Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/2092(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0015/2008

Rozpravy :

PV 18/02/2008 - 25
CRE 18/02/2008 - 25

Hlasovanie :

PV 19/02/2008 - 6.18
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 19. februára 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

7. Vysvetlenia hlasovania
Zápisnica
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

- Správa: Bill Newton Dunn (A6-0488/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Vážený pán predsedajúci, pozemné aj morské hranice sa rozšírením posunuli, colníci dnes majú ďalšie úlohy, nielen kontrolu ciel, ale aj boj proti falšovaniu, praniu špinavých peňazí, proti drogám a proti obchádzaniu antidumpingu či zdravotných opatrení na ochranu spotrebiteľa. Preto som veľmi uvítala a podporila návrh Komisie, ktorý umožní vyšší stupeň koordinácie orgánov členských štátov, vrátane úzkej súčinnosti s Europolom, Frontexom, Interpolom či Svetovou colnou organizáciou. Tiež však žiadame, aby orgány tretích krajín, ktoré budú takýmto spôsobom získavať obchodné a osobné údaje od členských štátov, zaistili rovnaké normy ochrany údajov ako má Európska únia. Ďakujem poslancom, že dnes podporili tieto návrhy nášho výboru v plnom znení. Ďakujem aj spravodajcom za dôkladne vykonanú prácu.

 
  
  

- Správa: Francesco Musotto (A6-0009/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). – (NL) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som za správu pána Musotta, pretože sa nebojí úprimne hovoriť o mnohých aspektoch podvodov a opatreniach na boj proti podvodom. Mám pocit déja vu, keď sa v správe spomínajú milióny finančných prostriedkov, ktoré boli vyplatené chybne, a fakturácia neoprávnených nákladov. Vezmime si napríklad stovky miliónov eur z európskych fondov, ktoré sa už stratili v bezodnej diere skorumpovaného regiónu Valónsko, ktorý je ovládaný socialistami. Je to región, v ktorom boli viacerí oficiálni predstavitelia zapojení do škandálov, v niektorých prípadoch išlo o zneužívanie finančných prostriedkov. Keď som v správe čítal o tom, aká slabá je kontrola Komisie, automaticky som si spomenul na slová môjho kolegu z Valónska, pána Depreza, ktorý začiatkom mesiaca hovoril o zlých projektoch, na ktorých však nenesie vinu len Valónsko, ale aj Komisia, keďže tieto projekty schválila.

 
  
  

- Správa: Gérard Deprez (A6-0015/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Vážený pán predsedajúci, správa, ktorá bola pôvodne predložená, bola dobrá, pretože zabezpečovala jasne stanovené opatrenia na podporu boja proti terorizmu, akými sú napríklad potrebné kroky na zlepšenie prevencie, užšia policajná spolupráca, intenzívnejšia výmena údajov a pomoc obetiam terorizmu.

Dnešné hlasovania však správu úplne zmenili. Hlasovaním sa odstránili kľúčové prvky tejto správy. Napríklad džihádistickí teroristi sa už zrazu nepovažujú za nebezpečných. Hlasovaním sa do tejto správy dostali aj iné stanoviská, neprijateľné stanoviská, výsledkom čoho bolo, že som musel hlasovať proti tejto správe, rovnako ako väčšina tohto Parlamentu. Pôvodného návrhu je škoda, pretože by bolo dobré, keby existoval lepší súbor politických a technických nástrojov na boj proti terorizmu a na zvýšenie bezpečnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) Vážený pán predseda, samozrejme, hlasoval som proti správe pána Depreza, pretože rozhodne nesúhlasím s myšlienkou, že džihádistický terorizmus je v skutočnosti len následkom údajnej diskriminácie a sociálneho vylúčenia moslimov v Európe. Ak mám byť úprimný, poznám dosť veľa ľudí môjho druhu, dosť veľa ľudí, ktorí nepatria medzi prisťahovalcov, ktorí sú v moslimských oblastiach našich veľkých miest skutočne sociálne vylúčení, no oni sa neuchyľujú k trestnému činu terorizmu, vôbec nie. Preto v tejto súvislosti nepoviem mea culpa. Možno je politicky korektné zvaliť vinu na podlú Európu, no nie je to „korektné“, teda správne, v pravom zmysle tohto slova, vôbec to nie je správne. Kedy už, preboha, Parlament konečne pochopí, že islamistický teror nemá nič spoločné s diskrimináciou ani so sociálnym vylúčením, ale že vyplýva priamo zo samotného pohľadu islamu na svet?

 
  
  

- Správa: Ignasi Guardans Cambó (A6-0002/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, myslím, že musíme rozlíšiť, že ak hovoríme o regiónoch, ktoré spolu obchodujú, nejde o krajiny, ktoré spolu obchodujú, ale o ľudí a podniky, ktoré spolu obchodujú. Jednou z chýb tejto správy je, že nedokázala rozoznať podstatné obchodné prekážky, ktoré stoja v ceste podnikateľom, ktorí chcú obchodovať s EÚ z tretích krajín.

Preto s radosťou oznamujem konanie kampane s názvom Kampaň pre skutočný obchod, do ktorej sú zapojení zástupcovia rôznych strán, vrátane mimovládnych organizácií a organizácií občianskej spoločnosti a tiež radoví aktivisti. Kampaň má päť hlavných cieľov: zrušenie poľnohospodárskych dovozných taríf, zrušenie poľnohospodárskych dotácií, liberalizácia pravidiel krajiny pôvodu, väčšie zdôraznenie pomoci pre obchod a podpora krajín s nízkymi príjmami, aby si postupne navzájom znižovali svoje obchodné prekážky s vierou, že z hľadiska obchodu sa stanú členmi svetového spoločenstva, a že v budúcnosti s nami budú môcť viac obchodovať. Táto správa nebola vyvážená, pretože sa v nej neuvádzalo, že z hľadiska EÚ tieto prekážky existujú, a preto som hlasoval proti.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

- Správa: Jan Andersson (A6-0012/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) V prvom rade musím povedať, že naše hlasovanie proti je protestom proti odloženiu nadobudnutia účinnosti smernice o zdraví a bezpečnosti pracovníkov. Ide o smernicu, ktorá bola prijatá v roku 2004, a ktorá stanovuje limitné hodnoty vystavenia pracovníkov elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým poliam a tiež opatrenia týkajúce sa prevencie, informovania a výcviku pracovníkov. Európska komisia teraz navrhuje novú smernicu, ktorej jediným cieľom je odložiť transpozíciu spomínanej smernice o štyri roky.

Je naozaj zvláštne, že Európska komisia navrhuje tento odklad. V odôvodnení sa uvádza, že zdravotnícka verejnosť vyjadrila svoje obavy z vykonania tejto smernice, a že v súčasnosti dochádza k vypracovaniu rôznych štúdií. Škoda, že podobné obavy, ktoré boli vyjadrené vzhľadom na následky tejto smernice, neexistujú aj v súvislosti s následkami iných právnych nástrojov a politických usmernení, ktorých zámerom je liberalizovať verejné statky a verejné služby a deregulovať pracovné vzťahy a práva zamestnancov. Len keď ide o ochranu práv a zdravia pracujúcich, žiada Európska komisia o odklad vykonania. To je neprijateľné.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. Vítam správu o vystavení pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel. V dôsledku možných následkov, ktoré by mohla mať transpozícia smernice z roku 2004 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel na rozvoj a použitie magnetickej rezonancie (MRI) v medicíne, možno považovať odporúčania správy za správne a logické. Vzhľadom na to, že sa objavujú nové štúdie, ktoré spochybňujú predpoklady, na ktorých boli odporúčania smernice založené, je potrebné vyhradiť dostatočný čas na preskúmanie týchto nových informácií a tiež na preskúmanie smernice. Preto podporujem výzvu odložiť termín z 30. apríla 2008 o štyri roky, a preto som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE), písomne. − (SK) Rád by som zdôraznil, že požiadavka na vykonanie opatrení na zvýšenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov vychádza predovšetkým z hodnotenia rizík. Hodnotenie rizík patrí medzi základné povinnosti zamestnávateľa, ak jeho zamestnanci pracujú v prostredí, ktoré obsahuje činidlá ohrozujúce ich zdravie.

Ak posúdenie rizika preukáže možné riziko, je potrebné vykonať opatrenia, ktoré ho majú odstrániť alebo znížiť na najnižšiu možnú mieru. Považujem za dôležité, aby tieto opatrenia boli vykonané predovšetkým pri zdroji. K ďalším opatreniam patria napríklad voľba iného pracovného postupu, technické opatrenia na zníženie emisií, zmena riešenia pracovísk a pracovných miest, obmedzenie dĺžky a intenzity expozície, dostupnosť vhodných osobných ochranných pracovných prostriedkov a pod.

Súhlasím s názorom, že zamestnávateľ je povinný zabezpečiť dohľad nad zdravím zamestnancov, u ktorých výsledky posúdenia preukázali špecifické zdravotné riziko. Súčasťou zdravotného dohľadu sú lekárske preventívne prehliadky, ktorých cieľom je včasné stanovenie začínajúcich zmien zdravotného stavu a predchádzanie poškodeniu zdravia v dôsledku expozície elektromagnetickým poliam. Výsledky zdravotného dohľadu môžu byť dôvodom k preskúmaniu posúdenia rizika, ako aj k vykonaniu doplňujúcich opatrení.

Na záver chcem podotknúť, že ako lekár oceňujem, že smernica EP 2004/40/ES upravuje akčné a limitné hodnoty jednotlivých zložiek elektromagnetických polí, ako aj požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov exponovaných elektromagnetickým poliam pri práci.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), písomne. – (FR) Umelé elektromagnetické vlnenie má na zdravie európskych občanov významný vplyv, najmä na zdravie pracovníkov, ktorých je potrebné chrániť pred elektromagnetickými poliami rovnakým spôsobom, akým ich už chránia dve smernice EÚ, ktorými sa stanovujú limitné hodnoty vystavenia hluku a vibráciám.

Elektromagnetické polia, ktoré vyžarujú rádiá, elektronické spotrebiče a rôzne telefonické prístroje, napríklad prenosné vysielačky a telefóny, wi-fi mobilné telefóny a telefóny s pevnou základňou, nemožno v žiadnom prípade považovať za neškodné!

Také sú zistenia nedávno zverejnenej správy organizácie BioInitiative, jej závery sú nespochybniteľné: medzi riziká patria formy nádorov, Alzheimerovej choroby a nervových problémov, ktoré sú spôsobené chronickým alebo prílišným vystavením elektromagnetickým vlnám. Ide o ohrozenie zdravia, ktoré nedávno zdôraznila Európska environmentálna agentúra.

Preto som hlasovala za správu predsedu výboru, pána Jana Anderssona, ktorej zámerom je chrániť zdravie pracovníkov, pričom zohľadňuje aj výhrady zdravotníckej verejnosti v súvislosti so zlučiteľnosťou práva Spoločenstva s technológiou magnetickej rezonancie (MRI). Magnetická rezonancia patrí medzi medicínske postupy, ktoré sú pre niektorých pacientov nevyhnutne potrebné. Podľa môjho názoru mala byť táto otázka predmetom výnimky, namiesto toho, aby sme uplatnenie celej smernice odložili o štyri roky!

 
  
  

- Správa: Hans-Peter Mayer (A6-0016/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Napriek tomu, že ide o kodifikačný postup, pri ktorom nedochádza k žiadnej zmene existujúcich právnych predpisov, základnou otázkou je potreba vytvoriť súbor smerníc Spoločenstva o súbore otázok, ktoré sa týkajú traktorov a iných motorových vozidiel, ako možno vidieť z kodifikovaných znení niekoľkých správ, o ktorých dnes Parlament hlasuje.

Podľa môjho názoru, právne predpisy Spoločenstva v tejto oblasti nie sú potrebné. Pravdepodobne by postačovali všeobecné právne predpisy o motorových vozidlách, ktoré by pokryli všeobecné aspekty. Nie je potrebné vydávať smernice, ktoré sa týkajú všetkých týchto oblastí, k čomu v súčasnosti dochádza a dôkazom čoho sú napríklad: potlačovanie elektromagnetického rušenia spôsobovaného poľnohospodárskymi alebo lesnými traktormi (elektromagnetická kompatibilita), hladina hluku vnímaná vodičom kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, svetlo na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.

To, že som hlasovala za, na tomto mojom názore nič nemení.

 
  
  

- Správa: Francesco Speroni (A6-0020/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), písomne. − (PL) Plne podporujem správu, o ktorej diskutujeme. Táto správa zohrá významnú úlohu pri zjednodušení a usporiadaní práva Spoločenstva. Spomínaná skutočnosť je obzvlášť dôležitá pre rozvoj občianskej spoločnosti, keďže transparentnosť a dostupnosť európskych právnych predpisov poskytuje jednotlivým občanom nové príležitosti na využitie konkrétnych oprávnení.

Tento cieľ nie je možné dosiahnuť, pokým bude veľké množstvo opakovane zmenených a doplnených nariadení aj naďalej rozptýlené. Spomínaný cieľ nemožno dosiahnuť, ani kým bude nutné nahliadnuť čiastočne do pôvodného právneho aktu a čiastočne do nasledujúcich pozmeňujúcich a doplňujúcich zákonov (ide o úlohu, ktorá vyžaduje prácne porovnanie mnohých rôznych právnych nástrojov), aby bolo možné stanoviť, aké pravidlá sú v súčasnosti v platnosti. Je potrebné kodifikovať nariadenia, v prípade ktorých často dochádza k zmenám a doplneniam, aby bolo právo Spoločenstva jasné a zrozumiteľné.

Preto v plnej miere podporujem Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete.

 
  
  

- Správa: Francesco Speroni (A6-0021/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström a Ĺsa Westlund (PSE), písomne. − (SV) My sociálni demokrati zo Švédska, sme hlasovali za túto kodifikačnú správu, ktorá predstavuje dôležitú súčasť úsilia o zvýšenie zrozumiteľnosti a transparentnosti práva Spoločenstva. Táto správa nemení podstatu, no spája viacero rôznych smerníc do súdržného textu. Samozrejme, podporujeme takéto zjednodušenie. Je však potrebné zdôrazniť, že to, že sme hlasovali za túto správu, neznamená, že sme spokojní so znením súčasných právnych predpisov. Boli by sme radi, keby sa v budúcnosti zvýšili minimálne dane z tabakových výrobkov. Privítali by sme tiež skutočné zjednodušenie regulačného systému. Okrem toho je dôležité zabezpečiť, aby daňové úrovne pre rozličné druhy tabakových výrobkov mali z hľadiska hospodárskej súťaže neutrálny vplyv.

 
  
  

- Správa: Janelly Fourtou (A6-0011/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Toto nariadenie nahrádza nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva. Predložené odôvodnenia predstavujú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré boli medzičasom zavedené.

Colný kódex Spoločenstva bol ustanovený nariadením Rady (EHS) č. 2913/92. Už vtedy to bol dlhý a technicky náročný dokument, ktorý upravoval colné záležitosti Spoločenstva.

Každým osobitným hľadiskom Colného kódexu Spoločenstva sa zaoberali odborníci na danú oblasť, otázky Colného kódexu Spoločenstva riešili príslušné výbory.

Vo svete, v ktorom obchod ovládajú veľké nadnárodné spoločnosti, musí tento návrh kódexu slúžiť záujmom týchto nadnárodných spoločností, pričom dochádza ku skráteniu času dopravy tovaru a k zjednodušeniu colných postupov.

Či sa týmto zjednodušením prijali aj opatrenia na boj proti colným podvodom, to je už iná otázka.

Zdá sa, že zjednodušeniu sa dáva prednosť na úkor boja proti podvodom. Okrem toho, nie je náhoda, že v dokumentoch Spoločenstva a/alebo ich prekladoch sa často spomína „facilitácia“ a nie zjednodušenie. Toto „pošmyknutie pera“ veľa naznačuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písomne. − (SK) Falšovanie a pašovanie tovarov sa realizuje v dnešnej dobe spôsobmi, ktorých odhalenie si vyžaduje integrovaný prístup v riešení nových úloh colných orgánov a zároveň vysokú odbornosť colného personálu.

EÚ je spoločnou colnou úniou, preto colný kódex patrí medzi najdôležitejšie nástroje. Modernizácia colného kódexu znamená úplné prepracovanie pôvodného znenia prijatého v roku 1992 v súlade s požiadavkami elektronického colného a obchodného prostredia.

Čo bude znamenať modernizácia colného kódexu? V prvom rade zmodernizuje kontrolné nástroje, zabezpečí výmenu elektronických dát a interoperabilitu národných colných systémov. Zjednoduší colné predpisy a administratívne postupy tak z hľadiska colných orgánov, ako aj z hľadiska hospodárskych subjektov. Novinkou je centralizovaný colný postup, ktorý posilňuje spoluprácu medzi členskými štátmi a Európskou úniou. Jednoduché, rýchlejšie a hlavne spoločné colné konanie v rámci jedného kontaktného miesta má veľký potenciál zredukovať byrokraciu.

Po troch rokoch intenzívnej inštitucionálnej práce môžeme s hrdosťou pripísať Európskemu parlamentu významný úspech na zmodernizovaní colníctva. Pri tejto príležitosti by som chcela vysoko vyzdvihnúť náročnú prácu colníkov, bez ktorej si nevieme predstaviť ochranu vonkajších hraníc Únie.

Som presvedčená, že sme už dnes pripravili praktický darček k 40. výročiu našej Colnej únie, ktoré si pripomenieme 1. júla 2008. Som rada, že som mohla svojim hlasom prispieť k modernizácii colného kódexu.

 
  
  

- Správa: Bill Newton Dunn (A6-0488/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. − (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, rád by som vyjadril podporu správe pána Dunna. Zámerom návrhu je zosúladiť súčasné nariadenie Rady (ES) č. 515/97 s novými právomocami Spoločenstva v oblasti colnej spolupráce zintenzívnením spolupráce a výmeny údajov medzi členskými štátmi navzájom a tiež medzi členskými štátmi a Komisiou. Spomínané nariadenie poskytuje právny základ pre výmenu žiadostí o pomoc medzi príslušnými orgánmi s cieľom bojovať proti nezrovnalostiam a podvodom.

Napriek tomu, že doposiaľ boli dosiahnuté dobré výsledky, je veľa rôznych dôvodov, prečo je potrebné zmeniť a doplniť text, ktorý sa týka najmä zmien v inštitucionálnom kontexte a v rovnováhe. Cieľom je preto prehĺbiť súčinnosť na úrovni Spoločenstva v súvislosti s novými nástrojmi, ktoré poskytuje európske právo, pričom je potrebné pamätať na to, že v čase, keď bolo nariadenie (ES) č. 515/97 prijaté, zmluva ešte neobsahovala článok o colnej spolupráci (články 135 a 280).

 
  
  

- Správa: José Javier Pomés Ruiz (A6-0010/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. − (IT) Vážený pán predseda, dámy a páni, vítam správu, ktorú predstavil pán Pomés Ruiz, keďže predstavuje ďalšie opatrenie na dosiahnutie toho, aby boli európske inštitúcie zodpovednejšie a transparentnejšie. Správa je navrhnutá tak, aby umožnila občanom bližšie kontrolovať a monitorovať rozhodovací proces, ktorý sa týka využitia fondov EÚ, čím sa posilňujú základné zásady nášho demokratického systému.

Parlamentná iniciatíva výslovne žiada, aby boli zverejnení príjemcovia fondov EÚ, či už ide o granty, zmluvy, poľnohospodárske alebo štrukturálne výdavky, alebo o iné druhy financovania. Iniciatíva tiež žiada ES, aby posúdilo uskutočniteľnosť „informačného systému“ pre širokú verejnosť, ktorý by poskytoval podrobné informácie o význame a o jednotlivých príjemcoch zložitého systému financovania EÚ.

Stanovuje tiež etické normy pre ľudí, ktorí vykonávajú verejné funkcie, uvádza čiernu listinu podvodníkov a ustanovuje zverejnenie mien lobistov a všetkých odborníkov, ktorí poskytujú svoje služby Komisii. Vďaka správe pána Ruiza by malo byť možné vytvoriť účinný a transparentný systém na monitorovanie riadenia a účinného využitia fondov EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písomne. (PL) Podporujem túto iniciatívu, ktorej cieľom je dosiahnuť transparentnosť výdavkov z rozpočtu EÚ. Zdroje informácií o výdavkoch musia byť transparentné, no predovšetkým musia byť prakticky usporiadané. Poľskí podnikatelia mi často tvrdia, že prístup k príslušným zdrojom informácií je veľmi rozptýlený, a preto je pre užívateľov oveľa ťažšie urobiť porovnania, vyhodnotiť ich a vyvodiť správne závery o svojich projektoch.

Nedostatok transparentnosti rozpočtových výdavkov EÚ mnohokrát vedie k nespravodlivosti. Jasne predstavené informácie môžu predstavovať mimoriadne veľkú pomoc najmä v nových členských štátoch, vrátane Poľska, kde potencionálni príjemcovia majú pomerne málo skúseností so získavaním finančných prostriedkov z EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. (PT) Okrem jedného alebo dvoch aspektov, pri ktorých by mohli vzniknúť výhrady, si myslíme, že predmetná správa ako celok sa venuje viacerým dôležitým a aktuálnym otázkam.

Správa vychádza z tzv. európskej iniciatívy za transparentnosť, ktorú Komisia odštartovala v novembri roku 2005. Správa opätovne potvrdzuje potrebu zaviesť plne funkčný systém informovania verejnosti, napríklad konečných príjemcov rôznych štrukturálnych fondov.

V správe sa uvádza, že rôzni príjemcovia môžu dostávať podporu z fondov EÚ z viacerých programov alebo odvetví činnosti EÚ, a preto by bolo dobré, keby sme vedeli určiť celkovú sumu, ktorá bola danému príjemcovi vyplatená v rámci všetkých odvetví. Takáto informácia by bola neoceniteľná napríklad v prípade presídľovania podniku podľa zamestnancov.

Správa tiež rieši iné dôležité aspekty, napríklad vyhlásenie o finančných záujmoch osôb zastávajúcich verejnú funkciu v inštitúciách EÚ, pričom navrhuje, že by sa mali prijať normy, a že by sa malo zverejňovať zloženie „odborných skupín“ (formálnych aj neformálnych), ktoré sa Komisia rozhodne vytvoriť, aby jej pomáhali pri príprave iniciatív, najmä legislatívnych iniciatív.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. Hlasoval som za pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré podala moja skupina k správe pána Pomésa Ruiza, a ktoré boli všetky prijaté. Je dôležité, že členstvo v odborných skupinách Komisie je spravodlivo vyvážené, a že proces výberu takýchto skupín je plne otvorený a transparentný. Dúfame, že Komisia vypočuje výzvu, ktorú jej dnes adresoval Parlament.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), písomne. − (PL) Pán Pomés Ruiz správne dôvodí, že transparentnosť závisí od toho, či sú informácie týkajúce sa príjemcov ľahko dostupné a spoľahlivé, a či je možné využiť ich na ďalší výskum, porovnanie a vyhodnotenie.

Súhlasím s požiadavkou, aby vo všetkých dokumentoch týkajúcich sa rozpočtu EÚ a/alebo projektov a programov v zodpovednosti Komisie boli výslovne uvedené adresy internetových stránok, na ktorých sa nachádzajú informácie o príjemcoch finančných prostriedkov EÚ, ktoré priamo a ústredne riadi Komisia.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. Vítam správu o transparentnosti v oblasti financií. Každá snaha o zlepšenie kvality a dostupnosti informácií, najmä o poľnohospodárskej politike a štrukturálnych fondoch (v prípade ktorých sa ukázalo, že verejnosť má k nim len obmedzený prístup), je priaznivým krokom k tomu, aby EÚ na seba prevzala svoje demokratické záväzky.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Táto správa predstavuje krok správnym smerom. Jej cieľom je vniesť trochu svetla do džungle poskytovania finančnej podpory a poskytnúť bežným ľuďom prístup, alebo im aspoň umožniť pochopiť veľké neprehľadné procesy. Musíme sa však postarať o to, aby v tomto prípade dobre platení lobisti neboli jediným subjektom, ktorý bude mať z takýchto databáz prospech. Naopak, tieto databázy by mali umožniť malým a stredným podnikom a bežným ľuďom, aby mohli prostredníctvom jednoduchých a logických postupov získať granty a iné formy podpory, o ktoré majú záujem.

Pokiaľ ide o etický kódex pre orgány, samozrejme, je potrebné ho privítať. Orgán, ktorý má právomoc udeľovať verejné zdroje financovania, musí byť úplne mimo podozrenia, a to, okrem iného, najmä preto, aby verejnosť dôverovala správnym orgánom. Musíme však byť opatrní, pretože kontrola nemôže zájsť až tak ďaleko, aby sme orgán a jeho členov úplne odhalili a urobili z nich priehľadných ľudí. V rámci ochrany údajov je však takýto návrh, predovšetkým vytvorenie určitého etického kódexu, nepochybne vítaný.

O vytvorení „čiernej listiny“ je istotne potrebné ešte viac diskutovať, najmä vzhľadom na spôsob vykonania, pretože ide o ďalšiu oblasť, v ktorej musí ochrana údajov zohrávať kľúčovú úlohu.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. (PT) Od ľudí, ktorí spravujú verejné zdroje financovania, sa očakáva, že pri ich riadení sa budú správať čo najrozumnejšie, že pri predstavovaní výsledkov vykonaných činností budú čo najdôslednejší a budú dodržiavať úplnú transparentnosť, je to ich povinnosť. Daňoví poplatníci, pretože v konečnom dôsledku práve oni poskytujú finančné prostriedky pre všetky verejné zdroje financovania, majú právo (ktoré musia využiť) vedieť, kto míňa finančné prostriedky, ktoré sú dostupné na napĺňanie záujmov EÚ, a tiež to, akým spôsobom ich míňa. Preto som hlasoval za túto správu, ktorú podporuje aj oznámenie Európskej komisie. Spomínané oznámenie predkladá viacero návrhov, s väčšinou z nich súhlasíme. Na záver mi dovoľte dodať, že som presvedčený o tom, že je potrebné, aby zásady a pravidlá platné pre fondy Spoločenstva, najmä pre tie, ktoré riadia priamo Európske inštitúcie, platili mutatis mutandis aj pre iné verejné zdroje financovania, predovšetkým pre fondy Spoločenstva, ktoré riadia členské štáty.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne. − (PL) Hlasujem za správu pána Pomésa Ruiza o transparentnosti v oblasti financií.

Spravodajca sa zaoberá mnohými veľmi dôležitými otázkami, ktoré sa týkajú riadenia finančných prostriedkov EÚ, napríklad zverejňovaním informácií o príjemcoch fondov EÚ, vyhlásením o finančných záujmoch osôb zastávajúcich verejnú funkciu v inštitúciách EÚ, riadením v rámci orgánov a ich výročnými správami o činnosti.

Musíme sa usilovať, aby sme neustále zvyšovali účinnosť postupov riadenia finančných prostriedkov EÚ a postupov kontroly výdavkov, ktoré sa týkajú najmä úlohy Európskeho parlamentu ako inštitúcie, ktorá udeľuje absolutórium v súvislosti s vykonaním rozpočtu. Naše peniaze musíme investovať do transparentnosti a do správneho účtovania finančných zdrojov.

 
  
  

- Správa: Francesco Musotto (A6-0009/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. (PT) Boj proti podvodom a zneužívaniu verejných zdrojov, v tomto prípade fondov Spoločenstva, musí byť prioritou v každom členskom štáte. Preto je nevyhnutné, aby mal každý štát k dispozícii ľudské a materiálne zdroje, prostredníctvom ktorých bude môcť zabezpečiť správny výkon tejto úlohy.

Je nutné zdôrazniť, že súčasne s opätovným potvrdzovaním zodpovednosti členských štátov za ochranu verejných záujmov (ako je tomu aj v tejto správe) sa podporujú politiky, ktoré znehodnocujú a odoberajú členským štátom úlohy, ktoré by mali vykonávať výhradne ony, najmä pokiaľ ide o obmedzovanie štátnej služby, neustále vyraďovanie a prepúšťanie ich zamestnancov, pričom by niektoré z týchto úloh mali vykonávať súkromné spoločnosti. Podľa nášho názoru by správa mala preskúmať aj následky, ktoré pre riadenie verejných finančných zdrojov vyplývajú z prenosu úloh verejnej správy na súkromné podniky.

Je nutné posúdiť aj to, v akom rozsahu sa na odhalených chybách podieľa prílišná zložitosť a nevhodnosť pravidiel a meškanie s prideľovaním finančných prostriedkov.

Namiesto toho sa však správa v podstate zameriava na tresty, konkrétne návrhom žalôb o nesplnenie povinnosti a návrhom pozastavenia priebežných platieb členským štátom.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. Podporil som správu pána Musotta o boji proti podvodom. Nesprávne použitie a riadenie finančných prostriedkov Spoločenstva sa pravidelne objavujú v tlači a médiách po celej EÚ. Je nevyhnutné, aby sme proti podvodom bojovali účinne a v tomto ohľade musia, popri rôznych orgánoch EÚ, zohrávať obrovskú úlohu členské štáty.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. − (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, budem hlasovať za správu, ktorú predkladá náš vážený kolega, pán Francesco Musotto. Obe správy zdôrazňujú skutočnosť, že je potrebné venovať väčšiu pozornosť určitým krajinám, ktoré zaostávajú z hľadiska poskytovania informácií v elektronickej podobe a z hľadiska dodržiavania požiadaviek systémov monitorovania a riadenia. Súhlasím s pánom spravodajcom, ktorý zdôraznil, že je dôležité venovať osobitnú pozornosť rozvoju činností na boj proti podvodom v rámci Spoločenstva, ku ktorým dochádza v krajinách, kde fungujú monitorovacie systémy, ktoré zjavne nie sú dostatočne účinné, a ktoré v niektorých prípadoch len v malej miere spĺňajú európske normy. Monitorovanie výdavkov Spoločenstva, je podľa môjho názoru, mimoriadne dôležité. Boj proti neoprávnenému poskytnutiu finančných prostriedkov je ešte dôležitejší, pretože musíme mať na pamäti, že peniaze, ktoré platia európski daňoví poplatníci, musia byť použité na ďalšie zvýšenie životnej úrovne.

 
  
  

- Správa: Gérard Deprez (A6-0015/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström a Ĺsa Westlund (PSE), písomne. − (SV) My, sociálni demokrati zo Švédska, sme hlasovali za správu pána Depreza o tom, ako by mali členské štáty a Európska únia postupovať, aby zastavili podporu terorizmu a zintenzívňujúci sa nábor teroristov. EÚ musí zohľadniť tieto aspekty pri prijímaní opatrení na boj proti terorizmu a rozšíriť svoje poznatky o príčinách teroristických činov a radikalizácie, ktoré sú v súčasnosti obmedzené. Musíme však pritom dôsledne dodržiavať ľudské práva a základné slobody a postupovať spôsobom, ktorý je primeraný otvorenej, demokratickej a spravodlivej spoločnosti. Žiadnym spôsobom nesmie dôjsť k obmedzeniu ústavných práv, akými sú sloboda tlače, sloboda prejavu a sloboda združovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písomne. Budem hlasovať za správu pána Depreza o faktoroch podporujúcich terorizmus a nábor teroristov. No dovoľte mi poukázať na dve veci. Po prvé, chcem poukázať na otázku, ktorá sa týka Nelsona Mandelu. Musíme rozlišovať medzi tými, ktorí bojujú proti utláčaniu a strašným autoritárskym režimom, akým bol napríklad režim apartheidu v Južnej Afrike, a nihilizmom útočníkov z 11 septembra. Nikdy by som nepodporil bombardovanie Rivonie, ale ak by Nelson Mandela ušiel do Európy, nepodporil by som ani jeho vydanie do Južnej Afriky, kde čelil trestu smrti.

Po druhé, Západ musí uznať, že niekedy naša činnosť resp. nečinnosť na Strednom východe, v Palestíne a iných oblastiach, prispieva k zvyšujúcemu sa nepriateľstvu a terorizmu, ktoré sú namierené voči nám. Niekedy sme si sami tým najhorším nepriateľom.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. – (FR) Na správe pána Depreza o terorizme ma znepokojili dve veci. Prvou je skutočnosť, že v správe vôbec nie je spomenutá primárna príčina teroristickej hrozby v Európe, predovšetkým neovládaný prílev prisťahovaleckých skupín, ktoré sa nechcú začleniť ani asimilovať, ale naopak, chcú žiť podľa vlastných zákonov v rámci takzvaných hostiteľských spoločností, v ktorých chcú, samozrejme, uplatňovať tieto zákony.

Druhou znepokojujúcou vecou je rozdelenie viny: podľa vášho názoru, nikdy nebude stačiť to, čo Európa urobí z hľadiska zrieknutia sa svojej základnej podstaty, svojich národných identít a spoločnej civilizácie. Nikdy nebude stačiť to, že v mene tolerancie a takzvaného „práva na odlišnosť“ podriadi svoje hodnoty kompromisu. Nikdy nebude môcť dostatočne diskriminovať vlastných ľudí, aby mohla uprednostniť cudzie národnosti, kultúry alebo civilizácie žijúce na jej území. V konečnom dôsledku sama nesie vinu za to, čo sa s ňou deje. Pritom ľudia zodpovední za teroristické útoky v Londýne boli občanmi Británie, v Británii sa narodili a boli zamestnaní na takých pozíciách, na ktorých by mnohí chceli byť! Oni neboli vylúčení, neboli obeťami. No napriek tomu boli povolaní do zbrane!

Skutočnosť je taká, že multikultúrne, roztriedené spoločnosti, po ktorých tak naliehavo túžite, sú už svojim prirodzeným charakterom spoločnosťami, ktoré sú náchylné na mnohé konflikty. Popieraním skutočností len podnecujeme nenávisť a pohŕdanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. (PT) Napriek tomu, že správa obsahuje aspekty, ktoré si vážime, a ktoré považujeme za priaznivé s ohľadom na zhoršovanie globálnej situácie, okrem iného správa neodsudzuje, ani nepoukazuje na skutočné ciele a dôsledky „boja proti terorizmu“ ako na faktor, ktorý sám podporuje a podnecuje terorizmus.

V správe sa spomína, hoci len podmienečne, základná potreba diplomatického a mierového riešenia konfliktov na celom svete, no neuvádza sa v nej, že medzi hlavné faktory, ktoré podnecujú terorizmus, patria: špirála násilia podnietená militarizáciou medzinárodných vzťahov, útoky na nezávislosť krajín a zvrchovanosť národov, štátny terorizmus, porušovanie základných slobôd, práv a záruk, nerušené kapitalistické vykorisťovanie, neľudské prehlbovanie nerovností a nespravodlivosti a existencia miliónov ľudských bytostí, ktoré žijú v zúfalej situácii, napríklad v Afganistane, Iraku alebo Palestíne.

Sme presvedčení, že skutočná analýza terorizmu, vo všetkých jeho formách, vrátane štátneho terorizmu, musí byť zasadená do politického kontextu, čím sa odhalia základné príčiny a politiky, v dôsledku ktorých vzniká, ako napríklad v prípade „boja proti terorizmu", ktorý vedú Spojené štáty americké a ich spojenci.

Preto sme sa zdržali hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert (Verts/ALE), písomne. Podporila som dnešné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, podľa ktorých by sa na radikalizáciu malo hľadieť len v súvislosti s jasným prepojením na násilie, a na základe ktorých sa občianskym slobodám pripisuje najvyššia dôležitosť. Druhú spomínanú skutočnosť by nemalo byť potrebné opakovať, hovoríme o sebe, že sme Únia založená na ľudských právach a občianskych slobodách. Prirodzene, väčšina návrhov v tejto správe už je súčasťou politiky EÚ, preto nerozumiem, načo potrebujeme ďalšiu správu.

Hlasovala som proti konečnej správe nie preto, že by som podporovala stanovisko PPE alebo obmedzenú španielsku domácu debatu, ktorá tak často otravuje naše diskusie o boji proti terorizmu v Parlamente. Hlasovala som proti, pretože som sa rozhodla vziať do úvahy zaradenie ospravedlňovania terorizmu do nášho balíka, ktorý je zameraný na boj proti terorizmu. Môže sa zdať, že ide o maličkosť, no už vieme, že akademická sloboda, politická diskusia a úsilie zamerané na boj proti radikalizácii sú obmedzované obavami, ktoré sú podnietené takýmito právnymi predpismi. Mladí moslimovia mi povedali, že sa boja diskutovať o otázkach, akými sú napríklad Palestína alebo Irak, pretože sa obávajú, že kritika z ich strany alebo vysvetlenie ich pocitov sa vyložia ako ospravedlňovanie alebo oslava a oni skončia na súde. Parlament mohol hlasovaním vylúčiť tento odsek, no rozhodol, že tak neurobí.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), písomne.(FR) Táto správa o vyhubení terorizmu sa zaradí do nekonečného zástupu textov, ktoré oslavujú ľudské práva a boj proti diskriminácii. No pravda je taká, že prílišná opatrnosť vo vzťahu k možnému porušeniu základných slobôd, najmä slobody prejavu a slobody vierovyznania, v skutočnosti narúša zdroje, ktoré potrebujeme na boj proti terorizmu.

V súčasnosti je už jasné, že Európskemu parlamentu viac ako na bezpečnosti občanov Európskej únie záleží na ochrane práv všetkých druhov a na tom, aby robil to, čo je politicky korektné.

Preto sa v tejto správe o faktoroch podporujúcich terorizmus ani raz nespomínajú mešity, hoci vieme, že nie sú ničím iným ako strediskami pre nábor budúcich islamských teroristov. V správe sa nespomínajú ani imámovia, ktorí vo Francúzsku, Belgicku, Holandsku, či Dánsku robia účinný nábor agentov pre islamskú mládež, ktorá zmýšľa v intenciách džihádu.

Len nikoho nešokujme, nedráždime náboženský útlocit, buďme nediskriminační – takto môžeme len veľmi ťažko dosiahnuť účinné riešenie na potlačenie neustále rastúcej hrozby islamského terorizmu! Môžeme tak však dosiahnuť presný opak.

 
  
MPphoto
 
 

  Roselyne Lefrançois (PSE), písomne. – (FR) Táto správa odráža podstatné zmeny a doplnenia, ktorých autormi sú členovia skupín PSE, Verts/ALE, GUE/NGL a ALDE vo Výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Text, ktorý charakterizoval islam a moslimov pomerne hanebne, dokázala pokroková stredoľavá väčšina premeniť na vyvážený dokument, ktorý zdôrazňuje širokú škálu faktorov (hospodárskych, sociálnych, a pod.), ktoré podporujú terorizmus. Text zároveň presadzuje potrebu dodržiavať základné práva a zdôrazňuje dôležitosť boja proti diskriminácii a dôležitosť podporovania rovnosti príležitostí, najmä vo vzdelávaní, výcviku a zamestnaní.

Správa však obsahuje aj dva alebo tri body, ktoré považujem za pochybné, najmä odkazy na „umiernený islam“ a na „monitorovanie všetkých miest, kde sa šíri propaganda zameraná na podnecovanie ľudí k páchaniu teroristických činov“.

Napriek tomu, hoci nemôžem správu bezvýhradne podporiť, jej odmietnutie by znamenalo poddať sa pravici, pričom by dlhé mesiace úsilia boli zbytočné.

Preto bolo, podľa môjho názoru, najlepším riešením zdržať sa hlasovania a vysvetliť dôvody, ktoré ma k tomu viedli.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. Táto správa sa snaží načrtnúť súbor európskych noriem a zásad v boji proti terorizmu. Odpor pravice voči správe znamená, že pomoc obetiam, ktorá klasifikuje podporu teroristických činov ako trestný čin vo všetkých členských štátoch, a ktorá podnecuje potrebu politického dialógu, nebude súčasťou súdržnej európskej stratégie boja proti terorizmu. Hlasoval som za túto správu. Je mi ľúto, že sa nám nepodarilo dohodnúť, hoci by sa mohlo zdať, že ide o otázky, pri ktorých by za normálnych okolností panoval široký konsenzus.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Boj proti terorizmu bude výzvou pre toto storočie. Rázny postup proti propagandistickej mašinérii preto predstavuje prvý malý krok v úsilí obmedziť rozširovanie terorizmu v nezávislých islamských subkultúrach, ktoré existujú v celej Európe.

Musíme čeliť skutočnosti, že terorizmus v Európe je výlučne islamského charakteru, a že radikálni moslimovia sú úplne imúnni voči integračným opatreniam. Radikalizácia je v Európe na vzostupe, no často sa zdá, ako keby politická elita v tejto oblasti do istej miery popierala skutočnosť.

Preto je potrebné zaujať k boju proti terorizmu strategický prístup, ktorý je nevyhnutným predpokladom pre zaručenie prežitia Európy, jej obyvateľov a kultúry. Úsilie by sa malo na začiatku zamerať na mladých ľudí, no aj oni musia preukázať určitý stupeň ochoty zohrať v tomto procese svoju úlohu.

V Európe nesmie dôjsť k zrušeniu všetkých ľudských práv, ku ktorému, ako vieme, už v niektorých prípadoch došlo v Spojených štátoch amerických. Napriek tomu je nevyhnuté, aby sme k terorizmu zaujali tvrdý postoj.

Ku každému nezákonnému obsahu, ktorý sa nachádza v nových médiách, sa musíme postaviť ako k akémukoľvek inému nelegálnemu výroku, pričom autorov je nutné trestne stíhať a potrestať.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. (PT) Jedným z najväčších nebezpečenstiev pri diskusii o terorizme a jeho príčinách je uchýliť sa k jednému z dvoch extrémov: na jednej strane, ak sa budeme usilovať všetko pochopiť, môžeme sa uchýliť k postoju, že všetko je prijateľné a ospravedlniteľné, na druhej strane sa môžeme uchýliť k tomu, že odmietneme uznať rôzne skutočnosti, v dôsledku čoho vzniká zmätok a všetko sa zoskupuje na základe rovnakých prístupov a noriem. Oba extrémy sú pri rozbore nebezpečné, pretože, keďže nie sú presné, nie je možné dospieť k správnym výsledkom, čo vedie k tomu, že polícia, zákonodarcovia a verejnosť robia chyby. Okrem toho, takéto postoje ohrozujú pochopenie skutočnej situácie, ktorá zahŕňa terorizmus, no má k nemu tvrdý postoj. To je výzva, ktorej musíme všetci čeliť: vedieť pochopiť skutočnosť presne takú, aká je, a nie takú, z akej máme strach, alebo akú by sme ju chceli mať. Následne je potrebné pracovať na vzdialených i bezprostredných príčinách, pričom nesmieme zabúdať, že terorizmus nesmie byť za žiadnych okolností prijateľný ani ospravedlniteľný. Nemôžeme chcieť, aby obete (či už skutočné alebo potencionálne) chápali a snažili sa ospravedlniť zločiny útočníkov. Pre všetky tieto dôvody som hlasoval proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE), písomne. – (FR) Najlepší spôsob boja proti terorizmu je prevencia, nie celkový dohľad nad európskymi občanmi. Preto je dôležité zaútočiť na základné príčiny terorizmu.

Jav násilnej radikalizácie ustúpi, ak budeme riešiť jestvovanie nerovnosti a nespravodlivosti na národnej i celosvetovej úrovni.

Zdržala som sa hlasovania o tejto správe, pretože si myslím, že v rámci boja proti terorizmu nemôžeme poukázať len na jedno konkrétne náboženstvo. Terorizmus s náboženstvom nesúvisí, hoci niektorí ľudia sa obracajú na to, čo považujú za vieru, aby ospravedlnili zabíjanie. Jediný spôsob, akým je možné bojovať proti násilnej radikalizácii, je posilniť vnášanie mravného základu do našich spoločností a otvorene sa zapojiť do medzikultúrneho dialógu so všetkými zúčastnenými stranami, najmä so zástupcami občianskej spoločnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), písomne. − (SV) Terorizmus je cezhraničný jav. Je potrebné proti nemu rázne bojovať, pričom musíme postupovať spoločne. Boj proti terorizmu však musíme viesť výhradne zákonnými a vyváženými prostriedkami. Musíme rázne odmietnuť lety CIA v Európe, používanie násilia, simulované popravy, simulované topenie (už aj CIA priznala, že takéto postupy používala) a zriadenie osobitných tajných väzení. V tejto oblasti mala EÚ konať oveľa tvrdšie ako konala.

Ale jedna vec je mi zrejmá: základ našich spoločných právnych predpisov musia tvoriť naše hodnoty. Musíme zabezpečiť, aby právne predpisy Spoločenstva neohrozili ani nezrušili dôležité zásady, vrátane slobody prejavu.

Správa hovorí o zavedení nového konceptu do rámcového rozhodnutia, tzv. „ospravedlňovania terorizmu“. Myslím si, že by to nebolo šťastné riešenie. Nie preto, že by nebolo dobrou myšlienkou zabezpečiť, aby mali všetky členské štáty dobré zákony proti podnecovaniu, ale preto, že je ťažké, ak nie nemožné, nájsť takú definíciu, ktorá by sa uplatňovala jednotne, a ktorá by neviedla k chúlostivým problémom súvisiacim s jej výkladom. Na jednej strane je dôležitá úloha nájsť spôsoby, ako bojovať proti terorizmu a zachraňovať životy. Na strane druhej je zásada slobody prejavu a snaha zachovať vysokú úroveň právnej bezpečnosti v Európe. Ide o to, nájsť správnu rovnováhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN), písomne. − (PL) Nemôžem podporiť správu pána Depreza a návrh odporúčania Európskeho parlamentu Rade o faktoroch podporujúcich terorizmus a nábor teroristov.

Správa obhajuje nesprávne priority v boji proti terorizmu. Návrh sa zameriava najmä na opatrenia sociálnej politiky. Tento prístup neuľahčí boj proti terorizmu, ku ktorému je tiež potrebná dôslednejšia kontrola hraníc a lepšia súčinnosť medzi orgánmi vykonávajúcimi trestné stíhanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), písomne. − Ľavica v Parlamente spôsobila, že z pôvodného textu sa vytratil kľúčový, nespochybniteľný odkaz tejto správy, že „terorizmus, a najmä džihádistický terorizmus, je v súčasnosti najvážnejšou hrozbou pre bezpečnosť občanov Únie“. V správe sa vôbec nespomínajú najhlavnejšie faktory, ktoré podporujú nábor teroristov, predovšetkým nekontrolované prisťahovalectvo a, určite s ohľadom na Spojené kráľovstvo, rozsiahly nedostatok úcty ku kresťanskému náboženstvu a nedostatok priaznivého chápania našich vlastných dejín a kultúry.

Nie je teda prekvapujúce, že pre prisťahovalcov je tu len málo vecí, s ktorými by sa mohli stotožniť. Správa vôbec nespomína spôsob, akým by bolo možné dosiahnuť koniec terorizmu. Nespomína ani ospravedlnenie a ocenenie teroristov, akými sú napríklad bývalí vodcovia Dočasnej IRA. Preto som hlasoval proti správe, čím som prispel k tomu, že bola Parlamentom zamietnutá.

 
  
  

- Správa: Ignasi Guardans Cambó (A6-0002/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. (PT) Táto správa z vlastnej iniciatívy Európskeho parlamentu je pravou studnicou cieľov a iniciatív zameraných na liberalizáciu svetového obchodu v oblasti výrobkov, služieb, aj kapitálu. Na jej čele je EÚ a Európska komisia, prakticky všemohúci orgán v spoločnej obchodnej politike, ktorá by podľa nového návrhu Zmluvy mala patriť do výhradnej právomoci EÚ.

Otváranie trhov je dogma. Všetko smeruje ku skoncovaniu so všetkými obchodnými prekážkami, najmä s rozvinutými a rozvíjajúcimi sa hospodárstvami. Cieľom je otvorenie trhov, pokiaľ možno, na spôsob jednotného trhu EÚ.

Keďže súčasný systém Svetovej obchodnej organizácie považuje za nedostatočne regulujúci a nedostatočne záväzný, obhajuje „európsky model správy vecí verejných“ v oblasti obchodu, či už pri uzatváraní dohôd o voľnom obchode alebo pri zdôraznení záverov súčasného kola rokovaní Svetovej obchodnej organizácie. Preto vyzýva na vytváranie synergie s najväčšími obchodnými partnermi Európskej únie (napríklad Spojenými štátmi americkými, Kanadou a Japonskom).

Všimnite si, napríklad, ako správa naliehavo žiada tretie krajiny, aby odstránili obmedzenia zahraničného vlastníctva vo vzťahu k európskym podnikom... Cieľom je hospodárska nadvláda.

Preto sme hlasovali proti.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. Vítam správu, ktorú predkladá pán Guardans Cambó, k stratégii EÚ o zabezpečení prístupu európskych spoločností na trh. Zásady lepšieho vzájomného prístupu, lepšia podpora malých a stredných podnikov a rozšírenie prístupu na vnútorný trh by mali pomôcť pri posilnení lisabonského programu. Podporujem najmä pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sa týkajú rozlíšenia medzi prístupom na rozvinuté trhy a trhy rozvíjajúcich sa hospodárstiev na jednej strane a najmenej rozvinutými a rozvojovými krajinami na strane druhej.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. (PT) Hoci európsky vnútorný trh je obrovský, svetový trh, ktorý sa otvoril v dôsledku globalizácie, je ešte väčší a dynamickejší. Prístup európskych spoločností na tento trh, najmä na trhy rýchlo rastúcich rozvíjajúcich sa hospodárstiev, preto musí byť prioritou pre verejné aj súkromné subjekty. Hoci je pravdou, že v oblasti iniciatívy súkromných subjektov nie je na nás, aby sme robili rozhodnutia, alebo ešte horšie, aby sme stanovovali priority, v oblasti verejných iniciatív máme pred sebou ešte veľa práce. Na jednej strane si musíme uvedomovať, že ak chceme mať lepší prístup na medzinárodné trhy, čo chceme, musíme otvoriť naše vlastné trhy. Na druhej strane je nevyhnutné zamerať sa na schopnosť európskych spoločností držať krok s rastúcou hospodárskou účinnosťou a konkurencieschopnosťou podnikov z týchto krajín, čo znamená, že sa musíme bez váhania zamerať na inovácie a konkurencieschopnosť našich vlastných podnikov, k čomu môže dôjsť len v slobodnom, otvorenom a transparentnom prostredí.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), písomne. − (RO) Správa, ktorú predkladá pán Guardans Cambó, sa týka stratégie Európskej únie na zabezpečenie prístupu európskych spoločností na trh. V prvej polovici minulého roka predstavila Európska komisia oznámenie o pevnejšom partnerstve na zabezpečenie prístupu na trh pre európskych vývozcov.

Opatrenia, ktoré Komisia navrhuje, sa týkajú reštrukturalizácie počítačového systému Spoločenstva, ktorý poskytuje informácie o prístupe na trh a služby v približne 100 krajinách, lepšej transparentnosti a informačnej kampane, najmä pre malé a stredné podniky o službách Spoločenstva, ktoré sú dostupné európskym vývozcom.

Napriek tomu mi je ľúto, že neboli odhlasované niektoré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré predložila Socialistická skupina v Európskom parlamente, a ktoré sa týkali oblasti verejného obstarávania a hospodárskej súťaže.

Som presvedčená, že je potrebné ustanoviť partnerstvo medzi Komisiou, členskými štátmi a európskymi spoločnosťami, aby sa zabezpečil prístup týchto spoločností na trhy tretích krajín, ale zároveň sa musíme uistiť, že sa na týchto trhoch dodržiavajú európske zásady a hodnoty: pracovnoprávne predpisy, ochrana životného prostredia, dodržiavanie práv duševného vlastníctva a ľudských práv.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia