Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/0258(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0004/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0004/2008

Keskustelut :

PV 11/03/2008 - 23
CRE 11/03/2008 - 23

Äänestykset :

PV 12/03/2008 - 5.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0091

Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 11. maaliskuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

23. Kasvinsuojeluaineita koskevat tilastot (keskustelu)
Pöytäkirja
MPphoto
 
 

  Puhemies. (EL) Esityslistalla on seuraavana Bart Staesin ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta laatima mietintö (A6-0004/2008) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kasvinsuojeluaineita koskevista tilastoista (KOM(2006)0778 – C6-0457/2006 – 2006/0258(COD)).

 
  
MPphoto
 
 

  Joaquín Almunia, komission jäsen. − (ES) Arvoisa puhemies, haluan tietenkin kiittää parlamentin jäsentä Bart Staesia erinomaisesta työstä esittelijänä, samoin kuin ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ja maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaa niiden panoksista keskusteluun tästä asetusehdotuksesta.

Ehdotus on osa torjunta-aineiden kestävän käytön teemakohtaista strategiaa. Strategian tarkoituksena on vähentää torjunta-aineiden vaikutusta ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Tänään käsiteltävänä oleva ehdotus asetukseksi edistää tätä tavoitetta varmistamalla, että kaikissa jäsenvaltioissa kerätään luotettavia ja vertailukelpoisia tietoja yhdenmukaistettujen riski-indikaattorien laskemisen mahdollistamiseksi. Komission ehdotus on OECD:n ja tutkimuselinten kanssa vuosikausia näiden riski-indikaattorien kehittämiseksi tehdyn työn hedelmä.

Alkuperäinen tarkoituksemme komissiossa oli kattaa kaikentyyppiset torjunta-aineet, myös biosidit. Lainsäädännön valmisteluvaiheessa kuitenkin selvisi, ettei biosidiala ole kovin yhdenmukainen ja että sen paremmin komissiolla kuin jäsenvaltioillakaan ei ole riittävää kokemusta tai tietoa erityisten biosideja koskevien toimenpiteiden ehdottamiseksi. Siksi päätettiin jättää tämä tuoteryhmä pois alustavasta ehdotuksesta, joka on annettu teidän harkittavaksenne.

Tiedän, että parlamentin jäsen Bart Staes puoltaa mietinnössään biosidien mukaan ottamista, mutta meillä oli syymme lopulta päättää niiden pois jättämisestä. Haluan kuitenkin vakuuttaa esittelijälle ja teille kaikille, että komissio käyttää tämän vuoden lopulle suunnitellun biosididirektiivin tarkistamisen tarjoamaa tilaisuutta esittääkseen ehdotuksen, joka kattaa tämän sektorin täysimääräisesti, tietojen keruu mukaan lukien.

Parlamentin jäsenen Bart Staesin mietinnössä puolletaan myös asetuksen soveltamisalan laajentamista kasvinsuojeluaineiden käyttöön muuallakin kuin maataloudessa, jolloin se koskisi myös tuotanto- ja markkinointitilastoja. Ehdotuksessamme päätimme jättää nämä tiedot asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle välttääksemme päällekkäisyyttä muiden tuotantoa ja markkinointia koskevien tilastoasetusten kanssa, mikä lisäisi näiden tilastojen laatimisen hallinnollisia kustannuksia. Suhtaudumme kuitenkin avoimesti sen tarkasteluun, miten nykyisiä tuotanto- ja markkinointitilastoja voitaisiin parhaiten käyttää teemakohtaisen strategian tavoitteiden edistämiseksi.

Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluan lopuksi muistuttaa teitä tämän asetuksen täytäntöönpanon suurista kustannuksista, jotka ovat 10–25 miljoonaa euroa vuodessa 25 jäsenvaltion unionista tehdyn alustavan arvion mukaan. Tämän vuoksi suosittelemme, että jäsenvaltioille annettaisiin riittävästi joustoa tämän asetuksen soveltamisessa.

Luotan siihen, että parlamentin, neuvoston ja komission välisen vakaan yhteistyön pohjalta pääsemme sopimukseen mahdollisimman nopeasti, koska, kuten tiedätte, näiden tietojen keruuprosessi on pitkä ja monimutkainen ja kestää noin viisi vuotta. Olisi hyvä, jos asetusta voitaisiin soveltaa mahdollisimman pian ja tietenkin teemakohtaista strategiaa koskevan puitedirektiivin hyväksymisen jälkeen.

Lopuksi haluan kiittää vielä parlamentin jäsentä Bart Staesia erinomaisesta työstä erittäin monimutkaisen ehdotuksen parissa, joka on kuitenkin samalla äärimmäisen tärkeä ympäristön ja ihmisten terveyden kannalta.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes, esittelijä. – (NL) Mielestäni komission jäsen teki erittäin hyvän yhteenvedon joitakin seikkoja koskevista huolenaiheistaan. Komission ehdotus asetukseksi tilastoista ja torjunta-aineista liittyy todella suoraan torjunta-aineiden kestävän käytön teemakohtaiseen strategiaan.

Kuten komission jäsen selvästi totesi, tarkoituksena on torjunta-aineiden käyttöä ja markkinoille saattamista koskevien kansallisten tilastojen Euroopan laajuinen yhdenmukaistaminen, mikä on saavutettava tasolla, jolla se on toteuttamiskelpoisinta käytännön kannalta. Tärkeä päämäärä on siksi käyttää näitä tietoja torjunta-aineiden käytöstä ympäristölle ja kansanterveydelle aiheutuvien riskien ja vaikutuksen vähentämiseen keskipitkällä aikavälillä.

Mietintöä laatiessani minulla oli neljä tavoitetta:

1. varmistaa tietojen riittävä vertailukelpoisuus;

2. välttää tiedonkeruun päällekkäisyys;

3. laajentaa soveltamisala muuhun kuin maatalouskäyttöön;

4. hyödyntää kerätyt tiedot täysipainoisesti moraalisen raportointivelvollisuuden avulla.

Uskon saavuttaneeni nämä neljä tavoitetta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan äänestyksen jälkeen, mutta tiedän, että ongelmia on vielä. Etenkin varjoesittelijä Hartmut Nassauer esitti Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraattien) ja Euroopan demokraattien ryhmän puolesta, että tiedonkeruuta pitäisi säännellä asianmukaisesti ja tehokkaasti, ei ainoastaan näiden tietojen luottamuksellisen käsittelyn, vaan myös julkisen saatavuuden ja avoimuuden osalta. Mielestäni parlamentin jäsen Hartmut Nassauer ja minä olemme käyneet erittäin rakentavia keskusteluja, ja uskon, että hänen huolenaiheensa otettiin huomioon, myös ympäristövaliokunnan äänestyksessä, joka oli lähes yksimielinen.

Onnistuimme myös saamaan aikaan hyvän sanamuodon, kun tarkasteltavana on soveltamisalan laajentaminen muuhun kuin maatalouskäyttöön. Päätimme nyt kerätä tietoa maatalous- ja puutarhakäytön lisäksi myös ammattimaisesta käytöstä muualla kuin maataloudessa, kuten maanteiden, rautateiden ja kuntien viheralueiden kunnossapidossa.

Euroopan parlamentin sosialistiryhmän ansiosta koko biosidiajatus, josta komission jäsenkin puhui, pujahti lopulta mietintöön. Tämä on kohdannut vastustusta erityisesti PPE-DE-ryhmän taholta, ja siksi olen yhdessä PSE-ryhmän kanssa ja oman ryhmäni puolesta yrittänyt ratkaista tämän ongelman laatimalla kaksi tarkistusta, jotka perustuvat parlamentin jäsenen Christa Klaßin aikaisemman, ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytyn mietinnön tekstiin. Tiedän, että PPE-DE-ryhmällä ja parlamentin jäsenellä Hartmut Nassauerilla on vieläkin ongelmia asian kanssa, mutta toivon, ettei se ole ylitsepääsemätön este lopullisessa äänestyksessä; yritämmehän kuitenkin taipua Euroopan parlamentin enemmistön kantaan.

Toinen seikka, johon PPE-DE-ryhmä on takertunut, hyvät kollegat, on ympäristövaliokunnan päätös laajentaa asetuksen soveltamisalaa torjunta-aineiden myynnistä ja käytöstä torjunta-aineiden tuotantoon, maahantuontiin, vientiin ja jakeluun. PPE-DE-ryhmä pelkää tämän merkitsevän lisärasitusta liikeyrityksille. Suoraan sanottuna, hyvä parlamentin jäsen Hartmut Nassauer, rohkenisin epäillä sitä, koska nämä tiedot ovat saatavilla joka tapauksessa, eikä tässä mielessä itse asiassa tarvita mitään lisälaskelmia.

Parlamentin jäsenen Hartmut Nassauerin väitteiden vastaisesti olen vakuuttunut siitä, että näiden tietojen sisällyttäminen asetukseen takaa paremman yleiskuvan ei-toivotuista ja jopa laittomista virroista. Uskon tämän tiedon olevan hyödyksi toteutettaessa yhtä asetuksen tavoitteista, minkä komission jäsenkin selkeästi totesi, nimittäin torjunta-aineiden ympäristölle ja kansanterveydelle aiheuttamien riskien ja vaikutusten vähentämistä. Olen myös sitä mieltä, että nämä kaksi argumenttia varmistavat, että kolmansista maista lähtöisin oleviin WTO-tapauksiin voidaan vastata.

Haluan kiittää kollegoitani erittäin rakentavasta yhteistyöstä. Toivon, että onnistumme saamaan suuren enemmistön mietintöni taakse, jotta voin käydä antoisia neuvotteluja neuvoston kanssa toisessa käsittelyssä. Haluan kiittää myös komissiota erinomaisesta yhteistyöstä, samoin kuin Eurostatin virkailijoita, jotka olivat aina käytettävissä ja olivat todella erittäin suureksi avuksi tämän mietinnön laatimisessa. Paljon kiitoksia, hyvät kollegat.

 
  
MPphoto
 
 

  Hartmut Nassauer, PPE-DE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, olemme yksimielisiä siitä, että haluamme vähentää torjunta-aineiden käytöstä ihmisille ja ympäristölle aiheutuvia vaarallisia vaikutuksia. Näiden vaikutusten selvittämiseksi on kehitettävä indikaattoreita. Niiden kehittämiseksi tarvitaan tietoja. Näiden tietojen keräämisestä on kyse tässä direktiivissä. Korostan tätä selventääkseni, ettei tässä ole kyse kasvinsuojeluaineiden lupamenettelyistä eikä myöskään niiden käytöstä, vaan ainoastaan sellaisten tietojen keräämisestä, jotka soveltuvat vastaavien indikaattorien kehittämiseen. Tästä olemme yksimielisiä.

Olemme myös, kuten kollega Bart Staes aivan oikein kuvaili, nähneet erittäin paljon vaivaa yhteisten kantojen löytämiseksi, ja se on myös onnistunut uskomattoman hyvin. Sovimme siitä, että soveltamisalaa on laajennettava muuhun kuin maatalouskäyttöön. Saavutimme myös liikesalaisuuksien suojaamisen osalta yhtenäisen kannan.

Kaksi seikkaa jäi keskusteluissamme avoimiksi: Ensimmäinen seikka on biosidien mukaan ottaminen. Jaan rajoituksetta kannan, jonka komission jäsen esitti. Asiassa ei ole esittää periaatteellisia vastaväitteitä, mutta meillä ei ole tällä hetkellä käytössämme tarvittavaa tietoa, jotta tämä askel voitaisiin ottaa järkevästi. Minulla ei ole, kuten sanottu, mitään periaatteellisia vastaväitteitä. Tämä voidaan tehdä sopivana ajankohtana.

Toinen seikka on tärkeämpi. Meillä on selviä epäilyksiä sen osalta, että kasvinsuojeluaineiden käytön lisäksi myös niiden tuotanto sisällytettäisiin soveltamisalaan, koska tuotanto ei sinänsä kerro mitään käytöstä. Tuotteita viedään kolmansiin maihin ja tuotteita varastoidaan, ennen kuin niitä käytetään. Siksi, kuten sanottu, tuotanto itsessään ei hyödytä mitenkään tämän direktiivin tarkoitusta, ja siksi haluaisimme mielellämme välttää sen mukaan ottamisen.

Siitä huolimatta sanon, hyvä parlamentin jäsen Bart Staes, että jos onnistumme pitämään kiinni työstämistämme kompromisseista, mietintönne ei kaadu meidän loppuäänestykseemme.

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi, PSE-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, mietin, puhuisinko unkariksi vai englanniksi tästä aiheesta, ja huomasin sitten käyttäneeni työprosessin aikana lähinnä englanninkielisiä ilmauksia käsiteltävästä aiheesta.

PSE-ryhmä keskusteli mietinnöstä tiiviisti ja saavutti kompromissikannan. Joillakin meistä, minä itse mukaan lukien, oli radikaalimpia tarkistuksia, mutta ryhmän yhteinen kanta on mielestämme hyväksyttävä. Haluan ilmaista tyytyväisyyteni mietintöön ja onnitella esittelijää.

Torjunta-aineet ovat yhtäältä tärkeä ja olennainen tuki nykyaikaiselle eurooppalaiselle maataloudelle, mutta toisaalta torjunta-aineiden riittämätön käyttö ja haitallisten aineiden käyttö johtavat terveysongelmiin, kohtalokkaisiin tapaturmiin ja ympäristön pilaantumiseen. Päättäjät, viranomaiset, paikallishallinnot, maanviljelijät, kansalaisjärjestöt ja kansalaiset tarvitsevat asiallista tietoa torjunta-aineiden käytöstä vähentääkseen ja ehkäistäkseen torjunta-aineiden käytön kielteisiä vaikutuksia. Siksi tämä ehdotus eurooppalaisista torjunta-ainetilastoista on myönteinen askel eteenpäin kohti ympäristöystävällistä maataloutta. Eurooppalaisten tilastojen pohjalta voimme seurata ja arvioida myönteisiä muutoksia, jotka uusi torjunta-ainelainsäädäntö, esimerkiksi direktiivi torjunta-aineiden käytöstä, torjunta-aineiden kestävän käytön teemakohtainen strategia ja luvan myöntämistä torjunta-aineille koskeva asetus, tuovat mukanaan.

Alusta alkaen ehdotin ja kannatin biosidituotteiden sisällyttämistä tähän direktiiviin PSE-ryhmän tuella. Kuten useimmissa tapauksissa, biosidien aktiivista aineosaa käytetään myös kasvinsuojeluaineena. Biosideilla on siksi lähes sama terveys- ja ympäristövaikutus. Kun aine on päässyt ympäristöön, ei ole mitään merkitystä sillä, tuotettiinko se biosidina vai kasvinsuojeluaineena. On järkevää, että ensin keräämme tilastoja vain biosidituotteista.

Liikesalaisuudet ovat aina arkaluontoinen aihe, ja siksi olen iloinen, että me kaikki hyväksymme sen, että tässä direktiivissä otetaan huomioon Århusin yleissopimuksen mukaiset velvoitteet ympäristötietojen saatavuudesta. Siksi kannatin tarkistusta, jossa tuottajat velvoitetaan toimittamaan asianmukaista tietoa yleisölle. Toivon, että tässä parlamentissa edustettuina olevien poliittisten puolueiden välisen kompromissin jälkeen saamme hyvän ensimmäisen käsittelyn yhteisymmärryksen neuvostolta ja voin muutaman vuoden sisällä siteerata täällä hyödyllistä tietoa viimeisimmistä eurooppalaisista torjunta-ainetilastoista.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis, ALDE-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, onnittelut esittelijälle, parlamentin jäsenelle Bart Staesille, erinomaisesta mietinnöstä ja hänen suurista ponnisteluistaan kompromissin ja yhteisymmärryksen saavuttamiseksi eri poliittisten ryhmien välillä. Kasvinsuojelutuotteiden myyntiä ja käyttöä koskevien kansallisten tilastojen EU:n laajuinen yhdenmukaistaminen ja tällaisten tilastojen asianmukainen käyttö edistäisivät epäilemättä suuresti täsmällisten arviointien valmistelua tällaisten tuotteiden vaikutuksista ympäristöön ja ihmisten terveyteen, ja mahdollistaisivat siten korjaaviin toimenpiteisiin ryhtymisen.

Jotta tämä yhdenmukaistaminen olisi tehokasta ja siten mahdollisimman hyödyllistä, esittelijä on perustellusti tehnyt joukon tarkistuksia, jotka sisältävät useimpien ryhmien kompromissisopimuksen ja kattavat neljä pääteemaa: ensinnäkin vertailukelpoisten ja yhteensopivien tilastotietojen luomisen jäsenvaltioissa; toiseksi tietojenkeruun päällekkäisyyden välttämisen kustannusten ja ammattimaisten käyttäjien rasituksen pienentämiseksi; kolmanneksi välttämättömyyden sisällyttää muut kuin maatalouskäytöt asetuksen soveltamisalaan ja neljänneksi tarpeen hyödyntää kerätyt tiedot mahdollisimman täysipainoisesti.

Me pidämme suurinta osaa näistä tarkistuksista, jotka ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta hyväksyi lähes yksimielisesti, hyödyllisinä ja tarpeellisina ja kannatamme niitä. Äänestämme kielteisesti ainoastaan kolmesta tarkistuksesta, nimittäin tarkistuksista 24, 27 ja 29. Lisäksi annamme täyden tukemme viidelle vihreiden ja muiden esittämille lisätarkistuksille.

Lopuksi haluan jälleen kerran huomauttaa yleisesti, että onnistuminen tämän säädöksen tavoitteiden saavuttamisessa riippuu hyvin paljon sen asianmukaisesta täytäntöönpanosta, ja tässä tarkoituksessa jäsenvaltioiden viranomaisten rakentava osallistuminen ja täysipainoinen sitoutuminen ovat äärimmäisen tärkeitä. Toivokaamme, että näin tapahtuu kaikissa 27 jäsenvaltiossa.

 
  
MPphoto
 
 

  Hiltrud Breyer, Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, lämpimät onnittelut esittelijälle. Tämän EU:n torjunta-ainepaketin puitteissa keskustelemme parhaillaan myös siitä, miten – ja tämä on tavoitteemme – voimme suojella ihmisiä, eläimiä ja ympäristöä vaarallisten torjunta-aineiden aiheuttamilta haitoilta. Riittävät tiedot ovat perusedellytys tämän tavoitteen kannalta.

Toivon, että tämä äänestys antaa vahvan signaalin ympäristön ja terveyden suojelun puolesta. Eihän tietojen keruun ja julkistamisen osalta ole kyse liikesalaisuuksista vaan kuluttajien tieto- ja avoimuusoikeuden takaamisesta. Kannatan sitä, että mahdollisimman monet tiedot toimitetaan saataville Internetissä. Se olisi myös täysin yhdenmukaista luvan myöntämistä torjunta-aineille koskevan mietintöni kanssa. Nimenomaan lupamenettelyistä saadut kokemukset nimittäin osoittavat, että tarvitsemme luotettavia lukuja torjunta-aineiden käytöstä Euroopassa ja yhdenmukaistettuja tiedonkeruumenetelmiä. Vain silloin, kun käytössä on hyviä tietoja, voimme toivoa saavamme aikaan vähemmän väärinkäsityksiä ja väärää tietoa.

Lopuksi vielä asia, joka ei sisälly tilastoalaan, mutta on minulle silti tärkeä. Päätimme ensimmäisessä torjunta-aineiden lupamenettelyjä koskevassa käsittelyssä myös tukku- ja vähittäiskaupan torjunta-ainepassista. Tässäkin asiassa on kyse torjunta-aineiden käyttöä koskevista tiedoista. Tukku- ja vähittäiskauppa haluaa nämä tiedot, ja toivon, etteivät jäsenvaltiot estä sitä. Tämä täydentää myös hyvin torjunta-ainetilastoja.

Toivon, että meitä yhdistää tavoite pystyä luotettavampien lukujen ja tietojen avulla paremmin suojelemaan ihmisiä, eläimiä ja ympäristöä.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm, GUE/NGL-ryhmän puolesta. (SV) Arvoisa puhemies, ensin haluan kiittää Bart Staesia hyvästä mietinnöstä, jota me GUE/NGL-ryhmässä ilman muuta tuemme. Yksi tämän mietinnön tavoitteista on vähentää torjunta-aineiden käyttöä parantamalla tilastoja, mikä on tärkeä tehtävä. Myrkkyjen ja kemikaalien käyttö maataloudessa kasvaa Euroopassa. Myrkyt säilyvät ruoassa, jota me ja lapsemme syömme. Se koskettaa meitä kaikkia. Tämän pitäisi huolestuttaa kaikkia, jotka varjelevat terveyttään ja ympäristöämme.

Kotimaassani ympäristöliikkeen pitkäjännitteisenä visiona on kemikaaliton maatalous. Valitettavasti tavoite tuntuu tänä päivänä kaukaiselta. Ei vain EU:ssa vaan myös Ruotsissa kemikaalien käyttö maataloudessa lisääntyy. Minulla on konkreettinen kysymys komission jäsenelle Joaquín Almunialle: jos yksittäinen maa haluaa kieltää jonkin kemikaalin maataloudessa, eikö sen pitäisi silloin saada tehdä se? Valitettavasti on olemassa useita esimerkkejä jäsenmaista, jotka ovat halunneet estää tiettyjen torjunta-aineiden käytön. Komissionne on kuitenkin estänyt niitä tekemästä sitä, miksi? Eikö ympäristöllä ja kansanterveydellä pitäisi olla suurempi painoarvo kuin täydellisellä yhdenmukaistamisella?

 
  
MPphoto
 
 

  Irena Belohorská (NI). – (SK) Kasvinsuojeluainetilastoja koskeva mietintö liittyy läheisesti torjunta-aineiden kestävän käytön teemakohtaista strategiaa koskevaan mietintöön.

Jos mietinnön halutaan noudattavan strategiaa, on oleellista, että strategian ne elementit, joista olemme jo sopineet ja jotka olemme hyväksyneet, heijastuvat tässä ehdotuksessa asetukseksi. Tämä koskee ensisijaisesti asetuksen nimeä ja termin ”kasvinsuojeluaineet” korvaamista ”torjunta-aineilla”. Lisäksi biosidien sisällyttäminen asetuksen soveltamisalaan pitäisi nähdä elementtinä, joka on jo hyväksytty sekä teemakohtaisessa strategiassa että torjunta-ainedirektiivissä. Biosidit on sisällytettävä soveltamisalaan jo ennen ensimmäisen mietinnön toimittamista komissiolle. Biosidien kaikki olennaiset piirteet ovat hyvin tiedossamme. Siksi ei ole mitään syytä jättää niitä pois tai odottaa lisätietoja. Tämä lykkäisi tarpeettomasti termin ”torjunta-aineet” tulkintaa; niihin kuuluvat sekä kasvinsuojeluaineet että biosidit.

Vastustan siksi voimakkaasti tarkistusta 33, mutta kannatan puolestaan tarkistusta 2, koska parlamentti on jo päässyt yksimielisyyteen tästä ja vain tämä tarkistus noudattaa teemakohtaista strategiaa ja torjunta-ainedirektiiviä, jonka parlamentti hyväksyi lokakuussa 2007.

 
  
MPphoto
 
 

  Christa Klaß (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, kasvinsuojeluaineet ovat tarkastelun kohteena, ja tilastot ovat osa pakettia, johon kuuluvat myös lupamenettelyasetus ja direktiivi kasvinsuojeluaineiden kestävästä käytöstä. Koko paketin tarkoituksena on pitää kasvinsuojeluaineiden vaikutukset sekä ihmisten terveyteen että ympäristöön mahdollisimman pieninä. Kilpailupaine yhteisillä sisämarkkinoilla ja ympäristöasioiden rajatylittävät näkökohdat tekevät yhteisestä toimintatavasta välttämättömän.

Kaikkialta maailmasta peräisin olevien elintarvikkeiden pääsy markkinoillemme tekee kuitenkin myös selväksi, että määräysten on oltava kohtuullisia ollakseen tehokkaita. Ketään ei hyödytä, jos hedelmämme, vihanneksemme ja lihamme tulevat vain kolmansista maista, koska täkäläistä tuotantoa vaikeutetaan liikaa määräyksillä. Kolmansista maista tuleviin elintarvikkeisiin emme voi Euroopassa vaikuttaa. Ainoa mahdollisuus on jäännösten enimmäismäärien toteaminen, ja juuri tähän emme vieläkään ole valmiita, puhumattakaan torjunta-ainepassin käytöstä.

On oikein ylläpitää merkintöjä ja tilastoja kasvinsuojeluaineiden myynnistä kasvinsuojelun virtauksien ja kehityskulkujen tarkkailemiseksi. Ilmoitettu tavoite on riskien vähentäminen. Tietojen keruussa on kiinnitettävä huomiota vertailukelpoisuuteen, ja raportointivelvollisuus on pidettävä mahdollisimman rajallisena. Ainevirtojen rekisteröinti olisi ehdottomasti liikaa, sillä loppujen lopuksi ei ole vielä varmaa, valmistetaanko aineesta kasvinsuojeluaine, biosidi vai ehkä jopa lääke. Biosideja on käsiteltävä erikseen, ja odotamme tässä asiassa komission ehdotusta biosidien lupamenettelyistä ja käytöstä. Vasta sen jälkeen voimme harkita sitten vielä tarvittavia tilastoja.

Kasvinsuojeluaineiden laiton käyttö on otettava tiukemman tarkastelun kohteeksi. Sitä varten tarvitsemme lisää nykyisen lainsäädännön mukaista valvontaa. Tilastot eivät mielestäni voi auttaa tässä asiassa. Ne, jotka rikkovat lakia, hyvä kollega Bart Staes, eivät kirjaa sitä tilastoihin.

 
  
MPphoto
 
 

  Péter Olajos (PPE-DE). – (HU) Kiitos, arvoisa puhemies. Ei ole epäilystäkään siitä, että tuholaisten ja haitallisten organismien torjuntaan kehitetyt aineet ovat muuttaneet eurooppalaista maataloutta radikaalisti. Näillä kemikaaleilla on kuitenkin haitallinen vaikutus ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Erityisen haitalliset kasvinsuojeluaineet on poistettava käytöstä, ja kemikaalien käyttöä tähän tarkoitukseen on vähennettävä merkittävästi. Tähän tarvitsemme kuitenkin luotettavia tilastotietoja, jotka ovat vertailukelpoisia ja yhdenmukaistettuja Euroopan unionin tasolla. Emme tässä yhteydessä kuitenkaan halua rasittaa lisää näiden tuotteiden käyttäjiä, maatiloja; se ei ole päämäärämme.

Toisaalta haluamme kaikki todistaa sitä, että kasvinsuojeluaineiden muut kuin maatalouskäytöt sisällytetään tilastojen ja siten myös tulevan lainsäädännön soveltamisalaan. Mainitsen erään esimerkin. Euroopassa rautateiden varsien kivimurska suihkutetaan, tai ennemminkin pestään, käyttäen kasvimyrkkyä, isopropyyliamiinisuolaa. Rautateiden kokonaispituus Euroopan unionissa on noin 213 000 kilometriä, ja arvioiden mukaan niiden valeluun käytettävien kemikaalien määrä on noin 900 000 litraa. Tämä pääsee pinta- ja pohjavesiin sateen mukana, ja päätyy lopulta kehoihimme. Tähän mennessä emme ole kiinnittäneet asiaan asianmukaista huomiota, ja tilanteen on muututtava.

Edessämme oleva mietintö liittyy läheisesti lainsäädäntöpakettiin, josta keskustelimme viime vuonna, ja sitä pitäisi käsitellä sen mukaisesti. Pakettiin kuuluvat kasvinsuojeluaineiden kestävää käyttöä koskeva puitedirektiivi, johon kollegani Euroopan kansanpuolueessa, parlamentin jäsen Christa Klaß, viittasi, parlamentin jäsenen Irena Belohorskán viime vuonna laatima teemakohtainen strategia torjunta-aineiden kestävästä käytöstä sekä asetus uusien kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta, jossa parlamentin jäsen Hiltrud Breyer, asiasta Euroopan parlamentissa vastaava henkilö, luonnostelee kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön tulevan suunnan. Onnittelen esittelijää ja kannatan mietintöä. Paljon kiitoksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE). – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, tämä on tänään toinen tilastoja koskeva mietintö, ja haluaisin muistuttaa komissiota siitä, että olemme oikeastaan asettaneet tavoitteeksi pienentää hallintokustannuksia 25 prosenttia, sillä nimenomaan tilastojen kohdalla asianosaiset protestoivat yhä uudelleen liiallista vaivannäköä ja kustannuksia vastaan. Olen ehdottomasti sitä mieltä, että kasvinsuojeluaineiden kestävä käyttö on erittäin tärkeää geenien ja biotekniikan tulevalle kehitykselle, ja katson myös, että riski-indikaattorit ovat erityisen merkittäviä ihmisten terveyden ja ympäristön kannalta.

Emme kuitenkaan saa unohtaa yleistä Lissabonin ohjelman tavoitettamme, nimittäin työllisyyttä ja loppujen lopuksi myös kasvua näillä aloilla, emmekä kiristää vaatimuksia byrokraattisilla velvoitteilla, kuten tilastojen keruulla, mikä monilla aloilla voidaan hoitaa myös erittäin yksinkertaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Arvoisa puhemies, tärkein tieto, jota jäsenvaltioiden pitäisi kerätä, on käytettyjen tuotteiden määrä. Näin jäsenvaltiot voivat tehdä yksittäisiä analyyseja – eli analyyseja, jotka noudattavat kansallisten suunnitelmien tarkoitusta. Valmistajien pitäisi toimittaa tietoja torjunta-aineiden käytöstä, se on ratkaisevan tärkeää. Kansalliset tiedot pitäisi koota yhteen jokaisessa jäsenvaltiossa ja lähettää komissiolle yhdistettyjen tietojen muodossa. Tällaiset kokonaistiedot riittävät EU:n tasolla tehtäviä lisäanalyyseja varten. Jäsenvaltioiden velvollisuuksia säädellessämme meidän pitäisi varoa avustamasta paikallisia laitoksia yksityiskohtaisten tietojen keräämisessä, koska se ei aiheuta muuta kuin sekaannusta ja heikentää jäsenvaltioiden motivaatiota soveltaa käytännössä direktiivin jaloa ajatusta.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE). – (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin esittää kauttanne muutaman pikaisen kysymyksen komission jäsenelle. Voitaisiinko maatalouden ulkopuolisissa tilanteissa, kuten golfkentillä, puistoissa, lentokentillä, rautateillä, tienvarsilla sekä koti- ja puutarhakäytössä käytettyjen kasvinsuojeluaineiden määrät johtaa kokonaismääristä, eli kokonaismäärä miinus tuotteet maatalouskäytössä?

Toiseksi biosideja käytetään erittäin monenlaisissa tilanteissa ja käyttötarkoituksissa, mukaan lukien kotitaloudet, ja vaikka tietoja markkinoille saatettujen biosidien määrästä voitaisiin kerätä, on vaikeaa nähdä, miten kattavia tietoja biosidien käytöstä voitaisiin kerätä. Vai onko tarkoitus sisällyttää tilastoihin vain biosidien maatalouskäyttö? Jos kyse on vain biosidien maatalouskäytöstä, miksi puutumme kasvinsuojeluaineiden muuhun kuin maatalouskäyttöön?

Kolmas kysymykseni on: voiko kasvinsuojeluaineiden tuotantoa, tuontia, vientiä ja jakelua koskevien tilastojen nimenomainen vaatiminen johtaa sekaannuksiin ja kasvinsuojeluaineiden määrien mahdolliseen laskemiseen kahteen kertaan?

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE). – (EN) Arvoisa puhemies, haluan vain korostaa erään sekä tähän että edelliseen mietintöön liittyvän seikan merkitystä. Kyse on siitä tosiasiasta, että tilastotiedot itsessään eivät ole tärkeitä. Tärkeää on tietenkin tilastotietojen tulkinta, oikeiden päätelmien tekeminen ja tilastotietojen ohjaamien toimenpiteiden täytäntöönpano.

Tässä mielessä esittelijä teki erittäin tärkeän ehdotuksen kerättyjä tietoja arvioivista asiantuntijaryhmistä. Haluan kysyä tässä yhteydessä komission jäseneltä, mitä hän ajattelee tällaisista tietoja arvioivista asiantuntijaryhmistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. (EL) Komission jäsen ei käytä puheenvuoroa tämän keskustelun päätteeksi. Hän ilmoitti meille vastaavansa parlamentin jäsenen Avril Doylen kysymykseen kirjallisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes, esittelijä. (NL) Hyvät kollegat, kiitos kaikista rohkaisevista sanoistanne. Uskon saaneeni runsaasti kannatusta parlamentissa. Kuten komission jäsen sanoi johdantopuheenvuorossaan, komission, neuvoston ja parlamentin kannat ovat lähentymässä; siinä emme onnistuneet ensimmäisessä käsittelyssä. Itse asiassa se oli suorastaan mahdotonta, siitä huolimatta, että neuvottelin molempien puheenjohtajavaltioiden, Slovenian ja Portugalin kanssa kahteen otteeseen.

Näiden kantojen lähentymisestä todistavat komission jäsenen sanat biosideista. Hän sanoi komission harkitsevan kyseisen direktiivin tarkistamista. Haluan pysyä neutraalina, ja oletan, että asetusehdotuksen sanamuoto, joka perustuu Christa Klaßin mietinnössä jo hyväksyttyyn tekstiin, on neutraali. Toiseksi panen ehdottomasti merkille komission tarjouksen hyödyntää torjunta-aineiden tuotannosta jo käytettävissä olevia tilastoja mahdollisimman täysipainoisesti, mikä on tärkeä panos keskusteluun, myös toinen käsittely huomioon ottaen. Hyvät kollegat, kiitos vielä kerran; en pidättele teitä kauempaa. On jo myöhä, ja olemme mielestäni kaikki ansainneet hieman rentoutusta.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. (EL) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna kello 12.00.

Kirjalliset kannanotot (142 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE), kirjallinen. (RO) Asetusehdotuksen tarkoituksena on vähentää kasvinsuojeluaineiden käytön vaikutusta ympäristöön ja ihmisten terveyteen luomalla mekanismi riski-indikaattorien laskemiseen ja seuraamalla torjunta-aineiden kestävän käytön teemakohtaisessa strategiassa asetettuja tavoitteita. Varjoesittelijänä katsoin, että oli tarpeen varmistaa torjunta-ainepaketin määritelmien välinen johdonmukaisuus, ja valitsin biosidien sisällyttämisen asetusehdotukseen käyttäjien suojelun parantamiseksi. Tämän ehdotuksen avulla haluamme parantaa tiedonkeruujärjestelmää ja tukea jäsenvaltioiden nykyisten tilastojen yhdenmukaistamista pystyäksemme ottamaan selvää alalla saavutetusta edistyksestä ja panemaan täytäntöön toimenpiteet, jotka ovat välttämättömiä torjunta-aineiden aiheuttamien riskien vähentämistä koskevan tavoitteen saavuttamiseksi. Lisäksi virallisten tilastojen saatavuus kaikkialla Euroopassa lisäisi markkinoiden avoimuutta ja parantaisi torjunta-aineteollisuuden kilpailukykyä. Samalla torjunta-aineiden käytön vähentäminen hyödyttää yhteiskuntaa elintarvikkeiden laadun parantumisen, juomaveden saastumisen vähentymisen, ympäristönsuojelun ja luonnonvarojen kestävän säilyttämisen muodossa. Euroopan unionin on oltava varma, että nämä haitalliset aineet eivät vaaranna kansalaisten terveyttä, ja edistettävä uusia ekotehokkaita maatalouskäytäntöjä.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö