Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/2271(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0462/2007

Predkladané texty :

A6-0462/2007

Rozpravy :

PV 20/02/2008 - 8
CRE 20/02/2008 - 8

Hlasovanie :

PV 21/02/2008 - 4.1
CRE 21/02/2008 - 4.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0060

Rozpravy
Streda, 20. februára 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

8. Kontrola uplatňovania právnych predpisov Spoločenstva v roku 2005 (rozprava)
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Ďalším bodom rokovania je správa pani Frassoniovej, v mene Výboru per právne veci, o 23. výročnej správe Komisie o monitorovaní uplatňovania práva Spoločenstva (2005)
(2006/2271(INI)) (A6-0462/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Frassoni, spravodajkyňa. − (IT) Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, uplatňovanie práva Spoločenstva je kľúčovou súčasťou programu lepšieho zákonodarstva, ktorý odštartovala Barrosova Komisia. Určitú dobu sa tento program správal ako Popoluška, ukrytý medzi posúdeniami vplyvov a znižovaním nákladov.

V súčasnosti začala Komisia s nápravou tejto situácie, čo možno sčasti prisúdiť aj tlaku, ktorý bol na ňu vyvíjaný zo strany Parlamentu. Ide o postup, ktorý bol roky, a v mnohých prípadoch, len byrokratickou záťažou, v ktorom jedno porušenie práva nasledovalo ďalšie, bez toho, aby sa okolo toho robil nejaký veľký krik. Je to však, v každom prípade, nesmierne dôležitý postup.

Čísla hovoria samé za seba. K dnešnému dňu bolo začatých 2 518 konaní o porušení predpisov v najrozmanitejších oblastiach, predovšetkým však v oblasti životného prostredia a vnútorného trhu. Okrem toho existujú stovky – dokonca tisícky – petícií, ktoré Parlament každoročne dostáva, a ktoré sa často týkajú konkrétneho porušenia právnych predpisov Spoločenstva, voči ktorému sa občania cítia byť bezmocní, a z toho dôvodu sa v tejto veci obracajú na Európsky parlament.

Otázka však znie: aká je ich skutočná šanca, že sa im dostane zadosťučinenia? O konaní o porušení právnych predpisov sa hovorí v článkoch 226 a 228 zmluvy a z toho dôvodu v tejto oblasti neexistuje veľké pole pre tvorivosť. Platné predpisy nás odsudzujú na pomalé a zložité postupy, pri ktorých sa len veľmi zriedkavo a po uplynutí veľmi dlhej body, v niektorých prípadoch dokonca celých desaťročí, uplatňuje najviac účinné opatrenie, ktorým je uvalenie pokuty.

S touto situáciu sa však dá veľa, veľmi veľa, urobiť a chcela by som sa poďakovať Komisii za to, že počas posledných dvoch rokov, a potom v septembri minulého roka v osobitnom oznámení, navrhla súbor opatrení, ktoré sú analyzované a ohodnotené v mojej správe, a v súvislosti s ktorými by som rada uviedla niekoľko poznámok.

Predtým mi však dovoľte povedať pár slov v súvislosti s tým, o čom sa domnievam, že má pre túto diskusiu rozhodujúci význam, pretože presadzovanie práva môže byť veľmi politickou záležitosťou a môže byť skvelým nástrojom pre zlepšenie dôveryhodnosti a viditeľnosti inštitúcií Spoločenstva.

Chcela by som spomenúť dva konkrétne príklady tak trochu rozdielneho správania sa zo strany Komisie: krízu s odpadmi v Neapole a diaľnicu Via Baltica v údolí Rospuda v Poľsku.

Kríza s odpadmi v Neapole bola priamym dôsledkom porušovania prakticky všetkých predpisov Spoločenstva o odpadoch, ktoré sa dialo rok čo rok. V skutočnosti sa v tejto záležitosti v priebehu rokov začali proti Taliansku mnohé konania o porušení právnych predpisov a súd v mnohých prípadoch rozhodol v neprospech Talianska. Avšak, až teraz, o celé roky neskôr, keď sa situácia stala neprijateľnou pre všetkých a nebolo ju už možné naďalej ukrývať, sa Komisia rozhodla búchať päsťami po stole. Návštevy Komisie sa sledujú s veľkým záujmom a občania, ktorí nahlas upozorňujú na nezákonné skládky odpadov, vyhlasujú v televízii, že sa Európskemu parlamentu posielajú petície. Mňa by zaujímalo: nedalo sa to vykonať už skôr? Nemohli sme sa zachovať inak, aby sme zabránili vzniku tejto situácie? Áno, mohli!

Je to presne príklad toho, ako sa zachoval komisár Dimas v prípade údolia Rospuda v Poľsku, ktorému hrozilo spustošenie infraštruktúrou pre Via Baltica. Bolo to po prvý raz, čo komisár požiadal súd o príkaz na zastavenie a súd mu v tejto žiadosti vyhovel. Toto je veľmi dôležitý precedens, ktorý vysiela úplne jednoznačný odkaz: Komisia môže a musí byť zásadová a dôkladná vo vzťahu k členským štátom, ktoré sa tvária, ako by sa nič nedialo, a musí použiť všetky nástroje, ktoré jej demokratický systém dáva k dispozícii: médiá a verejnú mienku.

Jedna z najdôležitejších inovácii, ktorú Komisia zavádza pri komunikácii, sa týka „novej“ pracovnej metódy. V súvislosti s touto novou pracovnou metódou sme vyslovili množstvo pochybností. V podstate ide o to, že sťažnosti sa posielajú priamo späť tomu členskému štátu, voči ktorému boli namierené, aby sa postaral o vyriešenie daného problému. Tieto svoje obavy sme náležite vyjadrili a Komisia nám v súvislosti s nimi dala niekoľko záruk, ktoré budeme dúfam počuť aj dnes. Napriek tomu však budeme veľmi pozorne sledovať dianie v tejto záležitosti a skutočne dúfame, že transparentnosť, možnosť „pomenovať a ukázať prstom na konkrétneho vinníka“ z radov členských štátov a spoločná práca Parlamentu prinesú posun v otázke konaní o porušení právnych predpisov.

Vážený pán predsedajúci, na konci diskusie budem hovoriť opäť dve minúty, aby som vyčerpala svoj rečnícky čas.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, úradujúci predseda Rady. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, ďakujem za slovo.

Pani Frassoniová, v mene Rady by som chcel privítať Vašu správu o výročnej správe Komisie o monitorovaní uplatňovania práva Spoločenstva a dodatočnú analýzu plánovanú v oznámení Komisie nazvanom „Európa výsledkov – uplatňovanie práva Spoločenstva“. Podľa nášho názoru je správa Európskeho parlamentu veľmi užitočným príspevkom k nášmu spoločnému cieľu zabezpečiť včasné a správne uplatňovanie práva Spoločenstva.

V mene Rady by som chcel privítať zistenia v správe pani Frassoniovej, ktoré sú podľa nás nesmierne dôležité, konkrétne, že zabezpečovanie pozitívnych účinkov práva Spoločenstva na každodenný život občanov Európskej únie závisí v prvom rade na účinnosti politík Európskej únie a na vykonávaní dohľadu a monitorovaní metód, ktorými členské štáty plnia právne predpisy Spoločenstva.

Máme pozitívny názor na záväzok Európskeho parlamentu podporovať výmenu najlepších postupov medzi členskými štátmi. Podľa nášho názoru by takáto výmena významným spôsobom prispela k účinnejšiemu a viac zjednotenému uplatňovaniu práva Spoločenstva.

Na tomto mieste musím vysvetliť, že predsedníctvo Rady sa nemôže vysloviť k väčšine otázok a návrhov, ktoré sú zverejnené v tejto hodnotnej správe. Všetci určite viete, že administratívne vykonávanie právnych predpisov Spoločenstva je hlavne zodpovednosťou členských štátov, v súlade s ich ústavnými nariadeniami, a Komisie, ktorá je, ako ochrankyňa zmluvy, zodpovedná za monitorovanie jednotného uplatňovania práva Spoločenstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen, člen Komisie. − (DE) Vážený pán predsedajúci, vážený pán úradujúci predseda Rady, vážené dámy, vážení páni, Komisia je vďačná za to, že dnes dostala príležitosť diskutovať o týchto dôležitých otázkach s Európskym parlamentom a som veľmi vďačný za správu pani Frassoniovej a za jej príspevok, ktorý obsahuje hodnotné závery. Môžem Vás ubezpečiť, pani Frassoniová, že Komisia berie Vaše závery veľmi vážne.

Európska únia je spoločenstvom, ktoré sa riadi zásadami právneho štátu, a ako také je vo svete jedinečné. Jedine zákon môže zaručiť slobody, na ktoré majú občania nárok, a jedine zákon môže vytvarovať trhové hospodárstvo do takej podoby, ktorá zaručuje prospech všetkým.

Európska komisia je ochrankyňou zmlúv. Jej úlohou je zabezpečiť, aby sa všade vykonávali právne predpisy Spoločenstva a aby boli tieto právne predpisy uplatňované správnym spôsobom na každom mieste. Ani ten najlepší zákon však nemá žiadnu hodnotu, pokiaľ existuje len na papieri. Každý výbor preto zistí, že jedna z jeho najdôležitejších úloh je zabezpečiť, aby naše právne predpisy neboli tvorené iba z prázdnych slov.

Máme v rukách silné zbrane v podobe konania o porušení zmluvy a Európskeho súdneho dvora. Tieto zbrane sa musia použiť, ak neexistuje žiadny iný spôsob ako zabrániť porušovaniu právnych predpisov. Nie je to však samo osebe cieľom, a mohlo by sa stať, že sa tento nástroj nadmerným používaním otupí.

Komisia si nemyslí, že počet konaní o porušení zmluvy predstavuje meradlo toho, s akou závažnosťou a rozhodnosťou Komisia monitoruje uplatňovanie práva Spoločenstva. Komisia a domnieva, že takým meradlom je skôr nachádzanie riešenia problémov. Skutočným meradlom je to, koľko problémov súvisiacich s uplatňovaním práva Spoločenstva sa nám podarilo vyriešiť a ako rýchlo sa nám to podarilo.

Skutočne sme kriticky zhodnotili svoj spôsob práce a dospeli sme k nasledujúcim záverom: keď je už raz problém identifikovaný, potrebujeme ho vyriešiť rýchlo a účinne. Občania a podnikatelia majú nárok na rýchle odpovede. Preto, pani Frassoniová, sa vrátim ku Komisii s tým, čo ste povedali o situácii s odpadom v regióne Kampánia, a táto téma sa bude musieť prediskutovať. Úplne súhlasím s tým, že dôkladný, rýchly a rozhodný prístup je absolútne nevyhnutný všade tam, kde sa právne predpisy Spoločenstva nehoráznym spôsobom ignorujú.

V zásade dávame prednosť prístupu založenému na partnerstve pred konfrontačným prístupom. Komisia si preto praje vidieť viac dialógu a viac transparentnosti v týchto otázkach. Chceme si tiež stanoviť jasné priority: riešiť predovšetkým a rýchlo dôležité záležitosti a nepoužívať na rozlúsknutie orecha obrovské kladivo. Musíme tiež sprístupniť potrebné zdroje.

Dovoľte mi v tomto bode vysloviť ešte jednu stručnú poznámku. Ak sa hromadia problémy v súvislosti s uplatňovaním právnych predpisov Spoločenstva v konkrétnych otázkach, môže to byť preto, že samotné právne predpisy môžu byť nejasné alebo sporné. Nemali by sme hneď od začiatku automaticky predpokladať, že je to zapríčinené zlým postojom zo strany členských štátov.

Ako dôsledok týchto dôvodov sme podnikli súbor opatrení, pričom by som chcel hneď na začiatku povedať, že sa budeme aj naďalej uchyľovať ku konaniam o porušení zmluvy a budeme tieto konania začínať hneď ako budeme mať k dispozícii potrebné informácie. Navrhujeme však aj nový spôsob práce, pomocou ktorého dúfame, že budeme získavať potrebné informácie rýchlejšie.

Táto metóda je založená na zlepšení spolupráce s členskými štátmi ešte predtým, než sa dostaneme do štádia, v ktorom sa začnú oficiálne konania. Samozrejme, nebude sa to týkať takých prípadov – a toto je veľmi dôležité, pani Frassoniová – pri ktorých je hneď od začiatku zjavné, že s najväčšou pravdepodobnosťou dochádza k porušovaniu zmluvy. V takých prípadoch našim prvým krokom nebude rozhovor s príslušným členským štátom, ale konkrétne kroky.

Nie je to úplne nový proces, ide o predbežný postup, v ktorom budeme požadovať dodatočné postupy, aby sa nám podarilo dosiahnuť riešenie rýchlejšie a bez potreby začať konania o porušení zmluvy.

Všetky otázky a sťažnosti budú zodpovedané priamo a rýchlo a – v závislosti od podstaty problému – môžu viesť ku konaniam o porušení zmluvy. To znamená, že každé podanie bude zaregistrované a spracované. Ak bude toto podanie formulované ako sťažnosť, alebo ak sa bude dať považovať za sťažnosť, bude sa s ním zachádzať ako so sťažnosťou a Komisia vykoná príslušné kroky.

V súčasnosti prebieha testovanie tejto metódy v pilotnej fáze. V pilotnom projekte, ktorý bol navrhnutý tak, aby nám skutočne pomohol dosiahnuť pokrok, je zaangažovaných pätnásť členských štátov. Samozrejme, budeme Parlament informovať o výsledkoch pilotnej fázy a budeme s Parlamentom diskutovať o každom našom ďalšom kroku.

Zároveň sme však už teraz v pozícii, v ktorej sme schopní nájsť riešenie 90 % všetkých problémov, ktoré sa dostanú do našej pozornosti, bez toho, aby sme danú záležitosť museli riešiť súdnou cestou. Zdieľame však váš názor, že by sa to malo diať rýchlejšie. Prispieť k tomu by mal aj presun smerom k mesačným rozhodovacím cyklom, ktorý sa začal v januári. Zaručuje sa tým rýchlejšie a účinnejšie vykonávanie konaní o porušení zmluvy.

Snažíme sa, samozrejme, urobiť celý tento proces čo najviac transparentný a zároveň s tým zachovávať príslušné opatrenia súvisiace s dôvernosťou, ktoré od nás vyžaduje Európsky súdny dvor. Verejnosť bude mať online prístup k pravidelne aktualizovaným prehľadom všetkých konaní o porušení zmluvy, ktoré sú v danej dobe podané na súde.

V záujme transparentnosti a právnej istoty potrebuje tiež vedieť ako členské štáty uplatňujú právne predpisy Spoločenstva vo svojich príslušných národných kontextoch. Z toho dôvodu potrebujeme tabuľky zhody – na ktoré vyzýva aj správa – ktoré by jasne ukazovali stav vykonávania (právnych predpisov) v každom členskom štáte.

Vážené dámy, vážení páni, myslím si, že zdieľame rovnaký cieľ. Prajeme si mať také právo Spoločenstva, v ktoré môže mať každý občan Európskej únie úplnú dôveru.

 
  
MPphoto
 
 

  Diana Wallis, spravodajkyňa stanoviska Výboru pre petície. Vážený pán predsedajúci, počas minúty, ktorú mám k dispozícii v mene Výboru pre petície, by som chcela urobiť tri veci. Po prvé, chcela by som sa poďakovať pani Frassoniovej za jej spoluprácu na tejto výročnej správe, ale predovšetkým by som chcela objasniť význam, aký má Výbor pre petície pri procese monitorovania a vykonávania.

Domnievam sa, že táto dôležitosť bola, z dlhodobého hľadiska, Komisiou uznaná. Chcela by som sa za to pánovi komisárovi poďakovať, pretože medzi našimi dvoma inštitúciami by malo skutočne existovať partnerstvo, predovšetkým čo sa týka vzťahu medzi Komisiou a Výborom pre petície, ktorý je v podstate očami a ušami nás, zákonodarcov, smerom k našim občanom, ktorí k nám prichádzajú s konkrétnymi problémami, ktoré zažívajú.

Aby to však mohli naši občania skutočne urobiť, to ma privádza k môjmu druhému bodu. Vážený pán komisár, hovorili ste o tom, že naše právo je právom, podľa ktorého žijeme. K tomu, aby to tak skutočne bolo, však toto právo musí byť zrozumiteľné – pochopiteľné – pre našich občanov. Mala som dlhý dialóg s Vašou kolegyňou, pani komisárkou Wallströmovou, o zhrnutiach pre občanov, ktoré by pomohli našim občanom porozumieť nášmu právu. Pri mnohých príležitostiach nám sľúbila, že tieto zhrnutia sa budú pripravovať s každým legislatívnym nástrojom. Ešte stále však čakáme na skutočné dôkazy o tom, že sa tak deje.

Nakoniec chcem povedať, že Výbor pre petície – a tento bod je určený mojim kolegom poslancom – potrebuje oveľa väčšiu dôležitosť a oveľa viac zdrojov aj v samotnom Parlamente. Nie je to len rušiaci a otravný výbor. Robí si skutočnú prácu v tom, že nás v tejto oblasti spája s našimi občanmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Panayotopoulos-Cassiotou, v mene skupiny PPE-DE. - (EL) Vážený pán komisár, máte absolútnu pravdu: vláda zákona tvorí základy Európskej únie. Správne ste poukázali na to, že právne predpisy Spoločenstva sú prostriedkom, prostredníctvom ktorého sa dajú dosiahnuť ciele zmlúv EÚ, a ich zosobnenie je v záujme európskych občanov, ktorí majú právo dožadovať sa vykonávania týchto právnych predpisov.

Množstvo, rozsah a komplexnosť právnych predpisov sa neustále zvyšuje. My, poslanci Európskeho parlamentu z Európskej ľudovej stany, by sme chceli vyjadriť svoju spokojnosť: Komisia prostredníctvom svojej 23. výročnej správy o monitorovaní uplatňovania práva Spoločenstva, a tiež prostredníctvom vyhlásenia výsledkov v Európe, ukazuje svoju túžbu byť správcom zmlúv a zabezpečovať vykonávanie právnych predpisov.

Máte úplnú pravdu keď tvrdíte, že si želáme mať k dispozícii tabuľky zhody, vo veci ktorých dnes Rada prijala rozhodnutie. Pri vypracovávaní správy pani Frassoniovej, v prípade ktorej sme mali v Parlamente zaujímavé vypočutie, s Vami spravodajkyňa spolupracovala v rozsiahlej miere. Chcela by som Vám povedať, že pri prajeme, aby sa aj Parlament zúčastňoval na kontrolnom procese a chceme byť informovaní o Vašich aktivitách. Chceme, aby ste prichádzali do našich výborov, tak, ako to robíte v prípade Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Prajeme si vypočuť Vašu správu o pokroku.

Určite si prajeme, aby ste vzali do úvahy petície, ktoré dostávame, tak, ako na to upozorňujete so svojej správe. Chceli by sme tiež zdôrazniť, že, čo sa týka nášho rozhodnutia o imunitách, boli by sme radi, keby ste zasiahli a zabezpečili, že vnútroštátne súdy ich podporia.

Vykonávanie právnych predpisov Spoločenstva umožňuje európskym občanom dúfať, že demokracia, zákon a poriadok budú posilnené, a že orgány EÚ sa priblížia bližšie k nim. Dnes, po uznesení o novej reformovanej Lisabonskej zmluve, si všetci želáme lepšiu budúcnosť pre Európsku úniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, v mene skupiny PSE. - (PL) Vážený pán predsedajúci, jedným z cieľov práva Spoločenstva je vykonávanie rozličných politických stratégií EÚ. Uplatňovanie tohto práva by malo byť prioritou všetkých členských štátov, pretože sa tým – súčasne s kontrolou a monitoringom zo strany Komisie – zaručia pozitívne výsledky pre európskych občanov.

V minulosti celkový počet konaní týkajúcich sa porušenia právnych predpisov, ktoré sa začali na podnet Komisie, neustále rástol, pričom v roku 2005 dosiahol ich celkový počet takmer 2 700 prípadov. Napriek tomu, že sa Európska únia rozšírila o 10 nových štátov, po roku 2005 sme nezaznamenali žiadny celkový nárast počtu týchto porušení. Existuje však aj možnosť, že táto situácia nastala ako dôsledok toho, že sa tieto sťažnosti nedostatočným spôsobom zaznamenávali, prípadne ako dôsledok administratívnych problémov v inštitúciách zodpovedných za posudzovanie daných porušení.

Táto správa by sa mala oceniť predovšetkým preto, že obsahuje detailné štúdie prípadov porušenia práva spojené s konkrétnymi petíciami a rovnako aj preto, že obsahuje informácie o pripravenosti jednotlivých generálnych riaditeľstiev pre širokú spoluprácu v tejto oblasti. Mali by sme tiež privítať komplexné oznámenie Komisie „Európa výsledkov – uplatňovanie práva Spoločenstva“. Ešte stále je však potrebné, aby Komisia, s väčším dôrazom na detail, dopracovala otázky súvisiace s finančnými prostriedkami, ktoré budú k dispozícii pre posudzovanie prípadov porušenia práva, dĺžkou konaní v prípadoch porušenia práva, obmedzeným uplatňovaním článku 228 zmluvy a hodnotením uplatňovania prioritného kritéria.

Navrhovaná nová pracovná metóda, ktorá sa zavádza v roku 2008, najprv ako pilotný projekt v niektorých členských štátoch, a ktorej cieľom je, aby konania prebiehali s vyššou účinnosťou, si zaslúži uznanie. Jedna fáza tohto postupu, konkrétne, zasielanie prípadu príslušnému členskému štátu, ktorý je zodpovedný za nesprávne uplatňovanie práva Spoločenstva, však vyvoláva určité obavy: môže to mať za následok oslabenie úlohy ochrankyne zmlúv, ktorá prináleží Komisii.

Proces tvorby právnych predpisov Spoločenstva by mal prebiehať s cieľom riešiť problémy občanov takým spôsobom, ktorý by umožňoval, aby nachádzali rýchle odpovede na svoje otázky a sťažnosti, čo by im pomohlo ľahšie porozumieť a využiť svoje práva a zároveň by sa tým účinne znížil počet konaní týkajúcich sa porušenia práva. Nakoniec by som chcela veľmi srdečne zablahoželať pani Frassoniovej k veľmi kvalitne pripravenému dokumentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Diana Wallis, v mene skupiny ALDE Vážený pán predsedajúci, chcela by som zamerať pozornosť smerom k našim trom inštitúciám a zdôrazniť, aké dôležité je, že každá z nich sa zúčastňuje na úlohách súvisiacich s vykonávaním a monitorovaním.

Samozrejme, teraz je reč o správe Komisie. Komisia má, samozrejme, prvoradú zodpovednosť za vykonávanie a presadzovanie práva a my by sme jej v tejto súvislosti nechceli stúpať na päty. Domnievam sa však, že Komisia môže predpokladať, že v budúcnosti budeme sledovať jej kroky s oveľa väčšou pozornosťou.

Sme radi, že boli zohľadnené mnohé výstrahy, na ktoré sme upozorňovali v našej správe o zániku spoločnosti Equitable Life. Pri svojom vstupe do nového obdobia a skúšaní nových nápadov však musíme byť veľmi opatrní.

Predovšetkým, čo sa týka Rady, musíme sa ešte dohodnúť na tabuľkách zhody – pričom ma veľmi potešilo, že túto tému spomenul aj pán komisár – v súvislosti s každým jednotlivým právnym predpisom, aby mohol každý presne vidieť čo sa robí na úrovni členských štátov a kam zapadá každý jednotlivý právny predpis.

Pilotný projekt je vynikajúca myšlienka. Je to skvelé a som zvedavá ako to bude fungovať. Ale – a tu to moje „ale“ – som trochu skeptická, že sa doň zapojilo tak veľa členských štátov. Dúfam, že to nevnímajú ako nejaký druh „mäkkej“ alternatívy a že Komisia ich v takom prípade vyvedie z omylu.

Nakoniec prichádzam k samotnému Parlamentu. V období po prijatí Lisabonskej zmluvy budeme musieť vykonávať oveľa dôležitejšiu úlohu v súvislosti s monitorovaním. Nemôžeme predpokladať, že keď v tomto Parlamente schválime určitý právny predpis, bude to pre nás znamenať koniec daného procesu. Naše výbory budú musieť začať plniť oveľa dôležitejšie úlohy v oblasti kontroly. Už teraz sa pracuje na príprave jednej alebo dvoch vykonávacích správ, pričom ich počet bude postupne narastať, a my sa budeme musieť chopiť našich povinností rovnako ako ďalšie inštitúcie.

Ešte by som chcela dodať, ako postskriptum, avšak veľmi dôležité postskriptum, že sa musíme zamerať aj na vzdelávanie nášho súdnictva vo vnútroštátnych súdoch, aby sme zabezpečili, že aj oni budú vedieť, ako vykonávať právne predpisy Spoločenstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith, v mene skupiny Verts/ALE. Vážený pán predsedajúci, blahoželám svojej kolegyni a spolupredsedníčke mojej skupiny, pani Frassoniovej, ku včasnej a dobre premyslenej správe. Chcel by som tiež znovu zdôrazniť pripomienky pani Wallisovej a povedať, že s nimi absolútne súhlasím.

Vďaka schvaľovaniu právnych predpisov môžeme fungovať, je to však ich presadzovanie, ktoré skutočne prináša prospech našim občanom. Na druhej strane, naša neschopnosť tieto právne predpisy presadiť spôsobuje, že, úprimne povedané, vyzeráme ako hlupáci. Blahoželám Komisii k mnohým krokom, ktoré boli veľmi pozitívne. Musíme ich však dostať vyššie na zoznam priorít v programe tohto Parlamentu, pretože ešte stále prevláda silná predstava, aspoň v Škótsku je to určite tak, že pre každú krajinu platia iné právne predpisy. Som si plne vedomý toho, že za tento stav nenesie vinu len Komisia, ale že všetci musíme prispieť svojou mierou k riešeniu, ak sme jedna Európa.

Preto som veľmi rád, že môžem zablahoželať svojej kolegyni z politickej skupiny k tomu, že mnohé z bodov správy budú zohľadnené pánom komisárom. Chcel by som spomenúť ešte jednu oblasť, predovšetkým v súvislosti s právnymi predpismi pre oblasť životného prostredia, v ktorej vzniká veľa konfliktov: medzi mnohými veľmi hodnotnými zámermi jednotlivých právnych predpisov dochádza ku vzájomného konfliktu a my sa s týmto problémom musíme vysporiadať počas ich prípravy. Existujú len minimálne usmernenia zamerané na uplatňovanie práva pre miestne orgány, ktoré by sa týkali toho, ako by sa mali tieto orgány zachovať v prípade, ak nastane konflikt medzi hodnotnými zámermi. Bola nám sľúbená revízia týchto záležitostí v energetickom balíku, preto by som bol veľmi povďačný, ak by nám pán komisár mohol priblížiť, čo sa v tejto veci, ktorá neustále pokračuje, robí.

 
  
MPphoto
 
 

  Bert Doorn (PPE-DE). (NL) Vážený pán predsedajúci, aj ja by som chcel zablahoželať pani Frassoniovej k jej správe. Už sme tu mali niekoľko správ o vykonávaní právnych predpisov, pričom vo všetkých týchto správach sa dá nájsť jeden veľmi zreteľný spoločný znak: venovať viac pozornosti vykonávaniu práva, aj zo strany Európskeho parlamentu. V súčasnosti využívame vykonávacie správy. Ja sám budem v júli prezentovať správu o vykonávaní ôsmej smernice, ktorá sa bude týkať dohľadu nad účtovníkmi. Je dobré, že Parlament sa tiež vážne zaoberá transpozíciou právnych predpisov v členských štátoch.

Ja by som sa v tejto súvislosti rád zameral na otázku dozorných orgánov. Hovoríme tu o transpozícii vykonávanej orgánmi v členských štátoch a sudcoch, ktorí uplatňujú zákon. Mnohé členské štáty však majú nezávislé dozorné orgány, ktoré uplatňujú a vypracovávajú právne predpisy. V praxi sa medzi rozličnými členskými štátmi, ako aj medzi dozornými orgánmi, vytvorili veľké rozdiely. Čoraz častejšie musia firmy, ktoré podnikajú medzinárodne v niekoľkých členských štátoch, čeliť odlišným požiadavkám od rozličných dozorných orgánov z rozličných členských štátov. Toto je nesmierne nepríjemné a zabraňuje to fungovaniu vnútorného trhu.

Chcel by som hovoriť ešte o jednej veci. Už sa viac nemôžeme vyhnúť ďalšiemu preskúmaniu legislatívnych nástrojov, ktoré sa používajú v Európe. Až doteraz sme prevažne pracovali so smernicami, kde sme sa zaoberali harmonizáciou. Pán komisár Verheugen povedal už pri niekoľkých príležitostiach, že v budúcnosti môže byť zmysluplné viac využívať regulačný nástroj pre právne predpisy o vnútornom trhu, aby sme sa počas transpozície smerníc vyhli rozličným problémom, akými sú napríklad vyberanie len niektorých vyhovujúcich právnych predpisov alebo takzvané pozlacovanie. Viem, že aj v národných parlamentoch, obzvlášť v holandskom parlamente, si poslanci začínajú pomaly ale isto uvedomovať, že vykonávanie, ktoré je spojené s pozlacovaním alebo vyberaním len niektorých vyhovujúcich právnych predpisov, môže poškodiť fungovanie vnútorného trhu a tiež domáce hospodárstvo. Vzhľadom na túto skutočnosť nie je krok smerom k regulácii – tam, kde je to možné – už viac takým skvelým krokom.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Medina Ortega (PSE). - (ES) Vážený pán predsedajúci, sme si vedomí dôležitosti Vášho poslania monitorovať uplatňovanie práva Spoločenstva. Hovoríme tu o vzťahoch medzi nadnárodnou inštitúciou a národnými vládami. Národné vlády sú silné subjekty s veľkou mocou, sú tiež verejnými orgánmi. Za normálnych podmienok je Komisia ochrankyňou práva Európskej únie, pričom pre občanov je to v mnohých prípadoch jediná záruka, ktorú majú, že tieto zákony (pretože právo Spoločenstva je zákon) sa budú správne uplatňovať.

Správa pani Frassoniovej je zameraná na posilnenie toho, čo by som ja nazval chrbtovou kosťou Komisie, aby si Komisia uvedomila dôležitosť tejto svojej úlohy a aby v momente pravdy – aj keď pred ním môžu prebehnúť rokovania s vládami o komplikáciách, ktoré môžu nastať – konala tak, ako to od nej občania očakávajú: s razanciou a silou uplatňovala právo Spoločenstva.

Existujú obavy, že, následne po rozšírení Európskej únie, sa zdá, ako by Komisia uplatňovala menej prísne kritériá voči novým členským štátom, než uplatňovala voči starším členom Únie. To by malo negatívny vplyv na konsolidáciu Európskej únie aj na dobrú povesť samotnej Európskej únie v týchto členských štátoch. Vzhľadom na to, že som sledoval mnoho konaní o porušení práva zo strany Komisie, môžem Komisiu ubezpečiť, že vtedy, keď zasiahne, sa obyvatelia, a dokonca aj verejné orgány, cítia byť posilnení opatreniami Komisie v tejto oblasti.

Inými slovami, myslím si, že správa Európskeho parlamentu, návrh predložený pani Frassoniovou, a tiež stanovisko pani Willisovej, sú zamerané na posilnenie Komisie, aby sa Komisia voči vládam necítila byť osamotená a bezbranná, ale aby vedela, že tu má Európsky parlament, ktorý jej pomôže posilniť jej úlohu dohľadu a monitorovania, ktorú má v súvislosti s uplatňovaním práva Spoločenstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Margrete Auken (Verts/ALE). - (DA) Vážený pán predsedajúci, európski občania majú rozhodujúci význam pre právne predpisy EÚ. Nie sú len obeťami porušenia práv, ako to bolo v prípade Neapolu. V mnohých environmentálnych otázkach často zohrávali kľúčovú úlohu. Ako strážni psy stoja na stráži, aby zabezpečili, že právne predpisy sa budú uplatňovať správnym spôsobom vo všetkých častiach Európy, pričom v mnohých prípadoch sú jediní, ktorí to robia. Z toho dôvodu by mala Európska únia podporovať svojich občanov, tak, že im zabezpečí silnú pozíciu. Keď upozorňujú na porušovanie právnych predpisov Spoločenstva, ich sťažnosti by sa mali vybavovať s potrebnou vážnosťou a úctou. Úprimne dúfam, že toto nie je pokus zo strany Komisie zastaviť mnohé z týchto sťažností, preto to by bol zlý krok. Chcel by som sa preto poďakovať pani Frassoniovej za to, že upozornila na tieto hrozby. Jej vynikajúca správa sa stane dôležitým základným krokom v správnom smere. Občania Európskej únie získajú prostredníctvom Lisabonskej zmluvy silnejšiu pozíciu, ale ak to má znamenať aj niečo iné než len bezcennú ozdobu, ich príspevok k EÚ sa musí brať vážne.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Zwiefka (PPE-DE). - (PL) Vážený pán predsedajúci, chcel by som zablahoželať pani Frassoniovej k vynikajúco pripravenej správe. Chcel by som tiež povedať ako ma potešilo, že podľa štatistík, ktoré tu predstavila Európska komisia, týkajúcich sa počtu konaní v prípadoch súvisiacich s porušením právnych predpisov EÚ, nemal vstup 10 nových členských štátov do ÉÚ žiadny vplyv na počet zaznamenaných porušení. Štatistiky však nevytvárajú celý obraz o danej situácii. Jedným z najdôležitejších mechanizmov, ktorý nám umožňuje kontrolovať aký je skutočný stav uplatňovania európskeho práva, je systém predsúdnych referencií, ktorých cieľom je dať vnútroštátnym súdom možnosť poskytnúť jednotný výklad uplatňovania európskeho práva v členských štátoch. Základným problémom tohto postupu je však doba čakania na odpoveď súdu, ktorá je ešte stále veľmi dlhá (približne 20 mesiacov). Hlavnou príčinou je doba potrebná na vykonanie prekladu, čo je okolo deväť mesiacov. To, že v mnohých národných parlamentoch počúvame hlasy domáhajúce sa obmedzenia rozpočtu, predovšetkým na písomné preklady, spôsobuje obavy.

Odporúčania Európskej komisie pre členské štáty a kandidátske krajiny sú založené na predpoklade, že právo Európskej únie bude účinne zavedené, keď sa zamestná personál s príslušnou kvalifikáciou a keď budú vyčlenené príslušné finančné prostriedky. Ja tento názor úplne nezdieľam. Počet personálu a veľkosť dostupných finančných prostriedkov nie je tým správnym meradlom. Potrebná je tiež rozhodnosť a angažovanosť vo veci zavádzania európskeho práva. Správne vykonávanie úloh, ktoré stoja pre členskými štátmi a kandidátskymi krajinami, si vyžaduje tri faktory: vedomosti, kompetenciu a pripravenosť. Prvý z týchto faktorov, t.j. disponovanie potrebnými vedomosťami, už dnes nie je problémom. Druhý faktor, t.j. schopnosť zavádzať výsledky Spoločenstva, sa viaže na vyčlenenie príslušných finančných prostriedkov a na zamestnanie dodatočných pracovníkov. Komisia v súčasnosti dáva najväčší dôraz na tento konkrétny aspekt. Tretí faktor, t.j. pripravenosť tých, ktorí majú zavádzať a uplatňovať európske právo, sa najviac podceňuje.

Pripravenosť zavádzať právo Spoločenstva do praxe záleží na inštitúciách a na systéme postupov, stimulov a obmedzení. O úspechu alebo neúspechu zavádzania práva Únie bude v konečnom dôsledku rozhodovať konkrétny inštitucionálny model. Vedomosti a finančné prostriedky nie sú všetko. Potrebná je tiež dobrá vôľa konať.

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). - (DE) Vážený pán predsedajúci! Pán podpredseda, vo svojom úvodnom prejave ste poukázali na to, že Komisia nechce konať slepo, ale prostredníctvom diskusie s členskými štátmi sa pokúsi zistiť, či je potrebné niečo urobiť. Avšak, ani v rámci samotnej Komisie, ktorá je koniec koncov kolegiálnym orgánom, nie vždy existuje jasné a jednotné stanovisko k určitým otázkam.

V oblasti dopravy vidím v súčasnosti tému, ktorá bude pre nás v nasledujúcich rokoch predstavovať čoraz väčší problém – a pravdepodobne to tak bude aj v rámci Komisie – a tou je koncepcia, na základe ktorej by finančné prostriedky mali byť presmerované do takých druhov dopravy, ktoré sú viac šetrné voči životnému prostrediu, a to prostredníctvom krížových dotácií z finančných prostriedkov, ktoré sa zarábajú v oblastiach menej šetrných voči životnému prostrediu – cestné poplatky, parkovacie poplatky, atď. Svojim spôsobom ide o formu dotácie. Prebehli už v tejto veci nejaké diskusie a ako vyzerá daná situácia?

 
  
MPphoto
 
 

  Katalin Lévai (PSE). – (HU) Ďakujem vám, pán predsedajúci. Ako tu už spomenuli aj niektorí moji predrečníci, úspech v dosahovaní cieľov vytýčených v zmluvách a legislatívnych aktoch bude závisieť od toho, aké účinne budú členské štáty pri uplatňovaní právnych predpisov Spoločenstva a ako ich budú transponovať do národných rámcov.

Ak neuspejú pri uplatňovaní alebo správnom presadzovaní právnych predpisov, alebo ak sa im nepodarí úplne dodržať ciele, ktoré sú v nich stanovené, potom budeme mať problém. V posledných rokov sa táto tendencia dodržiavania právnych predpisov zlepšila a myslím si, že aj dodržiavanie právnych predpisov zo strany nových členských štátov je dobré. Dúfam, že to nie je len preto, že je k nám, novým členským štátom, Komisia viac zhovievavá, ale preto, že skutočne vkladáme veľké úsilie do plnenia kritérií a naplnenia toho, čo sa od nás očakáva.

Orientácia v byrokratickej džungli je však, bohužiaľ, ešte stále veľmi zložitá. Vieme, aký obrovský počet legislatívnych opatrení existuje a transpozícia týchto opatrení do vnútroštátnych a regionálnych právnych predpisov je často nesmierne časovo náročné. Zjednodušenie byrokratického jazyka a rozšírenejšie používanie hodnotenia vplyvov by bolo veľmi dôležitým krokom, rovnako ako zabezpečenie toho, že vykonávanie postupov podávania sťažností bude trvať čo najkratšie. Ďakujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Wiesław Stefan Kuc (UEN). - (PL) Vážený pán predsedajúci, vykonávanie právnych predpisov Spoločenstva jednotlivými členskými štátmi je jednou zo základných zásad Európskej únie. Preto je monitorovanie a odstránenie odchýlok cieľom mnohých opatrení. Kontrola jednotlivých štátov a zverejnenie výsledkov kontroly by občanom umožnili zúčastňovať sa na zavádzaní právnych predpisov EÚ v jednotlivých štátoch.

V súčasnosti je situácia taká, že, napríklad v Poľsku, sa ešte stále uplatňuje dodatočné vnútroštátne zavádzanie dane z pridanej hodnoty, DPH, a to aj napriek šiestej smernici a rozhodnutiam súdu. Rovnaká vec sa týka aj dvojitého zdanenia príjmu. Známe sú prípady, kedy sa uplatňovala daň na motorové vozidlá zakúpené poľskými občanmi v krajinách Európskej únie, napriek rozhodnutiam vydaným Súdnym dvorom, a tiež prípady oneskorenia výplaty náhrad nesprávne vypočítaných poplatkov, ktoré boli zaplatené.

Jedna zo zvlášť kurióznych vecí je tá, že naši občania sú roky zadržiavaní vo väzbe, bez toho, aby bol vynesený akýkoľvek rozsudok. Obyvatelia Poľska netrpezlivo čakajú na reakciu Európskej komisie na predložené príklady a na obmedzenie nezákonných krokov zo strany našej vlády.

Nakoniec by som chcel srdečne zablahoželať pani Frassoniovej, škoda len, že táto správa sa týka trochu vzdialenej minulosti, bolo by dobré, kedy sa zaoberala rokom 2007.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens-Peter Bonde (IND/DEM). - (DA) Vážený pán predsedajúci, komitológia je štúdia o tom, ako obmedziť demokraciu bez toho, aby si to voliči uvedomili. Najprv sa moc presunie od voličov a ľudom volených zástupcov smerom k vládnym úradníkom a lobistom za zatvorenými dverami v Bruseli. Hlasovanie sa potom upraví komplikovanými pravidlami, ktoré si nikto nedokáže zapamätať, o ktorých nevie napísať ani jeden novinár a ktoré nevie vysvetliť ani jeden autor učebníc. Podstatou celého tohto procesu je to, že rozhodnutia sa budú prijímať nevolenými predstaviteľmi v Komisii, pokiaľ sa nepodarí vytvoriť mechanizmus kvalifikovanej väčšiny proti rozhodnutiam Komisie. Je to legislatívna moc, ktorá sa mení na moc výkonnú. Sú to transparentné právne predpisy, ktoré sa menia na tajné vyhlášky. Je to väčšinová demokracia, ktorá sa mení na menšinovú vládu. Nie je to absolútna samovláda, smeruje však týmto smerom so štipkou Mussoliniho podnikových myšlienok.

Prostredníctvom novej medziinštitucionálnej dohody môže Parlament túto záležitosť dostať späť do svojho programu, ale len vtedy, ak pravé a ľavé krídla v tomto Parlamente dosiahnu dohodu a dokážu pre ňu získať podporu absolútnej väčšiny poslancov. Potrebujeme zahodiť zmes autokracie a vládnuť s dôvtipom a korporativizmom! Zaviesť demokraciu do všetkých právnych predpisov! Presaďme, aby sa základnou zásadou stalo to, že väčšina ľudom volených zástupcov, buď v národných parlamentoch alebo tu, v Európskom parlamente, bude stáť za každým zákonom! Zákonodarná právomoc vládnych úradníkov a lobistických skupín by mala byť vecou minulosti, bohužiaľ sa však znova zapracováva do Lisabonskej zmluvy. To je aj ďalší dobrý dôvod k tomu, aby sa o tejto zmluve rozhodovalo v referende.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, úradujúci predseda Rady. V mene predsedníctva by som chcel vo svojom záverečnom príhovore zdôrazniť, že predsedníctvo si je vedomé faktu, že monitorovanie uplatňovania práva Spoločenstva je nesmierne dôležité k tomu, aby sa právo univerzálne dodržiavalo, a aby sa ochránili všeobecné právne zásady, na ktorých je založené fungovanie Spoločenstva.

V prvom rade je to však dôležité pre zabezpečenie právnej istoty medzi európskymi občanmi. Nemalo by sa zabúdať, že európski občania plnia dôležitú úlohu pri vykonávaní práva Spoločenstva. Táto úloha sa odráža aj v počte sťažností podaných občanmi v súvislosti s porušením práva Spoločenstva.

Počas diskusie, ktorú som veľmi pozorne sledoval, bolo niekoľko ľudí veľmi prekvapených, že sa od rozšírenia Európskej únie nezvýšil počet porušení práva, alebo aspoň počet zaznamenaných porušení práva. Niekoľko rečníkov upodozrievalo Komisiu, že nie je taká prísna voči takzvaným novým členským štátom.

Musím zdôrazniť, že predsedníctvo nemá žiadny dôvod alebo dôkaz, ktorý by podporoval tieto podozrenia. Môžem však ponúknuť aspoň jedno možné vysvetlenie. V prípade takzvaných nových členských štátov je potrebné zohľadniť fakt, že sa stali členskými štátmi až po mnohých rokoch intenzívnej transpozície práva Spoločenstva do svojich vnútroštátnych právnych systémov, preto je pre ne teraz jednoduchšie pokračovať v tomto procese v menšom rozsahu. Toto je iba taká pripomienka k poznámke upodozrievajúcej Komisiu z toho, že nie je rovnako prísna ku všetkým členským štátom. Domnievam sa však, že by bolo vhodné, keby sa k tejto téme vyjadril pán komisár.

Na záver by som chcel zdôrazniť, že predsedníctvo prikladá veľkú dôležitosť spoločným zodpovednostiam a zámerom, ktoré sú definované v medziinštitucionálnej dohode o lepšom zákonodarstve. Nakoniec by som chcel povzbudiť všetky inštitúcie a členské štáty, aby si splnili svoje povinnosti týkajúce sa transpozície a uplatňovania práva Spoločenstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen, člen Komisie. − (DE) Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, už som tu povedal, že dnešná diskusia by nemala ostať bez dôsledkov, a chcel by som toto tvrdenie opäť zdôrazniť. Budem informovať pána Junga o obsahu tejto diskusie a o príspevkoch zo strany Parlamentu. Predložím tiež niekoľko návrhov, pretože tu dnes počas diskusie odznelo niekoľko veľmi dôležitých návrhov, ktoré by Komisia mala brať vážne.

Dovoľte mi vysloviť ešte jednu poznámku založenú na filozofii práva: spoločenstvo národov dodržujúce zásady právneho štátu je založené na dôvere. Môže fungovať jedine vtedy, ak si tí, ktorí sa na ňom zúčastňujú, vzájomne dôverujú. To je aj dôvod, prečo musia v ústavnom štáte súdne konania prebiehať na verejnosti, a je to tiež dôvod, prečo úplne súhlasím s tým, čo povedala pani Wallisová. Informácie sú rozhodujúce a transparentnosť je nevyhnutná.

Pri uplatňovaní a výklade práva sa nesmie používať žiadna politika utajovania. Všetko sa musí diať otvorene a verejne. To je to, čo si odnášam z tejto diskusie, a o čom som bol vždy presvedčený. Súhlasím s tým, čo povedala pani Wallisová v súvislosti s úlohou Výboru pre petície. Ako jej zákazník, svojim spôsobom, otvorene priznávam, že si to niekedy vyžaduje obrovské množstvo práce a úsilia, ale občania majú právo od nás toto úsilie očakávať. Okrem toho nás petície, ktoré dostávame, učia veľmi veľa o tom, ako naši občania vnímajú naše právne predpisy a naše politiky.

Pani Frassoniová, pani komisárka Wallströmová už sľúbila, že v budúcnosti budeme vytvárať zhrnutia pre občanov. Odvtedy Komisia vydala v tejto veci aj formálne uznesenie, takže sa to tak skutočne bude, a ja som absolútne presvedčený, že nájdete spôsoby a prostriedky, pomocou ktorých sa postaráte o to, aby sme to skutočne robili. Už sa o tom rozhodlo a bude sa to diať.

Mnoho poslancov tu premýšľalo nad otázkou nových členských štátov, a nad tým, ako je možné, že, aj napriek nárastu v počte členských štátov, nedošlo k nárastu v počte konaní o porušení zmluvy.

Komisia má v tejto veci veľmi jasný názor, konkrétne, že pre to existujú dva dôvody: po prvé – a tu sa cítim byť tak trochu v rozpakoch, pretože by som mal povedať, že za to vďačíme kvalitnej práci, ktorú vykonal predchádzajúci komisár pre rozšírenie – súvisí to s faktom, že nové členské štáty sa pripravili tak dôkladne na svoj acquis, že v čase ich vstupu do Únie spĺňali požiadavky presnejšie, než staré členské štáty. Tento fakt môžem skutočne potvrdiť. Je to absolútna pravda. Nikdy by sme nemohli uzavrieť zmluvy o pripojení, ak by nebol splnený acquis.

Druhý dôvod je možno viac praktický: občania nových členských štátov sa musia postupne naučiť, že môžu podávať sťažnosti, a musia sa tiež naučiť, ako tieto sťažnosti podávať. Z toho dôvodu sa domnievam, že počet sťažností bude narastať.

Pán Smith tu spomenul, že právo musí byť tiež jasné a uplatniteľné, predovšetkým v súvislosti s právnymi predpismi pre oblasť životného prostredia. Ako viete, Komisia pracuje na preskúmaní všetkých právnych predpisov Spoločenstva, ktoré chce ukončiť do konca budúceho roka, aby zistila kde a ako by sa dali zjednodušiť. Len pred niekoľkými dňami sme, ako súčasť nášho oznámenia o pokroku v projekte zlepšenia právnej úpravy, sľúbili, že celý tento proces bude skutočne dokončený do konca budúceho roka.

Pán Medina, nemusíte sa obávať, že Komisia zametá sťažnosti pod koberec. Z mojej viac ako osemročnej skúsenosti člena Komisie Vás môžem ubezpečiť, že som musel brzdiť prílišnú horlivosť oddelení Komisie, v súvislosti použitím zbraní ťažkého kalibru v procesoch konania o porušení zmluvy, oveľa častejšie, než som ich musel urgovať. Oveľa častejšie im musím hovoriť: „Počkajte trochu, spomaľte, skúste sa s nimi najprv porozprávať, aby sme zistili, či sa tieto veci nedajú vyriešiť pokojnou cestou“. Riziko, že by oddelenia Komisie mali tendenciu zametať veci pod koberec, v podstate neexistuje. Som si istý, že k tomu nedochádza.

Čo sa týka otázky pána Racka: rozhodnutia a porušení zmluvy, nech už ide o prvotný, záverečný, alebo akýkoľvek iný krok medzitým, si vyžadujú formálne rozhodnutie kolégia komisárov. Týmto spôsobom je to organizované. V tejto chvíli nie som schopný odpovedať na Vašu otázku týkajúcu sa konkrétneho problému krížových dotácií, ale postarám sa o to, aby ste na ňu dostali odpoveď do konca tohto týždňa.

V súvislosti so zmienkou pána Kuca o dĺžke väzby počas čakania na súdne konanie priznávam, že ak by sa takýto prípad objavil, bol by to škandál, je to však mimo právomocí Európskej únie. Príslušným súdom pre takéto prípady je Európsky súd pre ľudské práva.

Dámy a páni, ďakujem vám za všetky vaše návrhy a za konštruktívny priebeh tejto diskusie. Som si úplne istý, že keď o tejto téme budeme na budúci rok opäť diskutovať, budeme sa nachádzať už o krok ďalej.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Frassoni, spravodajkyňa. − (IT) Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, chcela by som sa poďakovať svojim kolegom poslancom, pánovi komisárovi a predsedníctvu za ich účasť na tejto diskusii, ktorá, ako povedal pán komisár Verheugen, sa týmto nekončí.

Spomeniem v rýchlosti len niekoľko bodov. Chcela by som sa vyjadriť k záležitosti stanovovania priorít, o ktorej hovoril pán komisár Verheugen. Domnievam sa, že by to mohol byť riskantný krok. Až doteraz však nebol nikdy odskúšaný. Vždy som bola tak trochu skeptická v súvislosti s možnosťou skutočného stanovovania priorít. V každom prípade, ak skutočne chcete kráčať touto cestou, vezmite na seba riziko transparentnosti a začnite o týchto prioritách diskutovať. V opačnom prípade by mohli vzniknúť podozrenia, že priority boli zvolené preto, že sa chcete vyhnúť nepríjemných porušeniam. Nemyslím si, že by to bolo dobré.

Druhou mojou pripomienkou je fakt, že aj napriek tomu, že Komisia popiera, že by potrebovala viac zdrojov, pomocou ktorých by riešila prípady porušenia, skutočnosť je taká, že takmer na každom stretnutí, ktoré som absolvovala s Vašimi kolegami komisármi, mi každý z nich tvrdil, že nemajú dostatočné zdroje a dostatočný počet ľudí, aby sa mohli s týmto problémom vysporiadať.

V dnešnej diskusii zazneli otázky týkajúce sa počtu prípadov porušenia práva v nových členských štátoch, pričom to, čo k tejto veci povedal pán komisár a predsedníctvo, je zrejme pravda. Mali by sme však vedieť aj to, že, napríklad, vo veciach týkajúcich sa životného prostredia, máme len dvoch alebo troch úradníkov, ktorí sa zaoberajú všetkými desiatimi novými členskými štátmi, takže je očividné, že máme jasný problém s ľudskými zdrojmi.

Nakoniec je tu záležitosť týkajúca sa úlohy Parlamentu. Prostredníctvom interných diskusií diskutujeme o rozličných spôsoboch, ktorými by sme svoju úlohu spoločne pracujúceho zákonodarného orgánu mohli urobiť účinnejšou, tým, že by sme sledovali následné uplatňovanie smerníc, ktoré sme schválili. Myslím si, že musíme s určitosťou urobiť dve veci: tou prvou je rozhodným spôsobom, prostredníctvom politického rozhodnutia, posilniť úlohu Výboru pre petície, ktorý, ako povedala pani Wallisová, je našim oknom do sveta; tou druhou je systematicky organizovať zasadania o uplatňovaní, ktoré si však vyžadujú otvorenú spoluprácu zo strany Komisie. Pretože ak budeme organizovať zasadania, na ktorých budeme diskutovať o uplatňovaní smerníc, a úradník zastupujúci Komisiu na týchto zasadaniach bude mlčať, prípadne bude rozprávať o veciach, o ktoré nemáme veľký záujem – možno preto, že nebude môcť povedať to, čo by sme skutočne chceli vedieť – potom sa celý tento proces stane zbytočný.

V každom prípade vám ďakujem a som si istá, že sa o tejto veci budeme ešte v budúcnosti zhovárať.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Rozprava sa končí.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra o 12.00 hod.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia