Index 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 12 mars 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

Röstförklaringar
MPphoto
 
 

Ingiven text : A6-0046/2008

  Colm Burke, Avril Doyle, Jim Higgins, Mairead McGuinness och Gay Mitchell (PPE-DE), skriftlig. − (EN) Vi stöder Elisabeth Jeggles betänkande om nationella mjölkkvoter, som innebär en ökning av mjölkkvoterna med 2 procent. I utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling lade jag fram ändringsförslag som syftade till att öka mjölkkvoterna ännu mer, med 3 procent. Detta ändringsförlag fick inte utskottets stöd och i dag inte heller kammarens stöd. Vår grupp ställde oss bakom det samförstånd som nåddes om att tillåta en frivillig ökning av mjölkkvoterna med 2 procent. Och vi uppmanar rådet att följa parlamentets exempel och ge mjölkproducenterna klartecken för en tvåprocentig produktionsökning från och med april. Vi stöder tanken på en mjölkkvotsmekanism som skulle göra det möjligt för länder med för hög produktion att använda underutnyttjade kvoter i andra medlemsstater. Det vore orättvist att bestraffa producenter i vissa medlemsstater som kan och vill öka produktionen, samtidigt som EU som helhet inte utnyttjar sina kvoter till fullo. För övrigt sänder dagens omröstning en signal till producenterna om att kvotsystemet långsamt håller på att luckras upp inför utfasningen av kvoterna 2015.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy