Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0063/2008

Rozpravy :

PV 12/03/2008 - 12
CRE 12/03/2008 - 12

Hlasovanie :

PV 13/03/2008 - 4.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0101

Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 12. marca 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

12. Európsky kódex správania pri vývoze zbraní (rozprava)
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predsedajúci . Ďalším bodom rokovania je vyhlásenie Rady a Komisie k európskemu kódexu správania pri vývoze zbraní.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič , úradujúci predseda. (SL) Najprv by som chcel v mene Rady vyjadriť našu spokojnosť s tradične dobrými vzťahmi a spoluprácou medzi pracovnou skupinou Rady pre vývoz konvenčných zbraní (COARM) a Európskym parlamentom, konkrétne jeho Podvýborom pre bezpečnosť a obranu (SEDE). Som presvedčený, že táto dobre organizovaná a vynikajúca spolupráca bude pokračovať aj v budúcnosti, a preto skutočne vítam dnešnú diskusiu.

Dovoľte mi povedať pán slov o Kódexe správania štátov EÚ pri vývoze zbraní. Ako vieme, tento kódex bol prijatý v roku 1998. Poskytol Európskej únii nový impulz pre monitorovanie obchodu so zbraňami. V súlade s týmto kódexom začala Európska únia vydávať výročné správy o uskutočnených transferoch zbraní.

Tento rok to bude v poradí už desiata výročná správa. Mal by som tiež spomenúť, že tieto správy sú čoraz jasnejšie a informatívnejšie. Na základe tohto kódexu začala väčšina členských štátov v posledných rokoch vydávať svoje národné výročné správy o vývoze zbraní a vojenského zariadenia. V roku 2003 definovala Európska únia svoj vlastný zoznam zbraní a vojenského zariadenia, ktorý by mal byť zahrnutý v tomto kódexe, a začala vykonávať vážnejšiu koordináciu politiky pre vývoz do jednotlivých tretích krajín. Členské štáty si tiež vymieňajú informácie o odmietnutých a uskutočnených vývozoch zbraní.

Táto dynamika sa premietla aj do medzinárodných organizácií, predovšetkým do organizácií, v ktorých zohrávajú dôležitú úlohu členské štáty Európskej únie. Týka sa to predovšetkým Wassenaarského usporiadania. V rokoch 2006 a 2007 bol tento kódex vylepšený, konkrétne pridaním užívateľskej príručky.

Ako vieme, tento kódex nie je právne záväzným dokumentom. Členské štáty však majú politickú zodpovednosť dodržiavať jeho ustanovenia. V minulosti existovali pokusy rozšíriť tento kódex pridaním spoločnej pozície, ktorá by bola právne záväzným dokumentom, a ktorého ustanoveniami by sa členské štáty pri vývoze zbraní museli riadiť. Ešte stále však neexistuje žiadna dohoda v súvislosti s prijatím takejto spoločnej pozície. Slovinské predsedníctvo pracuje na tom, aby sa táto pozícia prijala ešte počas slovinského mandátu, to jest v prvej polovici tohto roku, prípadne, ak sa to nepodarí, aby sa v tejto záležitosti dosiahol aspoň významný pokrok.

Pravdepodobne najlepšiu príležitosť na dosiahnutie tohto pokroku predstavuje príprava desiatej správy Európskej únie o vykonávaní tohto kódexu. V tejto chvíli však nedokážeme s istotou predpovedať, či sa toto naše želanie naplní. To nám však, samozrejme, nebráni v tom, aby sme sa o to pokúšali. Z toho dôvodu vyzveme všetky členské štáty, aby nám predložili svoje stanoviská k tejto otázke, a budeme sa ich snažiť povzbudzovať, aby spoločne pracovali na dosiahnutí spoločnej pozície. V prípade, ak nebudú existovať žiadne prekážky, slovinské predsedníctvo s veľkou radosťou ukončí proces prijímania a predloží správu všetkým zainteresovaným inštitúciám, v prvom rade Európskemu parlamentu.

Dovoľte mi povedať pár slov o ďalších dvoch prioritných témach: spoločnej pozícii o sprostredkovaní zbraní a obchodovaní s vojenským zariadením a úsilí členských štátov o prijatie medzinárodne záväzných dohôd o obchode so zbraňami.

V roku 2001 prijala Európska únia usmernenia pre sprostredkovanie obchodu so zbraňami a v roku 2003 bola prijatá spoločná pozícia. Prijatím tejto spoločnej pozície sa členské štáty zaviazali zakomponovať jej jednotlivé prvky do svojich vnútroštátnych právnych predpisov a týmto spôsobom regulovať sprostredkovanie obchodu so zbraňami a vojenským zariadením. V súčasnosti má prvky tejto spoločnej pozície vo svojej vnútroštátnej legislatíve zakomponovaných už 20 členských štátov, pričom sedem ďalších musí ešte tento proces dokončiť. Predsedníctvo bude sledovať pokrok v tejto záležitosti a bude vyzývať členské štáty, ktoré ešte nedokončili tento proces, aby tak urobili čo najskôr.

Teraz sa dostávam k poslednej téme: medzinárodnej dohode o obchode so zbraňami. Táto dohoda je jedným z kľúčových projektov v oblasti odzbrojovania. Ako viete, Európska rada nedávno prijala rozhodnutie podporiť túto medzinárodnú dohodu. Rámec pre zloženie skupiny vládnych odborníkov pracujúcich na tejto dohode bol potvrdený na minuloročnom Valnom zhromaždení. Informácie o počiatočnej práci tejto skupiny sú povzbudzujúce, v každom prípade však bude potrebné do tohto procesu investovať ešte veľké množstvo úsilia a práce.

V rámci našich aktivít budeme pozorne sledovať prácu tejto skupiny a podporovať proces smerujúci k medzinárodnej dohode.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, členka Komisie. Vážený pán predsedajúci, v rozprave o Iraku som hovorila o trochu dlhšie, teraz však budem hovoriť o trochu kratšie, takže sa budem snažiť dodržať vymedzený čas.

Aj keď zodpovednosť za kontrolu a monitorovanie predaja zbraní spočíva v prvom rade na členských štátoch, a teda na Rade, aj Komisia má jasný záujem prispievať k vykonávaniu stratégie EÚ pre ručné a ľahké zbrane v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky.

Vysoko oceňujeme účinnú kontrolu a monitorovanie vývozu zbraní v rámci EÚ. Naďalej nás však znepokojuje fakt, že európske kontrolné orgány by mali vyzývať aj ďalšie regióny, aby v tejto oblasti prijali a uplatňovali aspoň minimálne normy, aby sa tým zabezpečilo, že legálne vývozy sa následne nedostanú do rúk neoprávnených užívateľov, čo by malo za následok nárast počtu ozbrojených konfliktov a prípadov porušovania ľudských práv.

V tejto súvislosti sa Komisia aj naďalej aktívne angažuje s členskými štátmi, tretími krajinami, medzinárodnými organizáciami a ďalšími subjektami v riešení otázky financovania nezákonného obchodu so zbraňami, ktorý je často prepojený s nezákonným obchodovaním s ďalšími druhmi tovaru (predovšetkým drogami), napríklad diamantmi.

Komisia v minulom roku využila svoje predsedníctvo v Kimberleyskom procese na urýchlenie vývoja kontrolných mechanizmov na predchádzanie a zabránenie používaniu diamantov na financovanie nákupov zbraní povstaleckými skupinami. Okrem toho zamýšľame v úzkej spolupráci s príslušnými colnými orgánmi urýchliť vykonávanie opatrení na boj proti nezákonnému obchodu s drogami letecky, v rámci nového nástroja stability, s osobitným zameraním na lietadlá smerujúce do Afriky alebo pohybujúce sa v rámci afrického kontinentu. Zohrávame tiež úlohu pri vykonávaní zbrojných embárg prostredníctvom odmietnutia príslušnej technickej pomoci.

V rámci Európskej únie je kontrola obchodu so strelnými zbraňami nesmierne dôležitá v boji proti neistote a kriminalite, obzvlášť proti organizovanému zločinu. Vznikajúca politika na boj proti obchodu so strelnými zbraňami zahŕňa posilnenie kontrol zákonného predaja a držby strelných zbraní v rámci Európskej únie. Zahŕňa aj náležité monitorovanie pohybu strelných zbraní v rámci Únie a rozvoj spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými sa túto oblasť.

Okrem týchto snáh si tiež uvedomujeme, že veľké množstvo zbraní sa nachádza aj vo vlastníctve zločincov a na čiernom trhu. Neoprávnený transfer strelných zbraní cez hranice a transfer neoznačených zbraní tvoria dôležité zdroje týchto nezákonných zbraní. V súčasnosti sa na európskej úrovni podnikajú kroky na rozšírenie pravidiel o vedení záznamov a označovaní zbraní s cieľom vytvoriť systém dovozu a vývozu pre strelné zbrane na civilné použitie a zlepšiť spoluprácu medzi národnými orgánmi činnými v trestnom konaní.

Zlepšenie vystopovateľnosti strelných zbraní predstavuje základný cieľ, pričom aj mimo Únie podnikáme kroky, opäť v rámci nástroja stability, zamerané na riešenie problémov vznikajúcich v dôsledku pozostatkov vojenských výbušnín a ručných zbraní v krízových oblastiach. V súčasnosti, napríklad, uvažujeme nad podporou projektu, ktorý je zameraný na odstránenie nevybuchnutého streliva a ďalších výbušných pozostatkov v Bosne.

Budeme, samozrejme, aj naďalej podporovať úsilie členských štátov zamerané na vypracovanie zmluvy o obchode so zbraňami, o ktorej tu hovoril aj pán predseda Rady, aj keď si, na rozdiel od neho, myslíme, že vytvorenie tejto zmluvy zaberie určitý čas. Dúfame však, že sa tak stane čo najskôr.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Gacek, v mene skupiny PPE-DE. – Vážený pán predsedajúci, už takmer 10 rokov prešľapuje Európska rada na mieste v otázke transformácie európskeho kódexu správania pri transfere zbraní do podoby právne záväzného dokumentu. Počas posledných dvoch rokov neexistovali žiadne technické prekážky pre prijatie spoločnej pozície v súvislosti s týmto kódexom. Prečo by sme si teda mali už konečne upratať pred vlastným prahom?

Po prvé, odhaduje sa, že v súčasnosti existuje v našich členských štátoch okolo 400 firiem vyrábajúcich zbrane. Vzhľadom na to, že náklady na výskum a vývoj sú v tomto odvetví nesmierne vysoké, tieto podniky sa prirodzene snažia maximalizovať svoje zisky tým, že tieto zbrane ponechávajú čo najdlhšie vo výrobe, predávajú licenčné zmluvy a, v krátkosti, vyhľadávajú každý potenciálny trh. Firmy sídliace v 20 štátoch, ktoré zaviedli prísne usmernenia na vývoz zbraní, sa z toho dôvodu nachádzajú v jasnej ekonomickej nevýhode voči svojim konkurentom, ktorých vlády sú v tejto oblasti oveľa zhovievavejšie. Všetky firmy by mali mať vytvorené rovnaké podmienky.

Po druhé, existujú preukázateľné prípady firiem z členských štátov EÚ, ktoré zásobujú zbraňami Čínu, Kolumbiu, Etiópiu a Eritreu. Ako si môžeme na jednej strane blahoželať k všetkému úsiliu zameranému na podporu hospodárskeho rozvoja, demokracie a ľudských práv, keď, na strane druhej, svojím prospievaním k násilným konfliktom znemožňujeme samotné vykonávanie týchto cieľov?

Po tretie, z našich členských štátov vysielame na mierové misie EÚ a NATO vojenský personál, a pritom našou neschopnosťou uplatňovať tento kódex správania riskujeme, že sa, v dôsledku nezodpovedne uskutočnených transferov, môže tento personál dostať pod paľbu zbraní vyrobených v našich vlastných členských štátoch.

Po štvrté, ako si môžeme predstavovať budúcu Európu so spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou, ak nám chýba taký základný prvok tejto politiky, akým je spoločná pozícia?

A nakoniec, predtým než sa v tomto Parlamente znovu postavíme na obhajobu ľudských práv a demokracie, postarajme sa o to, aby boli naše slová podložené aj konkrétnymi činmi.

Skupina PPE-DE blahoželá autorom tohto návrhu uznesenia. Veríme, že výrazná podpora zo strany Parlamentu pomôže Rade nájsť spôsob, ako dosiahnuť, aby bolo dodržiavanie kódexu správania právne záväznou požiadavkou pre všetky členské štáty.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Maria Gomes, v mene skupiny PSE. – (PT) Presne ako práve povedala naša spravodajkyňa, pani Gaceková, ktorej by som chcela zablahoželať, návrh uznesenia Kódexu správania štátov EÚ pri vývoze zbraní vyjadruje znechutenie Parlamentu nad súčasnou patovou situáciou v súvislosti s týmto dôležitým nástrojom.

Aj po desiatich rokoch svojej existencie je tento kódex stále zdrojom pýchy tých, ktorí sú presvedčení, že Európska únia by mala prevziať vodcovskú úlohu v globálnej diskusii o kontrolovaní transferu zbraní. Vítame čoraz väčšiu harmonizáciu uplatňovania tohto kódexu, detailné výročné správy predkladané jednotlivými členskými štátmi a podporné iniciatívy zo strany Rady. Všetky tieto pokroky sa však stávajú bezvýznamnými popri najdôležitejšej otázke: potrebe transformovať tento kódex do podoby právne záväzného nástroja.

Vieme, že transformovanie kódexu správania do spoločnej pozície spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) súvisí so zrušením embarga na vývoz zbraní do Číny. Parlament odmieta vydieranie, ktoré je hlavnou príčinou tejto trojročnej patovej situácie. Nikto nemôže predstierať, že si nie je vedomý, že zbrane predávané Pekingom sudánskemu režimu sa používajú na zásobovanie konfliktu v Dárfúre, alebo že napríklad v rukách nelegitímneho vojenského režimu v Barme, slúžia na útlak a represie barmského obyvateľstva. Táto situácia Parlament skutočne znechucuje, pretože už dlhú dobu sú dobre známe praktické aj teoretické dôvody, ktoré by mali byť dostatočné dôležité na to, aby prinútili Radu konať. Európska zahraničná politika bude bez spoločných a záväzných pravidiel pre vývoz zbraní vždy neúplná a neúčinná. Okrem toho, jednou z najvýznamnejších prekážok pre úplnú harmonizáciu vnútorného trhu s obrannými prostriedkami je práve veľký počet vývozných pravidiel existujúcich v rámci EÚ.

Nakoniec je tu aj otázka princípu: Európska únia môže v tejto oblasti vystupovať ako zodpovedný a súdržný medzinárodný aktér a môže viesť práce zamerané na zlepšenie medzinárodných právnych predpisov jedine vtedy, ak bude vnímaná ako vzor, ktorý treba nasledovať. Jednoznačne sa v tejto súvislosti spoliehame na slovinské predsedníctvo a na pána ministra Lenarčiča. Avšak, aj v poradí ďalšej predsedníckej krajine, ktorá nesie osobitnú zodpovednosť za túto pretrvávajúcu patovú situáciu, Francúzsku, sme naznačili, že nastal čas vyriešiť tieto otázky a uznať, aké dôležité je dostať Európsku úniu do čela účinného a zodpovedného multilateralizmu.

 
  
MPphoto
 
 

  Fiona Hall, v mene skupiny ALDE Vážený pán predsedajúci, prešlo už 10 rokov odvtedy, čo sa Európska únia dohodla na kódexe správania pre vývoz zbraní, a je veľmi smutné, že tento kódex nebol doteraz transformovaný do účinného nástroja na kontrolu vývozu zbraní zo strany všetkých podnikov a vlád v Európskej únii. V dôsledku toho sa európske zbrane ešte stále dostávajú do konfliktných oblastí.

Európska únia sa tak ocitla v nepochopiteľnej situácii, v ktorej dodáva zbrane a podnecuje konflikty v tých istých krajinách, ktorým zároveň poskytuje rozvojovú pomoc. Ako tento fakt vysvetlíme našim občanom? Ako, napríklad, vysvetlíme to, že niektoré členské štáty sú ešte stále ochotné obchodovať s trieštivou muníciou, aj keď v tom istom čase Európska únia míňa milióny eur na likvidáciu mín? V roku 2005 boli napríklad v Libanone použité tisícky trieštivých bômb so zničujúcimi dôsledkami, pričom o rok neskôr, v roku 2006, poskytla EÚ Libanonu rozvojovú pomoc vo výške 525 miliónov EUR, ktorej časť bola použitá na odstránenie nevybuchnutého streliva.

Prestaňme si nahovárať, že zbrane do konfliktných štátov dodávajú len krajiny mimo EÚ: sedem z desiatich najväčších svetových vývozcov zbraní tvoria členské štáty Európskej únie. Nie je vhodný čas na to, aby sme namiesto predaja zbraní radšej investovali do riešenia konfliktov v postihnutých krajinách?

Existuje naliehavá potreba mechanizmov na primeranú kontrolu transferu a prekládok zbraní a predchádzanie sprostredkovaniu nezákonných zbraní zo strany európskych firiem nachádzajúcich sa mimo územia EÚ. Prvý krokom v tomto smere však musí byť transformácia kódexu správania z roku 1998 na právne záväzný nástroj. Preto by som chcela poprosiť slovinské predsedníctvo, aby urobilo všetko, čo je v jeho silách, na vyriešenie patovej situácie v Rade a prijatie spoločnej pozície.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda, v mene skupiny Verts/ALE. – (ES) Vážený pán predsedajúci, ako spravodajca pre kontrolu vývozu zbraní z Európskej únie som mal možnosť veľmi pozorne sledovať proces transformácie súčasného kódexu správania do účinnejšieho a efektívnejšieho nástroja, ktorý zaručuje kvalitnejšie a lepšie kontroly vývozu zbraní z územia Európskej únie a zo strany podnikov EÚ.

V každom prípade, aj napriek technickej práci, ktorú pred určitým časom vykonala pracovná skupina Rady pre vývoz konvenčných zbraní (COARM), ešte stále nechápeme – a moji kolegovia sa vyjadrili v tom istom duchu – prečo Rada odmieta prijatie spoločnej pozície, ktorá by nám umožnila transformovať súčasný kódex na právne záväzný nástroj.

Napriek prehnanému utajovaniu, s ktorým je spojený tento typ diskusií, vieme, že proti tomuto kroku sa vyslovilo len pár krajín, predovšetkým Francúzsko, ktoré je, zdá sa, vo svojom rozhodnutí ovplyvnené ukončením embarga na vývoz zbraní do Číny.

Musíme ešte raz zdôrazniť, že ide o dve úplne nezávislé otázky a ich spájanie v tejto súvislosti ukazuje obrovský nedostatok zodpovednosti voči početným obetiam, ktoré musia každodenne znášať následky našej nezodpovednej politiky v oblasti vývozu zbraní.

Z toho dôvodu vítam záväzok slovinského predsedníctva na dokončenie procesu transformácie kódexu do spoločnej pozície počas jeho mandátu, aj keď si spomínam, že aj predchádzajúce predsedníctva vyslovili rovnaké prísľuby, ktoré zostali nenaplnené. Dúfam, že vám sa to podarí, môžete pritom rátať s našou plnou podporou. Chcel by som tiež upozorniť na to, že je to práve z dôvodu nedostatku kontroly a súčasnej zhovievavosti, že európske zbrane končia – či už zákonným alebo nezákonným spôsobom – v rukách teroristických skupín, diktátorov a ozbrojených frakcií, ktorí ohrozujú súčasné aj budúce životy miliónov ľudí, a ktorým – síce podľa potreby ale nie bez určitej dávky cynizmu – v konečnom dôsledku posielame svoje tímy rozvojovej pomoci.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger , v mene skupiny GUE/NGL. (DE) Vážený pán predsedajúci, každý rok sa v tomto Parlamente koná aspoň jedna rozprava o vývoze zbraní, pričom po zvyšok roka tento vývoz veselo pokračuje ďalej. Už niekoľko rokov Parlament vyzýva na prijatie právne záväzného kódexu správania, Rada však nebola schopná v tejto otázke dosiahnuť žiadnu dohodu. Ocenil by som, keby ste nám úplne na rovinu povedali, ktoré členské štáty blokujú tento proces. Je skutočne veľká hanba, že tento kódex správania nie je právne záväzný. Kým sa tento proces vliekol, Európska únia a jej členské štáty sa stali najväčším vývozcom zbraní na svete. Zbrane sú navrhnuté s cieľom zabíjať! Každý vývoz zbraní znamená zlo.

Členské štáty samozrejme dodávajú zbrane aj do krízových a konfliktných oblastí. Turecká invázia do severného Iraku, ktorou bolo porušené medzinárodné právo, sa napríklad uskutočnila aj s pomocou zbraní z Nemecka. Krajiny EÚ taktiež vedú vojny, predovšetkým v Iraku a Afganistane, a dodávajú zbrane spriateleným krajinám bojujúcim vo vojnách. Musíme to už raz a navždy zastaviť! Zastavme všetok vývoz zbraní!

Tovar dvojitého využitia, ktorý je použiteľný na vojenské aj civilné účely, ako aj opätovný vývoz sa tiež musia stať predmetom úpravy kódexu správania. Na zajtrajšiu diskusiu sme podali pozmeňujúce a doplňujúce návrhy v súvislosti s oboma týmito témami a som skutočne veľmi zvedavý, či ich zajtra Parlament prijme. Ako som povedal, vývoz zbraní má za následok každodenné zabíjanie ľudí, a preto musí byť naliehavo zastavený.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič , úradujúci predseda. (SL) Pochopil som, že spoločným cieľom účastníkov tejto diskusie je podporiť čo najrýchlejšiu transformáciu tohto kódexu do podoby právne záväzného dokumentu. Chcel by som dodať, že predsedníctvo zdieľa tento cieľ, a dúfam, pán Pflüger, že tento rok budeme mať väčšie šťastie a podarí sa nám ho dosiahnuť, alebo sa nám, prinajmenšom, v tomto smere podarí dosiahnuť významný pokrok.

Chcel by som sa vám poďakovať za podporu úsilia Rady na dosiahnutie spoločnej pozície. Môžete mi veriť, že slovinské predsedníctvo toto úsilie ešte zvýši.

Chcel by som sa poďakovať pani Gomesovej, ktorá upozornila na to, že existujú snahy na zaangažovanie nových aktérov do vykonávania tohto kódexu, konkrétne tých, ktorí sa nachádzajú mimo hraníc Európskej únie. Predchádzajúce predsedníctva, napríklad v roku 2007, zahŕňali do týchto aktivít hlavne krajiny západného Balkánu. Vyvíjajú sa však aj aktivity zamerané na ďalšie krajiny, ako je Turecko, Ukrajina, krajiny severnej Afriky a niektoré ďalšie krajiny východnej Európy.

Chcel by som skončiť vyslovením nádeje, že v nasledujúcej diskusii v Európskom parlamente o tejto otázke sa už nebude diskutovať len o kódexe, ale aj o spoločnej pozícii.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci . Dostal som šesť návrhov uznesení(1) v súlade s článkom 130 ods. 2 rokovacieho poriadku.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa bude konať vo štvrtok.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE), písomne. Dôrazne vyzývam členské štáty EÚ, aby prijali Kódex správania štátov EÚ pri vývoze zbraní. Európska únia je založená na spoločných hodnotách a dohodách, ktoré odsudzujú nezákonný transfer zbraní, ako aj transfer do krajín, ktoré porušujú tieto hodnoty. V skutočnosti má fakt, že vlády niektorých členských štátov dávajú prednosť svojim národným politikám a obchodným záujmom a pokračujú v predaji zbraní, nepriaznivý účinok na zásady, na ktorých je založené Európske spoločenstvo.

Lisabonská zmluva posilňuje úlohu Európskej únie ako globálneho subjektu. Je preto nesmierne dôležité, aby sme začali brať Kódex správania štátov EÚ pri vývoze zbraní vážne a začali ho v reálnych podmienkach vykonávať vo všetkých členských štátoch. Z toho dôvodu by som chcel vyzvať Radu, aby nám poskytla hodnoverné vysvetlenie, prečo sa odďaľuje prijatie tejto spoločnej pozície.

 
  

(1)Pozri zápisnicu

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia