Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Arutelud
Kolmapäev, 12. märts 2008 - Strasbourg EÜT väljaanne

14. Presidendi teadaanne
PV
  

ISTUNGI JUHATAJA: HANS-GERT PÖTTERING
President

 
  
MPphoto
 
 

  Juhataja. − Kallid kolleegid, tahan teid täna teavitada sellest, milliseid meetmeid olen võtnud pärast kolmapäeval, 12. detsembril siin Strasbourgis põhiõiguste harta allkirjastamise pidulikul istungil toimunud tõsist vahejuhtumit, mida te kõik kindlasti mäletate.

Pärast seda, kui esimeeste konverents oli kõnealused intsidendid läbi arutanud, kutsusin mitu kolleegi kodukorra artikli 147 alusel vestlusele, et kuulata nad ära enne otsust võimalike sanktsioonide kohta. Selgitasin igale kolleegile vestlusele kutsumise põhjust.

Parlamentarismi põhialus on sõnavabadus. Ühtki kõnelejat ei tohi demokraatlikus parlamendis kõnelemise ajal takistada oma arvamust avaldamast teistsugusel arvamusel olevate kolleegide süstemaatiline karjumine. See kehtib loomulikult veelgi enam kõnelejate puhul, kes võtavad täiskogul sõna külaliste ja teiste institutsioonide esindajatena. Ütlesin selgelt, et kutsusin kolleegid vestlusele, kuna nad püüdsid karjudes kõnelejaid kõnelemisel takistada ka pärast seda, kui olin kutsunud neid täiskogul üles rahulikult käituma. Sanktsioon ei järgne selle eest, et nad hoidsid üleval plakateid ja loosungeid. Küsimus on sõnavabaduse piiramises.

Pärast ülalviidatud vestlusi otsustasin võtta kodukorra artikli 147 lõike 3 alusel järgmised meetmed:

Üheksal juhul päevarahast ilmajätmine kaheks kuni viieks päevaks, ühel juhul viieks päevaks, kuuel juhul kolmeks päevaks, kahel juhul kaheks päevaks ja ühel juhul noomituse tegemine.

Põhjendusena loen teile ette, mida teatasin kolleegidele kirjas, milles teavitasin neid vastavast meetmest. Tsiteerin: „Mõistan täielikult Teie õigust ja iga parlamendiliikme õigust olla põhiõiguste harta vastuvõtmise või Lissaboni lepingu vastu ning seda seisukohta vastavalt kodukorras sätestatud eeskirjadele väljendada. Teataval määral mõistan ka suuri emotsioone, mida sellised teemad mõnikord esile kutsuvad.

Olen siiski arvamusel, et tuleb tõmmata piir kodukorra raames legitiimse käitumise ja seda laadi häirimise vahele, nagu see toimus 12. detsembril. Me ei saa lubada aktsioone, mis viivad selleni, et teisi parlamendiliikmeid või ametlikke külalisi – antud juhul Euroopa Liidu teiste institutsioonide juhte – takistatakse kõnelemast väärikalt ja ilma tahtliku katkestuseta pärast seda, kui neile on kodukorra artikli 9 lõike 2 kohaselt sõna antud, ja seda veel parlamendi enda poolt vastu võetud päevakorra raames. Parlamentarismi ja demokraatia tegelik tuum sõnavabaduse rakendamisel on see, et sõnavabadus austab ka teiste õigust, antud juhul nende õigust, kes said sõna täiskogul kõnelemiseks.”

Vastavalt kodukorra artiklile 147 teavitati kümmet asjaomast parlamendiliiget neid käsitlevast otsusest. Päevaraha õigusest ilmajätmine puudutab järgmisi parlamendiliikmeid: Jim Allister kolmeks päevaks, Godfrey Bloom kaheks päevaks, Sylwester Chruszcz kaheks päevaks, Paul Marie Coûteaux viieks päevaks, Maciej Marian Giertych kolmeks päevaks, Roger Helmer kolmeks päevaks, Roger Knapman kolmeks päevaks, Hans-Peter Martin kolmeks päevaks ning Philippe de Villiers kolmeks päevaks. Noomitus tehakse Vladimír Železnýle.

Lisaks teavitati nende organite, delegatsioonide ja komisjonide esimehi, mille liikmed kõnealused parlamendiliikmed on.

Kolmel juhul loobusin artikli 147 kohaldamisest, kuna jõudsin pärast vestlust asjaosaliste parlamendiliikmetega veendumusele, et need kolleegid ei osalenud aktsioonis.

Kolleegid, selline on minu otsus. Tundsin, et mul on kohustus teha see teile siin ka täiesti ametlikult ja avalikult teatavaks, et parlament teaks, mida ma pidin tegema. Ma loodan, et 12. detsembril 2007 Euroopa Parlamendis toimunud sündmustele sarnased vahejuhtumid edaspidi ei kordu.

(Aplaus)

 
  
  

ISTUNGI JUHATAJA: Manuel António DOS SANTOS
Asepresident

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika