ja sen jäsenet asetettaisiin täysin avoimiksi ja alttiiksi. Tietojensuojarajoitusten asettamissa puitteissa tällaisen järjestelyn, nimittäin eettisen normiston, perustaminen on epäilemättä toivottavaa.

”Mustan listan” perustamisesta ja sen toteutuksesta on vielä keskusteltava, koska tämä on toinen ala, jossa tietojensuojan turvaaminen on keskeinen kysymys.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Ihmisten, jotka hallinnoivat julkisia varoja, odotetaan ja edellytetään harjoittavan äärimmäistä rationaalisuutta työssään, äärimmäistä kurinalaisuutta toteutetun toiminnan tulosten esittelemisessä ja täydellistä avoimuutta. Veronmaksajilla – koska he ovat kaikkien julkisten varojen perimmäiset rahoittajat – on oikeus, jota heidän on käytettävä, tietää, kuka EU:n käyttöön annettuja varoja käyttää ja kuinka niitä käytetään. Tämän vuoksi äänestin tämän mietinnön puolesta, jota tuetaan komission tiedonannossa ja jossa tehdään monta ehdotusta, joista hyväksymme useimmat. Haluan vain lisätä, että uskoakseni niiden periaatteiden ja sääntöjen, jotka koskevat erityisesti unionin toimielinten hallinnoimia yhteisön varoja, on koskettava soveltuvin osin myös muita julkisia varoja, nimittäin sellaisia yhteisön varoja, joita jäsenvaltiot hallinnoivat.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), kirjallinen. (PL) Äänestän Pomez Ruizin esittelemän talousasioiden seurattavuutta käsittelevän mietinnön puolesta.

Esittelijä käsittelee useita todella tärkeitä EU:n talouteen liittyviä aiheita, kuten EU:n edunsaajia koskevien tietojen julkistamista, EU:n toimielinten viranhaltijoiden taloudellisten etujen ilmoittamista sekä toimielinten sisäistä hallintoa ja niiden vuosittaisia toimintakertomuksia.

Meidän on pyrittävä saavuttamaan jatkuva EU:n talouden hallinnointimenettelyiden ja menojen valvonnan virtaviivaistaminen, ottaen erityisesti huomioon parlamentin aseman toimielimenä, joka myöntää vastuuvapauden talousarvion toteuttamisen osalta. Meidän on käytettävä varojamme seurattavuuden ja talouden asianmukaisten tilinpitovalmiuksien kehittämiseen.

 
  
  

- Mietintö: Francesco Musotto (A6-0009/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Petostentorjunnan ja julkisten varojen, tässä tapauksessa yhteisön varojen, väärinkäytön vastustamisen on oltava ensisijalla jokaisessa jäsenvaltiossa. Tämän vuoksi on tärkeätä, että jokaisella valtiolla on tarpeelliset henkilöstö- ja materiaaliresurssit, jotta se voi täyttää tehtävänsä kunnolla.

On korostettava sitä, että kun jäsenvaltioiden vastuuta yleisen edun suojelemisessa aina uudelleen painotetaan – kuten tässäkin mietinnössä tehdään – samanaikaisesti toisaalla edistetään politiikkaa, joka supistaa jäsenvaltioiden toimintoja, jotka kuuluvat niille. Tämä tapahtuu etenkin purkamalla julkispalveluita, jatkuvasti jääväämällä ja irtisanomalla niiden työntekijöitä ja käyttämällä yksityisiä yhtiöitä näiden tehtävien täyttämiseksi. Mielestämme mietinnössä pitäisi myös tarkastella sitä, miten julkisten palveluiden siirtäminen yksityisten yritysten hoidettavaksi vaikuttaa julkisten varojen hallinnointiin.

Se, missä määrin sääntöjen suuri monimutkaisuus ja vaillinaisuus ja varojen myöntämisessä esiintyvät myöhästymiset johtavat tunnistettujen säännönvastaisuuksien syntyyn, on myös tutkittava.

Sen sijaan mietinnössä keskitytään pääasiassa rangaistuksiin, siinä nimittäin ehdotetaan rikkomismenettelyä ja jäsenvaltioille osoitettujen välimaksujen keskeyttämistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjallinen. − (EN) Kannatin Francesco Musotton esittelemää petostentorjuntaa koskevaa mietintöä. Yhteisön varojen väärinkäyttö ja huono hallinnoiminen ovat aiheita, jotka tulevat säännöllisesti esiin lehdistössä ja tiedotusvälineissä kautta Euroopan unionin. On erittäin tärkeätä, että petoksia torjutaan tehokkaasti, ja tässä suhteessa jäsenvaltioilla on tärkeä tehtävä EU:n eri toimielinten rinnalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. (IT) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, aion äänestää arvostetun kollegamme Francesco Musotton esittelemän mietinnön puolesta. Molemmat mietinnöt korostavat sitä, että on kiinnitettävä suurempaa huomiota eräisiin maihin, jotka laahaavat jäljessä sähköisessä muodossa tarjottavan informaation ja hallinnointi- ja valvontajärjestelmien osalta. Olen esittelijän kanssa yhtä mieltä siitä, että on tärkeätä osoittaa erityistä huomiota sellaisten yhteisöpetosten torjumiseksi suoritettavien toimenpiteiden kehittämiseen, joita hallinnoivat valtiot, joilla ei selvästikään ole valvontajärjestelmiä, jotka olisivat tarpeeksi tehokkaita ja jotka joissakin tapauksissa ovat hyvin vaillinaisesti Euroopan unionin standardien mukaiset. Mielestäni yhteisön menojen valvominen on erittäin olennaista. Väärin perustein tapahtuvien maksujen estäminen on vielä tärkeämpää, ottaen huomioon, että unionin veronmaksajien maksamat varat on käytettävä elintason parantamiseen.

 
  
  

- Mietintö: Gérard Deprez (A6-0015/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström ja Åsa Westlund (PSE), kirjallinen. − (SV) Me Ruotsin sosialidemokraatit annoimme puoltavan äänen Deprez’n esittelemälle mietinnölle, joka käsittelee sitä, miten unionin ja jäsenvaltioiden pitäisi rajoittaa terrorismin tukemista ja siihen osallistumisen lisääntymistä. EU:n täytyy harkita näitä seikkoja terrorisminvastaisten toimiensa puitteissa ja hankkia lisätietoa syistä, jotka johtavat terroritekoihin ja radikalisoitumiseen. Nykyisellään aiheesta on rajoitetusti tietoa. Mutta tämän on tapahduttava ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia tiukasti kunnioittaen ja avoimelle, demokraattiselle ja oikeudenmukaiselle yhteiskunnalle sopivalla tavalla. Perustuslaillisia oikeuksia, kuten lehdistön- ja sananvapautta ja yhdistymisvapautta, ei saa rajoittaa millään tavoin.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), kirjallinen. − (EN) Minä kannatan Gérard Deprez’n mietintöä terrorismin tukemiseen ja siihen osallistumiseen myötävaikuttavista tekijöistä. Haluan kuitenkin tehdä kaksi huomiota. Ensiksi haluan nostaa esiin ”Nelson Mandela -kysymyksen”. Meidän on tehtävä ero sortoa ja Etelä-Afrikan apartheid-hallinnon kaltaisia väkivaltaisia autoritaarisia hallituksia vastaan taistelevien ja toisaalta syyskuun yhdennentoista pommittajien nihilismin välillä. En olisi kannattanut Rivonian pommi-iskua, mutta jos Nelson Mandela olisi paennut Eurooppaan, en olisi myöskään kannattanut hänen karkottamistaan Etelä-Afrikkaan, jossa häntä olisi odottanut kuolemantuomio.

Toiseksi lännen on tunnustettava, että joskus meidän omat toimemme tai toimimattomuutemme Lähi-idässä, Palestiinassa ja muualla ruokkivat meihin kohdistuvan vihamielisyyden ja terrorismin kasvua. Joskus voimme olla itsemme pahimpia vihollisia.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen. - (FR) Kaksi asiaa Deprez’n laatimassa terrorismia koskevassa mietinnössä huolestuttivat minua. Ensimmäinen minua huolestuttava asia on se, että mietinnössä ei mainita Eurooppaan kohdistuvan terrorismiuhkan ensisijaista syytä eli sellaisten maahanmuuttajaryhmien rajoittamatonta virtaa, jotka eivät halua sopeutua tai assimiloitua, vaan sitä vastoin pyrkivät elämään omien lakiensa mukaan niin kutsutuissa isäntäyhteiskunnissaan ja itse asiassa saamaan omat lakinsa valtaan niissä.

Toinen hälyttävä asia oli syyllisyyden jakaminen: teidän mukaanne Eurooppa ei voi koskaan tarpeeksi kieltää olemustaan, kansallisia identiteettejään ja yhteistä kulttuuriaan. Se ei voi koskaan tinkiä arvoistaan tarpeeksi suvaitsevaisuuden ja niin kutsutun ”oikeus olla erilainen” -periaatteen nimissä. Se ei voi koskaan syrjiä tarpeeksi omia kansalaisiaan alueellaan elävien ulkomaalaisten ihmisten, kulttuurien tai sivilisaatioiden hyväksi. Loppujen lopuksi Eurooppaa on syyttäminen siitä, mitä sille tapahtuu. Lontoon terroristihyökkäyksien syylliset kuitenkin olivat Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisia, siellä syntyneitä, ja heillä oli sellaiset työpaikat, jotka moni ottaisi ilolla vastaan! He eivät olleet syrjäytyneitä; he eivät olleet uhreja. Silti he tarttuivat aseisiin!

Tosiasia on, että monikulttuuriset, osiin jaetut yhteiskunnat, joita te niin halukkaasti tavoittelette, ovat luonnostaan alttiita moninaisille konflikteille. Ja kieltäytymällä hyväksymästä tosiasioita lietsomme ainoastaan vihaa ja halveksuntaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Vaikka mietintö sisältää seikkoja, joita me arvostamme ja pidämme myönteisinä maailman tilanteen huononemisen valossa, se ei muun muassa tunnista tai tuomitse ”terrorismin vastaisen taistelun” todellisia tavoitteita ja seurauksia, erityisesti sitä, että tämä taistelu itse voi toimia terrorismia edistävänä ja rohkaisevana tekijänä.

Mietinnössä viitataan, tosin ehdollisesti, perimmäiseen tarpeeseen ratkaista konfliktit diplomaattisesti ympäri maailman, vaikka siinä ei mainita, että terrorismia edistävät pääasiallisesti muun muassa kansainvälisten suhteiden militarisoitumisen ruokkima väkivallan kierre, hyökkäykset valtioiden itsenäisyyttä ja kansojen itsemääräämisoikeutta vastaan, perusvapauksien, -oikeuksien, ja -vakuuksien loukkaaminen, rajoittamaton kapitalistinen riisto, epätasa-arvon ja epäoikeudenmukaisuuden epäinhimillinen kasvaminen sekä se, että miljoonat ihmiset elävät epätoivoisissa olosuhteissa esimerkiksi Afganistanissa, Irakissa ja Palestiinassa.

Uskomme, että ollakseen vakavasti otettava asiakirja terrorismia koskevassa analyysissa on käsiteltävä kaikkia sen muotoja, mukaan lukien valtion harjoittamaa terrorismia, sekä asetettava terrorismi poliittiseen kontekstiinsa ja siten paljastettava sen taustalla olevat syyt ja sen syntymistä edistävä politiikka, kuten Yhdysvaltain ja sen liittolaisten lietsoma ”terrorismin vastainen taistelu”.

Näin ollen äänestimme tyhjää.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert (Verts/ALE), kirjallinen. − (EN) Kannatin tämänpäiväisiä tarkistuksia, joissa esitettiin, että radikalisoitumista pitäisi käsitellä ainoastaan silloin, kun se selkeästi ilmenee väkivaltana, ja että kansalaisvapauksien pitäisi olla etusijalla. Jälkimmäisen seikan toistamisen pitäis olla turhaa – kuvailemme itseämme ihmisoikeuksille ja kansalaisvapauksille pohjautuvaksi unioniksi. Enemmistö tämän mietinnön ehdotuksista todellakin on jo osa EU:n politiikkaa, mikä saa minut ihmettelemään, miksi tarvitsimme taas uuden mietinnön.

Äänestin lopullista mietintöä vastaan, mutta en kuitenkaan siksi, että kannattaisin PPE:n kantaa tai kapeata espanjalaista kotimaista väittelyä, joka niin usein pilaa terrorismin vastustamista koskevan keskustelumme täällä parlamentissa, vaan siksi, että olemme päättäneet harkita terrorismin perusteluiden lisäämistä terrorismin vastaisuutta koskevaan pakettiimme. Tämä voi vaikuttaa merkityksettömältä, mutta tiedämme jo, että tällainen lainsäädäntö rajoittaa akateemista vapautta, poliittista keskustelua ja radikalisoitumista vastustavaa toimintaa. Nuoret muslimit ovat kertoneet minulle, että he pelkäävät keskustella Palestiinan ja Irakin kaltaisista aiheista, koska heidän kritiikkinsä ja selityksensä sille, mitä he tuntevat, saatetaan tulkita terrorismin oikeuttamiseksi tai ylistämiseksi, ja he voivat päätyä oikeuden eteen. Parlamentti olisi voinut äänestää tämän kohdan poistamisen puolesta, mutta ei tehnyt sitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), kirjallinen. – (FR) Tämä terrorismin lopullista hävittämistä koskeva mietintö kuuluu niiden tekstien loputtomaan joukkoon, joissa ylistetään ihmisoikeuksia ja syrjinnän vastaista taistelua. Tosiasia kuitenkin on, että ylivarovaisuus perusvapauksien – erityisesti sanan- ja uskonnonvapauden – kohdalla itse asiassa heikentää keinoja, joita tarvitsemme taistellaksemme terrorismia vastaan.

On jo ilmiselvää, että Euroopan parlamentti on kiinnostuneempi kaikenlaisten oikeuksien suojelemisesta ja siitä, että se toimii poliittisesti korrektisti, kuin Euroopan unionin kansalaisten turvallisuudesta.

Joten tämä mietintö, joka käsittelee terrorismin tukemiseen myötävaikuttavia tekijöitä, ei sisällä yhtäkään viittausta moskeijoihin, vaikka ne ovat, kuten tiedämme, pelkkiä tulevien islamilaisten terroristien värväyskeskuksia. Myöskään ei mainita Ranskan, Belgian, Alankomaiden tai Tanskan imaameita, jotka tehokkaasti rekrytoivat jihad-mielisiä musliminuoria.

Älkäämme järkyttäkö ketään; älkäämme ärsyttäkö kenenkään uskonnollisia tunteita; älkäämme olko syrjiviä: tämä tuskin on tehokas resepti uhä lisääntyvän islamilaisen terrorismin voittamiseksi. Sillä saavutetaan jotain täysin päinvastaista.

 
  
MPphoto
 
 

  Roselyne Lefrançois (PSE), kirjallinen. – (FR) Tässä mietinnössä kuvastuu PSE-, Verts/ALE-, GUE/NGL- ja ALDE-ryhmän edustajien tekemä mittava tarkistustyö kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnassa. Tekstistä, jossa alun perin hyvin asiattomalla tavalla leimattiin islamin usko ja muslimit, edistysmielinen keskusta-vasemmisto -enemmistö onnistui muovaamaan tasapainoisen asiakirjan, jossa korostetaan kaikkia niitä (taloudellisia, sosiaalisia, ja muita sellaisia) tekijöitä, jotka myötävaikuttavat terrorismin tukemiseen, tuodaan esiin tarve kunnioittaa perusoikeuksia, ja painotetaan syrjinnän vastustamisen ja mahdollisuuksien tasa-arvon edistämisen tärkeyttä, erityisesti koulutuksen ja työllisyyden osalta.

Mietinnössä on kuitenkin muutama mielestäni epäilyttävä kohta, joita ovat erityisesti viittaukset maltilliseen islamiin ja sellaisten paikkojen valvomiseen, joissa levitetään propagandaa, jonka tarkoituksena on saada ihmisiä tekemään terroristi-iskuja.

Vaikka en voi antaa mietinnölle täyttä tukeani, sitä vastaan äänestäminen olisi kuitenkin myönnytys oikeistolle sekä merkitsisi kuukausien työn heittämistä roskakoriin.

Siksi mielestäni paras ratkaisu on pidättäytyä äänestyksestä ja tuoda julki tämän ratkaisun perustelut.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Tässä mietinnössä pyrittiin luonnostelemaan EU:lle sarja normeja ja periaatteita terrorismin vastaiseen taisteluun. Mietintöä oikealta kohdannut vastustus aiheuttaa sen, että uhrien auttaminen, terroritekojen tukemisen kriminalisointi kaikissa jäsenvaltioissa ja poliittisen vuoropuhelun rohkaisu eivät muodosta yhdenmukaisen eurooppalaisen terrorisminvastaisen strategian osaa. Äänestin mietinnön puolesta ja olen pahoillani siitä, että sovintoa kysymyksistä, joiden tavallisesti olettaisi hyötyvän laajasta yhteisymmärryksestä, ei saavutettu.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. (DE) Terrorismia vastaan taisteleminen on tämän vuosisadan haaste. Määrätietoinen taistelu propagandakoneistoa vastaan on siksi ensimmäinen pieni askel pyrkimyksessä hillitä terrorismin leviämistä kautta Euroopan esiintyvissä itsenäisissä islamilaisissa ala-kulttuureissa.

Meidän on kohdattava se tosiasia, että Euroopassa terrorismi on luonteeltaan puhtaasti islamilaista ja että radikalisoituneet muslimit ovat täysin immuuneja kotouttamistoimille. Radikalisoituminen lisääntyy Euroopassa, ja poliittiset luokat vaikuttavat kieltäytyvän tiedostamasta jonkin verran näitä asioita.

Tästä syystä strateginen lähestymistapa terrorismin vastaiseen taisteluun on tarpeellinen ja olennainen varmistettaessa, että Eurooppa ja sen kansat ja kulttuurit säilyvät. Pyrkimykset olisi kohdistettava aluksi nuoriin, mutta heidän on myös osoitettava olevansa halukkaita tekemään osansa.

Kaikkien ihmisoikeuksien kumoamista – mitä tapahtuu joissain tapauksissa Yhdysvalloissa, kuten tiedämme – ei tietenkään saa tapahtua Euroopassa. On kuitenkin tärkeätä pysyä tiukkana terrorismin osalta.

Kaikki lainvastainen sisältö, joka löydetään uusista medioista, on käsiteltävä kuten mikä tahansa muu laiton materiaali, ja sen tekijät on asetettava syytteeseen ja heitä on rangaistava.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Yksi terrorismia koskevan keskustelun suurimmista vaaroista on päätyä toiseen kahdesta ääripäästä: joko pyritään ymmärtämään kaikkea, jolloin kaikki näyttää hyväksyttävältä ja mahdolliselta perustella, tai toisaalta kieltäydytään tunnustamasta erilaisia todellisuuksia, mistä seuraa sekavuus ja kaiken ryhmittäminen samojen käsitteiden ja normien mukaan. Molemmat ääripäät ovat analyyseina vaarallisia, koska ne eivät ole täsmällisiä eikä niiden perusteella voi tehdä päteviä johtopäätöksiä, mistä seuraa, että poliisi, lainsäätäjä ja yleisö tekevät virheitä. Lisäksi ne ovat uhka sen todellisen tilanteen ymmärtämiselle, joka on sekä syrjimätön että terrorismin osalta tiukka. Tämä on se haaste, jonka kohtaamme: meidän on kyettävä ymmärtämään todellisuutta juuri sellaisena kuin se on, ei sellaisena, kuin pelkäämme tai toivomme sen olevan, ja sitten toimia sen pitkän ja lyhyen aikavälin syiden osalta, unohtamatta koskaan, että terrorismia ei voi hyväksyä tai oikeuttaa missään tilanteessa. Ja että uhrien, todellisten tai mahdollisten, velvollisuus ei ole ymmärtää tai oikeuttaa hyökkääjien rikoksia. Näiden syiden vuoksi äänestin mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE), kirjallinen. - (FR) Paras keino taistella terrorismia vastaan on ehkäisy, ei unionin kansalaisten yleinen valvonta. Siten on tärkeätä käsitellä terrorismin taustalla piileviä syitä.

Väkivaltainen radikalisoituminen ilmiönä lakkaa, kunhan hoidamme epätasa-arvon ja epäoikeudenmukaisuuden kansallisella ja maailmanlaajuisella tasolla.

Äänestän tyhjää, koska en usko, että taistelussa terrorismia vastaan voimme osoittaa syylliseksi yhden tietyn uskonnon. Terrorismi ei liity uskontoon, vaikka jotkut henkilöt voivat oikeuttaa tappamisen sillä, mitä kutsuvat uskokseen. Ainoa keino taistella väkivaltaista radikalisoitumista vastaan on vahvistaa sekularistista ilmapiiriä yhteiskunnissamme ja sitoutua avoimesti kulttuurien väliseen vuoropuheluun kaikkien asianosaisten, erityisesti kansalaisyhteiskunnan edustajien, kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), kirjallinen. − (SV) Terrorismi on rajat ylittävä ilmiö, ja sitä vastaan on taisteltava tarmokkaasti yhteisin toimin. Terrorismin vastaista taistelua on kuitenkin aina käytävä lainmukaisin ja oikeasuhtaisin keinoin. Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelu CIA:n lennot Euroopassa, kidutus, valeteloitukset ja vesikidutus, joita CIA nyt myöntää käyttäneensä, ja erityisten salaisten vankiloiden perustaminen, on ehdottomasti tuomittava. Tässä tapauksessa EU:n toiminnan olisi pitänyt olla paljon nähtyä päättäväisempää.

Yksi asia on minulle kuitenkin itsestään selvä: arvojemme on oltava yhteisen lainsäädäntömme perusta. Meidän on myös varmistettava, että yhteisön lainsäädäntö ei vaaranna tai syrjäytä tärkeitä periaatteita – mukaan lukien sananvapauden periaatetta.

Mietinnössä puhutaan uuden käsitteen, ”terrorismin perustelemisen”, sisällyttämisestä puitepäätökseen. Mielestäni tämä olisi valitettavaa. Ei sen vuoksi, että ei olisi hyvä ajatus varmistaa, että kaikilla jäsenvaltioilla on hyviä yllytyksen vastaisia lakeja, vaan koska on vaikeata, ellei mahdotonta, luoda sellainen määritelmä, jota voitaisiin soveltaa kaikkiin tapauksiin ja joka ei johtaisi vaikeisiin tulkintaongelmiin. Meidän on myös tärkeää suunnitella keinoja taistella terrorismia vastaan ja pelastaa ihmishenkiä. Toisaalta on otettava huomioon sananvapauden periaate ja tarve säilyttää Euroopassa korkea oikeusturvan taso. Tässä on kysymys sopivan tasapainon löytämisestä.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN), kirjallinen. − (PL) En voi kannattaa Deprez'n esittelemää mietintöä ja sen sisältämää ehdotusta Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle terrorismin tukemiseen ja siihen osallistumiseen myötävaikuttavista tekijöistä.

Mietinnössä pidetään ensisijaisena vääriä seikkoja terrorismin vastaisessa taistelussa. Ehdotus keskittyy ennen kaikkea sosiaalipoliittisiin toimenpiteisiin. Tämä lähestymistapa ei auta terrorismin vastustamisessa, johon tarvitaan myös parempaa rajavalvontaa ja koordinointia rikostutkintavirastojen välillä.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), kirjallinen. − Parlamentin vasemmisto laimensi tämän mietinnön alkuperäisen tekstin sisältämän olennaisen viestin, jossa esitettiin, että ”terrorismi, erityisesti jihad-terrorismi, on nykyään merkittävin unionin kansalaisten turvallisuuteen kohdistuva uhka”. Mietinnöstä on kokonaan poistettu viittaukset tärkeimpiin terrorismiin osallistumiseen vaikuttaviin tekijöihin, nimittäin valvomattomaan maahanmuuttoon ja, ainakin Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevaan, vallitsevaan tarpeeseen lisätä kristinuskon arvostusta ja oman historiamme ja kulttuurimme myönteisestä ymmärtämisestä.

Ei ole yllättävää, että uudet tulokkaat eivät löydä oikein mitään, mihin samaistua. Mietinnössä ei mainita sitä, millä perusteella terrorismia tai terroristien, kuten IRA:n väliaikaisen siiven entisten johtajien, legitimointia tai palkitsemista voitaisiin pitää onnistuneena. Tämän vuoksi äänestin mietintöä vastaan ja vaikutin parlamentissa sen hylkäämiseen puolesta.

 
  
  

- Mietintö: Ignasi Guadans Cambó (A6-0002/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Tämä Euroopan parlamentin valiokunta-aloitteinen mietintö on aito maailman kaupan vapauttamista koskevien tavoitteiden ja aloitteiden aarreaitta – oli kyseessä sitten tavaroiden, palveluiden tai pääoman vapauttaminen. Sitä johtaa EU ja komissio, ja se on yleisen kauppapolitiikan alalla uuden sopimusehdotuksen puitteissa käytännössä kaikkivaltias, minkä johdosta tämä kuuluu EU:n yksinomaiseen toimivaltaan.

Ainoa opinkappale on markkinoiden avaaminen. Kaiken toiminnan päämääränä on hävittää kaikki mahdolliset kaupan esteet, erityisesti suhteissa kehittyneisiin ja nouseviin talouksiin. Päämääränä on markkinoiden avaaminen EU:n yhtenäismarkkinoiden mallilla, jos vain mahdollista.

Koska mietinnössä pidetään nykyistä WTO:n järjestelmän sääntelyä ja sitovuutta riittämättömänä, siinä kannatetaan kaupan alalle EU:n hallintomallia, joka toteutuisi joko vapaakauppasopimusten tai nykyisen WTO:n neuvottelukierroksen kautta. Jälkimmäisen osalta mietinnössä kehotetaan pyrkimään myönteisiin yhteisvaikutuksiin EU:n tärkeiden kauppakumppaneiden, kuten Yhdysvaltojen, Kanadan ja Japanin, kanssa.

Esimerkkinä mainittakoon, että mietinnössä muun muassa kehotetaan EU:n ulkopuolisia valtioita poistamaan ulkomaisen omistuksen rajoitukset EU:n yhtiöiden osalta… Päämääränä on taloudellinen ylivalta.

Näiden syiden takia äänestimme mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. Olen tyytyväinen Guardans Cambón esittelemään mietintöön, joka koskee EU:n strategiaa eurooppalaisten yritysten markkinoille pääsyn varmistamiseksi. Periaatteiden, jotka koskevat parannettua keskinäistä markkinoille pääsyä, parempaa tukea pk-yrityksille ja kehitettyä pääsyä sisämarkkinoille, pitäisi auttaa vahvistamaan Lissabonin ohjelmaa. Erityisesti kannatan tarkistuksia, jotka koskevat kehittyneille ja nousevien talouksien markkinoille pääsyn erottamista vähiten kehittyneiden maiden ja kehitysmaiden markkinoille pääsystä.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Vaikka EU:n sisämarkkinat ovat valtavat, maailmanmarkkinat, jotka ovat globalisaation ansiosta vapautuneet, ovat vielä suuremmat ja dynaamisemmat. Eurooppalaisten yritysten pääsyn näille markkinoille, erityisesti nopeasti kasvaville nouseville markkinoille, on siksi oltava ensisijainen tavoite sekä julkisella että yksityisellä puolella. Emme kuitenkaan voi tehdä valintoja yksityisellä puolella, emmekä varsinkaan määrätä alan tavoitteista. Julkisten aloitteiden alalla on vielä paljon tehtävää. Meidän on oltava tietoisia tarpeesta avata markkinoitamme, jos ja kun haluamme saada paremman pääsyn kansainvälisille markkinoille. Toisaalta on erittäin olennaista keskittyä eurooppalaisten yritysten kykyyn vastata näiden maiden yritysten kasvavaan tehokkuuteen ja kilpailukykyyn, mikä tarkoittaa sitä, että meidän on epäröimättä keskityttävä omien yritystemme kilpailukykyyn ja innovatiivisuuteen, jotka voivat kukoistaa ainoastaan vapailla ja avoimilla markkinoilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), kirjallinen. − (RO) Guardans Cambón esittelemä mietintö käsittelee EU:n strategiaa eurooppalaisten yritysten markkinoille pääsyn helpottamiseksi. Viime vuoden ensimmäisellä puoliskolla Euroopan komissio esitteli tiedonannon, jossa käsiteltiin vahvempaa kumppanuutta markkinoille pääsyn varmistamiseksi unionin vientiyrityksille.

Komission ehdottamat toimenpiteet liittyvät uudelleenjärjestelyihin yhteisön tietoteknisessä järjestelmässä, joka tarjoaa markkinoille pääsyä koskevaa tietoa ja palveluita noin sadassa valtiossa, suurempaan avoimuuteen ja erityisesti pk-yrityksille suunnattuun tiedotuskampanjaan yhteisön palveluista eurooppalaisille tavaran viejille.

Olen kuitenkin pettynyt siihen, että Euroopan sosialidemokraattien ryhmän esittämistä tarkistuksista, jotka koskivat julkisia hankintoja ja kilpailua, ei äänestetty.

Uskoakseni on tarpeellista määritellä komission, jäsenvaltioiden ja eurooppalaisten yritysten välinen kumppanuus, jotta yritysten pääsyä kolmansille markkinoille helpotetaan, mutta samaan aikaan meidän on varmistettava, että näillä markkinoilla noudatetaan eurooppalaisia periaatteita ja arvoja, kuten työlainsäädäntöä, ympäristön suojelua, tekijänoikeuksien kunnioittamista ja ihmisoikeuksia.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö