Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 19 февруари 2008 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Внасяне на документи: вж. протоколи
 3.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции): вж. протокола
 4.Ситуацията в Газа (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 5.Акредитация и наблюдение на пазара във връзка с пускането на продукти на пазара - Oбща рамка за пускането на продукти на пазара - Прилагане на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други държави -членки - Маркировка за безопасност на продуктите за потребление (разискване)
 6.Време за гласуване
  6.1.(A6-0025/2008, Jacek Saryusz-Wolski) Сключване на протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между ЕО/Държавата Израел, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз (вот)
  6.2.(A6-0026/2008, Jacek Saryusz-Wolski) Сключване на протокол към Евросредиземноморското споразумение за асоцииране между ЕО/Арабска република Египет, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз (вот)
  6.3.(A6-0012/2008, Jan Andersson) Минимални изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета) (вот)
  6.4.(A6-0022/2008, Hans-Peter Mayer) Монтиране на устройствата за осветяване и светлинна сигнализация на колесни селскостопански или горски трактори (кодифицирана версия) (вот)
  6.5.(A6-0016/2008, Hans-Peter Mayer) Задължителни регистрационни табели и обозначения на моторни превозни средства и техните ремаркета (кодифицирана версия) (вот)
  6.6.(A6-0017/2008, Hans-Peter Mayer) Устройства за осветяване на задната регистрационна табела на моторните превозни средства и на техните ремаркета (кодифицирана версия) (вот)
  6.7.(A6-0018/2008, Francesco Enrico Speroni) Заглушаване на радиосмущения, причинени от селскостопански или горски трактори (кодифицирана версия) (вот)
  6.8.(A6-0019/2008, Francesco Enrico Speroni) Ниво на шума, възприемано от водачите на селскостопански или горски колесни трактори (кодифицирана версия) (вот)
  6.9.(A6-0020/2008, Francesco Enrico Speroni) Създаване на Европейска агенция за околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение на околната среда (кодифицирана версия) (вот)
  6.10.(A6-0021/2008, Francesco Enrico Speroni) Структура и ставки на акциза върху тютюневи изделия (кодифицирана версия) (вот)
  6.11.(A6-0512/2007, Ruth Hieronymi) Споразумение между Европейската общност и Конфедерация Швейцария в аудиовизуалната област (вот)
  6.12.(A6-0007/2008, Klaus-Heiner Lehne) Защита на привилегиите и имунитета на Claudio Fava (вот)
  6.13.(A6-0008/2008, Aloyzas Sakalas) Защита на привилегиите и имунитета на Witold Tomczak (вот)
  6.14.(A6-0011/2008, Janelly Fourtou) Митнически кодекс на Общността (вот)
  6.15.(A6-0488/2007, Bill Newton Dunn) Правилно прилагане на нормативната уредба в областта на митническите и земеделските въпроси (вот)
  6.16.(A6-0010/2008, José Javier Pomés Ruiz) Прозрачност във финансовата област (вот)
  6.17.(A6-0009/2008, Francesco Musotto) относно защитата на финансовите интереси на Общността - борбата срещу измамите - годишни доклади за 2005 г. и 2006 г. (вот)
  6.18.(A6-0015/2008, Gérard Deprez) Фактори, които насърчават тероризма и благоприятстват вербуването на терористи (вот)
  6.19.(A6-0002/2008, Ignasi Guardans Cambó) По-добър достъп до външни пазари за европейските предприятия (вот)
 7.Обяснения на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 9.Дебат относно бъдещето на Европа (разискване)
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 11.Лисабонска стратегия - Общи насоки за икономическите политики - 2008 г. (разискване)
 12.Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 13.Стратегия на ЕС за Централна Азия (разискване)
 14.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 15.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (908 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1276 kb)
Правна информация - Политика за поверителност