Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2275(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A6-0029/2008

Разисквания :

PV 19/02/2008 - 11
CRE 19/02/2008 - 11

Гласувания :

PV 20/02/2008 - 4.4
CRE 20/02/2008 - 4.4
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0058

Пълен протокол на разискванията
Вторник, 19 февруари 2008 г. - Страсбург Редактирана версия

11. Лисабонска стратегия - Общи насоки за икономическите политики - 2008 г. (разискване)
Протокол
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση επί των δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική της Λισσαβώνας, και

την έκθεση της Margarita Starkevičiūtė, εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, σχετικά με τις Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (Τμήμα: ευρείες κατευθυντήριες γραμμές για τις οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών και της Κοινότητας) - Εγκαινίαση του νέου κύκλου (2008-2010) 2007/2275(INI) (A6-0029/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Žiga Turk, predsedujoči Svetu. − Z velikim veseljem se udeležujem seje, na kateri Evropski parlament obravnava zagon naslednjega cikla lizbonske strategije za rast in delovna mesta.

S podpisom lizbonske pogodbe se zaključuje obdobje, ko smo se veliko ukvarjali s svojo notranjo, včasih tudi politično formo. Evropa je zdaj bistveno bolje opremljena, da se odpre v svet, in lizbonska strategija ponuja orodje, da Evropa sooblikuje tudi svetovne trende. Današnji trenutek zaznamujejo vsaj štirje taki trendi.

Ko je Evropa leta 2000 zagnala lizbonsko strategijo smo globalizacijo razumeli predvsem kot tekmovanje Evrope z ZDA in Japonsko. Od takrat so se na svetovnem odru utrdili pomembni novi igralci, ki zahtevajo svež premislek o tem kaj lahko Evropa v ta globalni svet prispeva in kje so njene resnične konkurenčne prednosti.

Pred našimi očmi se dogaja komunikacijska revolucija, internet, svetovni splet, ustvarjalnost in inovativnost nista več zaprti v toge institucionalne sheme. V zgodovini smo bili samo enkrat prej priča revoluciji v množičnem komuniciranju in to pred približno 500 leti, ko sta se pojavila poceni papir in tisk, na katerih je Evropa utemeljila svojo prevlado.

Smo na pragu tretje industrijske revolucije, katere posledica bo pomembno zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv in prehod v nizkokarbonsko ekonomijo. Vaš parlament je v maju 2007 sprejel deklaracijo o tretji industrijski revoluciji in ekonomiji vodika in s tem pokazal podporo Evrope k vodstvu na tem področju.

Po industrijski stopamo v konceptualno dobo, ko v ospredje stopajo vrednote, pomen, empatija. Rdeča nit teh trendov sta večanje pomena ustvarjalnega potenciala ljudi in njihovih vrednot. To sta temi, ki sta po svoji naravi zelo evropski. Zato ima lahko Evropa ambicijo, da te štiri trende sooblikuje ali celo vodi.

Evropske razvojne ideje uokvirja lizbonska strategija za rast in delovna mesta. Po temeljiti prenovi leta 2005 ugotavljamo, da lizbonska strategija deluje. Strukturne reforme so izboljšale temelje evropskega gospodarstva, zato se le-to lažje spopada s krizami na finančnih trgih ter naraščajočimi cenami surovin, predvsem nafte in hrane. Svetovno gospodarstvo plove v vse bolj negotove vode, zato je pomembno, da Evropa ohrani smer in nadaljuje z implementacijo reform in modernizacijo svojega gospodarstva in družbe.

Komisija je pripravila dobro delo s pripravo lizbonskega paketa, objavljenega v decembru. Predsedujoča Evropskemu svetu, Slovenija, postavlja lizbonsko strategijo za eno izmed petih prioritet svojega predsedovanja. Zelo nas veseli, da se Evropski parlament konstruktivno vključuje v široko razpravo v naslednjem ciklu. Mnenja smo že izmenjali v okviru posveta ECON, trojke in medparlamentarnega srečanja. Vsak po svojih močeh si prizadevamo, da bo spomladanski evropski svet v marcu zagnal ambiciozen, nov cikel lizbonske strategije.

Evropski svet bo potrdil široke smernice za ekonomsko politiko in sprejel zaključke o politikah zaposlovanja. Veliko smo se pogovarjali o tem, ali so široke smernice potrebne sprememb, in na koncu so se kolegi iz večine držav strinjali, da bi sicer lahko izboljšali kako formulacijo, da pa bi z odpiranjem samih smernic sprožili dolgotrajno usklajevanje, upočasnili prehod v nov cikel, končni rezultat pa bi bil zelo podoben temu, kar imamo pred seboj zdaj.

Svet Ecofin je enoglasno sprejel odločitev, da se široke smernice za ekonomske politike ne spreminjajo. Spreminjajo pa se pojasnjujoča besedila, kontekst, v katerega te smernice postavljamo.

Evropski svet bo sprejel specifična priporočila državam članicam, v zvezi z njihovim napredkom pri izvajanju nacionalnih reformskih programov. Pozval bo deležnike, Svet, Komisijo, Parlament, da izvajajo lizbonski program Skupnosti.

Zavzel se bo za nekaj ključnih aktivnosti in cilje na štirih prioritetnih področjih. Ta štiri področja izražajo, prvič: skrb Evrope za okolje, drugič: skrb Evrope za človeka in njegov socialni položaj, tretjič: napore za bolj podjetno Evropo in četrtič: napore za bolj inovativno in ustvarjalno Evropo, na čemer pravzaprav vse ostalo tudi temelji. Dovolite mi, da se na kratko dotaknem vsakega od teh štirih področij.

Znanju in inovativnosti postavljam ob bok ustvarjalnost. Evropa mora svojo bogato kulturno tradicijo in etično bogastvo preliti v konkurenčno prednost svojih izdelkov. Še naprej moramo loviti cilj treh odstotkov pri vlaganju v raziskave in razvoj. Znanje mora postati peta svoboščina. Potrebujemo enoten prostor znanja, kjer je dostop do znanja odprt, kjer podpiramo odprto inovacijo in, seveda, kjer je znanje ustrezno zaščiteno z evropskim patentom in avtorskimi pravicami. Bolje bi se dalo koordinirati različne evropske raziskovalne in razvojne politike ter le-te z nacionalnimi.

Evropejci moramo postati bolj podjetni. Manjka nam visoko inovativnih in kreativnih malih podjetij, zato mora posebna skrb veljati nastajanju in rasti malih in srednjih podjetij in njihovemu dostopu do znanja in raziskovalne infrastrukture ter do virov kapitalskega financiranja.

Poglobiti moramo notranji trg, predvsem na področju storitev in mrežnih industrij, in odpraviti različne skrite ovire. Močan in delujoč notranji trg je tudi veliko boljša obramba pred globalizacijo kot skušnjave s protekcionizmom. Povečati je treba preglednost finančnih trgov, izboljšati moramo zakonodajo in zmanjševati administrativna bremena.

Evropejci moramo ohraniti skrb in solidarnost z ljudmi. Prožna varnost omogoča dinamično iskanje ravnotežja med gospodarstvom, ki si želi delujoč trg dela, in varnostjo ljudi, da hitro najdejo novo zaposlitev.

Ob tem je treba poskrbeti za vseživljensko učenje in druge oblike podpore. Posebej moramo poskrbeti, da mladi končajo neko šolo in da čim prej najdejo delo. Starejše moramo spodbujati, da čim dlje ostanejo aktivni.

In končno, Evropejci skrbimo za naravo, skrbimo za okolje. Evropa mora stopiti na čelo procesa, ki mu nekateri pravijo tretja industrijska revolucija in katere jedro je v premiku v nizkokarbonsko ekonomijo. Prepričan sem, da se bo to splačalo njenemu gospodarstvu, saj bo le-to zavzelo svetovno vodstvo v tehnologijah prihodnosti. Političen dogovor o energetsko-klimatskem paketu je potreben do konca letošnjega leta.

Gospe in gospodje, potrebujemo odločen zagon novega cikla lizbonske strategije, da Evropa postane bolj dinamična, ustvarjalna, na znanju oprta, podjetna družba, ki skrbi, skrbi za ljudi in skrbi za okolje. Čim prej potrebujemo tudi premislek o strateškem okvirju evropskega razvoja v obdobju po letu 2010 in morebitni konvergenci lizbonske strategije in strategije trajnostnega razvoja.

Kot je zapisal Mark Leonhard, to stoletje ne bo evropsko stoletje, ker bi Evropa kolonialno komandirala ves svet niti ne zato, ker bi imela najmočnejšo industrijo. Vendar to stoletje lahko postane evropsko stoletje zato, ker bodo v svetu prevladale evropske vrednote, evropska ustvarjalnost, torej tisti dve prvini, ki bistveno oblikujeta svetovne trende. Evropska ustvarjalnost se naslanja na bleščečo evropsko kulturno tradicijo. Evropske vrednote, kako sosedi med seboj sodelujemo, kako rešujemo spore, kako skrbimo za naravo in za človeka, so tiste, ki postajajo zgled za ves svet. Ne pozabimo torej na ta globoko človeška izhodišča, ko razmišljamo o ekonomski in socialni prihodnosti naše unije, oziroma strategiji za rast in delovna mesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen, Vizepräsident der Kommission. − Frau Präsidentin, Herr Ratsvorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete! Für die Kommission ist das heute eine Grundsatzdebatte über die künftige Position Europas in der Welt. Es geht um unsere Antwort auf die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Herausforderungen unserer Zeit. Die europäische Integration, die heute 27 Staaten und fast 500 Millionen Bürger verbindet, ist unsere große strategische Stärke. Wir schwächen uns nicht mehr selbst durch Uneinigkeit, und so ist Europa in jeder Hinsicht eine der attraktivsten Regionen der Welt geworden.

Der Binnenmarkt ist das Fundament unseres Wohlstandes und die gemeinsame Währung ist politisch und wirtschaftlich ein kostbares Gut. Wir sind den Unwägbarkeiten der Zeit, den Stürmen der Globalisierung nicht ausgeliefert. Die Integration gibt uns die Möglichkeit, das globale Zeitalter nach unseren Vorstellungen mitzugestalten.

Dieses globale Zeitalter wird jedoch nicht nur von einem Staat oder Kontinent geprägt werden. Japan, die USA und die Europäische Union sind herausgefordert von aufstrebenden Staaten wie China, Indien, Russland oder Brasilien, die — wie wir auch — wirtschaftlich und technologisch um den Spitzenplatz kämpfen.

Wir glauben, dass dieses neue Zeitalter uns große Chancen eröffnet und neue Möglichkeiten. Aber nur, wenn wir die Zeichen der Zeit nicht verschlafen und auch die Risiken mit voller Klarheit sehen. In Zeiten weltweiter Mobilität ist die Frage, wie sicher die Arbeitsplätze in der Europäischen Union sind und wie wir mehr und gut bezahlte Arbeitsplätze in der Zukunft garantieren können, die eigentliche soziale Frage unserer Zeit. Ich wiederhole das: Die soziale Frage unserer Zeit ist die Frage, ob wir dauerhaft Arbeitsplätze in ausreichender Zahl und in guter Qualität zur Verfügung haben werden.

Die Lösung dieser zentralen Frage steht im Mittelpunkt der erneuerten Lissabon-Strategie, unserer Partnerschaft für Wachstum und Beschäftigung. Diese Strategie ist die europäische Antwort auf die Globalisierung.

Wir haben nach drei Jahren Bilanz gezogen und die Ergebnisse können sich sehen lassen. Es waren gute Jahre für Wachstum und für Beschäftigung. Viele Millionen Arbeitsplätze wurden geschaffen, höheres Wachstum als in den Jahren zuvor. Die Produktivität ist zum ersten Mal schneller gewachsen als in Amerika. Notwendige Strukturreformen haben begonnen, sich für die Menschen auszuzahlen. Aber es besteht kein Anlass, sich auf Lorbeeren auszuruhen. Das Ziel ist noch nicht erreicht. Wir haben noch einen weiten Weg und weitere Reformen vor uns. Man muss kein Prophet sein, um zu wissen, dass nicht der Stillstand, sondern die permanente Veränderung unsere Zeit prägt. Das macht vielen Menschen immer noch Angst, vor allem denen, die fürchten, bei diesen Änderungen nicht mithalten zu können und zu Verlierern der Globalisierung zu werden.

Auch aus diesem Grund ist es wichtig, unsere Partnerschaft für Wachstum und Beschäftigung noch stärker in die Gesellschaften hineinzutragen. Wir glauben, dass wir eine Strategie gefunden haben, die — anders als die Lissabon-Strategie aus dem Jahr 2000 — realistisch ist und die erhofften Ergebnisse bringen wird. Darum geht es der Kommission auch bei ihrem Vorschlag für die kommenden drei Jahre. Wir glauben, dass die Grundausrichtung stimmt. Aber wir glauben auch, dass wir bei einigen Fragen, die den Schlüssel für die Zukunft bedeuten, noch etwas justieren müssen.

Zum Beispiel muss in den kommenden drei Jahren vor allem die soziale Dimension unserer Partnerschaft für Wachstum und Beschäftigung weiter gestärkt werden. Das wird, denke ich, die zentrale Frage sein. Bildung, Ausbildung und Qualifizierung müssen besser werden. Wir können dem Wandel nur dadurch begegnen, dass wir jedem Menschen von frühester Kindheit an helfen, alle seine Talente zu entfalten, Neues zu lernen und flexibel zu bleiben, und das lebenslang. Darauf hat jeder ein Anrecht. Nur so wird es uns gelingen, zu verhindern, dass der Verlust eines Arbeitsplatzes für die Betroffenen und deren Familien ins gesellschaftliche Aus führt: in die Arbeitslosigkeit oder in die Armut.

Wir brauchen eine Politik, die die Beschäftigung stärkt und Neuanfänge ermöglicht, und das in jedem Lebensalter. Und das ist nicht nur eine Aufgabe für die Politik, das ist auch eine Aufgabe für die europäischen Unternehmer und Unternehmen. Ich sage das in aller Deutlichkeit, gerade auch vor dem Hintergrund einiger jüngster Ereignisse. Unternehmer und Unternehmen, die dies noch nicht gemerkt haben, werden umdenken müssen — gute und motivierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind das wertvollste Gut, das im Wettbewerb den kleinen, aber alles entscheidenden Unterschied ausmachen kann.

Wir brauchen mehr Anstrengungen zur Verwirklichung der Wissensgesellschaft. Wir sind von unserem Ziel, 2010 3 % des europäischen Bruttoinlandsprodukts für Forschung ausgeben zu wollen, leider weit entfernt, und ich sehe mit großer Sorge, dass der Abstand größer wird statt kleiner. Mit noch größerer Sorge sehe ich eine neue Tendenz: Europäische Unternehmen geben nicht weniger aus für Forschung und Entwicklung als in der Vergangenheit, sogar mehr, aber sie geben es nicht in Europa aus, sie geben es außerhalb Europas aus.

Der europäische Forschungsraum muss eine Realität werden! Wenn es uns nicht gelingt, Forschung und Entwicklung in Europa zu halten, wird es uns auch nicht gelingen, Arbeitsplätze in Europa zu halten.

Wir wissen, dass wir den Binnenmarkt weiter stärken müssen. Wir brauchen die volle Freisetzung des unternehmerischen Potenzials der übergroßen Mehrheit unserer Unternehmen. Gemeint sind die 23 Millionen kleinen und mittleren Unternehmen, die zwei Drittel aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigen. Wir haben schon einiges auf den Weg gebracht, aber wir wollen mit dem Small Business Act im Juni noch einmal nachlegen.

Es ist ebenfalls ein Gebot der Stunde, die Integration der Energie- und Klimaschutzziele in unsere Wachstums- und Beschäftigungspolitik energisch voranzutreiben. Wir sind willens, den Nachweis zu führen, dass sich umweltpolitische Herausforderungen in wirtschaftliche Chancen und sozialen Fortschritt ummünzen lassen. Wir brauchen eine starke europäische Industrie, die den Ball aufnimmt, denn wir sind fest davon überzeugt, dass eine europäische Führungsrolle bei Energieeffizienz, neuen Technologien und dem sparsamen Umgang mit Ressourcen nicht nur der Umwelt gut tut, sondern auch den Arbeitsplätzen.

Umweltschonende Produkte und Verfahren haben Hochkonjunktur – heute mehr als gestern. Verantwortliche Klimaschutzpolitik setzt nicht auf die Entindustrialisierung Europas, sondern auf die Leistungsfähigkeit des Industriestandorts Europa, auf Industrien, die in Europa umweltschonend produzieren und Umweltschutz exportieren.

Wir sind der Auffassung, dass wir bei diesem Thema noch sehr viel besser werden können. Dafür braucht es eine gemeinsame große Anstrengung zwischen der Europäischen Union und den Mitgliedstaaten. Dafür haben wir jetzt einen verlässlichen Rahmen. Wir haben eine Partnerschaft, die auf den Dialog und die kritische Würdigung des Erreichten setzt und die sich bewährt hat. Mit den integrierten Leitlinien haben wir vor drei Jahren einen verlässlichen Orientierungsrahmen geschaffen, an dem sich die Reformen auf der europäischen und der nationalen Ebene orientieren können.

Ich weiß wohl, dass es Fragen zu unserem Vorschlag gibt, die Leitlinien im engeren Sinne des Wortes nicht anzutasten. Das hat die Kommission nicht aus Dogmatismus oder aus Rechthaberei vorgeschlagen. Wir wollten keine Mogelpackung. Wir wollten die Kontinuität des Reformziels und der Richtung der Reformen in der Europäischen Union unterstreichen. Gleichzeitig haben wir aber eine durchaus kritische Bilanz gezogen und deutlich gesagt, wo die Schwächen der vergangenen drei Jahre lagen, um daraus die Lehren zu ziehen. Deshalb schlagen wir die von mir beschriebenen neuen Akzentsetzungen — etwa im Bereich der sozialen Dimension und im Bereich der ökologischen Dimension — vor, die auch ihren Eingang in die Leitlinien gefunden haben.

Wir haben auch ein neues Gemeinschaftsprogramm vorgeschlagen, das — anders als sein Vorgänger — kein bunter Strauß vieler Vorhaben, sondern ein fokussiertes Programm ist. Es folgt der allgemeinen Prioritätensetzung der Lissabon-Strategie für Wachstum und Beschäftigung.

Meine Damen und Herren! Die Wachstums- und Beschäftigungspolitik bleibt das zentrale Anliegen dieser Kommission. Für uns steht diese Politik ganz oben auf der Liste unserer Prioritäten, denn es geht dabei um mehr Beschäftigung, um mehr Wohlstand und um mehr Umweltschutz.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 
 

  Joaquín Almunia, Miembro de la Comisión. − Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, señorías, en primer lugar quiero felicitar a la señora Starkevičiūtė y a todos los que con ella en esta Cámara y en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios en particular, han participado en la elaboración de su informe, que me parece extraordinariamente rico en análisis y en sugerencias sobre el futuro, sobre este nuevo ciclo de la Estrategia de Lisboa, para los próximos tres años.

Si miramos hacia atrás, a los pasados tres años, coincidimos con el análisis que se hace en ese informe acerca de los frutos que está dando la Estrategia de Lisboa en esta nueva fase después de la revisión del año 2005.

Como ya se ha dicho esta tarde, se está creando empleo. Una parte importante del empleo que se crea en Europa tiene que ver con reformas que nacen de la Estrategia de Lisboa, con el modo de contemplar reformas en el mercado de trabajo, y en otras áreas de la actividad económica, diseñado en la Estrategia de Lisboa y en los programas nacionales de reforma que se aprobaron hace ahora tres años.

Aumenta el crecimiento potencial, aunque querríamos que aumentase más. Sin embargo, es extraordinariamente importante que en Europa se aumente la capacidad de crecer en unas condiciones normales del entorno económico. Necesitamos ese mayor crecimiento para ocupar un lugar relevante en un mundo que se globaliza y donde aparecen nuevos actores extraordinariamente dinámicos.

También mejora el funcionamiento de los mercados, se suprimen obstáculos para los empresarios, para los emprendedores, para la inversión productiva.

Se han introducido reformas para mejorar la sostenibilidad de los sistemas de protección social y de las cuentas públicas en muchos de los países europeos y ha aumentado, sin duda, la conciencia acerca de la necesidad de que nos comprometamos con el medio ambiente en nuestro modelo de crecimiento.

Por lo tanto, Lisboa está dando frutos. La estrategia de crecimiento y empleo desde el año 2005 está dando frutos. Sería una equivocación cambiar de dirección ahora. Por lo tanto, coincidimos con el informe que esta tarde debatimos en lo básico: hay que seguir avanzando en la dirección marcada.

No obstante, claro está, hay que tener en cuenta los cambios del entorno –cambios importantes en el entorno energético y medioambiental–, la necesidad de situar la lucha contra el cambio climático como nuestra primera prioridad, los nuevos desafíos, la experiencia y, sin duda, la coyuntura económica, el momento económico que estamos viviendo en los últimos meses.

Un entorno que nos lleva a una ampliación de la incertidumbre, a tensiones en los mercados financieros, y que nos exige en esta situación más volátil, más incierta, más difícil, acelerar el paso de las reformas, acelerar el grado de implantación, la velocidad de aplicación de la Estrategia de Lisboa.

Coincidimos en que esta aplicación debe realizarse —como indican las propias directrices integradas— en un marco de estabilidad macroeconómica, en un marco que refuerce la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas, de nuestros sistemas de bienestar y de protección social, la sostenibilidad ambiental, y en un marco de confianza y de compromiso de los agentes económicos.

Tenemos que aprovechar el margen de maniobra ganado con las reformas acertadas y con las políticas acertadas en estos años, tenemos que aprovechar el margen que nos ofrece el momento de incertidumbre al haber mejorado la posición fiscal de nuestras economías en la mayor parte de nuestros países.

Podemos dejar que actúen en la mayor parte de nuestras economías los estabilizadores automáticos, ahora que el crecimiento es menor como consecuencia de la volatilidad de la tensión en los mercados financieros o de la desaceleración profunda en los Estados Unidos.

Estamos en mejor posición que en el año 2001 para hacer frente a una desaceleración importante de la actividad económica, y ello gracias a políticas que se basan en las directrices integradas en nuestra estrategia.

Cuando, ante estas tensiones de los mercados financieros, comparamos la situación de las economías europeas con la de la economía de los Estados Unidos, muchos de nosotros hemos aludido en las últimas semanas y meses a la ventaja de las economías europeas porque disponemos de fundamentos económicos sólidos. Esos fundamentos económicos sólidos se han reforzado gracias a las políticas marcadas en estas directrices, tanto en lo que se refiere al funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria como a las muchas de las reformas estructurales que forman parte de la Estrategia de Lisboa.

En particular, hay algunas prioridades para los próximos tiempos que son también obvias y que se ponen de manifiesto en los análisis del informe de la señora Starkevičiūtė; es una prioridad para nosotros ahora reforzar los avances en materia de integración financiera.

La integración financiera es un instrumento en nuestras manos para reforzar nuestra capacidad de hacer frente a una situación como la que estamos viviendo. Hay unas iniciativas, una hoja de ruta, aprobada recientemente por el Consejo ECOFIN . Debemos, todos, contribuir a que esas iniciativas se lleven a la práctica cuanto antes a escala europea y debemos procurar que Europa hable con una sola voz sobre aquellas iniciativas que deben ser también discutidas y aprobadas en un marco más global, en el Fondo Monetario Internacional o en el Foro para la Estabilidad Financiera.

Para todo ello, estoy seguro de que vamos a colaborar, de que vamos a contar con la cooperación de este Parlamento, fructífera, que debe reforzar el consenso sobre los aspectos básicos de nuestra estrategia y los mensajes para que los agentes económicos y sociales participen activamente también en este proceso de reformas, para que las reformas no sean algo impuesto sino que surjan y se precisen a través del diálogo social. Debemos cooperar fructíferamente las instituciones europeas: el Consejo, el Parlamento y la Comisión para que no sólo las instituciones europeas sino también nuestros Estados miembros, en sus programas nacionales de reforma, desarrollen y lleven a la práctica estos objetivos en los cuales coincidimos esta tarde.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. LUISA MORGANTINI
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 
 

  Margarita Starkevičiūtė , pranešėja. − Aš norėčiau padėkoti ponui G. Verheugenui ir ponui J. Almuniai už jų nubrėžtą Europos Sąjungos Lisabonos strategiją. Tačiau aš visada sunkiai suprantu, kokie gi yra tos strategijos prioritetai.

Pats Komisijos dokumentas yra beveik trijų šimtų lapų. Jie padalinti į atskirus skyrius ir kiekviename skyriuje yra kiti prioritetai. Šiaip yra dvidešimt keturios gairės, kuriomis vadovaujantis Europos Sąjunga įgyvendina ekonominę politiką ir ekonominę strategiją.

Mes neatsiliekame nuo Europos Komisijos, ir Parlamentas paruošė tris skirtingas rezoliucijos šioms dvidešimt keturioms gairėms, be to, pagal skirtingas procedūras. Matyt, tai reiškia, kad mes kovojame su biurokratizmu.

Aš taip pat norėčiau padėkoti Komisijai už tai, kad pabrėžia reformų tęstinumo būtinybę. Aš irgi taip pat manau. Tačiau gyvenimas keičiasi ir mes tai matome kiekvieną dieną, ypač globalizacijos akivaizdoje. Ir jeigu mes teigsime, kad nieko keisti nereikia, išskyrus kosmetinius pakeitimus, tai irgi vargu, ar reiškia, kad mes skatiname inovacijas ar kūrybiškumą, kaip sakė gerbiami atstovai iš Slovėnijos.

Man patinka Europos Tarybos pozicija, kuri sako, kad nauja strategija turi kurti papildomą vertę. Tačiau manau, kad Parlamento pozicija galėtų būti tai, kad mes pritariam reformų tęstinumui, bet norime jų konsolidavimo ir prisitaikymo prie naujų sąlygų. Ir Lisabonos strategijos prioritetas turi būti tik vienas – Europos Sąjungos pilietis.

Jeigu mes kalbame, kaip pasiekti tą Europos Sąjungos piliečio gerovę, tai, visų pirma, aišku, yra įvairių ekonominės politikos instrumentų. Bet jie visi turi dirbti kartu. Jeigu mes kalbame apie pinigų politiką, tai mes turėtume pabrėžti Europos centrinio banko nepriklausomybę. Yra daug įvairių interesų, yra daug globalinių iššūkių, ir kažkas vienas turi į tai reaguoti, ypač, kai mes turime savo vieningą valiutą, kurios tos zonos nariais, galbūt, yra ne visos šalys narės.

Tačiau Europos centrinio banko galimybės atsispirti tai infliacijai yra ribotos. Infliaciniam spaudimui, globaliniams iššūkiams, kurie yra kuriami už Europos Sąjungos ribų. Vadinasi, turi būti ir kitos priemonės, kurios padėtų Europos bankui atsiskirti. Visų pirma, aišku, tai fiskalinis subalansuotumas.

Bet aš griežtai argumentuočiau prieš siekimą pasiekti fiskalinį subalansuotumą mechaniškai mažinant išlaidas. Tada visada nukenčia socialiai mažiausiai apsaugoti sluoksniai, o valdininkija niekada sau atlyginimų nesumažina. Mes, visų pirma, turime kalbėti apie valdymo institucijų konsolidavimą ir išlaidų valdymui mažinimą. O perskirstant jas į sektorius, kurie yra skirti žmogui.

Kitas dalykas, kuris irgi yra labai aktualus ir jį norėčiau pabrėžti, – tai apie finansinio sektoriaus vaidmenį. Yra naivu kalbėti, kad mes turime taupyti biudžeto lėšas, kai mes po to išleidžiame milijardus bankams gelbėti. Finansinio sektoriaus vaidmuo turi atsispindėti Lisabonos strategijoje, būti apibrėžta vieta ir jeigu nebus finansinio sektoriaus stabilaus darbo, mes negalime užtikrinti ilgalaikio ekonominio stabilumo. Tai yra visiems šiandien akivaizdu.

Bet nepaisant tų visų problemų, su kuriomis šiandien susiduria finansinis sektorius, tiesą pasakius, aš nematau labai daug norinčių kažkaip tai spręsti rimčiau šitas problemas. Iki sekančios krizės, kaip sakoma.

Kuo mes galime padėti žmonėms ir kaip mes galime padėti tiems piliečiams? Visų pirma, mes, aišku, galime jiems sumažinti darbo kaštus, gyvenimo kaštus, darbui, naujam įsikūrimui, prisitaikymui prie naujo gyvenimo iššūkių.

Mokslininkai ne kartą mums siūlė įvairias priemones, kaip tai išspręsti, ir mano pasiūlymas būtų toks pats kaip ir mokslininkų – reikia pagerinti atstovavimą smulkiam verslui ir padaryti finansus jiems labiau prieinamus.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen, namens de PPE-DE-Fractie. – Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de voorzitter, heren commissarissen, collega's, het is de eerste keer dat wij ons jaarlijks debat in voorbereiding van de lentetop 's namiddags houden, dit terwijl we de gewoonte hebben in dit Huis om prioritaire debatten in de voormiddag te programmeren. U hoeft hieruit evenwel niet de conclusie te trekken dat wij de lentetop en de Lissabon-strategie minder belangrijk zijn gaan vinden. Integendeel, wij hebben gewoon de galanterie gehad om voor één keer onze voormiddag te gunnen aan de collega's Corbett en Méndez de Vigo voor de bespreking van hun buitengewoon verslag over het hervormingsverdrag, dat samen met de Lissabon-strategie toch wel bepalend is voor de toekomst van Europa.

Vorige week in Brussel hebben we samen met de nationale parlementsleden de koppen bij elkaar gestoken over de stand van zaken van de strategie en over één zaak waren we het al snel eens: de nieuwe aanpak waarbij gefocust wordt op groei en jobs zonder de duurzaamheidsdimensie te vergeten, werpt vruchten af. De strategie bevordert het groeipotentieel van de Europese economie en schept een klimaat voor het creëren van banen: 6,5 miljoen zijn er al, 5 miljoen verwachten we er nog. Waar het nu op aankomt is wat de Commissie voorstelt, moedig verder te gaan op de ingeslagen weg, want we zijn er nog niet. In alle lidstaten en op alle vlakken is er nog veel beterschap mogelijk en noodzakelijk. We kunnen nog veel van elkaar leren en we moeten ook de regionale kansen beter benutten. We zullen dan ook met overtuiging de gemeenschappelijke resolutie over de Lissabon-strategie steunen.

Voor onze fractie zijn de prioriteiten duidelijk. Meer investeren in onderzoek en innovatie en zorgen voor een goede bescherming van de intellectuele eigendom, dat zijn cruciale zaken om in de toekomst de economie te ontwikkelen en kwalitatieve banen te genereren. Een beter klimaat om te ondernemen is evenzeer essentieel. De voltooiing van de interne markt, betere regelgeving en minder rompslomp, ze zijn voor alle ondernemingen belangrijk, maar des te meer voor die 23 miljoen KMO's. Daarom moet die Small Business Act er komen en meer worden dan een symbool. Daarom vinden we het ook een uitstekende zaak dat we deze week het wetgevingspakket over de interne markt voor producten hebben kunnen afronden, maar we vinden het dan weer minder goed dat er nieuwe etiketteringsregels voor voedingsmiddelen voorgesteld zijn die de administratieve rompslomp dan toch weer ondraaglijk zullen maken.

Ten derde moet de arbeidsmarkt hervormd worden, flexibiliteit en werkzekerheid moeten hand in hand gaan en we moeten meer investeren in de vaardigheden van mensen.

Tenslotte steunen wij de 20-20-20-doelstellingen, maar dan op zo'n manier dat ze hier banen creëren, niet dat ze banen uitvoeren naar andere werelddelen.

Tot slot nog dit, tijdens de lentetop wordt terecht aandacht besteed aan de aanslepende crisis op de financiële en verzekeringsmarkten. We moeten er absoluut over waken dat deze crisis onze inspanningen voor groei en banen niet onderuit haalt. Als we daarover waken, verder op onze koers blijven, kunnen we de mensen opnieuw vertrouwen geven. Vertrouwen staat gelijk aan stabiliteit en dat zal ons in staat stellen Europa een goede toekomst te geven. En daar is het ons om te doen.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels, au nom du groupe PSE. – Madame la Présidente, la réalisation, même imparfaite, de la stratégie de Lisbonne a permis à l'Union européenne de progresser en de nombreux domaines. Il y a eu création d'emplois, plus d'investissements pour la formation, davantage pour la recherche et les technologies nouvelles.

Mais les défis restent. Le monde bouge. De nouveaux problèmes surgissent. Le ministre Turk et les commissaires Verheugen et Almunia viennent de le démontrer. Même si la crise dite des subprimes a comme origine l'Amérique, en Europe, les banquiers, assureurs et gérants de fonds ont succombé également à la même avidité, moteur principal du monde de la finance. Alors que quelques grands patrons ont déployé leurs parachutes en or, les salariés et le grand public paient les pots cassés.

Il y a eu resserrement du crédit un peu partout. L'économie réelle marque le pas, la récession est évidente aux États-Unis, la croissance s'essouffle en Europe, l'inflation repart, les produits pétroliers repartent à la hausse, l'alimentaire suit, les prix des engrais flambent, promesse de nouvelles hausses pour les futures récoltes.

La Banque centrale européenne se limite à la seule lutte contre l'inflation. Le salariat et les syndicats sont invités à la modération, alors que la perte du pouvoir d'achat est une réalité un peu partout.

Oui, Monsieur Verheugen, dans tous nos pays, la pauvreté et l'exclusion sociale sont à l'ordre du jour. 68 millions d'Européens vivent en dessous du seuil officiel de pauvreté de leurs pays respectifs. 13 % des salariés travaillent sur base de contrats instables et sans protection sociale durable. On compte 23 millions de faux indépendants. En même temps, 1 % de la population accapare plus de 15 % de la richesse disponible en Europe.

La lutte contre le changement climatique va renforcer cette tendance à la paupérisation de beaucoup d'Européens. Le principe pollueur-payeur sonne bien, mais ce sont en fin de compte toujours les consommateurs qui paient la facture. En Grande-Bretagne, les pouvoirs publics luttent contre la pauvreté énergétique. Néanmoins, la Commission nous explique que l'Union n'a pas assez libéralisé son marché énergétique, comme si, dans un monde où 90 % des ressources énergétiques dépendent d'États souverains, les consommateurs pouvaient choisir librement leurs fournisseurs.

Face à la montée des problèmes, la Commission, et surtout le Président Barroso, n'ont qu'une réponse: il ne faut rien changer à la stratégie de Lisbonne. Les lignes directrices intégrées sont apparemment gravées dans du marbre portugais et ne semblent pas ajustables aux yeux du Président Barroso.

Au nom du groupe socialiste, je lance un avertissement solennel au Président Barroso. Nous n'accepterons pas ce niet d'un autre âge de la Commission sur les lignes directrices. Le contexte de la stratégie de Lisbonne évolue. Le texte qui nous guide dans notre action doit également s'adapter à la nouvelle donne européenne et internationale.

(Applaudissements)

 
  
MPphoto
 
 

  Биляна Илиева Раева, от името на групата ALDE. – Уважаеми представители на Европейския съвет, уважаеми представители на Европейската комисия, уважаеми колеги, преди 3 години подновената стратегия от Лисабон акцентира ясно върху необходимостта от постигане на стабилен икономически растеж, повече и по-качествени работни места. Днес реформите на национално ниво протичат с добро темпо, европейската икономика отбеляза стабилен растеж, а безработицата е на най-ниските си нива от 98 г. насам. Въпреки добрите резултати, в условията на засилваща се глобална конкуренция са необходими много повече усилия за постигането на динамично развиваща се и конкурентноспособна икономика, базираща се на знания и иновации.

За групата на либералите и демократите за Европа стратегията е движеща сила за провеждането на дълбоки икономически и социални реформи. Тя е отговорът на предизвикателствата на глобализацията, правейки възможно налагането на Европейския съюз като зона на икономически растеж, социално и екологично благоденствие, технологично развитие и модернизация. Именно за постигането на тези цели е необходимо усилията да бъдат удвоени през следващите години. Либералите и демократите за Европа отчитат, че през последните три години бяха създадени нови структури за управление на стратегията с по-добро разпределение на отговорностите между Общността и страните-членки.

След присъединяването си България и Румъния бяха напълно интегрирани към изпълнението на Лисабонската стратегия и през 2007 г. за първи път докладваха по изпълнението на техните планове за реформи. Въпреки съществуващите различия между отделните страни-членки, прилагането на Лисабонската стратегия подобри потенциала за растеж на Европейския съюз като цяло.

Бизнес средата, изключително важна за либералите и демократите, спечели значително от тези реформи. Стратегията на Съюза за по-добро регулиране постепенно влиза в действие. Днес в повечето държави-членки е по-лесно и по-евтино да се регистрира компания и да се прави бизнес. Въпреки това на европейско ниво все още ни липсва единна предприемаческа култура. Необходим е цялостен подход на ниво Европейски съюз за растеж и конкурентноспособност на малките и средни предприятия. В сферата на иновациите, научните изследвания и развитието държавите-членки се ангажираха да инвестират 3 % от БВП към 2010 г.

При все това данните сочат, че съществуват широки различия между държавите-членки. Ето защо ще се наложи да се положат сериозни усилия в тази насока, както и от страна на частния сектор, за да се постигне тази цел.

Европейският съюз направи големи стъпки към трансформирането си в екологично общество. Нови амбициозни задължения се поеха за драстичното намаляване на емисии на въглероден диоксид, както и използването на възобновяеми източници на енергия от 2020 г. Либералите и демократите вярват, че екологичното общество може да бъде постигнато само ако изследванията и иновацията представят необходимите „зелени“ технологии.

Високите стандарти, които ние като европейци желаем, могат да бъдат постигнати само ако действаме солидарно. Ето защо обмяната на опит, подкрепата и възможността да се учим един от друг са от изключителна важност. Икономика, основана на знанието, изисква и готовност да се учим. Икономически растеж, ниско ниво на безработица, високи социални стандарти и динамична бизнес среда не се изключват взаимно. Достатъчно е да вземем пример от държави като Дания и Финландия.

Уважаеми колеги, голяма част от приоритетите на либералите и демократите намериха своето място в резолюцията на Европейския парламент по стратегията от Лисабон. Между тях са и създаването на условия за по-гъвкав и по-добре функциониращ пазар на труда, позволяващ социална интеграция; намаляване на административния товар и постигане на по-добро управление; подобряване на позициите на международно ниво на европейския бизнес; повече импорт, експорт и инвестиции; подобряване на прозрачността и стабилността на финансовите пазари; по-добра защита на потребителите; повече ангажираност към околната среда; по-ефикасна употреба на структурните фондове на Общността за достигането на конкретни резултати по Стратегията; и засилване на транспортната мрежа на трансевропейски проекти.

Уважаеми колеги, индикаторите са на място, целите са ясно дефинирани, сега същественото е изпълнението.

 
  
MPphoto
 
 

  Guntars Krasts, UEN grupas vārdā. – Paldies, prezidentes kundze! Komisāra kungs, Padomes pārstāvi! Es šodien vēlētos pievērsties aktuāla jautājuma iespējamai ietekmei uz Lisabonas stratēģijas uzdevumiem un mērķiem. Globālā finanšu tirgus problēmas un ASV ekonomikas grūtību ietekme uz pasaules ekonomikas izaugsmi ir pirmā nopietnā pārbaude atjaunotajai Lisabonas stratēģijai, tās spējai veidot antivīrusu Eiropas ekonomikas iespējamiem izaugsmes traucējumiem. Neraugoties uz pašreizējiem sarežģījumiem, straujāka ilgtermiņa izaugsme saglabājas kā Eiropas prioritāte. Tas prasa daudzu jaunu, aktīvu uzņēmumu parādīšanos tirgū. Nav šaubu, ka sajukums finanšu sistēmā prasa pasākumus stabilitātes atgūšanai. Taču jāuzsver, ka šis ir atbildīgu lēmumu pieņemšanas laiks. Stabilitātes atgūšana finanšu sistēmā nedrīkst kavēt finanšu sistēmas uzdevumus – veicināt Eiropas uzņēmumu izaugsmi. Vēlos to īpaši uzsvērt tāpēc, ka jaundibinātajiem uzņēmumiem būtiski ir nepieciešams paplašināt finansēšanas risinājumu klāstu. Būtiski jāveicina finansēšanas piedāvājumu konkurence. Apsveicami, ka visos Lisabonas stratēģijas dokumentos uzsvērts uzdevums atraisīt mazo un vidējo uzņēmumu izaugsmes potenciālu. Apsveicams ir Komisijas piedāvātais mazā biznesa akts. Tomēr pašreizējā situācija ir tāda, ka lielie un tirgū nostabilizējušies uzņēmumi ir ar nesalīdzināmi labākām finansēšanas iespējām nekā tie, kas vēlas sākt savu biznesu. Lisabonas stratēģijā pietrūkst uzdevumu plaša, konkurējoša finanšu instrumentu klāsta veicināšanai, kas ir būtisks priekšnoteikums Eiropas izaugsmes potenciāla atraisīšanai. Aktuālā šī brīža atbilde finanšu sistēmas nestabilitātes novēršanai nedrīkst būt ar ierobežojumiem inovācijām finanšu jomā. Paldies!

 
  
MPphoto
 
 

  Rebecca Harms, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Das Jahr 2007, das jetzt schon eine Weile zurückliegt, wurde in der Klimapolitik zum Jahr der Erkenntnis über den Klimawandel getauft. Wenn man sich klarmacht, dass die Diskussion über Erderwärmung und Nachhaltigkeitsstrategien schon ungefähr zwei Jahrzehnte andauert, dann ist einem auch klar, wie langsam so ein politischer Weg beeinflussbar ist und wie schwer es ist, Strategien tatsächlich umzusteuern. Ich habe – auch wenn allenthalben in der EU beteuert wird, dass man den Nachhaltigkeitspfad jetzt auch endgültig in der Lissabon-Strategie fest integriert hat – nach wie vor Zweifel daran, ob es uns wirklich ernst ist mit dem Paradigmenwechsel und ob wir wirklich bereit sind, uns umzuorientieren und wegzugehen von einem Wachstumsziel, das sich immer nur an Quantitäten orientiert, und hinzugehen zu einem Wachstumsziel, das auf Qualität ausgerichtet ist.

Als wir die Lissabon-Entschließung für das Parlament vorbereitet haben – Kollege Lehne und ich haben das ja als Ko-Berichterstatter gemacht –, haben wir uns – nicht persönlich, aber interfraktionell – wieder um die Frage der Energiepolitik und der Energiestrategien gestritten. Kein Wunder, das ist ja auch ein Thema, um das es sich zu streiten lohnt. In der Entschließung ist jetzt ein Begriff verankert, der nur schlecht kaschiert, wie weit die Vorstellungen über Nachhaltigkeit auseinandergehen können. Low carbon economy, das ist das, was jetzt als Formelkompromiss für dieses Parlament angeboten wird. Meiner Meinung nach verbirgt sich dahinter aber doch der Streit zwischen dem Motto „Weiter so wie bisher“, weiter in der Energiewirtschaft, die aufbaut auf dem alten Energiemix Kohle und Atom, und einer Strategie, wie wir das eigentlich gewollt hätten, die ganz hart umsteuert und sagt, wir müssen unseren Ressourcenverbrauch senken. Wir müssen eine Energiestrategie auf den beiden Säulen Energieeffizienz und Einsparung und erneuerbare Energien aufbauen. Dieser Begriff, den wir jetzt eingebaut haben, verschleiert nur schlecht, dass es da immer noch keine Entscheidung gibt. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal zum Ausdruck bringen, dass ich nicht glaube, dass man mit der hochriskanten Atomenergie oder mit einer Rückkehr zur Kohlestrategie tatsächlich in Europa die Vorreiterrolle wird übernehmen können, die man überall auf der Welt verspricht. Aber wir werden an anderer Stelle weiter darüber streiten.

Ich glaube übrigens auch, Herr Kommissar Verheugen, dass die Anpassung der Leitlinien in diesem Bereich noch erfolgen muss, denn wenn man einfach additiv Energieversorgungssicherheit und erneuerbare Energien einbaut, dann ist das noch kein Strategiewechsel. Das muss sich in Maßnahmen und Instrumenten noch ganz anders niederschlagen. Ich glaube aber, dass die Richtlinien der Lissabon-Strategie nicht nur im Umweltbereich verändert werden müssen, sondern auch in der Sozialpolitik. Es wird immer wieder gesagt: In den letzten drei Jahren ist es in Europa mit Wachstum und Beschäftigung bergauf gegangen. Wir haben aber gleichzeitig eine soziale Marginalisierung und eine Zunahme prekärer Arbeitsverhältnisse gesehen. Unserer Meinung nach bedeutet das gemeinsame Ziel sozialer Integration und Kohäsion auf gut Deutsch gesagt aber nichts anderes, als dass ein Arbeitnehmer in Europa, der arbeitet, von dem, was er verdient, auch leben können muss. Ich wundere mich deshalb über den Streit zwischen den Fraktionen bei der Vorbereitung der Lissabon-Entschließung über die Frage, ob es richtig oder falsch ist, in Europa sektoral Mindestlöhne zu vereinbaren. Ich glaube, wir kommen darum nicht herum, und ich wünschte mir dazu mehr Einigkeit. Ich wünschte mir auch, dass der Begriff flexicurity nicht immer nur von den Kollegen gerade auf der rechten Seite des Hauses in die Richtung Flexibilität und Nachgeben der sozial Schwachen interpretiert wird, und die anderen machen eben ihre Geschäfte weiter wie sie wollen.

Was mir an der Entschließung, die morgen zur Verabschiedung vorgelegt werden wird, sehr wichtig ist – das sage ich auch an die Kollegin Figueiredo, weil sie dazu sehr beigetragen hat –, ist, dass wir es geschafft haben, gemeinsam Vorschläge für neue Indikatoren vorzulegen, mit denen man die Erfolge von Lissabon messen kann, gerade im Hinblick auf das Ziel, die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger zu verbessern. Dass die Einkommensorientierung bzw. dieser alte, prominente Indikator „Zuwachsrate des Volkseinkommens“ die Ungleichheit bei den Einkommenszuwächsen völlig ignoriert, zeigt, dass dieser Indikator überhaupt nicht ausreichend ist. Er ist natürlich auch erst recht nicht ausreichend, wenn man tatsächlich so etwas wie die Verbesserung der Lebensqualität und der Umweltqualität mit bemessen will. Ich würde mich sehr freuen, wenn die Kommission auf diese Hinweise zu Indikatoren aus dem Bereich Umwelt- und Sozialpolitik eingehen könnte.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo, em nome do Grupo GUE/NGL. – A realidade confirma que, oito anos após a aprovação da Estratégia de Lisboa, se aprofundaram desigualdades sociais, se agravou a pobreza que atinge cerca de 78 milhões de pessoas, das quais 25 milhões são trabalhadores com baixos salários e também trabalho precário.

A maioria do emprego criado é precário e o trabalho a tempo parcial atinge especialmente as mulheres que continuam a ser discriminadas no acesso ao emprego, na formação e progressão nas carreiras e a nível salarial. O desemprego juvenil atinge taxas duplas do desemprego total, incluindo muitos jovens com formação superior que não encontram emprego, e muito menos emprego que tenha em conta a sua formação, enquanto cerca de 6 milhões de jovens, continuam, anualmente, a sair prematuramente da escola, o que também compromete o seu futuro. Estas são consequências que eram previsíveis numa Estratégia que aprofundou a sua visão neo-liberal com a revisão de 2005, que apontou como medidas prioritárias as liberalizações e privatizações de sectores estruturais e de serviços públicos e que insistiu na flexibilidade laboral.

Agora, a situação de pobreza e injustiça social pode ser agravada com a crise financeira iniciada nos Estados Unidos, com o preço elevado dos combustíveis fósseis e de alguns bens agrícolas essenciais para a alimentação. Por isso, é urgente alterar as políticas para prevenir as suas consequências na União Europeia, particularmente nas economias mais frágeis para evitar agravamentos da situação social.

Por isso, na resolução que apresentamos, insistimos na necessidade de substituir a dita Estratégia de Lisboa, por uma Estratégia Europeia para a Solidariedade e o Desenvolvimento Sustentável, que rasgue novos horizontes para a Europa, horizontes de pleno emprego e sem discriminações, de empregos dignos com direitos, de melhores salários, de coesão económica e social e de adequada protecção e segurança social pública, e universal, enfim, garantindo uma maior justiça social.

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie. – Mevrouw de Voorzitter, de kredietcrisis in de Verenigde Staten heeft de afgelopen maanden het failliet aangetoond van een zuiver kapitalistisch systeem. Dat een communistisch, of zo u wilt, socialistisch systeem niet werkt weten we al veel langer. In 1989 werd dat duidelijk zichtbaar. Maar nu ook blijkt dat kapitalisme niet functioneert, wordt het hoog tijd die kennis goed toe te passen.

Met de strategie van Lissabon proberen we ervoor te zorgen dat Europa economisch kan blijven concurreren met de rest van de wereld. Dat kan alleen als iedereen die dat kan, ook daadwerkelijk meedoet en we zorg dragen voor een goed leefmilieu.

Het bevorderen van werkgelegenheid en duurzame ontwikkeling zijn dan ook terecht hoofddoelstellingen van de hernieuwde Lissabon-strategie. De oplossingen die de collega's van de GUE-fractie aandragen vind ik niet getuigen van kennis van zaken en oog voor de realiteit. Als we werkelijk zouden overgaan tot dergelijke maatregelen, neemt de inflatie toe en verdwijnt het vertrouwen van financiers om te investeren in Europa. En inflatie is uiteindelijk diefstal.

In eerdere debatten over de voorjaarstop heb ik al gepleit voor een actieve overheid in de lidstaten. Dat doe ik vandaag opnieuw. De lidstaten moeten zelf hervormingen in gang zetten en uitvoeren. En nu er van recessie nog geen sprake is, wordt het hoog tijd om de verzorgingsstaat adequaat te hervormen. Europa kan daarbij wel coördineren, maar niet commanderen.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergej Kozlík (NI). – Vážený pán prezident, ctený Parlament, vážení hostia. Predložená správa správne zdôrazňuje riziká neregulovaného globálneho finančného systému. Tento sa vymyká priamemu vplyvu politík Európskej únie a môže byť zdrojom rozsiahlej finančnej nestability. Preto treba prehodnotiť modely podnikania a účinky nadnárodných finančných skupín na svetových finančných trhoch a usilovať o ich režimovanie na širokej medzinárodnej báze.

Súhlasím s tým, že zdravé a stabilné makroekonomické prostredie si vyžaduje vyššiu konsolidáciu rozpočtov a inteligentnú súkromnú a verejnú investičnú politiku. Takáto politika môže založiť infraštruktúru orientovanú na budúcnosť a otvárať perspektívne trhy. Nemyslím si, že verejné vlastníctvo je jedným z hlavných prvkov vedúcich k narušeniu na európskych energetických trhoch. Nikto doposiaľ nepreukázal, že súkromné monopoly sa správajú korektnejšie ako monopoly s vlastníckou účasťou štátu.

Všetko je otázka správneho nastavenia pravidiel. Preto je potrebné zdokonaľovať pravidlá hospodárskej súťaže v energetických, ale aj dopravných a informačných systémoch, postupne otvárať príslušné trhy a rozširovať a spájať európsku infraštruktúru.

 
  
MPphoto
 
 

  Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE). – Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die von der Lenkungsgruppe vorbereitete Entschließung hat drei Schwerpunkte: den Binnenmarkt – hier geht es insbesondere um notwendige Lückenschlüsse im Binnenmarkt, ich nenne nur das Stichwort fehlendes einheitliches Patentrecht oder kein Binnenmarkt im Versicherungsbereich; den Arbeitsmarkt – hier geht es vor allem um das Stichwort Sicherheit durch Flexibilität; und das Thema Monitoring oder Kontrolle – hier geht es insbesondere um die Umsetzung der Strategie in den Mitgliedstaaten.

Wir haben diesmal ganz bewusst als Schwerpunktthema nicht Energie und Klima ausgewählt, auch weil das in den beiden zurückliegenden Jahren das Schwerpunktthema war und wir strategisch eigentlich das erreicht haben, was wir mit den Entschließungen erreichen wollten, nämlich dass sich Kommission und Rat intensiv mit der Frage befassen. Das tun sie.

Ein Aspekt, der für uns weiterhin von Bedeutung ist und der im allgemeinen Teil der Entschließung angesprochen wird, ist der ganze Komplex der besseren Gesetzgebung. Insbesondere verweisen wir auf die Probleme, die es im Bereich der Folgenabschätzung und beim Bürokratieabbau immer noch gibt.

Es hat bei der Vorbereitung zwischen den Fraktionen natürlich auch Streitpunkte gegeben, die fast alle ausgeräumt werden konnten. Zum Schluss blieb ein entscheidender Streitpunkt übrig: Meine Fraktion steht zu den integrierten Leitlinien und ist, wie die Kommission, der Auffassung, dass es einer Änderung der integrierten Leitlinien zum jetzigen Zeitpunkt nicht bedarf.

Insgesamt kann das, was in den zurückliegenden Jahren erreicht worden ist, als Erfolg gewertet werden. Als wir im Jahr 2005 die Lissabon-Strategie sozusagen wieder zum Leben erweckt haben, ging jeder davon aus, dass Lissabon lediglich die Hauptstadt des Mitgliedstaates Portugal ist. Aber keiner hat den Namen mit einer konkreten Strategie verknüpft. Anders als z. B. bei Kyoto, wo Kyoto nicht nur für eine Stadt steht, sondern für eine globale Strategie. Wir sind in der Wahrnehmung des Begriffs Lissabon in den letzten Jahren erheblich weitergekommen.

Wir unterstützen die Position der Kommission, dass Wachstum und Beschäftigung das Kernelement sind, und dass es entscheidend darauf ankommt, dass wir in diesem Bereich weiterkommen. Denn Wachstum und Beschäftigung sind Voraussetzung dafür, dass wir eine gute Umwelt- und Sozialpolitik machen können.

 
  
MPphoto
 
 

  Udo Bullmann (PSE). – Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das ist so eine Sache! „Wir stehen zu den Leitlinien“, das hört sich ein wenig dogmatisch an. Für uns, die Sozialdemokratische Fraktion, geht es nicht so sehr darum, zu welchem Dokument wir stehen oder nicht stehen, sondern die zentrale Frage ist doch eigentlich, ob diese Leitlinien eine Antwort auf die reale ökonomische Situation darstellen, und die Kernfrage ist, ob das weiterhilft bei den Nöten der Menschen in der Europäischen Union. Das ist die zentrale Frage dieser Debatte, und deswegen noch einmal: Lassen wir die Daten sprechen.

Jean-Claude Juncker hat als Präsident der Eurogruppe dieser Tage verkündet, dass das Wachstum einbrechen wird, dass es 2008 nicht mehr 2,7 %, sondern 1,6 %, 1,7 % oder 1,8 % betragen wird. Das ist ein klares Warnsignal, insbesondere weil wir wissen, dass der Horizont in den USA sich schon Ende 2007 eingetrübt hat. Gleichzeitig haben wir eine Prognose der Inflation von 3,2 %. Das ist Verlust an Wohlstand, das ist Verlust an Reallohn, das ist Verlust an Kaufkraft. Wir müssen befürchten, dass Stagnation und Inflation hier Hand in Hand gehen können, und das ist ein Warnsignal.

Gleichzeitig wissen wir, dass in den letzten fünf Jahren die Armut in der Europäischen Union nicht abgenommen hat, sondern eher mehr Menschen ausgeschlossen sind vom gesellschaftlichen Wohlstand. Forschung und Entwicklung sind auf halbwegs stabilem Niveau, aber keineswegs bei den 3 %, die wir brauchen für die Lissabon-Strategie, sondern gerade einmal bei etwas über der Hälfte, bei durchschnittlich 1,6 %, 1,7 % oder 1,8 % — viel zu wenig, um international die Rolle spielen zu können, die wir spielen wollen.

Nun haben wir es mit einem Widerspruch zu tun: Ich kann doch nicht behaupten, dass ich mit den integrierten Leitlinien ein Führungsinstrument in den Händen halte, und gleichzeitig dieses Führungsinstrument so ausgestalten, dass es nicht reagiert auf die ökonomischen und sozialen Daten in der Europäischen Union. Ich kann mich nicht einerseits hinstellen — offenbar als Präsident der Kommission — und dafür sorgen, dass nichts, aber auch gar nichts am Kerntext dieser Leitlinien geändert wird, und mir gleichzeitig wünschen, dass die Menschen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die Unternehmer, die Arbeitnehmer, diejenigen, die im ökonomischen Prozess eine Rolle spielen, das Gefühl haben, dass hier politische Führung stattfindet. Dieser Widerspruch ist so nicht auflösbar.

Die anwesenden Kommissare haben vielfältig belegt, welche Änderungen wir benötigen. Lassen sie uns diskutieren, an welcher Stelle sie dann auch Platz greifen. Wo sind die Produkte, wo sind die Änderungen, die dann auch den Menschen voranhelfen? Die Sozialdemokraten unterstützen eine offensive Strategie, wie sie in den Papieren des Parlaments vorgelegt wird, aber wir wollen reale Antworten, die den Menschen weiterhelfen.

 
  
MPphoto
 
 

  Wolf Klinz (ALDE). – Frau Präsidentin, liebe Kollegen! Gestaltung und Umsetzung der Wirtschaftspolitik sind und bleiben die Verantwortung der Mitgliedstaaten. Und so kann die Lissabon-Strategie nur durch gezielte Maßnahmen in den Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Es gibt keine europäische Wirtschaftspolitik, die zentral in Brüssel definiert wird. Gerade deshalb sind die Grundzüge der Wirtschaftspolitik so wichtig. Sie sind der Grundstein der Koordinierung der wirtschaftspolitischen Strategien der Mitgliedstaaten, und sie bilden eine Orientierungsmarke, die sicherstellen soll, dass die Mitgliedstaaten durch notwendige Reformen die richtige Richtung einschlagen und dann auf dem rechten Weg bleiben. Sie verankern die wirtschaftlichen Grundprinzipien der EU: offene Märkte, fairer Wettbewerb, innovatives privates Unternehmertum ohne staatlichen Dirigismus.

Leider werden die integrierten Leitlinien für Wachstum und Beschäftigung von den Mitgliedstaaten nicht immer und zum Teil nur zaghaft umgesetzt. Gerade in der Auseinandersetzung mit den Herausforderungen der Globalisierung muss die Europäische Union an ihren Grundprinzipien festhalten. Nur so kann die Konkurrenzfähigkeit Europas langfristig gewährleistet werden.

Leider gibt es in jüngster Zeit wieder Beispiele dafür, was ich kreative Abschottung nennen würde. So hält z. B. der bei der Deutschen Post eingeführte überhöhte Mindestlohn – Frau Harms, zu Ihrer Information – jeden Wettbewerber vom offiziell liberalisierten Markt fern. Die aktuellen Turbulenzen auf den Finanzmärkten zeigen ebenfalls, dass bei Schwierigkeiten nur zu schnell der Staat zu Hilfe gerufen wird. Die Rettung von privaten Finanzinstituten wie Northern Rock in Großbritannien oder IKB in Deutschland mithilfe von Steuergeldern ist ein nicht akzeptabler ordnungspolitischer Fehler. Die Gewinne der Banken bleiben bei den Aktionären und über hohe Boni bei wenigen Mitarbeitern, die Verluste werden sozialisiert. Dieses Vorgehen untergräbt das Vertrauen der Bürger in das System der sozialen Marktwirtschaft.

Es ist die Rolle des Staates, den Markt durch eine entsprechende Rahmengesetzgebung zu unterstützen, aber es ist die Rolle des Marktes, die Wirtschaft voranzutreiben und die Konkurrenzfähigkeit Europas zu sichern.

 
  
MPphoto
 
 

  Eoin Ryan (UEN). – Madam President, the recent financial turmoil which shook consumer and market confidence brought home to us how important it is to have in place sustainable strategies for growth. It has always been the correct approach for the EU to have such strategies and to have policies of cooperation and coordination that strengthen us as individual nations and as a unit. Many of the issues which are important to the Lisbon Strategy have been raised today, whether it is supporting innovation, fair competition, addressing energy issues, climate change, lifelong learning or investing in knowledge, to name but a few.

I believe that increasing competitiveness and growth, and trying to reach the 3%, is absolutely vital if we are to see Europe grow in the way that we want it to. I think an awful lot has been achieved. Sometimes we are too critical of ourselves. Well over 12 or 13 million jobs have been created in Europe over the past number of years, which is more than has been achieved in the United States of America.

However, if we want to get enlightened social policies and have the money for enlightened social policies, we have to liberalise our economies. And that is one of the issues that we are not addressing within individual Member States. I believe that is the challenge: to have economies that are growing so that we can then spend money on enlightened social policies.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE). – Señora Presidenta, convendría que las prioridades, así como los recursos relacionados con la Estrategia de Lisboa se identificaran más claramente en los presupuestos de los Estados miembros e instituciones competentes. Debería examinarse de cerca el conjunto de la cadena de sistemas educativos y de formación, y los contenidos deberían ser, en lo que respecta a la cultura general y a la formación científica y técnica, del nivel más elevado posible, con el fin de permitir que las personas puedan adaptarse a los cambios del entorno y promover la participación de los ciudadanos, empleos de mejor calidad, el espíritu empresarial y la innovación.

Es preciso, a su vez, analizar los cambios demográficos y sus efectos sobre la hacienda, el mercado de trabajo y las prestaciones sanitarias. Asimismo, la reforma innovadora del mercado de trabajo debería venir guiada por normas de «flexiguridad» que promuevan la competitividad y, a la vez, faciliten una seguridad social adecuada, que no miren sólo a la derecha de esta Cámara, como mi colega Rebecca Harms ha mencionado en su discurso.

Por último, es preciso que los Estados miembros y todas las instituciones competentes hagan un uso eficaz del intercambio de buenas prácticas, lo que, además, tiene la ventaja de fomentar la convergencia de los objetivos en toda Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Helmuth Markov (GUE/NGL). – Frau Präsidentin! Herr Kommissar, Sie haben gesagt: Wir haben in letzter Zeit mehr Arbeitsplätze geschaffen. Stimmt, aber das sind größtenteils prekäre Arbeitsplätze. Sie haben gesagt: Der Produktivitätszuwachs ist gekommen. Stimmt, aber der Produktivitätszuwachs ist nicht dazu benutzt worden, die Löhne zu erhöhen – was man machen kann –, und ist auch nicht dazu genutzt worden, zu reinvestieren. Sie haben gesagt: Das steigende BIP ist auch ein Zeichen dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass die Lissabon-Strategie richtig ist. Dazu sage ich Ihnen: Bisher sind die Ergebnisse trotz der von Ihnen positiv bezifferten drei Zahlen überhaupt nicht gekommen.

Wir haben steigende Gewinne, aber die Lohneinkommen steigen nicht, wir haben nach wie vor eine angebotsorientierte und keine nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik, wir haben keine ausreichende Binnennachfrage. Das heißt, die Probleme, die wir vor fünf Jahren hatten, die wir vor drei Jahren mit der Lissabon-Strategie hatten, haben wir auch heute noch! Daran hat sich überhaupt nichts geändert! Wie können Sie dann sagen, dass wir auf dem richtigen Weg sind? Was haben wir? Sie haben auch gesagt: Die KMU müssen gefördert werden. Da würde ich Sie gerne bitten, zu Ihrem Kollegen Mandelson zu gehen. Was hat der in die global Europe strategy geschrieben? Er hat hineingeschrieben: Es geht darum, die Märkte für die weltweit agierenden großen Konzerne zu öffnen. Da steht nichts von KMU! Nichts steht da drin!

Wir machen Steuerreformen in den Mitgliedstaaten, bei denen die Kapitalgesellschaften bevorzugt werden. Ihnen werden die Steuern erlassen. Die Gewinne, die dabei entstehen, werden aber nicht mehr der Volkswirtschaft zugeführt. Wir sagen: Die Arbeitnehmer müssen flexibel sein. Sie müssen einverstanden sein, weniger Geld zu verdienen. Das haben sie jahrelang gemacht. Wenn die Gewinne explodieren, könnte man sie auch partizipieren lassen. Das findet nicht statt. Dann wird wieder gesagt: So geht das nicht. Die Banken spekulieren gnadenlos, und die Gewinne der großen Unternehmen werden sehr stark als Finanzkapital investiert, weil dort die Gewinnspannen höher sind, und nicht wieder in die Produktion. Das ist der falsche Weg für Lissabon!

Wenn ich Geld haben will, dann muss ich auch als Europäische Union bzw. als Mitgliedstaat auf mehr Steuereinnahmen bestehen. Diese kann ich mir nur dort holen, wo auch genügend Steuern zu akquirieren sind. Das wäre die richtige Herangehensweise einer Lissabon-Strategie. Ein radikales Umdenken in der Wirtschaftspolitik. Wenn wir so weitermachen, wie Sie das vorgeschlagen haben, werden wir das Problem in der Europäischen Union nicht lösen.

 
  
MPphoto
 
 

  John Whittaker (IND/DEM). – Madam President, it really does no good to keep talking about the Lisbon Agenda, because every year for the past eight years it has been universally acknowledged that it has not worked very well.

This report, with its huge list of what the European Union should do, completely misses the point. Rather than the EU being the force that drives growth and productivity, it is the EU, with its endless interference in business, that is holding back the economies of Europe.

Another point which is ignored is that the different economies of the EU have vastly different structures and performances. It makes no sense to talk about the European economy as a single entity. Contrast Germany, which has been enjoying some modest economic growth, with the southern EU countries variously afflicted with huge trade deficits, collapsing housing booms and enormous government debts. What these countries desperately need is lower interest rates and devaluation, which cannot be delivered because they are all in the euro area. If the European Central Bank reduces interest rates to provide some assistance, it will have to ignore its inflation target, which would certainly not please the Germans.

Surely, rather than continuing to add millions more words to the sterile discussion of the Lisbon Strategy, some attention should have been paid to these rather more pressing issues. But I suppose that would highlight the fundamental weakness of economic and monetary union, which is that a single currency is not a sustainable long-term arrangement for a group of widely differing economies with independent governments.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). – Mevrouw de Voorzitter, dat Europa nog meer moet uitgroeien tot een kenniseconomie die de mondiale concurrentie beter aankan, dat weet iedereen. We moeten hier niet te veel open deuren intrappen, daarover zijn we het allemaal eens. Waarover wij het niet eens zijn, dat is bijvoorbeeld over het feit dat de Commissie nieuwe massale economische migratie ziet als een van de belangrijkste middelen om de Lissabon-doelstellingen te bereiken. Dit is absurd. We hebben in Europa talent genoeg. We hebben in Europa vooral een paar tientallen miljoenen werklozen genoeg. Daar ligt de enorme uitdaging voor de overheid en voor de bedrijfswereld. Het is bovendien zo dat de Europese burger helemaal niet wil weten van een nieuwe immigratiegolf. Hij wil daarentegen wel dat de reeds massaal aanwezige vreemdelingen en werkloze vreemdelingen geïntegreerd, geassimileerd en in het arbeidsproces ingeschakeld worden.

Maar ja, de Commissie slaat wel eens meer de bal mis. Ik herinner me nog dat de Europese Commissie een paar maanden geleden oordeelde dat de Belgische politieke crisis het tempo van de voor het bereiken van de Lissabon-doelstellingen noodzakelijke hervormingen zou afremmen. De realiteit is juist omgekeerd. De realiteit is dat de Belgische politieke crisis het failliet van de Belgische staat aantoonde en dat juist het bestaan van België belet dat Vlaanderen zijn arbeidsrecht en zijn arbeidsmarkt moderniseert, zijn sociale lasten afbouwt, zijn belastingen vereenvoudigt en afbouwt, precies om die Lissabon-doelstellingen te kunnen halen. Erkennen dat België zowel Vlaanderen als Wallonië afremt, is echter natuurlijk uit den boze voor de Europese Commissie.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristobal Montoro Romero (PPE-DE). – Señora Presidenta, señor Comisario, señor Presidente del Consejo Europeo, nos encontramos de nuevo ante un momento complicado en la Unión Europea, ante una coyuntura económica difícil y abordamos la elaboración de estas líneas maestras de política económica en unas circunstancias caracterizadas fundamentalmente por un debilitamiento del crecimiento económico que responde fundamentalmente a la falta de confianza de los agentes económicos: consumidores, emprendedores y, especialmente, la pequeña y mediana empresa.

Por ello, además de felicitar a la ponente, además de expresar también nuestra satisfacción por la actitud positiva de los otros Grupos, especialmente el Grupo socialista, con el que hemos llegado a amplios acuerdos para definir esas líneas de política económica, desde mi Grupo político, desde el Grupo del Partido Popular Europeo, queremos insistir en la conveniencia de reforzar la Unión Europea, reforzar la economía europea, abogando y apostando por las reformas económicas. En ese sentido apoyamos a la Comisión en sus esfuerzos a través de las directrices integradas para facilitar las reformas fundamentales que sustenten un nuevo marco de confianza que permita superar las dificultades a las que nos estamos enfrentando.

Un nuevo marco que apueste por las reformas laborales, consensuadas con los interlocutores sociales, con las reformas tributarias que favorezcan el crecimiento de la pequeña y mediana empresa y la creación de empleo. En definitiva, con las reformas que faciliten el completar el mercado interior como la mejor forma de estimular el crecimiento económico creador de empleo en la Unión Europea.

A ese respecto, quiero insistir también en rechazar el proteccionismo, como defendemos en nuestra posición política, y abogar por que en definitiva establezcamos en la Unión Europea, por fin, las bases para un crecimiento económico creador de empleo, que es el auténtico pilar de la construcción europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Herczog (PSE). – Madam President, after a long debate, we finally have a text which we as Socialists can support, and I welcome this compromise on the Lisbon resolution.

However, let me start by expressing a personal opinion, which is that having an idea is not the whole solution. Everything depends on the execution. One has to put the two together. In 2000, the idea of Lisbon was good and very timely. Nor could we identify better targets than we did during the 2005 review. But if one looks at the execution itself – especially looking back at that execution through time and along the full decision-making chain – it is another story. There has been an improvement compared to the first five years, and we have acquired some dynamism, but the results compared to the needs and the global challenges we face, and compared to the potential we have, are limited.

We have had some great initiatives and success stories, like the Growth and Jobs programme or the ‘Think Small First’ project, and there have been some great legislative successes – the Services Directive, the supervision of the financial markets regulation, climate change policy and the new energy package, to list just a few. But the overall feeling is missing, and the commitment itself is missing. In the European institutions we can see this in the decreased use of the expression ‘connecting to the agenda’. It can be seen in the very low interest in the topic last week during the joint parliamentary session with the national parliaments, and it can be seen simply by reading the Eurobarometer results.

I would like to quote two numbers from the Eurobarometer. The so-called optimism index has decreased over the last nine months by nine points, from 26 to 17. Also, if one looks at other key performance indicators, the employment optimism index has fallen by three points from +5 to +1 in the last nine months. If one looks further, the key elements of the Lisbon Strategy are amongst the last issues people consider to be the most important. This means that, eight years after Lisbon, European citizens do not believe that the EU can provide proper responses on these issues.

So Lisbon is still in our documents, but is certainly not in our hearts and minds. In the 21st century the race of continents will not be decided only by natural and energy resources or by financial resources. The power of human capital and human resources will determine the winner. The conjunction of the total population, in terms of quantity, and the consistency of its knowledge, in terms of quality, will jointly decide the strength of the Community. We still have a lot to do as regards knowledge creation, knowledge management and the motivation of people as a Community. This is a Community that we need to consider as a whole, not letting anyone be discriminated against. We cannot leave anyone out, whether young or old, black or white, rich or poor. We need everyone – the people as a whole. In the 21st century, real people will be central, yet the Commission President is not here today to speak about this ...

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE). – Madam President, after seven years of work, the Lisbon Strategy is partly a failure. This is mostly due to implementation difficulties. I will give you some examples on the internal market.

Regarding the energy package, we had to deliver totally new legislation. When we decided to increase the budget line on research, we only got 50% of what we had decided we needed. We have a European paradox in innovation where we put money in but we do not get the industrialisation and the jobs that we wanted.

We talked highly of the SMEs but they are still struggling with the same regulation as the big global industries.

We know that gender equality improves economic growth but we still have a lot to do in this area. We know that the transport sector is very bad in Europe and we still have a lot to do when it comes to railways and transportation time through Europe. It is time to change this. The first thing to consider, Mr Turk and Mr Almunia – and maybe you can pass this message on to Mr Verheugen – is what will be in the text of the Resolution on Climate Change at the Spring Summit.

We all agree that climate change can be a win-win situation, where we can solve environmental problems and where we can create new jobs. We have already delivered decisions on this in Parliament and now we are waiting to see what the Commission and the Council will deliver in the Spring Summit.

There are still 18 million unemployed Europeans, more than 18 million people unemployed, and we know that SMEs, clean tech, innovation and services can deliver the jobs they need. Will you give them the chance?

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). – Pani Przewodnicząca! Zabierając głos w debacie poświęconej strategii lizbońskiej chcę zwrócić uwagę na, po pierwsze; moim zdaniem, niedostateczne uwzględnienie wpływu amerykańskiego kryzysu finansowego na poziom wzrostu gospodarczego i bezrobocia w Europie. Wprawdzie prognozy wzrostu produktu narodowego brutto na 2008 i 2009 rok podane przez poszczególne kraje członkowskie są niższe od poziomu wzrostu osiągniętego w roku 2007, ale wydaje się, że rzeczywistość w tym zakresie będzie gorsza niż te prognozy.

Po drugie, rząd Stanów Zjednoczonych i amerykański system rezerwy federalnej zareagowali na tę sytuację błyskawicznie i mocno. Rząd zaproponował wsparcie dla przedsiębiorców i konsumentów na kwotę 150 miliardów dolarów, a Bank Centralny, kilkakrotnie obniżając stopy procentowe, spowodował, że podstawowa realna stopa procentowa jest ujemna.

Natomiast rządy państw członkowskich Unii, Europejski Bank Centralny i inne banki centralne stwarzają wrażenie, że są zadowolone ze spowolnienia wzrostu gospodarczego i umacniania się kursu euro. Należy zgodzić się z konkluzją zawartą w sprawozdaniu, mówiącą o konieczności przenoszenia obciążeń podatkowych związanych z pracą na rzecz obciążeń związanych z ochroną środowiska naturalnego. I zdecydowanie nie zgodzić się z propozycją skoordynowania podatków dochodowych od osób prawnych w krajach członkowskich.

 
  
MPphoto
 
 

  Sahra Wagenknecht (GUE/NGL). – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist richtig, die europäische Wirtschaft steht vor großen Problemen. Krise auf den Weltfinanzmärkten, steigende Preise für Energie und Lebensmittel, eine infolge von Lohndumping und Sozialraub schleppende Binnennachfrage, die Ausweitung prekärer Beschäftigung — all das sind drängende Probleme, die angepackt werden müssen. Doch davon kann im vorliegenden Bericht keine Rede sein.

Zwar wird daran erinnert, dass die Anhebung der Einkommen mit dem mittelfristigen Produktivitätswachstum Schritt halten sollte. Gleichzeitig fordert der Bericht aber eine Fortsetzung der neoliberalen Strukturreformen, also genau dieser angeblichen Reformen, die die Probleme erst produziert haben, mit denen wir heute konfrontiert sind. Statt durch öffentliche Investitionen Arbeitsplätze zu schaffen, soll der Druck auf Beschäftigte und Arbeitslose weiter erhöht, sollen Arbeitszeiten verlängert und der Kündigungsschutz weiter ausgehöhlt werden.

Statt in die Finanzmärkte und den Kapitalverkehr regulierend einzugreifen, wird hilflos zugesehen, wie die aktuelle Finanzkrise sich immer weiter ausweitet. Und statt die Liberalisierungspolitik zu beenden, die sehr wesentlich zur Preistreiberei auf den Energiemärkten beigetragen hat, wird weiter stur auf Privatisierung und Deregulierung gesetzt.

Unsere Fraktion wird diesem Bericht nicht zustimmen. Denn sie wird nicht einem Bericht zustimmen, der einer neoliberalen Agenda das Wort redet, die soziale Rechte mit Füßen tritt und immer neue Krisen produziert. Was wir wirklich brauchen, ist eine radikal andere Wirtschaftspolitik, in der die Interessen der Beschäftigten und der Arbeitslosen Vorrang haben vor den Profitinteressen der Konzerne.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Louis (IND/DEM). – Madame la Présidente, chers collègues, souhaiter une économie basée sur la connaissance est une bonne chose, mais une chose insuffisante. La croissance des emplois directs ou induits passe par la pérennité des activités travaillistiques. Ces industries sont prises dans un étau. Menacées dans leur compétitivité par l'accroissement du coût de l'organisation de nos sociétés, elles sont asphyxiées par l'aberrante gestion de l'euro, qui génère une rente concurrentielle et additionnelle aux pays dénués de toute politique sociale et environnementale onéreuse.

Le modèle marche à l'envers. Nous sommes socialistes à l'intérieur de l'Union et libéraux à l'extérieur, alors qu'il nous faut plus de protection vis-à-vis du reste du monde et plus de liberté à l'intérieur. Les faits le montrent. La stratégie de Lisbonne est inopérante du fait de l'asymétrie des économies européennes, de l'exacerbation de la pression concurrentielle et de l'hypermobilité des marchés des capitaux.

Alors abandonnons le mythe démobilisateur d'une stratégie sociale européenne, garante de la prospérité pour tous. On ne fait pas grandir une plante en tirant sur les feuilles! Les solutions ne viendront pas de Bruxelles, mais de la coopération libre et de la rationalité des États. C'est par l'enracinement dans le terreau de nos nations que nous trouverons l'intelligence, la réactivité, donc le sens et la force pour relever les défis actuels. En l'espèce, les lettres du Père Noël sont inutiles.

 
  
MPphoto
 
 

  Malcolm Harbour (PPE-DE). – Madam President, I have been participating in debates in this House since the original Lisbon Strategy and I am also part of the Lisbon Coordination Group in this Parliament. One of the things I have been consistently calling for is for the Commission to sharpen its focus on the Lisbon Strategy and set out a clearly defined list of priorities. I do not think anybody has mentioned this so far or complimented the Commission on actually doing this. We now have a Community Lisbon programme with 10 priority actions.

I have to say, somewhat to my regret, that, as a member of the group, I think Parliament’s resolution has gone in entirely the other direction. This resolution before us today seems to me to be rather more long-winded and ambiguous than previous ones. I suspect the Commission will be disappointed, because I note in the Community Lisbon Strategy with its 10 priorities, which I am sure all of you have read, that one of the top demands from the Commission is as follows: ‘It is essential that the European Parliament, the Council and the European Commission agree on the strategic reform objectives and actions’. I certainly agree with that. I hope that the Commission can extract that from this resolution, because I believe most of it is in there.

Nevertheless, I think that one of the lessons for our work with the Commission is that, for our next work on this strategy, we have to focus on these priority actions, because I am pleased to see that the Commission is going to work on these, keep them stable and move them forward. Part of the problem we have is that we get piles of papers – different communications on different aspects of the strategies and revised priorities. This set of revisions, this set of 10 priorities, is different from the ones we had last year. Frankly, that is no way to move forward.

Last week, I participated as a rapporteur in the meeting with national parliaments. I just want to echo what many colleagues have said: the action on Lisbon is shifting from here to the chambers of national parliaments, because that is where we need to engage them on delivering these 10 priority objectives, and that is something we need to reflect on as well. I particularly welcome the Minister’s attendance here to show the importance the Council attaches to it.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Van Lancker (PSE). – Voorzitter, mijnheer de Raadsvoorzitter, mijnheer de commissaris, ik ben eerlijk gezegd teleurgesteld over het gebrek aan sociale ambities voor de lentetop dat u vandaag hebt tentoongespreid. Mijn fractie blijft vinden dat er goede redenen zijn om de Lissabon-strategie en de geïntegreerde richtsnoeren op een aantal cruciale punten bij te sturen. Ik noem er drie met betrekking tot de sociale dimensie. Het klopt dat Lissabon gezorgd heeft voor groei en jobs maar niet iedereen heeft daarvan kunnen mee genieten. Zes miljoen jongeren verlaten de school zonder diploma. Migranten, mensen met een handicap, raken amper aan een job, 16% van de Europeanen leeft in armoede. Een bewijs dat een strategie van groei en jobs niet automatisch leidt tot sociale insluiting en waardig werk voor iedereen. Daarom willen wij de sociale dimensie van de Lissabon-strategie versterkt zien door een nieuw richtsnoer die actieve sociale integratie van iedereen verzekert.

Ten tweede, niet alle jobs zijn van goede kwaliteit. Het aandeel precaire contracten (tijdelijk werk, onvrijwillige deeltijdarbeid, uitzendarbeid) is aanzienlijk gestegen. Vooral vrouwen en jongeren komen vaak vast te zitten in jobs van lage kwaliteit. Bovendien zijn de uitgaven van de lidstaten voor actief arbeidsmarktbeleid, begeleiding en opleiding gedaald in plaats van gestegen. De lidstaten hebben dus duidelijk nog niet goed begrepen dat een evenwichtige flex-security-aanpak flexibiliteit en zekerheid van contracten moet combineren en dat actieve investeringen in mensen een must zijn om de segmentering op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Wij willen dan ook dat alle basisprincipes van flex-security in de richtsnoeren opgenomen worden, inclusief kwaliteit van het werk en investeren in mensen.

Ten derde, de sociale dimensie van het Lissabon-programma is een erg mager beestje. Er wordt ons wel beloofd dat er een nieuwe sociale agenda komt en het is goed dat die deel zal uitmaken van het Lissabon-pakket. Wij verwachten nochtans van de Europese Commissie een ambitieuze sociale agenda, niet alleen mededelingen over demografie, opleiding en migratie zoals aangekondigd, maar ook wetgevingsinitiatieven die de kwaliteit van werk moeten verbeteren en de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting moeten versterken. Ik wens in elk geval, mijnheer de Raadsvoorzitter, de lentetop een extra dosis sociale ambities toe.

 
  
  

IN THE CHAIR: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice-President

 
  
MPphoto
 
 

  Adina-Ioana Vălean (ALDE). – Mr President, one of the key recommendations of the European Parliament is to combat protectionism both within and outside the EU.

I firmly believe that protectionism undermines, rather than defends, citizens’ rights, but that Europe should be looking at its own backyard first. Our highest priority should now be the removal of protectionist barriers within the EU. In order to make the European single market a reality we need to enhance the four fundamental freedoms of the common market, especially the free movement of workers. Our report acknowledges that many labour markets remain segmented and that worker mobility is still low. How surprising! Have we forgotten that most citizens of the new Member States still need a permit to work in other EU countries?

Four years after the ‘big bang’ enlargement we have seen no major disruption of labour markets in the older Member States, and no influx to justify the transitional restrictions. On the contrary, the proliferation of complex national quotas and qualitative restrictions in Member States is undermining the Lisbon Strategy, which aims to ensure flexible markets and a mobile labour force.

We have only two years left to become the world’s most competitive economy, and to boost competitiveness and create more jobs and growth, but I am hopeful. In Romania, my country, the average economic growth rate has been about 6% over the past five years, and the unemployment rate is down to 4%. We are now starting to have concerns about the lack of labour.

Opening frontiers to third-country workers is necessary, but our top priority should be to lift the EU’s internal barriers first. Workers from the 12 new Member States should be granted priority to go and work in any other EU Member State, and the transitional arrangements should be removed. One cannot possibly justify calling for external workers while restrictions still apply to our citizens.

Restrictions are unjustifiable and incompatible with the Lisbon Strategy, and removing them is the only way to achieve a competitive and innovative Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Tomasz Zapałowski (UEN). – Panie Przewodniczący! Strategia lizbońska jest dokumentem pokazującym cele, jakie powinniśmy osiągnąć w przyszłości, aby Europa była miejscem odpowiadającym pragnieniom jej obywateli. Jednakże Europa jest tylko wyspą na mapie świata i wprowadzenie nawet najbardziej oczekiwanych zmian, na przykład dotyczących klimatu, bez realizacji przez największe potęgi światowe podobnych celów będzie tylko działaniem, którym sami ograniczymy możliwości naszego przemysłu i wytwórczości, a tym samym zaprzepaścimy inne cele tej strategii.

Walka z zapaścią demograficzną w Europie poprzez przyjmowanie imigrantów spoza Europy, przy jednoczesnym niszczeniu instytucji rodziny i jej wartości, na której się ona opiera, jest samobójstwem, gdyż zwiększa prawdopodobieństwo, że w przyszłości wzrosną konflikty na tle kulturowym. Podobnie jest w wielu innych dziedzinach. Przywódcy największych krajów Europy mówią o potrzebie liberalizacji handlu, a sami w swoich krajach promują nacjonalizm gospodarczy. Unia Europejska powinna w końcu przejrzeć na oczy i, przy poszanowaniu tradycyjnych praw i zwyczajów naszego kontynentu, stanąć do walki na rynkach gospodarczych świata.

 
  
MPphoto
 
 

  Κυριάκος Τριανταφυλλίδης (GUE/NGL). – Κύριε Πρόεδρε, το ερώτημα είναι απλό: πόση σημασία δίνει η έκθεση της Επιτροπής για τον νέο κύκλο της στρατηγικής στα αιτήματα της κοινωνίας των εργαζομένων, των μικρομεσαίων, των νέων, των γυναικών;

Αποτελεί λύση η μετατροπή του αιτήματος των πολιτών για πλήρη και ασφαλή εργασία σε απασχολήσιμη και αβέβαιη θέση; Η επέκταση του χρόνου εργασίας και η παράταση του ορίου αφυπηρέτησης είναι άραγε η σωστή απάντηση στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας ή μήπως, όπως είναι και η άποψή μας, η σωστή απάντηση θα ήταν η καλύτερη αμοιβή σε συνθήκες εργασιακής ασφάλειας η οποία θα υποβοηθήσει την παραγωγικότητα αλλά, πάνω απ’ όλα, θα βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο;

Τι θέλουν οι νέοι και οι γυναίκες; Να βρίσκονται συνεχώς σε ένα μεταβατικό στάδιο μεταξύ κατάρτισης και απασχολησιμότητας ή να αξιοποιούνται ανάλογα με βάση τα προσόντα τους; Εμείς πιστεύουμε το δεύτερο.

Όσον αφορά το περιβάλλον και τις κλιματικές αλλαγές, υπάρχουν θετικά στοιχεία στον στόχο για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, θετικότερα από ό,τι στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες, αλλά αν δεν συνδεθεί πλήρως η ανάπτυξη σε κάθε κράτος με περιβαλλοντική προστασία τότε τα αποτελέσματα θα είναι περιστασιακά.

Επίσης, είναι δυνατόν από τη μια να προωθείται ο κατακερματισμός των δημόσιων παροχών ενέργειας, ηλεκτρισμού και υγραερίου και από την άλλη να λέμε ότι εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον και ο στόχος για ενεργειακή επάρκεια, και μάλιστα σε χαμηλές τιμές, ενώ πρακτικά συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο;

Τέλος, θα ήθελα να προσθέσω ότι η έρευνα και η καινοτομία δεν μπορεί να είναι απλά εμπορεύσιμο αγαθό αλλά ένα δημόσιο αγαθό και να κρίνεται πρώτιστα στο βαθμό που υπηρετεί την πρόοδο της κοινωνίας. Επομένως, χρειάζεται πραγματική αύξηση στη δημόσια επένδυση, στην έρευνα, και όχι εκποίηση της δυνατότητας για έρευνα για ίδιον όφελος.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). – Mr President, economic competition is a key factor to the Lisbon Strategy. The Lisbon Strategy is based on competition, competitiveness and growth and, although competition is important for any viable economy, remember that the basic mechanism of competition is that someone wins, and someone loses. The idea is survival of the fittest.

In general within Europe this makes companies pull up their socks, improve their products and services, try harder globally. On the other hand, globally it can mean extreme poverty for the losers, but even within Europe this issue of losing is important for us to address, because there are citizens within our Union who are losing by not reaching the benefits stressed in the Strategy. For example, the goals for employing our citizens and relieving them from poverty are far from being reached. In fact, statistics are showing an enormous increase in not only those who are unemployed, especially among the youth, but also an increase in the social inequalities and levels of poverty.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE). – Em 2006, a União Europeia registou o maior crescimento económico desde 2000. Em 2007, a União Europeia cresceu mais do que os Estados Unidos e alguns novos Estados-Membros aproximaram-se, ou até ultrapassaram, a barreira dos dois dígitos. Para quem afirma que a revisão da Estratégia de Lisboa é neo-liberal e deixou de dar importância às questões sociais, a resposta é clara: em 2006 o emprego cresceu três vezes mais do que a média registada nos cinco anos anteriores e, nos últimos dois anos, foram criados mais seis milhões e meio de novos empregos e prevêem-se criar mais cinco milhões, até 2009. É preciso ir à década de oitenta para encontrar valores parecidos.

Mais, em 2006, a produtividade na Europa cresceu mais do que a média anual verificada nos cinco anos anteriores. E, pela primeira vez, há muitos anos, o crescimento da produtividade na Europa, foi superior à dos Estados Unidos da América. Embora não possa afirmar que estes resultados são consequência exclusiva da Estratégia de Lisboa, também não se pode negar que ela não tenha contribuído para a sua obtenção. Felicito, assim, a Comissão, pela forma como tem coordenado a Estratégia de Lisboa em circunstâncias muito difíceis de implementação.

Uma palavra sobre o futuro: a economia europeia pode continuar a crescer e mais empregos poderão ser criados, apesar da actual conjuntura, se nos próximos anos melhorar a coordenação das políticas económicas dos Estados-Membros, se o mercado interno for mais aprofundado, se o diálogo social for promovido, se os aumentos salariais acompanharem o ritmo de crescimento da produtividade, se existir um sistema de supervisão financeira eficaz, se a quinta liberdade – a do conhecimento – se fortalecer, e, muito importante para mim, se a União Europeia mostrar sinais evidentes de que quer defender os seus interesses, o que significa não ser um sujeito passivo do fenómeno da globalização, mas, pelo contrário, mostrar que está disposta a exercer um papel determinante no seu controlo.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson (PSE). – Tack så mycket, herr talman! Herr kommissionär och rådsordförande! Jag håller med om att Lissabonstrategin har levererat och varit framgångsrik under ett antal år, men jag tar det inte som en intäkt för att inte göra förändringar.

För det första är det precis så som Udo Bullmann säger. Tillväxten avtar för tillfället och inflationen ökar. Situationen är inte alldeles lätt. För det andra har det hänt saker. För det första har vi hela diskussionen om klimatpolitiken som kommer att förändra politiken för oss alla inom EU. Jag ser optimistiskt på den, därför att den också kommer att innebära nya investeringar och en ny typ av jobb som är mer långsiktigt hållbara med stort kunskapsinnehåll. Det borde man ha reflekterat mer av i Lissabonstrategin och i riktlinjerna.

För det andra har vi haft en debatt om ”flexicurity” under ett antal år som också resulterade i bra riktlinjer i rådet, men detta reflekterades inte i de integrerade riktlinjerna. Där har man samma gamla riktlinjer som man en gång hade. Man kunde ha tagit hänsyn till hela den process som har varit.

För det tredje vill jag nämna en aspekt som bland annat Anne von Lanker har tagit upp. Det är sant att det har gått bra ett tag i EU, men det är inte sant att det har gått bra för alla. Det finns ett stort utanförskap. Det finns också jobb som inte alltid är bra och som man inte kan försörja sig på. Det finns regioner runtom i Europa där utvecklingen inte är så positiv. Vi måste binda ihop de integrerade riktlinjerna med en social dimension. Det är inte så att det är en motsättning mellan denna sociala dimension och utveckling för jobb och tillväxt. De är varandras förutsättning.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE). – Herr talman! Det är viktigt att EU ökar, att tillväxten är stark och att jobb skapas. Detta ger förutsättningar för att legitimiteten också ökar för vår union.

De senaste åren har EU också lyckats bättre än på mången god dag. Likaså går det bättre för EU än för till exempel USA. Vi vet att den inre marknaden och eurosamarbetet har givit helt andra förutsättningar för ett växande Europa. Än återstår mycket, som flera har sagt.

Låt mig få ta ett konkret exempel. Det är möjligen en smula chauvinistiskt, men ändå. I mitt hemland har den svenska regeringen slagit in på en tillväxtpolitik som skapat upp emot 100 000 nya jobb, bland annat genom riktade åtgärder som att sänka skatter och arbetsgivaravgifter. Ett förslag handlade just om att bevilja sänkta arbetsgivaravgifter för tjänsteföretag inom ett antal branscher som inte konkurrerar på den internationella marknaden. Man hoppades skapa 17 000 nya jobb på detta vis. Detta har nu kommissionen effektivt satt stopp för genom att kräva en begränsning i förslaget som gör det så trubbigt att den svenska regeringen förmodligen tvingas dra tillbaka förslaget i sin helhet.

Jag har svårt att förstå kommissionens agerande av två skäl. I skuggan av en hotande global recession reagerar självklart flertalet regeringar med olika typer av stimulanspaket för att trygga sysselsättning och köpkraft. Detta förslag var tänkt att ge en välbehövlig skjuts åt den ovanligt outvecklade svenska tjänstesektorn, vilket hade medfört förhoppningsvis goda stabiliserande effekter för vår ekonomi i stort. Jag tycker att detta i hög grad strider mot den generella andemeningen i Lissabonstrategin. Om vi ska bli den här konkurrenskraftiga ekonomin, världens mest konkurrenskraftiga till 2010, måste vi väl också våga pröva nya vägar? Jag vill fråga er direkt, herrar kommissionärer, varför hindrar ni att nya jobb skapas på det här sättet?

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Roszkowski (UEN). – Panie Przewodniczący! W czasach komunistycznych mówiono w Polsce, że istnieją trzy kategorie ontologiczne: byt, niebyt i planowanie. I my dzisiaj także, jak planiści komunistyczni, mówimy stale, że należy dążyć do tego i owego, albo musimy osiągnąć to czy tamto, ale nie przybliżamy się do założonych celów. Utknęliśmy bowiem w pozornej sprzeczności między, z jednej strony, ambicją państw rozwiniętych do obrony swoich centrów doskonałości – czyli konkretnie rzecz biorąc miejsc pracy – a, z drugiej strony, traktowaniem polityki spójności jako jałmużnictwa.

Rozwój gospodarczy azjatyckich tygrysów, np. Chin, pokazał jednak, że najlepsze rezultaty osiąga się przez inne rozwiązanie: przez inwestowanie w nowoczesne technologie w krajach o niskich kosztach produkcji. Jeśli nie przełamiemy wspomnianej sprzeczności w unijnym rozumowaniu, to stale będziemy powtarzać frazesy o strategii, stale będziemy śpiewać pełną parą naprzód, ale będziemy stali na scenie bez ruchu.

 
  
MPphoto
 
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE-DE). – Voorzitter, het is goed dat we vandaag een actieve bijdrage leveren voor het debat op de voorjaarstop en daarin nog eens de puntjes op de i zetten. Terecht hebben we daar vanmorgen ook al over gesproken en met name de lidstaten aangesproken. Ik wijs erop dat de uitvoering van onze strategie toch in de bedrijven, in de gemeenten, in de regio's ligt, op decentraal niveau. Van alle publieke investeringen wordt meer dan 66% op lokaal en regionaal niveau opgebracht en als EVP-coördinator voor regionaal beleid, stel ik vast dat we ook met de Europese instrumenten vanaf 2007 een aanzienlijke impuls hebben gegeven door de prioriteiten binnen de structuurfondsen en binnen het regionaal beleid te herschikken. Van fysieke infrastructuur zijn we gegaan naar kennisinfrastructuur, naar opleiding en innovatie. We spreken hier toch wel over het grootste budget van de Europese Unie, meer dan 450 miljard tot 2013. Onze resolutie maakt daar gelukkig ook duidelijk gewag van. Het Comité van de regio's heeft dat in een gelijktijdig rapport ook nog eens bevestigd.

Mag ik nog op een ander punt wijzen waarover vanmorgen is gesproken bij het nieuwe Verdrag? Daarin is naast sociale en economische cohesie ook de territoriale dimensie herbevestigd als derde doelstelling. Dat betekent dat clustering, het samenbrengen van bedrijven in topregio's, prima is. Tegelijk moeten we er echter ook voor zorgen dat kennis niet in een beperkt deel van Europa uitstekend tot gelding wordt gebracht, maar dat deze ook wordt overgedragen naar andere regio's binnen de lidstaten, die niet mogen achterblijven. Daarom zie ik de regionale agenda met de Lissabon-strategie als een investering in kennis en concurrentiekracht, ondernemerschap en MKB als een belangrijk antwoord. Er lopen vele programma's waarmee we aan de kiezer, aan onze burgers en bedrijven, kunnen laten zien dat dit niet alleen een Europese agenda is, maar ook een agenda van decentrale partners.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisa Ferreira (PSE). – Senhor Presidente em exercício, Senhores Comissários, caros Colegas, com a chamada crise do subprime, muitos dos argumentos repetidos pelos políticos mais liberais caíram por terra. Afinal, os mercados não se auto-regulam, as perdas não afectam apenas os que, consciente e deliberadamente, participam em jogos sofisticados de alto risco, e o bom comportamento da Europa não garante a sua imunidade às turbulências exteriores. Este é apenas um dos muitos exemplos que recomendam, à semelhança do que o Grupo Socialista tem vindo a defender, que a Europa defina estratégias e instrumentos de política coerentes com os seus objectivos e com o papel que quer desempenhar no difícil contexto da economia globalizada.

No ano 2000 definimos um objectivo central através da Estratégia de Lisboa, entretanto revista. Esse objectivo continua válido, mas insuficientemente atingido. Pretendia-se que, daqui a dois anos, em 2010, a Europa fosse a zona mais competitiva do Mundo, baseada numa economia do conhecimento criadora de maior coesão social, mais e melhor trabalho. Hoje, os desafios são mais prementes e algumas conclusões são evidentes: primeiro, a convergência entre as grandes linhas orientadoras da política económica e a Estratégia de Lisboa terá de ser total; em segundo lugar, há que encontrar um equilíbrio entre a estabilidade das orientações de política e a capacidade de responder às rápidas alterações da envolvente, nomeadamente em matéria de clima, de energia, das evoluções dos mercados financeiros, da política comercial externa ou do papel das taxas de câmbio; em terceiro lugar, os objectivos de convergência social e espacial são hoje um dos maiores falhanços da Estratégia.

Por último, e em síntese, garantir a competitividade externa e articulá-la com a coesão interna, requer instrumentos de intervenção mais eficazes. A efectiva coordenação das políticas económicas a favor do crescimento e do emprego é apenas um deles. Há que revisitar as políticas sociais, de educação, de investimento, de investigação, de ciência, de tecnologia, à luz das novas realidades. Foi este o espírito dos contributos apresentados pelo Grupo Socialista que, espero, merecerão o acolhimento da Comissão e do Conselho. Precisamos, acima de tudo, os cidadãos esperam, que as promessas de progresso se materializem - só assim fará sentido e se alimentará a sua esperança e confiança no futuro da Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE). – Arvoisa puhemies, kahdeksan vuotta tavoitteen asettamisen jälkeen voimme varmuudella todeta, että Euroopan unioni ei tule sitä saavuttamaan. Kilpailukykytavoite on jäänyt enemmän julistukseksi kuin konkreettisiksi toimenpiteiksi. Euroopan väestön vanhetessa Lissabonin strategian tavoitteiden saavuttaminen on käytännössä erittäin haasteellista. Etenkin kun kilpailijamaat ja kilpailija-alueet menevät kovasti eteenpäin.

Voidaan myös aiheellisesti kysyä, onko kilpailukykyisin talous edes sellaisenaan alun perinkään ollut realistinen tavoite ja tavoite, johon Euroopassa pitäisi väen väkisin, keinolla millä hyvänsä pyrkiä unohtaen tyystin kaikki muut arvot. Ja tässä haluaisin painottaa, että Euroopassa on 18 miljoonaa työtöntä ja nuorisotyöttömyys on paikoitellen 25 prosenttia. En ole valitettavasti huomannut, että EU-johtajat olisivat tästä asiasta kovasti kiinnostuneita ja huolissaan. On kuitenkin erittäin tärkeää, että näistä nuorista ja työttömistä pidetään huolta.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). – Panie Przewodniczący! Czy strategia lizbońska ma być taką gonitwą za króliczkiem, czy my chcemy króliczka gonić, czy go jednak złapać? Myślę, że kwestia podstawowa to budowa pewnego zaufania do instytucji europejskich, które prezentują strategię lizbońską. A w tym kontekście chciałem powiedzieć bardzo mocno, że owoce wzrostu gospodarczego powinny być dzielone w sposób bardziej właściwy niż dotychczas.

Byłoby bardzo źle, gdyby strategia lizbońska kojarzyła się z coraz większymi kontrastami w wymiarze społecznym i gospodarczym. Jeżeli tak będzie, tu się zgadzam z niektórymi moimi przedmówcami, to wówczas tak naprawdę strategia lizbońska będzie w praktyce odrzucona nie przez rządy, a przez społeczeństwa Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 
 

  Piia-Noora Kauppi (PPE-DE). – Mr President, the debate today shows how sensitive this matter is to the European Parliament. The topic of the day is the raison d'être for us. It is about the wellbeing of Europeans in the future.

We have our different opinions about the tool bag – how we reach the Lisbon goals – but I think everyone in this House wants to reach the goals. Even though I agree with Ms Jäätteenmäki that, unfortunately, we have not seen a lot of progress.

I think we have to speak about two different levels of action. First, at European level, we have only one key thing we should do in order to increase competitiveness and that is the single market. The European internal market is the biggest driver of competitiveness in a global context. We also have a lot of red tape and we need to work with our SMEs – these are very much the key to European success.

Of course, then we need to concentrate on things at national level, at Member State level, and there we need much more action than we have seen lately, especially regarding the structural reforms to the labour market. We heard today the Prime Minister of Sweden, who spoke about the importance of structural reforms to the labour market, also in terms of coping with demographic changes. I think it is self-evident that Member States have not done their duty in this respect.

Also, I think that, on fiscal policy and macroeconomics, we have to end the era of budget deficits. We really need to work on our macroeconomics. This cannot be done by the Union, even though we have a single currency. It must be done by the Member State politicians.

Finally, I would like to agree with Ms Starkevičiūtė, whose report is, I think, wonderful. Financial services are one of the cornerstones of the internal market. Financial services need much more attention, including at European level.

 
  
MPphoto
 
 

  Pervenche Berès (PSE). – Monsieur le Président, je crois que, cette année, notre débat a une certaine importance puisque nous révisons le cycle de Lisbonne.

Je comprends, finalement, la stratégie de la Commission qui consiste à dire, d'une certaine manière, tout va très bien, Madame la Marquise, ne changeons rien puisque les fondamentaux de l'économie européenne sont bons. Vous le faites parce que, par rapport à la situation de l'économie américaine, c'est vrai, nos fondamentaux sont bien meilleurs. Pour autant, j'ajoute à cela que négocier à vingt-sept une redéfinition des lignes directrices doit être relativement difficile.

Mais il ne suffit pas de s'arrêter à ce constat. La situation de l'économie américaine aura un impact sur la situation de l'économie de l'ensemble des pays de l'Union européenne et de la zone euro, peut–être, en particulier. De la même manière, puisqu'en mars dernier, les chefs d'État et de gouvernement ont adopté de nouveaux objectifs légitimes, stratégiques, en termes d'environnement et d'énergie, nous devons en tenir compte. Enfin, chacun mesure l'impact sur les marchés financiers et la répercussion sur l'économie réelle de la situation de turbulence, pour le moins, qui existe sur les marchés financiers.

Alors, nous demandons que ces trois éléments soient actés dans une réécriture des lignes directrices. Monsieur Turk, lorsque nous vous avions vu à Ljubljana en novembre dernier, vous nous aviez dit: "Mais dites-nous ce que le Parlement européen veut". Eh bien, nous vous le disons, nous voulons que la coordination des politiques économiques, nous voulons que la question du changement climatique, nous voulons que la question de la supervision des marchés financiers soient mieux prises en compte dans ces lignes directrices. Si un effort peut encore être fait dans ce sens-là, nous le saluerons comme un progrès dans une meilleure capacité de coordination des politiques économiques, et donc d'utilisation des lignes directrices.

Mais, Monsieur le Commissaire, ne croyez pas que nous nous arrêterons là! Nous vous demanderons aussi qu'il y ait de la cohérence entre ces lignes directrices et tous les autres outils qui sont à la disposition de la Commission pour que cette stratégie, que nous définissons ensemble, puisse être mise en œuvre à travers les outils dont dispose l'Union européenne dans ce domaine.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld (PPE-DE). – Herr talman! Kommissionär Verheugen, kära kollegor. Lissabonstrategin går nu ut ur ett trögt förstadium och börjar skapa optimism och vilja, precis som vi behöver. Författarna har som väl är lyckats hålla fokus på viktiga saker och inte drabbats av parlamentsjukan att dra in allting.

Det finns olika sätt att möta globaliseringens utmaningar. En del stoppar huvudet i sanden som strutsen och tror att allting ska gå bra. Andra är klokare och gör som författarna till betänkandet, ser möjligheter och förbättrar den egna förmågan.

Omedelbart förestående och viktigast nu är att åtminstone se till att medlemsstaterna lever upp till sina egna åtaganden. Det vill säga, att följa upp den inre marknaden, se till att medlemsstaterna genomför och fullföljer fattade beslut, se till att reglerna är motiverade, inte för snåriga och inte för dyra för små och medelstora företag. Vi bör också hålla oss till viktiga ledstjärnor, som förenkling, riktmärkning, jämförelser och konkurrens.

Detta kommer att kräva ett ökat myndighetssamarbete även på lokal och regional nivå. Detta är bra för medborgarna, det är bra för företagen och det bidrar till integration. Det krävs en systematisk övervakning av den fria rörligheten för att vi ska få tjänstemarknaden att blomma.

Att mäta resultat är ett steg på vägen framåt. EU får sin legitimitet genom att leverera, inte minst livskvalitet för medborgarna. Detta kräver ett stimulerande företagsklimat som Lissabonstrategin kan bidra till om den genomförs på ett medvetet sätt. Kommissionen har ansvar för att sätta tryck på medlemsstaterna.

Slutligen är jag övertygad om att kommissionen kommer att lösa det svenska problemet med arbetsgivaravgifter på ett rimligt sätt.

 
  
MPphoto
 
 

  Antolín Sánchez Presedo (PSE). – Señor Presidente, queridos colegas, la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el relanzamiento de la Estrategia de Lisboa, señalando el crecimiento y el empleo sostenible como las prioridades europeas, han proporcionado sus frutos desde el Consejo de primavera del año 2005.

Europa ha puesto en marcha una agenda común y, como ha dicho el Comisario Almunia, en su primer ciclo trianual se ha aumentado el crecimiento, se ha generado empleo, se han mejorado las finanzas públicas y se ha incrementado el potencial de crecimiento de la economía europea.

Aunque los resultados son diferentes en los distintos Estados miembros, la tónica general es positiva. A mí realmente me extrañaba escuchar a algún colega que decía que era imposible la cuadratura del círculo, que era imposible crecer, crear empleo, aumentar la protección social y ahorrar. Y en la Unión Europea hay ejemplos, el que más conozco es, evidentemente, el caso de España.

La Comisión Europea ha comunicado que España ha realizado buenos progresos en la puesta en marcha de su programa nacional de reformas, ha alcanzado una tasa de empleo del 66 % por encima de la media europea tres años antes de lo previsto, ha aumentado la inversión en investigación y desarrollo (I+D) y ha obtenido superávits en todos los ejercicios presupuestarios. Es un ejemplo de la Estrategia de Lisboa, que ha fortalecido su economía e impulsado su convergencia sin precedentes, hasta situarla en el 105% de la media comunitaria.

Por eso, hoy debemos mantener los mismos retos estratégicos derivados de la aceleración de la globalización y del envejecimiento demográfico. Para conseguirlo, será necesario acentuar la dimensión social.

Una Europa que sea una sociedad del conocimiento necesita construir una libertad del conocimiento, hacer realidad la inclusión digital y fomentar la dimensión social, mejorando las capacidades básicas de las personas, dando oportunidades a las PYME y estableciendo un modelo de flexiguridad con estándares sociales.

Será necesario abordar problemas que han aflorado recientemente, como la crisis de las subprime y los precios de los combustibles y los alimentos, pero debemos hacerlo teniendo en cuenta que partimos de una situación más sólida, que el año que viene celebraremos el décimo aniversario del euro y que debemos fortalecer la cooperación económica internacional.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE). – Monsieur le Président, nous savons, et il faut l'avouer et le reconnaître, que la stratégie de Lisbonne n'a pas permis de réaliser les progrès espérés. C'est pour cela qu'on est obligé de parler encore aujourd'hui de la stratégie renouvelée de Lisbonne.

La croissance de la zone euro a fortement ralenti au dernier trimestre 2007, et cette absence de croissance est à la racine des problèmes de l'Europe. Donc, pour réussir le prochain cycle de la stratégie, il faut aller au-delà d'un simple diagnostic des problèmes de l'Europe, commencer une thérapie avec un processus de gouvernance clair. Le prochain cycle de la stratégie ne doit pas être un exercice bureaucratique de plus.

Il est important, comme cela a été fait la semaine dernière, d'associer au Parlement européen davantage les parlements nationaux à cette stratégie. Si les États membres sont convenus ensemble de ce qu'ils devaient faire individuellement pour réformer leurs économies, ils doivent aussi s'engager à rendre des comptes sur la mise en œuvre de leurs réformes.

Jusqu'à ce jour, d'ailleurs, la plupart de nos concitoyens ignorent de quoi il s'agit lorsque l'on parle de la stratégie de Lisbonne. L'Union doit donc éviter de se tirer une balle dans le pied, à l'heure où elle est confrontée à de nombreux défis, c'est-à-dire une population qui va commencer à décliner dès 2020, des pressions économiques, une hausse du prix de l'énergie, le changement climatique, les déséquilibres sociaux.

Il faut donc des mesures phares, qui doivent voir le jour pour créer une véritable dynamique, favoriser le développement et la croissance de millions de PME pour de nouveaux emplois.

Sur le plan environnemental, les mesures pour améliorer rapidement l'efficacité énergétique de nos bâtiments doivent mobiliser des budgets considérables et ainsi favoriser l'innovation et donc de nouveaux emplois.

Gardons toujours en mémoire cette citation de Churchill, qui doit être la maxime du prochain cycle de la stratégie: "Que la stratégie soit belle, c'est un fait, mais n'oubliez pas de regarder les résultats". C'est en prouvant son efficacité que l'Union européenne pourra se rapprocher des citoyens européens. Là réside tout l'intérêt d'une Europe qui protège son peuple et ses intérêts.

 
  
MPphoto
 
 

  Donata Gottardi (PSE). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, vorrei mettere in evidenza alcuni punti chiave della posizione del Parlamento europeo, e in particolare del gruppo socialista, nei confronti delle linee guida integrate per la chiusura del ciclo di Lisbona per la crescita e l'occupazione.

Una di queste sta nella necessità di collegare il processo di consolidamento di bilancio, che è caratteristico dei programmi di convergenza all'interno del Patto di stabilità, con la qualità della spesa pubblica. E' necessario che la spesa pubblica degli Stati membri sia riqualificata e coordinata verso le priorità della strategia, al fine di garantire stabilità macroeconomica, crescita sostenibile e raggiungimento della piena occupazione.

La riqualificazione della spesa pubblica indirizzata in modo coordinato tra gli Stati membri verso obiettivi comuni di investimento, anche attraverso iniziative di partnership pubblico-privato, deve essere collegata a ricerca e sviluppo, educazione e formazione, infrastrutture, trasporti ed energia, ed è questo che può rappresentare il volano di una strategia di crescita e di competitività che renda l'economia europea forte e resistente anche rispetto alla turbolenze finanziarie e alle derive della finanziarizzazione dell'economia.

Una spesa pubblica orientata su queste priorità permette di accrescere la competitività e la produttività. Particolare attenzione deve essere posta sul nesso tra le politiche di bilancio e la crescita della produttività e la politica salariale. In questo senso, il gruppo socialista ritiene necessario stabilire un legame forte tra la crescita della produttività e una giusta ridistribuzione dei benefici che ne derivano con l'obiettivo di garantire la coesione sociale.

Un punto qualificante per la coesione sociale è l'introduzione di un salario minimo nazionale. In questo senso sono convinta che il Parlamento europeo, con il suo voto di domani, darà un segnale forte e decisivo chiedendo agli Stati membri di impegnarsi per un'attuazione concreta e puntuale.

 
  
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). – Mr President, the financial crisis and the tightening of money markets has spilled over into the real economy, and presents a serious problem that needs considered action. The Financial Stability Forum has stated that we are likely to face a prolonged adjustment that could present difficulties.

Euro area growth will see a marked slow-down in 2008. The President of the Euro Group, Mr Jean-Claude Juncker, has forecast growth to be between 1.6% and 1.8% this year, which is a drop of a full percentage point over last year. The protracted and sustained rise of global commodities presents further difficulties for the European economy, with the price of oil, steel, minerals and basic agricultural products all rising to unprecedented levels, adding to inflationary pressure.

The euro has strengthened at a time of a weakening dollar, which is impacting further on global imbalances and European competitiveness, and all these factors are creating a very difficult monetary and fiscal policy environment. But, lest we become depressed, let us examine how far we have come. Sixty million Europeans died in the first half of the last century. The Berlin Wall fell in 1990 and we are still in the embryonic stages of integration.

Despite that, if we look at the success of the euro, and in general the success of the European Central Bank and its inflation targets and low interest rates, we can see that despite all these difficulties we can overcome, and we can achieve the objectives we set ourselves. I would therefore ask the Commission to please plough ahead with its 10-point plan and to make competitiveness its byword. Up to 12 million jobs have been created since the introduction of the euro. Please promote entrepreneurship. Make creating a job the most profitable thing a citizen of the European Union can do. This will deliver people out of poverty and out of misery.

 
  
MPphoto
 
 

  Dariusz Rosati (PSE). – Panie Przewodniczący! Nasza debata ma miejsce w warunkach pogłębiającego się kryzysu na rynkach finansowych, słabnącego wzrostu i rosnącej inflacji. Tym ważniejsza jest, zatem, kontynuacja reform strukturalnych przewidzianych w strategii lizbońskiej. Jeśli chcemy sprostać wyzwaniom globalizacji, musimy budować gospodarkę opartą na wiedzy, musimy inwestować w edukację, w tworzenie kapitału ludzkiego. Musimy też modernizować rynki pracy, upowszechniać model flexicurity, zwiększać aktywność zawodową europejskich społeczeństw. Mówiąc w największym skrócie, Panowie Komisarze, o przyszłości Europy zadecyduje wiedza i praca. To są również najlepsze sposoby walki z biedą i wykluczeniem.

To dobrze, że te dwie sprawy znalazły właściwe odzwierciedlenie w dokumentach Komisji. Podejmując działania na rzecz rozwoju, wiedzy i zatrudnienia, Komisja Europejska może liczyć na poparcie Parlamentu. Duże znaczenie dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia będzie miało uwolnienie potencjału, jaki tkwi w przedsiębiorczości Europejczyków, szczególnie chodzi tu o małe i średnie firmy, które generują ponad 2/3 produktu krajowego brutto Unii. Z niecierpliwością oczekuję przyjęcia przez Komisję Europejską Karty Małych Przedsiębiorstw oraz podjęcia działań w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych o 25% do 2012 r.

Panie Przewodniczący, słabością przedłożonych dokumentów jest brak analiz, brak analizy przyczyn powolnego i nierównomiernego wdrażania strategii lizbońskiej w różnych rajach. Nie wiemy dlaczego nakłady na badania i rozwój rosną tak powoli. Nie wiemy dlaczego rynki pracy nadal dyskryminują outsiderów. Nie wiemy dlaczego kształcenie ustawiczne nie rozwija się zgodnie z zamierzeniami. Nie wiemy, wreszcie, dlaczego otwarcie sektora usług i sektorów sieciowych przebiega z oporami. Na te i na wiele innych pytań nie znajdujemy odpowiedzi w dokumentach Komisji.

Panowie Komisarze, nie możemy jednak chować głowy w piasek! Nawet najlepsze działania będą nieskuteczne, jeżeli nie towarzyszy im prawidłowa diagnoza. Zachęcam do rzetelnego wyjaśnienia przyczyn opóźnień realizacji strategii lizbońskiej.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE). – Mr President, there are 59 paragraphs in this resolution and therefore many messages. I particularly draw attention to paragraphs 20 and 21 about the importance of small businesses, paragraphs 29 and 30 about competitiveness and the importance of the single market, and paragraphs 42 and 43 about the need to drive labour market reform. In this context, I would particularly highlight the importance of flexibility, not just for employers but also for employees, a concept that the Left consistently fails to understand, hence some of their typically outdated comments today.

But I would invite the Commission and the Council to stand back from the detail of this document and look it as a whole. In particular, I invite them to compare it to other resolutions that Parliament has approved in the past, prior to earlier Spring Councils. Then, hopefully, one single message may emerge, namely this: that in many respects, though sadly not all, this resolution is so much more robust than any of its predecessors. It confirms the way in which Parliament wishes the Lisbon Strategy to be pursued; indeed it strongly reinforces it. As a resolution, this one is, literally, very resolute.

I therefore urge the Commission and the Council to be equally resolute in their response and to put timidity aside, so that the next time Parliament produces a resolution on this subject, instead of MEPs saying with even greater vigour what still needs to be done, we could be in a position to congratulate all stakeholders on the real and measurable progress that will have been delivered. That is the challenge and that is the central message we are going to give you in our vote tomorrow.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). – Domnule Preşedinte, domnilor comisari, Uniunea Europeană nu înseamnă doar o piaţă comună bazată pe competiţie, ci trebuie să construim împreună Europa socială.

Este esenţial ca în Europa să îmbunătăţim calitatea vieţii în contextul globalizării, schimbărilor demografice şi al provocărilor legate de mediu. Prin crearea de noi locuri de muncă înalt calificate şi bine plătite şi printr-o creştere economică durabilă, Strategia de la Lisabona este şi un instrument pentru construcţia noii Europe sociale.

Europa socială trebuie să garanteze accesul universal la serviciile de sănătate şi de securitate socială, accesul la servicii publice de calitate şi să îmbunătăţească coeziunea socială prin utilizarea eficientă a fondurilor structurale şi de coeziune. De asemenea, dezvoltarea regională trebuie să rămână una dintre priorităţi în perioada 2008-2010.

Este demonstrat faptul că tehnologia informaţiilor şi comunicaţiile cresc productivitatea muncii. Astăzi, în transporturi, în serviciile financiare, în serviciile publice, în educaţie şi sănătate, utilizăm sisteme informatice şi reţele de comunicaţii electronice.

Statisticile Uniunii Europene din 2004 referitoare la capacitatea de inovare arătau că în Bulgaria, România şi Slovacia, companiile cu peste 10 angajaţi aveau mai mult de 36% din venituri realizate din vânzarea de produse şi servicii inovatoare; dar, este nevoie să investim mai mult în economia bazată pe cunoaştere, să creştem investiţiile în cercetare şi inovare şi mai ales în cercetarea aplicată. Aceasta trebuie să devină o prioritate pentru toate statele membre. De altfel, investiţiile în cercetare şi inovare realizate în parcurile tehnologice sau în universităţi ar trebui să fie încurajate şi prin măsuri fiscale care să determine creşterea investiţiilor private în cercetare.

Este nevoie să investim mai mult în educaţie, să promovăm învăţământul terţiar şi formarea pe toată durata vieţii. Strategia de la Lisabona construieşte o Uniune bazată pe justiţie socială şi muncă decentă. Securitatea economică a tuturor cetăţenilor europeni, incluziunea socială, crearea serviciilor de îngrijire a copilului, egalitatea de gen şi crearea unei economii de piaţă sociale vor face ca Uniunea să devină un model economic şi social în context global.

 
  
MPphoto
 
 

  Karsten Friedrich Hoppenstedt (PPE-DE). – Herr Präsident! Geld gehört nun einmal zur Entwicklung Europas dazu. Deswegen lassen Sie mich auf die Finanzsituation zurückkommen, auf die Finanzmärkte und die bisher bekannten Turbulenzen.

Jeder kennt die Situation vieler Banken in Europa – von US-Banken ganz zu schweigen – und den großen Einsatz der Europäischen Zentralbank zur Aufrechterhaltung des Funktionierens der Finanzmärkte. Deshalb gehören zur Justierung der Grundausrichtung bis 2010 natürlich auch die notwendige forcierte Zusammenarbeit mit allen globalen Marktteilnehmern, um unsere europäische Finanzwirtschaft vor weiteren Attacken von außen besser zu schützen, sowie bessere Regeln beim Rating bei abgestimmter Aufsicht mit viel Transparenz und die Wiederherstellung des Vertrauens der Banken untereinander und des Vertrauens der Anleger.

Warum müssen wir intensiver den Dialog mit anderen globalen Marktteilnehmern, im Besonderen aber mit den USA, suchen? Die US-Wirtschaft ist in den letzten sieben Jahren um 4,2 Billionen an Wert gewachsen, die Gesamtkredite aber um 21,3 Billionen. Das ist ein um 350 Prozent überhöhter Verschuldungsgrad gegenüber dem Bruttoinlandsprodukt. Die Geldpolitik, die zu dieser gewaltigen Überschuldung geführt hat, soll leider fortgesetzt werden. Da werden aggressiv die US-Leitzinsen verringert und dadurch Geld in die Finanzinstitute gepumpt. Die Folgen sind fortschreitende Geldentwertung, damit Verringerung der Kaufkraft der Haushalte und eine schwer steuerbare Stagnation mit möglichen erheblichen Auswirkungen auf Europa. Diese geldpolitischen Methoden haben wesentlich die letzte Krise verursacht.

Europa und alle globalen Marktteilnehmer müssen die nächste Welle einer Krise frühzeitig gemeinsam bekämpfen, damit wir nicht von einem echten Tsunami überrollt werden, und damit nicht viele Bemühungen um das Erreichen der Lissabon-Ziele zerstört werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Μαργαρίτης Σχοινάς (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε τρία θετικά στοιχεία στην πορεία των μεταρρυθμίσεων που άνοιξε ο κύκλος της Λισσαβώνας μέχρι τώρα:

- το πρώτο θετικό στοιχείο είναι ότι οι κυβερνήσεις, ακόμη και οι πιο δύσπιστες, άρχισαν, σιγά-σιγά, να μπαίνουν στη λογική των μεταρρυθμίσεων και άρχισαν, δειλά-δειλά, να παράγονται τα πρώτα αποτελέσματα·

- το δεύτερο – και αυτό πρέπει να το πιστώσουμε στην Επιτροπή – είναι ότι η νέα στρατηγική είναι πιο στοχευμένη. Αυτή η προσέγγιση του «χριστουγεννιάτικου δέντρου», όπου όλα χωρούσαν μέσα σε ένα μεταρρυθμιστικό πλαίσιο, έχει πια εγκαταλειφθεί·

- το τρίτο θετικό στοιχείο είναι ότι μεγάλα εμβληματικά ευρωπαϊκά σχέδια, όπως το Gallileo και το EIT, βρίσκονται στο κέντρο της νέας στρατηγικής και, στο σημείο αυτό, επωφελούμαι της παρουσίας του σλοβένου Υπουργού για να του ζητήσω να ζητήσει από τους συνεργάτες του να κλείσει γρήγορα το θέμα του Gallileo για να μπορέσουμε πλέον να αρχίσουμε να αξιοποιούμε τα πολύ σημαντικά ποσά που έχουν προβλεφθεί γι’ αυτό το σχέδιο.

Έχουμε όμως και δύο αρνητικά στοιχεία, δύο ελλείψεις, που πρέπει να εξετάσουμε ψύχραιμα:

- η πρώτη έλλειψη είναι ότι οι πολίτες, δυστυχώς, δεν ακολουθούν, δεν παρακολουθούν, δεν πιέζουν, δεν γνωρίζουν. Αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα: οι πολίτες βλέπουν τη 'Λισσαβώνα' σαν κάτι που είναι top-down και πρέπει να τους πείσουμε ότι τους αφορά·

- η δεύτερη έλλειψη είναι οι μηχανισμοί παρακολούθησης. Πώς ελέγχουμε αν τα κράτη μέλη κάνουν αυτά που υπόσχονται να κάνουν μέσα στον κύκλο των μεταρρυθμίσεων; Φοβάμαι ότι και εδώ υπάρχει πρόβλημα μιας και αυτή η παρακολούθηση έχει εκφυλιστεί σε μια διαδικασία ανταλλαγής επιστολών ανάμεσα σε υπαλλήλους των Βρυξελλών και των πρωτευουσών των κρατών μελών χωρίς να υπάρχει πολιτικό input.

Νομίζω ότι, ακόμη και αν νομιμοποιήσουμε τις μεταρρυθμίσεις, χρειάζεται να ξαναβάλουμε την πολιτική ως κέντρο βάρους στη διαδικασία παρακολούθησης. Αυτή η ανταλλαγή ογκωδών πακέτων από χαρτί πρέπει να σταματήσει.

 
  
MPphoto
 
 

  Zsolt László Becsey (PPE-DE). – Köszönöm, elnök úr! Először is a lisszaboni folyamatra csak két rövid megjegyzés. Egy: többet kell dolgoznunk, majdnem annyit, mint az amerikaiaknak. A második pedig: a lisszaboni folyamat akkor ér valamit, ha ugyanúgy, mint a túlzott deficithez szankció párosul hozzá.

Kettő: az irányelvek. Az új tagállamok szempontjából azért szeretném, hogyha nemcsak neoliberális mutatószámokban néznénk a dolgokat, hanem kicsit távolabbról. Mert mit ér a 0%-os hiány és infláció például akkor, ha a minőségi mutatók meg romlanak. Romlik az életkedv, nincs vállalkozási kedvnövekedés, családalapítási növekedés és a többi – ez sajnos sokkal súlyosabb.

Ha a nagy elosztórendszerek reformját nézzük, ez is nagyon lényeges, hogy karcsúsítsunk, ha kell. De ennél sokkal fontosabb, hogy mi lesz az egészségmegőrző programmal, vagy az oktatás az kvadrál-e a foglalkoztatással, tehát tud-e a piac azonnal kezdeni vele valamit, nő-e a szakoktatás jelentősége, lehetősége. Tehát itt is egy minőségi szempontrendszert is be kell venni, nemcsak kést venni a kézbe és vagdalni.

A harmadik a statisztika. Én azért nagyon szeretném, ha GDP helyett GNI-alapon is mérnénk a dolgokat. Ugye az új országokból nyakló nélkül viszik ki osztalék formájában a pénzt, tonnaszám, miközben a GDP-k növekednek úgymond. Azt kellene megnézni, mi marad bent az országban.

Stabilitási és növekedési paktum: mibe adunk kedvezményeket? Ugye egy felzárkózó országnál nem biztos, hogy 5 vagy 6%-os vagy akár 3% feletti K+F az annyira fontos, hiszen az ő számukra inkább a felzárkózás a lényegesebb, nekik a munkahelyteremtést és a kohézió megteremtését kéne jutalmazni.

A feketegazdaság mérése hiányzik számomra az anyagból. Az én országomban ez körülbelül 30%-os, ezzel is foglalkoznunk kéne. És a végén a legfontosabb: a négy szabadságjog egyenlő megvalósítása, nem pedig „cherry picking”, hogy az egyiknél kinyitom a tőkének, a szolgáltatásnál meg az újaknak nem nyitok ki semmit. Köszönöm szépen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Toubon (PPE-DE). – Monsieur le Président, mes chers collègues, cette résolution concernant la stratégie de Lisbonne et sa relance s'inscrit dans la droite ligne du rapport que notre Parlement a adopté en octobre dernier, sur ma proposition, concernant la stratégie future pour le marché intérieur.

Je veux d'abord remercier Marianne Thyssen et Klaus-Heiner Lehne, ainsi que tous leurs collègues du groupe spécial, d'avoir établi une résolution dont la caractéristique est d'être à la fois très équilibrée et en phase avec la réalité politique, économique et sociale de notre Union.

Je veux souligner tout particulièrement, d'une part, les propositions qui sont faites en ce qui concerne l'importance des droits sociaux, la conciliation entre la compétitivité économique et le modèle social, et je veux à cet égard dire qu'il faut naturellement que nous allions plus loin et que nous adoptions les dispositions sur les services d'intérêt général.

Je souligne aussi ce qui est dit sur la propriété intellectuelle. C'est une arme majeure pour l'Union européenne, ainsi que pour les petites et moyennes entreprises. La dimension internationale qui est introduite dans cette résolution est une nouveauté, et c'est une nouveauté naturellement nécessaire. Le marché intérieur, c'est ce qui donne aux cinq cents millions de citoyens européens leur place et leur force dans la mondialisation.

Enfin, je voudrais m'interroger simplement d'une phrase sur la méthode. Je ne suis pas sûr que la méthode ouverte de coordination, la méthode qui est actuellement employée, soit la plus efficace. Je pense, pour ma part, qu'il faudra passer, sur un certain nombre des sujets de la stratégie de Lisbonne, à de véritables politiques communes, à de véritables politiques communautaires si nous voulons, demain, réussir.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Sonik (PPE-DE). – Panie Przewodniczący! Co do tej pory zrobiono, aby obniżyć koszty pracy i obniżyć opodatkowanie firm? Zamiast obniżki opodatkowania pieniądze są używane na różnego rodzaju programy kształcenia o wątpliwym rezultacie.

Dzisiaj na horyzoncie integracji europejskiej pojawiają się nowe problemy i kwestie do rozwiązania, takie jak ochrona środowiska, zagrożenia dla klimatu czy odnawialne źródła energii. Zrównoważony wzrost i zatrudnienie muszą być zrozumiane w szerokim aspekcie nie tylko w stricte ekonomicznym, ale również socjalnym, kulturalnym i ekologicznym. W pracy spędzamy ponad jedną trzecią naszego życia, dlatego, oprócz wysokości wynagrodzenia, należy zwrócić uwagę na takie elementy jak komfort, bezpieczeństwo, solidarność czy godność jednostki.

Kolejny aspekt, który chciałbym podkreślić, dotyczy znaczenia procesu liberalizacji rynku energetycznego. Utrzymująca się tendencja zwyżkowa cen energii oraz kumulacja zagrożeń dla klimatu oznacza, że ważne jest, aby w dalszym ciągu promować szeroko rozumianą efektywność energetyczną. Odnawialne źródła energii, technologia czystego węgla, energia jądrowa, zrównoważone źródła dostawców, infrastruktura europejska to podstawowe zadania, jakim przychodzi nam stawić czoło w zbliżających się latach.

Osiągnąwszy już ten wspólny rynek towarów powinniśmy skoncentrować się na polepszeniu funkcjonowania rynku usług. Potrzebna jest szybsza integracja poprzez konsekwentne i spójne wdrażanie oraz egzekwowanie uzgodnionych przepisów, a także usunięcie wszelkich barier związanych z wejściem na rynek.

Na samym końcu pragnę wyrazić nadzieję, że wiosenny szczyt Rady Europejskiej przyjmie nowe wytyczne na nadchodzące trzy lata, wziąwszy pod uwagę przedstawione w dzisiejszej debacie spostrzeżenia i opinie. Podstawowym pytaniem jest to, jakie postępy osiągniemy w eliminowaniu dyrektyw, które nie służą rozwojowi krajów Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). – Herr Präsident! Schlagworte sind gut für die politische Diskussion, es darf allerdings dann nicht bei diesen Schlagworten bleiben. In der Mitteilung der Kommission über die integrierten Leitlinien für Wachstum und Beschäftigung, im gemeinsamen Entschließungstext der fünf Fraktionen zum Europäischen Frühjahrsgipfel des Jahres 2008 und im Bericht Starkevičiūtė wird jeweils ein hohes Lied auf die fünfte Freiheit gesungen, die Freiheit des Wissens, die die vier bisher bekannten Freiheiten – des Warenverkehrs, der Dienstleistungen, der Menschen und des Kapitals – ergänzen und auf derselben Stufe stehen soll. Dazu fällt mir ein klassisches Zitat ein: Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Seit Jahren hören wir nämlich dieses Schlagwort von der wissensbasierten Gesellschaft. Jetzt greifen wir es wieder auf. Aber wenn es konkret wird, hört man ganz andere Botschaften.

Wir haben uns in den letzten Jahren immer wieder um die Frage gekümmert, ob und wie weit die Europäische Union beim Thema Wissen und Wissenschaft mehr Zuständigkeiten haben sollte. Immer ist das Argument gekommen: Das ist etwas, was sich die Mitgliedstaaten nicht nehmen lassen dürfen, das ist ihr heiliges Reservatsgebiet. Gleiches haben wir immer wieder beim Thema Budget gehört. Wann immer wir über Budgetfragen – langfristige oder kurzfristige – beraten und beschlossen haben, hat es geheißen, wir müssen sparen, und am vernünftigsten beginnen wir mit dem Sparen beim Kapitel Bildung, Ausbildung und Wissenschaft.

Vizepräsident Verheugen hat vorhin die bedauerlichen Zahlen zum Thema Forschung und Entwicklung angesprochen. Ich habe in Erinnerung, dass man versucht hat, immer wieder zu kürzen, gerade auch bei den wissenschaftlich wichtigen Austauschprogrammen. Ich meine, dass dieser Zugang daher falsch ist.

Wir brauchen neue Instrumente, und wir brauchen neue finanzielle Mittel. Ein ganz konkreter Vorschlag: Zehn Prozent aller jungen Menschen zwischen 15 und 25 sollten ein halbes Jahr im europäischen Ausland studieren. Das würde mehr Wissen und mehr Flexibilität und lustvolles Lernen bringen!

 
  
MPphoto
 
 

  Jerzy Buzek (PPE-DE). – Panie Przewodniczący! Panie Ministrze, Panie Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej! Jestem przekonany, że największy wpływ na realizację strategii lizbońskiej ma dzisiaj problem zwalczania zmian klimatycznych. I całkowicie przychylam się do opinii pana wiceprzewodniczącego, że obecna strategia Unii Europejskiej w tym zakresie to jest eksport zanieczyszczeń i emisji, a import bezrobocia.

Musimy zostać liderem tych działań, bo to jest nasza odpowiedzialność na dużą skalę. Musimy także przekonać innych, aby iść razem, abyśmy nie byli samotni. Musimy uczynić ze zwalczania zmian klimatycznych źródło rozwoju i konkurencyjności. Jest to możliwe, a aby to zrobić, musimy przeznaczyć większą ilość środków finansowych specjalnie na technologię. Wymagana jest rewizja budżetu. Pan wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej jest najlepszym adresatem takiej opinii. Musimy zrewidować budżet i to już od 2009 roku!

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – Panie Przewodniczący! Chcę zwrócić uwagę na następujące problemy: po pierwsze, priorytetowym zadaniem Unii powinno być efektywne kształcenie ludzi młodych. Tylko mobilne, elastyczne oraz fachowo wyedukowane jednostki, w szczególności na kierunkach technicznych, są w stanie zapewnić Unii stały postęp gospodarczy i technologiczny.

Po drugie, finansowanie badań i wdrożeń naukowo-technicznych musi być uzależnione od konkretnych efektów. Za te efekty powinien zapłacić przemysł wsparty środkami z budżetów narodowych.

Po trzecie, Unia powinna wykształcić model społeczeństwa informacyjnego, stworzyć jak najlepsze warunki sprzyjające tworzeniu i rozwojowi innowacyjnych przedsiębiorstw oraz uczynienia gospodarki otwartej na nowe technologie i postęp techniczny.

Po czwarte, zatrudnieni w Europie musza zwiększyć efektywność i wydajność swojej pracy.

Po piąte, równolegle musimy przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu poprzez zapewnienie dostępu do pracy, edukacji, przeciwdziałać dyskryminacji na rynku pracy oraz prowadzić profilaktykę i leczenie uzależnień.

 
  
MPphoto
 
 

  Inés Ayala Sender (PSE). – Señor Presidente, deseo expresar mi desconcierto al no ver reflejados en los diez objetivos de la Comisión para la nueva etapa la recomendación que ya hizo el Parlamento Europeo el año pasado para una mayor integración del sector del transporte, la logística y las redes transeuropeas en la Estrategia de Lisboa.

Como no puedo pensar que la Comisión no sea consciente de la importancia de estos vectores de competitividad —pues, de hecho, en el marco de la globalización, la logística representa ya un coste para la industria que supera al de la mano de obra, por no hablar del reto que añade el cambio climático— confío en que la Comisión tomará esta vez buena nota del apartado 27 junto con el 16, sobre Galileo y la innovación, de modo que consigamos aprovechar plenamente la sinergia tan útil que crea este proceso de Lisboa entre la Comisión y los Estados miembros para avanzar en los proyectos europeos de transporte sostenible, de logística y redes transeuropeas, sobre todo en sus secciones transfronterizas, siempre tan olvidadas.

En cuanto al Consejo, le ruego a la Presidencia que tome asimismo nota del apartado 27, en el que se reitera a los Estados miembros que integren en sus planes nacionales los vectores básicos de transporte y logística mediante planes nacionales y el desarrollo de las redes transeuropeas en la parte que les corresponde, que es la mayor.

 
  
MPphoto
 
 

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE). – O Comissário Almunia disse, na sua intervenção, que nos últimos três anos aumentou a capacidade de crescimento, melhorou o funcionamento do mercado, das reformas sociais, das finanças públicas e ainda da componente ambiental. É uma constatação, concordo. Reconheço que esta melhoria se deve fundamentalmente, a um melhor diálogo, a uma melhor participação dos Estados-Membros, como reconhecemos na última semana, na reunião conjunta entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos dos Estados-Membros.

A questão que gostaria de perguntar, Senhor Comissário, era a seguinte: não será que poderíamos melhorar a velocidade do crescimento se envolvêssemos, estimulássemos, a participação das regiões, já que são elas, muitas vezes, que utilizam os fundos, que tem a ver também com a eficácia da Estratégia de Lisboa? O Senhor Lisboa, ao nível dos Estados foi positivo e estimulador. Embora a responsabilidade seja dos Estados-Membros, não poderia ser estimulada a criação do Senhor Lisboa, ao nível das regiões?

 
  
MPphoto
 
 

  Žiga Turk, predsedujoči Svetu. − Hvala lepa spoštovani predsedujoči, gospoda komisarja, gospod Almunia, gospod Verheugen, poslanci, poslanke, gospe in gospodje, zahvaljujem se za razpravo. Lizbonska strategija je strategija za reforme, za modernizacijo potrebuje sodelovanje, podporo, ideje vseh tistih, ki vlečemo v isto smer, in res se vam za tehtne pripombe zahvaljujem.

Najprej na splošno, bila je debata o tem, ali lizbonska strategija deluje, poslanci, kot je Jan Andersson na primer mislijo tako, ali da ne deluje, tudi teh je bilo kar nekaj. To kaže na spekter političnih stališč v Evropski uniji. Kakšne so prioritete lizbonske strategije, ali so dovolj izpostavljene, je spraševala gospa poslanka Starkevičiūtė. Gospod Harbour je pravzaprav odgovoril, lizbonski program Skupnosti (Community Lisbon Programme) je odličen nabor prioritet.

Dosti vprašanj je bilo o tej dilemi v zvezi z integriranimi smernicami, ali so to odgovori na današnja vprašanja. Kot sem povedal, tudi mi smo se o tem spraševali in potem prišli do zaključka, da pravzaprav moramo ohranit smer, stalnost, predvsem pa tempo izvajanja lizbonske strategije. Veseli me, da so tudi nekatere poslanske skupine, poslanci, razmišljali v to smer. Gospod Leinen, gospod Harbour, gospa Herczogova je zelo poudarila, potrebna je izvedba, ne ideje, še posebej ko upada optimizem v evropsko strategijo.

Opozorjeno je bilo na druge, dobre procesne ideje, na primer izmenjava najboljših praks, teritorialna dimenzija, kako pravzaprav lizbonsko strategijo razširiti iz tega okvirja Skupnosti, iz okvirja držav članic, na morda neke nižje nivoje, seveda pa lizbonska strategija dobiva tudi svojo globalno razsežnost.

V zvezi z raziskavami in razvojem se strinjate, da je to tisto, kar pravzaprav prinaša prihodnost Evropi. Všeč mi je bila na primer misel poslanke Herczogove, da so tudi srca in misli potrebne, ne samo število. Razumem, da podpirate peto svoboščino, tudi pravzaprav s tem povezan evropski patent. Opozorilo na evropske talente jemljemo resno. Treba jim je zagotoviti dobre razmere v Evropi. 700.000 najboljših evropskih inženirjev raziskovalcev je v tujini. Poskrbeti moramo, da bi se radi vračali, menda jih 7 od 10 ostane v Združenih državah Amerike. Študij v tujini je treba podpirati.

V zvezi s poslovnim okoljem nekateri zagovarjate notranji trg, neprotekcionizem, oziroma da je pač delujoč trg tisto, kar prinaša Evropi konkurenčno prednost. Všeč so mi ideje o podjetniški kulturi, promociji podjetništva, da je ustanoviti podjetje ali pa postaviti novo delovno mesto pravzaprav najboljše, kar lahko nekdo naredi. Dejstvo je, da moramo tukaj marsikaj izboljšati. Predvsem za razvoj malih in srednjih podjetij, njihov dostop do financ, njihov dostop do raziskovalne infrastrukture. Gospa Kauppi, tudi gospa Starkevičiūtė sta o tem poročali.

Zaposlovanje oziroma cela ta socialna dimenzija je zaposlovala kar nekaj razprav. Ne bi se mogel strinjati s tem, da je lizbonska strategija neoliberalna, nasprotno, skrb Evrope za človeka in okolje pravzaprav predstavljata dva od štirih bistvenih stebrov lizbonske strategije.

Nekaj je bilo razprave o "flexicurityju", gospod Goebbels in gospa Vălean, dejstvo je, da če tega ne bomo uvajali, bodo delodajalci, tako kot je tudi nekdo opozoril, bežali v druge oblike zaposlovanja, ki so zelo fleksibilne, pa za delavca bistveno manj prijetne, ker celo okolje gospodarsko ni postavljeno tako, da bi promoviralo tudi varnost, ki jo sistem prožne varnosti prinaša.

Zanimivi so predlogi o novih indikatorjih, tudi povezani s tistimi od OECD-ja, v zvezi s kvaliteto življenja. Tudi o tem, kako bi merili lizbonsko strategijo, mora v prihodnosti teči razprava.

O okolju je bilo dosti povedanega. Mislim, da se kar nekako zavedamo, da to mora postati, kot je nekdo povedal, "win-win" situacija za Evropo. Težava bo, kako ostanek sveta pridružiti tem našim naporom pri prehodu v nizkooglično ekonomijo, vendar k temu lahko z zgledi prav gotovo doprinesemo.

O finančnih trgih in fiskalni politiki imamo odličnega sogovornika. Se vam opravičujem, ker vas nisem na začetku opazil in pozdravil. Če povzamem, odhajamo bogatejši za pomembna sporočila. Zahvaljujem se poslanki Starkevičiūtė za poročilo, poslancema Lehneju in gospe Harms za osnutek resolucije. Že smo jo preučili. Pozorno bomo pregledali tudi končno verzijo.

Mnenja, ki so bila v tem Parlamentu izražena, so različna, ampak zdi se mi da njihova rezultanta gre v smeri, ki jo kažejo tudi lizbonski dokumenti oziroma cel njihov paket. Tako da sem prepričan, da smo na dobri poti in da bomo uspešno zagnali nov cikel, ki bo znal odgovoriti na izzive današnjega časa, in da sporočilo novega cikla ne bo samo najmanjši skupni imenovalec, za katerega smo se sposobni dogovoriti.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen, Vizepräsident der Kommission. − Herr Präsident! Lassen Sie mich noch ein paar ganz kurze Hinweise geben. Unsere Strategie für Wachstum und Beschäftigung, auch Lissabon-Agenda genannt, ist doch in Wahrheit nichts anderes als der Versuch einer möglichst intelligenten Kompensation der Tatsache, dass wir keine gemeinschaftliche Wirtschaftspolitik in der Europäischen Union haben und – wir befinden uns gerade im Ratifizierungsprozess für einen neuen Vertrag – auch auf der neuen Vertragsgrundlage keine gemeinschaftliche Wirtschaftspolitik haben werden. Die Aufforderung von Herrn Toubon war deshalb gut gemeint, aber im Augenblick wohl nicht realistisch. Wir haben gar keinen anderen Weg als den der Partnerschaft zu gehen, um die 27 dazu zu bringen, gemeinsam mit den Gemeinschaftsinstitutionen das zu tun, was notwendig ist, um auf mitgliedstaatlicher Ebene und auf der europäischen Ebene unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen.

Ist es wirklich unser Ziel, im Jahre 2010 weltweit die – was auch immer – dynamischste, wettbewerbsstärkste, beste Region zu sein? Schon im Jahr 2004 haben der Rat, das Parlament und die Kommission gesagt: Dieses im Jahr 2000 festgelegte Lissabon-Ziel wird nicht erreicht. Das ist nichts Neues, dass wir das nicht erreichen. Das wissen wir seit 2004. Darum haben wir 2005 eine völlig überarbeitete Strategie vorgelegt, in der dieses Datum nicht mehr vorkommt. Man sollte deshalb die Wachstums- und Beschäftigungspolitik, die wir heute haben, nicht an Zielen messen, die im Jahr 2000 formuliert worden sind und von denen wir wissen, dass sie nicht erreichbar sind. Ich sage Ihnen meine persönliche Meinung dazu. Es kommt für mich nicht darauf an, dass wir irgendwann besser sind als irgendwer. Für mich kommt es darauf an, dass wir so schnell wie möglich gut genug sind, um die gesellschaftlichen Ziele zu erreichen, die wir in Europa gemeinsam erreichen wollen. Das heißt: hoher Lebensstandard für alle unsere Bürgerinnen und Bürger, hohes Maß an sozialer Sicherheit für alle unsere Bürgerinnen und Bürger, hoher Umweltstandard für ganz Europa und Wahrnehmung der Verantwortung, die wir global haben. Das sind unsere großen gesellschaftlichen Ziele. Um das tun zu können, brauchen wir eine starke und stabile ökonomische Basis, und genau die soll mit dieser Strategie erreicht werden.

Herr Rosati hatte, wie ich finde, mit Recht nach den Defiziten gefragt. Wenn er die Länderberichte und auch unsere Empfehlungen aufmerksam liest, dann sieht er schon, wo wir die Defizite sehen, und dass wir sie genau da sehen, wo er sie auch genannt hat. Ich will ihm die Antwort geben. Warum ist lebenslanges Lernen in Europa noch nicht so verwirklicht, wie es sein soll? Warum haben wir überall in Europa nicht so viel moderne Infrastruktur, wie wir haben sollten? Warum sind Forschung und Entwicklung, Bildung und Ausbildung nicht der Schwerpunkt, der sie eigentlich sein müssten? Nun, einfach deshalb, weil die finanziellen Prioritäten heute in vielen Mitgliedstaaten und auch auf der Ebene der Gemeinschaft – wie Sie alle wissen – noch anders gesetzt werden. Wenn wir uns gemeinsam vornehmen, an der Veränderung dieser Prioritäten zu arbeiten, wäre das gut. Das setzt aber voraus – ich sage das nicht nur, weil der Makroökonom der Kommission und große Stabilitätspolitiker neben mir sitzt, sondern weil ich fest davon überzeugt bin –, dass wir einen stabilen und soliden makroökonomischen Rahmen haben. Dazu gehört zum Beispiel an erster Stelle die Konsolidierung der Staatsfinanzen. Ohne solide Staatsfinanzen in den einzelnen Mitgliedstaaten wird es nicht möglich sein, neue Prioritäten bei den Investitionen zu setzen.

Zu den Leitlinien: Ich habe schon verstanden, was hier die Bedürfnisse sind, und die Kommission wird das Gespräch darüber mit dem Parlament auch gerne fortsetzen. Ich möchte nur einen Hinweis geben. Diese Leitlinien sind ja an sich kein politisches Programm. Sie sind kein Aktionsprogramm, sondern die Leitlinien sind – wenn Sie so wollen – die philosophische, die intellektuelle Grundlage für die nationalen Reformprogramme und für das gemeinschaftliche Lissabon-Programm. Das sage ich in voller Überzeugung. Die Leitlinien erlauben so, wie sie heute formuliert sind, in der praktischen Realisierung in den nationalen Reformprogrammen und im gemeinschaftlichen Lissabon-Programm alles das zu tun, was hier von verschiedenen Seiten im Parlament gewünscht worden ist.

Die sehr konkrete Aufforderung des Abgeordneten Olle Schmidt an den Kollegen Almunia und mich, einen bestimmten Vorgang in Schweden zu prüfen, erfüllen wir gerne. Ich will nur eins dazu sagen: Die Kommission unterstützt voll und ganz eine Politik, bei der auch steuerliche Anreize für Unternehmen und Unternehmer dazu verwendet werden, Arbeitsplätze zu schaffen. Das ist unsere Politik. Wir werden auch in Kürze einen Vorschlag machen, der sich auf reduzierte Mehrwertsteuersätze für dienstleistungsintensive Unternehmen bezieht. Was in Schweden genau passiert ist, wissen Joaquín und ich nicht, aber wir werden uns darum kümmern. Mir scheint, dass hier eher ein technisches Problem zugrunde liegt als ein wirklich prinzipiell politisches, aber wir klären es auf und sorgen dafür, dass der notwendige Dialog geführt wird.

 
  
MPphoto
 
 

  Joaquín Almunia, Miembro de la Comisión. − Señor Presidente, brevemente, si me piden que compare la situación económica hoy con la de hace tres años, cuando empezó el ciclo de Lisboa con la estrategia renovada, creo que podemos poner encima de la mesa datos más que suficientes para decir que hoy estamos mejor que hace tres años. Hay más empleo, hay más productividad, hay unas posiciones fiscales más saneadas, hay sistemas de protección social más sostenibles y hay muchas acciones en marcha.

Pero, si me piden que saque, como Comisario, la conclusión de que ya no hace falta hacer nada, mi respuesta es, claramente, que hace falta hacer muchas cosas, que hay que seguir haciendo muchas cosas y que, dada la situación económica actual, con las tensiones financieras, hay que acelerar el paso. Lo he dicho al principio y lo repito ahora.

Por lo tanto, no me gustaría que alguien se pueda quedar con la impresión de que la opinión de la Comisión y de los Comisarios es que estamos muy satisfechos y que no hay que hacer ya nada más. No confundamos seguir avanzando en la misma dirección con no hacer nada más. Seguir avanzando en la misma dirección quiere decir que hay que seguir haciendo cosas en el programa comunitario de Lisboa —que alguna de sus señorías ha citado, y se lo agradecemos— en los Estados miembros y en las regiones, y en otros órganos por debajo de los Gobiernos nacionales, como decía el señor Fernández.

Y si, como conclusión de las muchas intervenciones interesantes que he escuchado esta tarde, me piden que seleccione tres temas que son claramente prioritarios, en primer lugar, estoy de acuerdo con muchos de ustedes cuando han hablado de la integración de los servicios financieros. Es un tema clave para Europa y para la unión económica y monetaria, pero no sólo para los países de la zona del euro, sino también para quienes quieren estar, en el futuro próximo, en la zona del euro.

El segundo asunto clave es el cambio climático. No voy a repetir lo que muchas de sus señorías han dicho. Y el tercer tema es la inclusión social, que es una de las directrices integradas. No podremos decir a los ciudadanos que hay que hacer frente a los desafíos de la globalización, que hay que ser más competitivos y que hay que mejorar el funcionamiento de nuestros mercados, si nuestras políticas no dan respuesta a una mayor inclusión social que, a la vez, viene dada por unas economías más competitivas y más productivas. Si no aumenta la productividad, no habrá empleos de calidad y, si no hay empleos de calidad, si no hay perspectivas de futuro en las carreras profesionales, si no hay sistemas educativos a lo largo de la vida, no habrá posibilidad de tener economías competitivas.

Y esa es, digamos, la conexión entre lo económico y lo social que tiene la Estrategia de Lisboa desde el principio, y que hoy es más evidente que en 2005 o que en 2000.

Por último, estoy de acuerdo con algunas de sus señorías —la señora Berès y otros— cuando han hablado de la necesidad de coordinación de políticas económicas. Como decía el Sr. Verheugen, no hay capacidad para llevar a cabo, a nivel europeo, muchas de las reformas, muchas de las políticas de la Estrategia de Lisboa. Lo que es obligado es coordinar mejor las políticas económicas de los Estados miembros y Europa tiene instrumentos —los tiene la Estrategia de Lisboa, que es un ejercicio de coordinación de políticas económicas— y, sin duda, los tiene la unión económica y monetaria.

A este respecto en particular, me comprometo ya a discutir con ustedes a partir de mayo, cuando la Comisión presente el informe y las orientaciones a partir del análisis que estamos haciendo sobre los diez primeros años de unión económica y monetaria.

 
  
MPphoto
 
 

  Margarita Starkevičiūtė, pranešėja. − Aš norėjau pakalbėti apie koordinavimą. Čia buvo daug įvairių pasiūlymų. Ir jeigu mes visus tuos pasiūlymus įgyvendintume, tai aš manau, kad Europos Sąjungoje įvyktų didžiulė ekonominė krizė.

Todėl atrodytų, kad svarbiausias dalykas – tai, kad būtų tinkamai sudėlioti akcentai. Mes negalime panaikinti vargo ir skurdo iki 2010 m., kaip siūloma Lisabonos rezoliucijos projekte. Mes negalime skatinti visoje Europos Sąjungoje paklausą todėl, kad jeigu skatinsime paklausą naujose šalyse, tai pas mus bus ekonominė krizė, pas mus bus ekonomikos perkaitusios.

Tai yra, labai dažnai mes nematome, kas darosi pas kaimynus. Ir mokslininkai jau įrodė, kad pagrindinė Europos Sąjungos problema, kad mes tuos nacionalinius ypatumus stengiamės ne įvertinti, o per daug viską harmonizuoti. Norint leisti žmogui pasireikšti vis dėlto reikia, kad tam būtų palanki aplinka. Ir ponas G. Verheugenas teisingai pasakė: ekonominė politika yra Europos Sąjungoje bendradarbiavimo politika, o ne diktato politika.

Aš atėjau iš šalies Tarybų Sąjungos, kuri turėjo labai daug rodiklių. Visus rodiklius visada vykdydavome, prekių parduotuvėse nebuvo. Rodikliai nėra savitikslas. Aš taip pat prieš tai, kad Europos socialinis modelis būtų paverstas pašalpų dalinimu, nes sekančioje diskusijoje mes kalbėsime tik apie migracijos politiką. Visas pasaulis važiuos pas mus pašalpų. Mes kalbame apie tai, kad Europoje turime sukurti tokią socialinę aplinką, kad žmogus galėtų dirbti, surasti savo vietą ir išreikšti save. Ir tai pagrindinis Europos tikslas, ir tai socialinio modelio ir žmogaus gyvenimo prasmė ir esmė.

 
  
MPphoto
 
 

  President. − I have received two motions for resolution(1) tabled in accordance with Rule 103(2) of the Rules of Procedure.

The debate is closed.

The vote will take place on Wednesday, 20 February 2008.

(The sitting was suspended at 20.00 and resumed at 21.00)

Written statements (Rule 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Gábor Harangozó (PSE), in writing. – The aim of creating a dynamic and innovative society in Europe bringing growth and employment by 2010 will be successfully achieved only through an approach that genuinely takes into account the fight against poverty and the social dimension.

While refocusing the growth and jobs strategy on an improved performance-based approach, social inclusion and environmental standards should at no cost be left aside for achieving economic targets. The prospect of creating new jobs in an innovative-based economy should bring developments in the fields of education and training to improve the equal integration of the most vulnerable and disadvantaged categories of the population EU-wide. Investments on innovation, research, transport and energy efficiency should focus on bringing real benefits to the European consumers in a free and fair trade economic Union. As a matter of fact, economic growth is not an end in itself and, of course, economic figures are not to be confused with the welfare of European citizens.

The real aim of the Lisbon strategy should in the end still be the improvement of the quality of life for our citizens and future generations; therefore, a strong social dimension is required.

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE), írásban. – Lassan lejár az a tíz esztendős időtartam, amely alatt az Európai Uniónak a világ legversenyképesebb gazdasági övezetévé kellett volna válnia, erős szociális hálóval és példamutató környezeti mutatókkal.

Nem kell nagy merészség ahhoz, hogy megjósoljuk: az elkövetkező két esztendőben csodára már nem leszünk képesek. A vállalás túl ambiciózus volt, az eredmények pedig meglehetősen szerények. De ha figyelembe vesszük azt is, hogy az elmúlt években az Európai Unió történelmi méretű bővítést hajtott végre, újraegyesítette Európát, megteremtette a közös valutáját és számos területen egységes jogszabályokat alkotott 27 nemzet számára, akkor semmiképp sem lehetünk csalódottak a teljesítménnyel.

Ami a környezeti vállalásokat illeti, Európa sok tekintetben ma is példát mutat a világnak a zöld gondolkodásban és törvénykezésben. De pontosan tudjuk, hogy ezen a területen is vannak ellentmondások. Sok jogszabály csak írott malaszt egyes tagállamokban, néhány környezeti határérték pedig megengedőbb, mint több, Unión kívüli országban. A lisszaboni célok tehát helyesek, de megvalósításukért – a nagy bővítés "boom"-ja után, a konszolidáció időszakában – az eddiginél sokkal többet kell tenni.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE), in writing. – I welcome the efforts to fulfil the goals of the Lisbon Strategy, but I am not very convinced that fulfilling its plans is practically possible by the set deadline.

It is, therefore, highly important to emphasise the knowledge-driven society. Spending on science in the EU is less than in the US and today we are facing the fact that we cannot compete on the world market in the field of inventions or technology. The EU and its Member States have to put more effort and allocate more financial resources to developing and updating European education and science.

The Baltic Sea has become an internal sea of the European Union, showing stable, high economic growth. The Baltic Sea region has the potential to become one of the most competitive regions in the world.

The Baltic Sea strategy foresees sustainable development and growth, it foresees and maps all the areas which can be further developed, and therefore can in reality become maybe the only region actually fulfilling the Lisbon Strategy. Therefore I strongly urge the EU, and especially the Member States around the Baltic Sea, to use this strategy to its fullest. The Baltic Sea strategy has the potential to become a success story of Lisbon Strategy.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), în scris. – Obiectivele fundamentale ale Strategiei de la Lisabona nu pot fi îndeplinite fără dezvoltarea competitivităţii, luând în considerare toate provocările mondiale ale momentului (globalizarea, schimbările climatice, fluctuaţiile pe pieţele financiare, deschiderea pieţelor internaţionale).

Pentru creşterea competitivităţii, UE trebuie să-şi accelereze eforturile pentru construirea societăţii bazate pe cunoaştere şi pentru îmbunătăţirea continuă a capacităţii administrative. Dezvoltarea unor comunităţi durabile şi coerenţa politicilor sectoriale şi intersectoriale nu se pot realiza fără o bună exploatare a potenţialului local şi regional, prin întărirea competenţelor autorităţilor locale şi regionale, în deplin respect faţă de diversitate şi cu întărirea legăturilor şi schimburilor inter-regionale şi transfrontaliere.

România şi-a propus să urmărească procesul de convergenţă şi să reducă decalajele existente la momentul aderării. Resursele sale umane şi materiale sunt o sursă importantă de competitivitate pentru toate Statele Membre, ceea ce constituie unul dintre principalele avantaje pe care aderarea ţării noastre le-a adus Uniunii.

Potenţialul de creştere al economiei româneşti, al resurselor energetice, al resurselor naturale în ansamblu, atractivitatea şi accesibilitatea teritorială sunt un atu pentru interdependenţa economiilor europene şi contăm pe sprijinul solidar al vechilor State Membre pentru ca, dincolo de disensiuni conjuncturale şi temporare, resursele româneşti să fie puse în valoare la adevăratul lor potenţial, în beneficiul întregii Uniuni.

 
  
MPphoto
 
 

  Esko Seppänen (GUE/NGL), kirjallinen. – EU:lla on monia hyviä tarkoituksia, joiden vanhemmasta päästä voidaan mainita nyt käsillä oleva Lissabonin strategia ja nuoremmasta päästä uusin energiapaketti.

Tarkoitusten toteuttamisen keinot eivät vastaa tavoitteita. Voidaan suoralta kädeltä sanoa, että Lissabonin strategia ei toteudu suunnitellulla tavalla, että tavoitteiden toteuttamiseksi eivät jäsenvaltiot ole todellisuudessa sitoutuneet. Eräällä tavalla hyvä niin; onhan Lissabonin strategia suunnattu sosiaalisen Euroopan rakennustyötä vastaan.

Toteutumattomuus saattaa tulla myös energiatavoitteiden osaksi, eli niitä ei saavuteta vuoteen 2020 mennessä. Markkinat toimivat toiseen suuntaan, eikä EU:ssa toimita markkinoiden trendejä vastaan.

Lissabonin strategiaa on pohdittava tässä tilanteessa uudelleen: olisi uhmattava markkinoiden valtaa.

 
  
  

PRESIDÊNCIA: MANUEL ANTÓNIO DOS SANTOS
Vice-Presidente

 
  

(1)See minutes.

Правна информация - Политика за поверителност