Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2117(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0031/2008

Predkladané texty :

A6-0031/2008

Rozpravy :

PV 11/03/2008 - 20
CRE 11/03/2008 - 20

Hlasovanie :

PV 12/03/2008 - 5.6
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0094

Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 11. marca 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

20. Situácia žien vo vidieckych oblastiach EÚ (rozprava)
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Ďalším bodom je správa pani Christy Klaßovej v mene Výboru pre ženské práva a rodovú rovnosť, ktorá sa týka situácie žien vo vidieckych oblastiach EÚ (2007/2117(INI)) (A6-0031/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Christa Klaß, spravodajkyňa. − (DE) Pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, „Ženy vo vidieckych oblastiach EÚ”– pod týmto názvom vo Výbore pre ženské práva a rodovú rovnosť spoločne zhromažďujeme fakty a návrhy na riešenia. Chcela by som vyjadriť poďakovanie svojim kolegom poslancom za ich spoluprácu a sekretariátu za jeho podporu.

V Nemecku máme výraz: vidiecke dievča. V minulosti, viac než dnes, mal každý svoju predstavu o tom, čo tento výraz znamená. Niektorí hovoria, že sú to tvorivé, závislé ženy, veľmi zásadové a hlboko nábožensky založené. Iní o nich hovoria, že sú to ženy staromódne, ktoré vedia len málo alebo nič, a sú preto ignorantské a snáď aj naivné.

Žiadny z týchto popisov nevystihuje podstatu. Vidiecke oblasti poskytujú tie najlepšie podmienky pre plnohodnotný život, pre rodiny zapojené do vidieckych spoločenstiev, integrované do prírody a životného prostredia. Dnes si veľmi dobre uvedomujeme, že modely života žien sa výrazne líšia. Musia byť tiež prispôsobivé, nie však pripútané alebo obmedzované svojimi životnými podmienkami. Ženy sa dnes chcú aktívne zapojiť medzi pracovné sily, a chcú mať aj rodiny. Dnes chcú a môžu mať oboje. Politici a spoločnosť musia pre to vytvárať rámcové podmienky.

Život na vidieku poskytuje príležitosti a, samozrejme, vytvára riziká. Je to ich osobné rozhodnutie, ktoré vedie ženy po zvážení skutočností k tomu, aby sa presťahovali do mestských oblastí alebo aby zostali na dedinách. Štatistické údaje dokazujú, že vzdelané ženy prvé odchádzajú z vidieka. Nechávajú za sebou prázdne škôlky a školy a nakoniec starnúce a prázdne dediny. Rozhodnutia žien majú preto aj demografický rozmer.

Na základe odhadov Komisie vidiecke oblasti vytvárajú 45% hrubej pridanej hodnoty a žije tu 53% ľudí s pracovnými miestami. Vidiecke oblasti majú preto aj ekonomický rozmer.

Musí sa preto využiť a zdokonaliť celý vývojový potenciál. Už nestačí diskutovať o budúcnosti žien na vidieku len v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky. Ženy stále pracujú ak farmárky, ale sú aj platenými zamestnankyňami a veľmi často aktívne pomáhajú manželom v malých a stredných podnikoch alebo dokonca samostatne a nezávisle podnikajú. Ešte sa tu stále musia vyplniť veľké medzery. V sociálnom sektore sa musí stabilizovať postavenie žien a manželiek pomáhajúcich v malých a stredných podnikoch s cieľom zabezpečiť ich pre prípad choroby a na dôchodok.

Ženy sú ovplyvnené najmä nedostatkom infraštruktúry vo vidieckych oblastiach. Ženy spájajú rodinu a prácu, čo pre ne znamená vozenie detí medzi školou a aktivitami vo voľnom čase, starostlivosť o staršiu generáciu a pritom nechcú celkom stratiť ani vlastné záujmy. Skutočnosť, že vidiecke oblasti majú nedostatočnú infraštruktúru – nedostatok komunikácií, poštových úradov, zdravotných služieb, protipožiarnych služieb a lekárov prvej pomoci – je dobre známu už veľmi dlho. Skutočnosť, že teraz vznikajú ďalšie problémy napríklad v pripojení na DSL, však nie je prijateľná. Aj ženy potrebujú rýchly prístup cez DSL, aby sa mohli zúčastňovať na mnohých svojich aktivitách.

Účasť žien vo verejnom živote – v miestnych radách, iniciatívach, združeniach – môže spôsobiť zmeny. Aj vo vidieckych oblastiach je potrebné vynaložiť osobitné úsilie na dosiahnutie rovnakej účasti žien. Preto by som rada zakončila s jednou ďalšou požiadavkou: zapojte ženy do rozhodovacích orgánov! Vedia najlepšie, čo je potrebné zmeniť, pretože sú vždy pohotovo tam, kde je to potrebné a zároveň pracujú aj sa starajú o rodinu, pričom muži robia buď jedno alebo druhé.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, členka Komisie. − Pán predsedajúci, predovšetkým by som sa chcela poďakovať spravodajkyni pani Klaßovej a členom Výboru pre ženské práva a rodovú rovnosť za ich správu z vlastnej iniciatívy. Všetci vieme, že udržanie problému rodovej rovnosti ako dôležitého bodu programu si vyžaduje vynakladať priebežné úsilie. Vždy som v tomto ohľade považovala Európsky parlament za poprednú inštitúciu a chcem vzdať hold práci, ktorá bola vykonaná na pomoc osláv Medzinárodného dňa žien 2008 vrátane konferencie, ktorá sa konala minulý týždeň.

Plne súhlasím s tým, že ženy na vidieku by mali mať skutočné príležitosti a mali by sa podporovať aby ich využívali. Preto súhlasím s tým, že ženy vo vidieckych oblastiach potrebujú osobitnú pozornosť a som rada, že sa táto zásada vykonáva prostredníctvom strategických usmernení Spoločenstva pre rozvoj vidieka podľa tretej osi, v ktorej sa podpora vstupu žien na pracovný trh zdôrazňuje ako kľúčová činnosť.

Vidiecke hospodárstvo potrebuje ženy nielen pre to, aby držalo krok s hospodárskym rastom v ostanej časti spoločnosti, ale aj preto, aby zabezpečilo trvalo udržateľný rozvoj vidieka, kde rodiny a spoločnosti vidia v tom, že zostanú na vidieku, skutočnú budúcnosť.

Pred odpoveďami na niektoré špeciálne otázky, ktoré sú vyzdvihnuté v tejto správe, by som rada zdôraznila, že zásada podporovania rovnosti medzi mužmi a ženami je ústrednou zásadou druhého piliera spoločnej poľnohospodárskej politiky. V praxi ju uplatňujeme dvomi spôsobmi. Prvý je vytváranie ekonomických príležitostí pre ženy, napríklad prostredníctvom podpory podnikateľských činností žien..

V súvislosti s programami na rozvojom vidieka na obdobie 2007- 2013 niektoré členské štáty navrhli pre ženy osobitné opatrenia; iné členské štáty budú uprednostňovať uplatnenia žien za určitých podmienok.

Druhé hľadisko zlepšenia kvality života na vidieku: cieľom by mal byť vidiek s optimálnymi podmienkami pre ženy, uľahčenie života žien vo vidieckych oblastiach a umožnenie lepšieho využitia potenciálu žien. Rozvoj vidieka napríklad podporuje financovanie denných centier pre deti na vidieku, aby mohli ženy ostať tam, ale aby zároveň mali aj možnosti pracovných miest. Myslím si, že toto sú príklady činnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktoré prispievajú k zlepšeniu situácie žien vo vidieckych oblastiach.

V tej to súvislosti by som chcela zdôrazniť aj program LEADER, ktorý prispieva k zlepšeniu zapojenia žien do rozhodovacieho procesu v miestnych akčných skupinách. V skutočnosti počet projektov manažovaných ženami je v rámci LEADER vyšší ako počet projektov, ktoré manažujú muži: na obdobie 2003 – 2005 dvaja z troch príjemcov sú ženy.

Pokiaľ ide o osobitné požiadavky zahrnuté v správe, súhlasím s tým, že je potrebné monitorovať a hodnotiť integráciu rodovej perspektívy do programov vidieckeho rozvoja. Ukazovatele, ktoré ukážu výsledky a vplyv určitých opatrení opäť v období 2007 až 2013, sa rozčlenia podľa rodov a mali by nám poskytnúť potrebné informácie.

Na záver by som chcela spomenúť jeden bod, ktorý sa v skutočnosti netýka vidieckych oblastí. Komisia zahájila posúdenie vplyvu ako súčasť preskúmania smernice 86/613/EHS, ktorá sa zaoberá zásadou rovnakého zaobchádzania medzi samostatne zárobkovo činnými mužmi a ženami, vrátane tých, ktorí sú zamestnaní v poľnohospodárstve.

Dôležitý bod je ochrana samostatne zárobkovo činných žien počas tehotenstva a materskej dovolenky. Preskúmanie tejto smernice je stanovené v legislatívnom pracovnom programe Komisie na tento rok 2008 a to nám poskytne ďalšiu príležitosť na podporu a zlepšenie postavenia žien vo vidieckych oblastiach.

Ešte raz ďakujem spravodajcom a všetkým tým, ktorí prispeli k tomuto veľmi dôležitému bodu.

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Bauer, v mene skupiny PPE-DE. (HU?) Pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, veľa sa toho povedalo minulý týždeň o situácii žien v súvislosti s 8. marcom. Popri zaužívaných fráz niektorí hovorili o problémoch, ktoré nie sú bežné a dajú sú vidieť, ak sa použije štruktúrovaný prístup. Ženy nežijú v rovnakých podmienkach, ich prirodzené schopnosti sa líšia a takisto sa líšia aj príležitosti, ktoré majú a problémy, ktorým čelia. Ženy žijúce vo vidieckych oblastiach sú rovnako rôznorodé, majú niektoré spoločné ťažkosti ale sú aj problémy, ktoré sa objavujú len v niektorých určitých vrstvách alebo skupinách.

Správa pani Klaßovej sa líšia od správ, ktoré sú vo všeobecnom rámci, v ktorých sa jasne a konkrétne riešia ťažkosti, ktorým čelia ženy žijúce na vidieku, ako aj politické nedostatky v tomto ohľade. Nemá zmysel stanoviť si dosiahnutie cieľov z hľadiska zamestnanosti žien, ak nie sú zavedené pružné východiskové služby, ktoré sú na to potrebné, ako sú napríklad dopravné zariadenia. Situácia žien žujúcich vo vidieckych oblastiach je všeobecne zložitejšia, častejšie vykonávajú skrytú, neplatenú prácu , nie sú poistené ani chránené, ako napríklad ženy pracujúce na rodinných farmách. V praxi to znamená neisté právne postavenie žien, pokiaľ ide o dávky v materstve, počas choroby alebo ich dôchodkové zabezpečenie.

Tieto problémy stále čakajú na vyriešenie, pričom hromadný odchod z vidieka do miest, ktorý môže poskytnúť lepšie životné podmienky, je nezastaviteľný. Súhlasím s pani spravodajkyňou, že pri rozdeľovaní a prideľovaní európskych finančných prostriedkov je potrebné brať viac do úvahy situáciu žien na vidieku Zlyhanie v tomto ohľade máva ďalekosiahle následky. Ďakujem vám.

 
  
MPphoto
 
 

  Iratxe García Pérez, v mene skupiny PSE. – (ES) Pán predsedajúci, táto správa poskytuje reálny obraz o situácii žien vo vidieckych oblastiach EÚ s cieľom reagovať na významné výzvy vyplývajúce z ďalších problémov, ktoré majú ženy žijúce v tomto prostredí.

Hovoríme o polovici obyvateľstva žijúceho v týchto oblastiach, a preto uplatňovanie rodového hľadiska vo vidieckom sektore je prioritou s cieľom podporiť rovnosť medzi mužmi a ženami, ako aj sociálny rast na vidieku.

Kým ženy sa pri začleňovaní do pracovného trhu stretávajú s prirodzenými ťažkosťami alebo sa usilujú nájsť kompromis medzi prácu a rodinným životom, tieto problémy sa ešte stupňujú, ak hovoríme o vidieckom prostredí. Je preto potrebné podporiť iniciatívy a koncepcie, ktoré sa chopia týchto výziev, aby sa rovnaké príležitosti mohli stať účinnými..

Napriek našim rozdielom môžeme súhlasiť s tým, že ženy vo vidieckych oblastiach si vyžadujú osobitnú, spoločnú politickú pozornosť a podporu vidieckych iniciatív, ktoré ich povzbudia v účasti v politickom a spoločenskom života a obmedzia migráciu žien z vidieka do miest, ktorej zvyšovanie je znepokojujúcou skutočnosťou.

Sme dlžní ženám našich dedín, ktoré nevyčísliteľne a takmer neviditeľne prispeli k rozvoju vidieka. Ich uznanie by malo ísť ruka v ruke s politickými koncepciami ktoré uplatňujú členské štáty a regionálne a miestne orgány, ktoré podporujú zlepšenie životných podmienok a odstraňujú prekážky, ktoré v súčasnosti existujú.

Rozšírenie verejných služieb, zvyšovanie úrovne odbornej prípravy, zlepšovanie prístupu k novým technológiám a zvyšovanie podpory inovačných obchodných projektov sú základom pre dosiahnutie týchto cieľov.

Vyzývame členské štáty, aby vyvinuli aj právnu koncepciu spoločného vlastníctva s cieľom zabezpečiť uznanie práva žien v poľnohospodárskom sektore v plnom rozsahu. Je to jediný spôsob, ktorý bude schopný zabezpečiť, aby sa rovnaké príležitosti stali realitou pre európske ženy žijúce na vidieku.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Tadeusz Masiel, v mene skupiny UEN. – (PL) Pán predsedajúci, rád by som zablahoželala spravodajcom k tomu, že predkladajú taký dôležitý problém, ako je zlepšenie situácie žien vo vidieckych oblastiach EÚ. Nedávno sme diskutovali o otázke európskej demografickej budúcnosti. Uviedli sme veľa dôvodov jej neradostného výhľadu. Tento problém je ešte naliehavejší vo vidieckych oblastiach.

Musíme urobiť všetko, čo sa dá, aby sme vidieckym obyvateľom, najmä ženám, poskytli dobré podmienky pre život ako aj ekonomický a osobný rozvoj. Sociálne vylúčenie a chudoba sa pravdepodobne týkajú najmä žien z vidieckych oblastí; hovorím pravdepodobne, pretože na to potrebujeme viac lepších štatistických údajov.

Kľúčom k zlepšeniu situácie v tomto smere môže byť to, aby manželskí partneri samostatne zárobkovo činných osôb, vrátane žien, mali vlastné, nezávislé sociálne a dôchodkové oprávnenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda, v mene skupiny Verts/ALE. – (ES) Pán predsedajúci, uplatňovanie rodového hľadiska vo vidieckom sektore je potrebné nielen s cieľom podporiť rovnosť medzi ženami a mužmi, ale aj pomôcť tomu, aby bol hospodársky rast založený na trvalo udržateľnom vidieckom rozvoji. Naša Skupina preto dôrazne podporuje správu pani Klaßovej v zásade z dôvodu troch uvedených aspektov.

Tieto tri aspekty, ktoré sú v správe zdôraznené, sú z nášho hľadiska najdôležitejšie: 1) požiadavka, aby sa štatistické údaje týkajúce sa života na vidieku rozčlenili podľa rodov tak, aby ženy prestali byť neviditeľnou skupinou a aby sa výslovne zhodnotila práca, ktorú vykonávajú; 2), aby príslušné miestne, regionálne a štátne orgány podporovali účasť žien v miestnych akčných skupinách ako aj rozvoj miestnych partnerstiev v rámci osi Leader; a 3) požiadavka zamerať sa najmä na zlepšenie dopravnej infraštruktúry vo vidieckych oblastiach a o zavedenie pozitívnych opatrení na podporu prístupu k doprave s cieľom obmedziť sociálne vylúčenie, ktoré postihuje najmä ženy.

Chcela by som však navrhnúť a podporiť pozmeňujúci a doplňujúci návrhu, ktorý predložil môj/a kolega/kolegyňa Iratxe García v ktorom sa požaduje, aby sa do textu vložil výslovný odkaz na potrebu vypracovať právnu úpravu spoločného vlastníctva s cieľom zabezpečiť, aby sa práva žien v poľnohospodárskom sektore úplne zreorganizovali so zodpovedajúcou ochranou v oblasti sociálneho zabezpečenia a uznania ich práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo, v mene skupiny GUE/NGL. – (PT) Situácia žien vo vidieckych oblastiach je veľmi ovplyvnená situáciou v poľnohospodárstve, ktoré znáša dôsledky/trpí v dôsledku nespravodlivých opatrení spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktoré spôsobili to, že stále sa zvyšuje počet malých a stredných farmárov, ako aj rodinných farmárov, ktorí prestali vyrábať. V mnohých prípadoch to vedie mužov a mladých ľudí, aby sa vysťahovali, opustili svoje ženy s deťmi, ako aj starších ľudí a odsúdili ich tak k chudobe. Táto situácia sa ešte zhoršila vo vidieckych oblastiach niektorých krajín ako je Portugalsko, kde sú zatvorené školy, zdravotné a detské strediská, poštové úrady a iné verejné služby.

Z toho dôvodu je potrebné zriecť sa tejto politiky. Predkladáme preto niektoré doplňujúce a pozmeňujúce návrhy s cieľom zdôrazniť, že je potrebné preskúmať spoločnú poľnohospodársku politiku, zohľadniť tento problém a posilniť pomoc s cieľom udržať rodinné farmy a rozvíjať vidiecky svet a dosiahnuť maximálnu hodnotu práce žien vrátane migrujúcich žien ,ktoré tiež pracujú v poľnohospodárstve.

Dúfame preto, že naše návrhy budú prijaté.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Krupa, v mene skupiny IND/DEM. – Pán predsedajúci, keďže som dostala príležitosť vystúpiť v tejto rozprave týkajúcej sa situácie žien vo vidieckych oblastiach EÚ, rada by som upriamila pozornosť na tú skutočnosť, že situácia žien najmä na dedinách a v prímestských oblastiach v nových členských štátoch je zložitá, často až dramatická, čiastočne aj preto, lebo zavedenie politických opatrení EÚ, ktoré ukladajú rôzne druhy obmedzení a zákazov spôsobujúcich chudobu a sociálne vylúčenie z dôvodu straty pracovných miest a neziskovej výroby.

V typicky poľnohospodárskych oblastiach a nielen tie, vo východnom Poľsku, tisíce ľudí sú existenčne ohrozené stratou svojho spôsobu obživy, pretože ich farmy sú neziskové, cukrovary skrachovali alebo sa zatvorili, v rybolove sú obmedzenia na úlovky v rybolove, dotované sú len niektoré druhy drobného ovocia a ukladajú sa sankcie za nadvýrobu mlieka. Z týchto dôvodov vyplýva nedostatok rozvoja infraštruktúry a komunikácie ako aj poskytovania vzdelania, zdravotnej starostlivosti a rôznych ostatných služieb, ktoré sa nebudú poskytovať, kým je tu nedostatočný hospodársky rozvoj. Tento druh rozvoja politických opatrní brániacich rozvoju vedie k tomu, že mladí ľudia, vrátane žien, odchádzajú do miest a emigrujú do zahraničia.

Programy LEADER sú schopné pomôcť ženám len v niektorých regiónoch (tých, ktoré sú turisticky príťažlivé alebo ktoré sú známe svojimi jedinečnými regionálnymi výrobkami), a nebudú sa zameriavať na odškodnenie strát, ktoré utrpelo vidiecke obyvateľstvo, ktoré stále čaká na uskutočnenie v praxi všetkých tých nadnesených fráz o trvalo udržateľnom rozvoji, rovnakých príležitostiach a úplnom odstránení diskriminácie, ktoré sa dajú nájsť v dokumentoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE). (EL) Vážený pán predsedajúci, tiež by som rada zablahoželala pani Klaßovej k jej iniciatíve a práci, ktorú venovala príprave a zostavovaniu tejto správy v oblasti, ktorá sa netýka len ochrany práv žien, ale taktiež hospodárskej, sociálnej a regionálnej súdržnosti v Európe. Po druhýkrát Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví zostavil takúto správu a ja som mala tú česť byť spravodajkyňou predchádzajúcej správy pre oblasť postavenia žien vo vidieckom prostredí vo svetle reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Zásadný problém zrovnoprávnenia práce mužov a žien a samostatne zárobkovo činných osôb, na ktorý sme nedávno upozornili, žiaľ ešte nebol účinne riešený a preto sme boli nútení sa k tomuto problému vrátiť aj v tejto správe. Z tohto dôvodu opätovne žiadame zásadné prepracovanie Smernice 86/613/EHS. Európska komisia si uvedomuje, že snaha, ktorú vyvíja je takmer bez výsledku, a že bol zaznamenaný len minimálny pokrok v zrovnoprávnení práce mužov a žien pracujúcich na farmách. Som rada, že pán komisár zodpovedný za tieto otázky je tu dnes prítomný a odpovie nám na otázky týkajúce sa tejto oblasti. Sú tu však aj iné uznesenia Európskeho parlamentu exaktne sa zaoberajúce otázkami zaobchádzania a poistenia žien poľnohospodárok. Tieto záväzky neboli dostatočne pomenované.

Podľa môjho názoru, v správe nie sú zahrnuté dva zásadné problémy: jedným z nich je rozdiel medzi ženami žijúcimi na vidieku, kde nie je dostatočná infraštruktúra, a ženami pracujúcimi v poľnohospodárstve. Preto zastávam názor, že štatistika by mala objasniť rozdielnosť týchto dvoch kategórií.

Taktiež verím, že nariadenia štrukturálnych fondov nám to dovolia a my budeme môcť využiť potenciál účasti žien z vidieka v procese rozhodovania a plánovania rozvoja týchto oblastí. Mali by sme napomôcť k povzbudeniu a zjednoteniu týchto žien.

Celkovo, správa pani Klaßovej poukazuje na potreby a problémy a vytyčuje ciele pre nás všetkých. Správa je užitočným a dôležitým nástrojom pre Európsky parlament, ako aj pre Európsku komisiu.

 
  
MPphoto
 
 

  Christa Prets (PSE). (DE) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, všetko, čo tu dnes počujeme a je predložené k prejednaniu, nie je z hľadiska naliehavosti nič nové. Opakujeme, že nie je nič nové v správach Ženy a priemysel, Ženy a zdravie alebo Ženy na vidieku. Zatiaľ sme nedosiahli rovnocennú mzdu za rovnocennú prácu a už vôbec nemáme viac žien v riadiacich pozíciách, či prispôsobivejší systém zohľadňujúci starostlivosť o dieťa.

Všetky tieto problémy sú znásobené vo vidieckych oblastiach. Vzdialenosť medzi domovom a prácou a slabé dopravné siete sú v tomto prípade najväčším problémom. Nedostatok miestneho odborného výcviku je taktiež problém. Ako už bolo povedané, širokopásmový prístup je dnes nevyhnutnosťou, ale vo vidieckych oblastiach je obmedzený.

To znamená, že potrebujeme opatrenia, ale predovšetkým potrebujeme zvýšiť povedomie o situácii žien vo vidieckych oblastiach. Taktiež to znamená, že musíme zohľadniť rodovú stránku vo všetkých podporných programoch EÚ, či pre rozvoj vidieckych oblastí, sociálneho fondu a podobne – a podmieniť programy ich ďalším rozvojom a využitím.

Mimochodom, Rakúsko nasleduje túto cestu a v roku 2009 bude mať zákon na zostavovanie rozpočtu s ohľadom na rodové delenie, v ktorom budú zohľadnené všetky rodové aspekty. Myslím, že je to hodné nasledovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzislaw Zbigniew Podkański (UEN). (PL) Vážený pán predsedajúci, mnoho bolo povedané a v posledných rokoch sa mnoho diskutovalo o úlohe žien, ich právach, ich postavení v spoločnosti a ich situácii na trhu práce.

Dnes prejednávame situáciu, v ktorej sa nachádzajú ženy na vidieku a je správne, že sa venujeme tomuto problému, pretože práve ženy v zaostalých regiónoch pracujú najviac a prínos, ktorý z tejto práce majú je minimálny.

Žena vo veľkomeste bude mať byt so všetkým moderným zariadením, ľahký prístup k vybaveniu, vzdelaniu a kultúre, právo na materskú a rodičovskú dovolenku a príležitosť pracovať a užívať si výhody civilizácie.

Žena na vidieku bude mať väčšinou domov bez kanalizácie a množstvo povinností vo vzťahu k rodine a hospodárstvu. Nemôže počítať s tým, že dieťa umiestni do jaslí alebo do škôlky a jej kontakt s kultúrou a ostatným svetom bude obmedzený na rádio a televízne vysielanie. Žena z malej dediny žijúca ďaleko od mesta na rodinnej farme je prakticky pripravená o možnosť rozvoja, pokiaľ ide o zamestnanie, spoločenský, politický alebo kultúrny život.

Všimnite si, že prostriedky určené na kultúru smerujú prevažne k centrám situovaným vo veľkomestách. Vo veľkomestách máme v podstate všetko. Na vidieku sú všetky aktivity na amatérskej úrovni a často organizované na náklady zúčastnených. V Európskej únii sa veľa hovorí o celoživotnom vzdelávaní a toto by mal byť ten prípad. Zamyslime sa na chvíľu a myslime na ženy v týchto programoch. Podľa môjho názoru je najvyšší čas na citlivo koncipovaný program pre ženy, ktorý by bol financovaný z rozpočtu EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL). (SV) Vážený pán predsedajúci, trvalo udržateľný rozvoj vyžaduje zohľadniť i situáciu žien. Účasť žien je nevyhnutnosťou pre kladný rozvoj. Ženy, ktoré žijú a pracujú na vidieku, ako aj ženy z ostatných oblastí, žijú v nerovnocennej spoločnosti. Práve preto je práca na dosiahnutí rovnocennosti taká dôležitá pre všetky ženy vo všetkých oblastiach a v rôznych životných situáciách.

V tejto správe by som rada upozornila kolegov najmä na dôležitosť podpory článkov predložených na prejednanie zástupkyňou skupiny GUE/NGL Ildou Figueiredovou, zvlášť článku 9, z ktorého jasne vyplýva, že problém nerovnocennosti musí byť vzatý do úvahy v najvyššej možnej miere v tak potrebnom prehľade o spoločnej poľnohospodárskej politike. Bez aktívnej účasti žien nie je možné uspieť v procese dosahovania cieľov udržateľného hospodárskeho rastu. To sa týka, ako som povedala, všetkých oblastí života. Potrebujeme rovnocennosť s ohľadom na prežitie na vidieku, potrebujeme ju pre ženy a potrebujeme ju pre budúcnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Roumyana Jeleva (PPE-DE). (BG) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, kolegovia, najskôr by som chcela zablahoželať pani Klaßovej k jej vynikajúcej správe. Ako členka Výboru pre regionálny rozvoj z Bulharska, si dovoľujem upozorniť na skutočnosť, že vidiecke oblasti majú rôzny potenciál rozvoja. Je tu však niečo, čo s určitosťou prispeje k lepšej kvalite života vo vidieckych oblastiach, a najmä zlepší situáciu žien v týchto oblastiach. Tým je zaistenie dopravy a sociálnej infraštruktúry, dostupnosť verejných služieb, akými je výchova detí, starostlivosť o starých a chorých ľudí, komunikačné služby a založenie kultúrnych a športových centier. Z tohto hľadiska je podpora vidieckych oblastí z prostriedkov EÚ rozhodujúca. Preto by som rada odporučila lepší prístup k problémom miest a vidieka. Rozvoj vidieckych oblastí by mal byť zosúladený s aktivitami vykonávanými v kontexte regionálnej politiky. Verím, že jednotný prístup k zbližovaniu a rozvoju vidieckych oblastí, pričom zohľadňujem úlohu malých a veľkosťou stredných miest, skôr zefektívni pomoc EÚ a prispeje k zlepšeniu životných podmienok, najmä pre ženy, ako samostatný prístup, ktorého svedkami sme už boli.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). (PL) Vážený pán predsedajúci, situácia žien vo vidieckych oblastiach sa dá, žiaľ, veľmi vzdialene porovnávať so situáciou žien vo veľkomestách. Nekončí prístupom k zdravotnej starostlivosti a vzdelaniu.

Ak môžem, rada by som upozornila na body 4 a 10 správy, ktoré poukazujú na potrebu vyrovnať sa so spoločenskými a hospodárskymi právami žien, ktoré sú samostatne zárobkovo činné, či tých čo pracujú na rodinných farmách. To znamená najmä právo na platenú materskú dovolenku a na dôchodok vypočítavaný zo zárobku. V niektorých krajinách existujú právne zákazy oficiálne zamestnať a sociálne poistiť partnerov pracujúcich na rodinných farmách a v rodinných podnikoch. Dopady týchto nariadení sa dotýkajú zväčša žien, a preto by mali byť zmenené, a to čo najskôr. Blahoželám spravodajkyni.

 
  
MPphoto
 
 

  Esther Herranz García (PPE-DE). (ES) Vážený pán predsedajúci, najskôr by som chcela zablahoželať pani Klaßovej k jej správe, ktorá je nielen užitočná, ale pani Klaßová jej venovala veľa práce, takže by som sa jej chcela poďakovať za jej úsilie.

Rada by som poukázala na skutočnosť, že nie všetky ženy vo vidieckych oblastiach žijú rovnakým spôsobom života. Vidiecky svet nie je homogénny. Naopak, častokrát sú tieto svety odlišné. Potrebujeme predovšetkým prilákať ženy do vidieckeho sveta a zabrániť hromadnému odchodu, ktorý sa vyskytuje čoraz častejšie, pretože pozícia žien v našej spoločnosti sa mení veľmi pomaly, ale mení sa aspoň v mestskom prostredí. Vo vidieckom prostredí sa ženy starajú nielen o domácnosť a majú pracovné povinnosti, ale zároveň vychovávajú i deti a to všetko robia tieto ženy v oveľa horších podmienkach ako ženy v mestskom prostredí.

Preto treba prilákať ženy do vidieckeho prostredia zlepšením nielen ich osobnej prosperity, ale aj zlepšením hospodárstva vidieckych oblastí, hospodárstva, ktoré je predovšetkým poľnohospodársky orientované, ako dobre viete, pani komisárka. Spoločná poľnohospodárska politika musí byť podporená a posilnená s cieľom posilniť toto hospodárstvo, a zároveň treba samozrejme vziať do úvahy, že technická a spoločenská situácia sa musí zmeniť, a to čo najskôr.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Cretu (PSE). (RO) Keď uvážim, že v skutočnosti je pozícia žien vo vidieckych oblastiach viac-menej ignorovaná, som rada, že mi bol daný priestor.

Hoci sa právny systém a normy platné na európskej úrovni, ako aj na úrovni členských štátov snažia zabrániť akejkoľvek diskriminácii, je zjavné, že život žien v mestských oblastiach nie je zhodný so životom žien vo vidieckych oblastiach.

Situácia v Rumunsku, podobne ako v ostatných členských štátoch Európskej únie, je v skutočnosti horšia ako je uvedené v správe. Na pozadí redukcie priemyslu v 90.-tych rokoch sa objavil fenomén, s ktorým sa západné krajiny nestretli: ide o migráciu z miest na vidiek, ktorá bola riešením pre prežitie hospodárstva. V našom regióne, chudoba vo vidieckych oblastiach ovplyvňuje predovšetkým ženy, a tie sa stávajú najzraniteľnejšími obeťami v obchodovaní s ľuďmi.

Nanešťastie, priemyselné poľnohospodárstvo, ktoré by mohlo motivovať časť ženskej pracovnej sily v dedinách, je rozvrátené. Zdravotná starostlivosť, vzdelanie, doprava, voda a kanalizácia sa zhoršili, takéto služby prakticky nie sú v mnohých dedinách v menej rozvinutých krajinách Európskej únie.

Ženy vo vidieckych oblastiach, najmä mladé ženy a ženy v stredných rokoch by mohli rozvíjať svoje vlastné nezávislé hospodárske aktivity, ak by mali prístup k bankovým pôžičkám a som presvedčená, že by sme mali diskutovať o možnosti založenia banky, ktorá by poskytovala mikropôžičky vo vidieckych oblastiach.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). (PL) Vážený pán predsedajúci, vo vidieckych oblastiach sú ženy sociálnou skupinou, ktorá je väčšinou diskriminovaná. Vzhľadom na tradičné delenie úloh a slabú infraštruktúru v mnohých oblastiach, akou je napríklad starostlivosť o dieťa, mnoho žien nikdy nevstúpilo na oficiálny trh práce, ale zároveň nikdy neboli registrované ako zamestnané. Ženy robia prácu, ktorá je porovnateľná s prácou v riadnom zamestnaní, ale táto práca nie je uznaná, takže zároveň nie je chránená ani zaplatená.

Členské štáty spolu s Európskou komisiou by mali problém týkajúci sa značnej skupiny žien, ktoré pomáhajú na hospodárstve a v malých a stredných podnikoch vyriešiť čo najskôr, keďže v mnohých členských štátoch im nie je priznaná žiadna právna pozícia. To vedie k finančným a právnym problémom týchto žien v súvislosti s právom na materskú dovolenku a práce neschopnosťou, získaním práva na dôchodok a prístup k sociálnemu zabezpečeniu.

Členské štáty by mali v záujme harmonického rozvoja zabezpečiť vo všetkých vidieckych oblastiach tvorbu plnohodnotných pracovných miest, pomocou ktorých by bolo možné propagovať podnikanie medzi ženami, zvýšenie ich kvalifikácie a zabezpečenie prístupu k infraštruktúre a službám, ktoré sú štandardné pre 21. storočie.

Nakoniec by som rada zablahoželala pani Klaßovej k veľmi kvalitne pripravenej správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). Vážený pán predsedajúci, rada by som poďakovala spravodajkyni. Bolo by lepšie hovoriť o situácii ľudí vo vidieckych oblastiach a nielen o situácii žien, pretože mnoho problémov žien žijúcich vo vidieckych oblastiach sa taktiež dotýka aj mužov, ale žien sa dotýkajú špecifické problémy, na čo som poukázala aj v tejto správe.

Jednoducho povedané, kvalita života ľudí, ktorí žijú na vidieku môže byť v mnohých prípadoch lepšia ako vo veľkomeste, ak majú dostatok možností. Myslím, že problémom vždy bolo, že práca žien nebola ohodnotená, zaplatená a preto aj neuznaná. V niektorých krajinách sa už urobili isté pokroky, ale zaobchádzanie so ženami je v členských krajinách rozdielne.

Rada by som pripomenula, že ženy zohrávajú mimoriadnu úlohu a to možno ešte nebolo povedané. Ženy, z môjho pohľadu, v prvom rade motivujú a vychovávajú deti a vo všeobecnosti sú tými, kto rozhoduje o tom, či dieťa bude farmáriť alebo nie, a tým vlastne ovplyvňujú budúcnosť vidieckych oblastí. Mali by sme venovať pozornosť najmä tomu, aby vnímali poľnohospodárstvo kladne a nie záporne.

Nakoniec, niekoľko žien vlastní pôdu a sú vo farmárskych organizáciách. To by malo byť spomenuté.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). (RO) V roku 2006 pomer medzi najvyšším príjmom horných 20 % populácie a najnižším príjmom dolných 20 % populácie v Európskej únii bol 4,8. Nanešťastie, v Portugalsku, Litve a Lotyšsku, tento pomer presiahol 6.

Očividne, má populácia vo vidieckych oblastiach nižšie príjmy ako v mestských oblastiach, a táto situácia je viditeľná najmä v prípade žien. S cieľom zlepšiť situáciu žien vo vidieckych oblastiach potrebujeme účinne využívať štrukturálne fondy. Rozvoj dopravnej infraštruktúry, vzdelania, zdravotnej starostlivosti, komunikačnej infraštruktúry, informačných technológií a služieb vo vidieckych oblastiach bude viesť k hospodárskemu rozvoju a nepriamo i k zlepšeniu postavenia žien vo vidieckych oblastiach.

Uzavriem môj príspevok vyjadrením názoru, že vidiecke oblasti môžu byť pretvorené pomocou investícií, vybudovaním priemyselných parkov na voľnej pôde, ktoré by ponúkali prácu. Účinná dopravná infraštruktúra by mohla viesť k meraniu vzdialenosti nie na kilometre, ale na konkrétny čas, takže ľudia pracujúci v mestských oblastiach by mohli žiť vo vidieckych oblastiach, a tak prispieť k hospodárskemu rozvoju vidieckych oblastí.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutë Budreikaitë (ALDE). (LT) Dnešná diskusia je extrémne dôležitá, keďže zahŕňa tému situácie žien vo vidieckych oblastiach, ktorá je stále viac znepokojujúca.

Jedným z kľúčových problémov ostáva problém nízkej úrovne zamestnanosti žien vo vidieckych oblastiach, a to najmä v nových pristupujúcich krajinách, a z toho vyplývajúca spoločenská izolácia žien z vidieckych oblastí v porovnaní so ženami z mestských oblastí.

Ženy z vidieckych oblastí by mali byť predovšetkým povzbudené k tomu, aby začali podnikať v snahe zvýšiť úroveň zamestnanosti vo vidieckych oblastiach. Na dosiahnutie tohto cieľa musia vlády zabezpečiť relevantné informácie týkajúce sa založenia vlastného podnikania, rovnako ako zlepšenia schopnosti žien používať moderné informačné technológie, a tak budovať ich sebavedomie.

Okrem toho, štatistiky ukazujú, že ženy vo vidieckych oblastiach majú oveľa nižšie vzdelanie a úroveň profesionálnych zručností v porovnaní so ženami z miest. To často znamená, že sa ťažšie vyrovnávajú s výzvami na trhu práce a ťažšie sa vyrovnávajú s novými metódami a formami poľnohospodárskej práce a alternatívnymi poľnohospodárskymi aktivitami. Preto nabádam členské štáty k predloženiu opatrení, ktoré by povzbudili ženy z vidieckych oblastí k získaniu vedomostí a vzdelania.

Projekt LEADER by mal účinne pomôcť pri prekonávaní tohto problému.

Ďakujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE). Vážený pán predsedajúci, s uznaním náročnosti práce, ktorú vynaložila spravodajkyňa pani Klaßová v tejto správe nazvanej Situácia žien vo vidieckych oblastiach v EÚ, by som sa rada opýtala: v porovnaní s mužmi vo vidieckych oblastiach alebo ženami v mestských oblastiach? Aký je kontext, v ktorom tu diskutujeme? Neexistuje predsa žiadna homogénna skupina ako ženy vo vidieckych oblastiach EÚ. Som žena z vidieckej oblasti z EÚ, ale pani, ktorá žije odo mňa o niečo ďalej so šiestimi alebo siedmimi deťmi a manželom, ktorý je nezamestnaný, a ktorá si nemôže dovoliť prenájom alebo hypotéku, je iný typ ženy z vidieckej oblasti. Nejde o homogénnu skupinu, a preto musíme k tomuto problému pristupovať veľmi opatrne.

Mnoho žien vo vidieckych oblastiach žije mestským životom, iné žijú v nedostatku a núdzi. Mestský životný štýl existuje aj v centre vidieka, keď vidíme dve autá pred dverami, všetko najnovšie moderné zariadenie, ICT a možno raz ročne i dovolenku v zahraničí. Takže dajme tomu nejaký kontext.

Skutočným problémom je dať všetkým ženám rovnaké možnosti: možnosť vydať sa, alebo nevydať sa, možnosť mať alebo nemať deti, robiť kariéru, možnosť ďalšieho vzdelania, možnosť ostať doma, ísť do práce, začať podnikať alebo vlastniť majetok.

Pred niekoľkými rokmi, keď som si v Bruseli kupovala byt, bruselský bankový úradník nechcel podpísať môj hypotekárny úver, kým ho nepodpíše môj manžel. To bolo len pred niekoľkými rokmi v Bruseli. Dostala som hypotekárny úver a môj manžel ho nemusel podpísať. Môžem povedať, že som dôrazne namietala! Takže prístup k peniazom, majetku a podnikaniu – existuje mnoho rôznych typov žien vo vidieckych oblastiach.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Pani Doylová, môžem vás ubezpečiť, že by som vám nikdy neodmietol dať hypotekárny úver.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE). (RO) Úspech Lisabonskej stratégie vyžaduje podporu hospodárskeho rastu oboch oblastí Európskej únie, mestských aj vidieckych, a ženy zohrávajú kľúčovú úlohu v rozvoji týchto oblastí.

Chválim návrh tejto správy, ktorá okrem analýzy podmienok žien vo vidieckych oblastiach, taktiež navrhuje konkrétne odporúčania v snahe zlepšiť podmienky, v ktorých tieto ženy žijú v kontexte globalizácie a dosiahnutia cieľov Lisabonskej stratégie. Z veľkého množstva podnetov a podmienok, ktoré boli sledované, by som rada vyzdvihla dôležitosť hlavného činiteľa, a to vzdelania.

Štatistické údaje, ktoré máme k dispozícii, ukazujú, že malé množstvo žien vo vidieckych oblastiach má prístup k vyššiemu vzdelaniu pre finančné ťažkosti, ale taktiež pre pochybnú kvalitu vzdelávacích aktivít v týchto oblastiach.

Ženy vo vidieckych oblastiach by mali mať úžitok zo zvýšenia možnosti prístupu k vzdelaniu a celoživotnému vzdelávaniu, rovnako ako z možnosti zosúladiť rodinný život s profesionálnym životom. Je to kľúčový prvok, ktorý by mal byť posilnený spolu s aktívnou úlohou žien v politike a sociálno-hospodárskom rozvoji vidieckych oblastí.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE). (SK) Ďakujem, pán predsedajúci. Rada by som zablahoželala pani Klaßovej k jej vynikajúcej správe.

Pochádzam z nového členského štátu s relatívne silnou poľnohospodárskou populáciou. Za posledných 45 rokov ostáva viac-menej stabilná s malým 14 % poklesom. Vďaka hospodárskym politikám sú v súčasnosti poľnohospodárske regióny viac náchylné k zmenám. Existuje dobre známy proces presídlenia podnikov z poľnohospodárskych do mestských oblastí. Verejné politiky by však mali byť takého charakteru, aby sa takzvaná modernizácia neuskutočňovala na úkor žien žijúcich vo vidieckych oblastiach.

Týmto by som chcela vyzvať Výbor regiónov na preskúmanie tejto oblasti a začatie širšej konzultácie vo vidieckych oblastiach s cieľom porozumieť životu v týchto oblastiach so všetkými jeho výhodami i nevýhodami. Taktiež by som rada vyzvala Komisiu a Radu k smerovaniu svojich programov, najmä tých, ktoré zahŕňajú mikro-pôžičky, k ženám vo vidieckych oblastiach.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE). (RO) Milí kolegovia, s ohľadom na skutočnosť, že tu diskutujeme nielen o probléme rovnocenných príležitostí, ale taktiež o rozvoji vidieckych oblastí vo všeobecnej rovine, zmienim sa o opatreniach, ktoré sú aplikovateľné v tejto oblasti na úrovni Spoločenstva.

Programy a financie z druhého piliera určené na rozvoj vidieka majú, pokiaľ ide o percentá, viac významných zdrojov ako špecializované programy Európskej únie, ktoré sú určené na vytváranie rovnocenných príležitostí. Ak uspejeme v uľahčení prístupu žien k programom akými sú LEADER, určených na rozvoj vidieka, získame viac, ako keby sme použili len zdroje z programov EQUAL, PROGRESS alebo DAPHNE.

V rozpočte Európskej únie sú financie určené na rozvoj vidieka vo výške 11 %, kým v celom sektore určenom pre občanov, ktorý zahŕňa i programy určené na vytváranie rovnocenných príležitostí, objem financií nedosahuje ani 1 %.

V tomto prípade ide o veľkú výzvu pre Európsku úniu: uspieť v komunikácii, mobilizácii a zjednodušení spojenia medzi európskymi fondmi a rôznymi projektmi, ktoré by mohli byť zahájené vo vidieckych oblastiach samotnými ženami.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, členka Komisie. Vážený pán predsedajúci, ďakujem Parlamentu za veľmi povzbudzujúcu diskusiu s niektorými spravodlivo zanietenými príspevkami – mám z toho radosť. Diskusia prebiehajúca dnes večer znova poukázala na potrebu venovať špecifickú pozornosť situácii žien vo vidieckych oblastiach.

Aj keď mnohí z vás sú trochu pesimistickí, pokiaľ ide o pokrok v tejto oblasti, chcem vám tento problém priblížiť z kladnej strany. Myslím, že sa toho dosiahlo dosť, najmä vďaka nástrojom určeným na rozvoj vidieka a som presvedčená, že ideme tým správnym smerom, pokiaľ ide o zlepšenie pozície žien vo vidieckych oblastiach.

Mnoho z vás poznamenalo, že dôraz na rodovú rovnosť v nadväznosti na našu politiku a rozšírenie rámca i na sféru širšieho hospodárstva v oblasti poľnohospodárstva zvýši účinnosť. Úplne s týmto prístupom súhlasím. Nemali by sme sa zamerať len na farmársky sektor. Zasadenie našich politík do potrieb a možností poľnohospodárskej spoločnosti ako celku bude účinnejšie a bude mať z neho úžitok aj poľnohospodársky sektor. Komisia bude dôkladne sledovať uplatňovanie programov určených na rozvoj vidieka.

Niektorí z vás spomenuli nevyhnutnosť rozšírenia sietí vo vidieckych oblastiach. V tomto prípade musím povedať, že existuje možnosť v rámci tretej osi – rozšírenie osi – politiky rozvoja poľnohospodárstva ísť do oblastí, ktoré z pohľadu hospodárstva nie sú pre investorov dostatočne životaschopné. Ide o vzdialené oblasti, kde členské štáty môžu využiť politiku rozvoja poľnohospodárstva na rozšírenie spojenia. Môžem len povzbudiť všetky členské štáty k tomu, aby zvážili svoje možnosti pri plánovaní financovania alebo využití svojich politík zameraných na poľnohospodársky rozvoj.

Niektorí z vás taktiež spomenuli skrytú prácu, ktorú vykonávajú ženy na farmách. Uznávam, že naše štatistiky nie vždy odrážajú skutočnosť. Mali by sme sa pokúsiť, s využitím všetkých dostupných nástrojov, dať ženám práva, a tým ich povzbudiť k uchopeniu šancí na získanie hospodárskej nezávislosti. Mať lepšie možnosti získať prácu na čiastočný úväzok pre ženy v poľnohospodárstve by bolo veľkým krokom vpred a zároveň by to posilnilo príjmy a zachovalo život vo vidieckych komunitách.

Musím povedať, že vidieckymi oblasťami cestujem pomerne často a vždy ma povzbudí, keď stretnem ženy, ktoré prekračujú hranice a zúčastňujú sa na práci v rôznych farmárskych organizáciách. Viem, že je to veľký krok pre ženy, ktoré vstúpili do týchto organizácií ako prvé,, ale niekedy sa tieto organizácie rozširujú a pre ďalšie ženy to už nie je také ťažké, aj keď aj tento krok vyžaduje isté zmeny v prístupe najmä z mužskej strany, pokiaľ ide o prijatie skutočnosti, že ženy môžu prispieť k postaveniu základov rovnocennosti v tejto oblasti.

Myslím, že toho, čo by v súvislosti s touto témou malo byť povedané, je omnoho viac. Uisťujem vás, že budem bezvýhradne podporovať všetky aktivity, ktoré môžu zlepšiť pozíciu žien vo vidieckych oblastiach, pretože si skutočne myslím, že potrebujeme špecifický prístup najmä zo strany žien, pokiaľ ide o pretváranie vidieckych oblastí.

 
  
MPphoto
 
 

  Christa Klaß, spravodajkyňa. (DE) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni, ďakujem vám za vaše príspevky do diskusie. V tomto kole sme boli svedkami naozaj hodnotnej diskusie. Pani komisárka, ďakujem vám za vaše vyjadrenie o posudku Smernice 86/613/EHS o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania, ktorý je aktuálny i v tomto roku, roku 2008. K návrhu smernice sme zaslali pripomienku a myslíme si, že je čas na jej preskúmanie.

Dnes večer nie sme schopní prijať žiadne z európskych nariadení, pokiaľ ide o zlepšenie situácie žien vo vidieckych oblastiach. Pani Doylová, viem, že situácia žien nie je všade rovnaká. Bolo by to nudné a to v žiadnom prípade nechceme. Samozrejme, ženy vo vidieckych oblastiach žijú v tých istých podmienkach a musia sa vyrovnávať s rovnakými ťažkosťami ako ženy žijúce v mestách a veľkomestách. Na túto skutočnosť sme tiež upozornili.

Otvárame diskusiu a žiadame Komisiu a členské štáty, aby sa v konečnom dôsledku pričinili o zmeny. Správa by mala zvýšiť povedomie o tomto probléme.

V Európe existujú dobré príklady a preto by sme na nich chceli upozorniť a vyzvať k ich nasledovaniu. Taktiež môžeme uviesť konkrétny prínos. Chceme rozšíriť prehľad. Ženy vo vidieckych oblastiach nie sú len farmárky, ženy vo vidieckych oblastiach sú tiež na ceste byť zamestnané, a preto musia skombinovať rodinu a prácu.

Koniec koncov, som dôkazom, keďže sa ma to osobne dotýka. Potrebujeme, aby ženy z našich organizácií boli bytostne zainteresované. Pani McGuinessová hovorila o spokojných matkách, ktoré sú schopné preniesť túto spokojnosť i na svoje deti. Spokojné ženy budeme mať aj vtedy ak urobíme niečo pre rovnocenné zaobchádzanie s nimi, ak urobíme niečo smerom k spravodlivej účasti. Našim záujmom je, aby sa mladí ľudia opäť rozhodli ostať na vidieku.

Bolo by podnecujúce, pani komisárka, keby sme mali zoznam všetkých príležitostí, ktoré sú otvorené v Európskej únii pre ženy. Sme presvedčení, že tieto príležitosti sú v mnohých prípadoch ukryté v rôznych programoch. Ženy sú účastné buď v jednom, alebo druhom programe a vždy iba istým spôsobom. Táto skutočnosť nepretržite vytvára problémy aj na miestnej úrovni. Na začiatok by sme to mali naplánovať, aby zodpovední v regiónoch boli informovaní: že môžeme zlepšiť situáciu žien.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok, 12. 3. 2008.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Gurmai (PSE), písomne. (HU) S ohľadom na zamestnanosť, porovnanie mestských a vidieckych oblastí odhaľuje stále sa zväčšujúcu priepasť. Ženy žijúce vo vidieckych oblastiach sú obzvlášť v nevýhode. Ich šance na začlenenie sa do spoločnosti, získanie zamestnania, prístup k inštitúciám pre deti, vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti a spoločenským inštitúciám sú menšie. Tvoria jednu z najzraniteľnejších skupín v spoločnosti a sú vystavené riziku chudoby a odsunutia na okraj spoločnosti. Ak sa aj zamestnajú, ich platy ani zďaleka nedosahujú výšku platov žien v mestských oblastiach.

Kumulatívna sociálna nevýhoda vytvára sociálne napätie, keďže systém sociálnej starostlivosti je nedostatočný najmä pre znevýhodnené skupiny ľudí, a taktiež môžeme hovoriť o nedostatočnej infraštruktúre. Vzhľadom na nedostatok iných možností, poľnohospodárstvo so svojimi krátkodobými výhodami a nízkym životným štandardom, spôsobuje pretrvávanie bežného napätia z nedostatku zamestnania vo vidieckych oblastiach.

Riešenie záleží od intenzity jednotlivých krokov, miestnych orgánov, vlád a Európskeho spoločenstva, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu a sú v tomto smere zodpovedné.

Do praxe musia byť uvedené programy, ktoré prešli zmenami. Tvorbou alternatívnych príležitostí zamestnať sa, rozvojom infraštruktúry, zavedením školení a vzdelávacích programov, ktoré by pomohli uľahčiť adaptáciu vidieckej populácie na podmienky trhu, podporou začínajúceho podnikania a zavedením projektov v okrajových oblastiach a na nadnárodnej úrovni, sa vytvoria príležitosti na zmenu pre populáciu vo vidieckych oblastiach.

Programy budú upravené podľa požiadaviek jednotlivých vidieckych oblastí. Tým sa zabezpečí zmiernenie regionálnych rozdielov.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE-DE), písomne. (HU) rada by som zablahoželala mojej kolegyni Christe Klaßovej k jej správe, ktorá poukazuje na ťažkosti, ktorým musia na trhu práce čeliť ženy žijúce vo vidieckych oblastiach a na ostatné stránky ich života. V diskusii o znevýhodnených skupinách ľudí žijúcich v najhorších pomeroch musí stáť i zmienka o rumunských ženách, ktorých značná časť žije v dedinách a malých usadlostiach. Početné štúdie ukazujú, že rumunské ženy tvoria najzraniteľnejšiu skupinu v Európskej únii s priemernou dĺžkou života, ktorá je šokujúco nízka v porovnaní s väčšinovou časťou spoločnosti a s mierou nezamestnanosti, ktorá je niekoľkokrát vyššia ako priemer. V súvislosti s odporúčaniami uvedenými v správe, by mali členské štáty navrhnúť a vykonávať politiky, ktoré by zlepšili celkové životné podmienky žien žijúcich v menej rozvinutých regiónoch a pomohli by znevýhodneným ženám a ženám čeliacim vylúčeniu zo spoločnosti, ktoré majú problém zamestnať sa alebo zamestnať samé seba v novom podnikaní. Rumunské ženy môžu mať úžitok z podpory sociálne orientovaných modelov podnikania zameraných na chudobné a znevýhodnené skupiny v spoločnosti zo strany členských štátov a Európskej komisie. Vítam skutočnosť, že sa v správe kladie dôraz na získané štatistické údaje, pretože proces získavania a spracovania údajov rozdelený podľa pohlavia a etnického pôvodu je podstatný na jednej strane na eliminovanie nepriamej a početnej diskriminácie, a na druhej strane na zistenie dosiahnutého pokroku vo vzťahu k vzdelaniu, bývaniu, zdraviu a zamestnaniu. Ďakujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písomne. (SK) Odvážna správa spravodajkyne pani Klaßovej hľadá nový prístup eliminovania očividných nerovností medzi mestskými a vidieckymi oblasťami. Ženy zohrávajú kľúčovú úlohu v sociálno-politickom, hospodárskom a ekologickom rozvoji vidieckych oblastí. Životy žien žijúcich vo vidieckych oblastiach sú plné príležitostí, ale rovnako aj značných ťažkostí.

Zatraktívnenie vidieckych oblastí pomôže zastaviť odchod najmä mladých a školených ľudí. Preto vyzývam na podporu jednotného rastu a generáciu nových pracovných príležitostí, najmä pre ženy, a na zaistenie vysoko kvalitnej zdravotnej starostlivosti, sociálnych služieb a ďalších verejných služieb v celej EÚ.

Len vzdelané ženy budú schopné plne sa podieľať na znovuoživení miestnych spoločenstiev. Budú schopné založiť nové spoločnosti, ktoré budú následne prispievať k pretváraniu vidieckeho hospodárstva a zlepšia kvlaitu života vo vidieckych oblastiach. Musíme odstrániť všetky prekážky brániace prístupu k informačným a komunikačným technológiám a zabezpečiť, aby boli širokopásmovo dostupné ženám vo vidieckych oblastiach. Nepretržité vzdelanie a výučba jazyka, ako aj možnosti preškolenia musia byť k dispozícii všetkým ženám, ktoré o to budú mať záujem.

Okrem toho, úspešný program LEADER by mal pokračovať. Úspešne pomohol mnohým ženám založiť spoločnosti vo vidieckych oblastiach vo sférach akými sú cestovný ruch, remeselná výroba a poskytovanie miestnych výrobkov. Verím, že rozpoznaním najlepších postupov a využitím nových nástrojov na výmenu skúseností prispejeme k zlepšeniu kvality života vo vidieckych oblastiach. EN<BRK>

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), písomne. (RO) EÚ čelí dôležitým sociálnym zmenám, ktoré boli spôsobené problémami spojenými s migráciou, sociálnym zabezpečením a chudobou.

Programy rozvinuté na európskej úrovni prispeli k dôležitému zlepšeniu podmienok pre ženy žijúce vo vidieckych oblastiach. Napriek tomu, ženy nie sú súčasťou rozhodovacieho procesu v spoločenstvách, ktorých sú súčasťou.

Konkrétnym a znepokojujúcim príkladom je skutočnosť, že väčšina žien vo vidieckych oblastiach v Rumunsku nemá príjem väčší ako 5 EUR na deň a každá tretia žena dokonca nevyužíva žiadne médiá.

Rada by som uviedla tri polia pôsobnosti v snahe prispieť k rovnocenným príležitostiam a zlepšeniu podmienok pre ženy z vidieckych oblastí:

- zlepšenie spoločenského postavenia podporovaním prístupu žien k novým príjmom a príležitosťou nadobudnúť tovar;

- riadna účasť žien v rozhodovacích procesoch a zvýšenie možnosti zmeniť/ovplyvniť rozhodnutia, ktoré sa ich priamo dotýkajú;

- prístup žien vo vidieckych oblastiach k základným službám (zdravotná starostlivosť, vzdelanie) a infraštruktúre.

Členské štáty by mali pripraviť svoje politiky tak, aby ženy mali možnosť účasti na trhu práce, v rozhodovacom procese a mali možnosť kontroly nad akoukoľvek formou diskriminácie.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia