Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2008 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Η κατάσταση στη Γάζα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Διαπίστευση και εποπτεία της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων – Κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων – Εφαρμογή εθνικών τεχνικών κανόνων στα προϊόντα που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους – Σήμανση ασφαλείας στα προϊόντα που προορίζονται για κατανάλωση (συζήτηση)
 6.Ώρα των Ψηφοφοριών
  6.1.(A6-0025/2008, Jacek Saryusz-Wolski) Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας ΕΚ/Ισραήλ ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ (ψηφοφορία)
  6.2.(A6-0026/2008, Jacek Saryusz-Wolski) Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας ΕΚ/Αιγύπτου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ (ψηφοφορία)
  6.3.(A6-0012/2008, Jan Andersson) Έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία) (ψηφοφορία)
  6.4.(A6-0022/2008, Hans-Peter Mayer) Εγκατάσταση των διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδοτήσεως των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς (Kωδικοποιημένη έκδοση) (ψηφοφορία)
  6.5.(A6-0016/2008, Hans-Peter Mayer) Κατά νόμο πινακίδες και επιγραφές όσον αφορά τα μηχανοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενά τους (Κωδικοποιημένη έκδοση) (ψηφοφορία)
  6.6.(A6-0017/2008, Hans-Peter Mayer) Διάταξη φωτισμού της οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους (Κωδικοποιημένη έκδοση) (ψηφοφορία)
  6.7.(A6-0018/2008, Francesco Enrico Speroni) Εξουδετέρωση των ραδιοηλεκτρικών παρασίτων που προέρχονται από γεωργικούς ή δασικούς ελκυστήρες (Κωδικοποιημένη έκδοση) (ψηφοφορία)
  6.8.(A6-0019/2008, Francesco Enrico Speroni) Ηχητικό επίπεδο που αντιλαμβάνονται οι οδηγοί των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς (Κωδικοποιημένη έκδοση) (ψηφοφορία)
  6.9.(A6-0020/2008, Francesco Enrico Speroni) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος και ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (Κωδικοποιημένη έκδοση) (ψηφοφορία)
  6.10.(A6-0021/2008, Francesco Enrico Speroni) Ειδικός φόρος κατανάλωσης που εφαρμόζεται στα βιομηχανοποιημένα καπνά (Κωδικοποιημένη έκδοση) (ψηφοφορία)
  6.11.(A6-0512/2007, Ruth Hieronymi) Συμφωνία ΕΚ/Ελβετίας για το κοινοτικό πρόγραμμα MEDIA 2007 (ψηφοφορία)
  6.12.(A6-0007/2008, Klaus-Heiner Lehne) Αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας του Claudio Fava (ψηφοφορία)
  6.13.(A6-0008/2008, Aloyzas Sakalas) Αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας του Witold Tomczak (ψηφοφορία)
  6.14.(A6-0011/2008, Janelly Fourtou) Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας (ψηφοφορία)
  6.15.(A6-0488/2007, Bill Newton Dunn) Αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και συνεργασία με την Επιτροπή στην εφαρμογή των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων (ψηφοφορία)
  6.16.(A6-0010/2008, José Javier Pomés Ruiz) Διαφάνεια στα δημοσιονομικά θέματα (ψηφοφορία)
  6.17.(A6-0009/2008, Francesco Musotto) σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων - Καταπολέμηση της απάτης - Ετήσιες εκθέσεις 2005-2006 (ψηφοφορία)
  6.18.(A6-0015/2008, Gérard Deprez) Παράγοντες που ενθαρρύνουν την τρομοκρατία και ευνοούν τη στράτευση τρομοκρατών (ψηφοφορία)
  6.19.(A6-0002/2008, Ignasi Guardans Cambó) Στρατηγική της ΕΕ για την παροχή πρόσβασης στην αγορά στις ευρωπαϊκές εταιρίες (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Συζήτηση σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Στρατηγική της Λισαβόνας – Γενικοί Προσανατολισμοί της οικονομικής πολιτικής για το 2008 (συζήτηση)
 12.Ώρα των Ερωτήσεων (προς την Επιτροπή)
 13.Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Κεντρική Ασία (συζήτηση)
 14.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1265 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1362 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου