Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0066/2008

Rozpravy :

PV 19/02/2008 - 4

Hlasování :

PV 21/02/2008 - 4.5
CRE 21/02/2008 - 4.5
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


Doslovný záznam ze zasedání
Čtvrtek, 21. února 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

5. Vysvětlení hlasování
Zápis
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: Diana WALLIS
Místopředsedkyně

 
  
  

Ústní vysvětlení hlasování

 
  
  

- Zpráva: André Brie (A6-0491/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Paní předsedkyně, včera jsem v rozpravě k CE značce znovu Komisi upozornila, že stále není zahájena registrace CE značky, ačkoliv je v evropské legislativě zakotvena už 16 let a před třemi měsíci jsem o to požádala v interpelaci.

Vítám, že pan komisař pro podnikání včera opět slíbil, že věc urychlí, ale nejsem si jista, zda vnímá, že je důležitá registrace i na zahraničních trzích. Do té doby totiž není možné podávat žaloby na náhradu škody vůči těm výrobcům a importérům, kteří evropskou značku shody symbolizující bezpečnost výrobku zneužívají pro nekalou konkurenci a klamání zákazníků jak v Evropě tak v zahraničí. Jistě by to přispělo k vyčištění trhu od nekalé konkurence.

 
  
  

− Situace v Gaze (RC-B6-0066/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE). – (HU) Velice děkuji. Vstoupit do pásma Gazy a setkat se tváří v tvář s každodenními důsledky okupace a blokády byl šokující zážitek. 80% obyvatel je nezaměstnaných, Izraelci čas od času přerušují dodávky elektřiny a vody, mnoho lidí má jídlo jen jednou denně a velká většina obyvatel neměla po řadu let možnost opustit území menší než Budapešť. Jak uvedl izraelský profesor, Gaza je vězení a její obyvatelé jsou vězni, u kterých se dá těžko očekávat rozumné chování.

Současně je rovněž rozhořčující, že některé palestinské skupiny používají rakety z území Gazy k ohrožování životů nevinných izraelských civilistů. Krize zašla příliš daleko na to, aby ji bylo možné řešit tradičním způsobem. Obě strany se staly vězni svých vlastních extremistů a nejsou kvůli nim schopny dosáhnout skutečných ústupků.

Mezinárodní společenství a především Evropská unie musí Izrael a Palestince nutit ke smírnému vypořádání. Hlasoval jsem pro doporučení v naději, že členské státy přijmou rozhodnější kroky.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Také nesmírně hluboce soucítím s lidmi v pásmu Gazy, kteří se stali rukojmí v rukou Hamásu. Ovšem dnešní rezoluci Evropského parlamentu jsem nemohla podpořit, protože nebyl odstraněn článek vyzývající k jednání mezi Palestinskou samosprávou a Hamásem. Všichni víme, že se s teroristy, kteří obsadili Gazu, nedá jednat. Tato výzva Parlamentu je pokrytectví, jehož cílem je postavit Hamás do role partnera pro Palestinskou samosprávu. Nechci se podílet na legitimizaci teroristické organizace.

Myslím, že situace bohužel spěje k intervenci, která by však měla mít legitimitu Spojených národů.

A v tom by měla Evropa hrát velice aktivní úlohu.

 
  
  

Sedmá Rada pro lidská práva Spojených národů (RC-B6-0092/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI). – (NL) Paní předsedající, na rozdíl od toho, co tento Parlament tvrdí, nemá Rada Spojených národů pro lidská práva ve skutečnosti při prosazování lidských práv ve světě tak důležitou úlohu. Jak by tomu také mohlo být jinak? Pouze 25 ze 47 členů Rady jsou svobodné demokratické státy, devět z nich je nesvobodných a tři, Čína, Kuba a Saúdská Arábie, patří k největším porušovatelům lidských práv na světě. Tyto země pošlapávají deklaraci lidských práv OSN a brání sebe a ostatní režimy proti jakékoli kritice. V některých případech Rada prostě narušila dohled nad lidskými právy. Rada stále ani v nejmenším neodsoudila současnou největší světovou krizi lidských práv, Dárfúr. Spíše než aby provolával slávu takové posluhovačské instituci, měl by tento Parlament raději do svého usnesení zahrnout uvedené záležitosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). – (NL) Paní předsedající, chci nejen souhlasit s tím, co právě uvedl můj kolega pan Dillen, ale rovněž chci poukázat na to, že usnesení uráží postoje k náboženství, které Rada přijala. Toto usnesení doslova uvádí, cituji, že lidé „s odpovědností musí vyjádřit svůj názor a že svoboda vyjádření názoru může být omezena ve věcech týkajících se veřejného zdraví a morálky omezena“. Toto usnesení se samozřejmě týká zákazu veškeré kritiky islámu. Rada pro lidská práva OSN tím směřuje přímo proti svým vlastním oficiálním cílům, ochraně práva na svobodné vyjadřování a tedy i ochraně lidských práv samých.

 
  
  

− Zpráva: Françoise Castex (A6-0024/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, je mi velkým potěšením vyslovit se jménem celé skupiny Evropské lidové strany a Evropských demokratů i svým vlastním jménem ve prospěch hlasování pro konečné znění této zprávy. Zpráva se zabývá krutou skutečností, že je mnohem více starších než mladých lidí, protože lékařská péče i způsob života nám všem umožňují žít v průměru déle – bohužel ne všem, ale v průměru. Proto je i v důsledku poklesu porodnosti mnohem více seniorů, což je důvod, proč v dokumentu požadujeme opatření podporující nárůst porodnosti.

Chtěl bych poukázat na to, že Evropská lidová strana spolu se skupinou Unie pro Evropu národů a jinými skupinami požádala o vypuštění bodu 24. Hlasovali jsme pro vypuštění, bohužel většina v tomto Parlamentu nebyla pro. Domnívám se, že doba pro mé vystoupení již uplynula.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). – (NL) Paní předsedající, podstatou zprávy paní Castexové je nepochybně to, že naznačuje obrovské demografické výzvy, před kterými Evropa stojí. Zpráva nepochybně uvádí mnoho dobrých otázek, myšlenek a řešení. Skutečně musí být urychleně zajištěny lepší úlevy na děti, starší pracovníci musí skutečně získat další příležitosti na trzích práce a zdravotnické služby se musí skutečně připravit na výzvu, kterou představuje zrychlené stárnutí obyvatel.

Na druhé straně tento Parlament schází ze správné cesty úvahami o imigraci jako nástroji pro zajištění demografické a hospodářské budoucnosti Evropy. Právě nedávno jeden z nejdůležitějších poradců britského předsedy vlády, Lord Turner, popsal axiom, podle kterého jsou přistěhovalci nezbytní pro doplnění nedostatku pracovníků jako axiom, cituji: „ekonomicky neznalý a zcela nesprávný“. Evropa již má milion nezaměstnaných přistěhovalců, spolu se všemi s tím souvisejícími problémy. S příchodem dalších přistěhovalců se tyto stávající problémy mohou jen zhoršit.

 
  
  

− Zpráva: Ambroise Guellec (A6-0023/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). – Paní předsedající, při hlasování o zprávě, kterou předložil pan Guellec o politice soudržnosti, jsem nemohl podpořit kompromisní pozměňovací návrh 4, který požaduje „navýšené finanční zdroje pro politiku soudržnosti“ v budoucnosti.

Automatické zvyšování dotací EU snad není nejodpovědnější přístup, máme-li praktický problém s jejich smysluplným a účinným využitím. Namísto toho jsem pro používání pojmu „dostatečné finanční zdroje“.

 
  
  

Písemná vysvětlení hlasování

 
  
  

- Zpráva: Monica Frassoni (A6-0462/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. − (PT) V Evropské unii, zaplavené nejrůznějšími směrnicemi o podrobných otázkách, které by byly vzhledem k jejich konkrétní povaze a úrovni rozvoje lépe řešeny na úrovni členského státu, nemůže být nezajímavé zjistit, jak bude Evropská Komise postupovat při kontrole provádění práva Společenství.

Jedním ze závěrů, které lze vyvodit je to, že každé generální ředitelství má svůj vlastní a velmi odlišný způsob práce, ale není jasné, zda různým způsobem pracují i členské státy, ačkoli nám zkušenost říká, že malé a střední země postupují zpravidla přísněji než evropské velmoci. Právě k tomu došlo v případě Paktu stability.

Tato poslední zpráva zavádí nový prvek, kterému Petiční výbor Evropského parlamentu tleská. Do výroční zprávy a jejích příloh Evropský parlament poprvé zařadil údaje o konkrétním a podrobném řešení porušování právních předpisů ve věci petic.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), písemně. ? (PL) Paní Frassoni připravila dobrou zprávu. Podporuji návrh na zjednodušení provádění práva Společenství a zavedení souhrnných schůzí k tomuto účelu. Rovněž jsem pro semináře věnované provádění právních aktů Společenství.

Kromě toho podporuji myšlenku zlepšení účinnosti provádění práva Společenství pomocí užší spolupráce Evropského parlamentu a parlamentů vnitrostátních. Tato opatření pomohou zlepšit efektivitu politik Evropské unie týkajících se například akcí Evropského fondu a harmonizace norem pro výrobky na trhu Společenství.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Strož (GUE/NGL),písemné formě. − (CS) Pokud jde o zprávu týkající se výroční zprávy Komise o kontrole provádění práva Společenství, domnívám se, že jedním z jejích ústředních témat je záměr Komise zlepšit pracovní metody týkající se avizovaných případů porušení práva Společenství v členských státech. V rámci navržené nové pracovní metody mají být dotazy a stížnosti občanů adresované Komisi přímo předávány dotčeným členským státům. Jak zcela správně upozornila zpravodajka paní Frassoni, tato nová pracovní metoda Komise, tedy zpětné postoupení stížnosti, může představovat riziko, že se Komise tímto způsobem bude zbavovat své zásadní odpovědnosti za uplatňování práva Společenství.

V této souvislosti bych rovněž rád upozornil na skutečnost, která už byla na půdě Evropského parlamentu kritizována: lobbyistické skupiny si dokáží zajistit přístup k oznámením Komise adresovaným členským státům při podezření z porušení práva Společenství, zatímco občané nikoliv. Ovšem jsou to právě občané, jejichž petice jsou nenahraditelným zdrojem upozornění týkajících se porušování resp. neuplatňování práva Společenství, nikoli tendenčně založená zájmová seskupení.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písemně. ? (PL) Hlasoval jsem pro zprávu paní Frassoni o kontrole provádění práva Společenství (2005).

Paní Frassoni předložila velmi dobrou zprávu. Zejména jednotlivé otázky obsažené v návrhu usnesení žádají soudržnost v oblasti společné akce orgánů EU, vnitrostátních parlamentů a samotných občanů. Hlavní body se týkají myšlenek ohledně lepšího sledování a návrhů na zjednodušení provádění práva Společenství a zlepšení jeho efektivity. Jejich realizace je nezbytná pro zlepšení efektivity politiky Evropské unie například ve věci akcí Evropského fondu a harmonizace norem pro výrobky na trhu Společenství.

Kromě toho je velmi důležitá výzva určená vnitrostátním parlamentům obsažená v návrhu usnesení. Vnitrostátní parlamenty jsou žádány, aby k provádění právních předpisů Společenství nepřistupovaly jen z čistě formálního hlediska a aby se vyvarovaly fragmentace při jejich začleňování vnitrostátních právních předpisů.

 
  
  

- Zpráva: André Brie (A6-0491/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Vítám návrh, který André Brie předložil ve věci akreditace a dozoru nad trhem výrobků v Evropském společenství. Návrh zvýší míru ochrany poskytované spotřebitelům a zlepší bezpečnost výrobků. Pro zajištění větší bezpečnosti je nutné, aby akreditaci a dozor nad trhem prováděl veřejný orgán. Zpráva věnuje těmto otázkám pozornost a já jsem hlasoval pro její doporučení.

 
  
  

- Zpráva: Christel Schaldemose (A6-0490/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. − (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, v době, kdy se zdá, že evropský trh naprosto není schopen se bránit proti dumpingu neevropských zemí, s velkým uspokojením konstatuji první „institucionální“ krok k nové právní úpravě a harmonizaci trhu EU.

Evropský parlament ve Štrasburku navrhl nový způsob regulace výrobků uváděných na trh Společenství. Tyto výrobky budou muset splnit platná pravidla a po pečlivém posouzení budou moci nést označení CE.

Nad rámec zavedené společné odpovědnosti dovozců a zahraničních výrobců za škodu způsobenou nevyhovujícími výrobky zpráva navrhuje vývoj komplexního systému sledování, který stanoví sankce úměrné závažnosti přestupku, aby účinně odstrašovaly od nesprávného použití.

Spotřebitelé a podniky tedy mohou hledět do budoucnosti s novým optimismem. Odstraňování překážek, od samého počátku základní kámen evropské politiky volného obchodu, a vytvoření podnikání příznivých hospodářských podmínek budou odrážet vysokou úroveň ochrany pro spotřebitele prostřednictvím dodržování náročných norem pro zdraví a bezpečnost výrobků i pro podniky, které budou nakonec mít prospěch z přísného systému kontrol a vyrovnávacích opatření na ochranu zboží vyrobeného v Evropě.

Z tohoto důvodu hlasuji pro zprávu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. − (PT) Tato zpráva Evropského parlamentu přináší určité prvky, které by mohly být příznivé, ačkoli si vzájemně poněkud odporují. Například všechny subjekty zúčastněné uvádění výrobku na trh by nesly stejnou odpovědnost, od výrobce po distributora a dovozce, není však řádně řečeno, jak by to fungovalo.

Zpráva rovněž povoluje zachování vnitrostátních označení, která by podle návrhu Evropského parlamentu zmizela a bylo by uznáváno pouze označení CE. Kompromis nahrazuje odkaz na „vnitrostátní označení“ termínem „ostatní označení“.

Zpráva rovněž uvádí, že se jedná o nezávazný rámec, avšak každý, kdo jej přijme, se jím bude muset řídit. Kromě toho zpráva vkládá odkaz na malé a střední podniky a požaduje zohlednění jejich zvláštních potřeb.

Cílem návrhu Evropské komise, který zpráva nezpochybňuje, je usnadnit fungování jednotného trhu odstraněním přetrvávajících překážek, aniž by však byla tato úprava uplatněna na určitá odvětví činnosti, zejména potraviny, krmiva, zdraví a dobré životní podmínky zvířat, tabákové výrobky, veterinární léčivé přípravky, humánní léčivé přípravky, lidskou krev a lidské tkáně a buňky, pro které již harmonizované právní předpisy existují.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), písemně. ? (PL) Paní Schaldemose správně poukazuje na to, že dotčené rozhodnutí, které hodlá vytvořit širší a přísnější systém kontroly Společenství nad uváděním výrobků na trh, může mít významný dopad na provádění zahraničního obchodu. To si žádá samostatnou analýzu.

Souhlasím s tím, že návrh na společnou odpovědnost dovozců za škody způsobené výrobky, které nejsou bezpečné, a výrobky, které nejsou v souladu s akreditačním systémem, má zlepšit efektivitu systému a chránit veřejný zájem Společenství. Rovněž má zaručit základní právo občanů na ochranu před protiprávním a nebezpečným jednáním.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Zpráva paní Schaldemose požadující společný rámec pro uvádění výrobků na trh, je zpráva, kterou vítám a pro kterou jsem hlasoval. Doporučení ve zprávě posílí snahy EU o ochranu spotřebitelů. Označení CE je často nesprávně chápáno jako označení bezpečnosti, zatímco ve skutečnosti se jedná jen o prosté prohlášení shody výrobku s právními předpisy EU. Je nezbytné, abychom se ujistili, že označení není zneužíváno, a informovali spotřebitele o tom, co označení CE zaručuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písemně. − (SK) Jako zpravodajka pro politickou skupinu PPE-DE ve zprávě Christel Schaldemose o návrhu rozhodnutí o společném rámci pro uvádění výrobků na trh vyjadřuji spokojenost s výsledkem hlasování o kompromisu, který umožnil ukončit legislativní proces už v prvním čtení.

Dohodnutý kompromis zahrnuje přesun článků týkajících se označení CE do nařízení o dozoru nad trhem, tedy do zprávy pana Brie, z důvodu jejich rychlejšího provádění v praxi. K tomuto kroku jsme přistoupili na základě jasných argumentů, které uvádí, že se v evropské databázi nebezpečných výrobků RAPEX stále častěji objevují výrobky ze třetích zemí, které neoprávněně nesou označení CE, tedy evropské logo vyjadřující shodu výrobku s evropskými právními předpisy.

Důvěra nebo nedůvěra v označení CE se nemůže vázat jen na samotné označení CE, ale musí být spojena s důvěrou v celý systém akreditace, oznamování a dozoru nad trhem.

Zastávám názor, že uvádět na výrobcích další označení není žádoucí, i kdyby šlo o označení jakosti, protože pro konečného spotřebitele by nová označení mohla být matoucí a kromě toho by do ceny zboží mohly promítnout nové náklady. Z toho důvodu budu zvědavá na výsledky studie dopadů věnované používání vnitrostátních označení současně s označením CE, kterou by Komise měla na základě požadavku Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele vypracovat

 
  
  

- Zpráva: Alexander Stubb (A6-0489/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. − (PT) Argument Evropské komise pro předložení návrhu uvedené nařízení zní, že „zásadě vzájemného uznávání … brání několik problémů“ (jinými slovy u výrobků uvedených na trh v jednom členském státě může být bráněno jejich uvedení na trh ve státě jiném). Komise je přesvědčena, že by měla být minimalizována možnost, že vnitrostátní technická pravidla vytvoří nezákonné překážky volného pohybu zboží mezi členskými státy. Proto stanoví požadavky, které musí při provádění vnitrostátního technického pravidla orgány splnit, a uvaluje na ně důkazní břemeno. Jinými slovy, ukládá podmínky s jasným cílem omezit možnost každého státu uplatňovat svá vlastní pravidla.

Sama zpráva Evropského parlamentu vlastně ještě doplňuje další překážky pro opatření, která může každý stát přijímat, například: „Cílem tohoto nařízení je posílit fungování vnitřního trhu s volnou a nenarušovanou hospodářskou soutěží prostřednictvím zlepšení volného pohybu zboží a zároveň zajištění vysoké míry ochrany spotřebitele a bezpečnosti výrobků“.

V praxi bude členským státům zakázáno omezovat na svém území prodej výrobků vyráběných a uváděných na trh v jiném členském státě, i kdyby tyto výrobky zcela nesplňovaly pravidla členského státu určení.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Souhlasím s doporučeními uvedenými ve zprávě, kterou předložil pan Stubb. Cílem dokumentu je vyjasnit a definovat úlohu vnitrostátních orgánů a hospodářských subjektů při provádění zásady vzájemného uznávání. Jakkoli jsem pro zvýšení účinnosti provádění zásady vzájemného uznávání, nesmí tím být narušen základ jednotného trhu pro další harmonizaci. Kromě toho musí provádění zásady zahrnovat i bezpečnostní aspekty. Jsem přesvědčen, že zpráva se těmito otázkami zabývá dostatečně, a proto jsem hlasoval pro zprávu.

 
  
  

- Zprávy: Alexander Stubb (A6-0489/2007), Christel Schaldemose (A6-0490/2007) a André Brie (A6-0491/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm, Søren Bo Søndergaard a Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), písemně. − Nesouhlasíme se zásadou vzájemného uznávání jako zárukou posílených práv spotřebitelů, práv sociálních nebo práv na ochranu životního prostředí. Zásada říká, že je-li výrobek akceptován někde v Evropě, nelze mu odepřít přístup do jiného členského státu, pokud orgány nemohou poskytnout důkaz o tom, že je uplatnění vnitrostátního technického pravidla odůvodněné. Kritéria pro výjimky z této zásady však již stanoví rozsudky Soudního dvora EU. A ty platí pro všechny členské státy, bez ohledu na to, zda balíček opatření pro trh zboží přijmeme.

Kromě toho jsou práva spotřebitelů na úrovni EU balíčkem opatření posílena. Také jsme proti jakýmkoli opatřením v balíčku, která mohou poskytovat politickou podporu budoucí harmonizaci trestního práva na úrovni EU. Po zvážení těchto aspektů jsme se rozhodli hlasovat pro zprávy.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písemně. (DE) Jsem pro balíček opatření pro vnitřní trh zboží, protože je nutné mít společný rámec pro uvádění výrobků na trh v zahraničí. Na vnitřním trhu, který je založen na zásadách technické harmonizace pravidel upravujících prodej výrobků na evropském trhu a na zásadě vzájemného uznávání, nemůžeme mít situaci, ve které je u výrobků, které již lze prodávat v určitém členském státě, podstatně zdržováno uvedení na trh nebo je mu v nejhorším případě dokonce bráněno v důsledku nadměrné byrokracie ve státě jiném.

Proto vítám zprávy našich kolegů poslanců, paní Schaldemose a pana Brie, kteří hájí omezování byrokracie a společný právní rámec pro budoucí odvětvová ustanovení, aby byla v budoucnosti zaručena politicky a technicky co nejvyšší míra souladu. Nakonec bych však upozornil na to, že oba návrhy vyžadují další propracování, aby byly řádně vyjasněny klíčové definice a zvláště působnost právního rámce. Pokud by tyto návrhy samy postrádaly jasnou terminologii, bylo by dosažení požadované harmonizace nemožné.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE), písemně. (DE) Balíček předpisů o uvádění výrobků na trh v Evropě, o kterém máme dnes hlasovat, nepochybně přináší pro spotřebitele zlepšení. Problémy s dováženými dětskými hračkami v minulém roce ukázaly, že je zde třeba jasně zasáhnout a že musí být možné činit dovozce ve větší míře odpovědnými za bezpečnost výrobků.

Důležité je to, čeho Parlament dosáhl, jmenovitě to, že tzv. Nový přístup bude prováděn v menší míře a jeho uplatnění je nutno individuálně posoudit. Nemůžeme být spokojeni s dosud platným režimem pro označení CE. Rozhodně to není označení jakosti označující výrobek vyrobený v Evropě, jak jeho současná podoba mnoha spotřebitelům naznačuje, a proto je velmi zavádějící.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE), písemně. – (NL) Paní předsedající, dámy a pánové, s plným přesvědčením jsem hlasovala pro třístrannou dohodu o tomto balíčku právních předpisů, které zajistí skutečně svobodný společný trh. Jsem rovněž přesvědčena, že tuto záležitost můžeme ukončit v jednom čtení, a dokonce do roka od předložení návrhů. Tyto právní předpisy jsou tak potřebné, že jsem se sama skutečně divila, proč museli spotřebitelé a malé a střední podniky čekat tak dlouho.

Zásadu vzájemného uznávání formuloval Soudní dvůr bezmála před 30 lety a nyní je tato zásada zakotvena v právních předpisech. Členské státy ji však neprovádějí systematicky. Jsem přesvědčena, že přenesení důkazního břemene, které nyní provádíme, je nejlepším způsobem, jak tuto zásadu dodržovat a umožnit fungování vnitřního trhu pro neharmonizované výrobky.

Kromě toho skutečně zajišťujeme mnohem lepší ochranu spotřebitele s daleko lepším dozorem nad trhem. Nic menšího by v Evropě, která se chlubí svými náročnými normami, nebylo přijatelné.

A konečně, snažíme se také zbavit řady špatných protekcionistických tendencí. Nový systém akreditace pro organizace, jejichž výrobky jsou certifikovány jako výrobky splňující harmonizované standardy, přinese náklady, ale povede k lepšímu výsledku, fungujícímu vnitřnímu trhu a rovnějším podmínkám hospodářské soutěže.

Náklady, které tímto balíčkem ušetříme, v konečném důsledku povedou k tvorbě více pracovních míst a hospodářskému růstu. Lepší ochrana spotřebitele je velmi dobrým důvodem pro nadšené schválení tohoto balíčku.

 
  
  

- Situace v Gaze (RC-B6-0066/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ford (PSE), písemně. − Budu hlasovat pro toto usnesení. Humanitární a politická krize v pásmu Gazy musí být posuzována s hlubokou účastí. Musíme požádat Hamás, aby zastavil útoky proti Izraeli z jím ovládaného území, a Izrael, aby zastavil vojenské akce, které usmrcují civilní obyvatelstvo a ukončil cílené zabíjení bez řádného soudu.

Politika izolace pásma Gazy na politické i humanitární úrovni zcela selhala. Blokáda musí být ukončena a musí být znovu otevřeny hraniční přechody do Gazy a z Gazy.

Vítám finanční příspěvky, které EU v minulých letech poskytla Palestincům a které by při řádné kontrole a sledování měly pokračovat.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. (SV) EU bohužel opět využívá humanitární katastrofu k prosazování svého postavení v oblasti zahraniční politiky.

Strana June List vyjadřuje své sympatie s civilním obyvatelstvem postiženým konfliktem, ale tento konflikt je možné vyřešit pouze prostřednictvím OSN se širokou mezinárodní podporou, a nikoli prostřednictvím EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. − (PT) Jakkoli je pravda, že sdílíme mnohé obavy vyjádřené v usnesení, je také pravda, že usnesení postrádá nezbytné odsouzení izraelské kolonialistické politiky vůči Palestině a jejímu lidu.

Mimo jiné:

- ještě jednou, usnesení staví agresora a jeho oběť, okupanta a okupovanou zemi, na stejnou úroveň, a tím ignoruje terorismus izraelského státu;

- usnesení neodsuzuje zločinné embargo, které Izrael uvalil na pásmo Gazy a její obyvatele, ani neodsuzuje tichý souhlas nebo mlčení Spojených států amerických nebo Evropské unie v této věci;

- usnesení neříká nic o odsouzeníhodných prohlášeních, která uvedl komisař Frattini, který je odpovědný za spravedlnost a vnitřní věci a který prohlásil, že EU bude připravena „pochopit izraelské obavy a zájmy tak, jak to v prvních letech intifády nečinila“. Je naprosto odporné, že někdo, kdo tolik hovoří o terorismu, nejen ignoruje terorismus Izraele, ale je připraven s ním spolupracovat.

Z naší strany nadále odsuzujeme izraelskou politiku apartheidu vůči Palestině a hájíme nezadatelná práva palestinského lidu, vyjádřená v četných rezolucích OSN.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert (Verts/ALE), písemně. − Hlasoval jsem pro společný návrh usnesení o Gaze a jsem rád, že Parlament zaujal tak pevné stanovisko ke zrušení blokády. Je to rodící se humanitární katastrofa. V nemocnicích chybí léky pro poskytování základní péče; potravinová pomoc části obyvatel uspokojuje jen dvě třetiny denních požadavků; rybolovný průmysl (který zaměstnával zhruba 10 000 lidí) je pod těžkým tlakem, protože lodě se mohou plavit jen těsně u pobřeží.

Dochází i ke katastrofě ekologické, která ohrožuje pobřežní oblasti regionu, protože čistička odpadních vod v Beit Lahia nepracuje řádně a nelze provést opravy, protože dodávky jsou blokovány. Podniky nemohou přežít a nezaměstnaní musí hledat práci mezi pašeráky a extrémisty. Raketové útoky pokračují a několik málo zúčastněných subjektů ohrožuje mír a budoucnost mnoha – Izraelců a Palestinců.

Hamás musí pachatele zastavit. Prospěch mají jen extrémisté na obou stranách, jak jsem se opakovaně dozvídal při své nedávné návštěvě Gazy. EU musí učinit vše, co je možné, aby blokádu prolomila, a Izrael musí uznat, že blokáda mu nezajišťuje dlouhodobou bezpečnost.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) Řekněme si to zcela jasně hned úvodem: izraelské embargo je jasným porušením mezinárodního práva a je naprosto nepřijatelné.

V důsledku embarga a odepření přístupu k pitné vodě a potravinám Izrael pro obyvatele pásma Gazy uměle vytváří situaci, která nemá obdoby z hlediska své nelidskosti a opomíjení lidské důstojnosti. Jen díky egyptské vládě a rozumnému uvažování velitele pohraniční policie dosud nedošlo k obrovské katastrofě a lidem, kteří sami nejsou účastníky konfliktu, byl umožněn přístup k základním druhům zboží pro jejich nezbytné potřeby. Co je na druhé straně neodpovědné, je přesouvání odpovědnosti na Egypt, který nenese žádnou vinu na eskalaci současné situace.

Je nepřijatelné, že ve 21. století je civilní obyvatelstvo obětním beránkem za teroristické činy Hamásu. Proto je třeba ihned obnovit infrastrukturu a zaručit dodávky místním obyvatelům.

Palestinská strana by měla učinit vše, co je v jejích silách, k uklidnění situace, aby umožnila uzavření dohody do konce roku 2008. V současné situaci se však vyhlídky na dosažení tohoto vznešeného cíle jeví velmi vzdálené.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE), písemně. − Jakkoli je třeba vynaložit veškeré úsilí na nalezení řešení pro situaci v Gaze, toto usnesení v nejlepším případě nebude mít žádný přínos a v nejhorším případě bude mít škodlivý dopad. Pokud chce být Parlament skutečným zprostředkovatelem míru na Středním východě, měl by přestat vydávat nevyvážená usnesení. Pro každého poslance je těžké nehlasovat pro usnesení, které se zabývá humanitárními problémy, ale propojením těchto problémů s nepravdivým obrazem Izraele jeho hodnota padá. Parlamentní usnesení by nemělo žádat Hamás, aby propustil zajatce jako pouhý „akt dobré vůle“. Hamás není vlídný středověký král; je to teroristická organizace, která je do velké míry za situaci v Gaze odpovědná.

Ohledně požadavku, aby Izrael plnil své závazky, by si tento Parlament měl uvědomit, že izraelští dělníci nadále riskují své životy, aby dodávali do Gazy elektřinu, i přes manipulace s těmito dodávkami elektřiny ze strany Hamásu. Při řešení potřeb trpících musíme zahrnout i obyvatele jižního Izraele, na které je v některých dnech vypálena v průměru jedna raketa za hodinu a o kterých se uvádí, že 75 % jejich dětí trpí úzkostí a posttraumatickým stresem.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písemně. – (EL) Izraelské orgány páchají na Palestincích trestné činy. Po mnoho měsíců narušují pohyb osob, zboží a potravin a brání v přístupu k pitné vodě, elektřině a ostatním základním službám, zatímco izraelská armáda nadále útočí na civilní obyvatele a vraždí je.

Sympatie vyjádřené v tomto usnesení ve věci katastrofy, které Palestinci čelí, jsou jen přetvářkou, protože EU a Spojené státy jsou součástí problému. Imperialistické zájmy podporují Izrael v jeho zločinné politice.

Imperialisté chtějí znovu ovládnout region, který je důležitý pro svou polohu a geostrategickou činnost; chtějí si uchovat své právo zasahovat, včetně práva na zásahy vojenské.

Plány kvartetu prokázaly neúspěch dalšího imperialistického pokusu a stejný výsledek budou mít i dohody z Annapolis. Návrh na jejich oživení je pokusem obalamutit lidi; v podstatě staví oběti naroveň s utlačovateli.

Imperialisté nemohou palestinský problém vyřešit. Řešení musí vzejít z úsilí samotného lidu Palestiny a Izraele a z mezinárodní solidarity s jejich bojem za mírové spolužití prostřednictvím vzniku nezávislého palestinského státu, jehož hlavním městem bude východní Jeruzalém.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), písemně. (FR) Pokud bych i přes určité zdráhání v důsledku zcela nevyváženého znění případně pro usnesení hlasovala, bylo by to proto, že pozměňovací návrh, který předložila skupina Evropské lidové strany, do jisté míry vrátil vyjádření k současné situaci v Gaze pravdivost.

Bez ohledu na to, kdo nese odpovědnost, je naprosto nepřijatelné, bezvýhradně a naprosto nepřijatelné, že původně bod 3 textu stavěl Izrael a Hamás na stejnou úroveň.

Má snaha Izraele chránit své obyvatele před násilím, které denně páchají Hamás a palestinské milice, cokoli společného s nevybíravými útoky, naposledy v Dimoně, nebo s proudem raket Kassám, které denně prší na Sderot a jejichž cílem jsou hlavně školy, a tedy děti, krev izraelské společnosti?

Samozřejmě můžeme mít na konflikt rozdílné názory, ale čestní poslanci v tomto Parlamentu odmítnou činit z Izraele, demokratické země a vlády, a Hamásu, teroristického hnutí, které EU jako takové registruje (to je pravda, stejně jako opakované odmítnutí splnit podmínky kvartetu, které toto usnesení navíc nezvykle skrývá), rovné partnery uprostřed strašného násilí.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), písemně. − Tón, a především obsah usnesení o Gaze, je protiizraelsky překroucen. Je jistě pravda, že Palestinci v Gaze žijí v trvalém stavu nouze a že je to nehumánní. Ale vinu na tom nese Izrael jen částečně, především jsou na vině palestinští teroristé a extrémisté, jako je Hamás, a to, že arabské země nepomohly při rehabilitaci obyvatel a obnově území. Bylo dovoleno, aby Gaza nadále zůstala bolavým místem. Lituji, že nyní odpovědné subjekty v Gaze nebyly vyzvány, aby přijaly nezbytná opatření k mírovému vypořádání s Izraelem. Vítám požadavek na propuštění desátníka Šalita. Proto jsem se hlasování zdržel.

 
  
  

Sedmá Rada pro lidská práva Spojených národů (RC-B6-0092/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. − (SV) Strana June List podporuje Radu pro lidská práva Spojených národů a důležitou práci tohoto orgánu.

Jsme však proti ustanovení bodu 34, který uvádí, že každý členský stát EU musí vyjadřovat postoj EU k daným záležitostem. Každý členský stát EU je autonomním členem OSN, a proto má právo vyjadřovat svůj vlastní postoj. Proto jsme se rozhodli hlasovat proti usnesení.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. − (PT) Nezapomínaje na předešlé postoje k definici činnosti tohoto orgánu OSN, ve kterých byly zjevné pokusy zaručit jeho sledování a organizaci – připomínáme kritiku EU a související tlak, například ve věci způsobu volby určitých zemí do tohoto orgánu (lítost nad zásadou „čistého štítu“ a obhajoba zavedení kritérií způsobilosti), mechanismu „Zvláštního postupu“, posílení mandátů zemí a možnosti zřizování nových mandátů prostou většinou, nebo dokonce podmínek „Celosvětového periodického přezkumu“ – přijal Evropský parlament usnesení, které se sice řídí stejnými zásadami, ale je daleko mírnější, pokud jde o vysvětlení jeho skutečných cílů.

Mimo jiné bychom chtěli upozornit na nepřijatelný tlak vyvíjený na každý členský stát, aby své návrhy v tomto orgánu OSN odvozoval v závislosti na případných postojích EU, což znamená podřízení suverenity států ve věci zahraniční politiky. Rovněž chceme poukázat na odebrání možnosti politického stanoviska zmíněným – a rovněž některým nezmíněným – zemím, což opět ukazuje uplatnění „dvojích norem“, jinými slovy organizování lidských práv podle zájmů EU.

 
  
  

- Zpráva: Françoise Castex (A6-0024/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Inger Segelström a Ĺsa Westlund (PSE), písemně. (SV) My, švédští sociální demokraté, jsme hlasovali pro zprávu o demografické budoucnosti Evropy. Jsme však přesvědčeni, že zpráva je příliš obsáhlá a zabývá se aspekty, které přesahují záležitosti s demografickou změnou související. Rovněž jsme proti různým návrhům na daňové prázdniny pro podniky, které organizují jesle a pro osoby schopné pracovat z domova.

Rozhodli jsme se však hlasovat pro zprávu, protože řeší i důležité aspekty výzvy, před kterou Evropa stojí.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. − (PT) Litujeme, že nebyly přijaty všechny námi předložené pozměňovací návrhy. Jejich účelem bylo zprávu zlepšit, zpochybnit určitá východiska a zařadit opatření, která jsou dle našeho názoru nezbytná pro obranu práv žen, rodina a dětí. Víme například, jak nízké mzdy a nejisté zaměstnání zhoršují sociální nestabilitu a v důsledku toho drasticky snižují stabilní vyhlídky těch, kdo se rozhodnou mít děti.

Proto zlepšení stability pracovních míst, zvýšení mezd, rozšíření sociálního zabezpečení a opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zkrácení celkové pracovní doby bez ztráty mzdy a zajištění spravedlivějšího rozdělení příjmů a plná zaměstnanost představují zásadní otázky pro řešení demografické změny.

Rovněž je důležité vytvořit nové a lepší vzdělávací a sociální infrastruktury pro mladé lidi i seniory, včetně více zařízení pro celoživotní vzdělávání, péče o děti, ošetřovatelské péče a péče o seniory. To vyžaduje více veřejných služeb v lepší kvalitě se zaručeným rovným přístupem pro všechny.

Tím, že tyto aspekty plně neprosazuje, nereaguje zpráva efektivně na uvedené problémy, ačkoli obsahuje pozitivní návrhy, kterým tleskáme, které však nejsou dostatečné k tomu, aby nám umožnily pro zprávu hlasovat.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. (SV) Velké části Evropy čelí demografickým výzvám. Ty by však měla řešit vnitrostátní opatření a nikoli všeobecné návrhy EU, které možná některým zemím vyhovují, ale pro jiné členské státy mohou být nevhodné. Mnoho zemí EU včetně Švédska se již ve velké míře vyrovnalo s nízkou porodností a demografickými problémy, zčásti prostřednictvím dobře propracované sociální politiky a pomocí imigrace. Pro členské státy, které o tom mají zájem, by bylo prospěšné prozkoumat Švédsko a ostatní skandinávské země a kopírovat zde přijatá opatření.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), písemně. (PL) Plně podporuji zprávu o demografické budoucnosti Evropy. Je skutečností, že trvalý pokles přirozeného růstu, v posledních letech doprovázený nárůstem průměrné doby dožití, pravděpodobně povede k významným změnám struktury obyvatelstva Evropské unie do roku 2050. Změny budou zahrnovat obecné stárnutí obyvatelstva a pokles počtu pracujících osob. To povede k významnému nárůstu zátěže pro rozpočty členských států. Proces bude bolestivý nejen pro jednotlivé členské státy, ale i pro Unii jako celek. Ta může se může potýkat se ztrátou své konkurenční výhody a poklesem hospodářského růstu v porovnání se situací v jiných částech světa, pro které je typický rychlý demografický růst.

Je také jasné, že tato demografická nerovnováha bude mít škodlivé dopady na financování sociální péče a udržitelnost penzijních systémů. Proto podporuji nápravná opatření navržená ve zprávě a zaměřená na demografickou obnovu, prodloužení doby profesní aktivity, zaručení vysoce kvalitní sociální péče a prosazování solidarity mezi generacemi. Tato opatření jsou nezbytná pro udržení konkurenceschopnosti hospodářství Unie a současně zaručují dlouhodobé fungování evropského sociálního modelu.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), písemně. (FR) Evropané jsou vymírající druh. Při průměrné míře porodnosti nižší než 1,5 ztratí do roku 2050 27 členských států EU zhruba 20 milionů lidí a počet osob starších 65 let bude činit 30 % počtu obyvatel.

Opatření, která navrhuje paní Castexová pro nápravu evropské porodnosti, jsou směšná, protože stejně jako všichni Europeanisté u moci, ani naše kolegyně poslankyně nechce evropské obyvatelstvo obnovit, ale nahradit je přistěhovalci z Afriky a Asie. Proto využívá 15 článků své zprávy pro požadavky na sjednocování rodin, občanská práva pro přistěhovalce a zvýšené úsilí o jejich integraci...

Tato politika, kterou ve Francii hájí pan Attali a provádí pan Sarkozy, přivede do roku 2050 do Evropy dalších 80 milionů přistěhovalců a v konečném důsledku povede k vymizení našich národů.

Abychom zaručili přežití evropských národů, musí být migrační toky zvráceny a musí být zavedena rozsáhlá politika podpory porodnosti na základě rodiny a ochrany života. To znamená, že naše národy musí usilovat o svou svrchovanost a identitu v nové Evropě, Evropě národů.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písemně. (DE) Podporuji politiku soudržnosti pro demografický rozvoj Evropské unie, protože strukturální posun věkové pyramidy evropské společnosti poukazuje na hrozivou budoucnost. Upozorňuji na skutečnost, že všechny industrializované země Evropy čelí stejným zásadním problémům sociální politiky, které představují závažné riziko pro evropský model sociální péče, který je nezbytnou podmínkou naší současné prosperity.

V této souvislosti bych chtěl zvláště zdůraznit nárůst evropského průměrného indexu závislosti 53 % v roce 2050, který je důsledkem současné mimořádně nízké porodnosti v EU ve výši 1,5 a který vede nejen k mezigeneračním konfliktům, a tudíž může být považován za překážku sociální soudržnosti, ale může i oslabit konkurenceschopnost Evropy v rámci světové ekonomiky. Probíhající demografická změna tedy vyžaduje obecné úpravy jednotlivých sociálních systémů a rychlé a efektivní provádění.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernand Le Rachinel (NI), písemně. (FR) Zpráva paní Castexové o demografické budoucnosti Evropy je neuvěřitelně banální a obsahuje všechna klišé, která lze očekávat ve studiích na toto téma. Paní Castexová mimo jiné zapomíná zmínit metody antikoncepce, které jsou ve velké míře odpovědné za pokles porodnosti v Evropě, která činí pouze 1,5 dítěte na ženu, což je zcela vzdáleno obnově budoucích generací.

Prostředí podporující populaci závisí na možnosti žen chtít vychovávat své děti po poměrně dlouhou dobu. Je to prioritní investice do společnosti, která by podstatně snížila předčasné ukončování školní docházky a trestnou činnost mladistvých.

Pokud jde o imigraci jako prostředek vyrovnání prázdných kolébek, jedná se o nebezpečnou myšlenku, která by nejen destabilizovala naše západní společnosti, ale mohla by být skutečnou časovanou bombou se všemi důsledky, které si umíme dobře představit. Ospravedlňování imigrace nedostatkem pracovních sil, kvalifikovaných nebo nekvalifikovaných, je v situaci, kdy má Evropa více než dvacet milionů nezaměstnaných, trestáním evropských pracujících, kteří jistě návrhy Komise nebo Evropského parlamentu ocení.

Z těchto důvodů chceme hlasovat proti zprávě paní Castexové.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), písemně. ? (PL) Paní Castexová správně upozorňuje, že vzhledem k tomu, že průměrná evropská hodnota indexu závislosti (počet osob starších 65 let dělený počtem osob ve věku 14–65 let) se zvýší z 25 % v roce 2004 na 53 % v roce 2050, riskuje Evropská unie ztrátu své konkurenční výhody a pokles hospodářského růstu.

Souhlasím s návrhy na rozvoj pěti hlavních směrů opatření zaměřených na demografickou obnovu, jmenovitě vysoce kvalitní aktivní život, výkonnější Evropu, lepší integrace přistěhovalců, zaručení sociální péče a solidarity mezi generacemi.

 
  
MPphoto
 
 

  Marcin Libicki, Wojciech Roszkowski a Konrad Szymański (UEN), písemně. − Hlasovali jsme proti této zprávě, protože v ní navrhovaná řešení demografické krize jsou kontraproduktivní.

Na rozdíl od toho, co říká zpráva, zajistí nápravu, kterou potřebujeme, pouze tradiční rodiny a společenská úcta k mateřství.

Sociální experimenty navrhované ve zprávě (tzv. alternativní rodinné struktury) nepřinášejí našim společnostem nic jiného než rizika.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), písemně. (FR) Zřídka mívám takovou radost z hlasování pro usnesení, protože to jasně ukazuje, že ženy a senioři mají při řešení naší demografické budoucnosti zásadní úlohu.

Od žen se očekává, že budou ochotny přivádět na svět více dětí a současně vykonávat profesní činnost po delší období. V takovém případě musí být vytvořen prostředek jejich motivace.

Nelze očekávat, že ženy budou mít pocit méněcenných nebo že se vystaví chudobě vždy, když přivedou na svět dítě.

Čím více dětí rodí, tím více jsou diskriminovány z hlediska krytí sociální péče, zvláště pokud pečují o rodinu na plný úvazek, čím vydělávají méně, tím bude kratší doba jejich důchodu.

Proto nebudou ani nejúžasnější ustanovení k ničemu, pokud nebude existovat politická odvaha je provádět. K tomu bohužel došlo v případě usnesení z roku 1995 o rozdělení penzijních nároků v případě rozvodu a usnesení o situaci manželů vypomáhajících v malých a středních podnicích, která měla napravit mnoho diskriminace, kterou ženy stále trpí, a hroznou situaci mnoha mužů v případě otcovské dovolené.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Vítám doporučení Françoise Castexové o demografické budoucnosti Evropy. Obecné poselství spočívající v podpoře hospodářské konkurenceschopnosti při zachování evropského sociálního modelu je podle mě logické i odůvodněné. Souhlasím s tím, že se zpráva zaměřuje na úlohu oblastí, jako je vzdělávání, péče o děti a finanční mechanismy při zabezpečování tohoto cíle. Existuje i nutnost prosazování profesní rovnosti mužů a žen spolu s dobrou a promyšlenou imigrační politikou zahrnující cíl úspěšné integrace. Zpráva se těmito otázkami zabývá a já jsem hlasoval pro její doporučení.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) Masová imigrace a stárnutí ohrožují původní obyvatelstvo. První jev je oslavován jako zázračný lék na jev druhý, ale vede jen k umělým etnickým změnám – jinými slovy Umvolkung: tedy nucené změně etnické skladby obyvatelstva. Pokud nezačne vedení EU konečně prosazovat politiku podporující porodnost u původních Evropanů, nezačne podporovat tradiční rodinu s mnoha dětmi, nezakročí konečně proti pokusům – například svatbám homosexuálů – o zničení tradiční rodiny a nezavede znovu nulovou toleranci vůči imigraci, i v oblasti slučování rodin, budeme zde za padesát let sedět a stěžovat si na „zkosovštění“ Evropy, stejně jako to teď děláme u otázky Kosova samotné.

Zpráva, kterou máme před sebou, se nám opět pokouší podsunout imigraci jako všelék, při které by se dědici Evropy museli brzy přizpůsobovat migrantům. Proto jsem dnešní zprávu zamítl.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písemně. − (SK) EU musí čelit vážným demografickým změnám v zájmu zachování demografické a územní rovnováhy EU. Na jedné straně je třeba se vypořádat se stárnutím obyvatelstva. Situace je alarmující. Každý rok po roce 2010 se sníží počet produktivního obyvatelstva o 1 milion, což ohrozí solidaritu mezi generacemi.

Na straně druhé hrozí problémy související s poklesem porodnosti, které trvají již několik let. Zvyšující se výskyt neplodnosti manželských párů může způsobovat odkládání narození dítěte na pozdější dobu. Ochrana mateřství a rodiny musí být středobodem pozornosti všech politik EU. Penzijní systémy nesmí ženy za mateřství trestat.

V posledních letech se pokračovalo ve vyrovnávání rozdílů mezi členskými státy, ale rozdíly uvnitř členských států se výrazně prohloubily. Právě znevýhodněné regiony jsou méně rozvinuté a jsou nejvíce postižené demografickou změnou, zejména stárnutím obyvatelstva a migrací. V důsledku nedostatku dobře placených pracovních míst odchází kvalifikovaná pracovní síla do velkých měst. Silná koncentrace hospodářských činností v hlavních městech narušuje demografickou, hospodářskou. sociální a environmentální rovnováhu a způsobuje snižování počtu obyvatel ve venkovských oblastech, kterým často chybí základní infrastruktura nutná k rozvoji.

Hlasovala jsem pro zprávu paní Castexové o demografické budoucnosti, která patří k důležitým zprávám. Musíme si uvědomit, že demokratický vývoj je základní složkou všech politik ve střednědobém a dlouhodobém výhledu.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písemně. − (PT) Obnova evropské populace je zásadní faktor pro zajištění rovnováhy mezi nejmladšími a nejstaršími a zvýšení poštu osob v produktivním věku. Důsledkem současného poklesu porodnosti a prodloužené doby dožití bude růst indexu závislosti a pokles počtu obyvatel v produktivním věku. Proto je nezbytné přijmout opatření na podporu demografické obnovy, která zajistí produktivnější a modernější Evropu s vysokým stupněm sociální ochrany a solidarity mezi generacemi.

Musíme vypracovat politiky podporující trvalou obnovu evropského obyvatelstva, které zajistí pokračující hospodářskou konkurenceschopnost a současně zachovají evropský sociální model.

Nemůžeme ignorovat ani další aspekt této otázky spojený s tím, že Evropa je cílovým územím značných migračních toků, vzhledem k tomu, že tito lidé stále pomáhají zvyšovat porodnost. Kombinace demografického problému s otázkou migrace přináší možná rizika a nelze se na tyto obyvatele ve věci demografické obnovy jednoduše spolehnout. Proto chci zdůraznit opatření zaměřená na podporu porodnosti doprovázená vhodnými politikami vzdělávání a odborné přípravy a solidarity mezi generacemi, které by měly demografický pokles Evropy zastavit.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), písemně. (SV) Demografická výzva, před kterou Evropa stojí, je obrovská. Je to dokonalé vhodné téma diskuse na evropské úrovni – sám jsem se jím zabýval jako autor stanoviska ke koncepci flexicurity.

Nezbytnou podmínkou ohledně výchozího bodu diskuse je však to, že většina navrhovaných opatření, například pozdější věk odchodu do důchodu, obezřetná rodinná politika, dobré podmínky při rodičovské dovolené atd., spadá do působnosti zásady subsidiarity.

Řada návrhů v široké škále řešení, přinejmenším těch, které zpráva zmiňuje, se již provádí a dobře funguje ve Švédsku. Neznamená to však, že by stejně dobře fungovaly i v jiných částech Evropy.

Zásadní problémem zprávy paní Castexové proto není záměr, ale to, že většina projednávaných témat se týká politik, které by měly provádět členské státy – někdy na úrovni obcí. Proto jsem hlasoval pro pozměňovací návrhy, které zdůrazňovaly zásadu subsidiarity, a při konečném hlasování jsem se zdržel.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE), písemně. (PL) Přijali jsme důležitou zprávu o demografické budoucnosti Evropy. Umožnit občanům delší život jistě znamená pro členské státy nebo Unii úspěch. Rovněž to však vede k postupnému stárnutí obyvatelstva. V dlouhodobém výhledu může tato situace jen zhoršit rovnováhu mezi produktivními obyvateli a seniory. Je to hrozba solidaritě mezi generacemi, protože menší počet profesně aktivních osob než dnes bude muset nést stále rostoucí náklady na dávky, příspěvky, penze, pečovatelské a zdravotní služby pro neproduktivní osoby.

Pro řešení této situace se požaduje opatření, které by prodloužilo dobu profesní činnosti a zvýšilo porodnost. Jsou žádány i programy pro plnou integraci přistěhovalců.

Technická modernizace a zavedení informační technologie na pracoviště zajistí účinnější a produktivnější práci. To významně přispěje ke zlepšení situace.

Je také třeba zvážit migrační toky z venkova do měst a skrytý lidský kapitál na venkově, zejména v méně rozvinutých zemích.

Demografie je pro Evropskou unii jednou z hlavních výzev, zvláště v kontextu značného přelidnění jiných částí světa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN), písemně. ? (PL) S ohledem na závažnost demografického problému, kterému Evropa čelí, je zcela odůvodněné, že mu Parlament a Komise věnují čas. Bohužel jsem zjistila, že musím hlasovat proti zprávě paní Castexové, protože bylo zamítnuto tolik klíčových pozměňovacích návrhů.

Nelze prominout zvláště to, že Parlament akceptoval ustanovení, které znamená plné přijetí definice rodiny v právním řádu země původu emigranta v případě konfliktu s právními předpisy hostitelské země, společně s následnými finančními závazky v případě mnohoženství. To zasahuje do vnitrostátních ustanovení členských států, a tím je porušena zásada subsidiarity.

 
  
  

- Zpráva: Ambroise Guellec (A6-0023/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL) , písemně. (GA) Nesouhlasím se vším, co uvádí zpráva, kterou předložil pan Guellec, nicméně zprávu vítám a hlasovala jsem pro ni. Vítám důraz, který pan Guellec klade na vyvážený regionální rozvoj. Rozdíl mezi členskými státy se musí nejen zmenšit, ale musíme zmenšovat i rozdíly uvnitř členských států i rozdíly mezi regiony. Musíme zajistit, aby bylo více zdrojů směřováno na podporu regionálního rozvoje a řešení sociálního vyloučení. Jediným způsobem, jak pojmout politiku soudržnosti, je použít ji jako nástroj provádění Lisabonské strategie.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. − (PT) Ačkoli tato zpráva obsahuje určité aspekty, které i přes jejich umírněnost považujeme za přínosné, neřeší účinně zásadní otázky financování.

Příkladem tohoto kompromisu je přístup k finančním zdrojům Společenství nutným pro účinnou politiku soudržnosti. Zpráva v bodech odůvodnění uznává, že „v budoucnosti musí být pro politiku soudržnosti zaručeny větší finanční zdroje, abychom mohli čelit novým, očekávaným výzvám“ (bez ohledu na to, zda se to týká soudržnosti, je to samostatná otázka, kterou je třeba ještě vyjasnit). V bodech textu, jinými slovy ve vlastním návrhu, však zpráva jen zmiňuje neurčitou potřebu posílení politiky soudržnosti, pro kterou je třeba vyčlenit „dostatečné“ finanční zdroje.

Bohužel byly námi předložené pozměňovací návrhy zamítnuty. Cílem těchto pozměňovacích návrhů například bylo uznat, že existují země a regiony, které jsou s EU ve sporu, zabránit využívání politiky soudržnosti pro jiné účely, zejména pro financování cílů začleněných do Lisabonské strategie, což by bylo v rozporu se soudržností, uznat potřebu navýšení zdrojů Společenství pro soudržnost, uložit podmínky pomoci Společenství pro podniky, aby se předcházelo jejich přemisťování, upozornit na nutnost přijetí trvalých opatření s přiměřeným financováním pro nejvzdálenější regiony a uznat úlohu rybolovu v soudržnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Vítám zprávu, kterou Ambroise Guellec předložil o čtvrté zprávě Komise o hospodářské a sociální soudržnosti. Zjištění naznačují rozhodný pokrok ve zlepšování hospodářské a sociální soudržnosti v celé EU. Zjištění toho, že se v řadě členských států zvětšily rozdíly, zvláště mezi hlavními městy a venkovem, však prokazují, že je nutné v tomto cíli politiky pokračovat a řešit a snižovat rozdíly uvnitř četných regionů EU a mezi nimi.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE), písemně. − (SK) Politika soudržnosti pomáhá řešit problémy, jako jsou demografické změny, přesídlování obyvatel z venkova do měst, segregace, klimatické změny a další. Těmto výzvám lze čelit pouze v případě, že politika soudržnosti zůstane politikou Společenství. Proto tuto zprávu rozhodně podporuji. Že je tato politika prospěšná, je vidět na zemích, které v minulosti čerpaly prostředky z Fondu soudržnosti.

Řecko, Španělsko, Portugalsko a Irsko zaznamenaly výrazný růst. Podobně je třeba pomoci i novým členským státům. Jako každý, kdo vyrůstal a žije ve vzdálenějším regionu, vím, že rozdíly mezi regiony i v rámci regionů jsou výrazné. Někdy dokonce větší než rozdíly mezi jednotlivými státy. A to v životní úrovni, v množství nabízených pracovních míst, v příjmech i možnostech vzdělávání. Proto zdůrazňuji, že je velmi nutné snížit rozdíly mezi územně dostupnými regiony a regiony se strukturálním znevýhodněním. Cestu vidím v upřednostnění politik, které by snížily tlak na hlavní města a podpořily vznik druhotných center. Je třeba podpořit rozvoj venkovských oblastí a v tom hrají důležitou úlohu malá a střední města. Také je nutné nasměrovat finanční prostředky do projektů, které se snaží, aby měl každý region svou přitažlivost. Podporuji tuto zprávu, protože vím, že politika soudržnosti je správnou odpovědí na mnohé demografické změny.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (UEN), písemně. − (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, soudržnost byla v minulosti jedním z hlavních témat politiky Společenství, vyjádřením zásady solidarity, která odlišila a doprovodila hospodářský růst Evropské unie.

Pro mnoho evropských zemích a regionů to byl příběh hospodářského úspěchu, někdy se hovořilo i o zázraku a díky řádnému provádění politik soudržnosti se kvalita života mnoha našich občanů zlepšila.

Ještě větší úlohu hraje soudržnost v Evropě 27 členských států, která obsahuje výrazné hospodářské a sociální rozdíly. První účinky hospodářské pomoci EU začínají být v některých zaostávajících regionech vidět, přestože bude možné hodnotit hospodářskou konvergenci až v dlouhodobém měřítku v důsledku velmi nízkého výchozího HDP na obyvatele.

Komparativní podmínky budou v blízké budoucnosti, možná však i dnes, odlišné. Proto bude muset politika soudržnosti čelit dalším novým výzvám se silným územním dopadem, jako jsou demografické změny, urbanizace a nové územní plánování měst, migrační přesuny, dodávky energií a změna klimatu.

Hlasoval jsem pro tuto zprávu, ale chci vyzvat Komisi a vnitrostátní vlády, aby vypracovaly společný přístup k vhodnému dynamickému a kooperativnímu řešení těchto otázek.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písemně. – (EL) Cílem hospodářské a sociální soudržnosti je vytvořit u pracujících falešnou představu o tom, že propast sociálních a regionálních rozdílů lze zmenšit a že lze životní úroveň pracujících v zemích a regionech odchylujících se od průměru Společenství zlepšit.

Zákon nerovného růstu v kapitalismu je však neměnný. Tyto rozdíly dokonce narůstají; chudí chudnou a bohatí bohatnou. S tím se musejí pracující denně potýkat.

Tváří v tvář zátěži působené kapitalistickou restrukturalizací a frontálnímu útoku na pracovní práva však i slovní užívání tohoto pojmu mizí a s ním i ubohé prostředky v rozpočtu Společenství.

Ve třetí fázi provádění Lisabonské smlouvy je třeba všechny politiky nahradit kouzelnými slůvky imperialismu – „hospodářská soutěž“. To povede k soutěži mezi státy, regiony a pracujícími a nadvládu získá zákon džungle.

Ustanovení se omezuje na květnatá prohlášení a pouhá přání, která se nedotýkají podstaty problému. Pouze boj pracujících, neposlušnost a nepodřizování se politikám EU, které směřují proti pracujícím a proti lidem, mohou zvrátit trend životních podmínek pracujících tříd. Tento trend je nyní výraznější i v méně rozvinutých zemích.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písemně. − (PT) Politika soudržnosti je jednou z charakteristických obchodních značek Evropské unie, jedním z jejích největších úspěchů i jedním z nejpřitažlivějších rysů našeho společenství. Myšlenka, která je správná a nutná pro zajištění stejné úrovně rozvoje ve všech členských státech, je koncepcí, od které nesmíme upustit a jejíž kladné výsledky musíme oslavovat.

Vše v této oblasti však nebylo úspěšné. Za prvé je nutné, aby byly fondy soudržnosti stále více integrovány s ostatními programy financování, aby bylo zaručeno, že užitky z těchto fondů se neztratí při absenci průvodní investice do politik přímo zaměřených na pokročilejší fáze rozvoje. Někdy je nutné udělat větší kroky, jinak zůstaneme vždy pozadu.

Za druhé, je varující, že jsme u portugalského státu svědky trvalého procesu ústupu od zajišťování rovného přístupu k základním službám na celém jeho území.

Jakou má pak cenu volat po soudržnosti na úrovni Společenství, když chybí ve vnitrostátních politikách, když jsou opomíjeni občané v méně rozvinutých regionech nikoli ve jménu rozvoje, ale jen na základě účetního pohledu na rozdělování zdrojů?

Rozhodně žádnou.

 
  
  

- Zpráva: Gisela Kallenbach (A6-0028/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL), písemně. (GA) Nesouhlasím se vším, co stojí ve zprávě Gisely Kallenbachové, ale přesto ji vítám a hlasovala jsem pro ni. Zvláště vítám to, že paní Kallenbachová klade důraz na posilování úlohy městských místních orgánů. Udržitelný rozvoj městských oblastí je v jednadvacátém století velkou výzvou a rámec, který paní Kallenbachová dnes navrhla, nám může pomoci se s touto výzvou vypořádat.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. − (PT) Tato zpráva o monitorování územní agendy a Lipské charty obsahuje aspekty, které považujeme za důležité.

Je však třeba zdůraznit, že skutečný obsah územní soudržnosti je ještě třeba definovat, při přijetí zelené knihy na toto téma plánovaném na příští září.

Ačkoli mnoho z dosud zmiňovaných cílů je nutno přivítat a všechny dávají smysl – například vybudování vyváženého polycentrického systému měst a vytvoření nového pojetí vztahu mezi městem a venkovem, zajištění rovného přístupu k infrastrukturám, ochrana přírodního a kulturního dědictví, zachování kvalitních veřejné prostorů a modernizace bytového fondu a infrastruktury ulic, posílení místního hospodářství a místní politiky trhu práce a zajištění aktivní politiky vzdělávání a odborné přípravy dětí a mládeže – chtěli bychom zdůraznit, že:

- pozemková správa a územní plánování musí být odpovědností každého členského státu;

- nové priority musí získat nové finanční zdroje;

- územní rozměr nesmí být v rozporu s hospodářskou a sociální soudržností ani ji nesmí oslabovat, jinými slovy jde o snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů a podporu zaostávajících nejvíce znevýhodněných regionů.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Zpráva Gisely Kallenbachové „o monitorování územní agendy a Lipské charty“ je zpráva, které jsem dal svůj hlas. Musíme být citlivější vůči územnímu a městskému rozměru politik EU. Úspěšně toho můžeme dosáhnout zlepšováním spolupráce mezi městem a venkovem a prováděním účinných strategií zaměřených na udržitelný územní rozvoj.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí