Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2007/0002(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A6-0487/2007

Testi mressqa :

A6-0487/2007

Dibattiti :

PV 11/03/2008 - 22
CRE 11/03/2008 - 22

Votazzjonijiet :

PV 12/03/2008 - 5.2
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P6_TA(2008)0090

Rapporti verbatim tad-dibattiti
It-Tlieta, 11 ta' Marzu 2008 - Strasburgu Edizzjoni riveduta

22. Statistiċi dwar l-enerġija (dibattitu)
Minuti
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης του Claude Turmes, εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις στατιστικές ενέργειας (COM(2006)0850 - C6-0035/2007 - 2007/0002(COD)) (A6-0487/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Joaquín Almunia, Miembro de la Comisión. − Señora Presidenta, el año pasado fue un año de decisiones cruciales en materia de cambio climático y política energética. La Unión Europea está decidida, está comprometida a hacer frente al cambio climático y a responder al reto de garantizar una energía segura, sostenible y competitiva.

El Consejo Europeo de marzo de 2007, hace un año, estableció objetivos precisos y vinculantes con un planteamiento ambicioso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y un incremento de las energías renovables en nuestro consumo energético.

La Comisión, como saben ustedes, ha presentado propuestas concretas en estos ámbitos. Todas estas aspiraciones requieren un seguimiento constante y pormenorizado de gran calidad de la evolución de nuestra situación energética, ya que el consumo de energía es responsable de más del 80 % de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Por otra parte, los Estados miembros deben supervisar atentamente su dependencia energética, en particular por lo que se refiere al gas natural y al petróleo. La propuesta de Reglamento relativo a las estadísticas sobre energía forma parte del paquete energético adoptado por la Comisión el pasado año.

Tradicionalmente, la recogida de datos estadísticos sobre energía se ha basado en acuerdos voluntarios con los Estados miembros, y así se viene realizando desde hace años. No obstante, tanto la Comisión como el Parlamento y el Consejo coincidimos en señalar que, en la actualidad y de cara al futuro, esta actividad estadística es demasiado importante para que únicamente dependa de acuerdos voluntarios. Además, la liberalización de los mercados del gas y la electricidad ha traído consigo un aumento del número de partes interesadas, con la lógica consecuencia de que la recogida de datos en este ámbito es ahora mucho más compleja, haciéndose necesaria una base jurídica para este trabajo tan importante.

Esta propuesta de Reglamento responde a una petición del Parlamento Europeo a la Comisión para que asumamos el compromiso jurídico de facilitar periódica y oportunamente a los ciudadanos europeos datos a escala de la Unión Europea en materia energética. Además, las estadísticas sobre energía son un campo muy dinámico y la propuesta de Reglamento recoge el deseo del Parlamento Europeo de que las estadísticas sobre eficiencia energética y energías renovables sigan evolucionando.

Todo ello es un reflejo del carácter constructivo que ha dominado los debates entre nuestras instituciones hasta llegar a la versión final de la propuesta de Reglamento que empezamos a discutir hoy aquí en el Parlamento.

Por lo tanto, permítanme concluir esta presentación agradeciendo a los protagonistas de este proceso y, en especial, al ponente del Parlamento Europeo su apoyo en la elaboración de esta base jurídica que permitirá disponer de cara al futuro de datos transparentes sobre energía en la Unión Europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Turmes, rapporteur. − Madame la Présidente, l'énergie est de retour sur l'agenda politique. Monsieur le Commissaire, quand vous avez commencé votre job à Bruxelles, le prix du baril de pétrole était de 25$. Aujourd'hui, il est de 105$ et donc, plus que jamais, pour faire face au défi énergétique – que ce soit sur le changement climatique, la pénurie de pétrole, toute notre dépendance géopolitique qui est à la base de cette situation, mais aussi notre vulnérabilité économique face à la volatilité des prix du pétrole, sans oublier les prix du gaz – je crois qu'il est plus urgent que jamais de mettre en place une politique européenne de l'énergie.

Mais pour élaborer une bonne politique européenne de l'énergie, il faut une bonne base de données. Je crois que ce qu'on va voter ce soir, c'est en fait la création d'une bonne base, parce que les statistiques vont être obligatoires – c'est un point très important –, mais aussi parce que le Parlement a, je crois, réellement obtenu un succès. C'est un succès parce que les statistiques qui, jusqu'à présent, étaient surtout des statistiques d'énergie fossile très détaillées sur le charbon, sur le pétrole, sur le gaz, on va les adapter au XXIe siècle. Et l'énergie du XXIe siècle sera orientée vers les énergies renouvelables.

Dès 2020, avec 20%, les énergies renouvelables seront la première source d'énergie en Europe. Il faut donc adapter ces statistiques, et on va les adapter en fonction de la demande de l'énergie. Il est assez ahurissant de constater à quel point les statistiques nationales, et aussi, par conséquent, européennes, sont pauvres, surtout en ce qui concerne les bâtiments, la consommation d'appareils ménagers et de bureau, mais aussi en ce qui concerne le transport.

Et puis on a, je crois, gagné aussi quelque chose d'important, à savoir la transparence sur la chaîne nucléaire. En fait le nouveau règlement va forcer l'Europe à être beaucoup plus précise aussi sur la partie située en amont de la chaîne nucléaire de manière à mettre fin à une situation kafkaïenne. On était dans une situation où l'on importait. L'Europe importe 98% de l'uranium, et dans les statistiques, dans les annuaires statistiques de l'Europe, le nucléaire apparaît comme une énergie indigène, du fait que les statistiques n'ont pas été adaptées. Donc, on a progressé sur ce point.

Un autre succès réside dans le fait que les statistiques vont être publiées cinq mois plus tôt. C'est donc là une bataille féroce que nous avons gagnée, surtout contre le Conseil. En outre, il y a un gain collatéral, à savoir que les États membres – et, notamment, l'Allemagne, qui a pratiquement été la plus difficile à convaincre –, seront contraints d'investir davantage dans les statistiques. Donc, je tiens, depuis cette tribune, à remercier vivement tous les statisticiens et statisticiennes en Europe qui, au cours des dix dernières années, avec des ressources très limitées, ont dû faire –  et continuer à faire – des statistiques. Aujourd'hui, on va les placer dans une situation plus favorable parce que les ministres des finances seront à présent obligés de prendre beaucoup plus au sérieux les statistiques de l'énergie.

Alors, cette victoire du Parlement est une victoire collective. Je remercie Catherine Trautmann, je remercie Fiona Hall, je remercie Mme Korhola pour le travail fourni. Je remercie aussi le personnel du Parlement, Mme Cordero de la Présidence portugaise, qui est vraiment celle qui nous a aidés à avoir un accord et, enfin, les fonctionnaires d'Eurostat qui ont dû me supporter, parfois pendant des après-midis et des après-midis, avec mes questions et avec les réponses. Donc, merci à eux également.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola, PPE-DE-ryhmän puolesta. – Arvoisa puhemies, energiatilastointi on yhteisön tasolla aiemmin aina hoidettu herrasmiessopimuksen pohjalta. Oli ennalta selvää, mitä tilastoitiin, millä tarkkuudella ja milloin tilastojen piti olla valmiita luovutettaviksi.

Näin ei kuitenkaan ole ollut enää vähään aikaan. EU:n laajentuminen, sen mukanaan tuomat erinäiset tilastointikäytännöt sekä muut uudistukset, kuten energiamarkkinoiden vapauttaminen ja vaihtoehtoiset energiamuodot, ovat kaikki yhdessä luoneet tarpeen laatia tilastoinnille pikaisesti yhteisön laajuinen laillinen kehys.

Nyt käsiteltävänä oleva kompromissipaketti on tulosta tiiviistä neuvotteluista, joissa herrasmiesmäisyyttä jouduttiin hieman etsimään, mutta lopulta se kaikkien voitoksi löydettiin. Energiatilastoprosessin piti olla vain piskuinen merkintä parlamentin työtilastoihin, mutta esittelijä Turmesin onnistui loihtia esille virallisen kuivien ja teknisten tilastojen uumenista intohimoa herättävä poliittinen peli. Vaatimukset muun muassa ydinpolttoaineen kierron ja energian loppukäytön yksityiskohtaisesta tilastoinnista, laajennetusta uusiutuvan energian tilastoinnista samoin kuin kunnianhimoiset vaatimukset Eurostatin vuosittaisen raportoinnin aikaistamiseksi olivat poliittisesti värittyneitä.

Täyttääkseen tehtävänsä tilastojen on kuitenkin välttämättä oltava neutraali väline, ei enempää. Ryhmäni varjoesittelijänä minulle lankesi sovittelijan rooli. Siinä määrin kaukana Eurostatin ja neuvoston kannat olivat esittelijämme tavoitteista.

Haluankin nyt kiittää kaikkia osapuolia viisaasta halusta kompromissiin, jolla kaivattu asetus saadaan nyt pikaisesti voimaan. Arvoisan kollega Turmesin ajamat uudistukset huomioidaan myös asetuksessa, kuitenkin realistisella tavalla. Löysimme myös yhteisymmärryksen siitä, mitä asetuksessa on tarkoitus käsitellä ja mitä taas jätetään muun lainsäädännön piiriin. Erinomaiseksi esimerkiksi tästä käy turve, jonka luokitukseen fossiiliseksi tai uusiutuvaksi, siltä osin kuin se vuosittain uusiutuu, emme nyt tässä yhteydessä ota kantaa. Jääköön se taistelu pian alkavaan käsittelyyn tulevasta uusiutuvia energiamuotoja koskevasta direktiivistä, jossa tiemme odotetusti kohtaavat jälleen.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Trautmann, au nom du groupe PSE. – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, alors que l'Europe se dote progressivement d'instruments pour limiter les changements climatiques liés aux émissions de gaz à effet de serre, alors que les citoyens européens subissent de plein fouet des hausses de prix énergétiques, il est important, bien sûr, d'élaborer enfin une base juridique pour la collecte et la dissémination des statistiques de l'énergie. Mais il nous a semblé tout aussi pressant de les mettre en cohérence avec les enjeux auxquels nous faisons face: les économies d'énergie, la redéfinition de nos mix énergétiques, avec moins d'énergies carbonées et beaucoup plus d'énergies renouvelables. Ainsi, les quelques éléments neufs de ce règlement sont-ils davantage une redéfinition cohérente du périmètre des statistiques plutôt qu'une série d'ajouts sporadiques.

Ma démarche en tant que rapporteur fictif pour le groupe socialiste aura été de faire en sorte que ces statistiques puissent être toujours plus utiles aux citoyens européens, mais aussi à celles et à ceux qui les gouvernent. Elles gagnent en fiabilité pour l'analyse et elles sont de plus en plus utiles pour l'aide à la décision.

Pour les citoyens, nous avons défendu et obtenu des statistiques plus transparentes qui couvrent des éléments les touchant au plus près: l'habitat, les transports, mais aussi la filière nucléaire. Pour les gouvernants, ensuite, il est acquis que les statistiques les plus à jour possible seront disponibles pour les habituels Conseils Énergie qui se tiennent tous les printemps. Ainsi, nous verrons dans quelle mesure les objectifs sont tenus en la matière. Au demeurant, le résultat de ces modifications est, de mon point de vue, assez sobre, c'est-à-dire qu'elles n'alourdiront pas de manière indue la charge de travail des États ou des différents partenaires impliqués.

C'est sur ce constat que je souhaite remercier vivement notre rapporteur, Claude Turmes, pour son sens du compromis, ainsi que toute son équipe.

Enfin, je souhaitais encore saluer l'appui très utile et efficace d'Eurostat dans tout ce cheminement pour favoriser un résultat reconnu à présent comme solide.

 
  
MPphoto
 
 

  Fiona Hall, on behalf of the ALDE Group. – Madam President, I would like to thank Mr Turmes for his excellent work as rapporteur and for his close cooperation with colleagues.

Energy statistics are like the steel rods holding up a building: you cannot see them from the outside but without them the whole building collapses.

At the moment we are constructing brand new ways of doing energy. The EU has agreed new targets on energy efficiency and renewables and CO2 emissions. But, as we know from past EU efforts in these areas, it is easier to set targets than it is to implement them, and the only way we can tell whether or not we are doing what we set out to do is by measuring actions statistically.

We now need statistics focused on energy demand as much as on energy supply. We need detailed statistics on renewables as well as on fossil fuels. We need improved statistics on nuclear energy, collected and collated at European level, and we need these statistics to be processed much more quickly so that we have early feedback. It is particularly important to make sure that statistics are available well in advance of March energy summits.

Finally, I welcome the fact that peat remains firmly in the fossil fuel category. In the UK, peat land is regarded as precious habitat to be protected. Peat regenerates so slowly that it would be quite inappropriate to regard it as a renewable resource.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE). – Madam President, climate change, security of supply, price increases, incidents such as blackouts in parts of Europe, and the Ukraine Gazprom wake-up call have all increased the awareness of the European citizen and policymakers to the complexity of our energy situation, which urgently requires the availability of accurate, timely and complete statistical data. In this respect, I welcome the Commission proposal and the work done by our rapporteur, Mr Turmes. Let me also take this opportunity to congratulate him warmly on his appointment as rapporteur on the Renewables Directive.

Energy use is responsible for 80% of the total EU emissions of greenhouse gases. The availability of timely and reliable baseline data on the energy situation in the EU is imperative in order for us to meet our objectives not only under the Kyoto Protocol but also in a post-2012 scenario. How can we reliably agree to transparent targets on fossil fuel energy reduction on the international stage and the increased use of renewables without such baseline data? We cannot. Currently the compilation of energy statistics is slow, inefficient and often incomplete, and even inaccurate. As the rapporteur rightly points out, there is a substantial delay in the publication of Eurostat’s energy data. Can the Commissioner confirm that this regulation will result in more timely availability of vital energy statistics and that the statistical model we use here in the EU is comparable to that used by, for example, the USA and other global players, so that we can compare like with like?

Finally, I agree with the rapporteur when he says that the new regulation should provide protection from data manipulation. Accurate, verifiable and unbiased Eurostat statistics are crucial to the whole range of current and future climate and energy policies, such as the EU emissions trading scheme, effort-sharing and renewable energy proposals.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (PSE). – Señora Presidenta, señor Comisario, señorías, si como Unión Europea queremos construir una política energética coherente y hablar con una sola voz en la escena energética internacional, es imprescindible disponer de estadísticas completas y fiables que permitan efectuar comparaciones con facilidad. Y es imprescindible, también, una buena coordinación con y entre los Estados miembros. Por esto nos parece importante que el texto de la Comisión declare obligatoria su participación.

Es importante también, como ha dicho la señora Trautmann, que una nueva propuesta no cargue con más trabajo ni a las empresas ni a los demás actores implicados. Por tanto, valoramos positivamente que la propuesta no trate de modificar las tareas estadísticas que se ejecutan, sino que establezca un marco jurídico común que garantice uniformidad metodológica y facilite así la comparación de los datos.

Además, comprender la complejidad de nuestra situación energética y efectuar un control cuantitativo detallado de los avances realizados hacia nuestros objetivos exige también estadísticas exactas, oportunas y completas.

Por ello, estamos de acuerdo con el ponente en que, en temas como la eficiencia energética, es necesario mejorar las estadísticas de que disponemos. La eficiencia es hoy una prioridad de nuestra política energética y de lucha contra el cambio climático. Y las estadísticas actuales no facilitan los datos necesarios para calcular coeficientes que no son, en este ámbito, absolutamente necesarios.

El desarrollo del sector nuclear y de las energías renovables plantea también, en este sentido, dificultades importantes que deben ser resueltas. Estos son sólo algunos de los ejemplos de las limitaciones que plantea nuestro sistema actual y que, conjuntamente con propuestas interesantes para solventarlas, están muy bien recogidas en el informe del señor Turmes, a quien quiero felicitar por su excelente trabajo.

 
  
MPphoto
 
 

  Jerzy Buzek (PPE-DE). – Pani Przewodnicząca! Gratuluję sprawozdawcy świetnego sprawozdania. Gratuluję także panu komisarzowi inicjatywy, którą Komisja podjęła.

Ja popieram to sprawozdanie, przede wszystkim dlatego, że chodzi o wspólną politykę energetyczną, a w szczególności wspólną zagraniczną politykę energetyczną. Jest także inny powód, dla mnie jeszcze ważniejszy – pozostawiamy państwom członkowskim wybór odnośnie pierwotnych źródeł energii (energy mix), równocześnie ograniczamy emisję CO2 i tworzymy wspólny rynek energii.

Jeśli chcemy porównywać koszty i w przyszłości dowiedzieć się, które rozwiązania zero-emisyjne są najlepsze, które rozwiązania są najbardziej ekonomiczne, musimy mieć bazę porównawczą. A więc wspólny rynek i konkurencja na nim, a przede wszystkim skuteczne inwestowanie wymaga dobrych, porównywalnych danych statystycznych. One potrzebne są inwestorom, w szczególności inwestorom prywatnym, jeśli mamy prowadzić skuteczną politykę na rynku energetycznym. Będziemy mogli także porównywać dane z poszczególnych krajów członkowskich dotyczące poszczególnych cen i kosztów, co przy dzisiejszych danych statystycznych jest niemożliwe, w szczególności ze względu na brak danych odnośnie odnawialnych źródeł energii.

Pozostaje jedno pytanie na koniec. Kto i jak będzie mógł z tych danych korzystać? Nie jest wszystko jasne pod tym względem i o tym zadecyduje dopiero praktyka. Jest bardzo ważne, żebyśmy na to w przyszłości zwrócili uwagę na ile dane będą dostępne i w jaki sposób chronić tę część danych, która nie powinna być publikowana.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). – Doresc să-l felicit pe domnul raportor Turmes pentru munca depusă.

Energia şi schimbările climatice sunt priorităţi ale Uniunii Europene. De aceea, şi statisticile energetice care permit Uniunii să evalueze sectorul şi să ia măsurile necesare sunt extrem de importante.

La 26 februarie 2008, Eurostat a publicat un set de indicatori statistici pentru energie, transport şi mediu. Pentru energie regăsim indicatori referitori la dependenţa energetică, intensitatea energetică, surse de energie, consum energetic final, energie regenerabilă, eficienţă energetică şi preţurile energiei. Referitor la schimbările climatice, regăsim informaţii privind emisiile de gaze cu efect de seră.

Statele membre vor avea obligaţia de a furniza datele necesare obţinerii indicatorilor solicitaţi de propunerea de regulament. Vor fi necesare fonduri importante pentru colectarea şi prelucrarea datelor.

Amendamentul 14 menţionează şi economiile de timp realizate prin utilizarea tehnologiei informaţiei în procesul de colectare şi procesare a datelor. Amendamentul 5 subliniază necesitatea siguranţei aprovizionării cu cei mai importanţi carburanţi şi a existenţei unor date exacte la nivel european, furnizate din timp, pentru a anticipa şi coordona soluţiile la nivelul Uniunii Europene în cazul unor posibile crize în materie de aprovizionare. Acest lucru este în concordanţă cu clauza de solidaritate pentru situaţiile de criză energetică existentă în Tratatul de la Lisabona. Cetăţenii europeni au nevoie de aceste statistici corecte şi exacte.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE). – Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Dieser Bericht ist für uns alle sehr wichtig, weil natürlich die Daten die Grundlage für die politischen Entscheidungen bilden. Deshalb ist es auch wichtig, in Zukunft zwischen Finanz- und Warentransaktionen zu unterscheiden. Wir alle wissen, wie die Energiepreise von den verschiedenen Bereichen beeinflusst werden. Aber auch die Unterscheidung zwischen Produktion, Handel und Verbrauch spielt eine wesentliche Rolle. Hier sollten wir besonders beim Intelligent Metering ansetzen, also beim intelligenten Messen, nicht nur beim Verbraucher, sondern bei den verschiedenen vorhandenen Messpunkten.

Darüber hinaus ist es für uns wichtig, welche Methoden eingesetzt werden, um die verschiedenen Kosten für die Statistik in den Griff zu bekommen. Wir wollen ja Bürokratie vermeiden und auch in der Statistik zu mehr Effizienz kommen. Deshalb wird es für die künftige Anwendung wichtig sein, welche Methoden hier angewandt werden – Stichproben, vollautomatische Auswertung, just-in-time, nicht entschlüsselnd, EU-weit vergleichbar, aber auch global vergleichbar. Auch die Proportionalität für die verschiedenen Träger ist wichtig. Wir sollten darauf achten, dass die Versorgungssicherheit als Kriterium für alle transparent verfügbar ist, zwischen Kosten und Preisen unterschieden wird und natürlich die Nachhaltigkeit des gesamten Systems sichergestellt wird.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Turmes, rapporteur. − Madam President, I have just a few remarks to make. With regard to peat – and unfortunately Ms Korhola has already left – it is very clear from our definition that peat is classified under fossil energy. We have taken up the IPCC definition of peat, which makes it very clear that peat is not a renewable. So in that respect some Finnish politicians and Finnish lobbyists should stop dreaming, read the Directive and stick to the actual text.

The idea of having weekly petrol stock measurements in Europe is one issue which I was sorry not to be able to carry through. Our oil price in Europe is defined by the US Department of Energy’s weekly bulletin. Because Europe has no independent statistics on oil, our prices are de facto defined by the scarcity in the US market and we are not able to show the market that the European market is often much less tight than the US market. Because we were not able to obtain it here, Mr Commissioner, perhaps the Commission could, in the ongoing discussions on this at the IEA, take an initiative at least in looking at what we could potentially gain in Europe by having weekly oil statistics in Europe. Some experts tell me that we could also reduce the oil price just with this measure.

We now have to get to work, as it is important that the Commission is coordinated. The Commission has set up an energy market observatory in DG TREN, so it is important that Eurostat and this new observatory work closely together. Finally, I would like to wish the Eurostat civil service and to civil servants in the Member States considerable energy and courage, as they will now have to meet often in comitology and to transform this into real statistics.

Thank you very much again, all of you, for your kind words. I may even be able to offer you a glass of champagne at the end of this long evening!

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο, στις 12 το μεσημέρι.

 
Avviż legali - Politika tal-privatezza