Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 12 mars 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

14. Meddelande från talmannen
Protokoll
  

ORDFÖRANDESKAP: PÖTTERING
Talman

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. − Kära kolleger! I dag vill jag informera er om vilka åtgärder jag har vidtagit till följd av den allvarliga störningen vid det formella sammanträdet här i Strasbourg onsdagen den 12 december 2007 för att högtidlighålla stadgan för de grundläggande rättigheterna och jag är säker på att ni alla minns incidenterna.

Efter det att talmanskonferensen hade behandlat incidenterna i fråga på grundval av artikel 147 i arbetsordningen bjöd jag in ett antal ledamöter för att få höra deras version av händelserna innan jag beslutade om eventuella disciplinära åtgärder. Jag informerade var och en av de inbjudna ledamöterna om anledningen till inbjudan.

Yttrandefriheten är parlamentarismens grundval. I ett demokratiskt parlament får ingen talare hindras från att uttrycka sina åsikter genom ett systematiskt häcklande från kolleger som har andra åsikter. Detta gäller naturligt nog i ännu högre grad personer som talar inför parlamentet som gäster och företrädare för andra institutioner. Jag förklarade att jag hade bjudit in de berörda ledamöterna till diskussion eftersom de trots mina uppmaningar till ordning i kammaren fortsatte sina försök att hindra talare från att hålla sina anföranden, genom att häckla dem. De disciplinära åtgärderna vidtas inte för att de höll upp affischer och banderoller. Detta handlar om försöket att begränsa yttrandefriheten.

Efter de diskussioner som jag nämnde tidigare beslutade jag i enlighet med artikel 147.3 i arbetsordningen att vidta följande åtgärder:

I nio fall ska rätten till traktamente upphävas för perioder mellan två och fem dagar, i ett fall ska denna rätt upphävas under fem dagar, i sex fall under tre dagar och i två fall under två dagar, och i ytterligare ett fall ska en formell varning utfärdas.

För att förklara varför jag utdömde dessa påföljder vill jag läsa upp för er vad jag skrev till de berörda ledamöterna när jag informerade dem om de disciplinära åtgärder som skulle vidtas mot dem. Jag citerar: ”Jag accepterar helt och hållet er och alla andra ledamöters rätt att opponera er mot stadgan för de grundläggande rättigheterna eller Lissabonfördraget och att uttrycka era åsikter i enlighet med bestämmelserna i arbetsordningen. Jag kan också i viss mån förstå de mycket känslomässiga reaktioner som dessa frågor ibland ger upphov till.

Jag anser emellertid att det måste göras åtskillnad mellan beteenden som är rimliga mot bakgrund av arbetsordningen och det störande uppträdande som förekom den 12 december. Vi kan inte tillåta ageranden som leder till att andra ledamöter eller officiella gäster – i det här fallet ordföranden från andra EU-institutioner – hindras från att tala på ett värdigt sätt och utan avsiktliga störningar när de har fått ordet i enlighet med artikel 9.2 i arbetsordningen och dessutom i enlighet med den föredragningslista som parlamentet självt har antagit. Det är en grundläggande princip för parlamentarismen och för demokratin att när åsiktsfriheten utövas måste även andras frihet respekteras – i detta fall friheten för de personer som har fått ordet i plenum.”

I enlighet med artikel 147 i arbetsordningen har de tio berörda ledamöterna informerats om det beslut som rörde dem. Rätten till traktamente har upphävts för följande personer: Jim Allister för tre dagar, Godfrey Blum för två dagar, Sylwester Chruszcz för två dagar, Paul Marie Coûteaux för fem dagar, Maciej Marian Giertych för tre dagar, Roger Helmer för tre dagar, Roger Knapman för tre dagar, Hans-Peter Martin för tre dagar och Philippe de Villiers för tre dagar. Vladimír Železný får en varning.

Dessutom har ordförandena för de organ, delegationer och utskott som ledamöterna tillhör informerats.

I tre fall har jag avstått från att tillämpa artikel 147 eftersom jag efter att ha diskuterat frågan med de berörda ledamöterna drog slutsatsen att dessa kolleger inte deltog i aktionen.

Detta är mitt beslut. Jag ansåg att jag var skyldig att informera er officiellt och offentligt här så att parlamentet känner till vad jag var tvungen att göra. Jag hoppas att vi inte ska behöva uppleva några ytterligare incidenter som liknar det som skedde här i Europaparlamentet den 12 december 2007.

(Applåder)

 
  
  

ORDFÖRANDESKAP: DOS SANTOS
Vice talman

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy