Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2107(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0034/2008

Předložené texty :

A6-0034/2008

Rozpravy :

PV 11/03/2008 - 21
CRE 11/03/2008 - 21

Hlasování :

PV 12/03/2008 - 5.7
CRE 12/03/2008 - 5.7
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0095

Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 11. března 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

21. Udržitelné zemědělství a bioplyn: přezkum právních předpisů EU (rozprava)
Zápis
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Následuje zpráva Csaby Sándora Tabajdiho, zástupce Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova k trvale udržitelnému zemědělství a bioplynu: potřeba přezkumu právních předpisů EU (2007/2107(INI)) (A6-0034/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi, zpravodaj. (HU) Vážený pane předsedající, paní komisařko Fischerová Boelová, dámy a pánové, ve světě změny klimatu, zvýšené poptávky po energii a zvyšujících se cen je absolutní prioritou a předmětem živého zájmu ze strany Evropské unie jednak snížení závislosti na energii a spotřeby energie, a jednak rozšíření zdrojů energie. Zvýšené využití energie z obnovitelných zdrojů je jeho součástí. Musíme změnit zdroje energie a zaměřit se na energii z obnovitelných zdrojů.

V oblasti obnovitelných zdrojů energie mají různé země různé přírodní zdroje a my je musíme maximálně využít. Bioplyn jakožto obnovitelný zdroj energie má obrovský potenciál a z početného množství důvodů, které jsou uvedeny ve zprávě a předloženy k dnešnímu projednání, je předurčen ke skvělé budoucnosti.

Prvním a nejdůležitějším důvodem, dámy a pánové, je skutečnost, že základní surovinu k výrobě bioplynu představuje kejda, a také to, že lze kombinovat výrobu energie s využitím kejdy pro účely ochrany životního prostředí. To je jedna z nejpodstatnějších výhod výroby bioplynu, přestože bioplyn lze vyrábět i z jiných surovin, např. z komunálního odpadu, jatečného odpadu a z energetických plodin.

Bioplyn je multifunkční zdroj energie: lze jej použít k výrobě elektřiny, vytápění, chlazení či sušení. Stlačený bioplyn je vhodný k pohonu motorových vozidel a veřejných dopravních prostředků, a pokud je rafinovaný, může být využit v síti zemního plynu. Výroba bioplynu proto představuje skutečnou příležitost pro výrobu energie na evropské úrovni. Mimo jiné, uvážíme-li, že bioplyn může být vyroben z kejdy, můžeme jej vyprodukovat 14krát více než nyní. Potenciál, který představuje, je značný, neboť z pohledu životního prostředí víme, že kejdu je nutno upravit, dříve než se použije k hnojení půdy, jinak může vážně poškodit životní prostředí.

V našem výboru byla vedena diskuse týkající se otázky, zda bude výroba bioplynu využívající rostlinného materiálu schopna konkurovat výrobě potravin. Evropská komise ukázala, že taková situace zatím v Evropě nevznikla, a doufáme, že v budoucnosti ani nevznikne, neboť v současnosti máme druhou generaci energetických plodin. V globálním kontextu to může být problém, v Brazílii a Spojených státech amerických, ale v Evropě to v současné době problém není a my doufáme, že ani nebude.

Otázkou k diskusi je v tomto kontextu také otázka, jak by mělo být regulováno odvětví bioplynu. Současná vnitrostátní právní úprava, stejně jako právní úprava na úrovni Evropské unie, je neobyčejně komplikovaná a byrokratická, a to je důvodem, proč jsem v mé zprávě navrhl přijetí směrnice EU o bioplynu. Zároveň mne představitelé Evropské komise přesvědčili, ve smyslu konzultací s Evropskou lidovou stranou, že není potřebné mít samostatnou směrnici o bioplynu, když se připravuje směrnice o energii z obnovitelných zdrojů. V souvislosti s tím žádám Komisi, aby ve směrnici o energii z obnovitelných zdrojů věnovala zvláštní pozornost bioplynu a aby uplatnila návrhy, které jsou uvedeny v mé zprávě.

Dámy a pánové, závěrem bych rád poděkoval dánskému institutu, který mi se zprávou pomohl, a všem, kdo přispěli k jejímu vzniku. Děkuji vám za pozornost.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, členka Komise. Vážený pane předsedající, dříve než začnu, ráda bych poděkovala Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a zpravodaji panu Tabajdimu za jeho velmi zajímavou a významnou zprávu.

Zpráva Parlamentu jasně vyzdvihuje přínosy výroby bioplynu pro odvětví zemědělství, ale i pro společnost. Zcela souhlasím s tím, že je třeba klást důraz na rozvoj výroby bioplynu. Výhodou pro životní prostředí je snížení emisí škodlivých plynů, např. metanu a oxidů dusíku, které způsobují změnu klimatu. Z tohoto důvodu bude výrobou bioplynu dále posílena ekologická udržitelnost zemědělství – od roku 1990 je zaznamenáno snížení emisí skleníkových plynů o 20 % – a bioplyn má rovněž zjevnou hospodářskou výhodu jakožto prospěšný alternativní přírodní plyn v situaci, jakou přináší zvyšování ceny ropy, která v současnosti překročila 100 USD za barel.

Výroba bioplynu ze zemědělských surovin se od roku 2004 do roku 2006 zdvojnásobila. Celkově se výroba bioplynu zvýšila, ale myslím, že můžeme udělat více. Velký potenciál výroby bioplynu je v rámci Evropské unie nevyužit. Za Komisi mohu říci, že jsme si toho vědomi a že jsme již zavedli několik důležitých nástrojů k propagaci výroby bioplynu. Naše současná směrnice o zelené energii je v právu některých členských států uplatňována a je příkladem významné hybné síly.

Politika rozvoje venkova rovněž podporuje rozvoj výroby bioplynu. Členské státy mají možnost podpořit výrobu bioplynu a jeho využití, a to finančně, technicky a prostřednictvím spolupráce, ale i dalšími činnostmi.

Čerpání programů určených k rozvoji venkova na období let 2007–2013 bylo právě zahájeno, ale je zjevné, že počáteční využití programů v členských státech je slibné, a jsem přesvědčena, že opatření týkající se bioplynu budou mezi těmi, která budou přijata v těchto oblastech v souvislosti s bioenergií.

Opatření začleněná do balíčku Komise, který se zaměřuje na energii a změnu klimatu, podpoří v příštím roce výrobu bioplynu. Zejména cíl dosáhnout 20% podílu energie z obnovitelných zdrojů. Očekává se, že bioplyn významně přispěje k dosažení těchto cílů. Bioplyn hraje rovněž významnou úlohu při dosahování cíle týkajícího se snížení emisí skleníkových plynů o 20 % v odvětví, které není součástí systému obchodování s povolenkami na emise. Z tohoto důvodu jsme ve velmi příznivé situaci, kdy můžeme „zabít dvě mouchy jednou ranou“. Jsem přesvědčena, že bioplyn se stane klíčovým bodem strategie Evropské unie v boji proti změně klimatu a pomůže nám naplnit cíle Kjótského protokolu.

Souhlasím s vámi v tom, že je nevyhnutelné mít promyšlenou politiku, pokud jde o bioplyn. Iniciativy EU jsou podle mého názoru promyšlené a ubírají se správným směrem. Přesto věřím, že politika by měla být účinně dotvořena a využita na regionální nebo vnitrostátní úrovni a měla by respektovat místní zdroje, potřeby a hospodářské skutečnosti.

Z tohoto pohledu vítám doporučení ke zjednodušení současného právního rámce. Tato doporučení jsou v souladu s našimi probíhajícími diskusemi týkajícími se zjednodušení a zlepšení právní úpravy, což v této oblasti představuje vrcholnou strategii Komise.

Nakonec musím říci, že jsem měla pochybnosti o konkrétních cílech, pokud jde o bioplyn, a slyšela jsem námitku zpravodaje. Myslím, že cíl týkající se dosažení 20% podílu energie z obnovitelných zdrojů zahrnuje již i bioplyn. Bioplyn může rovněž přispět k dosažení cíle týkajícího se 10% podílu biopaliv. Pokud bude představen pouze cíl týkající se bioplynu, budeme riskovat nedostatečné zaměření. Vytčení zvláštních cílů pro bioplyn by mohlo znamenat další administrativní komplikace pro soukromé provozovatele a pro veřejné orgány. Podle mého názoru by to mohlo způsobit i politické napětí směřující k upřednostňování konkrétního typu obnovitelného zdroje energie, který by bohužel mohl být v návaznosti na hospodářství později příliš nakloněn na stranu výroby bioplynu.

Zpráva o bioplynu, kterou žádáte od Komise, je rozhodně užitečná. Zdá se mi sice, že lhůta, kterou jste stanovili na rok 2008, je příliš krátká, zvážíme-li všechny ostatní kroky, které již byly učiněny. Komise však podá do konce roku 2008 zprávu o zavedení akčního plánu biomasy v EU, takže jsem si zcela jista tím, že se nám podaří nalézt společnou cestu k vyřešení tohoto problému. Jde o velmi významnou a zajímavou zprávu. Jsem si jista tím, že poskytne dobrý základ pro další diskuse.

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: PANÍ KRATSA-TSAGAROPOULOU
místopředsedkyně

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm, zpravodaj stanoviska Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. (SV) Vážená paní předsedající, bioplyn může hrát významnou úlohu v boji proti změně klimatu, může být používán nejen k výrobě tepla a elektřiny, ale i k pohonu dopravních prostředků. Bioplyn lze vyrábět například z kejdy či z domácího odpadu. V současnosti můžeme hovořit o obrovském potenciálu výroby bioplynu. Ve Výboru pro životní prostředí se k otázce bioplynu stavíme kladně a v budoucnosti bychom rádi viděli větší množství bioplynu. Zvyšování výroby bioplynu musí pokračovat. V případě, že se neuskuteční, prioritou se stává úkol snížit celkové množství odpadu. Pokud chceme snížit množství odpadu, musíme – přestože to zní jako nadávka v kostele – snížit naši spotřebu.

Rád bych využil příležitosti a položil několik otázek paní komisařce Fischerové Boelové, která je zde dnes večer s námi: má Komise strategii, kterou zabezpečí snížení stále rostoucího množství odpadu v EU? Možná má Komise i strategii, která nám pomůže snížit spotřebu zboží, které v podstatě nepotřebujeme?

Ve Výboru pro životní prostředí bychom rovněž rádi viděli osvědčení o udržitelnosti bioplynu. Součástí takového osvědčení musí být celá řada kroků, tj. od pole až po dopravní prostředek. Systém osvědčování musí být vytvořen s ohledem na společnost a životní prostředí. Vítám návrh Komise týkající se směrnice o obnovitelnosti paliv, ale je zde větší potřeba posílit úlohu bioplynu. A další otázka pro paní komisařku Fischerovou Boelovou: jaký je váš názor na takový systém osvědčování?

Tyto a další otázky týkající se životního prostředí vyzdvihují význam veřejné odpovědnosti. Většina z nás zde přítomných souhlasí s podporováním úlohy bioplynu. Více automobilů a kamionů by mělo jezdit na bioplyn. Bioplyn snižuje emise skleníkových plynů u automobilů o 90 %. Kromě nižších emisí mají automobily jezdící na bioplyn také méně hlučný provoz. Pokud to se závazky vůči životnímu prostředí myslíme skutečně vážně, odpovědnost za ně bychom neměli ponechávat trhu.

Například, pokud chceme mít více automobilů jezdících na bioplyn, musíme zabezpečit i čerpací stanice, na nichž je možno tento bioplyn natankovat. Stát musí v rámci své odpovědnosti zajistit, aby čerpací stanice byly v souladu s platnými právními předpisy a aby byly dočasně dotovány. V mé vlasti, ve Švédsku, je poslední čerpací stanice na cestě na sever v Uppsale, která leží uprostřed země. Jinými slovy, motoristé, kteří chtějí, natankují plnou nádrž a musí jet více než 1 000 km bez jakékoliv možnosti znovu natankovat bioplyn. A to je samozřejmě nepřijatelné. Za prosazování bioplynu jsme tedy odpovědni my všichni: EU vypracováním směrnic, členské státy podporou výroby bioplynu na vnitrostátní úrovni, a pokud jde o místní orgány, ty by měly vybudovat více zařízení na bioplyn.

 
  
MPphoto
 
 

  Werner Langen, zpravodaj stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku. (DE) Vážená paní předsedající, informuji Vás o stanovisku Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, který nese odpovědnost za energetickou politiku. Nejde o můj osobní názor, ale můj návrh výbor přijal 45 hlasy, přičemž nebyl nikdo proti a nikdo se nezdržel hlasování. Výbor pro průmysl si uvědomuje kladný vliv používání bioplynu vyráběného nejen z kejdy jak se domnívá zpravodaj – ale i bioplynu vyráběného z veškerého organického odpadu.

Upozornili jsme na konkurenceschopnost v oblasti potravin, která začíná být stále více problematická, takže zde musí existovat diskuse s ohledem na skutečnost, že při zásobování plynových sítí bioplynem je nutno zabránit diskriminaci, a musí být předloženy další nové návrhy procesů výroby bioplynu druhé generace. V souvislosti s bioplynem jsme diskutovali o zelené genové technologii a jsme toho názoru, že mladé, inovativní odvětví bioplynu nepochybně potřebuje počáteční financování, nikoli však trvalou finanční pomoc.

Kromě toho chceme sjednotit nástroje podpory v celé EU, což jsme shrnuli do 13 bodů: chceme zjednodušit proces plánování pro základny bioplynu. Výbor pro průmysl nepožaduje, aby byly předloženy čtyři nové směrnice, o čemž se zmiňuje můj kolega ve svém návrhu zprávy. Sdílím názor paní komisařky, že nepotřebujeme žádné nové směrnice, ale musíme bioplynu poskytnout místo v již existujících směrnicích týkajících se obnovitelných zdrojů.

Z tohoto pohledu zastává Výbor pro průmysl jiný názor než Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova, který nese za zprávu odpovědnost.

 
  
MPphoto
 
 

  Albert Deß, za skupinu PPE-DE. – (DE) Vážená paní předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, jakožto stínový zpravodaj skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů tuto zprávu do velké míry podporuji. Zpravodaj udělal dobrou práci.

Souhlasím s tím, co zde bylo dosud řečeno: bioplyn může do značné míry přispět k dosažení našich cílů týkajících se obnovitelných zdrojů energie, neboť využívá menšího množství fosilií, čímž snižuje emise CO2. Nevyhnutelným předpokladem je samozřejmě využití potenciálu bioplynu. V Německu existuje mnoho továren na bioplyn, které vyrábějí výlučně elektřinu. Využito je jen přibližně 38 % dostupné energie, více než 60 % energie zůstává nevyužitých a přečerpávají se ve formě ztraceného tepla do životního prostředí. To nemůže být účelem výroby bioplynu. Proto si myslím, že by bylo pro tuto zprávu dobré, aby v ní byl uveden požadavek zásobování plynové sítě bioplynem. Musíme sledovat oba tyto směry: využít ztraceného tepla, které vzniká při výrobě elektřiny, nebo přímo zásobovat síť bioplynem. Pomocí obou těchto procesů lze pak dosáhnout vysokého stupně účinnosti.

Zastávám rovněž názor, že pomocí moderní rostlinné výroby lze vypěstovat lepší rostliny. Nezastávám názor, že se na tom musí podílet genetické inženýrství. Pěstitelé rostlin mi říkají, že pole určená pro pěstování rostlin na výrobu bioplynu lze zdvojnásobit na akrech s tradičním pěstováním rostlin. Jsme schopni sklidit přibližně 5 000 litrů palivového oleje na jeden hektar bioplynu. S dobrými rostlinami, které budou v budoucnosti vypěstovány, budeme schopni sklidit až 10 000 litrů na jeden hektar. Je to dobrá cesta k tomu, aby mohl bioplyn čelit změně klimatu.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Golik, za skupinu PSE. – (PL) Vážená paní předsedající, četl jsem návrh připravený mým kolegou panem Tabajdim a velice mne zaujal. Rád bych mu poblahopřál k vynikající zprávě.

V současné světové situaci, kdy ceny ropy a dalších zdrojů energie – například plynu – prudce stoupají a jsou předmětem nepředvídatelných výkyvů, což velmi znesnadňuje postupy účelného plánování a odhadování investičních nákladů, a kdy poptávka evropských zemí po energii rovněž stoupá, je předmětná zpráva o bioplynu více než aktuální. Tato zpráva ve skutečnosti ukazuje, kolik toho ještě můžeme udělat pro rozvoj oblasti nové generace energií. Generace energií z těchto zdrojů může být mnohonásobně zvýšena, aniž by přitom došlo k jakémukoliv zhoršení přirozeného životního prostředí.

Kladným krokem v rozvoji této generace energií by byla podpora formou dotací určených k regionálnímu rozvoji a rozvoji venkovských oblastí. Komise a vlády jednotlivých zemí by neměly šetřit na výrobě tohoto druhu energie a měly by tento rozvoj podporovat prostřednictvím mechanismu zvláštních finačních opatření. Souhlasím se zpravodajem v tom, že Evropská komise by měla zintenzivnit svou snahu, pokud jde o rozvoj energie z takovýchto zdrojů a začlenění do evropské energetické strategie.

Pro nás Evropany je mimořádně důležité, aby se Evropská unie stala nezávislou na vývozu energie v co nejkratší době.

 
  
MPphoto
 
 

  Willem Schuth, za skupinu ALDE. – (DE) Vážená paní předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, nejprve bych rád poblahopřál zpravodaji panu Tabajdimu k jeho vyvážené zprávě. Myslím, že uspěl, když upozornil na význam bioplynu jako udržitelné energie budoucnosti.

Jakožto poslanec zastupující Severní Německo se obávám potenciálu bioplynu jakožto významné a všestranně využitelné energie z biomasy, vyráběné v zemědělství. Německo – a zvláště Dolní Sasko, odkud pocházím – má vedoucí postavení, pokud jde o pěstování rostlin na výrobu bioplynu. Neměli bychom si nechat ujít příležitost formulovat striktní a jasná kritéria pro technologii výroby bioplynu v případě, že bude zaveden osvědčovací systém EU pro rostlinnou hmotu využívanou jako zdroj paliva. To by se mělo vztahovat také na dovoz.

Na naše výrobce bychom rozhodně neměli klást žádné další administrativní požadavky. Pouze touto cestou lze účinně rozptýlit pochybnosti týkající se využívání obilnin a potravin na výrobu bioplynu, protože výroba potravin musí pokračovat a zůstat prvořadou povinností zemědělství. Pouze touto cestou může bioplyn smysluplně přispět k zajištění zásob energie, snížení závislosti na zahraničních dovozech, ochraně ovzduší a k rozvoji venkova. Tím bude posílena účinnost evropských výzkumných a rozvojových programů.

 
  
MPphoto
 
 

  Wiesław Stefan Kuc, za skupinu UEN. – (PL) Vážená paní předsedající, využití nápadů uvedených ve zprávě mého kolegy ze skupiny, pana Tabajdiho, nám umožní učinit obrovský krok vpřed ve zvyšování výroby bioplynu. Zároveň by to byl krok k zabezpečení trvale udržitelného zemědělství, a to díky podstatnému snižování množství rostlinného a živočišného odpadu, kejdy a splašků a získávání energie z obnovitelných zdrojů.

Výroba bioplynu má však i své nedostatky. Když zohledníme současnou výrobu a prodejní ceny, náklady na výrobu nemohou být pokryty a nakonec i tak zde bude dostatek odpadu, který bude jen více koncentrován. Potřebujeme vyhodnotit klady a zápory ve světle dnešních skutečností. Moje politická skupina to udělala a věříme, že zpráva pana Tabajdiho by měla mít podporu. Je možné, že jiné technologie nám umožní zlepšit současný proces výroby, zatímco zvýšení cen energií zvýší účinnost hospodářství. Není však pochyb o tom, že jsme svědky pokroku v ochraně životního prostředí, a to je nejdůležitější.

 
  
MPphoto
 
 

  Friedrich Wilhelm Graefe zu Baringdorf, za skupinu Verts/ALE. – (DE) Vážená paní předsedající, zpravodaj předložil dobrou zprávu a předložil ji na základě názoru Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, což je správné. Právě jsme od pana Langena slyšeli, že Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku zastává opačný názor. Je tomu tak vždy: vždy, když má být něco úspěšné, Výbor pro průmysl se toho obává. To není vždy správné.

Připomínám, že průkopníky výroby bioplynu byli zemědělci, kterým se všichni posmívali, když se před 10, 15, 20 lety snažili získat energii z živočišného odpadu. Velmi zjednodušeně řečeno, myšlenkou bylo proměnit výkaly ve zlato. Dnes jde o to, vyrábět energii z kejdy, nikoliv vytvářet konkurenci pro výrobu potravin. Z nevyužité kejdy vznikne alespoň průmyslové hnojivo, které bude univerzálnější než agresivní hnojiva.

To znamená, že bioplyn patří spolu s větrem, vodou, sluncem a dřevem mezi obnovitelné zdroje energie a pokud jej vyrobíme pouze z organického odpadu, pak skutečně představuje obnovitelnou energii. Dá se to přirovnat k situaci, která vznikla v loňském a předloňskémn roce v mlékárenském odvětví, kdy se za mléko platilo 23,5 centu, což by se rovnalo situaci, že nacpeme kukuřici přímo do stroje na výrobu bioplynu, místo abychom ji nejprve dali krávě a ta by pak vyprodukovala mléko.

To znamená, že ceny potravin vždy souvisí s cenami energií, a z toho vyplývá, že nejen v Německu, ale i v jiných zemích lze dosáhnout lepší recyklace rostlinných výrobků v energetickém i potravinářském odvětví. Musíme si dát pozor, abychom se nedostali do konkurenční situace. Může se stát, že pokud to pochopíme špatně, nastane, obrazně řečeno, soutěž mezi stolem a kontejnerem. Narušíme-li rovnováhu, pokud jde o pohonné látky z biomasy, tato rovnováha může mít záporný vliv, zatímco bioplyn bude vnímán kladně, a to i bioplyn určený pro dopravní prostředky.

Závisí pouze na nás, zda budeme dávat přednost politice menších plodin a finančně je podporovat politikou odměňování s cílem zabránit migraci do průmyslové výroby.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark, za skupinu IND/DEM. – Vážená paní předsedající, vyjadřujme se jasně: problematika týkající se biomasy je poháněna údajným jevem oteplování planety, způsobeným emisemi CO2, které vypouští lidstvo.

Zapomeňme na uhlíkové stopy. CO2 je přirozenou součástí atmosféry, není to nějaký druh ďábelského jedu, jak bývá mylně líčeno v situacích, jaké znázorňuje film Nevyhovující pravda. Tento interaktivní film není žádným důkazem, není dokonce ani pravdivý. Je to teorie, a velmi vzdálená důkazům. Představte si učitele chemie – a mohu se vsadit, že několik z nich je i na tomto shromáždění – vím, co to znamená, přejít v zákonech chemie od hypotézy k teorii. Nepůjdu ve stopách amerických politiků a nebudu teatrálně vykřikovat ani poučovat.

Naštěstí máme nyní Manhattanskou deklaraci, kterou v minulém týdnu podepsalo 500 vědců a která tvrdí, že neexistuje důkaz o emisích CO2 vyprodukovaných moderním průmyslem, které by způsobovaly změnu klimatu. To nám připomíná, že z globálního hlediska se atmosféra vždy měnila a vždy se měnit bude. Je tu někdo, kdo si neuvědomuje skutečnost, že stav, v němž se nyní naše Země nachází, není konečný, ale že je to stále probíhající dynamický vývoj?

Politická nenasytnost zatěžuje nás všechny, neboť chceme dosáhnout něčeho, čeho dosáhnout nelze. Převrátit naruby zemědělskou půdu s cílem vyrábět bioplyn, když roste počet obyvatel a ve světě se projevuje nedostatek obilnin, to je šílenství. Pěstovat plodiny na výrobu bioplynu na úkor celých oblastí deštných pralesů, pálit stavební dříví na místech, kde během několika let došlo k mírnému zhoršení stavu a ke zvýšenému výskytu dusičnanů a pak pokračovat dále, to je trestný čin, skupinové násilí páchané na lesích.

Otázkou tedy zůstává: co způsobuje současný minimální stupeň oteplování planety? Parafrázuji bývalého prezidenta Clintona: je to slunce, hlupáci!

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister, za skupinu NI. – Vážená paní předsedající, těší mne rozpoznání značného potenciálu zvýšení výroby bioplynu. Pomáhá zemědělcům vytěžit zisk z alternativního zdroje a zároveň hodnotně přispívá k zachování životního prostředí, neboť řeší problémy spojené s odstraňováním zemědělského odpadu.

Třetí zřetelnou výhodou bioplynu je to, že na rozdíl od biopaliv napomáhá zachovávat bezpečnost. Klíčovou výhodou bioplynu je využití odpadu namísto plodin, čímž se neomezuje základní výroba krmiv ani výroba samotných potravin.

Nové odvětví bioplynu potřebuje pro začátek smysluplnou podporu a jednotný nástroj podpory v celé EU spíše než onu sporadickou mozaiku podpory, kterou máme v současnosti. Podpora dalšího výzkumu využití bioplynu druhé generace pro účel biopaliv je ve výhledu do budoucnosti nevyhnutelná. Toho, co by mohlo a mělo být vykonáno pro podporu bioplynu a na pomoc udržitelnosti zemědělství, je tedy mnoho.

Věřím, že v EU jsme se výrazně přepočítali, pokud jde o biopaliva. Neznásobujme proto tento omyl podceňováním bioplynu.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Vážená paní předsedající, rovněž vítám tuto zprávu: vysvětluje nám, jaký je potenciál bioplynu, a vím, že v různých členských státech existují různé zkušenosti. Je udivující, že ve výrobě bioplynu a v jeho využívání se v některých zemích projevuje mnoho nedostatků a v jiných nikoliv. Jak uvedla paní komisařka, je zde obrovský nevyužitý potenciál a my pro něj musíme něco vykonat, ale nemám tím na mysli další směrnici, neboť těch již máme dostatek a další by vyvolala spíše zmatek, místo aby ulehčila pokrok v této oblasti.

Dovolte mi, abych vás upozornil na bod 37 této zprávy, v němž se hovoří o procesu zjednodušeného plánování. Možná je to jediná zmínka o nejdůležitější skutečnosti v celé diskusi, týkající se využití odpadu a recyklace. Na základě zkušeností z mé země a mých vlastních zkušeností jde o proces plánování recyklace nebo využití masa a kostí na výrobu energie a zde existují i nesouhlasná stanoviska, protože lidé nedůvěřují rozvoji a bojí se o své zdraví. Musíme provádět společný výzkum a získat v této oblasti více důvěry, protože se to týká veřejnosti. Z tohoto důvodu potřebujeme informovat veřejnost o potřebě recyklace odpadu ze zemědělství a kanalizace, ale musíme si rovněž uvědomit nevýhody této technologie a to, že výroba energie zanechává zbytky, s nimiž je potřeba nakládat a zacházet velmi opatrně.

Uvítala bych nějaké komentáře k této stránce diskuse, protože v Parlamentu máme sklon považovat vše, co je obnovitelné, za úžasné, ale rovněž víme, že naše rozhodnutí jsou ovlivňována zájmy veřejnosti. Proto musíme zapojit veřejnost, ale také uznat, že se tato problematika týká rovněž zdraví, a to je potřeba jasně říci.

Nakonec mi dovolte říci, že dodatek 1, předložený panem Mulderem, který považuji za nejdůležitější z dodatků, má mou plnou podporu, a navrhuji, aby byl přečten, protože opětovně zdůrazňuje potřebu klasifikace živočišné kejdy s cílem správného využití kejdy na farmách, proto by v tomto kontextu měla být zvažována i směrnice o dusičnanech.

 
  
MPphoto
 
 

  Gábor Harangozó (PSE). – (HU) Vážená paní předsedající, velmi vám děkuji. Dámy a pánové, dnešní globalizovaný svět nám poskytuje mnoho výzev. Tyto výzvy se týkají například změny klimatu, zvyšování chudoby, problémů energetické účinností a zajištění energie, a také problémů spojených s využíváním energie z obnovitelných zdrojů. V zájmu udržitelnosti zemědělství musíme nejen odpovídat na tyto výzvy, které se týkají Evropské unie, ale zároveň i zavést nástroje na koordinaci politik na základě společné strategie a pojmenovat problémy, kterým čelí všech 27 členských států.

V tomto světle vítám zvláště iniciativu mého kolegy pana Tabajdiho týkající se bioplynu a udržitelnosti zemědělství a při této příležitosti si mu dovoluji poblahopřát k jeho vynikající zprávě. Myslím, že pro dosažení souladu nařízení EU a vnitrostátních politik, stejně jako pro dosažení souladu právní úpravy EU a členských států je důležité, aby byla přijata směrnice EU o energii z obnovitelných zdrojů.

Výroba bioplynu ze zemědělských plodin je jedním z nejdůležitějších zdrojů bioenergie, a to i přes to, že výsadba rostlin na výrobu bioplynu je nákladná. Abychom mohli využívat potenciál bioplynu, bylo by smysluplné, abychom koordinovali soudržnost politik a příležitostí v zemědělství, rozvoj venkova a rámcové programy a abychom přesunuli investice do pěstování plodin určených k výrobě bioplynu. Rozdělení finanční podpory musí být založeno především na účinnosti; je-li účinnost prvořadým kritériem, pak je výroba elektřiny skutečně jediná, která je hodna podpory.

Existuje však i mnoho dalších potenciálních způsobů využití bioplynu, přestože bychom se měli soustředit zejména na výzkum, vývoj a inovace, abychom rozšířili možnosti využití tohoto zdroje. Protože se jedná o financování ze strany Evropské unie, potřebujeme kromě toho vytvořit ve členských státech příznivé podmínky pro usnadnění pěstování a zpracování rostlin na výrobu bioplynu. V tomto kontextu by měly členské státy poskytnout cenové zvýhodnění nebo jiná opatření, která by podpořila využívání tohoto nového zdroje energie.

Další výhodou bioplynu jako zdroje energie je jeho schopnost přidané hodnoty jak v zemědělských organizacích, tak ve venkovských regionech, neboť jim pomáhá v hospodářském rozvoji. Proto je důležité zajistit, aby těchto možností mohly využít i znevýhodněné regiony. Děkuji.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Laperrouze (ALDE). – (FR) Vážená paní předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, vítám zprávu pana Tabajdiho. Máme různé druhy zdrojů energie, ale ne všechny mají stejný potenciál a vliv na životní prostředí. S ohledem na boj proti změně klimatu a plýtvání přírodními zdroji je velmi důležité, abychom využívali všech dostupných zdrojů energie. Bioplyn je jednou formou energie, která by měla být podporována.

Je však důležité, aby nevznikla konkurence mezi výrobou bioplynu a výrobou potravin. Prioritou by proto měla být výroba bioplynu zejména z kejdy, splašků a komunálního, organického a živočišného odpadu. Ráda bych zdůraznila, že v tomto případě jde o to, získat zisk z odpadu, tedy jinými slovy zisk ze znečištění. Nedejme se však zmást: ze všeho nejvíce potřebujeme snížit množství odpadu.

Dále je důležité, aby bioplyn nebyl využíván pouze k výrobě elektřiny, ale rovněž k zásobování sítí zemního plynu, za předpokladu, že nedojde k ohrožení zdraví. Přístup k rozvodné síti by však neměl být ztěžován žádnými technickými omezeními. Výzkum a vývoj by měl být v tomto odvětví rozšířen ve všech aspektech: pokud jde o zdroje, vybavení, distribuci i využití. Při přezkoumávání právních předpisů je proto důležité znát podstatu a výhody bioplynu.

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz (UEN). – (PL) Vážená paní předsedající, zpráva pana Tabajdiho upozorňuje na problém, který je důležitý zejména s ohledem na zemědělce, hospodářství a životní prostředí. Bioplyn určuje maximální náklady na dovoz plynu, snižuje množstvo metanu vypouštěné do atmosféry a je také palivem, které může být přímo využíváno v zemědělské výrobě a k veřejně prospěšným účelům. Pro ochranu životního prostředí je recyklace kejdy, odpadu a splašků užitečná. Úroveň výroby bioplynu v EU je však různá.

V této oblasti by proto měly orgány EU učinit kroky, které by zlepšily právních a hospodářských předpisů týkajících se rozvoje bioplynu, urychlily výzkumné programy zaměřené na zlepšení technologie výroby bioplynu včetně výroby paliv z biomasy, organického odpadu, splašků a kejdy, představily tyto programy veřejnosti a propagovaly dobré výsledky, jichž dosáhli němečtí, belgičtí a dánští zemědělci.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM). – (SV) Vážená paní předsedající, v bloku Spojených národů, který je věnován změně klimatu, dospěli k názoru, že člověk vypouští do atmosféry skleníkové plyny, které mění atmosféru. EU oficiálně uznala, že lidstvo by mělo snížit tyto emise v nadcházejícím desetiletí, a prohlásila, že EU by měla být v čele tohoto úsilí. Jak to uskutečnit? Jsem zděšen, když vidím, jak se politické intervence a snaha o přenášení politického vlivu na orgány EU postupně vymykají veškeré kontrole.

Za Evropský parlament mohu říci, že nežádáme zvýhodnění pro bioplyn. Nevíme, jak by mohly daňové pobídky pomoci při upřednostňování bioplynu před ostatními možnostmi. V každé zemi EU by měly být stanoveny cíle týkající se snížení emisí, což se již uskutečnilo, a pak ponechat na každé zemi, aby se rozhodla, jaké nástroje použije k dosažení těchto cílů. Tradičním evropským řešením je institucionální soutěž – nikoli ústřední kontrola.

 
  
MPphoto
 
 

  Neil Parish (PPE-DE). – Vážená paní předsedající, chtěl bych panu Tabajdimu poděkovat za jeho zprávu. Podobně jako mnoho mých kolegů vítám tuto zprávu o bioplynu, neboť bioplyn hraje velice významnou úlohu. Zejména v zemědělství je produkováno mnoho odpadu, který by mohl být účinně přetvořen na bioplyn. Pro účely výroby elektřiny by bylo možné míchat potravinový odpad s rostlinným. Zdá se, že by to mohlo být velice účinné. Využití bioplynu je ve skutečnosti považováno za jeden z nejúčinnějších způsobů výroby elektřiny z „bioprostředků“.

Rád bych panu Tabajdimu řekl, že nepotřebujeme zvláštní směrnici o bioenergii: může být součástí směrnice o obnovitelných energiích. Chtěl bych ho tedy vyzvat, aby o to neusiloval.

Rovněž bych rád řekl, že zemědělci, jichž se tato problematika týká, se zajímají rovněž o směrnici o dusičnanech. Potřebují tento odpad také někde na svých farmách uskladnit. Splašky by mohly být uskladňovány na farmách a přetvářeny na bioplyn, a odpadem by mohla být hnojena půda. Jak řekla paní komisařka, lze tak „zabít dvě mouchy jednou ranou“.

Paní McGuinessová uvedla, že se musíme vyrovnat se skutečností – možná nikoliv na úrovni EU, ale na úrovni členských států – se skutečností, že rostliny určené k  výrobě bioplynu jsou vždy skvělé, pokud nerostou před vašimi dveřmi. To je to, čím trpí Evropa: vždy se to musí dít někde jinde.

Nakonec bych rád odpověděl panu Clarkovi – i když si myslím, že již odešel – který se ptal, zda oteplování planety existuje. Hovořil jsem o tom s uznávaným izraelským vědcem, který řekl, že k oteplování planety může, ale nemusí docházet, ale copak můžeme čekat 20 let, abychom se dozvěděli, zda jsme měli pravdu nebo ne?

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE). - (RO) Zvážím-li současnou cenu ropy, pak je bioplyn zdrojem energie, který stojí za povšimnutí, zejména v kontextu stoupajícího významu odpovědnosti Evropské unie ve vztahu k uhlovodíku.

Všichni jsme si vědomi cíle týkajícího se dosažení 20% podílu energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě Evropské unie do roku 2020. S ohledem na tyto okolnosti by mělo být využívání bioplynu jakožto zdroje energie podporováno, zejména prostřednictvím finančních nástrojů.

Bioplyn a ostatní biopaliva mohou spolu se sluneční a větrnou energií výrazně snížit používání tradičních zdrojů energie. V porovnání s ostatními typy obnovitelné energie má bioplyn také tu výhodu, že je z něj možno vyrobit elektřinu i tepelnou energii a lze jej využívat i v dopravě.

Požadovat zvláštní směrnici pro bioplyn je asi přemrštěným požadavkem, vítám však návrh předložit mimořádnou zprávu o bioplynu na úrovni Evropské unie, v níž by měla být obsažena také doporučení, která by navazovala na evropský i vnitrostátní právní rámec v této oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Samuli Pohjamo (ALDE). – (FI) Vážená paní předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, rád bych také poděkoval zpravodaji panu Tabajdimu za jeho vynikající zprávu. Udělal kus dobré práce. Bioplyn je důležitým obnovitelným zdrojem energie, který přispívá k trvale udržitelnému rozvoji zemědělství a zlepšuje stav životního prostředí. Bioplyn může pomoci i farmám a ostatním oblastem k soběstačnosti, přestože je využíván pouze v malé míře.

Čeká nás ještě dlouhá cesta k samotné výrobě. Potřebujeme inovace, výměnu zkušeností a dodatečné financování. Významné suroviny na výrobu bioplynu, kejda a vedlejší potravinové výrobky, by neměly být klasifikovány jako odpad, ale jako suroviny, které mohou být použity na výrobu bioplynu a průmyslového hnojiva. Zároveň musíme stanovit všeobecná pravidla pro využívání bioplynu v celé Evropské unii a odstranit překážky a omezení, které s tím souvisí.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). – (SK) Evropská unie je v oblasti zásobování energií závislá na třetích zemích. Kromě toho Evropa není daleko od energetické krize.

Proto je pro nás více než důležité intervenovat a podpořit používání obnovitelné energie. Podle mého názoru představuje bioplyn vhodnou možnost z pohledu hospodářství i z pohledu životního prostředí. Přispívá k trvale udržitelnému hospodářskému a zemědělskému rozvoji, rozvoji venkovských oblastí a k ochraně životního prostředí. Pokud budeme k výrobě bioplynu používat živočišnou kejdu, splašky, komunální odpad a organický živočišný odpad, lze hovořit o nové příležitosti zemědělských společností k výdělku.

Rovněž je nevyhnutelné věnovat pozornost bezpečnostním opatřením. Některé aktivní součásti a bakterie, které zemědělský a komunální odpad obsahuje, mohou v případě rozšíření ohrozit veřejné zdraví a životní prostředí. Protestuji proti používání kukuřice, obilnin a dalších základních potravinových produktů k výrobě energie. Jejich spalování obecně vede ke zvyšování cen potravin a krmiv.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE). Vážená paní předsedající, nová generace obnovitelné energie bioplynu je z hlediska zásobování energií kladnou změnou. Otázka, zda bioplyn vyráběný z kejdy přispívá ke snížení emisí skleníkových plynů nebo nikoliv, vyžaduje další výzkum.

Návrh zprávy totiž nehovoří o zásadním problému týkajícím se mimovolně vypouštěných emisí, t. j. emisí, které vznikají při procesu výroby. Některé výzkumy uvádějí, že úniky metanu během výroby a emise dusičnanu v případě aplikace na půdu snižují potenciální riziko vzniku skleníkových plynů. Naléhavě však potřebujeme další výzkum.

Přezkoumání právních předpisů podporujících výrobu bioplynu by mělo být založeno na důsledné analýze celého cyklu, aby bolo možno konečně zhodnotit proces výroby obnovitelné energie a zavést strategii týkající se snížení emisí skleníkových plynů.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE). – Vážená paní předsedající, rád by na úvod poblahopřál zpravodaji k jeho aktuální zprávě.

Zabezpečení energie, zvyšování cen energie a změna klimatu, to jsou pravděpodobně největší výzvy, kterým čelí Evropa ve 21. století. Jedna věc je jistá. Evropa musí být soběstačnější v uspokojování svých energetických potřeb a zabezpečení zásob energie. To znamená obměnu alternativních zdrojů energie a využívání nových technologií a obnovitelných zdrojů. Dovážíme ohromujících 96 % energie, kterou využíváme.

Mnozí z vás se mnou budou souhlasit v tom, že trh s biomasou a biopalivy představuje pro zemědělce nové příležitosti. Je to stále více konkurenční trh: zemědělci v mém volebním obvodu v Severním Irsku by mohli mít mnohé výhody z alternativního využívání své půdy k vytváření nových podnikatelských příležitostí v oblasti výroby biopaliv.

Energie biomasy a biopaliv není jedinou odpovědí na obavy Evropy související s energií, ale rozhodně hrají významnou úlohu.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Vážená paní předsedající, úloha plynu je skutečně významná, v prvé řadě při diverzifikaci dodávek plynu, ve druhé řadě při řešení problémů spojených se změnou klimatu a ve třetí řadě při zlepšování stavu životního prostředí, tedy jinými slovy při jeho ochraně. Pamatujme i na to, že bioplyn se vyrábí z komunálního odpadu, organického odpadu, kalu a kejdy.

Bioplyn je velmi významným obnovitelným zdrojem energie. Lze jej používat k výrobě energie, je dobrým zdrojem tepelné energie a využívá se také k pohonu vozidel. Bioplyn by mohlo využívat více motorových vozidel, je však zapotřebí, aby se stal dostupnějším a hospodárnějším palivem určeným k použití. K výrobě bioplynu však musíme používat nové technologické postupy druhé generace. Znamená to, že potřebujeme vytvořit stabilní podmínky k rozvoji bioplynu a vhodné nástroje finanční podpory.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Turmes (Verts/ALE). – Vážená paní předsedající, jakožto zpravodaj směrnice o obnovitelných zdrojích energie, o níž budeme v tomto Parlamentu hlasovat, skutečně vítám zprávu pana Tabajdiho. Do velké míry také souhlasím s tím, že výroba bioplynu je jedním z nejlepších způsobů zpracování biomasy v Evropě. Ve své zprávě se pokusím vyzdvihnout potenciál bioplynu. Je to uskladnitelná forma energie, která slouží jako doplnění jiných občasných obnovitelných zdrojů. Budu naléhat také na to, abychom odstranili zbytečnou byrokracii. Myslím si, že v Evropě máme skutečný problém, pokud jde o autorizaci, zejména při schvalování výroby energie, která není nebezpečná, bioplyn tedy v žádném případě nebezpečný není.

Rád bych připomněl ještě jednu otázku. V těchto dnech probíhá zároveň diskuse o směrnici o plynu pro vnitřní trh. Je zapotřebí zjednodušit přístup bioplynu do plynárenské sítě. Ti z vás, kdo se o tuto otázku zajímají, by si měli prostudovat změny a doplnění, které jsem předložil na jednání o směrnici o plynu.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, členka Komise.? Vážená paní předsedající, děkuji všem, kdo se podílejí na této diskusi. Tak jako vždy je i nyní obtížné soustředit se výhradně na bioplyn, zákonitě se rozpoutá také diskuse o všech obnovitelných zdrojích energie.

Celá debata vychází ze zprávy o energii, kterou uveřejnila Komise v lednu letošního roku, protože jsme náhle zjistili, jak velice jsme závislí na dovozu energie, zejména od našich východních sousedů, a ve druhé řadě: jak bychom mohli přispět ke snížení emisí skleníkových plynů a CO2? Ihned se objevilo množství otázek, které je potřeba řešit.

Hovoříme-li o odvětví dopravy, potřebujeme, aby do roku 2020 pocházelo 10 % energie z obnovitelných zdrojů, přičemž prvním dodavatelem bylo odvětví zemědělství, které je v této fázi zároveň dodavatelem jediným. Všichni dobře víme, a dnes to zde již zaznělo, že potraviny, krmiva a paliva se ocitla ve vzájemném konkurenčním boji. Tato otázka bude stálou součástí diskuse, dokud se budeme zabývat první generací různých druhů biopaliv. Proto zcela souhlasím s těmi, kdo zdůrazňují potřebu výrazně investovat do výzkumu a rozvoje, abychom se překlenuli přes tuto první generaci a dostali se ke druhé generaci biopaliv.

U různých obnovitelných zdrojů energie je nevyhnutelné, aby byly v budoucnu ekonomicky uskutečnitelné, protože dnes tomu tak není. Potřebujeme nalézt tzv. zlaté řešení k tomu, aby se staly ekonomicky udržitelnými.

Další otázkou je udržitelnost – ekologická udržitelnost. Náš přístup k této otázce je zcela jasný. Nebudeme akceptovat energii z obnovitelných zdrojů, která nebude vyráběna udržitelným způsobem, což se týká nejen výroby v rámci Evropské unie, ale i dovozu energie z obnovitelných zdrojů ze zámoří. Budeme potřebovat dovoz. Ať se nikdo nesnaží někoho přesvědčit o tom, že se můžeme spolehnout výhradně na evropskou výrobu. To prostě není možné; dovoz budeme potřebovat v každém případě.

Myslím, že je to skvělá myšlenka, pokračovat ve tvrdé práci na rozvoji bioplynu. Na jeho výrobu využíváme odpad – kal a veškerý jateční odpad, což představuje velmi dobrou součást tohoto výrobního procesu. Ze zemědělsko-ekologického hlediska lze tímto způsobem vyřešit některé problémy, kterým musí čelit některé členské státy nebo některé regiony v souvislosti se směrnicí o dusičnanech, jak již bylo dnes uvedeno. To může napomoci i k vyřešení těchto problémů.

Myslím si, že v odvětví obnovitelných zdrojů energie existuje mnoho možností, ale naléhavě potřebujeme prosadit další investice, díky nimž se v budoucnu tyto možnosti změní v reálné řešení problému. Ještě jednou chci poděkovat zpravodaji. Tato zpráva je skutečně vynikající.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi, zpravodaj.?(HU) Vážená paní komisařko, vážená paní předsedající, děkuji vám za tuto debatu. Jak dokazuje dnešní diskuse, je jasné, že ani bioplyn, ani bioenergie, ani obnovitelné zdroje energie nejsou samy o sobě všelékem, ale všechny mají rozhodující význam pro diverzifikaci energetických zdrojů.

Zadruhé: bioplyn je i nadále drahý. Uvedl to i můj kolega, pan poslanec Kuc, a mnozí další. Proto potřebujeme technologický rozvoj. Zpočátku, jak uvedla paní komisařka Fischerová Boelová, to bude vyžadovat státní podporu z fondu na rozvoj venkova.

Třetí bod je obzvlášť významný. Zřejmě jsem se nevyjádřil dost jasně, zítra odevzdám panu Parishovi a také předložím ústní pozměňovací návrh a doplnění, v němž stáhnu svůj návrh směrnice o bioplynu a biologickém odpadu a budu doporučovat její zahrnutí do sjednocené směrnice o obnovitelných zdrojích energie. Jedná se o dohodu, která byla uzavřena mezi mnou, paní Fischerovou Boelovou a jejími kolegy a Evropskou lidovou stranou.

Čtvrtou záležitostí je konečný termín. V tomto ohledu se samozřejmě přizpůsobíme. Rád bych řekl paní McGuinnessové, že současný postup je příliš byrokratický. V Dánsku, v zemi, která je v tomto směru snad nejambicióznější – a to nikoliv proto, že paní komisařka pochází z Dánska – trvá pět let, než po vzniku myšlenky skutečně začne provoz příslušného podniku, a v některých zemích to trvá dokonce až deset let.

Nakonec bych chtěl reagovat na otázku, kterou předložila paní Avril Doyleová. V rukou držím vynikající dánskou studii – což opět nemá nic společného se skutečností, že paní komisařka je Dánka – studii, kterou vypracovalo Národní středisko Dánské zemědělské poradenské služby. Napsání této zprávy bylo jednoduché. Pošlu paní Doyleové část, která obsahuje velmi přesné výpočty možných ekologických problémů, jinými slovy část týkající se takových otázek, jako jsou těkavé plyny. Tyto výpočty byly pro mne skutečně přesvědčivé, přestože nejsem odborníkem v oblasti ekologie.

Závěrem bych rád poděkoval – předem se paní komisařce omlouvám za svou špatnou výslovnost dánštiny – Thorkildu Birkmoseovi, Henningu Lyngsø Fogedovi a Jørgenu Hingeovi z Dánské zemědělské poradenské služby, kteří tuto vynikající studii vypracovali. Chtěl bych poděkovat také Nicolasu Nevezovi, který spolupracoval s Výborem pro zemědělství a rozvoj venkova, dále svým kolegům Davidovi Korányimu a Tamásovi Bíróovi. Děkuji také dvěma zpravodajům výboru Werneru Langenovi a Jensovi Holmovi za stanovisko jejich dvou spojených výborů a děkuji také vám všem za konstruktivní kritiku. Zkusme dále pokračovat s bioplynem, přestože to není lék na všechno. Děkuji vám za pozornost.

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. – Rozprava je ukončena.

Hlasování se uskuteční zítra ve 12:00.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí